Povezani zakoni

Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori

NN 51/15, 114/22

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom osniva se Hrvatska agronomska komora (u daljnjem tekstu: Komora) te se uređuje njezin temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti, članstvo i financiranje.

(2) U Komoru se radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba dobrovoljno udružuju agronomi koji obavljaju stručne i savjetodavne poslove, a za obavljanje kojih im se izdaje strukovno ovlaštenje (u daljnjem tekstu: ovlašteni agronomi).

(3) Za ovlaštene agronome članstvo je obvezno kao i pridržavanje prava i obveza koji se ostvaruju temeljem članstva.

(4) Stručni i savjetodavni poslovi iz područja poljoprivrede iz stavka 2. ovoga članka jesu projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i praćenje radova iz područja poljoprivredne proizvodnje, savjetovanje o uzgoju, uređivanju, korištenju poljoprivrednih resursa, izgradnji objekata, odabiru opreme, uređaja, procesa i sustava, stručno osposobljavanje za radove u poljoprivredi, ispitivanje kvalitete proizvoda, izrada i revizija stručnih studija i planova, izrada i kontrola projekata i stručne dokumentacije.

Članak 2.

»Agronom« u smislu ovoga Zakona je osoba koja ima obrazovnu kvalifikaciju u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) stečenu u Republici Hrvatskoj, u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji, ako joj je sukladno posebnim propisima o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije agronoma, priznata inozemna obrazovna kvalifikacija.

Članak 3.

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i prava svojih članova, skrbi se za to da ovlašteni agronomi obavljaju svoje poslove savjesno i u skladu sa zakonom te promiče, zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

Članak 4.

(1) Komora ima svojstvo pravne osobe.

(2) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(3) Komora ima svoj znak, pečat i žigove.

(4) Izgled i način korištenja znaka, pečata i žigova propisat će se Statutom Komore (u daljnjem tekstu: Statut).

 

II. ZADACI

Članak 5.

(1) Komora obavlja ove poslove kao javne ovlasti:

1. vodi Popis ovlaštenih agronoma

2. daje, obnavlja i oduzima ovlaštenja agronomima za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe

3. daje suglasnost za osnivanje ureda ovlaštenih agronoma

4. utvrđuje visinu upisnine i članarine za Komoru

5. utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje u skladu s kodeksom agronomske etike i dobre agronomske prakse

6. provodi stručne ispite za ovlaštene agronome sukladno Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita koji donosi ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar)

7. kao nadležno tijelo za reguliranje profesije agronoma, provodi postupak provjere usklađenosti inozemne obrazovne kvalifikacije agronoma s odgovarajućom obrazovnom kvalifikacijom koja se stječe u Republici Hrvatskoj i postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, sukladno posebnom propisu koji donosi Komora.

8. druge poslove koji su ovim i posebnim zakonima utvrđeni kao javne ovlasti Komore.

(2) Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita

Članak 6.

Osim poslova iz članka 5. ovoga Zakona Komora obavlja i sljedeće:

1. promiče razvoj struke i skrbi se o stručnom usavršavanju članova

2. potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse

3. zastupa interese svojih članova

4. daje stručna mišljenja pri pripremi općih akata iz područja agronomske struke tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

5. organizira stručno usavršavanje svojih članova

6. izdaje stručne znanstvene časopise te druge stručne publikacije Komore

7. obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom, Statutom i općim aktima Komore.

 

III. USTROJSTVO

Članak 7.

Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori posredno u tijelima Komore preko svojih izabranih predstavnika u Skupštini Hrvatske agronomske komore (u daljnjem tekstu: Skupština komore) i drugim oblicima ustrojavanja i rada koji se utvrđuju Statutom.

TIJELA KOMORE

Članak 8.

Tijela Komore jesu:

1. Skupština komore

2. Vijeće Hrvatske agronomske komore (u daljnjem tekstu: Vijeće komore)

3. Nadzorni odbor Hrvatske agronomske komore (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor komore) i

4. Predsjednik Hrvatske agronomske komore (u daljnjem tekstu: Predsjednik komore).

SKUPŠTINA KOMORE

Članak 9.

(1) Skupštinu komore čine petnaest izabranih predstavnika članova.

(2) U Skupštini komore osigurava se razmjerna zastupljenost članova svih stručnih smjerova.

(3) Skupština komore može se održati i donositi pravovaljane odluke ako je nazočna većina svih njezinih članova.

(4) Članovi Komore neposrednim izborima biraju članove Skupštine komore na mandat u trajanju od četiri godine.

(5) Način izbora članova Skupštine komore propisat će se Statutom.

Članak 10.

Skupština komore:

1. donosi Statut i druge opće akte

2. donosi temeljni program rada

3. donosi godišnji proračun i prihvaća izvješće o izvršenju proračuna

4. donosi odluku o visini upisnine i članarine

5. donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore

6. donosi Poslovnik o radu Skupštine komore

7. donosi Kodeks etike ovlaštenih agronoma (u daljnjem tekstu: Kodeks agronomske etike) i Kodeks dobre agronomske prakse

8. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom.

VIJEĆE KOMORE

Članak 11.

(1) Vijeće komore čine Predsjednik komore, zamjenik predsjednika Komore i tri izabrana predstavnika članova, koje bira i razrješuje Skupština komore.

(2) Vijeće komore:

1. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština komore

2. donosi Pravilnik o radu Stručne službe Komore

3. predlaže odluke te donosi zaključke i stajališta o pitanjima koja se predlažu Skupštini komore

4. imenuje radna tijela, skupine i povjerenstva te obavlja i druge poslove propisane Statutom.

NADZORNI ODBOR KOMORE

Članak 12.

(1) Nadzorni odbor komore ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješuje Skupština komore.

(2) U Nadzorni odbor komore ne mogu biti birani članovi Skupštine komore niti Vijeća komore.

(3) Nadzorni odbor komore nadzire:

1. provođenje Statuta i drugih općih akata Komore

2. materijalno-financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore

3. rad Stručne službe Komore u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

PREDSJEDNIK KOMORE

Članak 13.

(1) Predsjednika komore bira i razrješuje Skupština komore iz reda svojih članova.

(2) Predsjednik komore:

1. zastupa Komoru

2. vodi i nadzire poslovanje

3. saziva sjednice Skupštine komore i Vijeća komore

4. provodi odluke i zaključke tijela Komore

5. odgovoran je za zakonitost rada Komore.

(3) Predsjednik komore jest i predsjednik Vijeća komore.

(4) Predsjednik komore bira se na mandat u trajanju od četiri godine.

(5) Zamjenika predsjednika Komore bira i razrješuje Skupština komore iz reda svojih članova na mandat u trajanju od četiri godine.

(6) Djelokrug poslova i nadležnosti zamjenika predsjednika Komore propisat će se Statutom.

STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Članak 14.

(1) Stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove za Komoru obavlja Stručna služba Komore.

(2) Ustrojstvo i djelokrug Stručne službe Komore propisat će se Statutom.

(3) Nazivi radnih mjesta, opisi poslova te stručni uvjeti za raspored na radna mjesta u Stručnoj službi Komore propisat će se Pravilnikom o radu Stručne službe Komore.

ODBOR ZA UPIS

Članak 15.

(1) Provođenje stručnih ispita za ovlaštene agronome, davanje suglasnosti i mišljenja na ispunjavanje uvjeta i dodjelu ovlaštenja iz djelokruga ovlasti Komore obavlja Odbor za upis.

(2) Odbor za upis iz stavka 1. ovoga članka imenuje Vijeće komore.

(3) Ustrojstvo, posebni uvjeti za imenovanje članova i način rada Odbora za upis propisat će se Statutom.

 

IV. AKTI KOMORE – STATUT

Članak 16.

(1) Statut obvezno sadrži odredbe o:

1. ustrojstvu, upravljanju i radu Komore

2. načinu odlučivanja, biranja i trajanja, odnosno opoziva mandata članova u tijelima Komore

3. sazivanju i održavanju sjednica tijela Komore

4. uspostavi strukovnih razreda i smjerova unutar strukovnih razreda

5. djelovanju i odgovornosti tijela, zastupanju i predstavljanju Komore

6. strukovnim zadacima i području ovlaštenja agronoma

7. pravima i dužnostima ovlaštenih agronoma

8. lakšim i težim povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma i kaznama za te povrede

9. stegovnom postupku za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma

10. tijelima za pokretanje i vođenje stegovnog postupka

11. ustrojstvu i djelokrugu Stručne službe Komore

12. ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Odbora za upis

13. načinu ostvarivanja interesa članova, financiranju rada i upravljanju sredstvima te

14. javnosti rada Komore.

(2) Statut može sadržavati i odredbe o drugim pitanjima značajnim za djelovanje Komore, njezine članove, agronomsku struku i agronomsku djelatnost.

(3) Statut donosi Skupština komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Statut Hrvatske agronomske komore

AGRONOMSKI STRUKOVNI KODEKS

Članak 17.

(1) Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore.

(2) Kodeks agronomske etike i Kodeks dobre agronomske prakse donosi Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva, a objavljuju se u »Narodnim novinama«.

CJENIK USLUGA

Članak 18.

(1) Skupština komore utvrđuje cijene usluga ovlaštenih agronoma i cijene usluga Komore te uz prethodnu suglasnost Ministarstva donosi pravilnik o cijenama tih usluga.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

V. UPIS U POPIS OVLAŠTENIH AGRONOMA

Članak 19.

(1) Komora vodi Popis ovlaštenih agronoma na način utvrđen Statutom.

(2) Komora vodi i evidenciju o stegovnim postupcima, evidenciju o članovima ispisanim iz Popisa ovlaštenih agronoma te druge evidencije određene Statutom.

(3) Popis ovlaštenih agronoma i evidencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka javne su knjige.

(4) Izvadci iz Popisa ovlaštenih agronoma i evidencije te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

(5) Na izdavanje javnih isprava iz stavka 4. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

STRUKOVNI NAZIV

Članak 20.

(1) Upisom u Popis ovlaštenih agronoma stječe se status i pravo uporabe strukovnoga naziva ovlašteni agronom.

(2) Rješenje o upisu u Popis ovlaštenih agronoma iz stavka 1. ovoga članka, na temelju podnesenog zahtjeva za upis priprema Stručna služba Komore na prijedlog Odbora za upis, a donosi ga Predsjednik komore.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka je upravni akt.

Članak 21.

(1) Ovlašteni agronom može samostalno obavljati stručne poslove iz područja za koje je stekao ovlaštenje ili zajednički u Uredu ovlaštenih agronoma.

(2) Ured ovlaštenih agronoma osniva se uz suglasnost Komore, a uvjeti za njegovo osnivanje utvrđuju se Statutom.

(3) Poslovi koje može obavljati pojedini ovlašteni agronom određuju se u rješenju o ovlaštenju iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona temeljem položenog stručnog ispita iz članka 5. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka agronomi s doktoratom iz područja određenog stručnog smjera i agronomi ovlašteni na temelju članka 42. ovoga Zakona mogu obavljati stručne poslove iz područja stručnoga smjera za koji su školovani.

(5) Ovlašteni agronom iskaznicom dokazuje identitet i ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova u svojstvu odgovorne osobe.

(6) Ovlašteni agronom svojim potpisom i otiskom pečata potvrđuje istinitost i točnost svih podataka vezanih uz strukovne savjete ovlaštenog agronoma, koji su sastavni dijelovi dokumenata koje izrađuju ili potpisuju, te preuzimaju odgovornost za sadržaje tih dokumenata.

(7) Način i uvjeti izdavanja, prava i obveze ovlaštenog agronoma u postupanju s iskaznicom i pečatom te izgled iskaznice i pečata propisat će se Statutom.

(8) Područja stručnih poslova koje može obavljati ovlašteni agronom propisat će se Statutom.

UVJETI ZA UPIS U POPIS OVLAŠTENIH AGRONOMA

Članak 22.

(1) Članovi Komore strukovno ovlaštenje, odnosno status ovlaštenog agronoma stječu upisom u Popis ovlaštenih agronoma.

(2) Pravo na upis u Popis ovlaštenih agronoma ima agronom fizička osoba koja ispunjava ove uvjete:

1. da je hrvatski državljanin, odnosno državljanin države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

2. da je potpuno poslovno sposobna

3. da je u Republici Hrvatskoj završila sveučilišni diplomski studij; specijalistički diplomski stručni studij; poslijediplomski specijalistički studij; poslijediplomski znanstveni magistarski studij; poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij; obranu doktorske disertacije izvan studija i istovrijedan studij prema prijašnjim propisima iz biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija) ili je obrazovnu kvalifikaciju stekla u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji, ako joj je ista priznata kao kvalifikacija odgovarajuća onoj stečenoj u Republici Hrvatskoj. Postupak provjere usklađenosti propisat će se posebnim aktom koji donosi Komora.

4. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen stručni ispit ili da ima doktorat iz područja određenog stručnog smjera

5. da je dostojna za obavljanje poslova ovlaštenog agronoma.

(3) Pravo na upis u Popis ovlaštenih agronoma ima agronom fizička osoba koja je stručnu kvalifikaciju stekla u inozemstvu te joj je ista priznata postupkom koji je propisan posebnim propisom koji donosi Komora.

NEDOSTOJNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 23.

Nije dostojna za obavljanje poslova ovlaštenog agronoma osoba pravomoćno osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti i za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.

ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Članak 24.

(1) Upis ili ponovni upis u Popis ovlaštenih agronoma odbija se rješenjem ako osoba koja je podnijela zahtjev za upis ili ponovni upis u Popis ovlaštenih agronoma ne ispunjava uvjete iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno zbog razloga iz članka 27. stavka 2. i članka 28. ovoga Zakona.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt, priprema ga Stručna služba Komore na prijedlog Odbora za upis, a donosi ga Predsjednik komore.

MIROVANJE ČLANSTVA U KOMORI

Članak 25.

(1) Ovlašteni agronom ima mogućnost mirovanja članstva i ovlaštenja u Komori:

1. ako je izabrani ili imenovani dužnosnik koji obavlja javnu profesionalnu dužnost

2. ako je zaposlenik u tijelima državne uprave ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

3. ako je zaposlenik javne savjetodavne službe te

4. na osobni zahtjev.

(2) Ovlašteni agronom iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka koji obavlja poslove koji su nespojivi s poslovima ovlaštenog agronoma ili koji ima osobni razlog iz stavka 1. točke 4. ovoga članka može podnijeti zahtjev za mirovanje članstva u Komori.

(3) Temeljem rješenja o mirovanju članstva i ovlaštenja, ovlaštenom agronomu miruju sva prava i obveze u Komori za vrijeme trajanja mirovanja.

(4) Po prestanku razloga iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni agronom zahtjevom obavještava Komoru radi donošenja rješenja o prestanku mirovanja članstva i ovlaštenja te prava i obveza koje proizlaze iz članstva u Komori.

(5) Rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka su upravni akti, priprema ih Stručna služba Komore na prijedlog Odbora za upis, a donosi ih Predsjednik komore.

PRESTANAK ČLANSTVA U KOMORI

Članak 26.

(1) Temeljem rješenja o brisanju iz Popisa ovlaštenih agronoma ovlaštenom agronomu prestaje članstvo u Komori, kao i pravo obavljanja poslova korištenjem strukovnog naziva ovlašteni agronom:

1. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, odnosno državljanstvo države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

2. ako mu bude oduzeta ili djelomično oduzeta poslovna sposobnost

3. ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja poslova ovlaštenog agronoma, odnosno sigurnosna mjera

4. ako se utvrdi da uz poslove iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona koji su nespojivi s poslovima ovlaštenog agronoma obavlja poslove ovlaštenog agronoma, kao i u slučaju obavljanja poslova ovlaštenog agronoma u trajanju mirovanja ovlaštenja

5. ako se utvrdi da nije dostojan obavljati poslove ovlaštenog agronoma

6. ako se usvoji osobni zahtjev za prestanak članstva u Komori te

7. smrću.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt, priprema ga Stručna služba Komore po službenoj dužnosti ili na prijedlog Odbora za upis, a donosi ga Predsjednik komore.

PONOVNI UPIS U POPIS OVLAŠTENIH AGRONOMA

Članak 27.

(1) Ovlašteni agronom može podnijeti zahtjev za ponovni upis u Popis ovlaštenih agronoma po prestanku razloga zbog kojih je članstvo u Komori prestalo.

(2) Osoba kojoj je prestalo članstvo u Komori ne može biti ponovno upisana u Popis ovlaštenih agronoma ako joj je izrečena:

1. sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, od dana konačnosti odluke o zabrani za obavljanje djelatnosti prije nego što ta zabrana istekne ili bude obustavljena

2. stegovna kazna zabrane obavljanja poslova, prije proteka vremena na koje se zabrana odnosi.

OBAVJEŠTAVANJE KOMORE

Članak 28.

Ovlašteni agronom dužan je obavijestiti Komoru ako je pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti i za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.

ŽALBA

Članak 29.

Protiv rješenja nadležnog tijela Komore koja se odnose na status, mirovanje i prestanak članstva u Komori sukladno člancima 20., 24., 25. i 26. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

VI. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 30.

(1) Ovlašteni agronom dužan je osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova mogao učiniti trećim osobama.

(2) Kada je ovlašteni agronom zaposlen kod pravne osobe, osiguranje od odgovornosti ugovara ovlašteni agronom samostalno.

(3) Uvjete osiguranja s osiguravateljima u ime svojih članova može dogovarati Komora s važnošću za sve ovlaštene agronome u Republici Hrvatskoj.

(4) Ugovor o osiguranju od odgovornosti može s osiguravateljem sklopiti Komora u ime svojega člana ili ovlašteni agronom samostalno u skladu s uvjetima iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Obveza je ovlaštenog agronoma koji je samostalno sklopio ugovor o osiguranju da uskladi svoje osiguranje s uvjetima osiguranja koje je, naknadno, ugovorila Komora.

 

VII. FINANCIRANJE KOMORE

Članak 31.

Financijska sredstva za rad Komore osiguravaju se od:

1. upisnine

2. članarine

3. naplatom usluga

4. donacijama te

5. drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

VIII. STEGOVNE MJERE

Članak 32.

(1) Ovlašteni agronomi odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma pred stegovnim tijelima Komore.

(2) Težom povredom smatra se osobito nedoličan odnos prema struci, odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih Kodeksom agronomske etike, Kodeksom dobre agronomske prakse koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena.

(3) Lakša povreda je narušavanje načela i pravila utvrđenih Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse.

Članak 33.

(1) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenom agronomu mogu se izreći ove mjere:

1. ukor

2. novčana kazna.

(2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog agronoma može se izreći opomena i novčana kazna.

Članak 34.

Statutom i aktima Komore pobliže se utvrđuju lakše i teže povrede, stegovne mjere i rad tijela koja pokreću i provode stegovni postupak u skladu s ovim Zakonom.

Članak 35. (NN 114/22 – na snazi od 01.01.2022.)

(1) Novčana kazna iz članka 33. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona može se izreći u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura.

(2) Iznos novčane kazne uplaćuje se u korist Komore.

(3) Statutom se pobliže utvrđuje visina novčanih kazni za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma i njihova namjena.

Članak 36.

(1) Stegovni postupak protiv ovlaštenog agronoma po službenoj dužnosti pokreće se po podnesenoj prijavi zainteresirane osobe, a provodi ga stegovno tijelo Časni sud Komore.

(2) Rješenje koje donosi Časni sud Komore je upravni akt, a donosi ga predsjednik Časnog suda Komore.

(3) Uvjeti za imenovanje članova i način rada Časnog suda Komore propisat će se Statutom.

Članak 37.

(1) Pravo prigovora u stegovnom postupku za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog agronoma osim ovlaštenog agronoma ima i podnositelj prijave.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Predsjedniku komore.

(3) Rješenje po prigovoru iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt, a donosi ga Predsjednik komore.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka kojim je izrečena stegovna mjera može se pokrenuti upravni spor.

Članak 38.

(1) Pravo pokretanja postupka za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog agronoma zastarijeva protekom tri godine od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom pet godina od učinjene povrede.

(2) Pravo pokretanja postupka za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog agronoma zastarijeva protekom jedne godine od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom dvije godine od učinjene povrede.

(3) Zastara vođenja postupka nastupa protekom pet godina od pokretanja postupka, a zastara se prekida svakom radnjom koja se poduzima radi vođenja postupka.

(4) Konačna rješenja stegovnih tijela Komore iz članaka 36. i 37. ovoga Zakona kojima su izrečene novčane kazne ovršne su isprave i Komora je ovlaštena tražiti njihovu prisilnu ovrhu.

(5) Ovrha stegovne mjere zastarijeva protekom jedne godine od dana pravomoćnosti rješenja kojim je izrečena stegovna mjera ili od dana isteka roka za koji je ovrha stegovne mjere odgođena.

 

IX. NADZOR

Članak 39.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te nadzor nad zakonitosti rada, postupanja i općih akata Komore obavlja Ministarstvo.

(2) Ministarstvo nadzire i prati rad Komore i zbog toga može od Komore zatražiti odgovarajuće izvještaje i podatke.

(3) Komora je dužna dostaviti tražene izvještaje i podatke pridržavajući se rokova koje odredi Ministarstvo.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

(1) U roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar će imenovati Povjerenstvo za provođenje prvih izbora za članove Skupštine komore, Vijeća komore, Nadzornog odbora komore, Predsjednika komore i njegova zamjenika (u daljnjem tekstu: Prvi izbori za tijela Komore) i održavanje izborne skupštine Komore.

(2) Pravo sudjelovanja na Prvim izborima za tijela Komore imaju svi agronomi koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju najmanje jednu godinu radnog staža u struci, osim agronoma koji su u mirovini, agronoma koji ne udovoljavaju uvjetima iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka:

1. utvrdit će izborna pravila za provođenje Prvih izbora za tijela Komore

2. objavit će Javni poziv agronomima za sudjelovanje na Prvim izborima za tijela Komore

3. formirat će Osnivački popis agronoma nazočnih na izbornoj skupštini Komore (u daljnjem tekstu: Osnivački popis).

(4) Prvi izbori za tijela Komore, odnosno izborna skupština Komore može se održati i na njoj se mogu donositi pravovaljane odluke ako je prema Osnivačkom popisu iz stavka 3. točke 3. ovoga članka u Osnivački popis upisano i na izbornoj skupštini Komore nazočno najmanje sto agronoma koji udovoljavaju uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 41.

(1) Javni poziv iz članka 40. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona za održavanje Prvih izbora za tijela Komore raspisat će se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) U roku od trideset dana od održanih izbora iz stavka 1. ovoga članka ministar će sazvati prvu sjednicu članova Vijeća komore.

(3) Skupština komore će se konstituirati najkasnije u roku od šezdeset dana nakon provedenih izbora iz stavka 1. ovoga članka, a prvu sjednicu Skupštine komore sazvat će ministar.

(4) Prijedlog prvog Statuta i drugih akata potrebnih za održavanje Skupštine komore bit će pripremljeni u roku od trideset dana od dana održavanja prve sjednice Vijeća komore.

Članak 42.

Pravo na izravan upis u Komoru imaju svi agronomi koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju najmanje deset godina radnog staža u struci ako u roku od dvije godine od dana njegova stupanja na snagu podnesu zahtjev za upis u Popis ovlaštenih agronoma, osim agronoma koji ne ispunjava uvjete iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 43.

Pravilnik iz članka 5. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/22

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

Copyright © Ante Borić