Povezani zakoni

Zakon o igrama na sreću

pročišćeni tekst zakona

NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14, 114/22

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

Glava I.   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje:

1. sustav, vrste i uvjeti priređivanja igara na sreću,

2. pravila i postupci stjecanja i oduzimanja prava na priređivanje igara na sreću,

3. prava i obveze priređivača igara na sreću,

4. način raspodjele prihoda od igara na sreću,

5. nadzor nad priređivanjem igara na sreću.

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona:

igrom na sreću smatra se igra u kojoj se za uplatu određenog iznosa sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitka u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, pri čemu dobitak ili gubitak ovisi pretežito o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju.

Pravo priređivanja igara na sreću

Članak 3.

(1) Priređivanje igara na sreću na području Republike Hrvatske pravo je Republike Hrvatske, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Igre na sreću mogu se priređivati na temelju ovoga Zakona, odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija.

(3) Republika Hrvatska pravo priređivanja svih igara na sreću iz članka 5. ovoga Zakona prenosi na Hrvatsku Lutriju d.o.o., čiji je osnivač.

(4) Pravo priređivanja igara na sreću iz članka 5. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Zakona mogu na temelju odluke i odobrenja steći i druga trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(5) Iznimno, pravo prigodnoga jednokratnog priređivanja pojedinih igara iz članka 5. ovoga Zakona na temelju odobrenja imaju neprofitne pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Definicije pojmova

Članak 4.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. pravo priređivanja igara na sreću jest pravo kojim se na temelju ovoga Zakona, odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija mogu priređivati igre na sreću u opsegu, na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom;

2. priređivač je pravna osoba koja na temelju ovoga Zakona, stečenog prava na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija ima pravo priređivanja igara na sreću;

3. ugovor o stjecanju prava na priređivanje jest ugovor potpisan od ministra financija i priređivača koji je na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske stekao pravo na priređivanje, a sadrži odredbe o međusobnim pravima i obvezama vezanima uz korištenje dodijeljenog prava;

4. odobrenje jest upravni akt koji donosi ministar financija, a kojim se potvrđuje ispunjavanje zakonom propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti priređivanja igre na sreću za koju se odobrenje daje;

5. naknada za priređivanje jest naknada koju priređivači plaćaju na temelju ovoga Zakona i ugovora o pravu priređivanja, utvrđena je u fiksnom i varijabilnom iznosu, a smatra se javnim davanjem u smislu Općega poreznog zakona;

6. porez na dobitke od igara na sreću jest porez po odbitku koji plaćaju fizičke osobe koje ostvaruju dobitke od lutrijskih igara na sreću i igara klađenja;

7. igre na sreću u casinima jesu igre koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima i koje se priređuju isključivo u prostorima casina. Uz igre na stolovima u prostorima casina mogu se priređivati i igre na sreću na automatima;

8. igre klađenja jesu igre u kojima sudionici (igrači) pogađaju ishode različitih događaja predloženih od priređivača klađenja, a okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikome unaprijed poznata i mora biti takve naravi da na nju ne mogu utjecati ni priređivač ni igrači, a iznos dobitka ovisi o visini uloga po kombinaciji i o tečaju pojedinog događaja (sportsko klađenje, klađenje na utrke konja i pasa, klađenje na događaje prema ponudi priređivača i slično);

9. igre na sreću na automatima jesu igre koje se igraju na elektromehaničkim ili elektroničkim uređajima programski upravljanima, a na kojima igrači uplatom određenog iznosa imaju mogućnost stjecanja dobitka koji ovisi o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju;

10. lutrijske igre na sreću:

a) igre s izvlačenjem (brojčane igre) čiji je rezultat posljedica izvlačenja brojeva, simbola ili kupona koje provodi priređivač igre. Izvlačenje je slučajni odabir određenog broja brojeva, simbola ili slova iz definirane skupine brojeva, simbola ili slova koje se provodi nakon zaključenja uplate (loto, keno, bingo, klasična lutrija, joker i slično),

b) igre s unaprijed utvrđenim rezultatom kod kojih je unaprijed određen ishod, odnosno predodređena je dobitnost ili nedobitnost pojedine srećke odnosno kombinacije te broj i visina mogućih dobitaka u seriji odnosno kolu. Igrač neposredno nakon uključenja u igru saznaje ishod igre (instant i ekspres lutrije, elektronske lutrije i slično),

c) igre čiji je rezultat uvjetovan ishodom neizvjesnog događaja, sportskih ili nekih drugih natjecanja predloženih od priređivača, a okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikome unaprijed poznata i mora biti takve naravi da na nju ne mogu utjecati ni priređivači ni igrači (sportska prognoza),

d) igre čiji je rezultat uvjetovan igračevim odabirom redoslijeda odigravanja pojedinih elemenata igre. Svaka odigrana srećka odnosno kombinacija potencijalno je dobitna dok je igrač ne odigra;

11. casino je posebno uređen prostor za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću na stolovima i automatima za igre na sreću prema odobrenim pravilima igre, a čini ga prostor koji se smatra zasebnom cjelinom;

12. turnir u igrama na sreću jest natjecanje u kojem se sudionici natječu u odigravanju određenih igara na sreću, pri čemu na temelju uplaćene naknade za sudjelovanje (kotizacije) stječu mogućnost uključenja u natjecanje i jednaku početnu poziciju, a na temelju ostvarenih rezultata u igri mogućnost osvajanja dobitaka u unaprijed utvrđenim iznosima, koje osigurava priređivač turnira iz sredstava prikupljenih uplatom sudionika turnira ili iz vlastitih sredstava;

13. automat klub je posebno uređen prostor za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću na automatima prema odobrenim pravilima igre. Prostor automat kluba mora imati vlastiti ulaz ili mora biti zasebna cjelina;

14. uplatna mjesta za klađenje posebno su uređeni prostori u kojima se na temelju odobrenja, a prema pravilima igre, primaju uplate za klađenje;

15. ovlaštenje za obavljanje tehničkog pregleda automata i stolova za igre na sreću te on-line sustava jest upravni akt koji donosi ministar financija, a kojim se pravne osobe koje ispune zakonske uvjete ovlašćuje za obavljanje tehničkog pregled automata, stolova za igre na sreću i on-line sustava;

16. sumnjiva transakcija u smislu ovoga Zakona jest svaka transakcija za koju obveznik i/ili nadležno tijelo procijeni da u vezi s njom ili s osobom koja obavlja transakciju postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, odnosno da transakcija uključuje sredstva proizašla iz nezakonitih aktivnosti;

17. stvarni vlasnik u smislu ovoga Zakona jest fizička osoba koja je konačni vlasnik priređivača ili koja kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom. Stvarnim vlasnikom smatra se i fizička osoba koja ima kontrolu nad dovoljnim postotkom dionica ili glasova u toj pravnoj osobi (a zadovoljavanjem tog uvjeta smatra se postotak od 25% plus jedna dionica), odnosno fizička osoba koja na drugi način kontrolira upravu pravne osobe;

18. povezane osobe u smislu ovoga Zakona jesu pravno samostalna društva, međusobno povezana upravljanjem, kapitalom ili na drugi način koji im omogućuje da zajednički oblikuju poslovnu politiku, a kod kojih jedno društvo u drugom društvu ima izravno ili neizravno više od 50% udjela ili ima izravno ili neizravno većinska članska prava;

19. registracija igrača u smislu ovoga Zakona jest preuzimanje i pohrana podataka o igraču, identifikacija igrača kod priređivača, izdavanje identifikacijskog broja igrača i otvaranje računa igrača kod priređivača;

20. elektronička potvrda o uplati jest elektronički zapis potvrde o uplati igre označen identifikacijskim brojem igrača koja se nalazi na računu igrača u centralnom sustavu priređivača;

21. on-line igranje (igranje na daljinu) u smislu ovoga Zakona jest priređivanje igara na sreću putem interneta, telefona ili nekih drugih interaktivnih komunikacijskih uređaja putem kojeg igrač može odigrati igru samostalno, kroz interakciju sa sustavom, bez neposrednog predstavnika priređivača;

22. generator slučajnih brojeva jest certificirani uređaj koji na temelju slučajnih uzoraka generira slučajne, potpuno nezavisne i nepredvidive nizove brojeva ili simbola koji su jednoliko raspoređeni unutar definiranih granica.

Vrste igara na sreću

Članak 5.

(1) Igre na sreću razvrstavaju se u četiri skupine:

1. Lutrijske igre

2. Igre u casinima

3. Igre klađenja

4. Igre na sreću na automatima

(2) Lutrijske igre jesu:

1. igre čiji je rezultat uvjetovan izvlačenjem brojeva ili simbola nakon zaključenja prodaje:

a) loto i slične igre,

b) brojčane lutrije,

c) bingo i slične igre,

d) keno i slične igre,

e) tombola i slične igre,

f) dodatne igre uz igre iz ove točke;

2. igre s unaprijed određenim (rezultatom) dobicima:

a) ekspres lutrije,

b) instant lutrije,

c) druge slične igre;

3. igre čiji je rezultat uvjetovan ishodom natjecanja:

a) sportska prognoza,

b) druge slične igre;

4. igre čiji je rezultat uvjetovan igračevim odabirom puta, redoslijeda odigravanja pojedinih elemenata igre:

a) srećke sa slučajnim odabirom brojeva ili simbola,

b) druge slične igre.

(3) Igre u casinima jesu:

1. igre koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima,

2. razne vrste turnira u kojima nije unaprijed određen broj igrača niti je poznat broj uplata.

(4) Igre klađenja jesu:

1. igre klađenja na rezultate pojedinačnih ili skupnih sportskih natjecanja,

2. igre klađenja na ostale događaje.

(5) Igre na sreću na automatima jesu:

igre na elektromehaničkim, elektroničkim ili sličnim uređajima (automatima za igre) na kojima igrači uplatom određenog iznosa imaju mogućnost ostvarenja dobitka.

Članak 6.

(1) Zabranjeno je priređivanje igara odnosno obavljanje djelatnosti u kojima sudionici uplaćuju određene novčane iznose sudionicima koji su se prije njih uključili u igru odnosno djelatnost i koji očekuju plaćanje određenih novčanih iznosa od sudionika koji bi se iza njih trebali uključiti u takvu igru odnosno djelatnost (lanci sreće i sl.).

(2) Nitko ne smije primati uplate i obećavati dobitak ako to nije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 7.

Igre na sreću ne smiju se priređivati u slobodnim zonama.

Način raspodjele prihoda od igara na sreću

Članak 8.

(1) Vlada Republike Hrvatske uredbom će odrediti kriterije za utvrđivanje korisnika i način raspodjele prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koje:

1. promiču razvoj sporta,

2. pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti,

3. se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću,

4. se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom,

5. se bave tehničkom kulturom,

6. se bave kulturom,

7. se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih,

8. pridonose razvoju civilnog društva.

(2) Za financiranje programa iz stavka 1. ovoga članka izdvaja se:

1. 50% godišnje naknade od priređivanja igara na sreću u casinima (članak 38. stavak 1. i 2.),

2. 50% mjesečne naknade od priređivanja igara na sreću u casinima (članak 38. stavak 3. i 9.),

3. 50% godišnje naknade od igara klađenja (članak 51. stavak 1. i 2.),

4. 50% mjesečne naknade od igara klađenja (članak 51. stavak 3.),

5. 50% godišnje naknade od priređivanja igara na sreću na automatima (članak 58. stavak 1.),

6. 50% mjesečne naknade od priređivanja igara na sreću na automatima (članak 58. stavak 4.),

7. 50% mjesečne naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću (članak 17. stavak 1.),

8. 50% ostvarene dobiti Hrvatske Lutrije d.o.o. (članak 9. stavak 6.).

 

Glava II.   HRVATSKA LUTRIJA

Opće odredbe

Članak 9.

(1) Hrvatska Lutrija d.o.o. ima pravo priređivanja svih igara na sreću iz članka 5. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska Lutrija d.o.o. ima isključivo pravo priređivanja igara na sreću iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.

(3) Hrvatska Lutrija d.o.o. može se privatizirati na temelju posebnoga zakona.

(4) Hrvatska Lutrija d.o.o. dužna je prije isteka jednogodišnjeg i trogodišnjeg razdoblja utvrditi prijedloge jednogodišnjih i trogodišnjih planova poslovanja za sljedeće razdoblje i podnijeti ih Vladi Republike Hrvatske radi prihvaćanja.

(5) Planove iz stavka 4. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija.

(6) Dobit koju ostvari Hrvatska Lutrija d.o.o. prihod je državnog proračuna.

Pravila lutrijskih igara na sreću

Članak 10.

(1) Uvjeti za priređivanje pojedine lutrijske igre propisuju se pravilima koja za svaku vrstu igre donosi priređivač, a primjenjuju se nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija.

(2) Uvjeti za priređivanje lutrijske igre na sreću uz sudjelovanje više inozemnih priređivača propisuju se pravilima igre, a koja se primjenjuju nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija.

(3) Pravila bez dobivenog odobrenja Ministarstva financija ništava su.

(4) Pravila lutrijskih igara obvezno moraju sadržavati:

1. naziv i sjedište priređivača, naziv tijela priređivača koje je donijelo odluku o priređivanju igre, te datum i broj odluke,

2. naziv i opis igre, područje i vrijeme priređivanja, uvjete za sudjelovanje, cijenu i fond dobitaka, rokove uključenja u igru i isplate,

3. način provođenja nadzora izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitne kombinacije ili priređivanja same igre,

4. način obavještavanja zainteresiranih,

5. postupak u slučaju otkazivanja igre odnosno izvlačenja.

Objava i promjena pravila lutrijskih igara

Članak 11.

(1) Priređivač lutrijskih igara obvezan je pravila igre javno objaviti prije početka priređivanja igre, a osobama zainteresiranima za sudjelovanje u igri omogućiti da se na prodajnim mjestima upoznaju s pravilima.

(2) Pravila lutrijske igre ne mogu se mijenjati nakon što je počela prodaja lutrija određene serije ili primanje uplata za sudjelovanje u igri započetog kola.

(3) Ministarstvo financija može iz opravdanih razloga, na zahtjev priređivača, odobriti promjenu mjesta izvlačenja dobitka, datuma izvlačenja ili vremena priređivanja, odnosno otkazivanje priređivanja.

(4) Promjenu pravila iz stavka 1. ovoga članka priređivač je dužan objaviti na isti način na koji su objavljena pravila o priređivanju igre.

Primanje uplata

Članak 12.

(1) Uplate za lutrijske igre mogu se primati na uplatnim mjestima, putem terminala, interneta, telefona ili drugih interaktivnih komunikacijskih uređaja, a nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija.

(2) Ministar financija propisat će standarde o tehničkim i ostalim uvjetima primanja uplata iz stavka 1. ovoga članka.

9. Pravilnik o priređivanju lutrijskih igara

Sudionik i dobitnik u lutrijskim igrama

Članak 13.

(1) Sudionik u lutrijskoj igri jest fizička osoba koja je navršila 18 godina i koja sukladno ovome Zakonu i pravilima pojedine igre ispunjava uvjete za sudjelovanje u pojedinoj igri (kolu ili seriji).

(2) Sudionikom u lutrijskim igrama u kojima se sudjelovanje u igri dokazuje posjedovanjem (elektroničke) potvrde o uplati smatra se imatelj takve potvrde ako su podaci na potvrdi o uplati istovjetni onima snimljenima kod priređivača na neizbrisivi medij za pohranu podataka. Sudionik u klasičnim brojčanim i brzim lutrijama jest imatelj neosporne srećke (njezina elektronskog zapisa) izdane od priređivača.

(3) Dobitnik u lutrijskoj igri na sreću isključivo je donositelj dobitne potvrde. U lutrijskim igrama putem on-line igranja dobitnik je igrač čiji se identifikacijski broj nalazi na dobitnoj elektroničkoj potvrdi o uplati.

Izvlačenje dobitaka

Članak 14.

(1) U lutrijskim igrama iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona izvlačenje mora biti javno u nazočnosti tročlanog povjerenstva koje imenuje priređivač i u nazočnosti ovlaštenog službenika Ministarstva financija i javnog bilježnika.

(2) U međunarodnim igrama u kojima se izvlačenje brojeva ili simbola obavlja izvan Republike Hrvatske, postupak izvlačenja odvija se u skladu s pravilima struke i propisima države u kojoj se izvlačenje obavlja.

(3) Ako se izvlačenje dobitaka obavlja generatorom slučajnih brojeva, o nazočnosti osoba iz stavka 1. ovoga članka rješava se odobrenjem koje Ministarstvo financija daje na pravila takve igre.

(4) Prije početka izvlačenja dobitaka u lutrijskim igrama iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona priređivač mora utvrditi i objaviti ukupnu uplatu, odnosno broj prodanih srećaka.

(5) U igrama u kojima se javno izvlačenje dobitaka mora obavljati u nazočnosti svih sudionika (dvoranski bingo ili keno), izvlačenje se obavlja pred povjerenstvom koje imenuje priređivač u skladu s pravilima igre.

(6) Utvrđivanje dobitne kombinacije odnosno dobitaka u lutrijskim igrama iz članka 5. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona obavlja se sukladno pravilima pojedine igre na koja Ministarstvo financija daje odobrenje.

(7) Postupak izvlačenja, utvrđivanja i isplate dobitaka pobliže se uređuje posebnim propisom koji donosi priređivač, a primjenjuje se nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija.

(8) Ministar financija propisat će uvjete korištenja, testiranja i certificiranja uređaja za izvlačenje dobitaka u pojedinim lutrijskim igrama.

9. Pravilnik o priređivanju lutrijskih igara

Zapisnik i objava rezultata izvlačenja

Članak 15.

(1) O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik na način pobliže propisan aktom iz članka 14. stavka 7. ovoga Zakona.

(2) Zapisnik o tijeku izvlačenja priređivač dostavlja Ministarstvu financija.

(3) Izvješće o rezultatima izvlačenja ili o utvrđivanju dobitaka priređivač mora javno objaviti najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja i to na isti način na koji su objavljena pravila igre, a osobama zainteresiranima za rezultate igre treba omogućiti uvid u rezultate na prodajnim mjestima.

Fond dobitaka

Članak 16.

(1) U lutrijskim igrama iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona fond dobitaka utvrđuje se prema pravilima tih igara, a iznosi najmanje 50% od osnovice koju kod svih oblika lutrija čini ukupna vrijednost emisije srećaka, odnosno ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru, umanjena za obvezu naknade za priređivanje lutrijskih igara.

(2) U međunarodnim igrama fond dobitaka utvrđuje se prema pravilima tih igara.

(3) Fond dobitaka je iznos koji se igračima vraća kao dobitak.

Naknada

Članak 17.

(1) Za priređivanje lutrijskih igara iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona priređivač plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 10% od osnovice koju kod svih oblika lutrija čini ukupna vrijednost prodanih srećaka, odnosno ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru.

(2) Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara uplaćuje se u korist državnog proračuna zaključno petnaestog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a mjesečnu evidenciju s konačnim obračunom rezultata poslovanja i dokazom o uplati mjesečne naknade, priređivač je dužan dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do dvadesetog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

18. Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću

Članak 18. (NN 41/14, 114/22)

(1) Porez na dobitke od lutrijskih igara plaćaju fizičke osobe koje stječu dobitke od igara na sreću.

(2) Osnovica za obračun poreza na novčane dobitke jest novčani iznos pojedinačnog dobitka, a osnovica poreza na dobitak onih dobitaka koji se sastoje od stvari, usluga ili prava jest tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava koje čine pojedinačni dobitak.

(3) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke iznad 99,54 eura do 1327,23 eura, po stopi od 15% na dobitke iznad 1327,23 eura do 3981,68 eura, po stopi od 20% na dobitke iznad 3981,68 eura do 66.361,40 eura, a po stopi od 30% na dobitke iznad 66.361,40 eura.

(4) Porez na dobitke iz stavka 1. ovoga članka obračunava se i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igara na sreću.

Isplata dobitaka

Članak 19.

(1) Isplata, odnosno preuzimanje dobitaka u lutrijskim igrama na sreću obavlja se u roku koji ne može biti kraći od 15 dana niti dulji od 60 dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu igre.

(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka povjerenstvo koje imenuje priređivač utvrđuje koji dobici u tom kolu ili seriji nisu bili isplaćeni odnosno preuzeti i koja je njihova vrijednost, te o tome sastavlja zapisnik.

(3) Ako dobitnik u lutrijskim igrama na sreću ne zatraži od priređivača isplatu dobitka u roku iz stavka 1. ovoga članka, iznos toga dobitka prenosi se u sljedeće kolo odnosno seriju ili se koristi za dobitke u drugim igrama.

(4) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka priređivač dostavlja Ministarstvu financija najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka roka za isplatu odnosno preuzimanje dobitaka.

(5) Za isplatu dobitaka od igara na sreću koje priređuje Hrvatska Lutrija d.o.o. jamči Republika Hrvatska.

Prigodno jednokratno priređivanje igara na sreću

Članak 20.

(1) Neprofitna pravna osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske može prigodno jednokratno, jedanput godišnje, prirediti tombolu radi prikupljanja sredstava za financiranje djelatnosti koje su određene općim aktima priređivača.

(2) Igra iz stavka 1. ovoga članka može se priređivati isključivo na temelju posebnog odobrenja Ministarstva financija, uz uvjet da se srećke mogu prodavati najdulje 30 dana, a u izvlačenje su uključene samo prodane srećke.

(3) Priređivač iz stavka 1. ovoga članka koji organizira sportska natjecanja smije u prostorima sportske ustanove, stadiona ili dvorane, u kojima se natjecanja održavaju, prigodno jednom godišnje prirediti klađenja u svezi s tim natjecanjima.

Članak 21. (NN 114/22)

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja priređivač iz članka 20. ovoga Zakona mora priložiti izvadak iz općeg akta iz kojega je vidljiva djelatnost priređivača, odluku ovlaštenog tijela priređivača o priređivanju igre na sreću s navođenjem odgovorne osobe, pravila igre na sreću, te financijski izračun iz kojeg je vidljivo koliko se najmanje srećaka mora prodati da bi se osigurala isplata dobitaka i plaćanje proračunskih prihoda.

(2) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za prigodno jednokratno priređivanje igara na sreću iz članka 20. stavka 1. i 3. ovoga Zakona, Ministarstvo financija osobito uzima u obzir:

1. svrhu priređivanja igre,

2. ukupnu vrijednost izdanih srećaka,

3. ukupnu vrijednost dobitaka,

4. cijenu pojedinačne srećke,

5. sredstva kojima priređivač osigurava isplatu dobitaka te

6. usklađenost pravila igre s odredbama ovoga Zakona.

(3) Ukupna vrijednost izdanih srećaka za pojedine igre na sreću ne smije prijeći 39.816,84 eura. Cijena pojedine srećke ne smije biti veća od vrijednosti najmanjeg dobitka.

Članak 22.

(1) Od prihoda ostvarenog prigodnim jednokratnim priređivanjem igara na sreću priređivač mora u korist državnog proračuna uplatiti naknadu u iznosu 5% od osnovice za obračun, koju čini zbroj ukupnih uplata za sudjelovanje u pojedinoj prigodno jednokratno priređenoj igri.

(2) Obveza plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka dospijeva u roku od sedam dana od dana objave izvlačenja dobitaka, o čemu se u istom roku mora Ministarstvu financija dostaviti izvješće o konačnom obračunu, s dokazom o uplati.

(3) Za isplatu dobitaka od igara koje priređuju, priređivači prigodnih jednokratnih igara na sreću jamče svojom cjelokupnom imovinom.

 

Glava III.   PRAVO PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

Članak 23.

(1) Djelatnost priređivanja igara na sreću iz članka 5. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Zakona mogu na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija obavljati trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Odluku o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske.

(3) Odluku o davanju prava priređivanja igara na sreću donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija.

(4) Za stjecanje prava priređivanja igara na sreću ponuditelj mora ispunjavati osim uvjeta propisanih ovim Zakonom i posebne uvjete koje propisuje ministar financija.

(5) Odabir najpovoljnijeg ponuditelja procjenjuje se osobito na temelju financijskih učinaka na državni proračun.

(6) Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske iz stavka 2. ovoga članka ministar financija donosi odluku o raspisivanju natječaja za davanje prava priređivanja igara iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Stručne poslove u svezi s pripremom i provedbom natječaja obavlja Ministarstvo financija.

(8) Javni natječaj za davanje prava priređivanja igara iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u dnevnom tisku koji je dostupan na cijelom području Republike Hrvatske.

(9) O odluci iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo financija će u roku od 30 dana pisanim putem obavijestiti sve sudionike natječaja.

(10) Trgovačka društva koja su stekla pravo priređivanja igara na sreću iz stavka 1. ovoga članka bit će pozvana na potpisivanje ugovora o pravu priređivanja u roku od 60 dana od donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske.

10. Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara klađenja na području Republike Hrvatske

11. Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću u casinima na području Republike Hrvatske

17. Odluka o broju priređivača kojima se može dati priređivanje igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske

Natječajna dokumentacija

Članak 24.

(1) Uz prijavu na natječaj za davanje prava priređivanja igara na sreću iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona obvezno treba priložiti:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva,

2. izvadak o djelatnosti društva upisanoj u sudski registar, s dokazom o osiguranom temeljnom kapitalu i podrijetlu sredstava za pokriće temeljnoga kapitala,

3. osnivački akt društva,

4. popis vlasnika udjela odnosno dionica za ponuditelja – pravnu osobu, s punim imenima i adresama prebivališta i/ili tvrtkama i adresama sjedišta te s ukupnim nominalnim iznosima udjela odnosno dionica i postotnim udjelom u temeljnom kapitalu te pravne osobe,

5. izvadak iz sudskog registra ako je riječ o pravnoj osobi osnivaču društva odnosno iz drugoga odgovarajućeg javnog registra ako je osnivač strana pravna osoba, te popis vlasnika udjela odnosno dionica, s punim imenima i adresama prebivališta i/ili tvrtkama i adresama sjedišta te s ukupnim nominalnim iznosima udjela odnosno dionica i postotnim udjelom u temeljnom kapitalu osnivača pravne osobe,

6. ako je riječ o fizičkoj osobi osnivaču društva, izvornik ili ovjerenu presliku identifikacijske isprave iz koje su vidljivi podaci o imenu, prezimenu, prebivalištu, datumu i mjestu rođenja,

7. podatke o stvarnom vlasniku pravne osobe,

8. dokaz da se protiv ovlaštenih osoba (direktora, osnivača društva, članova nadzornog odbora) ne vodi kazneni postupak. Strani državljani prilažu odgovarajuću potvrdu države čiji su državljani i potvrdu izdanu od države na čijem su području boravili posljednje dvije godine prije dana podnošenja ponude na natječaj,

9. dokaz da društvo i osnivač, ako je osnivač strana pravna ili fizička osoba ispunjavaju, porezna i druga javna davanja, a koji ne smije biti stariji od 30 dana na dan slanja ponude. Dokaz daje država u kojoj ima sjedište ili prebivalište,

10. poslovni plan društva za trogodišnje razdoblje, koji sadrži podatke o prihodima, rashodima, dobiti, broju zaposlenih, naknadi, vrsti i opsegu igara.

(2) Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točke 2., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka ne smiju biti stariji od 30 dana na dan slanja ponude na natječaj.

Isključenje ponuditelja

Članak 25.

(1) Natječajna ponuda koja ne sadrži svu dokumentaciju propisanu člankom 24. ovoga Zakona neće se razmatrati.

(2) Iz postupka razmatranja bit će isključena ponuda društva koje je u stečaju ili likvidaciji, te koje nije ispunilo obvezu plaćanja dospjelih javnih davanja u smislu odredaba Općega poreznog zakona.

(3) Iz postupka razmatranja bit će isključena i ponuda društva na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, mogu primijeniti mjere za zaštitu tržišnog natjecanja, te ponuda kada se u smislu ovoga Zakona radi o povezanim osobama.

Poništenje natječaja

Članak 26.

(1) Odluka o poništenju natječaja nakon isteka roka za dostavu ponude donosi se u sljedećim slučajevima:

1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka za davanja prava, dovele do neobjavljivanja odluke o raspisivanju natječaja ili do sadržajno bitno drugačije odluke,

2. ako nije pristigla ni jedna ponuda do isteka roka za dostavu ponuda,

3. ako nakon isključenja ponuda u postupku ne preostane ni jedna prihvatljiva ponuda,

4. ako se na temelju kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ne može izvršiti odabir.

(2) Odluka o poništenju natječaja za davanje prava priređivanja igara na sreću iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona dostavlja se svakom ponuditelju pisano u roku od 10 dana od dana objave o poništenju.

(3) Odluka o poništenju natječaja objavljuje se na isti način kao i objava o raspisivanju javnog natječaja o davanju prava priređivanja igara na sreću.

Trajanje prava priređivanja

Članak 27.

Pravo priređivanja igara na sreću daje se na razdoblje od 15 godina računajući od dana potpisivanja ugovora.

Promjene na strani priređivača

Članak 28.

(1) Trgovačko društvo koje je sukladno ovome Zakonu steklo pravo na priređivanje igara na sreću iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona ne može to pravo prenijeti na drugo trgovačko društvo.

(2) U slučaju bilo kakve promjene vlasničke strukture priređivača, Ministarstvo financija provest će postupak odlučivanja o zadržavanju prava na priređivanje igara iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona. Uz zahtjev za promjenu vlasničke strukture trgovačko društvo mora priložiti dokumentaciju navedenu u članku 24. stavku 1. točki 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona, dokaz o podrijetlu sredstava za kupnju udjela odnosno dionica, te drugu dokumentaciju na zahtjev Ministarstva financija.

(3) Priređivač je dužan bez odgode obavijestiti Ministarstvo financija o promjeni svakog podatka ili okolnosti, a posebno onih koji se tiču:

1. članova uprave i nadzornog odbora priređivača,

2. drugih osoba ovlaštenih za zastupanje i vođenje poslova priređivača,

3. drugih okolnosti bitnih za poslovanje i rad priređivača.

Ugovor o pravu priređivanja

Članak 29.

(1) Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju prava priređivanja igara na sreću, ugovor s trgovačkim društvom koje je dobilo pravo priređivanja sklapa ministar financija.

(2) Ugovor se može otkazati, a otkazni je rok šest mjeseci.

(3) Kada trgovačko društvo koje ima pravo priređivanja igara na sreću iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona otkazuje ugovor zbog gubitka u poslovanju, otkazni je rok 60 dana.

Sadržaj ugovora o pravu priređivanja igara na sreću

Članak 30.

(1) Ugovor o pravu priređivanja igara na sreću obvezno sadržava odredbe o:

1. tvrtki i sjedištu društva,

2. trajanju prava priređivanja,

3. roku u kojem se mora početi obavljati djelatnost za koju je stečeno pravo priređivanja,

4. predmetu prava priređivanja,

5. visini naknade i načinu plaćanja,

6. provođenju nadzora,

7. pravima i obvezama ugovornih strana,

8. prestanku prava priređivanja.

(2) Svaka promjena sadržaja ugovora iz stavka 1. ovoga članka uređuje se posebnim ugovorom koji je dodatak ugovoru o pravu priređivanja.

Godišnja naknada za priređivanje igara na sreću

Članak 31.

(1) Priređivač je dužan plaćati godišnju naknadu za pravo priređivanja igara na sreću.

(2) Godišnja naknada plaća se u fiksnom iznosu i prihod je državnog proračuna.

(3) Godišnja naknada plaća se do kraja prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Oduzimanje prava priređivanja

Članak 32.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija, može donijeti odluku da se trgovačkom društvu oduzme pravo priređivanja igara na sreću ako se utvrdi:

1. da je pravo stečeno na temelju neistinitih podataka,

2. da priređivač krši odredbe ugovora,

3. da priređivač u propisanim rokovima ne podmiruje svoje obveze utvrđene ovim Zakonom ili ugovorom,

4. da priređivač lažno prikazuje ostvareni promet,

5. da priređivač nije počeo raditi u roku utvrđenom kao početak poslovanja,

6. da je priređivač započeo s radom prije dobivanja odobrenja Ministarstva financija za početak rada,

7. da priređivač više ne ispunjava propisane tehničke uvjete,

8. da priređivač ne posjeduje garanciju banke u propisanom iznosu,

9. da priređivač krši pravila igara na sreću,

10. da priređivač ne dopušta ili na drugi način onemogućuje provedbu nadzora propisanog ovim Zakonom,

11. da priređivač posuđuje novac igračima,

12. da je priređivač prekinuo priređivanje igara na sreću bez odobrenja Ministarstva financija,

13. da je priređivač promijenio vlasničku strukturu društva bez odobrenja Ministarstva financija,

14. da priređivač ne postupa sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

15. da su nastupile okolnosti zbog kojih priređivač ne bi ni stekao pravo priređivanja.

(2) Donošenjem odluke iz stavka 1. ovoga članka, ugovor o pravu priređivanja smatra se raskinutim. Sva prava stečena odlukom o stjecanju prava priređivanja prestaju važiti donošenjem odluke Vlade Republike Hrvatske o njezinu oduzimanju.

(3) U slučaju oduzimanja prava priređivanja igara na sreću iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo financija ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio priređivač, a sukladno obvezama iz članka 34. ovoga Zakona.

Odgovornost za isplatu dobitaka

Članak 33.

Za isplatu dobitaka od igara na sreću i podmirenje javnih davanja, u smislu odredaba Općega poreznog zakona, trgovačka društva koja igre na sreću priređuju na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske i priređivači prigodnih jednokratnih igara na sreću iz članka 20. ovoga Zakona jamče svojom cjelokupnom imovinom.

Utvrđivanje planova poslovanja

Članak 34.

(1) Priređivač koji je pravo priređivanja stekao temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske obvezan je do kraja godine utvrditi prijedlog godišnjeg plana poslovanja za sljedeću godinu, na koji Ministarstvo financija daje suglasnost.

(2) Priređivač iz stavka 1. ovoga članka obvezan je do kraja trogodišnjeg razdoblja utvrditi prijedlog trogodišnjeg plana poslovanja za sljedeće trogodišnje razdoblje, na koji Ministarstvo financija daje suglasnost.

(3) Plan poslovanja sadrži podatke o prihodima, rashodima, dobiti, broju zaposlenih, iznosu godišnje naknade, mjesečne naknade o prihodima od igara na sreću, vrsti i opsegu igara.

 

Glava IV.   IGRE U CASINIMA

Pravo priređivanja

Članak 35.

(1) Igre na sreću iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 4. ovoga Zakona mogu osim Hrvatske Lutrije d.o.o. priređivati i trgovačka društva koja su na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske stekla pravo priređivanja igara na sreću u casinima i koja su sukladno članku 29. ovoga Zakona sklopila ugovor o pravu priređivanja.

(2) Trgovačkim društvima koja na temelju ovoga Zakona ili odluke iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na priređivanje igara na sreću u casinima može se odobriti pravo priređivanja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja. Ministar financija propisat će standarde o tehničkim uvjetima sustava priređivanja igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja i to, postupak registracije i identifikacije igrača, uvjete programske podrške (softver) i opreme, certificiranje sustava i igara, postupanje s transakcijama uplata i isplata, sigurnosna načela, uvjete nadzora, načela odgovornog priređivanja i ostalo. Priređivač koji želi na taj način priređivati igre mora svoj sustav priređivanja uskladiti s tehničkim standardima koje propisuje ministar financija.

(3) Odobrenje za početak priređivanja igara na sreću iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi Ministarstvo financija.

8. Pravilnik o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja

Vrsta i opseg igara

Članak 36.

(1) Igre na sreću iz članka 35. stavka 1. i 2. ovoga Zakona mogu se priređivati u opsegu kako je to određeno ovim Zakonom, ugovorom i odobrenjem Ministarstva financija iz članka 35. stavka 3. ovoga Zakona, a vrsta i opseg igara može se promijeniti samo uz odobrenje Ministarstva financija.

(2) Igre na sreću u casinima mogu se priređivati i sezonski u neprekidnom razdoblju od najmanje četiri do najviše šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini, i to u najviše dva casina.

(3) Za priređivanje raznih vrsta turnira priređivač mora dobiti odobrenje Ministarstva financija. Uz zahtjev za odobrenje priređivanja turnira priređivač prilaže podatke o iznosima uplata sudionika.

Temeljni kapital i garancija banke

Članak 37. (NN 114/22)

(1) Priređivač koji igre priređuje u casinima na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske mora za vrijeme trajanja prava priređivanja imati u registru Trgovačkog suda upisan temeljni kapital u vrijednosti od najmanje 530.891,23 eura za cijelo vrijeme trajanja prava. Ako društvo ima pravo na priređivanje neke druge igre na sreću iz članka 5. ovoga Zakona, mora imati upisan propisani temeljni kapital i za drugu igru na sreću koju priređuje.

(2) Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja javnih davanja u smislu odredaba Općega poreznog zakona, priređivač koji pravo priređivanja igara na sreću ima na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske mora neprekidno, u razdoblju u kojem priređuje igre na sreću u pojedinom casinu, u banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za svaki casino imati garanciju banke u iznosu od 199.084,21 eura. Ako je garancija dana na kraći rok od vremena trajanja prava priređivanja igara na sreću, priređivač je dužan novu garanciju dostaviti najkasnije 30 dana prije isteka prethodne garancije.

(3) Ako priređivač priređuje casino igre putem interaktivnih kanala on-line igranja, mora neprekidno, u razdoblju u kojem te igre priređuje, imati i garanciju banke u iznosu od 398.168,43 eura radi isplate dobitka igračima i podmirenja javnih davanja u smislu odredaba Općega poreznog zakona.

Naknada

Članak 38. (NN 114/22)

(1) Za priređivanje igara na sreću u casinima plaća se godišnja naknada, sukladno članku 31. ovoga Zakona, u iznosu od 66.361,40 eura za svaki casino. Za svako otvaranje casina tijekom godine plaća se godišnja naknada u punom iznosu.

(2) Za priređivanja casino igara putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja plaća se godišnja naknada u iznosu od 398.168,43 eura.

(3) Priređivač je dužan plaćati i mjesečnu naknadu od prihoda igara na sreću koje priređuje u casinu. Mjesečna naknada za priređivanje igara u casinima iznosi 15% od osnovice za obračun naknade iz stavka 4. ovoga članka, a uplaćuje se u korist državnog proračuna zaključno petnaestog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Osnovicu za obračun mjesečne naknade čini zbroj dnevnih obračuna svih stolova i zbroj dnevnih obračuna svih automata. Osnovica za obračun mjesečne naknade kod igara koje igrači igraju jedan protiv drugoga (chemin de feer, texas holdem poker i slično) čini postotak uplate koji priređivač zadržava od svih igrača. Priređivač podnosi mjesečno izvješće odvojeno za stolove i automate. Mjesečni obračun je konačan.

(5) Dnevni obračun po pojedinom stolu za igru na sreću obavlja se na način da se završno stanje vrijednosti žetona na stolu uveća za svotu novca zamijenjenog za žetone na stolu, koji se sprema u posebne kutije (drop), i za iznos visine kredita, te umanji za dopunu u žetonima (dotaciju) za vrijeme rada stola i za vrijednost početnog stanja žetona na stolu (završno stanje + drop + krediti – dotacije – početno stanje = dnevni obračun stola).

(6) Dnevni obračun pojedinog automata za igre na sreću utvrđuje se tako da se iznos svih uplata umanji za iznos isplaćenih dobitaka igračima, a razlika predstavlja dnevni obračun za pojedini automat za igre na sreću. Automati s više sjedećih mjesta smatraju se zasebnom vrstom igre i za njih se vodi zaseban dnevni obračun

(7) U osnovicu za obračun mjesečne naknade ne ulazi vrijednost ulaznica i napojnica.

(8) Ulaznica iz stavka 7. ovoga članka smatra se računom koji se u casinu ne može zamijeniti za vrijednosne žetone niti za novac.

(9) Mjesečna naknada za priređivanje turnira u casinima iznosi 25% od osnovice, koju čini postotak uplate koji priređivač zadržava od svih uplata sudionika turnira, a uplaćuje se u korist državnog proračuna zaključno petnaestog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Obvezne evidencije

Članak 39.

(1) Mjesečnu evidenciju s konačnim obračunom rezultata poslovanja i s dokazom o uplati mjesečne naknade priređivač je dužan na propisanim obrascima dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do dvadesetog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Sadržaj obrazaca iz stavka 1. ovoga članka te način i oblik dostavljanja evidencija iz stavka 1. ovoga članka, kao i način i oblik drugih obrazaca koje je priređivač dužan voditi propisat će ministar financija.

18. Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

Vrijednosni žetoni

Članak 40.

(1) Priređivač u casinu koristi posebno obilježene vrijednosne žetone. Izgled, veličinu i druge pojedinosti vrijednosnih žetona odobrava Ministarstvo financija na temelju zahtjeva priređivača. U zahtjevu priređivač je dužan navesti količinu i nominalnu vrijednost za svaku vrstu vrijednosnih žetona s detaljnim grafičkim prikazom u boji.

(2) Za svaku promjenu vezanu uz stavak 1. ovoga članka priređivač je dužan dobiti odobrenje Ministarstva financija.

(3) Priređivač je dužan voditi urednu evidenciju svih žetona, a izvješće o izgubljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim žetonima dostavlja Ministarstvu financija do dvadesetog u mjesecu za protekli mjesec.

Prostorni, tehnički i drugi uvjeti

Članak 41. (NN 114/22)

(1) Igre na sreću iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona mogu se priređivati samo u posebno uređenim prostorima koje čini zasebna cjelina.

(2) Iznimno, djelatnost iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona može se priređivati u prostorima koji nisu zasebna građevinska cjelina, ako se priređuje u hotelsko-ugostiteljskim objektima kategorije pet ili više zvjezdica, te na putničkim brodovima. Prostor u kojem se otvara casino mora ispunjavati uvjete u pogledu uređenja, opreme i prostora te druge uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(3) Priređivač mora osigurati neprekidan audio-video nadzor u casinu. Snimljenu dokumentaciju mora čuvati 60 dana, odnosno u slučaju spora mora ju čuvati do okončanja spora.

(4) Priređivač mora dnevno u casinu imati pohranjen riziko-polog u iznosu od najmanje 66.361,40 eura.

(5) Naziv kasino ili casino i njihove izvedenice, prijevodi tih naziva ili od njih izvedene riječi mogu koristiti isključivo priređivači koji imaju pravo priređivanja igara na sreću u casinima.

(6) Ostale prostorne i tehničke uvjete za priređivanje igara na sreću u casinima propisat će ministar financija posebnim propisom uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova na uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

5. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

Preseljenje casina na novu lokaciju

Članak 42.

(1) Ministarstvo financija može odobriti preseljenje casina na novu lokaciju. Uz dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 41. ovoga Zakona, zahtjev mora sadržavati:

1. posebno obrazloženje razloga preseljenja,

2. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora u koji se traži preseljenje.

(2) Prekid rada casina zbog preseljenja može trajati najdulje 60 dana.

Utvrđivanje i provjera identiteta posjetitelja

Članak 43.

(1) Posjet casinu i sudjelovanje u igri dopušten je samo punoljetnim osobama koje su svoj identitet dužne dokazati identifikacijskom ispravom.

(2) Priređivač mora utvrđivati, provjeravati i evidentirati identitet svih osoba koje ulaze u casino na način da vodi evidenciju koja sadržava podatke za identifikaciju osobe i to: ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, broj identifikacijske isprave, broj i naziv izdavatelja isprave, te datum i vrijeme ulaska u casino.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka priređivač mora čuvati pohranjene najmanje deset godina.

(4) Podaci iz stavka 2. ovoga članka poslovna su tajna te ih priređivač smije ustupiti drugim osobama samo ako je to zakonom određeno.

(5) Osobe u uniformi mogu ulaziti u casino samo radi obavljanja službe. Posjet casinu i sudjelovanje u igrama na sreću priređivač može privremeno zabraniti ili ograničiti pojedinim osobama ako postoji osnovana pretpostavka da učestalost i intenzitet njihova sudjelovanja u igri dovode u opasnost njihov egzistencijski minimum, te ako to zatraže ustanove koje se bave zaštitom obitelji u slučajevima kad igrač zbog nekontroliranog igranja nanosi štetu sebi ili obitelji koju uzdržava.

(6) Postupanje u vezi s ulaskom u casino i zabranom ulaska priređivač će propisati unutarnjim aktom društva na koje Ministarstvo financija daje suglasnost.

(7) U prostoru casina priređivač je dužan istaknuti obavijesti o odgovornom igranju, o mogućoj štetnosti od igre, te o realnim izgledima za dobitak.

(8) Priređivač je obvezan osigurati tjelesnu zaštitu igračima i posjetiteljima sukladno odredbama Zakona o zaštiti osoba i imovine.

Zaposlenici u casinu

Članak 44.

Zaposleni u casinu koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću moraju imati odobrenje (licenciju) o stručnoj osposobljenosti za rad u casinu. Način i uvjete za dobivanje odobrenja o stručnoj osposobljenosti te posebne odredbe za zaposlene propisat će ministar financija.

7. Pravilnik o dobivanju odobrenja (licencije) za rad u casinu

Pravila igara na sreću u casinima

Članak 45.

(1) Za svaku vrstu igara na sreću u casinu priređivač donosi pravila koja moraju biti u suglasnosti s dobrim poslovnim običajima i međunarodnim pravilima, a primjenjuju se nakon odobrenja Ministarstva financija.

(2) Za priređivanje turnira priređivač donosi pravila sukladno stavku 1. ovoga članka.

(3) Pravila igara na sreću moraju biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te prevedena na najmanje dva svjetska jezika, a igračima uvijek moraju biti dostupna.

(4) Pravila igre na sreću ne mogu se mijenjati u tijeku trajanja igre koju su igrači započeli nakon uplate iznosa za sudjelovanje u jednoj igri na sreću, te se igra do svršetka odvija po istim pravilima.

 

Glava V.   IGRE KLAĐENJA

Pravo priređivanja

Članak 46.

(1) Igre na sreću iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona mogu osim Hrvatske Lutrije d.o.o. priređivati i trgovačka društva koja su odlukom Vlade Republike Hrvatske stekla pravo priređivanja igara klađenja i koja su sukladno članku 29. ovoga Zakona sklopila ugovor o pravu priređivanja.

(2) Uplate za igre klađenja primaju se na uplatnim mjestima kladionica i putem samoposlužnih terminala.

(3) Trgovačkim društvima koja na temelju ovoga Zakona ili odluke Vlade Republike Hrvatske imaju pravo na priređivanje igara klađenja može se odobriti pravo priređivanja putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, a nakon ispunjenja propisanih uvjeta.

(4) Odobrenje za početak primanja uplata iz stavka 2. i 3. ovoga članka donosi Ministarstvo financija.

Prostorni i tehnički uvjeti za primanje uplata klađenja

Članak 47.

(1) Priređivač koji prima uplate za klađenje na uplatnim mjestima i putem samoposlužnih terminala dužan je ispuniti prostorne i tehničke uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju Zakona.

(2) Ministar financija propisat će standarde o tehničkim uvjetima sustava priređivanja igara klađenja putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, i to postupak registracije i identifikacije igrača, uvjete programske podrške (softvera) i opreme, certificiranje sustava i igara, postupanje s transakcijama uplata i isplata, sigurnosna načela, uvjete nadzora, načela odgovornog priređivanja, broja uplatnih mjesta, broja zaposlenih i ostalo. Priređivač koji na taj način želi priređivati igre klađenja mora svoj sustav priređivanja uskladiti s tehničkim standardima koje propisuje ministar financija.

2. Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu

5. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

Zabrana priređivanja klađenja

Članak 48.

Na području Republike Hrvatske zabranjuje se priređivanje klađenja:

1. koja su u suprotnosti sa zakonskim propisima i općim moralnim načelima,

2. koja se odnose na rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

3. priređivaču klađenja čiji je vlasnik ili dioničar ujedno i član, vlasnik ili dioničar nekoga sportskog kluba na događaje u vrsti sporta i rangu natjecanja kojemu pripada klub u kojem je priređivač klađenja istodobno vlasnik ili dioničar.

Zabrana primanja uplata od maloljetnika

Članak 49.

(1) Zabranjuje se primanje uplata za klađenje od osoba mlađih od 18 godina.

(2) U slučaju sumnje u ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, igrač je dužan priređivaču pružiti dokaze o svojoj punoljetnosti.

Temeljni kapital, garancija banke

Članak 50. (NN 114/22

(1) Priređivač koji priređuje igre klađenja na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske mora za vrijeme trajanja prava priređivanja imati u registru Trgovačkog suda upisan temeljni kapital u vrijednosti od najmanje 4.000.000,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja prava priređivanja. Ako društvo ima pravo na priređivanje neke druge igre na sreću iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona, mora imati upisan propisani temeljni kapital i za drugu igru na sreću koju priređuje.

(2) Priređivač koji je pravo priređivanja stekao odlukom Vlade Republike Hrvatske, a koji je u prethodnoj poslovnoj godini ostvario uplate od klađenja do 26.544.561,68 eura, mora radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja javnih davanja u smislu općeg zakona kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela, neprekidno u razdoblju u kojem priređuje igre na sreću, imati garanciju banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 663.614,04 eura. Garancija banke za ostvarene uplate veće od 26.544.561,68 eura dostavlja se prema sljedećoj tablici:

IZNOS UPLATA U EURIMA

IZNOS GARANCIJE U
EURIMA

26.544.561,68 – 39.816.842,52

929.059,66

39.816.842,52 – 53.089.123,37

1.194.505,28

53.089.123,37 – 66.361.404,21

1.459.950,89

66.361.404,21 – 79.633.685,05

1.592.673,70

79.633.685,05 – 106.178.246,73

1.725.396,51

106.178.246,73 – 132.722.808,41

1.858.119,32

Iznad 132.722.808,41

1.990.842,13

 (3) Priređivač je dužan garanciju banke za tekuću godinu dostaviti do 31. siječnja, s rokom valjanosti garancije do posljednjeg dana veljače sljedeće godine.

Naknada

Članak 51. (NN 114/22)

(1) Za priređivanje klađenja putem uplatnih mjesta i samoposlužnih terminala plaća se godišnja naknada, sukladno članku 31. ovoga Zakona, u iznosu od 132.722,81 eura.

(2) Priređivač koji osim klađenja iz stavka 1. ovoga članka priređuje i klađenje putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja plaća godišnju naknadu, sukladno članku 31. ovoga Zakona, u iznosu od 398.168,43 eura.

(3) Priređivač je dužan u korist državnog proračuna plaćati i mjesečnu naknadu u iznosu od 5% od osnovice, koju čini ukupan iznos uplate, i to zaključno petnaestoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Mjesečnu evidenciju s konačnim obračunom rezultata poslovanja i dokazom o uplati mjesečne naknade priređivač je dužan na propisanim obrascima dostaviti Ministarstvu financija do dvadesetoga dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

18. Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

Porez na dobitke od igara klađenja

Članak 52. (NN 41/14, 143/14, 114/22)

(1) Porez na dobitke od igara klađenja plaćaju fizičke osobe koje ostvaruju dobitke od igara klađenja.

(2) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke do 1327,23 eura, po stopi od 15% na dobitke iznad 1327,23 eura do 3981,68 eura, po stopi od 20% na dobitke iznad 3981,68 eura do 66.361,40 eura te po stopi od 30% na dobitke iznad 66.361,40 eura.

(3) Porez na dobitke iz stavka 1. ovoga članka obračunava se i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igre klađenja. Osnovica za obračun poreza jest novčani iznos pojedinačnog dobitka.

Nadzor uplata i isplata klađenja

Članak 53.

(1) Priređivač je dužan omogućiti pohranu primljenih uplata klađenja i isplata na način da omogući uspostavu sustava nadzora. Priređivač mora omogućiti Ministarstvu financija izravno spajanje na informacijski sustav priređivača, u realnom vremenu, radi uspostave i osiguranja neprekidnog i neposrednog nadzora – cjeloviti nadzor.

(2) Cjeloviti nadzor mora vjerodostojno pratiti, bilježiti i pohranjivati podatke o primljenim uplatama i isplatama klađenja te osigurati nepromjenjivost primljenih podataka.

(3) Ministarstvo financija obvezuje se osigurati programsku podršku (softver) cjelovitom nadzoru izgradnjom sustava programske podrške i odgovarajuće opreme.

Pravila igre klađenja

Članak 54.

(1) Opis klađenja i uvjeti za sudjelovanje u pojedinim igrama klađenja, kao i klađenja uz sudjelovanje više inozemnih priređivača, propisuju se pravilima igara klađenja koja se primjenjuju nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija.

(2) Pravila bez dobivenog odobrenja Ministarstva financija ništava su. Pravila klađenja moraju biti istaknuta na uplatnom mjestu kladionice i igračima uvijek dostupna.

(3) Pravila igre ne mogu se mijenjati u tijeku trajanja igre koju su igrači započeli nakon uplate iznosa za sudjelovanje, te se igra do svršetka odvija po istim pravilima.

Članak 55.

(1) Odredbe članka 13. i članka 43. stavka 5. i 7. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na trgovačka društva koja priređuju igre klađenja.

(2) Ostale uvjete koje mora ispuniti priređivač klađenja propisat će ministar financija propisom iz članka 47. ovoga Zakona.

5. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

 

Glava VI.   IGRE NA SREĆU NA AUTOMATIMA

Pravo priređivanja

Članak 56.

(1) Igre na sreću iz članka 5. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona mogu osim Hrvatske Lutrije d.o.o. priređivati i trgovačka društva koja su na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske stekla pravo priređivanja igara na sreću na automatima i koja su sukladno članku 29. ovoga Zakona sklopila ugovor o pravu priređivanja.

(2) Odobrenje za početak rada na automatima za igre na sreću donosi Ministarstvo financija.

(3) Priređivač može igre na sreću na automatima priređivati i sezonski u neprekidnom razdoblju od najmanje četiri do najdulje šest mjeseci, i to najviše u dva automat kluba.

(4) Priređivač može prekinuti priređivanje igara na sreću na automatima samo uz posebno odobrenje Ministarstva financija.

Temeljni kapital, garancija banke

Članak 57. (NN 114/22)

(1) Priređivač koji igre na sreću na automatima priređuje na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske mora za vrijeme trajanja prava priređivanja u registru Trgovačkog suda imati upisan temeljni kapital u vrijednosti od najmanje 265.445,62 eura. Ako ima pravo priređivanja neke druge igre na sreću iz članka 5. ovoga Zakona, mora imati upisan propisani temeljni kapital i za drugu igru na sreću koju priređuje.

(2) Priređivač igara na sreću na automatima koji te igre priređuje na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske mora radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja javnih davanja u smislu općeg zakona kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela, prije početka rada dostaviti garanciju banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za prvih 30 automata u iznosu od 39.816,84 eura.

Priređivač koji priređuje igru na sreću u više automat klubova ili na više automata mora dostaviti garanciju prema sljedećoj tablici:

BROJ AUTOMATA

IZNOS GARANCIJE U EURIMA

31 – 60

66.361,40

61 – 90

92.905,97

91 – 120

119.450,53

121 – 150

145.995,09

151 – 180

172.539,65

181 – 210

199.084,21

211 – 250

265.445,62

Iznad 250

663.614,04

 (3) Priređivač mora imati garanciju banke neprekidno za cijelo vrijeme priređivanja igara na sreću na automatima. Ako je garancija dana na kraći rok od vremena trajanja prava priređivanja igre, priređivač je dužan novu garanciju dostaviti najkasnije 30 dana prije isteka prethodne garancije.

Naknada

Članak 58. (NN 114/22)

(1) Za priređivanje igara na sreću na automatima plaća se godišnja naknada sukladno članku 31. ovoga Zakona u iznosu od 1327,23 eura po automatu. Ako priređivač u automat klubu priređuje igru na sreću na elektronskom roulettu do šest igraćih mjesta, plaća i godišnju naknadu u iznosu od 5308,91 eura, a iznad šest igraćih mjesta 6636,14 eura. Prilikom stavljanja u uporabu novih automata tijekom godine plaća se godišnja naknada po automatu u punom iznosu.

(2) Priređivač je dužan plaćati i mjesečnu naknadu od prihoda igara na sreću na automatima, a osnovicu za obračun mjesečne naknade čini zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih automata za igre na sreću. Mjesečni obračun je konačan.

(3) Dnevni obračun pojedinog automata obavlja se na način utvrđen u članku 38. stavku 6. ovoga Zakona.

(4) Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću na automatima iznosi 25%, a utvrđuje se od osnovice za obračun naknade iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Mjesečna naknada iz stavka 2. ovoga članka dospijeva petnaestoga dana u mjesecu za prethodni mjesec, a dokaz o uplati dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do dvadesetog dana u mjesecu za protekli mjesec.

Prostorni i tehnički uvjeti

Članak 59.

(1) Igre na sreću na automatima iz članka 5. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona mogu se priređivati samo u posebno uređenim prostorima s vlastitim ulazom ili u prostorima koji se smatraju zasebnom cjelinom, a za koje posjeduju dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu uređenja, opreme i prostora te drugih uvjeta propisanih ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju Zakona. Kada se igre na sreću na automatima priređuju u automat klubu, prostor mora biti ukupne površine najmanje 100m2 a u uporabi mora biti najmanje 30 automata. Elektronski roulette smatra se jednim automatom za igre na sreću.

(2) Ostale prostorne i tehničke uvjete za priređivanje igara na sreću iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar financija posebnim propisom.

5. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

Zabrana sudjelovanja maloljetnika u igri

Članak 60.

Posjet i sudjelovanje u igri na automatima dopušten je samo punoljetnim osobama koje su tu činjenicu, na zahtjev priređivača, dužne dokazati identifikacijskom ispravom.

Članak 61.

Odredbe koje se odnose na prava, obveze, odnose i odgovornosti propisane odredbama članka 39., članka 42., članka 43. stavka 5., 6. i 7. te članka 45. ovoga Zakona u svezi s priređivanjem igara na sreću u casinu, odgovarajuće se primjenjuju na trgovačka društva koja priređuju igre na sreću na automatima.

18. Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

 

Glava VII.   AUTOMATI I STOLOVI ZA IGRE NA SREĆU

Uvjeti i način stavljanja u uporabu

Članak 62.

(1) Priređivač igara na sreću na automatima dužan je osigurati pohranu primljenih uplata i isplata na način da omogući uspostavu sustava nadzora. Priređivač mora omogućiti Ministarstvu financija izravno spajanje na informacijski sustav priređivača, u realnom vremenu, radi uspostave i osiguranja neprekidnog i neposrednog nadzora – cjeloviti nadzor.

(2) Cjeloviti nadzor mora vjerodostojno pratiti, bilježiti i pohranjivati podatke o primljenim uplatama i isplatama te osigurati nepromjenjivost primljenih podataka.

(3) Ministarstvo financija obvezuje se osigurati podršku cjelovitom nadzoru izgradnjom sustava programske podrške (softvera) i odgovarajuće opreme.

(4) Priređivač može stavljati u uporabu automate i stolove za igre na sreću koji su u njegovu vlasništvu ili u najmu.

(5) Pravne osobe koje iznajmljuju automate i stolove za igre na sreću moraju imati registriranu djelatnost za iznajmljivanje automata i stolova, te ovlaštenje za zastupanje od proizvođača, a Ministarstvu financija dužne su jednom mjesečno dostavljati izvješće s popisom priređivača, brojem automata i stolova, te podacima o automatima i stolovima koji su dani u najam.

(6) Automati i stolovi za igre na sreću koji se prvi put stavljaju u uporabu ne mogu u trenutku stavljanja u uporabu biti stariji od godinu dana od dana njihove proizvodnje.

(7) Za potrebe testiranja priređivač ima pravo privremenog uvoza i stavljanja u uporabu najviše 10% ukupnog broja automata i stolova koje priređivač ima u uporabi, i to najdulje tri mjeseca.

Tehnička ispravnost i plombiranje automata

Članak 63. (NN 114/22)

(1) Automati i stolovi na kojima se priređuju igre na sreću moraju biti tehnički ispravni, a kontrolni uređaji uplate, isplate, programske ploče i igre te dijelovi koji utječu na rezultat igre moraju biti plombirani. Potvrdu o tehničkoj ispravnosti izdaje pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda.

(2) Priređivač mora na vidljivu mjestu istaknuti obavijest za igrače o minimalnom prosječnom postotku vraćanja novca, o pravilima igre i vrijednosti kredita.

(3) Plombiranje automata za igre na sreću obavljaju ovlašteni službenici Ministarstva financija, a priređivač uz zahtjev za plombiranje prilaže dokaz o uplati naknade u korist državnog proračuna u iznosu od 39,82 eura po automatu. Uz zahtjev za plombiranje jack-pot i on-line sustava prilaže se dokaz o uplati naknade u korist državnog proračuna u iznosu od 66,36 eura po sustavu.

(4) Posebne uvjete o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću, uvjete i način stavljanja u uporabu, preseljenja, isplate igračima, kumulativnih dobitaka (jack-pot) te povezivanja u on-line sustav propisat će ministar financija posebnim propisom.

(5) Uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkih pregleda automata i stolova za igre na sreću propisat će ministar financija posebnim propisom.

6. Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

Isplata na automatima

Članak 64.

Automati za igre na sreću moraju biti tako konstruirani, odnosno tako podešeni da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuju igračima najmanje 80% od vrijednosti uplata za sudjelovanje u igrama na sreću, uz bilježenje ulaza i izlaza.

 

Glava VIII.   POSEBNE OBVEZE PRIREĐIVAČA

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Članak 65.

(1) Priređivači igara na sreću iz ovoga Zakona dužni su u svom poslovanju postupati sukladno propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a posebno u slučajevima dubinske analize stranke, utvrđivanja stvarnog vlasnika, utvrđivanja identiteta stranke, sumnjivih transakcija i rokova čuvanja podataka o igračima.

(2) Priređivači igara na sreću iz ovoga Zakona dužni su obaviti dubinsku analizu stranke u svim slučajevima i na način propisan Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Tajnost podataka o igračima i njihovim dobicima

Članak 66.

(1) Priređivač i zaposlenici priređivača dužni su čuvati u tajnosti podatke o igračima i njihovu sudjelovanju u igri, uključujući i podatke o njihovim dobicima i gubicima.

(2) Obveza čuvanja tajnosti nije povrijeđena u slučajevima u kojima sukladno odredbama Općega poreznog zakona ne postoji obveza čuvanja porezne tajne i u slučajevima kada je priređivač obvezan postupati sukladno propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(3) Priređivač je dužan na zahtjev igrača izdati potvrdu na igračevo ime o njegovim ostvarenim dobicima. Priređivač je dužan voditi evidenciju o izdanim potvrdama i čuvati ju pet godina nakon godine u kojoj je potvrda izdana.

Zabrana oglašavanja igara na sreću u tiskanim i elektroničkim medijima za mlade

Članak 67.

(1) Oglasi i reklame vezani uz igre na sreću ne smiju se objavljivati u radijskim i televizijskim emisijama za djecu i mladež, niti u tiskanom materijalu namijenjenom djeci i mladeži.

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na pružatelja usluga i izdavača.

 

Glava IX.   INOZEMNE IGRE NA SREĆU

Članak 68.

(1) Zabranjeno je:

1. priređivanje igara na sreću iz članka 5. i nagradnih igara iz članka 69. ovoga Zakona na području Republike Hrvatske inozemnim priređivačima,

2. sudjelovanje u inozemnim igrama na sreću ako se ulozi uplaćuju na području Republike Hrvatske,

3. prikupljanje uloga u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje i uplatu u igrama na sreću koje se priređuju u inozemstvu,

4. prodavanje, držanje, poslovno ustupanje, izdavanje, oglašavanje i bilo koja promidžba ili reklama inozemnih igara na sreću i nagradnih igara na području Republike Hrvatske.

(2) Zabrana iz stavka 1. točke 4. ovoga članka odnosi se i na pružatelja usluga i izdavača.

(3) Osobama koje nemaju hrvatsko državljanstvo a privremeno borave u Republici Hrvatskoj dopušta se posjedovanje uplata ili srećaka inozemnih igara na sreću radi osobnog sudjelovanja u igri.

 

Glava X.   NAGRADNE IGRE

Članak 69. (NN 114/22)

(1) Nagradne igre jesu igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtijeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.

(2) Prijavljivanje sudionika u nagradnim igrama putem poziva u svim oblicima elektroničkih komunikacijskih mreža te putem SMS usluga ne smatra se posebnom uplatom za sudjelovanje pod uvjetom da cijena po pozivu odnosno SMS usluzi ne prelazi iznos utvrđen posebnim propisom koji donosi ministar financija, a u suglasnosti s nadležnim regulatornim tijelom za elektroničke komunikacije.

(3) Nagradnom igrom ne smatraju se društvene igre znanja (kvizovi). Društvena igra znanja (kviz), u smislu ovoga Zakona, jest igra koja se odvija pred javnošću, a u kojoj se u vještini, spretnosti i znanju iz različitih područja natječe jedan ili više unaprijed kvalificiranih sudionika prema pravilima priređivača uz obvezno prisustvovanje sudionika mjestu priređivanja kviza, pri čemu pobjeda ovisi isključivo o postignutim rezultatima u zadanoj tematici. U društvenu igru znanja jedan ili više unaprijed kvalificiranih igrača uključuje se isključivo na temelju iskazane vještine i spretnosti, odnosno znanja.

(4) Prijavljivanje sudionika u raznim vrstama igara koje se priređuju putem poziva u svim oblicima elektroničkih komunikacijskih mreža, te putem SMS usluga, obavlja se sukladno stavku 2. ovoga članka.

(5) Pravila nagradne igre, sukladno propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, utvrđuje priređivač, a primjenjuju se nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkim i drugim javnim medijima.

(6) Nagradna igra ne može biti priređena po pravilima igara na sreću, a priređivač nagradne igre ne može formirati fond dobitaka uplatama sudionika nagradne igre.

(7) Fond nagrada nagradne igre može se sastojati isključivo od dobara i usluga koje dobitnik ne može zamijeniti za novac, a čija ukupna vrijednost po tržišnim cijenama ne može prijeći 132.722,81 eura po nagradnoj igri.

(8) Od utvrđene vrijednosti fonda nagradnih igara priređivači plaćaju naknadu u iznosu od 5% u korist Hrvatskoga crvenog križa.

(9) Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 663,61 eura nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač ga je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova odredba ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednost postala ništava.

(10) Ostale uvjete priređivanja nagradnih igara propisat će ministar financija posebnim propisom.

3. Pravilnik o priređivanju nagradnih igara

Glava XI.   NADZOR

Članak 70.

(1) Provedbu odredaba ovoga Zakona nadzire Ministarstvo financija.

(2) Pravna osoba koja priređuje igre na sreću iz članka 5. ovoga Zakona obvezna je omogućiti svakodnevni nadzor cjelokupnoga materijalno-financijskog poslovanja.

(3) Ministarstvo financija nadzire zakonitost poslovanja svakog casina preko ovlaštenih službenika nazočnih u casinu za vrijeme njegova rada.

(4) Ovlašteni službenici Ministarstva financija imaju pravo u obavljanju nadzora pregledati poslovne prostorije i sve postupke izravno ili neizravno povezane s priređivanjem igara na sreću u casinima, kladionicama ili automat klubovima, naprave i pomagala za priređivanje igara na sreću, naprave za nadziranje izvođenja igara na sreću, audio i video naprave i pomagala, poslovne knjige, izvještaje, evidencije i druge dokumente ili podatke koji omogućuju utvrđivanje stanja, te nadzirati provedbu odredaba koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

(5) Ovlašteni službenici Ministarstva financija mogu biti nazočni potpisivanju otvaranja, obračunavanja i zatvaranja stolova i automata za igre na sreću u casinu, odnosno automata u automat klubu, kao i dnevnom obračunu blagajne i drugih naprava za igre, dnevnom obračunu blagajne svih uplatnih mjesta kladionice, te drugim radnjama koje su izravno ili neizravno povezane s poslovanjem casina, automata za igre na sreću ili kladionice.

(6) Ovlašteni službenici Ministarstva financija imaju pravo u obavljanju nadzora pregledati poslovne prostorije i sve postupke izravno ili neizravno povezane s priređivanjem nagradnih igara.

Članak 71.

(1) Ako se u obavljanju nadzora utvrdi da se igre na sreću iz članka 5. i nagradna igra iz članka 69. ovoga Zakona priređuju protivno odredbama ovoga Zakona ili ugovora iz članka 29. ovoga Zakona te protivno pravilima igara, ili da priređivači priređuju igre i unatoč tome što više ne ispunjavaju sve uvjete utvrđene ovim Zakonom ili ugovorom, može se privremeno, a najdulje do osam dana, naredbom odrediti jednu ili više mjera opreza, te u roku od osam dana od dana određivanja mjere opreza podnijeti optužni prijedlog sudu da produlji primjenu mjere opreza.

(2) Mjera opreza iz stavka 1. ovoga članka izvršava se pečaćenjem ili privremenim oduzimanjem stolova, automata za igre na sreću i opreme, odnosno pečaćenjem poslovnog prostora casina, automat kluba ili uplatnog mjesta kladionice ili bilo kojeg drugog prostora gdje se te igre priređuju.

(3) Nakon okončanja postupka privremeno oduzeti predmeti trajno se oduzimaju i uništavaju.

(4) Na utvrđivanje, naplatu i povrat godišnje i mjesečne naknade, žalbeni postupak, zastaru, prekršajni postupak i druge mjere u pogledu obveza i prava propisanih ovim Zakonom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Općega poreznog zakona i Zakona o prekršajima.

(5) Troškove oduzimanja predmeta, pohranjivanja i uništavanja automata i stolova iz stavka 2. ovoga članka snosi priređivač ili vlasnik.

 

Glava XII.   KAZNENE ODREDBE

Članak 72. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako priredi igre na sreću iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona a nema odluku Vlade Republike Hrvatske o pravu priređivanja ili odobrenje (članak 3.),

2. ako priredi igre odnosno djelatnost kod kojih sudionici uplaćuju novčane iznose sudionicima koji su se prije ili poslije njih uključili u igru – lanci sreće (članak 6.),

3. ako priredi lutrijsku igru na sreću, na što na temelju ovoga Zakona nema pravo (članak 9. stavak 2.),

4. ako priredi lutrijsku igru na sreću protivno odredbama ovoga Zakona (članak 10., 11., 12., 14., 15. i 19.),

5. ako ne utvrdi jednogodišnje i trogodišnje planove poslovanja i ne dostavi ih na prethodno mišljenje odnosno suglasnost (članak 9. i 34.),

6. ako ne utvrdi fond dobitaka prema pravilima igara i sukladno ovom Zakonu (članak 16.),

7. ako mjesečnu naknadu za priređivanje lutrijskih igara netočno obračuna, ne uplati i dokaz o uplati ne dostavi u propisanim rokovima (članak 17.),

8. ako pri isplati dobitaka ne obračuna i ne uplati porez na dobitke (članak 18.),

9. ako prigodnu jednokratnu lutrijsku igru na sreću priredi bez posebnog odobrenja mjerodavnog tijela (članak 20. stavak 2.),

10. ako prigodne jednokratne igre na sreću priredi protivno odredbama ovoga Zakona (članak 20., 21. i 22.),

11. ako proda društvo ili promijeni vlasničku strukturu bez odobrenja mjerodavnog tijela (članak 28. stavak 2. i 3.),

12. ako u propisanom roku ne plati godišnju naknadu (članak 31., članak 38. stavak 1. i 2., članak 51. stavak 1. i 2. te članak 58. stavak 1.),

13. ako priredi igre na sreću u casinu a nema odluku Vlade Republike Hrvatske i odobrenje za priređivanje igara na sreću u casinu te nije sklopila ugovor o pravu priređivanja (članak 29. i 35.),

14. ako igre na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja priredi bez odobrenja, sklopljenog ugovora i odobrenja mjerodavnog tijela (članak 29. i 35.),

15. ako priredi igru na sreću u casinu protivno ovom Zakonu, ugovoru i odobrenju mjerodavnog tijela (članak 30., 36., 37., 40., 41., 42., 44., 45., 62., 63. i 64.),

16. ako mjesečnu naknadu za priređivanje igara na sreću u casinima netočno obračuna, ne uplati i dokaz o uplati ne dostavi u propisnim rokovima i na propisanim obrascima (članak 38. u svezi s člankom 39. stavkom 1. i 2.),

17. ako postupi protivno odredbi o utvrđivanju i provjeri identiteta posjetitelja, te ako nastavi priređivati igre u casinu a ne ispunjava neki od propisanih uvjeta (članka 43.),

18. ako priredi igre klađenja a nema odluku Vlade Republike Hrvatske, odobrenje za priređivanje i nije sklopila ugovor o pravu priređivanja (članak 29. i 46.),

19. ako priredi igre klađenja protivno odredbama ovoga Zakona, ugovora o pravu priređivanja i odobrenja Ministarstva financija (članak 30., 46., 47., 48., 49., 50., 53., 54. i 55.),

20. ako mjesečnu naknadu za priređivanje igre klađenja netočno obračuna, ne uplati i dokaz o uplati ne dostavi u propisanim rokovima i na propisanim obrascima (članak 51.u svezi s člankom 55. stavkom 2.),

21. ako pri isplati dobitaka ne obračuna i ne uplati porez na dobitke (članak 52.),

22. ako priredi igre na automatima a nema odluku Vlade Republike Hrvatske, odobrenje ili nije sklopila ugovor o pravu priređivanja (članak 29. i 56.),

23. ako priredi igre na sreću na automatima protivno odredbama ovoga Zakona, ugovoru o pravu priređivanja i odobrenju Ministarstva financija (članak 30., 56., 57., 59., 60., 61., 62., 63. i 64.),

24. ako mjesečnu naknadu za priređivanje igara na sreću na automatima netočno obračuna, ne uplati i ne dostavi u propisanim rokovima i na propisanim obrascima (članak 58. i 61.),

25. ako pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda postupi protivno odredbama ovoga Zakona (članak 63. i 64.),

26. ako postupi protivno odredbama ovoga Zakona koje se odnose na tajnost podataka o igračima i njihovim dobicima (članak 66.),

27. ako u tiskanim i elektroničkim medijima za mlade oglašava i reklamira igre na sreću (članak 67.),

28. ako postupa protivno zabrani u svezi s inozemnim igrama na sreću (članak 68.),

29. ako ovlaštenim djelatnicima prilikom obavljanja nadzora ne omogući pregled poslovne dokumentacije, poslovnih prostorija, pomagala i naprava, ili ako onemogući svakodnevni nadzor cjelokupnoga materijalno – financijskog poslovanja, te nadzor provedbe odredbi koje se odnose na sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma (članak 70.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 660,00 do 6630,00 eura.

Članak 73. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 3980,00 do 13.270,00 eura kaznit će se fizička osoba ako priredi igru na sreću iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 3980,00 do 13.270,00 eura kaznit će se i vlasnik odnosno najmoprimac prostora u kojem se igre iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona priređuju protivno odredbama Zakona.

(3) Novčanom kaznom od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se fizička osoba ako postupa protivno zabrani u svezi s inozemnim igrama na sreću (članak 68.).

(4) Ako u obavljanju nadzora ovlašteni službenici utvrde da fizička osoba priređuje igre na sreću, neodgodivo će izdati rješenje o privremenom oduzimanju predmeta na kojem se priređuje igra na sreću.

(5) Uz novčanu kaznu iz stavka 1. i 2. ovoga članka izriče se i zaštitna mjera trajnog oduzimanja predmeta na kojem se priređuje igra na sreću, a sav će se prihod ostvaren prekršajem oduzeti.

Članak 74. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja priredi nagradnu igru protivno odredbama ovoga Zakona (članak 69.),

2. koja priredi nagradnu igru bez odobrenja na pravila nagradne igre (članak 69. stavak 5.),

3. koja priredi nagradnu igru protivno pravilima za koje je dobila odobrenje Ministarstva financija (članak 69. stavak 5.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 660,00 do 6630,00 eura.

Članak 75. (NN 114/22)

Novčanom kaznom od 660,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. koja priredi nagradnu igru protivno odredbama ovoga Zakona (članak 69.),

2. koja priredi nagradnu igru bez odobrenja na pravila nagradne igre (članak 69. stavak 5.),

3. koja priredi nagradnu igru protivno pravilima za koje je dobila odobrenje Ministarstva financija (članak 69. stavak 5.).

Članak 76.

(1) Za prekršaj iz članka 72. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 9., 10., 13., 14., 15., 18., 19., 22., 23. i 28. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu, oduzet će se imovinska korist ostvarena prekršajem i izreći zaštitna mjera oduzimanja predmeta.

(2) Za prekršaj iz članka 72. stavka 1. točke 4., 12., 15., 16., 19., 20., 23. i 24. ovoga Zakona učinjen u povratu drugi put može se uz novčanu kaznu izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do šest mjeseci.

Članak 77.

Za prekršaj iz članka 74. i 75. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu, oduzet će se imovinska korist ostvarena prekršajem i izreći zaštitna mjera oduzimanja predmeta.

 

Glava XIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

(1) Trgovačka društva koja igre na sreću priređuju u casinima i automat klubovima na osnovi odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli koncesije nastavljaju raditi do isteka trajanja koncesije, bez mogućnosti produljenja ugovora o koncesiji uz obvezu da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ovoga Zakona.

(2) Obvezu iz članka 62. stavka 1. ovoga Zakona sva trgovačka društva koja priređuju igre na sreću na automatima dužna su izvršiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) S trgovačkim društvima koja priređuju igre klađenja na temelju odobrenja ministra financija i koja u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ovoga Zakona, sklopit će se ugovor o priređivanju igara klađenja sukladno ovome Zakonu.

(4) Obveza usklađivanja rada, akata i poslovanja s odredbama ovoga Zakona odnosi se i na Hrvatsku Lutriju d.o.o.

(5) Trgovačka društva iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka koja u propisanom roku ne usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ovoga Zakona, prestaju raditi istekom navedenih rokova.

(6) Svi postupci započeti u vezi s davanjem odobrenja za priređivanje igara na sreću u casinima, automat klubovima i kladionicama u kojima nije doneseno konačno rješenje, dovršit će se sukladno odredbama ovoga Zakona.

(7) Svi postupci započeti u vezi s davanjem suglasnosti na pravila nagradnih igara u kojima nije dana suglasnost, dovršit će se sukladno odredbama Zakona koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(8) Pravne osobe koje su ovlaštene za izdavanje potvrda o tehničkoj ispravnosti automata za igre na sreću na temelju ovoga Zakona nastavljaju s radom ako u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona svoj rad i poslovanje usklade s odredbama ovoga Zakona.

Članak 78.a (NN 35/13 na snazi od 26.03.2013.)

(1) Trgovačka društva koja igre na sreću priređuju u casinima i automat klubovima na osnovi odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli koncesije te koja su uskladila svoj rad, akte i poslovanje s odredbama Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09.) nastavljaju raditi do isteka trajanja koncesija.

(2) Trgovačkim društvima koja igre na sreću priređuju u automat klubovima na osnovi odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli koncesije te koja su svoj rad, akte i poslovanje uskladila s odredbama Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09.) može se temeljem odobrenja ministra financija produljiti pravo priređivanja igara na sreću na automatima na razdoblje do jedne godine od dana isteka trajanja koncesije. Pravo priređivanja produljuje se na temelju zahtjeva koji se podnosi Ministarstvu financija. Trgovačkim društvima koja nemaju podmirene sve obveze javnih davanja neće se produljiti pravo priređivanja.

Članak 79.

(1) Ministar financija donijet će podzakonske propise koje je ovlašten donijeti prema odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se propisi doneseni na temelju Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (»Narodne novine«, br. 83/02. i 149/02. – ispr.).

Članak 80.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (»Narodne novine«, br. 83/02. i 149/02.-ispr.).

Članak 81.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010.

 

Uredba Vlade Republike Hrvatske objavljeno u NN 157/13

Članak 1.

Trgovačkim društvima koja su pribavila odobrenje u skladu s člankom 78.a stavkom 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/2009 i 35/2013) produžuje se pravo priređivanja igara na sreću na automatima do 31. prosinca 2014. godine, s time da se na njih primjenjuju sva prava i obveze priređivača igara na sreću na automatima.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/22

Članak 17.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću (»Narodne novine«, br. 8/15.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

Copyright © Ante Borić