Baza je ažurirana 28.06.2022. 

zaključno sa NN 72/22

Povezani zakoni

Sport
Zakon o igrama na sreću Zakon o sportu Zakon o sportskoj inspekciji Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o lovstvu Zakon o igralištima za golf Porezi i carine
Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o računovodstvu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Carinski zakon 1999-2013 Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o carinskoj tarifi Zakon o proračunu Zakon o lokalnim porezima Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o igrama na sreću Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o porezu na dodanu vrijednost Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o porezu na dobit Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o trošarinama Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o doprinosima Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Opći porezni zakon Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o porezu na dohodak Zakon o financijskoj policiji Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Carinski zakonik EU Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o carinskoj službi Zakon o poreznoj upravi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Banke, financije i investicije
Zakon o mjenici Zakon o elektroničkom novcu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o obrtu Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Stečajni zakon Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o osiguranju Zakon o računovodstvu Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o kreditnim institucijama Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Pomorski zakonik Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o deviznom poslovanju Zakon o reviziji Zakon o financijskom osiguranju Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o kamatama Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti potrošača Zakon o trgovačkim društvima Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o čeku Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o sudskom registru Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o platnom prometu Zakon o osiguranju depozita Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o tajnosti podataka Zakon o leasingu Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o poticanju ulaganja Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o trgovini Zakon o kreditnim unijama Zakon o igrama na sreću Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o državnim potporama Zakon o arbitraži Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o tržištu kapitala Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o faktoringu Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja

Copyright © Ante Borić