Baza je ažurirana 06.12.2023. 

zaključno sa NN 143/23

NN 74/2019 (2.8.2019.)

 

Ministarstvo poljoprivrede

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori (»Narodne novine«, broj 51/15) ministar nadležan za poslove poljoprivrede donosi

 

PRAVILNIK O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU OVLAŠTENJA ZA AGRONOME ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE SAVJETODAVNE AGRONOMSKE SLUŽBE TE O UVJETIMA, SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA STRUČNIH ISPITA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izdavanja, obnavljanja i oduzimanja ovlaštenja za agronome te uvjeti, sadržaj i način polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe.

Članak 2.

(1) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

»Hrvatska agronomska komora« (u daljnjem tekstu: Komora) je pravna osoba s javnim ovlastima u skladu sa Zakonom o hrvatskoj agronomskoj komori (»Narodne novine», broj 51/15) (u daljnjem tekstu: Zakon),

»stručni ispit za ovlaštene agronome« (u daljnjem tekstu: stručni ispit) jedan je od uvjeta iz članka 22. stavka 2. točke 4. Zakona kojima mora udovoljiti fizička osoba agronom (u daljnjem tekstu: agronom) radi stjecanja strukovnog ovlaštenja, odnosno statusa ovlaštenog agronoma za obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova privatne savjetodavne agronomske službe,

»stručni i savjetodavni poslovi iz područja poljoprivrede« u skladu s člankom 1. stavkom 4. Zakona jesu projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i praćenje radova iz područja poljoprivredne proizvodnje, savjetovanje o uzgoju, uređivanju, korištenju poljoprivrednih resursa, izgradnji objekata, odabiru opreme, uređaja, procesa i sustava, stručno osposobljavanje za radove u poljoprivredi, ispitivanje kvalitete proizvoda, izrada i revizija stručnih studija i planova, izrada i kontrola projekata i stručne dokumentacije,

»kandidat za polaganje stručnog ispita« je agronom koji pristupa polaganju stručnog ispita, a kojega je prema Zakonu dužan položiti (u daljnjem tekstu: Kandidat),

– ostali korišteni pojmovi imaju značenje u skladu s Zakonom.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. IZDAVANJE OVLAŠTENJA

Članak 3.

(1) Na temelju Zahtjeva za upis u Popis ovlaštenih agronoma (u daljnjem tekstu: Zahtjev za upis) koji agronom podnosi Komori ovlaštenje se donosi rješenjem u skladu s člankom 20. stavkom 2. Zakona.

(2) Agronom podnosi Zahtjev za upis s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz članka 22. Zakona na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Uz Zahtjev za upis se prilaže:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili drugog odgovarajućeg akta), odnosno dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (preslika putovnice, osobne iskaznice ili druge odgovarajuće isprave)

– dokaz o stečenoj kvalifikaciji (preslika diplome, uvjerenja o završenom studiju ili druge odgovarajuće isprave)

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju najmanje jedne godine (potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa i/ili potvrda o podacima unesenim u matičnu evidenciju HZMO-a, e-Potvrde iz mirovinskog sustava, preslika radne knjižice, ugovora o radu, druge potvrde ili izjave poslodavaca, odnosno nadređenih osoba, preporuke ili druge odgovarajuće isprave)

– dokaz da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti i za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja (izvadak iz kaznene evidencije odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje poslovnog nastana, odnosno odgovarajući dokaz o nekažnjavanju zemlje poslovnog nastana ukoliko se radi državljanu članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru)

– izjava agronoma da nije lišen poslovne sposobnosti ili uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (izdana od nadležne socijalne službe)

– potvrda o položenom stručnom ispitu i

– dokaz o uplati pristojbe/naknade za izdavanje rješenja.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, agronomi koji imaju pravo na izravan upis u Komoru u skladu s člankom 42. Zakona podnose Zahtjev za upis u Popis ovlaštenih agronoma i dokaze iz stavku 3. ovoga članka bez prilaganja potvrde o položenom stručnom ispitu.

(5) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka se navode stručni i savjetodavni poslovi iz područja poljoprivrede koje može obavljati agronom na temelju položenog stručnog ispita i brojčana oznaka ovlaštenja u skladu s Prilogom 3. ovoga Pravilnika.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, a u skladu s člankom 21. stavkom 4. Zakona, za agronoma s doktoratom i/ili agronoma ovlaštenog na temelju članka 42. Zakona, u rješenju iz stavka 1. ovoga članka navode se stručni i savjetodavni poslovi iz područja poljoprivrede koje može obavljati agronom iz područja stručnoga smjera za koji je školovan i brojčana oznaka ovlaštenja u skladu s Prilogom 3. ovoga Pravilnika.

(7) Svaki agronom koji ispunjava uvjete iz članka 22. Zakona može pristupiti stručnom ispitu radi stjecanja ovlaštenja odnosno radi proširenja stručnih i savjetodavnih poslova iz područja poljoprivrede koje može obavljati ovlašteni agronom.

III. OBNAVLJANJE OVLAŠTENJA

Članak 4.

U slučaju iz članka 27. stavka 1. Zakona, radi obnavljanja ovlaštenja te ponovnog upisa u Popis ovlaštenih agronoma, agronom uz Zahtjev za upis Komori podnosi dokaze iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika.

IV. ODUZIMANJE OVLAŠTENJA

Članak 5.

(1) Komora će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja agronomu ukoliko utvrdi da je nastupio najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

– usvojen osobni zahtjev za odjavu/prestanak članstva u Komori

– prestanak osiguranja od profesionalne odgovornosti (osobnog ili kolektivnog)

– prestanak hrvatskog državljanstva, odnosno državljanstva države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

– oduzimanje ili djelomično oduzimanje poslovne sposobnosti

– izrečena mjera zabrane odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova ovlaštenog agronoma

– ukoliko se utvrdi da uz poslove iz članka 25. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. Zakona, koji su nespojivi s poslovima ovlaštenog agronoma, obavlja poslove ovlaštenog agronoma kao i u slučaju obavljanja poslova ovlaštenog agronoma u trajanju mirovanja ovlaštenja

– odluka Časnog suda Komore ukoliko se utvrdi nedostojnost obavljanja poslova ovlaštenog agronoma

– smrt ovlaštenog agronoma.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Komora će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja agronomu državljana članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ukoliko utvrdi da je nastupio najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

– prestanak državljanstva države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ili

– prestanak i/ili oduzimanje odobrenja za rad u zemlji poslovnog nastana.

V. UVJETI, SADRŽAJ I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 6.

(1) Kandidat podnosi Komori Zahtjev za polaganje stručnog ispita na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Uz Zahtjev za polaganje stručnog ispita Kandidat obvezno prilaže:

– dokaz o stečenoj kvalifikaciji (preslika diplome, uvjerenja o završenom studiju ili druge odgovarajuće isprave)

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju najmanje jedne godine (potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa, potvrda o podacima unesenim u matičnu evidenciju HZMO-a, e-Potvrde iz mirovinskog sustava, preslika radne knjižice, ugovora o radu, druge potvrde ili izjave poslodavaca, odnosno nadređenih osoba, preporuke ili druge odgovarajuće isprave)

– dokaz o uplati troškova stručnog ispita.

(3) Zahtjev za polaganje stručnog ispita može podnijeti Kandidat koji ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima nakon stečene kvalifikacije agronomske struke.

(4) Kandidat koji je pokrenuo postupak provjere obrazovne kvalifikacije stečene u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji radi priznavanja iste kao kvalifikacije odgovarajuće onoj stečenoj u Republici Hrvatskoj, a u skladu s postupkom provjere usklađenosti propisanim posebnim aktom koji donosi Komora, može podnijeti Zahtjev za polaganje stručnog ispita ukoliko ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima nakon stečene kvalifikacije.

(5) Iznimno od stavka 3. i 4. ovoga članka, Kandidat koji ima doktorat iz područja određenog stručnog smjera može podnijeti Zahtjev za polaganje stručnog ispita ukoliko nema najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Članak 7.

(1) Administrativne poslove obrade Zahtjeva za polaganje stručnog ispita obavlja Komora.

(2) Administrativni poslovi iz stavka 1. ovog članka uključuju provjeru:

– kompletnosti Zahtjeva za polaganje stručnog ispita i priloženih dokaza

– točnosti podataka navedenih u Zahtjeva za polaganje stručnog ispita

– ispunjavanja uvjeta za polaganje stručnog ispita i

– uplate troškova polaganja stručnog ispita.

(3) Troškove polaganja stručnog ispita iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka može uplatiti Kandidat ili njegov poslodavac.

(4) Troškove iz stavka 3. ovoga članka određuje Komora u skladu s člankom 18. Zakona.

Članak 8.

(1) Radi upoznavanja kandidata s programom stručnog ispita Komora može organizirati stručnu edukaciju.

(2) Troškove stručne edukacije može uplatiti Kandidat ili njegov poslodavac.

(3) Troškove iz stavka 2. ovoga članka određuje Komora u skladu s člankom 18. Zakona.

Članak 9.

(1) Za svakog Kandidata ispitni program stručnog ispita se sastoji od općeg i posebnog dijela, a stručnim ispitom se provjerava ishod učenja za stručne i savjetodavne poslove iz područja poljoprivrede za koje se ovlaštenja traži.

(2) Kandidat polaže stručni ispit prema odabranom ispitnom obuhvatu i sadržaju ovisno o stručnim i savjetodavnim poslovima iz područja poljoprivrede i brojčanoj oznaci ovlaštenja za te poslove navedenim u Zahtjevu za polaganje stručnog ispita.

(3) Opći dio stručnog ispita predstavlja provjeru stečenih ishoda učenja u poznavanju europskog i nacionalnog pravnog okvira iz područja poljoprivrede koji su jednaki za sve kandidate koji pristupe polaganju stručnog ispita.

(4) Posebni dio stručnog ispita predstavlja provjeru stečenih ishoda učenja u poznavanju europskog i nacionalnog pravnog okvira prema odabranim stručnim i savjetodavnim poslovima iz najmanje jednog područja poljoprivrede:

1. dio poznavanje propisa i stručnog upravljanja poljoprivrednim resursima u biljnoj proizvodnji uz poznavanje propisa vezanih uz izradu projektne dokumentacije za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova

2. dio poznavanje propisa i stručnog upravljanja poljoprivrednim resursima u stočarskoj proizvodnji uz poznavanje propisa vezanih uz izradu projektne dokumentacije korištenje sredstava poljoprivrednih fondova

3. dio poznavanje propisa i stručnog upravljanja poljoprivrednim resursima u vinarskoj proizvodnji uz poznavanje propisa vezanih uz izradu projektne dokumentacije korištenje sredstava poljoprivrednih fondova

(5) Kandidat polaže stručni ispit prema pravnim i stručnim izvorima iz popisa literature koji se objavljuje na službenim internetskim stranicama Komore.

Članak 10.

(1) Stručni ispit organizira Komora, a provodi ga Odbor za upis.

(2) Članovi Odbora za upis su predstavnici struke i stručni djelatnici, poznavatelji pojedinih dijelova obuhvaćenih stručnim ispitom.

(3) Radi održavanja stručnih ispita u skladu sa Statutom Hrvatske Agronomske Komore (»Narodne novine«, broj 9/2019) (u daljnjem tekstu: Statut) članove Odbora za upis imenuje Komora uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove poljoprivrede.

(4) Članovi Odbora za upis imaju pravo na novčanu naknadu za obavljanje poslova vezanih uz polaganje stručnih ispita.

(5) Administrativni tajnik Odbora za upis ima pravo na novčanu naknadu za obavljanje administrativnih poslova vezanih uz vođenje spisa stručnog ispita odnosno administriranje Zapisnika o stručnom ispitu.

(6) Visinu naknade iz stavka 4. i stavka 5. ovoga članka određuje Komora.

Članak 11.

(1) Stručni ispit se može polagati pisano i/ili usmeno, a o tijeku i načinu polaganja Odbor za upis za svakog Kandidata vodi Zapisnik o stručnom ispitu.

(2) Za svaki dio stručnog ispita koji Kandidat polaže u Zapisnik o stručnom ispitu upisuje se ocjena »zadovoljio« odnosno »nije zadovoljio«.

(3) Kandidat se ocjenjuje ocjenom »zadovoljio« za pojedini ispitni dio, ukoliko je provjerom ishoda učenja na pisanom i/ili usmenom dijelu stručnog ispita pokazao zadovoljavajuće poznavanje ispitnog predmeta.

(4) Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ukoliko je iz svih ispitnih dijelova na pisanom i/ili usmenom dijelu stručnog ispita ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.

(5) Uspjeh Kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje Odbor za upis na temelju ocjena sadržanih u Zapisniku o stručnom ispitu za svaki pojedini dio stručnog ispita, a ocjenu stručnog ispita »položio«, odnosno »nije položio« zaključuje predsjednik Odbora za upis.

(6) Komora Kandidatu izdaje Potvrdu o položenom stručnom ispitu koju potpisuje predsjednik Komore.

(7) Komora vodi evidenciju izdanih Potvrda o položenom stručnom ispitu, u skladu s člankom 12. stavkom 6. Statuta.

Članak 12.

(1) Smatrat će se da Kandidat nije položio stručni ispit ukoliko nije pristupio njegovu polaganju, a polaganje ispita nije odgodio u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Smatrat će se da Kandidat nije položio stručni ispit ukoliko tijekom ispita odustane od polaganja ili bude udaljen s ispita radi korištenja nedopuštenih tehničkih i stručnih pomagala i drugog materijala za obradu zadaće, a koje Odbor za upis nije odobrio.

Članak 13.

(1) Kandidat koji je odgodio stručni ispit može pristupiti polaganju stručnog ispita najkasnije u roku od 30 dana od dana roka za polaganje stručnoga ispita koji je odgodio.

(2) Ukoliko kandidat u tom roku ne pristupi ispitu smatrat će se Kandidatom koji nije položio stručni ispit.

Članak 14.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja.

Članak 15.

(1) Iznimno od članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika, ukoliko Kandidat tijekom stručnog ispita prekine polaganje stručnog ispita iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, Odbor za upis za toga Kandidata može donijeti odluku o odobrenju prekida polaganja stručnog ispita, a ova odluka se upisuje u Zapisnik o stručnom ispitu uz navođenje razloga zbog kojih je odobren prekid polaganja stručnog ispita.

(2) Kandidat kojemu je odobren prekid polaganja stručnog ispita može nastaviti polaganje ispita u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o prekidu.

(3) Ukoliko Kandidat kojemu je odobren prekid polaganja stručnog ispita ne pristupi polaganju, odnosno ne nastavi s polaganjem stručnog ispita u roku iz stavka 2. ovoga članka smatrat će se Kandidatom koji nije položio stručni ispit.

Članak 16.

(1) Kandidat koji je polagao stručni ispit, a nije položio pojedini ispitni dio, može polagati popravni ispit iz toga ispitnog dijela (u daljnjem tekstu: popravni ispit).

(2) Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem Kandidat nije zadovoljio u ispitnom dijelu iz kojeg polaže popravni ispit.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređen postupak polaganja stručnog ispita na odgovarajući se način primjenjuju na popravni ispit.

(4) Podaci o polaganju popravnog ispita upisuju se u Zapisnik o stručnom ispitu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Prilozi 1., 2. i 3. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/12-01/345

Urbroj: 525-07/0539-19-111

Zagreb, 22. srpnja 2019.

Ministrica poljoprivrede mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

BROJ ISKAZNICE

Upisuje HAGROK

 

ZAHTJEV ZA UPIS U POPIS OVLAŠTENIH AGRONOMA

1.

OIB (osobni identifikacijski broj)

 

2.

IME

 

3.

PREZIME

 

4.

IME OCA (roditelja)

 

5.

PREZIME ROĐENjA (ukoliko je različito od 3.)

 

6

DATUM ROĐENJA (dd.mm.yyyy.)

 

7

ZEMLJA ROĐENJA (država)

 

8

ADRESA STANOVANJA

9

POŠTANSKI BROJ i MJESTO

 

10.

ULICA i KUĆNI BROJ

 

11.

TELEFON/MOBITEL

 

12.

E-MAIL

 

13.

ŽUPANIJA STANOVANJA

 

PODACI O STEČENOJ KVALIFIKACIJI (završenom studiju)

14.

Puni naziv zvanja (upisati završni studij)

 

sveučilišni diplomski studiji;

specijalistički diplomski stručni studiji;

poslijediplomski specijalistički studiji;

poslijediplomski znanstveni magistarski studiji;

poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji;

obrana doktorske disertacije izvan studija i s njom izjednačeni akademski i stručni naziv iz biotehničkih znanosti, poljoprivredne struke ili kvalifikacija stečena u inozemstvu

15.

STEČENA KVALIFIKACIJA ZNANSTVENO POLJE – GRANA:

(upisati oznaku iz stupca 3. Priloga 3.)

 

16.

Naziv ustanove na kom je završen studij

 

17.

DATUM ZAVRŠETKA studija

(ili godina)

 

18.

Poznavanje STRANIH JEZIKA

(upisati jezik)

 

PODACI O ZAPOSLENJU I RADU U STRUCI

19.

DATUM ZAPOSLENJA u struci

 

20.

Godine staža u struci

 

21.

SADAŠNJE stanje zaposlenja

(zaokruži)

ZAPOSLEN ☐

NEZAPOSLEN ☐

Upis u popis ovlaštenih agronoma za stručne i savjetodavne poslove iz područja poljoprivrede

22.

Zatraženo područje ovlaštenja za stručne i savjetodavne poslove iz područja poljoprivrede

(upisati brojčanu oznaku ovlaštenja iz Priloga 3. stupac 1.)

 

 

 

Zaokruži

1.     Zahtjev za upis u Popis ovlaštenih agronoma podnosim u skladu s člankom 20. Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori (u daljnjem tekstu: Zakona), a radi ispunjavanja uvjeta iz članka 22. Zakona uz zahtjev se prilažu dokazi iz članka 3. stavka 3. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita (u daljnjem tekstu: Pravilnika).

2.     Zahtjev za upis u Popis ovlaštenih agronoma podnosim u skladu s člankom 27. stavka 1. Zakona, a radi ispunjavanja uvjeta iz članka 22. Zakona uz zahtjev se prilažu dokazi iz članka 3. stavka 3. Pravilnika.

3.     Zahtjev za upis u Popis ovlaštenih agronoma podnosim u skladu s člankom 42. Zakona, a radi ispunjavanja uvjeta iz članka 22. Zakona uz zahtjev se prilažu dokazi iz članka 3. stavka 3. Pravilnika

Mjesto i datum:

Potpis:

 

MOLIMO POPUNJENI ZAHTJEV POSLATI na Hrvatska agronomska komora, Svetošimunska 25, Zagreb (Stručna služba komore za Odbor za upis) poštom, faksom ili e-mailom.

PRILOG 2.

ZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG AGRONOMA

1.

OIB (osobni identifikacijski broj)

 

2.

IME

 

3.

PREZIME

 

4.

IME OCA (roditelja)

 

5.

PREZIME ROĐENjA (ukoliko je različito od 3.)

 

6

DATUM ROĐENJA (dd.mm.yyyy.)

 

7

ZEMLJA ROĐENJA (država)

 

8

ADRESA STANOVANJA

9

POŠTANSKI BROJ i MJESTO

 

10.

ULICA i KUĆNI BROJ

 

11.

TELEFON/MOBITEL

 

12.

E-MAIL

 

13.

ŽUPANIJA STANOVANJA

 

PODACI O STEČENOJ KVALIFIKACIJI (završenom studiju)

14.

Puni naziv zvanja (upisati završni studij)

 

sveučilišni diplomski studiji;

specijalistički diplomski stručni studiji;

poslijediplomski specijalistički studiji;

poslijediplomski znanstveni magistarski studiji;

poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji;

obrana doktorske disertacije izvan studija i s njom izjednačeni akademski i stručni naziv iz biotehničkih znanosti, poljoprivredne struke ili kvalifikacija stečena u inozemstvu

15.

STEČENA KVALIFIKACIJA ZNANSTVENO POLJE – GRANA:

(upisati oznaku iz stupca 3. Priloga 3.)

 

16.

Naziv ustanove na kom je završen studij

 

17.

DATUM ZAVRŠETKA studija

(ili godina)

 

18.

Poznavanje STRANIH JEZIKA

(upisati jezik)

 

PODACI O ZAPOSLENJU I RADU U STRUCI

19.

DATUM ZAPOSLENJA u struci

 

20.

Godine staža u struci

 

21.

SADAŠNJE stanje zaposlenja

(zaokruži)

ZAPOSLEN ☐

NEZAPOSLEN ☐

Tražim polaganje STRUČNOG ISPITA za stručne i savjetodavne poslove iz područja poljoprivrede

22.

Zatraženo područje ovlaštenja za stručne i savjetodavne poslove iz područja poljoprivrede

(upisati brojčanu oznaku ovlaštenja iz Priloga 3. stupac 1.)

 

 

Uz zahtjev se prilažu dokazi u skladu s člankom 6. stavkom 2. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita.

Mjesto i datum:

Potpis:

 

MOLIMO POPUNJENI ZAHTJEV POSLATI na Hrvatska agronomska komora, Svetošimunska 25, Zagreb (Stručna služba komore za Odbor za upis) poštom, faksom ili e-mailom.

PRILOG 3.

STRUČNI I SAVJETODAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE

U skladu s člankom 10. Statuta Hrvatske agronomske komore (»Narodne novine«, broj 9/2019)

BROJČANA OZNAKA OVLAŠTENJA

STRUČNI I SAVJETODAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE KOJE MOŽE OBAVLJATI OVLAŠTENI AGRONOM

STEČENA KVALIFIKACIJA IZ PODRUČJA BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI POLJE POLJOPRIVREDA (AGRONOMIJA) GRANA:

1

2

3

1.1.

 

1.2.

1.3.

1.4. 1.5.

1.6.

projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i praćenje radova iz područja poljoprivredne proizvodnje,

savjetovanje o uzgoju, uređivanju, korištenju poljoprivrednih resursa, izgradnji objekata, odabiru opreme, uređaja, procesa i sustava,

stručno osposobljavanje za radove u poljoprivredi,

ispitivanje kvalitete proizvoda,

izrada i revizija stručnih studija i planova,

izrada i kontrola projekata i stručne dokumentacije

4.01.01 agrokemija

4.01.02 bilinogojstvo

4.01.03 ekologija i zaštita okoliša

4.01.04 ekonomika

4.01.05 fitomedicina

4.01.06 genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama

4.01.07 hranidba životinja

4.01.08 krajobrazna arhitektura

4.01.09 lovstvo

4.01.10 mljekarstvo

4.01.11 poljoprivredna tehnika i tehnologija

4.01.12 povrćarstvo

4.01.13 proizvodnja i prerada animalnih proizvoda

4.01.14 ribarstvo

4.01.15 sjemenarstvo

4.01.16 stočarstvo

4.01.17 travnjaštvo

4.01.18 ukrasno bilje

4.01.19 vinogradarstvo i vinarstvo

4.01.20 voćarstvo

i ostali nazivi koji im pripadaju prema Integriranom popisu akademskih naziva i stupnjeva te njihovih kratica

 

 

 

Copyright © Ante Borić