Baza je ažurirana 23.09.2023. 

zaključno sa NN 108/23

NN 9/2019 (25.1.2019.)

 

Hrvatska agronomska komora

Skupština Hrvatske agronomske komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede klasa: 011-04/16-01/206 urbroj: 525-12/1850-18-16 od 18. listopada 2018. godine na sjednici održanoj 4. prosinca 2018. godine, na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori (»Narodne novine«, broj 51/15.) (u daljnjem tekstu: Zakon), donijela je

 

STATUT HRVATSKE AGRONOMSKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj statuta

Članak 1.

(1) Ovim Statutom pobliže se uređuju ustrojstvo, upravljanje i zadaće, te rad Hrvatske agronomske komore (dalje u tekstu: Komora), način odlučivanja, biranja i trajanja, odnosno opoziva mandata članova u tijelima Komore, sazivanje i održavanje sjednica tijela Komore, strukovni razredi i smjerovi unutar strukovnog razreda, djelovanje i odgovornost tijela, zastupanje i predstavljanje Komore, postupak upisa u Popis ovlaštenih agronoma, način vođenja Popisa ovlaštenih agronoma, strukovni zadaci, područje rada i ovlaštenja agronoma, prava i dužnosti ovlaštenih agronoma, lakše i teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma i kazne za te povrede, stegovni postupak za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma, tijela za pokretanje i vođenje stegovnog postupka, ustrojstvo i djelokrug Stručne službe, ustrojstvo, djelokrug i način rada Odbora za upis, financiranje rada i upravljanje sredstvima, javnost rada Komore te druga pitanja značajna za njezine članove i rad Komore u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agronomskoj komori (dalje u tekstu: Zakon).

(2) Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Naziv i sjedište

Članak 2.

(1) Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih agronoma.

(2) Naziv Komore je: HRVATSKA AGRONOMSKA KOMORA.

(3) Naziv Komore na engleskom jeziku: Croatian Chamber of Agronomists.

(4) Skraćeni naziv Komore je: HAGROK.

(5) Skraćeni naziv Komore na engleskom jeziku je: CCA.

(6) Sjedište Komore je u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25.

Pravna osobnost

Članak 3.

(1) Komora je pravna osoba s javnim ovlastima.

(2) U pravnom prometu s trećim osobama, Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

(3) U pravnom prometu s trećim osobama Komora za svoje obveze odgovara cjelokupnom imovinom.

(4) Članovi komore ne odgovaraju za obaveze Komore.

(5) Komora surađuje s nevladinim organizacijama, savezima i društvima u zemlji i inozemstvu, ostalim strukovnim komorama i inženjerskim komorama ostalih država, te se povezuje u međunarodne inženjerske i ostale asocijacije.

(6) Komoru zastupa Predsjednik komore.

Znak, pečat i žigovi

Članak 4.

(1) Komora ima svoj znak, pečat i žig te pečat s grbom Republike Hrvatske.

(2) Vizualno rješenje znaka Komore je u Prilogu Statuta i čini njegov sastavni dio.

(3) Komora koristi znak na aktima, publikacijama, mrežnoj stranici te u komunikaciji s javnosti.

(4) Pečat i žig Komore okruglog je oblika, promjera 30 mm, s upisanim tekstom u krugu: »Hrvatska agronomska komora – Zagreb«, a u sredini je znak Komore.

(5) Komora može imati više pečata, svaki pečat mora imati svoj redni broj, a odluku o zaduženju i korištenju pečata donosi Predsjednik.

(6) Komora koristi pečat i žig na aktima iz djelokruga poslovanja Komore.

(7) Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske je okruglog oblika.

(8) Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske koristi se na aktima koje Hrvatska agronomska komora donosi u okviru javnih ovlasti određenih Zakonom.

(9) Na temelju odobrenja Ministarstva uprave, Komora izrađuje jedan ili više pečata s grbom Republike Hrvatske, koji koristi na aktima koje izdaje u obavljanju javnih ovlasti. Pečati i žigovi se otiskuju u plavoj boji.

Javnost rada

Članak 5.

(1) Rad Komore je javan.

(2) Komora ima svoju službenu mrežnu stranicu: www.hagrok.hr.

(3) Na mrežnoj stranici Komore se javno objavljuju informacije o članovima Komore (ovlaštenim agronomima i uredima ovlaštenih agronoma) i njihovim aktivnostima.

(4) Javnost rada Komore ostvaruje se i putem javnog priopćavanja i javnih glasila.

(5) Javnost rada Komore ostvaruje se prema odredbama ovog Statuta i drugih općih akata Komore.

(6) Elektronička komunikacija Komore s članovima (ovlaštenim agronomima i uredima ovlaštenih agronoma) obavlja se putem zaštićene mrežne aplikacije u okviru danih ovlaštenja pristupa.

(7) Komora kao tijelo javne vlasti postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama i dužna je osigurati:

– proaktivnu objavu informacija

– savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

– imenovanje službenika za informiranje

– vođenje službenog upisnika o zahtjevima za pristup informacijama

– dostavljanje godišnjeg izvješća Povjereniku za informacije.

II. ZADACI I POSLOVI KOMORE

Članak 6.

(1) Komora u skladu s Ustavom RH obavlja poslove predviđene Zakonom i ovim Statutom i provodi stručne ispite za ovlaštene agronome.

(2) Poslovi koje Komora obavlja kao javne ovlasti u skladu s člankom 5. Zakona:

– vodi Popis ovlaštenih agronoma

– daje, obnavlja i oduzima ovlaštenja agronomima za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe

– daje suglasnost za osnivanje ureda ovlaštenih agronoma

– utvrđuje visinu upisnine i članarine za Komoru

– utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje u skladu s kodeksom agronomske etike i dobre agronomske prakse

– provodi stručne ispite za ovlaštene agronome sukladno Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita koji donosi ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministar).

(3) Osim poslova koje Komora obavlja kao javne ovlasti, Komora obavlja i poslove propisane odredbom članka 6. Zakona:

– promiče razvoj struke i skrbi se o stručnom usavršavanju članova

– potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse

– zastupa interese svojih članova

– daje stručna mišljenja pri pripremi općih akata iz područja agronomske struke tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

– organizira stručno usavršavanje svojih članova

– izdaje stručne znanstvene časopise te druge stručne publikacije Komore

– obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom, Statutom i općim aktima Komore.

(4) Osim poslova iz stavka. 1., 2., i 3. ovog članka, Komora obavlja i sljedeće zadatke:

– Komora čuva ugled struke, čast i prava ovlaštenih agronoma

– osigurava uvjete za pravilno obavljanje poslova ovlaštenih agronoma

– potiče donošenje propisa i daje mišljenja na propise unutar poljoporivredne struke, u programiranju održivog razvoja poljoprivrede, ruralnog razvoja i unapređivanju te poslova ovlaštenih agronoma

– sudjeluje u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova, simpozija i savjetovanja

– izdaje znanstvene i stručne publikacije i časopise, obrasce, knjige, zbornike radova i sažetaka sa znanstvenih i stručnih skupova i seminara te organiziranih znanstvenih simpozija, stručnih edukacija, te stručnih izleta i stručnih putovanja, uz usluge oglašavanja i sponzorstva u vlastitim izdanjima

– promiče, zastupa i usklađuje interese svojih članova pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu

– zastupa interese svoga članstva pred strukovnim savezima na razini EU (FAE)

– izvješćuje Hrvatski sabor, Ministarstvo te predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, na vlastiti poticaj ili na njihov zahtjev, o stanju i problemima te o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi unapređenja poljoprivrede i poljoprivredne struke

– skrbi o trajnom stručnom uzdizanju svojih članova Komore te za to uspostavlja i unaprjeđuje razne oblike stručne i znanstvene suradnje s Ministarstvom, upravnim tijelima, fakultetima, udrugama agronoma i poljoprivrednika, …itd.

– prati javne natječaje iz područja poljoprivrede i krajobrazne arhitekture, pruža stručnu pomoć naručiteljima (raspisivačima) u provođenju natječaja, kada to naručitelj zatraži od Komore, i vodi registre izdanih registarskih brojeva natječaja i provoditelja natječaja

– prati i proučava te regulira odnose i pojave, uključujući i stanje u poljoprivredi i krajobraznoj arhitekturi koji su od interesa za uređenje, položaj i rad agronoma

– organizira i provodi i druge poslove u skladu s potrebama svojih članova, utvrđenim Statutom, Zakonom o Komori i posebnim zakonima, pravilnicima, uredbama i odlukama.

(5) Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članovi Komore sa statusom ovlaštenog agronoma i njihova prava

Članak 7.

(1) Članovi Komore su ovlašteni agronomi u skladu s odredbama Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori. Agronom u smislu ovog Zakona je osoba koja ima obrazovnu kvalifikaciju u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) stečenu u RH, u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji, ako joj je, sukladno posebnim propisima o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije agronoma, priznata inozemna obrazovna kvalifikacija.

(2) Članovi Komore imaju izborno pravo u skladu s odredbama Statuta i općeg akta koji utvrđuje izborno pravo.

(3) Članovi Komore su ravnopravni, imaju jednaka prava i dužnosti te postupaju u skladu sa Zakonom i Statutom Komore.

(4) Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori neposredno u strukovnim razredima i posredno preko svojih izabranih predstavnika u tijelima i radnim tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja i rada utvrđenim ovim Statutom.

(5) Članovi Komore imaju pravo sudjelovanja u radu tijela i radnih tijela Komore.

(6) Rad u tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja temelji se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, te na ravnopravnosti članova u realizaciji njihovih prava i dužnosti.

(7) Član tijela Komore odgovoran je osobno za svoj rad i u skladu sa svojim pravima i dužnostima za rad i odluke tijela Komore čiji je član.

(8) Za sudjelovanje na sjednicama birani i imenovani članovi tijela, stalnih radnih tijela te drugih radnih tijela Komore, mogu primati naknadu za sudjelovanje u radu kao i naknadu materijalnih troškova prema općem aktu Komore, koje donosi Vijeće Komore.

(9) Ovlašteni agronomi obavljaju stručne poslove iz područja poljoprivrede (dalje u tekstu: ovlašteni agronomi) odnosno stručne poslove: projektiranja, izrade, procjene, izvođenja i nadzora radova iz područja biljne i animalne proizvodnje te krajobrazne arhitekture, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrole projekata i stručne dokumentacije, izgradnje objekata i uređaja, izbor opreme, procesa i sustava, stručno osposobljavanje i licenciranje radova u poljoprivredi, izradi projekata i stučne radove u zaštiti tla i voda, izradi projekata i stručne radove u održanju bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti, u skladu s posebnim propisima, sudjeluje u izradi stručnih analiza i dijela idejnog projekta u provedbi postupka komasacija i sudjeluju u radu komasacijskih tijela te ostale poslove sukladno zakonskim propisima i pravilnicima iz područja poljoprivrede.

(10) Na temelju članstva u Komori ovlaštenom agronomu izdaje se odgovarajuće rješenje, pečat i iskaznica. Iskaznica i pečat su trajno vlasništvo Komore i izdaju se na trošak Komore

(11) Odluku o veličini i obliku te načinu izdavanja, uporabi i vraćanju iskaznice i pečata donosi Vijeće Komore.

(12) Prava članova Komore su:

– pravo biranja tijela Komore i pravo kandidiranja u ta tijela

– putem svojih izabranih predstavnika u Skupštini sudjelovati u donošenju odluka o svim pitanjima koja su u nadležnosti Komore

– pravo korištenja povlastica koje Komora ugovori radi osiguranja od poslovne odgovornosti s osiguravateljima

– pravo na stručni savjet i podršku

– pravo na savjetodavno-pravnu pomoć iz strukovne problematike temeljem suradnje Komore sa stručnim i znanstvenim ustanovama te državnim tijelima

– pravo na prisustvovanje seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima, te susretima koje organizira Komora

– pravo na aktivno i pasivno sudjelovanje u provedbi programa stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja

– pravo na obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti

– pravo na slobodno istupanje iz članstva Komore

– pravo na predlaganje i razmatranje pitanja iz područja agronomske struke

– pravo nadležnim stegovnim tijelima podnositi prijave za pokretanje stegovnog postupka

– pravo pred Odborom za mirenje iznositi međusobne sporove radi sporazumnog rješavanja putem posredovanja i radi odlučivanja u tim sporovima

– druga prava koja proizlaze iz ovoga Statuta i drugih akata Komore.

Obveze članova Komore

Članak 8.

(1) Štititi ugled ovlaštenih agronoma i agronomske struke poštivanjem i pridržavanjem propisa koje donose tijela Komore, Kodeksa agronomske etike i Kodeksa dobre agronomske prakse te promicati ugled i stručnost ovlaštenih agronoma.

(2) Poštovati i pridržavati se svih obveza temeljem ovog Statuta te aktima i odlukama tijela Komore.

(3) Izvještavati Komoru o svim promjenama podataka vezanih uz ovlaštenje (sukladno Pravilniku iz članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona kojim je uređeno izdavanje, obnavljanje i oduzimanje ovlaštenja).

(4) Redovno plaćanje članarine.

(5) Savjesno obavljati poslove i dužnosti koje mu dodjeli Komora.

IV. PODRUČJE OVLAŠTENJA ČLANOVA KOMORE

Članak 9.

(1) U Komoru se radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba dobrovoljno udružuju agronomi koji obavljaju stručne i savjetodavne poslove, a za obavljanje kojih im se izdaje strukovno ovlaštenje, prema članaku 21. Zakona (u daljnjem tekstu: ovlašteni agronomi).

(2) Za ovlaštene agronome članstvo u Komori je obavezno.

Ovlaštenja

Članak 10.

(1) Radi obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova agronom iz članka 2. Zakona može zatražiti ovlaštenje prema stečenoj kvalifikaciji utvrđenoj u Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama i Integriranom popisu akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) prema klasifikacijskim oznakama kako slijedi:

Brojčana oznaka ovlaštenja za poslove

Područja stručnih poslova koje može obavljati ovlašteni agronom u obavljanju stručnih i savjetodavnih poslova u poljoprivredi

Stečena kvalifikacija iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) grana:

1.1.

projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i praćenje radova iz područja poljoprivrede i krajobrazne arhitekture

4.01.01 agrokemija

4.01.02 bilinogojstvo

4.01.03 ekologija i zaštita okoliša

4.01.04 ekonomika

4.01.05 fitomedicina

4.01.06 genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama

4.01.07 hranidba životinja

4.01.08 krajobrazna arhitektura

4.01.09 lovstvo

4.01.10 mljekarstvo

4.01.11 poljoprivredna tehnika i tehnologija

4.01.12 povrćarstvo

4.01.13 proizvodnja i prerada animalnih proizvoda

4.01.14 ribarstvo

4.01.15 sjemenarstvo

4.01.16 stočarstvo

4.01.17 travnjaštvo

4.01.18 ukrasno bilje

4.01.19 vinogradarstvo i vinarstvo

4.01.20 voćarstvo i ostale nazive koji im pripadaju prema Integriranom popisu akademskih naziva i stupnjeva te njihovih kartica

1.2.

savjetovanje o uzgoju, uređivanju, korištenju poljoprivrednih resursa, izgradnji objekata, odabiru opreme, uređaja, procesa i sustava,

1.3.

stručno osposobljavanje za radove u poljoprivredi i krajobraznoj arhitekturi,

1.4.

ispitivanje kvalitete proizvoda,

1.5.

izrada i revizija stručnih studija i planova,

1.6.

izrada i kontrola projekata i stručne dokumentacije.

 

(2) Ovlašteni agronom može obavljati i stručne i savjetodavne poslove iz područja poljoprivrede sukladno članku 1. stavak 4. Zakona i poslove propisane Pravilnikom o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe, te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita.

V. NAČIN VOĐENJA POPISA OVLAŠTENIH AGRONOMA, POSTUPANJE S ISKAZNICOM I PEČATOM TE IZGLED ISKAZNICE I PEČATA

Popis ovlaštenih agronoma

Članak 11.

(1) Sukladno članku 19. Zakona, Popis ovlaštenih agronoma javna je knjiga koju Komora vodi u elektroničkom obliku.

(2) Popis ovlaštenih agronoma sadrži: Imenike, Upisnike, Evidencije i Registre

(3) Podaci o upisima u Popise koji se vode u elektroničkom obliku pohranjuju se na odgovarajući medij kao sigurnosna kopija.

(4) Popis ovlaštenih agronoma čuva se trajno.

Načini upisa u Popis ovlaštenih agronoma (Imenici, Upisnici, Registri) i Evidencije

Članak 12.

(1) Članovi Komore upisuju se u Popis ovlaštenih agronoma na osnovi izvršnog Rješenja o ovlaštenju i Rješenja o upisu u Imenike ovlaštenih agronoma.

(2) Izvadak (izvadci) iz Popisa ovlaštenih agronoma se vodi kao ispis stranice s točnim podacima upisanim za svaki pojedinačni upis ovlaštenog agronoma.

(3) Članstvo u Komori i pravo na uporabu strukovnog naziva, stječe se upisom u Popis ovlaštenih agronoma, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Statutom.

(4) Član Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Statutom može se upisati u više imenika unutar Popisa agronoma.

(5) Komora u skladu sa Zakonom vodi Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova, Upisnik zajedničkih ureda za obavljanje poslova iz područja poljoprivrede i krajobrazne arhitekture, Upisnik ureda za samostalno obavljanje stručnih poslova poljoprivredne struke i krajobrazne arhitekture i Upisnik zajedničkih ureda za obavljanje stručnih poslova.

(6) Komora u skladu sa Zakonom, javnim ovlastima i Statutom ustrojava i vodi Evidencije. O činjenicama o kojima se vodi službena Evidencija, Komora izdaje potvrdu u vidu javne isprave.

(7) Komora u skladu sa Statutom ustrojava i vodi Evidencije, izvan dodijeljenih joj javnih ovlasti. O činjenicama o kojima se vodi službena evidencija Komora izdaje uvjerenja.

(8) Za svaki pojedinačni upis u Popis ovlaštenih agronoma i Evidencije plaća se naknada. Visina i način plaćanja naknade utvrđuje se odlukom Skupštine.

(9) Nazive Imenika i njihov broj kao i uvjete te postupak upisa i druga pitanja važna za upis u Imenike, Upisnike i Registre, utvrdit će se općim aktom Komore kojeg donosi Vijeće Komore.

Podaci za upis u Popis ovlaštenih agronoma

Članak 13.

(1) Temeljem izvršnog Rješenja o ovlaštenju i Rješenja o upisu u Imenik u Popis ovlaštenih agronoma upisuju se slijedeći podaci:

– ime i prezime ovlaštenog agronoma

– OIB

– datum i mjesto rođenja

– stručni smjer ovlaštenog agronoma

– datum upisa

– broj i datum Rješenja o ovlaštenju i Rješenja o upisu u Imenik

– poslovi koje može obavljati i brojčane oznake tih poslova

– promjene nastale nakon stjecanja strukovnog ovlaštenja, odnosno status ovlaštenog agronoma upisom u Popis ovlaštenih agronoma te datum i broj Rješenja na osnovi kojeg je ta promjena provedena.

(2) Podaci dobiveni temeljem zahtjeva za upis u Popis ovlaštenih agronoma mogu se koristiti sukladno posebnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Izgled iskaznice

Članak 14.

(1) Upisom u Popis ovlaštenih agronoma, članu Komore koji je stekao status i pravo upotrebe strukovnog naziva ovlašteni agronom ili ovlašteni krajobrazni arhitekt, Komora u roku od 30 dana od dana upisa izdaje iskaznicu kojom dokazuje identitet i ovlaštenje.

(2) Iskaznica je pravokutnog oblika dimenzija 85 x 55 mm i sadrži znak Komore, osobne podatke ovlaštenog agronoma, broj i datum rješenja o ovlaštenju te brojčane oznake poslova za koje je ovlašten.

Izgled pečata

Članak 15.

(1) Ovlašteni agronom u obavljanju stručnih i savjetodavnih poslova iz područja poljoprivrede mora imati i koristiti pečat.

(2) Pečat mora sadržavati oznaku »ovlašteni agronom«, ime i prezime te brojčane oznake poslova za koje je ovlašten.

Članak 16.

(1) Ured ovlaštenog agronoma može osnovati fizička ili pravna osoba koja zapošljava u stalnom radnom odnosu najmanje jednog ovlaštenog agronoma.

(2) Ured ovlaštenog agronoma osniva se uz prethodnu suglasnost Komore iz članka 5. stavak 1. točka 3. Zakona, a uz zahtjev za njegovo osnivanje treba podnijeti dokaze o raspolaganju prostorom i dokaz o zapošljavanju ovlaštenog agronoma.

(3) Ako ovlašteni agronom obavlja poslove u Uredu ovlaštenog agronoma, prilikom ovjere dokumenata koje izrađuje Ured ovlaštenog agronoma, a u znak preuzimanja odgovornost za sadržaje tih dokumenata te potvrđivanja istinitosti i točnosti podataka vezanih uz strukovne savjete, može svojim potpisom i otiskom pečata potpisivati i ovjeravati dokumente samo u granicama svojega ovlaštenja.

VI. USPOSTAVA STRUKOVNIH RAZREDA I SMJEROVA UNUTAR STRUKOVNIH RAZREDA

Osnivanje Strukovnih razreda i Strukovnih smjerova

Članak 17.

(1) Drugi oblici ustrojavanja Komore iz članka 7. Zakona su Strukovni razredi i Strukovni smjerovi unutar Strukovnih razreda čija se uspostava uređuje ovim Statutom.

(2) Strukovni razred osniva Skupština ako je njegovo osnivanje zatražilo najmanje 20 članova Komore iz pojedinog stručnog područja.

(3) Strukovni razredi osnivaju se u cilju unaprjeđenja poslova ovlaštenih agronoma te radi planiranja i provedbe stručnog usavršavanja agronoma iz pojedinog obrazovnog područja agronomske struke.

(4) Strukovne smjerove unutar Strukovnih razreda osniva Skupština ako je njegovo osnivanje zatražilo najmanje 10 članova Komore iz pojedinog stručnog smjera, a radi planiranja i provedbe stručnog usavršavanja agronoma pojedine stručne ili znanstvene grane i discipline.

Djelovanje članova Komore unutar Strukovnih razreda i Strukovnih smjerova

Članak 18.

(1) Članovi Komore, koji obavljaju agronomsku djelatnost, ovisno o dobivenom strukovnom ovlaštenju za poslove koje obavljaju, mogu djelovati kroz strukovne razrede i smjerove unutar strukovnih razreda u koje pristupaju prema potpisanoj izjavi – pristupnici.

(2) Članovi Komore koji obavljaju više različitih vrsta poslova ovlaštenih agronoma mogu djelovati kroz više Strukovnih razreda i Strukovnih smjerova unutar Strukovnih razreda.

(3) Djelovanje i rad Strukovnih razreda i Strukovnih smjerova unutar Strukovnih razreda mora biti u skladu s poslovima Komore propisanim Zakonom i ovim Statutom.

(4) Ovlašteni agronomi svojim potpisom i otiskom pečata potvrđuju istinitost i točnost svojih podataka vezanih uz strukovne savjete ovlaštenih agronoma, koji su sastavni djelovi dokumenata koje izrađuju ili potpisuju te preuzimaju odgovornost za sadržaje tih dokumenata.

Popis agronoma (Imenici, Upisnici, Registri) i Evidencije

Članak 19.

(1) Komora u obavljanju javnih ovlasti unutar Strukovnih razreda vodi Popis agronoma (koji sadrži imenike, upisnike i registere) i Evidencije, što su javne knjige, a isprave koje se izdaju u obavljanju tih poslova javne su isprave.

(2) Komora unutar Popisa agronoma u okviru javnih ovlasti uspostavlja i vodi:

• Imenike:

– Imenik ovlaštenih inženjera agronoma voditelja projekata

– Imenik ovlaštenih agronoma savjetodavnih službi

– Imenik ovlaštenih agronoma voditelja radova

– Imenik krajobraznih arhitekata

– Imenik stranih ovlaštenih inženjera agronoma

• Upisnike:

– Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova

– Upisnik zajedničkih ureda

• Registre:

Registri su popisi dodijeljenih registrskih brojeva natječaja.

(3) Komora vodi Evidencije:

– Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima

– Evidenciju stranih ovlaštenih osoba agronomske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova

– Evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije

– Evidenciju izdanih EU potvrda

– Evidenciju voditelja radova s završenom srednjom stručnom spremom-tehničara građevinske struke.

Komora pored evidencija iz stavka 2. ovog članka uspostavlja i vodi:

– Evidenciju o članovima Komore brisanim iz imenika i upisnika

– Evidenciju o stegovnim postupcima

– Evidenciju počasnih članova Komore

– Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koji su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radili na projektu od posebnoga kulturnog značaja.

(4) Komora Popise agronoma i Evidencije vodi u formatu koji je dostupan e dozvoli, te u obliku ukoričenih javnih knjiga i digitalnih zapisa, koji se trajno čuvaju.

Strukovni naziv

Članak 20.

Članstvo u Komori i pravo na uporabu strukovnog naziva stječe se upisom u Popis ovlaštenih agronoma, tj. u odgovarajući imenik strukovnog razreda Komore, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Statutom.

VII. USTROJSTVO, UPRAVLJANJE I RAD KOMORE

Ustrojstvo Komore

Članak 21.

(1) Upravna tijela Komore su:

– Skupština komore

– Vijeće Hrvatske agronomske komore (u daljnjem tekstu Vijeće komore)

– Nazorni odbor Hrvatske agronomske komore (u daljnjem tekstu Nadzorni odbor komore)

– Predsjednik Hrvatske agronomske komore (u daljnjem tekstu Predsjednik)

(2) Radna i stručna tijela komore:

– Stručna služba komore

– Stegovna tijela

– Odbori,

– Skupine

– Povjerenstva

– druga radna tijela.

Skupština komore

Izbori

Članak 22.

(1) Skupština komore je najviše tijelo Komore koju čini petnaest (15) izabranih predstavnika članova.

(2) Članove Skupštine komore biraju svi članovi Komore neposrednim izborima i tajnim glasovanjem.

(3) Članu Skupštine komore mandat traje četiri godine, a mandat može prestati istekom, opozivom ili razrješenjem.

(4) Član Skupštine komore može biti razriješen mandata ako mu je članstvo u mirovanju, sukladno članku 25. Zakona.

(5) Članu Skupštine komore mandat može biti opozvan ako je nedostojan, sukladno članku 23. Zakona ili ako mu je članstvo prestalo, sukladno članku 26. Zakona.

(6) Skupština komore se može održati i donositi pravovaljane odluke, ako je nazočna natpolovična većina njezinih članova.

(7) Skupština komore donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

(8) Član Skupštine komore koji se ne složi s prihvaćenom odlukom može izdvojiti svoje mišljenje pismeno ili usmeno u zapisnik.

(9) Odluke Skupštine komore i njenih tijela obavezne su za sve članove Komore.

(10) Izbori mogu biti redovni i izvanredni.

(11) Redovni izbori za članove Skupštine komore se provode redovno svake četiri godine, a najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata prethodno izabrane Skupštine komore.

(12) Izvanredni izbori za članove Skupštine komore se provode radi popunjavanja mandata člana/članova Skupštine komore koji su razriješeni ili im je mandat opozvan, odnosno ako je na redovnim izborima predano manje od 8 kandidatura te ako nakon održanih redovnih izbora nisu popunjeni svi mandati za članove Skupštine komore.

(13) Skupština komore donosi Odluku o održavanju izbora za članove Skupštine komore (u daljnjem tekstu: Odluka) kojom određuje za koliko se mandata održavaju izbori za članove Skupštine komore (u daljnjem tekstu: Izbori) te mjesto, datum i način održavanja izbora.

(14) Izbori se mogu održati na način da članovi Komore neposredno glasuju na mjestu održavanja izbora.

(15) Skupština komore Odlukom imenuje Izborno povjerenstvo.

(16) Radi ostvarivanja prava kandidiranja na izborima svim članovima Komore Odluka se uz Javni poziv objavljuje najmanje dva mjeseca prije održavanja izbora.

(17) Članovi Komore mogu se kandidirati nakon objave Javnog poziva, a najkasnije na dan održavanja izbora.

(18) Članovi Komore se kandidiraju dostavom/predajom popunjenog obrasca objavljenog uz Javni poziv s potpisima podrške najmanje 5 drugih članova Komore

(19) Redovni izbori se mogu održati ako se najkasnije na dan izbora na valjan način kandidiralo najmanje 8 kandidata za članove Skupštine komore.

(20) Izborno povjerenstvo provjerava kandidature te će odbaciti kandidature odnosno neće prihvatiti potpis podrške od članova Komore koji su sukladno članku 23. Zakona nedostojni članstva ili kojima je sukladno članku 25. Zakona članstvo u mirovanju.

(21) Članovi Izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati ali potpisom mogu podržati kandidate.

(22) Izborne odluke su valjane ukoliko je izborima pristupio natpolovičan broj članova Komore koji su nazočili mjestu održavanja izbora.

(23) Izborno povjerenstvo o izborima vodi zapisnik uz koji se prilažu kandidature i izborni listići, a rezultati izbora se dostavljaju i trajno čuvaju u Stručnoj službi Komore.

(24) Nakon provedenih redovnih izbora mandat člana Skupštine komore ostvaruje onih 15 članova Komore koji su ostvarili najveći broj glasova na izborima.

(25) Ako je izabrano manje od 15 članova komore Skupština komore će donijeti Odluku o održavanju izvanrednih izbora radi popunjavanja nepopunjenih mandata za članove Skupštine komore.

(26) Nakon provedenih izvanrednih izbora mandat člana/članova Skupštine komore ostvaruju oni kandidati koji su ostvarili najveći broj glasova na izborima prema broju mandata za koliko su izvanredni izbori održani.

Poslovi Skupštine komore

Članak 23.

Skupština komore obavlja sljedeće poslove:

– donosi Statut i opće akte potrebne za djelovanje tijela Komore određene Zakonom i drugim Zakonima, Odlukama i Pravilnicima

– donosi temeljni program rada

– donosi godišnji proračun i prihvaća izvješće o izvršenju proračuna

– donosi odluku o visini upisnine i članarine

– donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore

– donosi Poslovnik o radu Skupštine komore

– donosi Kodeks etike ovlaštenih agronoma (u daljnjem tekstu: Kodeks agronomske etike) i Kodeks dobre agronomske prakse

– donosi i druge strateške odluke.

Ostali poslovi koje obavlja Skupština komore

Članak 24.

Osim poslova iz članka 10. Zakona, Skupština komore obavlja i sljedeće poslove:

– daje stručna mišljenja pri pripremi općih akata iz područja agronomske struke tjelima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

– raspravlja i donosi odluke, zaključke i naputke o svim pitanjima iz djelokruga rada Skupštine komore

– donosi odluku o razrješenju i opozivu mandata u tijelima Komore,

– razmatra i prihvaća izvješća o radu Komore,

– odlučuje o osnivanju i ukidanju strukovnih razreda i smjerova Komore

– odlučuje o učlanjivanju ili prestanku članstva Komore u međunarodnim organizacijama i institucijama

– donosi Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom članova Komore

– donosi Pravilnik o stegovnom postupanju

– donosi Pravilnik o mirenju i listu izmiritelja

– donosi Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

– donosi Pravilnik o znaku Komore

– donosi Pravilnik o natječajima s područja poljoprivrede i krajobrazne arhitekture

– obavlja i druge poslove koji su određeni ovim Statutom.

Sjednice Skupštine komore

Članak 25.

(1) Sjednica Skupštine komore može biti redovita ili izvanredna.

(2) Redovna sjednica Skupštine komore održava se najmanje jednom godišnje.

(3) Sjednicu Skupštine komore saziva i njome predsjedava Predsjednik komore.

(4) Izvanrednu sjednicu Skupštine komore saziva Predsjednik komore prema potrebi ili na zahtjev 1/3 članova Skupštine komore.

(5) Poziv na zasjedanje Skupštine komore mora biti uručen članovima Skupštine komore najmanje osam (8) dana prije sjednice, preporučenom poštanskom pošiljkom i elektroničnom poštom.

(6) U pozivu mora biti naznačeno mjesto, dan i sat te dnevni red zasjedanja Skupštine komore.

(7) Sazivanje, rad i odlučivanje na sjednicama Skupštine komore uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine komore.

(8) Sjednice Skupštine komore u pravilu se održavaju u Zagrebu, osim ako Vijeće komore ne odluči drugačije.

(9) Na sjednici Skupštine komore vodi se zapisnik, koji se trajno pohranjuje.

Vijeće komore

Izbori Vijeća komore i Predsjednika komore

Članak 26.

(1) Vijeće komore čine Predsjednik komore i njegov zamjenik te tri izabrana člana Skupštine komore.

(2) Izabrani članovi Skupštine komore koji su dobili mandat nakon provedenih izbora između sebe biraju članove Vijeća komore, Predsjednika komore i njegovog zamjenika.

(3) Izabrani članovi Skupštine komore članove Vijeća komore i Predsjednika komore biraju neposrednim tajnim glasovanjem.

(4) Svaki izabrani član Skupštine komore se može kandidirati za člana Vijeća komore i za Predsjednika komore.

(5) Izabrani član Skupštine komore predlaže kandidaturu iz stavka 3. ovoga članka predajom popunjenog obrasca na dan održavanja izbora.

(6) Izbori za člana Vijeća komore i za Predsjednika komore se mogu održati ako se na valjan način kandidiralo najmanje 3 kandidata za članove Vijeća komore i najmanje 2 kandidata za Predsjednika komore predajom popunjenog obrasca na dan održavanja izbora.

(7) Izbore provodi Izborno povjerenstvo koje o svome radu vodi zapisnik uz koji se prilažu kandidature i izborni listići, a rezultati izbora se dostavljaju i trajno čuvaju u Stručnoj službi Komore.

(8) Ako se za članove Vijeća komore kandidiralo više od 3 kandidata mandat člana Vijeća komore ostvaruju ona 3 kandidata koji su ostvarili najveći broj glasova izabranih članova Skupštine komore.

(9) Mandat Predsjednika komore ostvaruje onaj kandidat koji je ostvario najveći broj glasova izabranih članova Skupštine komore, a slijedeći kandidat u nizu osvojenih glasova ostvaruje mandat njegovog zamjenika.

(10) Pri isticanju kandidatura i potpisivanju podrške, treba voditi računa da se u Skupštini komore osigura razmjerna zastupljenost svih stručnih smjerova članova Komore.

(11) Pojedini član Komore može potpisom podržati samo jednog kandidata na izborima.

(12) Članu Vijeća komore mandat traje četiri godine, a mandat može prestati istekom, opozivom ili razrješenjem.

(13) Članu Vijeća komore mandat može prestati ako mu opozvan mandat člana Skupštine sukladno članku 8. stavak 2., 3. i 4. ovoga Statuta.

(14) Član Vijeća komore može podnijeti ostavku na mandat u Vijeću komore iz osobnih razloga, o čemu odlučuje Skupština komore.

Poslovi Vijeća komore

Članak 27.

(1) Osim poslova propisanih u članku 11. i članku 15. Zakona, Vijeće komore obavlja i slijedeće poslove:

– donosi Poslovnik o radu Vijeća komore

– raspravlja o prijedlozima odluka, zaključaka i stajališta koja se predlažu Skupštini

– prati rad, razmatra i raspravlja o izvješćima radnih tijela, skupina, odbora i povjerenstava koja je imenovalo Vijeće komore

– prati rad Stručne službe Komore

– obavlja i druge poslove koji su određeni ovim Statutom.

(2) Vijeće komore je operativno radno tijelo koje na sjednicama može donositi pravovaljane odluke, ako je nazočna većina članova Vijeća komore.

(3) Vijeće komore donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Vijeća komore, a odluke potpisuje Predsjednik.

(4) Sjednice Vijeća komore sazivaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

(5) Sjednicu Vijeća komore saziva Predsjednik komore sukladno Poslovniku.

Nadzorni odbor komore

Članak 28.

(1) U Nadzorni odbor komore sukladno članku 12. Zakona, Skupština komore bira predsjednika i četiri člana iz redova članova Komore.

(2) Nadzorni odbor komore je operativno radno tijelo koje na sjednicama može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna većina članova.

(3) Pri izboru članova Nadzornog odbora, osim uz uvjet iz članka 12. stavak 2. Zakona, Skupština komore vodi računa da se radi o članovima Komore koje imaju iskustvo u financijskom poslovanju, općem poznavanju poslovanja i zakonitosti rada pravnih osoba te odgovornosti, stručnom i etičnom ugledu osobe.

(4) Članu Nadzornog odbora mandat traje do razrješenja ili opoziva, o čemu odlučuje Skupština komore.

(5) Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Skupštine komore i Vijeća komore.

(6) Poslovnik o radu Nadzornog odbora donosi Skupština komore.

(7) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, a odluke potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

(8) Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(9) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora sukladno Poslovniku.

(10) Nadzorni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini komore.

Predsjednik komore

Članak 29.

(1) Predsjednika komore bira i razrješuje Skupština komore iz reda svojih članova.

(2) Predsjednik komore ujedno je i predsjednik Skupštine komore i predsjednik Vijeća komore.

(3) Predsjednik komore može poslove obavljati uz naknadu ili volonterski.

(4) Predsjedniku komore mandat traje četiri godine, a mandat može prestati istekom ili opozivom ili razrješenjem.

(5) Predsjedniku komore mandat može prestati ako mu je opozvan mandat člana Skupštine komore sukladno članku 8. stavcima 2., 3. i 4. ovoga Statuta.

(6) Predsjednik komore može podnijeti ostavku na mandat Predsjednika komore iz osobnih razloga, o čemu odlučuje Skupština komore.

(7) Ako Predsjedniku komore mandat bude opozvan ili bude razriješen/ članovi Skupštine na prvoj slijedećoj sjednici izabiru novog Predsjednika komore.

(8) Za svoj rad Predsjednik komore je odgovoran izravno Skupštini komore te neizravno članovima Komore.

(9) Predsjednik komore potpisuje akte i druge odluke koje donose tijela Komore, osim odluka Nadzornog odbora i stegovnih tijela Komore, a kao osoba ovlaštena za zastupanje Komore i ugovore, u čijem zaključenju sudjeluje Komora.

(10) Pri potpisivanju akata iz stavka 9. ovog članka Predsjednik komore može koristiti faksimil. Faksimil se koristi uz uvjete i na način koji utvrđuje Predsjednik komore.

(11) Predsjednik komore samostalno odlučuje o svim pitanjima u obavljanju poslova propisanih u članku 13., članku 20. stavak 2., članku 24. stavak 2., članku 25. stavak 5., članku 26. stavak 2. i članku 37. stavak 3., Zakona, a osim navednih poslova Predsjednik komore obavlja i sljedeće poslove:

– predlaže Skupštini komore program rada Komore, prati njegovu provedbu te izvještava Skupštinu komore o radu Komore

– ostvaruje i održava redovite kontakte s predstavnicima javne vlasti, drugim komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja ciljeva Komore

– sukladno članku 38. Zakona pravovremeno u ime Komore pokreće/traži prisilnu ovrhu po ovršnim ispravama iz članaka 36. i 37. Zakona kojima su izrečene novčane kazne stegovnih tijela Komore

– predstavlja Komoru te daje priopćenja za javnost.

(12) Predsjednik komore za svoj rad odgovara Skupštini komore.

Zamjenik predsjednika Komore

Članak 30.

(1) Zamjenika predsjednika Komore bira i razrješuje Skupština komore iz reda svojih članova.

(2) Zamjenik predsjednika Komore ujedno je i zamjenik predsjednika Skupštine komore i zamjenik predsjednika Vijeća komore.

(3) Zamjenik predsjednika Komore može poslove obavljati uz naknadu ili volonterski.

(4) Zamjeniku predsjednika Komore mandat traje četiri godine, a mandat može prestati istekom ili opozivom ili razrješenjem.

(5) Zamjeniku predsjednika Komore mandat može prestati ako mu opozvan mandat člana Skupštine sukladno članku 8. stavcima 2., 3. i 4. ovoga Statuta.

(6) Zamjenik predsjednika Komore može podnijeti ostavku na mandat Predsjednika komore iz osobnih razloga, o čemu odlučuje Skupština komore.

(7) Ako Zamjenik predsjednika Komore mandat bude opozvan ili bude razriješen/ članovi Skupštine komore na prvoj slijedećoj sjednici izabiru novog zamjenika predsjednika Komore.

(8) Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje Predsjednika komore u istom opsegu rada i ovlasti u vrijeme odsustva duljeg od dva dana, bolovanja ili drugog razloga odnosno slučaja spriječenosti.

(9) Zamjeniku predsjednika Komore pojedine poslove svojom odlukom može povjeriti Predsjednik komore u onom opsegu i ovlasti koje odredi odlukom.

(10) Za svoj rad Zamjenik predsjednika Komore je odgovoran izravno Skupštini komore te neizravno članovima Komore, a Predsjedniku komore za one poslove koje mu Predsjednik komore povjeri.

Stručna služba Komore

Članak 31.

(1) Stručnu službu Komore čine stručni tajnik i zaposlenici koji zasnivaju radni odnos putem javnog natječaja.

(2) Organizacija Stručne službe Komore treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućivati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore, utvrđenih ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

(3) Stručna služba Komore samostalno obavlja poslove iz članka 14., članka 20. stavak 2., članka 24. stavak 2., članka 25. stavak 5. i članka 26. stavak 2. Zakona, a osim rečenih poslova Stručna služba Komore obavlja i sljedeće poslove:

– administrativne poslove u svezi s vođenjem poslova Komore

– stručne i administrativne poslove vezane uz vođenje Popisa ovlaštenih agronoma, kao i u vezi izdavanja, obnavljanja te oduzimanja ovlaštenja

– ostale stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove Komore u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, Pravilnikom iz članka 5. stavak 1. točke 6. Zakona, Pravilnikom o radu Stručne službe Komore te drugim općim aktima Komore

– vodi evidenciju o stegovnim postupcima, evidenciju o članovima izbrisanim iz Popisa ovlaštenih agronoma te druge evidencije iz djelokruga Komore, a evidencije se čuvaju trajno.

Stručni tajnik

Članak 32.

(1) Stručni tajnik je stručna osoba koja profesionalno rukovodi i odgovoran je za rad Stručne službe Komore.

(2) Stručni tajnik osigurava pravilno i pravovremeno obavljanje svih poslova Stručne službe Komore koji proizlaze iz Zakona, ovoga Statuta i drugih općih akata Komore i za one poslove koje mu odlukom povjeri Predsjednik komore.

(3) Stručnog tajnika na temelju provedenog javnog natječaja odabire Vijeće komore radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme.

(4) Vijeće Komore može obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih ili pravnih poslova ugovorom povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

(5) Stručni tajnik, osim općih uvjeta za rad, mora ispunjavati uvjete za ovlaštenog agronoma propisane Zakonom.

Odbor za upis

Članak 33.

(1) Odbor za upis je operativno radno tijelo u koje se imenuje 12 predstavnika prema prijedlogu različitih strukovnih razreda.

(2) Odbor za upis imenuje Vijeće Komore nakon uvida u dobivene prijedloge.

(3) Član Odbora za upis mora udovoljavati uvjetima iz članka 22. stavak 2. Zakona.

Nadležnosti Odbora za upis

Članak 34.

(1) Sjednicu Odbora za upis saziva i vodi Stručni tajnik Komore/predsjednik Odbora za upis prema potrebi.

(2) Odbor za upis provodi stručne ispite za ovlaštene agronome sukladno Pravilniku iz članka 5. stavak 1. točke 6. Zakona te u postupcima sukladno članku 20. stavak 2., članku 24. stavak 2., članku 25. stavak 5. i članku 26. stavak 2. Zakona te svojom suglasnosti i mišljenjem na ispunjavanje uvjeta i dodjelu ovlaštenja predlaže donošenje rješenja Predsjedniku Komore.

(3) Odbor za upis na sjednicama može donositi pravovaljane odluke ako je nazočan nad polovičan broj članova odbora, suglasnosti i mišljenja se donose većinom glasova, a potpisuje ih Stručni tajnik Komore/predsjednik Odbora za upis.

Časni sud Komore

Članak 35.

(1) Časni sud Komore je stegovno tijelo sastavljeno od predsjednika i šest (6) članova.

(2) Predsjednik i članovi Časnog suda Komore imaju svoje zamjenike.

(3) Predsjednika Časnog suda Komore i njegovog zamjenika bira i imenuje Vijeće Komore na vrijeme od četiri godine.

(4) Predsjednik Časnog suda Komore bira se iz redova istaknutih odvjetnika, dok se njegov zamjenik bira iz redova istaknutih ovlaštenih agronoma.

(5) Članovi Časnog suda Komore i njihovi zamjenici, biraju se iz redova istaknutih ovlaštenih agronoma.

(6) Časni sud Komore radi utvrđivanja stegovne odgovornosti ovlaštenog agronoma prikuplja podatke o činjenicama i okolnostima u obavljanju poslova temeljem primljene prijave, a sukladno Poslovniku.

(7) Ovlašteni agronom nad kojim se vodi stegovni postupak ima pravo na branitelja koji zastupa interese ovlaštenog agronoma u stegovnom postupku. Branitelj može biti svaki član Komore ili odvjetnik kojega odabere ovlašteni agronom u stegovnom postupku.

(8) Poslovnik o radu Časnog suda Komore donosi Skupština komore.

(9) Časni sud Komore je operativno radno tijelo koje na sjednicama može donositi pravovaljane odluke, ako je nazočna većina članova.

(10) Časni sud Komore donosi odluke većinom glasova svih članova, a odluke potpisuje predsjednik Časnog suda Komore.

(11) Sjednice Časnog suda Komore sazivaju se prema potrebi.

(12) Sjednice Časnog suda Komore saziva predsjednik Časnog suda Komore, sukladno Poslovniku.

(13) Predsjednik Časnog suda Komore dužan je jednom godišnje Skupštini komore podnijeti izvješće o radu Časnog suda Komore.

VIII. STEGOVNI POSTUPAK

Način pokretanja i provedba Stegovnog postupka

Članak 36.

(1) Stegovni postupak utvrđivanja odgovornosti agronoma za povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma, provodi se primjenom odredbi zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(2) Stegovni postupak protiv ovlaštenog agronoma po službenoj dužnosti pokreće se po podnesenoj prijavi zainteresirane osobe, a provodi ga Časni sud Komore.

(3) Zainteresirana osoba prijavu o povredi dužnosti i ugleda ovlaštenog agronoma podnosi na adresu sjedišta Komore.

(4) Novčane kazne naplaćene u postupcima utvrđivanja povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma koristit će se za redovito poslovanje Komore.

Utvrđivanje stegovne odgovornosti i pravo na branitelja

Članak 37.

(1) Časni sud Komore radi utvrđivanja stegovne odgovornosti ovlaštenog agronoma prikuplja podatke o činjenicama i okolnostima u obavljanju poslova temeljem primljene prijave, a sukladno Poslovniku.

(2) Ovlašteni agronom nad kojim se vodi stegovni postupak ima pravo na branitelja koji zastupa interese ovlaštenog agronoma u stegovnom postupku. Branitelj može biti svaki član Komore ili odvjetnik kojega odabere ovlašteni agronom u stegovnom postupku.

Lakše povrede narušavanja načela i pravila utvrđenih Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse

Članak 38.

(1) Lakšom povredom narušavanja načela i pravila utvrđenih Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse smatra se osobito:

– neizvršavanje ili nesavjesno izvršavanje projektiranja, izrade, procjene preuzetih obveza, savjetovanja iz područja poljoprivrede, krajobrazne arhitekture i ruralnog razvoja uz prekoračenja načela dobre agronomske prakse, koje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, ima posljedice u manjoj materijalnoj šteti ili druge posljedice s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena,

– propuštanje poduzimanja mjera i radnji ili nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje kontrola pri izvođenju i praćenju preuzetih obveza savjetovanja te radova iz područja poljoprivrede, krajobrazne arhitekture i ruralnog razvoja uz prekoračenja načela dobre agronomske prakse, koje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, ima posljedice u manjoj materijalnoj šteti ili druge posljedice s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena

– druge lakše povrede narušavanja načela i pravila utvrđenim Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse koje se pobliže utvrđuju aktima Komore.

(2) Za lakše povrede iz stavka 2. ovoga članka Časni sud može izreći opomenu ili novčanu kaznu u visini od 500,00 kn do 5.000,00 kn.

Teže povrede narušavanja načela i pravila utvrđenih Kodeksom agronomske etike i Kodeksom dobre agronomske prakse

Članak 39.

(1) Težom povredom osobito nedoličnog odnosa prema struci, odnosno prekoračenja načela i pravila utvrđenih Kodeksom agronomske etike, Kodeksom dobre agronomske prakse koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugroženog dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena, smatra se osobito:

– neizvršavanje ili nesavjesno izvršavanje projektiranja, izrade, procjene preuzetih obveza, savjetovanja iz područja poljoprivrede, krajobrazne arhitekture i ruralnog razvoja uz prekoračenja načela dobre agronomske prakse, koje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, ima posljedice u visokoj materijalnoj šteti ili druge posljedice s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena

– propuštanje poduzimanja mjera i radnji ili nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje kontrola pri izvođenju i praćenju preuzetih obveza savjetovanja te radova iz područja poljoprivrede, krajobrazne arhitekture i ruralnog razvoja uz prekoračenja načela dobre agronomske prakse, koje s obzirom na važnost ugroženog dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, ima posljedice u visokoj materijalnoj šteti ili druge posljedice s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena

– druge teže povrede osobito nedoličnog odnosa prema struci, odnosno prekoračenja načela i pravila utvrđenih Kodeksom agronomske etike, Kodeksom dobre agronomske prakse koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugroženog dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena, koje se pobliže utvrđuju aktima Komore.

(2) Za teže povrede iz stavka 1. ovoga članka Časni sud može izreći ukor i/ili novčanu kaznu u visini od 5.000,00 kn do 15.000,00 kn.

IX. RADNA TIJELA, SKUPINE I POVJERENSTVA

Članak 40.

(1) Skupština komore sukladno članku 7. Zakona za operativnu provedbu zadaća iz članka 5. i 6. Zakona osniva radna tijela, stručne skupine i povjerenstva koja pomažu u obavljanju poslova Komore.

(2) Radna tijela Komore iz stavka 1. ovoga članka su:

1. Stručni odbor za reguliranje profesije agronoma

2. Odbor za stručno usavršavanje ovlaštenih agronoma

3. Odbor za međunarodnu suradnju

4. Odbor za mirenje

(3) Stručne skupine iz stavka 1. ovoga članka su:

1. Radna skupina za problematiku privatne savjetodavne službe

2. Radna skupina za problematiku ureda ovlaštenih agronoma

3. Radna skupina za problematiku strukovnih razreda i smjerova

(4) Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka su:

1. Povjerenstvo za agronomsku etiku

2. Povjerenstvo za agronomsku praksu

3. Povjerenstvo za pripremu općih akata komore

(5) U Radna tijela, stručne skupine i povjerenstva imenuju se do opoziva ili razrješenja članovi Komore, a uz njih se mogu imenovati predstavnici stručnih i znanstvenih institucija te prema potrebi i na njihov prijedlog predstavnici javnih tijela.

(6) Radna tijela, stručne skupine i povjerenstva razmatraju pojedina pitanja te daju mišljenja i planove za unapređenje aktivnosti iz pojedinog djelokruga nadležnosti Komore.

(7) Poslovnik o radu radnih tijela, stručnih skupina i povjerenstva donosi Skupština komore.

Dani ovlaštenih agronoma

Članak 41.

(1) Radi raspravljanja i zauzimanja stajališta o najvažnijim pitanjima struke te radi razmatranja pitanja od općeg značenja za rad Komore održavaju se Dani ovlaštenih agronoma.

(2) Dane ovlaštenih agronoma saziva Vijeće komore, a pripremu provodi Organizacijski odbor, kojega imenuje Vijeće komore na prijedlog Predsjednika komore.

(3) Na danima ovlaštenih agronoma zaslužnim članovima za doprinos u struci i radu Komore dodjeljuje se nagrada.

X. FINANCIRANJE RADA I UPRAVLJANJE SREDSTVIMA KOMORE

Godišnji Proračun

Članak 42.

(1) Financijsko i materijalno poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg Proračuna, kojeg donosi Skupština komore na prijedlog Vijeća komore.

(2) Sredstva potrebna za rad Komore određuju se na osnovi godišnjega Proračuna.

(3) Godišnjim Proračunom moraju se predvidjeti troškovi za izvršenje zadaća iz programa rada Komore, troškovi za rad tijela Komore, Stručne službe Komore i drugih tekućih poslova.

(4) Ako Skupština komore do kraja godine ne donese godišnji Proračun komore, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju Komore za prvo tromjesečje proračunske godine, te do kraja tog tromjesečja donijeti Proračun prihoda i rashoda komore.

Stručna služba Komore

Članak 43.

(1) Poslove koji se odnose na financijsko i materijalno poslovanje Komore obavlja Stručna služba Komore u skladu s važećim zakonima kojima se uređuje financijsko-materijalno poslovanje, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore.

(2) Financijsko i materijalno poslovanje Komora obavlja preko jedinstvenog žiro-računa.

Sredstva Komore

Članak 44.

(1) Sredstva potrebna za rad Komore ostvaruju se od:

– upisnine

– članarine

– naplate usluga

– prihoda od vlastite izdavačke djelatnosti

– novčanih kazni za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma koje su izrečene u stegovnom postupku

– drugih prihoda.

(2) Odluku o visini upisnine i članarine donosi Skupština komore.

Korištenje sredstava Komore

Članak 45.

Sredstvima Komore financira se:

– promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa članova Komore

– promicanje i sudjelovanje u razvijanju sustava stalnog stručnog usavršavanja

– obavljanje poslova i zadataka Komore, te izvršavanje javnih ovlasti

– osiguravanje materijalno kadrovskih uvjeta za rad

– ostale potrebe u skladu sa Zakonom, općim aktima i odlukama tijela Komore.

Imovina Komore

Članak 46.

(1) Komora ima svoju imovinu.

(2) Imovinu Komore čine: nekretnine, pokretnine, novčana sredstva i materijalna prava.

Upravljanje sredstvima Komore

Članak 47.

(1) Stručni tajnik vodi uredsko i redovno financijsko poslovanje te upravlja sredstvima Komore s pravom samostalnog odlučivanja u financijskim poslovima u vrijednosti od 10.000,00 kn neto, a preko tog iznosa do 75.000,00 kn neto mora dobiti suglasnost Predsjednika komore.

(2) Predsjednik komore vodi financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore s pravom pojedinačnog odlučivanja u materijalno financijskim poslovima u vrijednosti od 75.000,00 kn neto, a preko tog iznosa do 300.000,00 kn neto mora dobiti suglasnost Vijeća Komore. O sklapanju poslova, čija je vrijednost veća od 300.000,00 do iznosa 500.000,00 kn neto i više, mora dobiti suglasnost Skupštine komore.

XI. DRUGI OBLICI ORGANIZIRANJA

Članak 48.

(1) Komora može osnivati trgovačka društva, udruge, i provoditi osnivanja drugih organizacijskih oblika.

(2) Komora je dužna štititi svoja osnivačka prava odgovornim uređivanjem djelatnosti te neposrednim sudjelovanjem u obnašanju upravljačkih prava.

XII. ZAŠTITA ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

Članak 49.

(1) Imenici, Upisnici, Evidencije i Registri čuvaju se trajno, a svi ostali spisi deset (10) godina.

(2) Vijeće komore donosi opći akt kojim se uređuje prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, odabiranja i izlučivanja, zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva.

XIII. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 50.

Statut je temeljni akt i s njime moraju biti usklađeni svi ostali opći akti Komore.

Članak 51.

(1) Opći akti Komore su Statut, Pravilnici i drugi akti koje u svom djelokrugu donose tijela Komore.

(2) Opće akte u ime Komore odobrava i potpisuje Predsjednik komore.

Članak 52.

(1) Inicijativu za donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna mogu dati Vijeće komore i Skupština komore.

(2) Inicijativa se upućuje Stručnom tajniku koji zajedno s Povjerenstvom za pripremu općih akata Komore priprema nacrt prijedloga Statuta, odnosno njegove izmjene i dopune, provodi javnu raspravu te ga predlaže Vijeću komore.

Članak 53.

Za tumačenje ovog Statuta nadležna je Skupština komore.

Članak 54.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik Komore prof. dr. sc. Zoran Grgić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić