Povezani zakoni

Zakon o trošarinama

NN 106/18, 121/19, 144/21

na snazi od 01.01.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

DIO PRVI   TEMELJNE ODREDBE

POGLAVLJE I.   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona i pripadnost prihoda

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje sustav oporezivanja trošarinama.

(2) Zaštita i ostvarenje fiskalnih interesa u području trošarinskog oporezivanja od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.

(3) Trošarine su porezi i prihod su državnog proračuna Repub­like Hrvatske.

26. Pravilnik o trošarinama

Preuzimanje akata Europske unije

Članak 2. (NN 121/19, 144/21)

Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009., str. 12.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2019/2235 od 16. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije (SL L 336, 30. 12. 2019., str. 10.)

– Direktiva Vijeća (EU) 2020/262 od 19. prosinca 2019. o općim aranžmanima za trošarine (preinaka) (SL L 58, 27. 2. 2020., str. 4.)

– Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31. 10. 1992., str. 21.), kako je izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2020/1151 od 29. srpnja 2020. o izmjeni Direktive 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 256, 5. 8. 2020., str. 1.)

– Direktiva Vijeća 92/84/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju stopa trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31. 10. 1992., str. 29.)

– Direktiva Vijeća 95/60/EZ od 27. studenoga 1995. o fiskalnom označavanju plinskog ulja i kerozina (SL L 291, 6. 12. 1995., str. 46.)

– Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije Tekst značajan za EGP (SL L 283, 31. 10. 2003., str. 51.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/552 od 6. travnja 2018. o ažuriranju upućivanja u Direktivi Vijeća 2003/96/EZ na oznake kombinirane nomenklature za određene proizvode (SL L 91, 9. 4. 2018., str. 27.); u daljnjem tekstu: Direktiva 2003/96/EZ

– Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje vrijede za prerađeni duhan (Kodificirani tekst) (SL L 176, 5. 7. 2011., str. 24.).

Područje primjene

Članak 3. (NN 121/19, 144/21)

(1) Područje Republike Hrvatske je teritorij pod suverenitetom Republike Hrvatske sukladno Ustavu Republike Hrvatske.

(2) Teritorij države članice znači teritorij države članice na koje se primjenjuju ugovori u skladu s člancima 349. i 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku trećih teritorija.

(3) Teritorij Unije znači teritorij država članica iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Treće države znači bilo koju državu ili teritorij na koji se Ugovor o Europskoj uniji ne primjenjuje.

 

(5) Treći teritoriji su:

– teritoriji koji su dio carinskog područja Unije: Kanarski otoci, francuska područja navedena u članku 349. i članku 355. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Alandski otoci i Kanalski otoci

– teritoriji koji nisu dio carinskog područja Unije: otok Helgoland, područje Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno,  i

– planina Atos.

(6) Prema ovom se Zakonu kretanje trošarinskih proizvoda:

– u Kneževinu Monako ili iz nje smatra kretanjem u Francusku Republiku odnosno iz nje

– u suverene zone Ujedinjene Kraljevine Akrotiri i Dhekeliju ili iz njih smatra kretanjem na Cipar ili s njega

– u Jungholz i Mittelberg (Kleines Walsertal) ili iz njih smatra kretanjem u Saveznu Republiku Njemačku odnosno iz nje

– u San Marino ili iz njega smatra kretanjem u Talijansku Republiku odnosno iz nje

– na otok Man ili s njega smatra kretanjem u Ujedinjenu Kraljevinu odnosno iz nje.

Definicije

Članak 4. (NN 144/21)

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. trošarinski proizvodi su: alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, energenti i električna energija

2. trošarinsko odobrenje je odobrenje koje izdaje nadležno tijelo države članice pravnoj ili fizičkoj osobi da može u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu primati, proizvoditi, prerađivati (obrađivati), držati, skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine

3. trošarinsko skladište je mjesto odobreno od nadležnog tijela države članice u kojoj se trošarinsko skladište nalazi, vidno označeno i fizički odijeljeno ili ograđeno od drugih površina ili prostora, gdje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prima, proizvodi, prerađuje (obrađuje), drži, skladišti, izvodi druge radnje s trošarinskim proizvodima i iz kojeg otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine

4. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta je pravna ili fizička osoba koja je dobila trošarinsko odobrenje od nadležnog tijela države članice da u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu može primati, proizvoditi, prerađivati (obrađivati), držati, skladištiti, izvoditi druge radnje s trošarinskim proizvodima i otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine

5. registrirani primatelj je pravna ili fizička osoba koja ima odobrenje nadležnog tijela države članice odredišta da u okviru svoje registrirane djelatnosti i pod uvjetima koje određuje ovaj Zakon prima trošarinske proizvode od osoba iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine

6. registrirani pošiljatelj je pravna ili fizička osoba koja ima odobrenje nadležnog tijela države članice uvoza da u okviru svoje registrirane djelatnosti i pod uvjetima koje određuje ovaj Zakon samo otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine nakon njihova puštanja u slobodan promet prema članku 201. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013., str. 1.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/632 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene u Carinskom zakoniku Unije (SL L 111, 25. 4. 2019., str. 54.); u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013

7. ovjereni pošiljatelj je pravna ili fizička osoba registrirana kod nadležnog tijela države članice otpreme kako bi, pri obavljanju svoje registrirane djelatnosti, otpremala trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju na teritoriju jedne države članice i zatim premješteni na teritorij druge države članice

8. ovjereni primatelj je pravna ili fizička osoba registrirana kod nadležnog tijela države članice odredišta kako bi, pri obavljanju svoje registrirane djelatnosti, primala trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju na teritoriju jedne države članice i zatim premješteni na teritorij druge države članice

9. oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda je pravna ili fizička osoba koja je dobila odobrenje nadležnog carinskog ureda da može u okviru svoje registrirane djelatnosti za namjene iz članka 68. stavka 1. točaka 4. – 14. i članka 105. stavaka 1. i 8. ovoga Zakona nabavljati trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine (u daljnjem tekstu: oslobođeni korisnik)

10. pogon oslobođenog korisnika je prostor ili površina u kojem su smješteni trošarinski proizvodi koje je oslobođeni korisnik nabavio za potrebe svoje registrirane djelatnosti bez plaćanja trošarine

11. uvoznik je carinski dužnik određen prema carinskim propisima

12. uvoz proizvoda je postupak puštanja u slobodan promet u skladu s člankom 201. Uredbe (EU) br. 952/2013

13. unos proizvoda je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija druge države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: druge države članice), osim s trećih teritorija

14. sustav odgode plaćanja trošarine je porezni sustav koji se primjenjuje na primanje, proizvodnju, preradu (obradu), skladištenje, izvođenje drugih radnji s trošarinskim proizvodima i otpremanje trošarinskih proizvoda u kojem je obveza plaćanja trošarine odgođena

15. puštanje u potrošnju znači:

− otpuštanje trošarinskih proizvoda, uključujući i nezakonito otpuštanje, iz sustava odgode plaćanja trošarine

− držanje ili skladištenje trošarinskih proizvoda, uključujući nezakonito postupanje, izvan sustava odgode plaćanja trošarine za koje trošarina nije obračunana sukladno odredbama ovoga Zakona

− proizvodnju, uključujući preradu, trošarinskih proizvoda i nezakonitu proizvodnju ili preradu, izvan sustava odgode plaćanja trošarine

− uvoz trošarinskih proizvoda, osim ako se ti proizvodi odmah nakon uvoza stavljaju u sustav odgode plaćanja trošarine, ili nezakoniti uvoz trošarinskih proizvoda, osim ako je carinski dug ugašen na temelju članka 124. stavka 1. točke e., f., g. ili k. Uredbe (EU) br. 952/2013

16. država članica odredišta znači država članica u koju se trošarinski proizvodi otpremaju ili upotrebljavaju u skladu s odredbama ovoga Zakona

17. otpust je odustajanje od obveze plaćanja iznosa trošarine koja nije plaćena

18. povrat je povrat iznosa trošarine koja je plaćena

19. Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost

20. Središnji ured je ustrojstvena jedinica Carinske uprave odgovorna za zakonitu, učinkovitu i ujednačenu primjenu carinskih, trošarinskih i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost

21. carinski ured je ustrojstvena jedinica Carinske uprave u kojoj se obavljaju svi ili neki poslovi predviđeni carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima.

Predmet oporezivanja

Članak 5. (NN 144/21)

(1) Predmet oporezivanja trošarinama su:

1. trošarinski proizvodi

2. duhanski proizvodi iz članka 94. ovoga Zakona

3. proizvodi na koje se primjenjuju posebne mjere nadzora prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Na predmete oporezivanja koji imaju carinski status robe koja nema status robe Unije u skladu s definicijom iz članka 5. točke 24. Uredbe (EU) br. 952/2013 ne primjenjuju se odredbe o općim uvjetima rada trošarinskih skladišta i trošarinskom odobrenju iz poglavlja VI. ovoga Zakona, odredbe o općim uvjetima poslovanja trošarinskih obveznika iz poglavlja VII. ovoga Zakona, odredbe o kretanju trošarinskih proizvoda iz poglavlja XIII. ovoga Zakona te posebne mjere nadzora nad predmetima oporezivanja iz dijela trećeg ovoga Zakona.

POGLAVLJE II.   TROŠARINSKI OBVEZNIK I OBVEZNIK PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 6. (NN 144/21)

(1) Trošarinskim obveznikom smatra se:

1. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj, povremeno registrirani primatelj i bilo koja osoba koja otpušta trošarinske proizvode ili osoba za čiji se račun otpuštaju trošarinski proizvodi iz sustava odgode plaćanja trošarine

2. deklarant iz članka 5. točke 15. Uredbe (EU) br. 952/2013 (u daljnjem tekstu: deklarant) ili bilo koja druga osoba iz članka 77. stavka 3. te uredbe, u slučaju uvoza

3. proizvođač trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode

4. ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj trošarinskih proizvoda već puštenih u potrošnju u drugoj državi članici, koji su mu dostavljeni u komercijalne svrhe. Trošarinski obveznik je i fizička osoba kojoj su trošarinski proizvodi već pušteni u potrošnju u drugoj državi članici dostavljeni u komercijalne svrhe, osim kada trošarinske proizvode fizička osoba sama prevozi iz druge države članice za osobne potrebe u skladu s člankom 37. stavkom 1. ovoga Zakona ili kada trošarinske proizvode prodavatelj ili netko za njegov račun neposredno ili posredno otprema ili prevozi primatelju kod prodaje na daljinu u skladu s člankom 55. stavkom 1. ovoga Zakona

5. prodavatelj iz druge države članice odnosno njegov trošarinski zastupnik prilikom prodaje na daljinu ili primatelj trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj ako prodavatelj ili njegov trošarinski zastupnik prije otpreme trošarinskih proizvoda nije podnio prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i nije podnio instrument osiguranja plaćanja trošarine sukladno odredbama ovoga Zakona

6. opskrbljivač električnom energijom ili prirodnim plinom kada isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj električnu energiju ili prirodni plin

7. opskrbljivač kada električnu energiju ili prirodni plin uvozi ili unosi za vlastitu potrošnju

8. proizvođač kada proizvedenu električnu energiju koristi za vlastitu potrošnju

9. proizvođač plina kada proizvedeni plin koristi za vlastitu potrošnju

10. isporučitelj kada isporuči kruta goriva (kameni i mrki ugljen i koks) krajnjem potrošaču u Republici Hrvatskoj odnosno kada kruta goriva koristi za vlastitu potrošnju

11. krajnji potrošač kada uvozi ili unosi kruta goriva za vlastitu potrošnju

12. osoba koja duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, obveznik plaćanja trošarine je:

1. osoba koja drži ili skladišti trošarinske proizvode izvan sustava odgode plaćanja trošarine kod kojih trošarina nije plaćena sukladno odredbama ovoga Zakona ili bilo koja druga osoba koja je uključena u držanje ili skladištenje tih proizvoda

2. osoba koja pušta u potrošnju trošarinske proizvode u slučajevima iz članka 11. ovoga Zakona

3. oslobođeni korisnik kada otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobio odobrenje

4. svaka osoba koja nezakonito postupa u primjeni ovoga Zakona, kao i osoba koja sudjeluje u nezakonitom postupanju a znala je ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je takvo postupanje nezakonito

5. u slučaju nepravilnosti pri kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članka 59. ovoga Zakona, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani pošiljatelj ili bilo koja druga osoba koja je u skladu s ovim Zakonom jamčila plaćanje trošarine i bilo koja druga osoba koja je sudjelovala u nezakonitom otpuštanju trošarinskih proizvoda, a znala je ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je takvo postupanje nezakonito

6. svaka osoba koja sudjeluje u nezakonitom uvozu predmeta oporezivanja

7. u slučaju nepravilnosti pri kretanju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju iz članka 59. ovoga Zakona, ovjereni primatelj, povremeni ovjereni primatelj, prodavatelj iz druge države članice odnosno njegov trošarinski zastupnik prilikom prodaje na daljinu ili bilo koja druga osoba koja je u skladu s ovim Zakonom jamčila plaćanje trošarine i bilo koja druga osoba koja je sudjelovala u nepravilnosti.

(3) U smislu stavka 1. točaka 6. – 9. ovoga članka opskrbljivač, krajnji kupac i proizvođač su osobe definirane posebnim propisima kojima se uređuje tržište električne energije i plina.

(4) U smislu stavka 1. točaka 10. i 11. ovoga članka:

1. isporučitelj je svaka pravna ili fizička osoba sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja registriranu djelatnost trgovine krutim gorivima i koja nabavlja kruta goriva bez plaćanja trošarine radi daljnje prodaje temeljem odobrenja nadležnog carinskog ureda za nabavu krutih goriva bez plaćanja trošarine

2. krajnji potrošač je svaka pravna ili fizička osoba koja nema odobrenje nadležnog carinskog ureda za nabavu krutih goriva bez plaćanja trošarine.

(5) Ako je više osoba odgovorno za plaćanje trošarine, za plaćanje odgovaraju solidarno.

POGLAVLJE III.   NASTANAK OBVEZE OBRAČUNAVANJA TROŠARINE

Obračun trošarine

Članak 7. (NN 144/21)

(1) Obveza obračunavanja trošarine nastaje puštanjem trošarinskih proizvoda u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, i to:

1. u trenutku otpuštanja trošarinskih proizvoda iz sustava odgode plaćanja trošarine, što podrazumijeva:

a) potrošnju trošarinskih proizvoda za vlastite potrebe unutar trošarinskog skladišta

b) otpremu trošarinskih proizvoda iz trošarinskog skladišta osobi koja nije ovlaštena primati trošarinske proizvode u sustavu odgode

c) kada registrirani primatelj primi trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim ako ima i status oslobođenog korisnika

d) zaprimanje trošarinskih proizvoda u mjesto direktne isporuke, osim ako prima ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta radi direktne isporuke u pogon oslobođenog korisnika

2. u trenutku proizvodnje gotovih proizvoda od strane proizvođača alkohola i alkoholnih pića izvan sustava odgode, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano

3. držanjem trošarinskih proizvoda izvan sustava odgode plaćanja trošarine za koje trošarina nije obračunana i plaćena sukladno odredbama ovoga Zakona

4. kada se utvrdi manjak ili gubitak trošarinskih proizvoda tijekom proizvodnje i/ili skladištenja u sustavu odgode plaćanja trošarine ili kada se tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine odnosno tijekom kretanja trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici utvrdi gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda.

5. u trenutku isporuke duhanskih prerađevina iz trošarinskog skladišta drugom ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta na teritoriju Republike Hrvatske, osim ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji vrši prodaju u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, u treću državu ili treći teritorij te ako se nadovezuje daljnji postupak u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremom u drugu državu članicu odnosno do mjesta na kojem duhanske prerađevine napuštaju teritorij Europske unije

6. na dan prestanka važenja odobrenja koje je izdao nadležni carinski ured za poslovanje s trošarinskim proizvodima

7. pri uvozu trošarinskih proizvoda na teritorij Republike Hrvatske obveza obračunavanja trošarine nastaje danom nastanka carinskog duga u skladu s carinskim propisima o obračunu i naplati carinskog duga, osim kada je obračunavanje trošarine odgođeno sukladno ovom Zakonu.

(2) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada su trošarinski proizvodi dostavljeni ovjerenom primatelju, povremeno ovjerenom primatelju ili fizičkoj osobi iz članka 6. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, osim kada je došlo do nepravilnosti tijekom kretanja sukladno članku 59. ovoga Zakona.

(3) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada trošarinski proizvodi stignu na teritorij Republike Hrvatske prilikom prodaje na daljinu.

Obračun trošarine na električnu energiju i prirodni plin

Članak 8.

(1) Pri obračunu trošarine na električnu energiju ili prirodni plin prema izdanim računima iz stavka 3. ovoga članka trošarinska obveza nastaje za isporuke električne energije ili prirodnog plina istekom obračunskog razdoblja.

(2) Mjerenje/utvrđivanje isporučenih količina električne energije ili prirodnog plina obavljaju operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava te proizvođač putem redovito ovjeravanih brojila električne energije sukladno posebnim propisima ili proizvođač prirodnog plina sukladno posebnim propisima.

(3) Opskrbljivač električnom energijom ili prirodnim plinom obračunava trošarinu na električnu energiju ili prirodni plin prema izdanim računima za izvršene mjesečne isporuke u obračunskomu razdoblju temeljem podataka o stvarno isporučenim količinama električne energije ili prirodnog plina krajnjem kupcu.

(4) Opskrbljivač električnom energijom ili prirodnim plinom može obračunati trošarinu na temelju podataka operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o procijenjenim isporučenim mjesečnim količinama električne energije ili prirodnog plina krajnjem kupcu prema prosječnoj mjesečnoj potrošnji električne energije ili prirodnog plina tog kupca iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne godine odnosno prema sporazumno utvrđenoj mjesečnoj potrošnji električne energije ili prirodnog plina s novim krajnjim kupcem. Opskrbljivač električnom energijom ili prirodnim plinom obvezan je najmanje jednom šestomjesečno izraditi konačan obračun trošarine za mjesece za koje je trošarina utvrđena prema procijenjenim mjesečnim količinama električne energije ili prirodnog plina, i to u mjesečnom obračunu trošarine za mjesec u kojem je utvrđena stvarno isporučena količina.

Obračun trošarine na kruta goriva

Članak 9.

(1) Isporučitelj krutih goriva obračunava trošarinu pri isporuci krutih goriva krajnjem potrošaču prema izdanim računima. Trošarinska obveza nastaje za isporuke krutih goriva istekom obračunskog razdoblja.

(2) Obveza obračuna i plaćanja trošarine ne nastaje ako pravna ili fizička osoba koja je nabavila kruto gorivo s plaćenom trošarinom isto isporuči drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Obračun trošarine na duhanske proizvode

Članak 10.

Obveza obračunavanja trošarine na duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona nastaje njihovim puštanjem u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, i to:

1. u trenutku isporuke iz skladišta proizvođača, što podrazumijeva i potrošnju za vlastite potrebe unutar skladišta proizvođača, osim ako se otprema između skladišta istoga proizvođača ili ako se otprema u drugu državu članicu ili u izvoz

2. u trenutku primitka iz druge države članice, osim ako se unose u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača

3. pri uvozu na teritorij Republike Hrvatske, danom nastanka carinskog duga u skladu s carinskim propisima o obračunu i naplati carinskog duga, osim ako se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet unose u trošarinsko skladište ili skladište proizvođača

4. u trenutku isporuke iz trošarinskog skladišta, što podrazumijeva i potrošnju za vlastite potrebe unutar trošarinskog skladišta, osim ako se otprema između trošarinskih skladišta istoga ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili ako se otprema u drugu državu članicu ili u izvoz.

Ostali slučajevi obračuna i plaćanja trošarine

Članak 11.

Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada:

1. nadležni carinski ured proda ili ustupi oduzete trošarinske proizvode, osim kada ih proda ili ustupi ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta odnosno oslobođenom korisniku

2. su trošarinski proizvodi u postupku spajanja gospodarskih subjekata pušteni u potrošnju, osim kada je kupac ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik

3. se završi postupak spajanja gospodarskih subjekata i kada su trošarinski proizvodi otpremljeni novonastalom subjektu, osim kada je novonastali subjekt ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik, ali najkasnije do 30 dana od dana upisa spajanja u sudski registar

4. su trošarinski proizvodi u postupku stečaja pušteni u potrošnju ili otpremljeni vjerovniku, osim kada je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik.

Obračun i plaćanje trošarine prilikom nezakonitog postupanja

Članak 12. (NN 144/21)

(1) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada se utvrdi:

1. nezakonito postupanje s predmetima oporezivanja

2. da su trošarinski proizvodi nezakonito pušteni u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske te

3. da su trošarinski proizvodi otpremljeni ili korišteni od strane oslobođenog korisnika u svrhe za koje nije dobio odobrenje.

(2) U smislu ovoga Zakona nezakonito postupanje je proizvodnja, prerada, skladištenje, primanje, otpremanje, uvoz, unos, prijevoz, uporaba, prodaja, kupnja ili posjedovanje predmeta oporezivanja na koje sukladno odredbama ovoga Zakona nije obračunana i plaćena trošarina ili na koje trošarina nije obračunana i plaćena u cijelosti, kao i svaka druga zlouporaba prava u kretanju ili raspolaganju s predmetima oporezivanja. Nezakonitim postupanjem smatra se i svako postupanje koje je odredbama ovoga Zakona posebno propisano da se smatra nezakonitim. Smatra se da je s predmetima oporezivanja nezakonito postupano ako osoba koja postupa s predmetima oporezivanja ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog činjeničnog ili pravnog raspolaganja, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je s predmetima oporezivanja nezakonito postupano.

(3) Obveza obračuna i plaćanja trošarine prema ovome članku utvrđuje se rješenjem.

(4) Obveznik plaćanja trošarine dužan je platiti obračunanu trošarinu u roku od deset dana od dana dostave rješenja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) U smislu ovoga Zakona nezakoniti uvoz je ulazak predmeta oporezivanja na područje Unije koji nisu stavljeni u postupak puštanja u slobodan promet u skladu s člankom 201. Uredbe (EU) br. 952/2013 te na koje je nastao carinski dug na temelju članka 79. stavka 1. te Uredbe ili na koje bi nastao u slučaju da su predmeti oporezivanja podlijegali carinskim davanjima.

(6) Ako je trošarinski dug nastao zbog nezakonitog postupanja s predmetima oporezivanja na teritoriju Republike Hrvatske, obvezu obračunavanja i plaćanja trošarine osoba koja nije upisana u registar trošarinskih obveznika može izvršiti podnošenjem obrasca trošarinske obračunske prijave i plaćanjem dužnog iznosa trošarine u roku od osam dana od dana kada je proveden nadzor.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj trošarinske obračunske prijave.

Primjena propisa za određivanje iznosa trošarine

Članak 13.

(1) Ako drukčije nije propisano ovim Zakonom, iznos trošarine za predmete oporezivanja utvrđuje se prema propisima za određivanje visine trošarine koji su važili na dan nastanka trošarinskog duga.

(2) Ako nije moguće točno odrediti trenutak u kojemu je trošarinski dug nastao, za određenje osnove za obračun trošarinskog duga mjerodavan je onaj trenutak kada se utvrdi da se predmeti oporezivanja nalaze u okolnostima koje uvjetuju nastanak trošarinskog duga.

(3) Ako se na temelju poznatih okolnosti utvrdi da je trošarinski dug nastao prije nastupa trenutka iz stavka 2. ovoga članka, iznos pripadajućeg trošarinskog duga utvrđuje se prema osnovama koje su vrijedile u najranijemu trenutku u kojemu je na temelju dostupnih podataka moguće utvrditi postojanje trošarinskog duga.

POGLAVLJE IV.   PODNOŠENJE IZVJEŠĆA I PLAĆANJE TROŠARINE

Podnošenje dnevnog obračuna trošarine, mjesečnog izvješća i plaćanje trošarine

Članak 14. (NN 121/19, 144/21)

(1) Trošarinski obveznik sam obračunava i plaća trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i stopama, odnosno u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(2) Trošarinski obveznik na energente, osim trošarinskog obveznika iz članka 6. stavka 1. točaka 6. – 11. ovoga Zakona, mora iskazati obračunanu trošarinu u dnevnom obračunu trošarine koji dostavlja dva puta mjesečno carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu, i to za razdoblje od 1. do 15. dana u mjesecu do 20. dana u istom mjesecu, a za razdoblje od 16. do zadnjeg dana u mjesecu do osmoga dana sljedećeg mjeseca. Obračunanu trošarinu mora platiti u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(3) Trošarinski obveznik iz članka 6. stavka 1. točaka 6. – 11. ovoga Zakona mora iskazati obračunanu trošarinu u mjesečnom izvješću koje dostavlja nadležnom carinskom uredu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Trošarina se mora platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(4) Povremeno registrirani primatelj ili povremeni ovjereni primatelj energenata mora obračunanu trošarinu iskazati u dnevnom obračunu trošarine te ga dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine. Obračunanu trošarinu mora platiti u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(5) Trošarinski obveznik na duhanske prerađevine dužan je obračunanu trošarinu iskazati u dnevnom obračunu trošarine te ga dostaviti carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu sljedećeg radnog dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine. Obračunanu trošarinu mora platiti u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja trošarine.

(6) Dnevne obračune trošarine trošarinski obveznici ne dostavljaju za razdoblje u kojem nije nastala obveza obračunavanja trošarine ili trošarina iznosi nula kuna.

(7) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima više od jednog trošarinskog skladišta dostavlja zbirni dnevni obračun trošarine, pod uvjetom da u svom knjigovodstvu vodi posebne evidencije o obračunanoj trošarini za svako trošarinsko skladište.

(8) Trošarinski obveznik na alkohol i alkoholna pića mora iskazati obračunanu trošarinu, kao i podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima u mjesečnom izvješću i to za sve obveze nastale u obračunskom razdoblju. Trošarinski obveznik dostavlja mjesečno izvješće nadležnom carinskom uredu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Trošarina se mora platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(9) Trošarinski obveznik iz članka 6. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona mora iskazati obračunanu trošarinu, kao i podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim proizvodima u mjesečnom izvješću koje dostavlja nadležnom carinskom uredu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Trošarina se mora platiti najkasnije do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja.

(10) Trošarinski obveznik iz stavaka 2. i 4. ovoga članka mora iskazati podatke o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima te podatke o obračunanoj trošarini u mjesečnom izvješću koje mora dostaviti nadležnom carinskom uredu do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(11) Trošarinski obveznik na energente iz stavaka 2. i 4. ovoga članka dužan je dostaviti i izvješće o uplaćenom iznosu trošarine na energente nadležnom carinskom uredu do osmoga dana u mjesecu za protekli mjesec.

(12) Mjesečno izvješće se ne podnosi za mjesec u kojem nije bilo promjena podataka o stanju zaliha, primljenim, unesenim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim trošarinskim proizvodima i duhanskim proizvodima iz članka 94. ovoga Zakona, kao i podataka o obračunanoj trošarini.

(13) Mjesečno izvješće se ne podnosi za energente iz članka 51. stavka 1. ovoga Zakona koji se ne koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje, ali se nadležnom carinskom uredu do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec dostavlja specifikacija tih energenata. Energente koji se ne koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje puštaju se u potrošnju uz izjavu o namjeni korištenja temeljem koje ne podliježu obvezi obračunavanja trošarine.

(14) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima više od jednog trošarinskog skladišta dostavlja zbirno mjesečno izvješće, pod uvjetom da u svom knjigovodstvu vodi posebne evidencije za svako trošarinsko skladište.

(15) Ako obveza obračuna trošarine na duhanske prerađevine označene duhanskim markicama nije nastala u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom 5. ovoga Zakona, na duhanske prerađevine označene duhanskim markicama ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta trošarinu mora platiti najkasnije u roku od 90 dana od dana preuzimanja duhanskih markica.

(16) U slučaju prestanka važenja trošarinskog odobrenja, osim u slučajevima iz stavka 18. ovoga članka, za trošarinske proizvode koji su na zalihi u trošarinskom skladištu ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dostavlja dnevni obračun trošarine i mjesečno izvješće te trošarinu mora platiti u roku od 30 dana, računajući od dana prestanka važenja odobrenja.

(17) U slučaju prestanka važenja odobrenja oslobođenog korisnika, osim u slučajevima iz stavka 18. ovoga članka, za trošarinske proizvode koji su na zalihi u pogonu oslobođenog korisnika oslobođeni korisnik trošarinu mora platiti u roku od 30 dana, računajući od dana prestanka važenja odobrenja.

(18) U slučaju stečaja, likvidacije ili spajanja gospodarskih subjekata za trošarinske proizvode koji su na zalihi u skladištima na dan završetka postupka trošarina se plaća u roku od 30 dana od završetka postupka odnosno otpreme vjerovniku.

(19) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način podnošenja dnevnog obračuna trošarine i mjesečnog izvješća.

Podnošenje mjesečnog izvješća i plaćanje trošarine pri uvozu

Članak 15.

(1) Pri uvozu trošarina se plaća u skladu s carinskim propisima, osim kada se plaćanje trošarine odgađa ili je drukčije propisano ovim Zakonom.

(2) Mjesečno izvješće iz članka 14. ovoga Zakona podnosi se za mjesec kada je ostvaren uvoz.

POGLAVLJE V.   SUSTAV ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 16. (NN 144/21)

(1) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine na trošarinske proizvode odgađa se kada se trošarinski proizvodi nalaze u sustavu odgode plaćanja trošarine odnosno u slučaju:

1. kretanja trošarinskih proizvoda, uključujući primanje i otpremu trošarinskih proizvoda pod uvjetima propisanim ovim Zakonom

2. proizvodnje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu

3. prerade (obrade) i izvođenja drugih radnji s trošarinskim proizvodima u trošarinskom skladištu

4. skladištenja trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika.

(2) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine odgađa se i na trošarinske proizvode uvezene u skladu s carinskim propisima ako se proizvodi neposredno nakon završetka carinskog postupka puštanja u slobodni promet smještaju u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenoga korisnika u Republici Hrvatskoj ili otpremaju od strane registriranog pošiljatelja osobi u drugoj državi članici koja u skladu sa zakonodavstvom te države članice smije primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(3) Pri unosu trošarinskih proizvoda u Republiku Hrvatsku iz druge države članice sustav odgode plaćanja trošarine prestaje u trenutku:

1. kada registrirani primatelj ili povremeno registrirani primatelj primi trošarinske proizvode

2. kada su trošarinski proizvodi zaprimljeni na mjestu direktne isporuke u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom 1. podtočkom d) ovoga Zakona, osim ako je mjesto direktne isporuke pogon oslobođenog korisnika.

(4) Ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili oslobođeni korisnik u okolnostima stečajnog postupka ili likvidacije prestane poslovati, plaćanje trošarine se odgađa, dok su trošarinski proizvodi koji su na zalihi na dan otvaranja postupka stečaja odnosno upisa u sudski registar odluke o prestanku društva ili nastanka razloga za prestanak društva uskladišteni u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika odnosno dok se ne puste u potrošnju ili otpreme vjerovniku na temelju rješenja o podjeli imovine, osim ako je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta.

(5) Ako trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište ili odobrenje za oslobođenog korisnika prestane važiti zbog spajanja gospodarskih subjekata, plaćanje trošarine se odgađa za razdoblje dok su trošarinski proizvodi uskladišteni u trošarinskom skladištu ili pogonu oslobođenog korisnika odnosno dok se ne puste u potrošnju. Plaćanje trošarine se odgađa najkasnije do 30. dana od dana upisa spajanja u sudski registar.

(6) Nakon nastupanja pravnih posljedica otvaranja predstečajnog i stečajnog postupka nad trošarinskim obveznikom, a na zahtjev tijela u predstečajnom i stečajnom postupku, carinski ured može dužniku u stanju prijeteće nesposobnosti za plaćanje u predstečajnom postupku odnosno dužniku u stanju nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti u stečajnom postupku posebnim odobrenjem dopustiti izvođenje radnji i pravna raspolaganja s trošarinskim proizvodima. Pri odlučivanju u povodu zahtjeva za izdavanje odobrenja carinski ured uzima u obzir načela zaštite i ostvarenja javnopravnih i gospodarskih interesa. Tijela u predstečajnom i stečajnom postupku mogu podnijeti žalbu protiv odluke carinskog ureda o zahtjevu za izdavanje odobrenja.

(7) Carinski ured može u slučaju statusne promjene odobriti da se prava i obveze nositelja poduzeća iz odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište odnosno odobrenja za oslobođenog korisnika prenesu na stjecatelja poduzeća ako ne prestaje poduzeće čiji je nositelj društvo kapitala odnosno trgovačko društvo i ako se to poduzeće prenosi na novog nositelja. Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu stjecatelja poduzeća u roku od 15 dana od dana upisa u sudski registar provedene statusne promjene.

POGLAVLJE VI.   OPĆI UVJETI RADA TROŠARINSKIH SKLADIŠTA I TROŠARINSKO ODOBRENJE

Opći uvjeti rada trošarinskog skladišta

Članak 17. (NN 144/21)

(1) Primanje, proizvodnja, prerada (obrada), držanje, skladištenje, izvođenje drugih radnji i otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine može se obavljati samo u trošarinskom skladištu za čije je poslovanje nadležni carinski ured izdao odobrenje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(2) Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište donosi carinski ured nadležan prema sjedištu, sjedištu podružnice odnosno prebivalištu pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. obavlja djelatnost u vezi s trošarinskim proizvodima, u skladu s propisanim uvjetima i ima sjedište, podružnicu odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj

2. pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze

3. osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze

4. nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice

5. osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice

6. prije izdavanja odobrenja položi instrument osiguranja plaćanja trošarine

7. vodi evidencije o robi koja se nalazi u trošarinskom skladištu i kretanju trošarinskih proizvoda

8. ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

Trošarinsko odobrenje

Članak 18.

(1) Trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište izdaje se temeljem zahtjeva pravne ili fizičke osobe koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja trošarine bez prava prijenosa na drugu osobu.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka navode se sljedeći podaci: identifikacijski podaci podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis registrirane djelatnosti, vrsta trošarinskih proizvoda, trgovački naziv i tarifna oznaka trošarinskog proizvoda, količina trošarinskih proizvoda za koje se traži trošarinsko odobrenje, predviđene količine godišnje proizvodnje te količine skladištenih proizvoda odnosno proizvoda za skladištenje. Uz zahtjev se podnosi i dokumentacija iz koje je vidljivo mjesto trošarinskog skladišta, opis prostorija, način otpremanja trošarinskih proizvoda, opis pojedinih proizvodnih postupaka, uključujući podatke o uređajima koji omogućuju mjerenje proizvedenih, prerađenih, skladištenih i otpremljenih količina trošarinskih proizvoda, opis rada računovodstvenog sustava.

(3) Nadležni carinski ured prije donošenja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu i prilozima iz stavka 2. ovoga članka te neposredno na mjestu utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za trošarinsko skladište. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured odredit će rok za otklanjanje nedostataka.

(4) Za otvaranje svakog sljedećeg trošarinskog skladišta ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi novi zahtjev.

Obveze ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta

Članak 19.

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta mora:

1. poduzimati sve potrebne radnje kojima se osigurava čuvanje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu, nadzirati sve postupke, uključujući otpremu i primitak trošarinskih proizvoda; utvrditi i prijaviti nadležnom carinskom uredu svaki gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda; provjeravati postoji li bilo kakva nepravilnost u poslovanju trošarinskog skladišta

2. osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora

3. voditi evidenciju zaliha trošarinskih proizvoda po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature (u daljnjem tekstu: tarifna oznaka KN), evidenciju o proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda, evidenciju kretanja trošarinskih proizvoda za svako trošarinsko skladište te nadležnom carinskom uredu dostavljati dnevni obračun trošarine i mjesečno izvješće

4. po završetku kretanja unijeti u svoje trošarinsko skladište i upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine

5. obavijestiti nadležni carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u trošarinskom odobrenju

6. zatražiti od carinskog ureda izmjenu trošarinskog odobrenja u slučaju statusne promjene.

(2) Ako carinski ured utvrdi da ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne izvršava ili nije izvršio obveze propisane stavkom 1. ovoga članka, odredit će rok u kojem se utvrđene nepravilnosti moraju otkloniti te ovisno o okolnostima poduzeti i druge radnje sukladno odredbama ovoga Zakona.

Ukidanje trošarinskog odobrenja

Članak 20.

(1) Trošarinsko odobrenje ukinut će se:

1. kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta − fizička osoba umre

2. kada pravna osoba prestane postojati

3. vraćanjem trošarinskog odobrenja carinskom uredu.

(2) O ukidanju trošarinskog odobrenja donosi se rješenje.

(3) Carinski ured ukida trošarinsko odobrenje osobito:

1. ako ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta prestane ispunjavati uvjete navedene u trošarinskom odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha i ne sastavlja popise u rokovima određenim u trošarinskom odobrenju; ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; utaji trošarinu

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je trošarinsko odobrenje izdano.

Osiguranje plaćanja trošarine

Članak 21. (NN 144/21)

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je za namirenje mogućeg trošarinskog duga za trošarinske proizvode koji se nalaze u sustavu odgode plaćanja trošarine Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine obvezno je za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a za proizvodnju i skladištenje na zahtjev Carinske uprave.

(3) Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine neće se zahtijevati od tijela državne uprave za kretanja koja započinju i završavaju na teritoriju Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine nije obvezno kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima, osim u opravdanim okolnostima čije postojanje utvrđuje Carinska uprava, ili kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši morem, uz prethodni sporazum Republike Hrvatske i drugih država članica koje su uključene u takvo kretanje.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, umjesto ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta koji otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba uz ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta.

(6) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se otpremaju iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine utvrđuje carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(7) Ako Carinska uprava zahtijeva polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za proizvodnju i skladištenje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu u sustavu odgode plaćanja trošarine, visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine utvrđuje carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga u poreznom razdoblju.

(8) Carinska uprava može odrediti da visina iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine može biti niža od iznosa utvrđenog prema stavcima 6. i 7. ovoga članka.

(9) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima više trošarinskih skladišta može položiti jedan instrument osiguranja plaćanja trošarine koji se odnosi na sva trošarinska skladišta.

(10) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno za trošarinske proizvode za koje visina trošarine iznosi nula kuna koji se proizvode, skladište te kreću u sustavu odgode na teritoriju Republike Hrvatske.

(11) U slučaju ukidanja trošarinskog odobrenja instrument osiguranja plaćanja trošarine može se osloboditi odnosno otpustiti samo nakon što je trošarina za trošarinske proizvode na zalihi i proizvode za koje je obveza plaćanja nastala prije prestanka važenja trošarinskog odobrenja plaćena odnosno kada obveza plaćanja trošarine prema osnovi kretanja robe u sustavu odgode više ne može nastati.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje način rada trošarinskih skladišta u odnosu na proizvodnju i skladištenje trošarinskih proizvoda, sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje trošarinskog odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

POGLAVLJE VII.   REGISTRIRANI PRIMATELJ, REGISTRIRANI POŠILJATELJ, PRODAVATELJ IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE I TROŠARINSKI ZASTUPNIK ZA PRODAJU NA DALJINU, OVJERENI POŠILJATELJ I OVJERENI PRIMATELJ

Registrirani primatelj

Članak 22.

(1) Registrirani primatelj u okviru svoje registrirane djelatnosti može primati trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine ako ima sjedište odnosno prebivalište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i ako za to dobije odobrenje carinskog ureda nadležnog prema njegovu sjedištu odnosno prebivalištu ili sjedištu podružnice. Registrirani primatelj ne smije proizvoditi, prerađivati, držati, skladištiti niti otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinski ured temeljem zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, kategoriju i vrstu te tarifnu oznaku trošarinskog proizvoda za koje se traži odobrenje, mjesto primitka trošarinskih proizvoda, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora, opis rada računovodstvenog sustava.

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, osobi koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice te osobi koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(4) Registrirani primatelj mora:

1. Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine za trošarinske proizvode

2. po završetku kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci elektroničkog trošarinskog dokumenta (u daljnjem tekstu: e-TD)

3. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju

4. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice utvrđuje carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(6) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno kada se iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine primaju trošarinski proizvodi za koje visina trošarine iznosi nula kuna, osim kada se iz druge države članice prima označeno dizelsko gorivo radi prodaje korisnicima prava iz članka 103. ovoga Zakona.

(7) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se kada pravna osoba prestane postojati, kada fizička osoba umre ili vraćanjem odobrenja carinskom uredu. O ukidanju odobrenja donosi se rješenje.

(8) Carinski ured ukida odobrenje osobito:

1. ako registrirani primatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; utaji trošarinu

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

Povremeno registrirani primatelj

Članak 23. (NN 144/21)

(1) Registrirani primatelj koji u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti samo povremeno prima trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine mora od nadležnog carinskog ureda prema svom sjedištu odnosno prebivalištu ili sjedištu podružnice u Republici Hrvatskoj ishoditi za svaku pojedinu pošiljku odobrenje koje je ograničeno na određenu količinu trošarinskih proizvoda, jednog pošiljatelja te na određeno razdoblje unutar kalendarske godine.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka mora biti ograničeno na jedno kretanje i može se izdati do tri puta u jednoj kalendarskoj godini.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležni carinski ured temeljem zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, naziv pošiljatelja, kategoriju i vrstu te tarifnu oznaku i količinu trošarinskog proizvoda za koje se traži odobrenje, mjesto primitka trošarinskih proizvoda, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora te opis rada računovodstvenog sustava. Uz pisani zahtjev se podnosi instrument osiguranja plaćanja trošarine.

(4) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, osobi koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice te osobi koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(5) Povremeno registrirani primatelj mora:

1. po završetku kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a

2. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju

3. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(6) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice utvrđuje carinski ured ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga.

(7) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno kada se iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine primaju trošarinski proizvodi za koje visina trošarine iznosi nula kuna, osim kada se iz druge države članice prima označeno dizelsko gorivo radi prodaje korisnicima prava iz članka 103. ovoga Zakona.

(8) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se kada pravna osoba prestane postojati, kada fizička osoba umre, vraćanjem odobrenja carinskom uredu, unosom trošarinskih proizvoda iz druge države članice, istekom roka važenja odobrenja ili nakon prekida kretanja. O ukidanju odobrenja donosi se rješenje.

(9) Carinski ured ukida odobrenje osobito:

1. ako registrirani primatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; utaji trošarinu

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

Registrirani pošiljatelj

Članak 24. (NN 144/21)

(1) Registrirani pošiljatelj u okviru svoje registrirane djelatnosti može trošarinske proizvode nakon provedbe carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet prema članku 201. Uredbe (EU) br. 952/2013 otpremati u sustavu odgode plaćanja trošarine u mjesto odredišta u kojem te proizvode mogu primati ovlaštene osobe koje posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine. Registrirani pošiljatelj mora imati sjedište odnosno prebivalište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i dobiti odobrenje carinskog ureda nadležnog prema njegovu sjedištu odnosno prebivalištu ili mjestu podružnice. Registrirani pošiljatelj ne smije primati niti skladištiti trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinski ured temeljem zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, kategoriju i vrstu trošarinskih proizvoda za koje se traži odobrenje, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva, podatke o instrumentu osiguranja plaćanja trošarine i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora, opis rada računovodstvenog sustava.

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, osobi koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice te osobi koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(4) Registrirani pošiljatelj mora:

1. prije otpreme trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu dostaviti odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine u visini moguće nastalog trošarinskog duga za one proizvode koje kao registrirani pošiljatelj otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine. Instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu umjesto registriranog pošiljatelja položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba. Polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine nije obvezno kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima, osim u opravdanim okolnostima čije postojanje utvrđuje Carinska uprava, ili kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši morem, uz prethodni sporazum Republike Hrvatske i drugih država članica koje su uključene u takvo kretanje

2. voditi evidenciju o uvezenim i otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a

3. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju

4. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se kada pravna osoba prestane postojati, kada fizička osoba umre ili vraćanjem odobrenja carinskom uredu. O ukidanju odobrenja donosi se rješenje.

(6) Carinski ured ukida odobrenje osobito:

1. ako registrirani pošiljatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

Prodavatelj iz druge države članice i trošarinski zastupnik za prodaju na daljinu

Članak 25. (NN 144/21)

(1) Prodavatelj iz druge država članice koji namjerava trošarinske proizvode prodavati na daljinu fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj ili trošarinski zastupnik koji u njegovo ime i za njegov račun u Republici Hrvatskoj izvršava obveze i ostvaruje prava sukladno odredbama ovoga Zakona mora:

1. najkasnije osam dana prije planirane otpreme nadležnom carinskom uredu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona

2. najaviti nadležnom carinskom uredu prije predviđene otpreme trošarinskih proizvoda svaku pošiljku i položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine.

(2) Trošarinski zastupnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi evidencije isporuka po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme te primatelju.

Ovjereni pošiljatelj

Članak 25.a (NN 144/21)

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti namjerava trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj otpremati u komercijalne svrhe u drugu državu članicu mora najkasnije osam dana prije planirane otpreme carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona te dostaviti podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda, kao i podatak o mjestu otpreme.

(2) Ovjereni pošiljatelj mora:

1. voditi evidenciju o otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci elektroničkog pojednostavnjenog pratećeg trošarinskog dokumenta (u daljnjem tekstu: e-PPTD)

2. osigurati nesmetano obavljanje nadzora

3. iskazati podatke o otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u mjesečnom izvješću iz članka 14. stavaka 8. i 10. ovoga Zakona

4. najkasnije osam dana prije planirane otpreme obavijestiti nadležni carinski ured o svakoj izmjeni podataka o mjestu otpreme.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj mogu poslovati kao ovjereni pošiljatelj nakon što o tome obavijeste nadležni carinski ured u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i registrirani pošiljatelj koji posluju kao ovjereni pošiljatelj postupaju u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika.

Ovjereni primatelj

Članak 25.b (NN 144/21)

(1) Ovjereni primatelj u okviru svoje registrirane djelatnosti može primati trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici ako ima sjedište odnosno prebivalište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj i ako za to dobije odobrenje carinskog ureda nadležnog prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili sjedištu podružnice.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi carinski ured na temelju zahtjeva koji mora sadržavati sljedeće podatke: identifikacijske podatke podnositelja zahtjeva, osobni identifikacijski broj (OIB), opis djelatnosti, kategoriju i vrstu te tarifnu oznaku trošarinskog proizvoda za koje se traži odobrenje, mjesto primitka trošarinskih proizvoda, puno ime odgovorne osobe podnositelja zahtjeva i podatke o ispunjavanju uvjeta za provedbu nadzora, opis rada računovodstvenog sustava.

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu i neće se izdati osobi koja pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti ne podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze, osobi koja je teže kršila ili je ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa, društvu ako osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske ili druge države članice te osobi koja ne ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka o kretanju trošarinskih proizvoda.

(4) Ovjereni primatelj mora:

1. Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode

2. po završetku kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a

3. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju

4. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, instrument osiguranja plaćanja trošarine može položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, ovjereni pošiljatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba uz ili bez ovjerenog primatelja.

(6) Visinu iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za trošarinske proizvode koji se primaju iz druge države članice utvrđuje nadležni carinski ured ovisno o iznosu trošarinskog duga koji može nastati tijekom kretanja trošarinskih proizvoda preko teritorija država članica te trošarinskog duga koji će nastati u Republici Hrvatskoj.

(7) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se kada pravna osoba prestane postojati, kada fizička osoba umre ili vraćanjem odobrenja carinskom uredu. O ukidanju odobrenja donosi se rješenje.

(8) Carinski ured ukida odobrenje osobito:

1. ako ovjereni primatelj prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora; ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; utaji trošarinu

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano.

(9) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj može poslovati kao ovjereni primatelj nakon što o tome obavijesti nadležni carinski ured u roku iz članka 31. ovoga Zakona te dostavi podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda, kao i podatak o mjestu otpreme. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može podnijeti zahtjev za izmjenu trošarinskog odobrenja kojim će se utvrditi da obveza obračunavanja i plaćanja trošarine na trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici nastaje isporukom iz trošarinskog skladišta.

(10) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i registrirani primatelj koji posluju kao ovjereni primatelj postupaju u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(11) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja, način polaganja i vrstu instrumenta osiguranja plaćanja trošarine te sadržaj i način vođenja evidencija.

Povremeni ovjereni pošiljatelj

Članak 25.c (NN 144/21)

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti namjerava trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj povremeno, do tri puta u jednoj kalendarskoj godini otpremati u komercijalne svrhe u drugu državu članicu mora najkasnije osam dana prije planirane otpreme carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona te dostaviti obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Povremeni ovjereni pošiljatelj iz stavka 1. ovoga članka obvezan je obavijestiti nadležni carinski ured o svakom mjestu otpreme i svakoj pojedinoj pošiljci koja je ograničena na određenu količinu trošarinskih proizvoda, jednog primatelja te na određeno razdoblje unutar kalendarske godine.

(3) Povremeni ovjereni pošiljatelj mora:

1. voditi evidenciju o otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a

2. osigurati nesmetano obavljanje nadzora

3. iskazati podatke o otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u mjesečnom izvješću iz članka 14. stavaka 8. i 10. ovoga Zakona.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika i podnošenja obavijesti o pošiljci.

Povremeni ovjereni primatelj

Članak 25.d (NN 144/21)

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja u okviru svoje registrirane djelatnosti namjerava trošarinske proizvode koji su pušteni u potrošnju u drugoj državi članici povremeno, do tri puta u jednoj kalendarskoj godini primati u komercijalne svrhe mora najkasnije osam dana prije planiranog primitka carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona te dostaviti obavijest iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Povremeni ovjereni primatelj iz stavka 1. ovoga članka obvezan je obavijestiti nadležni carinski ured o svakom mjestu primitka i o svakoj pojedinoj pošiljci koja je ograničena na određenu količinu trošarinskih proizvoda, jednog pošiljatelja te na određeno razdoblje unutar kalendarske godine.

(3) Povremeni ovjereni primatelj mora:

1. Carinskoj upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode

2. nakon završetka kretanja upisati u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a

3. osigurati nesmetano obavljanje nadzora.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika i podnošenja obavijesti o pošiljci.

POGLAVLJE VIII.   OSLOBOĐENI KORISNIK

Opći uvjeti rada oslobođenog korisnika

Članak 26. (NN 144/21)

(1) Oslobođeni korisnik nabavlja trošarinske proizvode bez plaćanja trošarine temeljem odobrenja carinskog ureda nadležnog prema sjedištu odnosno prebivalištu.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti pravna ili fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. obavlja djelatnost u skladu s propisanim uvjetima za koju koristi trošarinske proizvode u smislu članka 68. stavka 1. točaka 4. – 14. i članka 105. stavaka 1. i 8. ovoga Zakona i ima sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj

2. pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze

3. osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze

4. nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrvatske

5. osoba koja vodi poslove društva ili član trgovačkog društva u smislu odredbi zakona kojim se uređuje porezni postupak nije teže kršila ili nije ponavljala kršenja odredbi trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa Republike Hrv(3) Uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka moraju biti zadovoljeni i sljedeći uvjeti:

1. da je proizvodni prostor, skladište odnosno drugi prostor za skladištenje trošarinskih proizvoda organiziran i opremljen tako da omogućuje sigurno skladištenje i korištenje nabavljenih trošarinskih proizvoda te ispravno mjerenje zaliha ovih proizvoda

2. da knjigovodstveno praćenje proizvoda osigurava točan uvid u potrošnju trošarinskih proizvoda i stanje zaliha proizvoda za čiju su proizvodnju trošarinski proizvodi bili korišteni.

Izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika

Članak 27.

(1) Odobrenje iz članka 26. ovoga Zakona oslobođenom korisniku izdaje carinski ured na temelju zahtjeva.

(2) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu.

(3) U odobrenju carinski ured navodi kategorije i vrste te količine trošarinskih proizvoda koji se mogu nabaviti bez plaćanja trošarine za propisane svrhe u utvrđenom razdoblju koje ne može biti dulje od 12 mjeseci te prostor ili površinu za smještaj trošarinskih proizvoda i namjenu korištenja trošarinskih proizvoda. Količine se utvrđuju prema proizvodnim kapacitetima i razdoblju za koje se odobrenje donosi.

(4) Promjene odobrenih količina utvrđenih odobrenjem iz stavka 3. ovoga članka moguće je odobriti temeljem naknadno podnesenog zahtjeva.

Obveze oslobođenog korisnika

Članak 28.

Oslobođeni korisnik mora:

1. voditi evidenciju o nabavi, proizvodnji i potrošnji trošarinskih proizvoda prema kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, tarifnoj oznaci KN, količini te na zahtjev carinskom uredu dostaviti izvješće o stanju zaliha trošarinskih proizvoda koje je nabavio bez plaćanja trošarine

2. obavijestiti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju

3. osigurati uvjete za nesmetano obavljanje nadzora.

Ukidanje odobrenja

Članak 29.

(1) Odobrenje će se ukinuti:

1. kada oslobođeni korisnik − fizička osoba umre

2. kada pravna osoba prestane postojati

3. vraćanjem odobrenja carinskom uredu.

(2) O ukidanju odobrenja donosi se rješenje.

(3) Carinski ured ukida odobrenje osobito ako oslobođeni korisnik:

1. više ne ispunjava uvjete koji su određeni odobrenjem

2. ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha

3. ne ukloni nepravilnosti u roku koji odredi carinski ured

4. sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja te sadržaj i način vođenja evidencija.

POGLAVLJE IX.   EVIDENCIJE KOJE VODI TROŠARINSKI OBVEZNIK

Članak 30.

(1) Trošarinski obveznik mora voditi evidencije kako bi osigurao sve podatke potrebne za obračunavanje i plaćanje trošarine, ovisno o statusu trošarinskog obveznika, a osobito podatke o:

1. proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda

2. proizvedenim količinama proizvoda izvan sustava odgode

3. količinama trošarinskih proizvoda u proizvodnji, u skladištima ili drugim poslovnim prostorima

4. količinama sirovina i trošarinskih proizvoda zaprimljenih u skladište

5. količinama proizvoda puštenih u potrošnju za koje je nastala obveza obračunavanja i plaćanja trošarine prema propisanim visinama i iznosima

6. isporučenim količinama trošarinskih proizvoda oslobođenih plaćanja trošarine

7. količinama trošarinskih proizvoda za vlastitu potrošnju unutar skladišta

8. otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

9. količinama trošarinskih proizvoda za koje je prestala obveza plaćanja trošarine

10. iznosima obračunane i plaćene trošarine

11. količinama otpremljenih trošarinskih proizvoda na koje je plaćena trošarina

12. količinama trošarinskih proizvoda otpremljenih u izvoz

13. uvezenim količinama trošarinskih proizvoda te obračunanoj i plaćenoj trošarini.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na trošarinskog obveznika duhanskih proizvoda iz članka 6. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj evidencija za pojedine statuse trošarinskog obveznika.

POGLAVLJE X.   PRIJAVA DJELATNOSTI, REGISTRACIJA TE UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika

Članak 31.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima ili duhanskim proizvodima iz članka 94. ovoga Zakona mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu ovoga Zakona.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na osobe koje nabavljaju trošarinske proizvode ili duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona puštene u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske i dalje ih prodaju na teritoriju Republike Hrvatske odnosno otpremaju u drugu državu članicu ili u izvoz.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(4) Ako trošarinski obveznik prestane obavljati djelatnost, nadležni carinski ured na zahtjev trošarinskog obveznika ili po službenoj dužnosti briše trošarinskog obveznika iz registra trošarinskih obveznika.

(5) Carinska uprava ustrojava i vodi službenu evidenciju o registriranim trošarinskim obveznicima.

(6) Smatrat će se da je prijava iz stavka 1. ovoga članka usvojena ako Carinska uprava u roku od osam dana od dana primitka prijave ne donese rješenje o upisu u registar trošarinskih obveznika.

(7) O odbijanju upisa u registar trošarinskih obveznika donosi se rješenje.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika.

Prijava djelatnosti i registracija trošarinskih obveznika na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

Članak 32.

(1) Trošarinski obveznici iz članka 6. stavka 1. točaka 6. – 11. ovoga Zakona dužni su podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika sukladno članku 31. stavku 1. ovoga Zakona te ishoditi odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Na trošarinske obveznike iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe dijela prvog poglavlja V., VI., VII., članaka 36. i 37. poglavlja XI. i poglavlja XIII. ovoga Zakona.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje način podnošenja te sadržaj i priloge koji se podnose uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika.

Nadležnost Carinske uprave u provedbi administrativne suradnje u području trošarina

Članak 33.

Carinska uprava nadležna je za provedbu Uredbe Vijeća (EU) br. 389/2012 od 2. svibnja 2012. o upravnoj suradnji u području trošarina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2073/2004 (SL L 121, 8. 5. 2012., str. 1.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 389/2012), kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Vijeća (EU) 2020/261 od 19. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o upravnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkih upisnika (SL L 58, 27. 2. 2020., str. 1.) i Uredbom Vijeća (EU) 2021/774 od 10. svibnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o upravnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkih upisnika (SL L 167, 12. 5. 2021., str. 1.)..

Uporaba sustava elektroničke razmjene podataka

Članak 34.

(1) Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika i izvješća koja trošarinski obveznici podnose u skladu s ovim Zakonom te porezni akti i podnesci trošarinskih obveznika u smislu ovoga Zakona dostavljaju se pisano, osim kada Carinska uprava odobri korištenje tehnika elektroničke obrade podataka za potrebe razmjene i pohrane informacija između stranaka i Carinske uprave, u kojem slučaju takvo korištenje ima pravno obvezujući učinak.

(2) Carinska uprava objavljuje na svojim mrežnim stranicama tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina).

(3) Korisnici sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja:

1. moraju osigurati ispunjenje tehničkih preduvjeta i

2. dužni su postupati po pravilima uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina).

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje način razmjene podataka i izvješćivanja uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

POGLAVLJE XI.   OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE

Članak 35. (NN 144/21)

(1) Trošarina se ne plaća na trošarinske proizvode ako su namijenjeni za:

1. službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj pod uvjetom uzajamnosti, osim konzularnih predstavništava koje vode počasni konzularni dužnosnici

2. osobne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj

3. potrebe međunarodnih organizacija, kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji se primjenjuje na Republiku Hrvatsku

4. osobne potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji se primjenjuje na Republiku Hrvatsku

5. potrošnju u skladu s međunarodnim ugovorom koji je Republika Hrvatska zaključila s trećom državom ili međunarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku trošarinskih proizvoda predviđa oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost

6. potrebe oružanih snaga bilo koje države članice Sjevernoatlantskog saveza različite od države članice u kojoj je nastala obveza obračuna trošarine i potrebe njihova pratećeg civilnog osoblja ili za opskrbu njihovih menzi ili kantina

7. potrebe oružanih snaga bilo koje države članice različite od države članice u kojoj je nastala obveza obračuna trošarine i potrebe njihova pratećeg civilnog osoblja ili za opskrbu njihovih menzi ili kantina, kada takve snage sudjeluju u obrambenim naporima koji se poduzimaju radi provedbe aktivnosti Unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike.

(2) Ako je u skladu s međunarodnim ugovorom moguće ostvariti oslobođenje samo uz uvjet uzajamnosti, ispunjenje uvjeta uzajamnosti mora potvrditi ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(3) Oslobođenje od plaćanja trošarine iz stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga članka ne mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske odnosno strani državljani s uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj.

(4) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice primatelju iz stavka 1. ovoga članka mora biti popraćeno elektroničkim trošarinskim dokumentom iz članka 45. ovoga Zakona i potvrdom o oslobođenju od plaćanja trošarine koju propisuje europsko zakonodavstvo.

(5) Ako pošiljatelj otprema trošarinske proizvode iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu osobama čiji je položaj prema zakonodavstvu te države članice usporediv s položajem osoba iz stavka 1. ovoga članka, može ih otpremiti u sustavu odgode plaćanja trošarine samo uz elektronički trošarinski dokument iz članka 45. ovoga Zakona i potvrdu o oslobođenju od plaćanja trošarine koju izdaje država članica u koju se trošarinski proizvodi otpremaju.

(6) U potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine iz stavaka 4. i 5. ovoga članka navodi se vrsta i količina trošarinskih proizvoda koje treba dostaviti, njihova vrijednost, identitet primatelja s pravom na oslobođenje te država članica domaćin koja je potvrdila oslobođenje.

(7) Trošarinski proizvodi na koje se trošarina ne plaća sukladno stavku 1. ovoga članka ne smiju se otuđiti bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu i plaćanja trošarine.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s oslobođenjem od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije.

Članak 36. (NN 144/21)

(1) Trošarina se ne plaća na trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona:

1. koji su u prodaji na brodovima i zrakoplovima za vrijeme plovidbe morem ili leta u treće države ili treće teritorije

2. koji su u prodaji u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta odnosno u carinskim skladištima u zračnim lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet putnicima koji putuju u treće države ili treće teritorije, uz predočenje ukrcajne karte

3. koje unosi fizička osoba i koja ih sama prevozi za osobne potrebe iz treće države ili trećeg teritorija

4. koje fizička osoba iz treće države ili iz trećih teritorija u malim pošiljkama koje nisu komercijalne naravi besplatno šalje fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj.

(2) Trošarina se ne plaća kada fizička osoba prevozi iz treće države ili iz trećih teritorija pogonsko gorivo u standardnim spremnicima motornih vozila ili u prikladnim prenosivim kanistrima za rezervno gorivo zapremnine do 10 litara.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje vrijednosne limite i količinu robe uvezene u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država i robe uvezene kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja za koju se trošarina ne plaća.

Članak 37.

(1) Na trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona već puštene u potrošnju u drugoj državi članici i koje u Republiku Hrvatsku unosi fizička osoba i koja ih sama prevozi, trošarina u Republici Hrvatskoj se ne plaća, osim ako se utvrdi da nisu namijenjeni za osobne potrebe, već u komercijalne svrhe.

(2) Neovisno o odredbi stavka 1. ovoga članka, obveza plaćanja trošarine nastaje za nabavljene i u Republiku Hrvatsku unesene energente koji su već bili pušteni u potrošnju u drugoj državi članici te ih na neuobičajen način prevozi fizička osoba ili tko drugi u njezino ime. U smislu ovoga stavka neuobičajeni prijevoz znači svaki prijevoz energenata osim prijevoza pogonskog goriva u standardnim spremnicima motornih vozila ili u prikladnim prenosivim kanistrima za rezervno gorivo zapremnine do 10 litara.

(3) Za trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona koje fizička osoba iz druge države članice u malim pošiljkama koje nisu komercijalne naravi besplatno šalje fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj, obveza plaćanja trošarine u Republici Hrvatskoj ne nastaje.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje količine i kriterije za određivanje osobne odnosno komercijalne namjene za trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona unesene iz druge države članice u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz drugih država članica, kao i unesene kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja, radi oslobođenja od plaćanja trošarine.

Članak 38. (NN 144/21)

(1) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj i oslobođeni korisnik oslobođeni su plaćanja trošarine na trošarinske proizvode:

1. koji se koriste kao uzorci za analize za probne proizvodnje odnosno za znanstvene svrhe

2. koji se koriste za kontrolu kvalitete

3. koji se koriste u svrhu trošarinskog nadzora

4. koji su uništeni pod carinskim nadzorom

5. za manjak ili gubitak utvrđen u skladu sa stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka.

(2) Iznimno od članka 7. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, neće se smatrati puštanjem u potrošnju:

1. potpuno uništenje ili nepovratan manjak ili gubitak trošarinskih proizvoda, potpun ili djelomičan, osim krađe ili teške krađe, nastao za vrijeme odgode plaćanja trošarine za koji se dokaže da se može pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili, koji se dogodio na teritoriju Republike Hrvatske ili koji je otkriven na teritoriju Republike Hrvatske, a za koji nije moguće utvrditi gdje se dogodio ili koji je posljedica uništenja trošarinskih proizvoda pod carinskim nadzorom

2. djelomičan manjak ili gubitak trošarinskih proizvoda nastao za vrijeme odgode plaćanja trošarine koji je neodvojivo povezan sa svojstvima proizvoda i nastao tijekom proizvodnje, skladištenja i kretanja trošarinskih proizvoda.

(3) U smislu ovoga članka proizvodi se smatraju potpuno uništenim ili nepovratno izgubljenim kada ih više nije moguće koristiti kao trošarinske proizvode.

(4) Djelomičan manjak ili gubitak trošarinskih proizvoda iz stavka 2. točke 2. ovoga članka nastao tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode neće se smatrati puštanjem u potrošnju u mjeri u kojoj je iznos gubitka niži od zajedničkog praga djelomičnog gubitka za te trošarinske proizvode utvrđenog delegiranim aktom Europske komisije, osim u slučaju opravdane sumnje na prijevaru ili nepravilnost. Dio djelomičnog gubitka koji premašuje zajednički prag smatrat će se puštanjem u potrošnju.

(5) U slučaju potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka trošarinskih proizvoda tijekom kretanja trošarinskih proizvoda iz države članice u kojoj su trošarinski proizvodi pušteni u potrošnju odnosno djelomičnog gubitka trošarinskih proizvoda neodvojivo povezanog sa svojstvima proizvoda odgovarajuće se primjenjuju stavci 2., 3. i 4. ovoga članka.

(6) Trošarinski proizvodi koji se drže na palubi plovila koja plove morskim prijelazima između Republike Hrvatske i druge države članice ili zrakoplovu koji leti između Republike Hrvatske i druge države članice, ali koji nisu na raspolaganju za prodaju kada se plovilo ili zrakoplov nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, ne podliježu trošarini u Republici Hrvatskoj.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s manjkom i gubitkom trošarinskih proizvoda.

POGLAVLJE XII.   POVRAT PLAĆENE TROŠARINE

Članak 39. (NN 144/21)

(1) Pravo na povrat trošarine plaćene u Republici Hrvatskoj ima:

1. proizvođač trošarinskih proizvoda koji je trošarinske proizvode na koje je plaćena trošarina upotrijebio za proizvodnju novih trošarinskih proizvoda

2. izvoznik koji izvozi trošarinske proizvode ili duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona na koje je plaćena trošarina, osim izvoza zbog uništenja

3. oslobođeni korisnik koji je trošarinske proizvode na koje je plaćena trošarina utrošio za namjene iz članka 68. stavka 1. točaka 4. – 14. i članka 105. stavaka 1. i 8. ovoga Zakona

4. osoba koja je platila trošarinu na energente koji su zagađeni ili slučajno pomiješani i vraćeni u trošarinsko skladište radi recikliranja

5. trošarinski obveznik na trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona koji su postali neupotrebljivi zbog izmjene posebnih propisa i koji su uništeni pod carinskim nadzorom.

(2) Pravo na povrat trošarine plaćene u Republici Hrvatskoj ima pravna ili fizička osoba koja u okviru obavljanja djelatnosti trošarinske proizvode ili duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona otpremi u drugu državu članicu.

(3) Pravo na povrat iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj na temelju potvrde o primitku koju je podnio ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj iz druge države članice u računalnom sustavu iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona ili na temelju drugog dokaza iz članka 54.c ovoga Zakona.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge uz zahtjev za povrat plaćene trošarine, te potrebne dokaze za ostvarivanje povrata prema ovome članku.

POGLAVLJE XIII.   KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA

ODJELJAK 1.   KRETANJE TROŠARINSKIH PROIZVODA U SUSTAVU ODGODE

Kretanje trošarinskih proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 40.

Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske smatra se kretanje koje je započelo i završilo u Republici Hrvatskoj.

Članak 41. (NN 144/21)

(1) Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske kada se otpremaju iz trošarinskog skladišta:

1. u drugo trošarinsko skladište, uključujući kretanje preko teritorija druge države članice odnosno kretanje preko teritorija treće države ili trećeg teritorija

2. do mjesta direktne isporuke na teritoriju Republike Hrvatske, kada je to mjesto odobreno ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta u skladu s odredbama iz članka 43. ovoga Zakona, uključujući kretanje preko teritorija druge države članice odnosno kretanje preko teritorija treće države ili trećeg teritorija

3. u pogon oslobođenog korisnika

4. u mjesto na teritoriju Republike Hrvatske na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Unije

5. do carinskog ureda izlaza, kako je određen člankom 329. stavkom 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 558.; u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) 2015/2447), koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza kada je to predviđeno člankom 189. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 1.), kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1063 od 16. svibnja 2018. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 192, 30. 7. 2018., str. 1.); u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2015/2446.

(2) Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske kada ih nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet otprema registrirani pošiljatelj od mjesta uvoza, kako je određeno člankom 42. stavkom 2. ovoga Zakona, u trošarinsko skladište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, pogon oslobođenog korisnika ili do mjesta direktne isporuke odobrenog ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta u skladu s člankom 43. ovoga Zakona.

(3) Odredba iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne odnosi se na duhanske prerađevine.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske kada se otpremaju iz pogona oslobođenog korisnika u trošarinsko skladište, uz prethodnu suglasnost nadležnog carinskog ureda. Oslobođeni korisnik je u obvezi, prije početka kretanja, podnijeti zahtjev nadležnom carinskom uredu za odobrenje kretanja.

(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine čija visina trošarine iznosi nula kuna.

Kretanje trošarinskih proizvoda između Republike Hrvatske i drugih država članica

Članak 42. (NN 144/21)

(1) Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine između Republike Hrvatske i drugih država članica, uključujući kretanje preko teritorija druge države članice odnosno kretanje preko teritorija treće države ili trećih teritorija:

1. kada se otpremaju iz trošarinskog skladišta u Republici Hrvatskoj, od strane ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, u drugu državu članicu:

a) u trošarinsko skladište

b) registriranom primatelju

c) povremeno registriranom primatelju

d) osobama iz članka 35. stavka 5. ovoga Zakona

e) do mjesta na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Unije

f) do mjesta direktne isporuke, kada je to mjesto odobreno ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju u skladu sa zakonodavstvom države članice odredišta

g) do carinskog ureda izlaza, kako je određen člankom 329. stavkom 5. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza kada je to predviđeno člankom 189. stavkom 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

2. kada se otpremaju od mjesta uvoza u Republici Hrvatskoj na mjesto odredišta iz točke 1. ovoga stavka od strane registriranog pošiljatelja

3. kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta ili od mjesta uvoza u drugoj državi članici na područje Republike Hrvatske:

a) u trošarinsko skladište

b) registriranom primatelju

c) povremeno registriranom primatelju

d) primatelju iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona

e) do mjesta na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Unije

f) do mjesta direktne isporuke, kada je to mjesto odobreno ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju

g) do carinskog ureda izlaza, kako je određen člankom 329. stavkom 5. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, koji je istodobno otpremni carinski ured za postupak vanjskog provoza kada je to predviđeno člankom 189. stavkom 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

4. kada se kretanje u sustavu odgode plaćanja trošarine između drugih država članica odvija preko teritorija Republike Hrvatske.

(2) Mjestom uvoza se u smislu stavka 1. točke 2. ovoga članka smatra mjesto gdje su trošarinski proizvodi pušteni u slobodan promet prema članku 201. Uredbe (EU) br. 952/2013.

(3) Trošarinski proizvodi smiju se od mjesta uvoza u Republici Hrvatskoj kretati u sustavu odgode plaćanja trošarine samo ako deklarant ili bilo koja osoba izravno ili neizravno uključena u ispunjavanje carinskih formalnosti u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) broj 952/2013 carinskom uredu uvoza predoči:

1. trošarinski broj iz članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. 389/2012 kojim se identificira registrirani pošiljatelj za to kretanje

2. trošarinski broj iz članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. 389/2012 kojim se identificira primatelj u drugoj državi članici kojem se trošarinski proizvodi otpremaju i

3. dokaz da su trošarinski proizvodi namijenjeni otpremi s teritorija Republike Hrvatske na teritorij druge države članice.

(4) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovoga članka, trošarinski proizvodi se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine od osobe iz druge države članice koja u skladu sa zakonodavstvom te države može otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine do mjesta direktne isporuke na teritoriju Republike Hrvatske, kada je to mjesto odobreno ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju u skladu s odredbama članka 43. ovoga Zakona.

(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine čija visina trošarine iznosi nula kuna.

Direktna isporuka

Članak 43.

(1) Nadležni carinski ured može ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i registriranom primatelju odobriti da trošarinske proizvode prima na mjestu direktne isporuke u Republici Hrvatskoj.

(2) Mjestom direktne isporuke iz stavka 1. ovoga članka smatra se mjesto različito od trošarinskog skladišta te mjesta primitka trošarinskih proizvoda određenog odobrenjem za registriranog primatelja.

(3) Mjesto direktne isporuke odobrava nadležni carinski ured ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju na temelju zahtjeva. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno registrirani primatelj nadležnom carinskom uredu dostavlja podatke o mjestu direktne isporuke i njegovoj identifikacijskoj oznaci.

(4) Mjesto direktne isporuke određuje se trošarinskim odobrenjem za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište i odobrenjem za registriranog primatelja. Odobrenjem se mogu odrediti dodatne mjere nadzora.

(5) Primitak trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke ne može se odobriti povremeno registriranom primatelju.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prostorom za mjesto direktne isporuke.

Početak i završetak kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine

Članak 44. (NN 144/21)

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članaka 41. i 42. ovoga Zakona započinje kada trošarinski proizvodi napuste trošarinsko skladište otpreme odnosno kada ih odmah nakon puštanja u slobodan promet prema članku 201. Uredbe (EU) br. 952/2013 otprema registrirani pošiljatelj.

(2) Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članaka 41. i 42. ovoga Zakona završava kada primatelj primi trošarinske proizvode odnosno kada trošarinski proizvodi napuste teritorij Unije.

(3) U slučajevima iz članka 41. stavka 1. točke 5. i članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke g) i točke 3. podtočke g) ovoga Zakona kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine završava kada su stavljeni u postupak vanjskog provoza.

Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda

Članak 45. (NN 144/21)

(1) Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine između država članica odnosno na teritoriju Republike Hrvatske samo ako se kretanje odvija uz primjenu e-TD-a u računalnom sustavu iz članka 1. Odluke (EU) 2020/263 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2020. o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka) (SL L 58, 27. 2. 2020., str. 43.), Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda, osim ako ovim Zakonom ili nekim drugim propisom nije drukčije propisano. e-TD je dokument kojim se dokazuje da se u njemu navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(2) Brisan.

Pojednostavnjeni postupak

Članak 46. (NN 144/21)

(1) Iznimno od članka 45. ovoga Zakona, kada se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske, i to između trošarinskih skladišta istoga ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, može se odobriti pojednostavnjenje postupka, uključujući mogućnost odstupanja od potrebe za elektroničkim nadzorom takvog kretanja. Pojednostavnjenje postupka, uključujući mogućnost odstupanja od potrebe za elektroničkim nadzorom kretanja, može se odobriti i u drugim slučajevima kada se kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u cijelosti odvija na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Temeljem sporazuma Republike Hrvatske i druge države članice može se odobriti pojednostavnjenje postupka, uključujući mogućnost odstupanja od elektroničkog nadzora kretanja, kada isti pošiljatelj često i redovito otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine istom primatelju, uključujući kretanje fiksnim cjevovodima.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu pojednostavnjenog postupka i prateće dokumente/isprave za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske.

Posebnosti kretanja trošarinskih proizvoda prema oslobođenom korisniku

Članak 47. (NN 144/21)

(1) Iznimno od članka 45. ovoga Zakona, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine za namjene iz članka 68. stavka 1. točaka 4. – 14. i članka 105. stavka 1. točaka 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona dozvoljeno je uz elektronički prateći trošarinski dokument u okviru računalne razmjene podataka između ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika (u daljnjem tekstu: e-PTD).

(2) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi nacrt e-PTD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav iz stavka 1. ovoga članka najkasnije na dan otpreme. Računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu e-PTD-a.

(3) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otkazati e-PTD koristeći računalni sustav iz stavka 1. ovoga članka sve dok trošarinski proizvodi nisu napustili trošarinsko skladište otpreme.

(4) Tiskana inačica e-PTD-a je isprava koja prati pošiljku trošarinskih proizvoda kojom se dokazuje da se navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(5) Primatelj – oslobođeni korisnik šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim u posebno opravdanim slučajevima o čijoj opravdanosti odlučuje nadležno tijelo.

(6) U slučaju iz članka 41. stavka 4. ovoga Zakona kretanje trošarinskih proizvoda dokumentira se drugim ispravama uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje strukturu i sadržaj e-PTD-a i potvrde o primitku, postupanje prilikom računalne razmjene podataka i postupanje u slučaju nedostupnosti sustava.

Postupanje prilikom kretanja na teritoriju Republike Hrvatske uz primjenu Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda

Članak 48. (NN 144/21)

(1) U slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5. i stavka 2. ovoga Zakona pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno registrirani pošiljatelj podnosi nacrt e-TD-a Carinskoj upravi, koristeći računalni sustav iz članka 45. ovoga Zakona najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog na e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme. Računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu e-TD-a i ako su podaci ispravni dokumentu dodjeljuje jedinstvenu referentnu oznaku.

(2) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj mora osobi koja prati trošarinske proizvode ili, ako takve osobe nema, prijevozniku dati podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a, a koju su tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dužni na zahtjev predočiti nadležnim tijelima.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada otprema trošarinske proizvode fiksnim cjevovodima, podnosi nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav nakon prolaska kroz mjerni sustav za dinamičko i neprekidno mjerenje količina kapljevina različitih od vode i/ili mjernu posudu i spremnik s odgovarajućom opremom kojom je moguće jednoznačno odrediti obujam medija u mjernoj posudi ili spremniku i/ili mjerilom mase, a ovisno o vrsti trošarinskih proizvoda za koju su namijenjena. Komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku mora stići do mjesta odredišta najkasnije u roku od 24 sata od otpreme trošarinskih proizvoda na koje se odnosi.

(4) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj može otkazati e-TD koristeći računalni sustav sve dok kretanje nije započeto u skladu s odredbama članka 44. stavka 1. ovoga Zakona. Pošiljatelj mora ispuniti polja u nacrtu poruke o otkazivanju i podnijeti je računalnom sustavu Carinske uprave, a registrirani pošiljatelj i ispostaviti novi e-TD.

(5) Pošiljatelj iz stavka 1. ovoga članka može tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine, koristeći računalni sustav, promijeniti mjesto odredišta ili primatelja i navesti novo koje može biti jedno od odredišta iz članka 41. stavka 1. točaka 1., 2., 4. ili 5. ovoga Zakona ako je pošiljatelj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili iz članka 41. stavka 1. točaka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona ako je pošiljatelj registrirani pošiljatelj. U tu svrhu pošiljatelj podnosi nacrt elektroničkog dokumenta o promjeni odredišta, uporabom računalnog sustava.

(6) U slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Zakona deklarant predočuje Carinskoj upravi − carinskom uredu izvoza jedinstvenu referentnu oznaku e-TD-a za trošarinske proizvode navedene u izvoznoj deklaraciji.

(7) U slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. ovoga Zakona primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim u posebno opravdanim slučajevima, o čijoj opravdanosti odlučuje Carinska uprava.

(8) U slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Zakona Carinska uprava – carinski ured izvoza izdaje potvrdu o izvozu, uporabom računalnog sustava, na temelju informacija o istupu robe koje je primio od carinskog ureda izlaza određenog u članku 329. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 ili ureda u kojem se obavljaju formalnosti za izlaz robe iz carinskog područja Unije i kojima se potvrđuje da su trošarinski proizvodi napustili teritorij Unije.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o izvozu i nakon što su ti podaci provjereni, šalje potvrdu o izvozu pošiljatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje elektroničku razmjenu poruka te validaciju podataka.

Postupanje prilikom kretanja između Republike Hrvatske i druge države članice uz primjenu Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda

Članak 49. (NN 144/21)

(1) U slučaju iz članka 42. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona, pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno registrirani pošiljatelj podnosi nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav iz članka 45. ovoga Zakona najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog na e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme. Računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu e-TD-a i ako su podaci ispravni, dokumentu dodjeljuje jedinstvenu referentnu oznaku.

(2) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj mora osobi koja prati trošarinske proizvode ili, ako takve osobe nema, prijevozniku dati podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a, a koju su tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dužni na zahtjev predočiti nadležnim tijelima.

(3) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj mora osigurati da tijekom kretanja trošarinske proizvode prati i potvrda o oslobođenju od plaćanja trošarine kada ih otprema osobi iz članka 35. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj može koristeći računalni sustav otkazati e-TD sve dok kretanje nije započeto u skladu s odredbama članka 44. stavka 1. ovoga Zakona. Pošiljatelj mora ispuniti polja u nacrtu poruke o otkazivanju i podnijeti je računalnom sustavu Carinske uprave, a registrirani pošiljatelj i ispostaviti novi e-TD.

(5) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj može tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine, koristeći računalni sustav, promijeniti mjesto odredišta ili primatelja i navesti novo koje može biti jedno od odredišta iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke a), b), c), e), f) ili g) ovoga Zakona. U tu svrhu pošiljatelj podnosi nacrt elektroničkog dokumenta o promjeni odredišta, uporabom računalnog sustava.

(6) U slučajevima iz članka 42. stavka 1. točke 3. podtočaka a), b), c), d) i f) ovoga Zakona kada Carinska uprava zaprimi od države članice otpreme e-TD, prosljeđuje ga primatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta ili registriranom primatelju ili povremeno registriranom primatelju.

(7) U slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj ili povremeno registrirani primatelj šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim u posebno opravdanim slučajevima o čijoj opravdanosti odlučuje Carinska uprava. Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj koji imaju odobrenje za primanje trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke na teritoriju Republike Hrvatske podnose računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku kako je propisano ovim stavkom.

(8) Neovisno o odredbi iz stavka 5. ovoga članka, nadležni carinski ured može potvrditi završetak kretanja koristeći računalni sustav ako od povremeno registriranog primatelja prihvati dokaz o završetku kretanja.

(9) U slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, primatelj – osoba iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda podnošenjem obavijesti o primitku koju dostavlja nadležnom područnom carinskom uredu najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine radi unošenja u računalni sustav.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje elektroničku razmjenu poruka te validaciju podataka.

Postupanje s trošarinskim proizvodima koji se izvoze

Članak 49.a (NN 144/21)

(1) U slučajevima iz članka 42. stavka 1. točke 3. podtočaka e) i g) ovoga Zakona, kada je Republika Hrvatska država članica kojoj se podnosi izvozna deklaracija u skladu s člankom 221. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 (u daljnjem tekstu: država članica izvoza), deklarant predočuje Carinskoj upravi − carinskom uredu izvoza jedinstvenu referentnu oznaku e-TD-a za trošarinske proizvode navedene u izvoznoj deklaraciji.

(2) Carinski ured izvoza prije puštanja robe u izvoz provjerava odgovaraju li podaci iz e-TD-a podacima navedenim u izvoznoj deklaraciji.

(3) U slučaju nesuglasnosti u podacima između e-TD-a i izvozne deklaracije Carinska uprava o tome obavještava nadležna tijela države članice otpreme uporabom računalnog sustava iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Ako se trošarinski proizvodi ne namjeravaju iznijeti iz carinskog područja Unije, Carinska uprava bez odgode o tome obavještava nadležna tijela države članice otpreme uporabom računalnog sustava iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) U slučajevima iz članka 42. stavka 1. točke 3. podtočke e) ovoga Zakona Carinska uprava – carinski ured izvoza izdaje potvrdu o izvozu, uporabom računalnog sustava, na temelju informacija o istupu robe koje je primio od carinskog ureda izlaza određenog u članku 329. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 ili ureda u kojem se obavljaju formalnosti za izlaz robe iz carinskog područja Unije i kojima se potvrđuje da su trošarinski proizvodi napustili područje Unije.

(6) U slučajevima iz članka 42. stavka 1. točke 3. podtočke g) ovoga Zakona Carinska uprava – carinski ured izvoza izdaje potvrdu o izvozu na temelju informacija koje je primio od carinskog ureda izlaza određenog u članku 329. stavku 5. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.

(7) U slučaju iz stavaka 5. i 6. ovoga članka računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o izvozu i nakon što su ti podaci provjereni, šalje potvrdu o izvozu računalnom sustavu nadležnog tijela države članice otpreme koji je šalje pošiljatelju.

(8) U slučajevima iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) ovoga Zakona Carinska uprava prosljeđuje e-TD nadležnim tijelima države članice izvoza.

(9) U slučajevima iz stavka 8. ovoga članka, kada zaprimi od države članice izvoza obavijest da se trošarinski proizvodi ne namjeravaju iznijeti iz carinskog područja Unije, Carinska uprava o tome bez odgode obavještava pošiljatelja iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona. Nakon primitka obavijesti pošiljatelj otkazuje e-TD u skladu s člankom 49. stavkom 4. ovoga Zakona ili mijenja odredište u skladu s člankom 49. stavkom 5. ovoga Zakona.

(10) Kada u slučajevima iz stavka 8. ovoga članka računalni sustav Carinske uprave zaprimi od računalnog sustava nadležnog tijela države članice izvoza potvrdu o izvozu, prosljeđuje ju sustavu pošiljatelja u Republici Hrvatskoj.

Mogućnost praznog polja

Članak 50. (NN 144/21)

(1) U slučaju kretanja energenata u sustavu odgode plaćanja trošarine morem ili unutarnjim vodenim putovima do primatelja koji nije definitivno poznat u trenutku kada pošiljatelj podnosi e-TD, podaci koji se odnose na primatelja u tom dokumentu mogu ostati nepopunjeni ako pošiljatelj dobije odobrenje za takvo postupanje carinskog ureda nadležnog prema njegovu sjedištu odnosno prebivalištu.

(2) Odmah nakon što su podaci o primatelju poznati, a najkasnije kada kretanje završi, pošiljatelj mora postupiti sukladno postupku opisanom u članku 48. stavku 5. i članku 49. stavku 5. ovoga Zakona i poslati ih računalnom sustavu Carinske uprave.

(3) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na kretanja iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. i članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) ovoga Zakona.

Nadzor i kretanje energenata

Članak 51.

(1) Odredbe ovoga Zakona glede nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja te izvješćivanja primjenjuju se samo na sljedeće energente iz članka 96. stavka 2. ovoga Zakona i iz Provedbene Odluke Komisije br. 2012/209/EU od 20. travnja 2012. o primjeni odredaba o kontroli i kretanju iz Direktive Vijeća 2008/118/EZ na određene aditive sukladno članku 20. stavku 2. Direktive Vijeća 2003/96/EZ (SL L 110, 24. 4. 2012., str. 41.):

1. obuhvaćene tarifnim oznakama KN 1507 do 1518 ako su namijenjeni korištenju kao pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo za grijanje

2. obuhvaćene tarifnim oznakama KN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50

3. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2710 11 do 2710 19 69

4. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29 ako su u komercijalnom prijevozu u rasutom stanju

5. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2711, osim KN 2711 11, 2711 21 i 2711 29

6. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2901 10

7. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 i 2902 44

8. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00

9. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 2905 11 00 koji nisu sintetičkog podrijetla, ako su namijenjeni korištenju kao pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo za grijanje

10. obuhvaćene tarifnom oznakom KN 3824 90 99, ako su namijenjeni korištenju kao pogonsko gorivo, kao dodatak ili sredstvo za poboljšanje pogonskih goriva ili kao gorivo za grijanje.

(2) U smislu stavka 1. točke 4. ovoga članka komercijalni prijevoz u rasutom stanju podrazumijeva nezapakirani proizvod koji se prevozi u kontejnerima ili ISO spremnicima, neovisno o zapremini, ako iz okolnosti slučaja proizlazi da se radi o komercijalnom prijevozu.

(3) Ako se prilikom provedbe nadzora ili na drugi način utvrdi povreda ovoga Zakona i izbjegavanje plaćanja trošarine u vezi s energentima koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka, ali su namijenjeni za uporabu, ponuđeni na prodaju ili se koriste kao gorivo za grijanje odnosno kao pogonsko gorivo, Carinska uprava će o tome obavijestiti Europsku komisiju.

Rezervni postupak u slučaju nedostupnosti računalnog sustava

Članak 52. (NN 144/21)

(1) Kada računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona nije dostupan te pošiljatelj u Republici Hrvatskoj nije u mogućnosti postupiti u skladu s člankom 48. stavcima 1., 3. i 5. i člankom 49. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona odnosno primatelj u Republici Hrvatskoj nije u mogućnosti postupiti u skladu s člankom 48. stavkom 7. i člankom 49. stavkom 7. ovoga Zakona, Carinska uprava može odobriti početak kretanja, promjenu odredišta ili završetak kretanja uz primjenu dokumenta za rezervni postupak.

(2) Čim računalni sustav postane dostupan, pošiljatelj postupa u skladu s člankom 48. stavcima 1., 3. i 5. i člankom 49. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona odnosno primatelj postupa u skladu s člankom 48. stavkom 7. i člankom 49. stavkom 7. ovoga Zakona.

(3) U slučajevima iz članka 41. stavka 4. točaka 4. i 5. i članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) ovoga Zakona pošiljatelj dostavlja presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka deklarantu koji presliku tog dokumenta ili njegovu jedinstvenu oznaku dostavlja carinskom uredu izvoza odnosno nadležnim tijelima države članice izvoza. Sadržaj dokumenta za rezervni postupak mora odgovarati trošarinskim proizvodima navedenim u izvoznoj deklaraciji. Članak 49.a stavak 1. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuje.

(4) Pošiljatelj je dužan čuvati presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka u svojoj evidenciji.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s rezervnim postupkom.

Drugi dokazi o završetku kretanja

Članak 53. (NN 121/19, 144/21)

(1) Iznimno od članka 52. ovoga Zakona, potvrda o primitku ili potvrda o izvozu dokaz je da je kretanje trošarinskih proizvoda završeno u skladu s člankom 44. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Kada ne postoji potvrda o primitku ili potvrda o izvozu zbog razloga koji su različiti od onih iz članka 52. ovoga Zakona, Carinska uprava može prihvatiti i drugi dokaz o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka.

(3) U slučajevima iz članka 41. stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. te članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka a), b), c), d) i f) i točke 2. ovoga Zakona drugi dokaz o završetku kretanja može se pružiti potvrdom nadležnih tijela države članice odredišta, na temelju odgovarajućeg dokaza, da su trošarinski proizvodi stigli na odredište. Dokument za rezervni postupak smatra se odgovarajućim dokazom za potrebe ovoga stavka.

(4) U slučajevima iz članka 41. stavka 1. točaka 4. i 5. te članka 42. stavka 1. točke 1. podtočaka e) i g) ovoga Zakona za potrebe određivanja jesu li trošarinski proizvodi u okolnostima utvrđenim u stavku 2. ovoga članka izneseni s teritorija Unije, Carinska uprava:

1. prihvaća potvrdu nadležnih tijela države članice u kojoj se nalazi carinski ured izlaza i kojom se potvrđuje da su trošarinski proizvodi izašli s teritorija Unije ili da su trošarinski proizvodi stavljeni u postupak vanjskog provoza u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom 1. podtočkom g) ovoga Zakona kao odgovarajući dokaz da je roba iznesena s teritorija Unije

2. uzima u obzir bilo koju kombinaciju dvaju ili više sljedećih dokaza:

a) dostavnicu

b) dokument koji je potpisao ili ovjerio gospodarski subjekt koji je iznio trošarinske proizvode s carinskog područja Unije, a kojim se potvrđuje istup robe

c) dokument u kojem carinsko tijelo države članice ili treće države potvrđuje dostavu u skladu s pravilima i postupcima za takvu potvrdu u toj državi članici ili trećoj državi

d) evidencije gospodarskih subjekata o robi isporučenoj na brodove, zrakoplove ili odobalne instalacije ili

e) druge dokaze koje, ovisno o okolnostima slučaja, Carinska uprava smatra prihvatljivim.

(5) Kada prihvati drugi dokaz iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, Carinska uprava potvrđuje, koristeći računalni sustav, da je kretanje trošarinskih proizvoda završeno.

ODJELJAK 2.   KRETANJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA TROŠARINSKIH PROIZVODA PUŠTENIH U POTROŠNJU

Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u komercijalne svrhe (između gospodarstvenika)

Članak 54. (NN 144/21)

(1) U slučaju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u Republici Hrvatskoj koji su otpremljeni iz jednoga mjesta u Republici Hrvatskoj u drugo mjesto u Republici Hrvatskoj preko teritorija druge države članice, a prije početka primjene računalnog sustava iz članka 45. ovoga Zakona odnosno uz pojednostavnjeni papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PPTD) propisan Uredbom Komisije (EEZ) br. 3649/92 od 17. prosinca 1992. o pojednostavnjenom popratnom dokumentu za kretanje unutar Zajednice proizvoda podložnih trošarinama koji su bili pušteni u potrošnju u državi članici otpreme (SL L 369, 18. 12. 1992., str. 17.):

1. primatelj je obvezan potvrditi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom PPTD-a, koji mora vratiti pošiljatelju najkasnije u roku od pet dana od dana primitka proizvoda i o tome obavijestiti carinski ured u mjestu odredišta

2. pošiljatelj i primatelj obvezni su omogućiti nadležnom carinskom uredu da provjeri je li primatelj zaista primio trošarinske proizvode.

(2) U slučaju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u drugoj državi članici koji su otpremljeni u komercijalne svrhe primatelju u Republici Hrvatskoj prije početka primjene računalnog sustava iz članka 45. ovoga Zakona odnosno uz PPTD, primatelj odnosno druga osoba koja će biti dužna platiti trošarinu u Republici Hrvatskoj obvezna je:

1. omogućiti nadležnom carinskom uredu provjeru primitka trošarinskih proizvoda i da je trošarina stvarno plaćena

2. potvrditi primitak trošarinskih proizvoda ovjerom PPTD-a, dostaviti ga nadležnom carinskom uredu na ovjeru te vratiti pošiljatelju najkasnije 15. dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je primio pošiljku iz druge države članice.

Kretanje između država članica trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u komercijalne svrhe

Članak 54.a (NN 144/21)

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju na teritoriju jedne države članice i premještenih na teritorij druge države članice kako bi tamo bili dostavljeni u komercijalne svrhe dozvoljeno je samo uz primjenu e-PPTD-a u računalnom sustavu iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona i isključivo između ovjerenog pošiljatelja i ovjerenog primatelja.

(2) Kretanje trošarinskih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započinje kada trošarinski proizvodi napuste lokaciju sjedišta ovjerenog pošiljatelja ili bilo koju drugu lokaciju o kojoj je obaviješten nadležni carinski ured prije početka kretanja u skladu s člankom 25.a stavkom 1. i stavkom 2. točkom 4. odnosno člankom 25.a stavcima 3. i 4. ovoga Zakona.

(3) Ovjereni pošiljatelj podnosi nacrt e-PPTD-a Carinskoj upravi, koristeći računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Računalni sustav Carinske uprave obavlja elektroničku provjeru podataka navedenih u nacrtu e-PPTD-a i ako su podaci ispravni, dokumentu dodjeljuje pojednostavnjenu jedinstvenu referentnu oznaku i o tome obavještava ovjerenog pošiljatelja. Ako podaci nisu ispravni, računalni sustav Carinske uprave o tome obavještava ovjerenog pošiljatelja.

(5) Računalni sustav Carinske uprave prosljeđuje e-PPTD nadležnom tijelu države članice odredišta koji ga prosljeđuje ovjerenom primatelju.

(6) Ovjereni pošiljatelj mora osobi koja prati trošarinske proizvode ili, ako takve osobe nema, prijevozniku dati podatak o pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, a koju su tijekom kretanja trošarinskih proizvoda dužni na zahtjev predočiti nadležnim tijelima.

(7) Ovjereni pošiljatelj može tijekom kretanja, koristeći računalni sustav, promijeniti odredište u drugo mjesto dostave istog ovjerenog primatelja u istoj državi članici ili u mjesto otpreme. U tu svrhu ovjereni pošiljatelj podnosi nacrt elektroničkog dokumenta o promjeni odredišta računalnom sustavu Carinske uprave.

(8) Kretanje trošarinskih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka završava kada ovjereni primatelj primi trošarinske proizvode na lokaciji sjedišta ili bilo kojoj drugoj lokaciji o kojoj je obaviješten nadležni carinski ured prije početka kretanja u skladu s člankom 25.b stavcima 1., 2. i 4. odnosno člankom 25.b stavcima 9. i 10. ovoga Zakona.

(9) Po primitku trošarinskih proizvoda ovjereni primatelj podnosi računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon završetka kretanja, osim u posebno opravdanim slučajevima, o čijoj opravdanosti odlučuje Carinska uprava.

(10) Računalni sustav Carinske uprave obavlja elektroničku provjeru podataka navedenih u potvrdi o primitku i ako su podaci ispravni, ovjerenom primatelju potvrđuje da je potvrda o primitku evidentirana. Ako podaci nisu ispravni, računalni sustav Carinske uprave o tome obavještava ovjerenog primatelja.

(11) Računalni sustav Carinske uprave prosljeđuje potvrđenu potvrdu o primitku nadležnom tijelu države članice otpreme koji je prosljeđuje ovjerenom pošiljatelju.

(12) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na povremene ovjerene pošiljatelje i povremene ovjerene primatelje.

Rezervni postupak u slučaju nedostupnosti računalnog sustava

Članak 54.b (NN 144/21)

(1) Iznimno od članka 54.a ovoga Zakona, kada računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona nije dostupan, ovjereni pošiljatelj može započeti kretanje trošarinskih proizvoda ako:

1. trošarinske proizvode prati dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao i nacrt e-PPTD-a iz članka 54.a stavka 1. ovoga Zakona

2. prije početka kretanja obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o otpremi trošarinskih proizvoda i dostavi, na drugi odgovarajući način, presliku dokumenta za rezervni postupak

3. omogući provjeru podataka iz dokumenta za rezervni postupak i

4. dobije suglasnost Trošarinskog ureda za vezu.

(2) Ako je računalni sustav ovjerenog pošiljatelja nedostupan, ovjereni pošiljatelj je dužan, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti prije početka kretanja trošarinskih proizvoda i informacije o razlozima nedostupnosti svog računalnog sustava.

(3) Kada računalni sustav Carinske uprave i/ili ovjerenog pošiljatelja postane dostupan, ovjereni pošiljatelj odmah podnosi računalnom sustavu Carinske uprave nacrt e-PPTD-a u skladu s člankom 54.a stavkom 3. ovoga Zakona. Kada računalni sustav Carinske uprave potvrdi podatke u e-PPTD-u, taj dokument zamjenjuje dokument za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka. Računalni sustav Carinske uprave prosljeđuje e-PPTD nadležnom tijelu države članice odredišta koji ga prosljeđuje ovjerenom primatelju.

(4) Ovjereni pošiljatelj dužan je čuvati presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 1. ovoga članka u svojoj evidenciji.

(5) Kada računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona nije dostupan, ovjereni pošiljatelj može promijeniti odredište u odredište iz članka 54.a stavka 7. ovoga Zakona, uz uvjet da prije promjene odredišta o tome obavijesti, na drugi odgovarajući način, Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu. Kada računalni sustav postane dostupan, na odgovarajući način primjenjuju se stavci 3. i 4. ovoga članka.

(6) Kada ovjereni primatelj ne može podnijeti na završetku kretanja potvrdu o primitku u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona zato što računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona nije dostupan ili zato što u slučaju nedostupnosti računalnog sustava u državi članici otpreme ovjereni pošiljatelj još uvijek nije podnio e-PPTD, ovjereni primatelj mora, osim u posebno opravdanim slučajevima, odmah nakon isteka petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda podnijeti Carinskoj upravi – Trošarinskom uredu za vezu, na drugi odgovarajući način, dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i u kojem se navodi da je kretanje završilo.

(7) Osim u slučajevima kada potvrda o primitku može biti odmah podnesena u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona ili u posebno opravdanim slučajevima, Carinska uprava – Trošarinski ured za vezu šalje presliku dokumenta za rezervni postupak iz stavka 6. ovoga članka nadležnom tijelu države članice otpreme koje ga dostavlja pošiljatelju ili ga drži dostupnim za pošiljatelja.

(8) Kada računalni sustav postane dostupan ili kada u slučaju iz stavka 6. ovoga članka ovjereni pošiljatelj iz druge država članice podnese e-PPTD, ovjereni primatelj podnosi potvrdu o primitku u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona. Računalni sustav Carinske uprave obavlja elektroničku provjeru podataka navedenih u potvrdi o primitku u skladu s člankom 54.a stavkom 10. ovoga Zakona te prosljeđuje potvrđenu potvrdu o primitku u skladu s člankom 54.a stavkom 11. ovoga Zakona.

(9) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju na povremene ovjerene pošiljatelje i povremene ovjerene primatelje.

Drugi dokazi o završetku kretanja

Članak 54.c (NN 144/21)

(1) Potvrda o primitku iz članku 54.a stavka 9. ovoga Zakona smatra se dokazom da su trošarinski proizvodi dostavljeni ovjerenom primatelju ili povremeno ovjerenom primatelju.

(2) U posebnim opravdanim slučajevima kada ne postoji potvrda o primitku zbog razloga koji su različiti od onih iz članka 54.b ovoga Zakona, Carinska uprava može prihvatiti od ovjerenog primatelja ili povremeno ovjerenog primatelja i drugi dokaz o završetku kretanja, pod uvjetom da ga je ovjerilo nadležno tijelo države članice odredišta. Dokument za rezervni postupak smatra se odgovarajućim dokazom za potrebe ovoga stavka.

Pojednostavnjeni postupak

Članak 54.d (NN 144/21)

Na temelju sporazuma Republike Hrvatske i druge države članice ili više njih može se odobriti pojednostavnjenje postupka odnosno odstupanje od obveze uporabe računalnog sustava za kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju na teritoriju jedne države članice i premještenih na teritorij druge države članice kako bi tamo bili dostavljeni u komercijalne svrhe.

Kretanje trošarinskih proizvoda između dva mjesta na teritoriju Republike Hrvatske preko teritorija druge države članice

Članak 54.e (NN 144/21)

(1) Kada se trošarinski proizvodi koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj premještaju iz jednoga mjesta u Republici Hrvatskoj u drugo mjesto u Republici Hrvatskoj, ali preko teritorija druge države članice, kretanje se odvija uz primjenu dokumenta iz članka 54.a stavka 1. ovoga Zakona, a pošiljka se mora kretati prema odgovarajućem planu puta.

(2) Ovjereni primatelj odnosno povremeni ovjereni primatelj potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona.

(3) Ovjereni pošiljatelj odnosno povremeni ovjereni pošiljatelj i ovjereni primatelj odnosno povremeni ovjereni primatelj moraju omogućiti Carinskoj upravi obavljanje provjere u svrhu utvrđivanja primitka trošarinskih proizvoda.

(4) Pošiljatelj odnosno primatelj iz ovoga članka podnosi prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u skladu s člankom 31. ovoga Zakona.

(5) Na temelju sporazuma Republike Hrvatske i druge države članice može se odobriti pojednostavnjenje postupka iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

Prodaja na daljinu

Članak 55. (NN 144/21)

(1) Kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u jednoj državi članici te potom kupljenih od osobe u drugoj državi članici koja nije ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj ili ovjereni primatelj i ne obavlja registriranu djelatnost, a prodavatelj ili netko za njegov račun ih neposredno ili posredno otprema ili prevozi primatelju u drugu državu članicu u kojoj nastaje obveza obračuna i plaćanja trošarine, smatra se prodajom na daljinu.

(2) Prodavatelj iz Republike Hrvatske koji otprema trošarinske proizvode u smislu stavka 1. ovoga članka u drugu državu članicu obvezan je:

1. prije otpreme trošarinskih proizvoda pisanim putem obavijestiti nadležni carinski ured o namjeravanoj otpremi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju i dostaviti dokument kojim se dokazuje da je osigurano plaćanje trošarine i da su ispunjeni propisani uvjeti za plaćanje u državi članici odredišta i

2. voditi evidenciju isporuka trošarinskih proizvoda.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju kada trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici prima osoba u Republici Hrvatskoj te je obveza obračuna trošarine nastala u Republici Hrvatskoj. Obveze iz stavka 2. ovoga članka mora ispuniti prodavatelj ili njegov trošarinski zastupnik, a može i primatelj ako prodavatelj ili trošarinski zastupnik ne postupa u skladu s ovim člankom.

(4) Prodavatelj iz stavka 2. ovoga članka ima pravo na povrat plaćene trošarine u Republici Hrvatskoj ako je postupio u skladu s postupkom određenim u stavku 2. ovoga članka.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj obavijesti o namjeravanoj otpremi odnosno o namjeravanom primitku trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju, kao i dokaze koji se prilažu uz zahtjev za povrat plaćene trošarine prema ovome članku.

ODJELJAK 3.   MALI PROIZVOĐAČI VINA

Kretanje na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 56. (NN 144/21)

Kretanje vina proizvedenog od strane malog proizvođača vina iz članka 78. ovoga Zakona na teritoriju Republike Hrvatske dozvoljeno je uz prateće dokumente propisane propisom kojim se uređuje sektor vina.

Otprema vina iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu

Članak 57. (NN 144/21)

(1) Mali proizvođač vina iz članka 78. ovoga Zakona koji otprema vino u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu primatelju koji u skladu sa zakonodavstvom te države može primiti vino u sustavu odgode plaćanja trošarine ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije obvezan je:

1. ispostaviti prateći dokument u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 od 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/260 (SL L 58, 28. 2. 2018., str. 1.; u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273)

2. prije otpreme vina o tome obavijestiti nadležni carinski ured.

(2) Iznimno od članka 78. stavka 3. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka, u slučaju otpreme vina u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta u drugoj državi članici na kojem vino napušta teritorij Europske unije, nadležni carinski ured može malom proizvođaču odobriti otpremu vina u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu računalnog sustava iz članka 45. ovoga Zakona odnosno uz e-TD i to tako da nadležni carinski ured podnosi nacrt e-TD-a u ime i za račun malog proizvođača vina ili da mali proizvođač vina samostalno podnosi nacrt e-TD-a.

(3) Kada nadležni carinski ured u ime i za račun malog proizvođača vina podnosi nacrt e-TD-a, mali proizvođač vina obavještava nadležni carinski ured o svakoj otpremi vina i dostavlja podatke u skladu s Uredbom Komisije br. 684/2009, najkasnije sedam dana prije otpreme vina na mjesto odredišta iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Mali proizvođač vina koji otprema vino u drugu državu članicu primatelju koji ne posluje u sustavu odgode plaćanja trošarine postupa u skladu s člankom 25.a stavkom 1. i stavkom 2. točkom 4., člankom 25.c stavcima 1. i 2. te člankom 54.a stavkom 3. ovoga Zakona. Kretanje vina u tom je slučaju dozvoljeno uz dokument iz članka 54.a stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj obavijesti o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine, sadržaj zahtjeva za odobrenje otpreme vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s e-TD-om, sadržaj obavijesti o namjeravanoj otpremi vina u sustavu odgode plaćanja trošarine s e-TD-om.

Primitak vina iz druge države članice

Članak 58. (NN 144/21)

(1) Kada primatelj u Republici Hrvatskoj, koji je ishodio odobrenje za primitak vina u sustavu odgode plaćanja trošarine, prima vino od malog proizvođača vina iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine uz prateći dokument iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273, obvezan je obavijestiti nadležni carinski ured o primljenim količinama vina u roku od pet radnih dana od dana primitka.

(2) Kada primatelj u Republici Hrvatskoj prima vino iz druge države članice od malog proizvođača vina koji ne posluje u sustavu odgode plaćanja trošarine, postupa u skladu s člankom 25.b stavcima 1., 2. i 3., člankom 25.d stavcima 1. i 2. te člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj obavijesti o primitku vina u sustavu odgode plaćanja trošarine.

ODJELJAK 4.   OBRAČUN I PLAĆANJE TROŠARINE KOD NEPRAVILNOSTI U KRETANJU

Članak 59. (NN 144/21)

(1) Za trošarinske proizvode za koje pošiljatelj nije primio potvrdu primitka sukladno članku 48. stavku 7. odnosno članku 47. stavku 5. ovoga Zakona carinski ured nadležan prema sjedištu pošiljatelja utvrđuje obvezu obračunavanja i plaćanja trošarine. Obveza obračuna trošarine nastaje u trenutku otpreme prema trošarinskoj osnovici i stopama odnosno u iznosima koji su na snazi na dan otpreme.

(2) Za trošarinske proizvode za koje pošiljatelj nije primio potvrdu primitka sukladno članku 49. stavku 7. ovoga Zakona nadležni carinski ured utvrđuje obvezu obračunavanja i plaćanja trošarine.

(3) Ako je tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine između država članica došlo do nepravilnosti zbog kojih treba obračunati trošarinu u Republici Hrvatskoj, trošarina se obračunava u skladu s ovim Zakonom kada je:

1. do nepravilnosti došlo na teritoriju Republike Hrvatske

2. nepravilnost otkrivena u Republici Hrvatskoj, a nije moguće utvrditi u kojoj državi članici je do te nepravilnosti došlo

3. pošiljka otpremljena u drugu državu članicu iz Republike Hrvatske, a nije došla u mjesto odredišta i tijekom kretanja nije otkrivena nikakva nepravilnost, osim ako pošiljatelj u roku od četiri mjeseca od početka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine nadležnom carinskom uredu podnese dokaz o pravilnom završetku kretanja ili dokaz o mjestu gdje je došlo do nepravilnosti. Obveza obračuna trošarine nastaje u trenutku otpreme prema trošarinskoj osnovici i stopama odnosno u iznosima koji su na snazi na dan otpreme.

(4) Ako treba obračunati trošarinu prema stavku 3. točki 3. ovoga članka, a instrument osiguranja plaćanja trošarine je položen sukladno člancima 21. i 24. ovoga Zakona, osoba koja je položila instrument osiguranja plaćanja trošarine koja nije bila ili nije mogla biti informirana da trošarinski proizvodi nisu došli na mjesto odredišta može u roku od mjesec dana od dana obavijesti nadležnog carinskog ureda podnijeti dokaz o pravilnom završetku kretanja ili dokaz o mjestu gdje je došlo do nepravilnosti.

(5) Ako se trošarina obračunava u skladu sa stavkom 3. točkom 1. ili 2. ovoga članka, nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj o tome obavještava nadležno tijelo države članice iz koje je pošiljka trošarinskih proizvoda otpremljena.

(6) Nadležni carinski ured otpušta plaćanje trošarine odnosno vraća plaćenu trošarinu u Republici Hrvatskoj koja je bila plaćena u skladu sa stavkom 3. točkama 2. i 3. ovoga članka ako pošiljatelj odnosno obveznik plaćanja trošarine ili druga osoba za njegov račun u roku od tri godine od početka kretanja carinskom tijelu podnese dokaze da je trošarina plaćena u državi članici u kojoj je stvarno došlo do nepravilnosti. Nadležni carinski ured vraća iznos stvarno plaćene trošarine u Republici Hrvatskoj.

(7) Nepravilnost u smislu stavka 3. ovoga članka su okolnosti nastale tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim onih navedenih u članku 38. stavku 2. točki 1. i stavku 3. ovoga Zakona zbog kojih se kretanje ili dio kretanja nije završio sukladno članku 44. stavku 2. ovoga Zakona.

(8) Ako je tijekom kretanja trošarinskih proizvoda sukladno članku 54.a stavku 1. ili članku 55. stavku 1. ovoga Zakona, u situacijama kada Republika Hrvatska nije država članica u kojoj su ti proizvodi pušteni u potrošnju, došlo do nepravilnosti zbog kojih treba obračunati trošarinu u Republici Hrvatskoj, trošarina se obračunava u skladu s ovim Zakonom kada je:

1. do nepravilnosti došlo na teritoriju Republike Hrvatske

2. nepravilnost otkrivena u Republici Hrvatskoj, a nije moguće utvrditi u kojoj državi članici je do te nepravilnosti došlo. Ako je prije isteka roka od tri godine od dana kada su trošarinski proizvodi kupljeni utvrđeno da je do nepravilnosti stvarno došlo u drugoj državi članici, u toj će se državi izvršiti obračun trošarine.

(9) Nadležni carinski ured će na zahtjev otpustiti plaćanje trošarine odnosno vratiti trošarinu plaćenu na trošarinske proizvode puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj kada je trošarina plaćena u državi članici u kojoj je do nepravilnosti stvarno došlo ili u kojoj je nepravilnost otkrivena.

(10) Nadležni carinski ured otpušta instrument osiguranja plaćanja trošarine koji je položen u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom 2., člankom 25.b stavkom 4. točkom 1. i člankom 25.d stavkom 3. točkom 1. ovoga Zakona kada je trošarina na trošarinske proizvode puštene u potrošnju plaćena u državi članici u kojoj je došlo do nepravilnosti ili u kojoj je nepravilnost otkrivena.

(11) Nepravilnost u smislu stavka 8. ovoga članka su okolnosti nastale tijekom kretanja trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom ili prilikom prodaje na daljinu, osim onih navedenih u članku 38. stavku 5. ovoga Zakona, zbog kojih se kretanje ili dio kretanja nije pravilno završio.

(12) Nepravilnostima u kretanju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju smatra se kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju na teritoriju jedne države članice i premještenih na teritorij druge države članice u komercijalne svrhe ako se kretanje ne odvija uz primjenu e-PPTD-a u računalnom sustavu iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona ili ako osobe uključene u slanje ili primanje trošarinskih proizvoda prema članku 54.a stavcima 1. i 12. ili članku 55. stavku 1. ovoga Zakona nisu registrirane ili ovjerene od nadležnih tijela države članice.

(13) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada se utvrde nepravilnosti u vezi s kretanjem trošarinskih proizvoda koje prema ovome Zakonu predstavljaju zlouporabu prava u kretanju trošarinskih proizvoda.

(14) Obveza obračuna i plaćanja trošarine prema ovome članku utvrđuje se rješenjem.

(15) Trošarinski obveznik dužan je platiti obračunanu trošarinu u roku naznačenom u rješenju iz stavka 14. ovoga članka.

POGLAVLJE XIV.   PRODAJA TROŠARINSKIH I DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 60.

(1) Trošarinskim obveznicima i svim drugim pravnim i fizičkim osobama dozvoljena je prodaja trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda iz članka 94. ovoga Zakona na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima, samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona.

(2) Fizičke i pravne osobe koje upravljaju poslovanjem tržnica, trgovačkih centara te koje organiziraju prigodno trgovanje, kao i nadležna tijela jedinica lokalne samouprave obvezni su osigurati da se na tržnicama, prostoru trgovačkih centara i mjestima prigodne prodaje u svemu poštuju odredbe ovoga Zakona te su obvezni onemogućiti njegovo kršenje.

(3) Osoba koja podliježe primjeni nadzornih mjera dužna je na zahtjev ovlaštenih službenika Carinske uprave predočiti sve isprave i drugu poreznopravno relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeta propisanih posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona, a temeljem kojih proizlazi mogućnost zakonite prodaje u smislu stavka 1. ovoga članka.

 

DIO DRUGI   TROŠARINSKI PROIZVODI

POGLAVLJE I.   ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA

Predmet oporezivanja

Članak 61.

(1) Alkoholom i alkoholnim pićima u smislu ovoga Zakona smatraju se pivo, vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina, međuproizvodi te etilni alkohol.

(2) Vrste alkohola i alkoholnih pića iz stavka 1. ovoga članka određene su tarifnim oznakama KN i ovisno o volumnom udjelu stvarnoga alkohola u tim proizvodima.

(3) Volumni udio stvarnoga alkohola je volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20 Celzijevih stupnjeva, a označava se oznakom % vol.

Pivo

Članak 62.

U smislu ovoga Zakona pivom se smatra:

1. svaki proizvod obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2203 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5% vol.

2. svaki proizvod koji je mješavina piva i bezalkoholnih pića obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2206 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5% vol.

Vino

Članak 63. (NN 144/21)

(1) U smislu ovoga Zakona vinom se smatraju mirna i pjenušava vina.

(2) Mirna vina su svi proizvodi koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 i 2205, osim pjenušavog vina iz stavka 3. ovoga članka, i to:

1. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol., ali ne većim od 15% vol., pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem

2. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15% vol., ali ne većim od 18% vol., pod uvjetom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

(3) Pjenušava vina su svi proizvodi koji su obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 i 2205 koji:

1. su punjeni u boce s posebnim čepom u obliku gljive pričvršćenim na poseban način ili koji imaju zbog otopljenog ugljikova dioksida povišeni tlak od tri ili više bara

2. imaju volumni udio stvarnog alkohola veći od 1,2% vol., ali ne veći od 15% vol., pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

Ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina

Članak 64. (NN 144/21)

(1) U smislu ovoga Zakona ostalim pićima koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina smatraju se ostala mirna pića dobivena vrenjem i ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem.

(2) Ostala mirna pića koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina su svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204 i 2205, ali koji nisu navedeni u članku 63. ovoga Zakona i proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2206, osim piva iz članka 62. ovoga Zakona te ostalih pjenušavih pića dobivenih vrenjem iz stavka 3. ovoga članka, i to:

1. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol., ali ne većim od 10% vol.

2. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 10% vol., ali ne većim od 15% vol., pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

(3) Ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem osim piva i vina su svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2206 00 31 i 2206 00 39, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 i 2205, a koji nisu navedeni u članku 63. ovoga Zakona, i koji su:

1. punjeni u boce s posebnim čepom za pjenušava vina u obliku gljive, pričvršćenim na poseban način ili koji imaju zbog otopljenog ugljikova dioksida povišeni tlak od tri ili više bara

2. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol., ali ne većim od 13%3. s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 13% vol., ali ne većim od 15% vol., pod uvjetom da je sav alkohol sadržan u gotovom proizvodu nastao vrenjem.

Međuproizvodi

Članak 65.

U smislu ovoga Zakona međuproizvodima se smatraju svi proizvodi s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1,2% vol., ali ne većim od 22% vol. obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204, 2205 i 2206, ali koji nisu navedeni u člancima 62., 63. i 64. ovoga Zakona.

Etilni alkohol

Članak 66.

U smislu ovoga Zakona etilnim alkoholom smatraju se:

1. svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol., neovisno o tome jesu li ti proizvodi sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature

2. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2204, 2205 i 2206 s volumnim udjelom alkohola većim od 22% vol.

3. proizvodi koji sadrže alkohol za piće bez obzira na to je li u otopini ili nije.

Trošarinska osnovica i visina trošarine

Članak 67.

(1) Trošarinska osnovica na pivo je 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda.

(2) Trošarinska osnovica na vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina te međuproizvode je jedan hektolitar gotovog proizvoda.

(3) Trošarinska osnovica na etilni alkohol je jedan hektolitar čistog alkohola izraženoga u volumnim postocima mjerenim pri temperaturi od 20 °C.

(4) Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje visine trošarina na trošarinske proizvode iz ovoga članka.

40. Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića

Oslobođenja od plaćanja trošarine

Članak 68. (NN 144/21)

(1) Trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća se:

1. na denaturirani alkohol pod kojim se smatra etilni alkohol koji je potpuno denaturiran sredstvima za denaturiranje propisanim u Republici Hrvatskoj

2. na denaturirani alkohol koji se uvozi iz treće države u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da je potpuno denaturiran sredstvima za denaturiranje propisanim u Republici Hrvatskoj

3. 3. na denaturirani alkohol kada se distribuira u obliku alkohola koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima države članice u kojoj je pušten u potrošnju, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 od 22. studenoga 1993. o uzajamnom priznavanju postupaka potpunog denaturiranja alkohola radi izuzeća od trošarine (SL L 288, 23. 11. 1993., str. 12.)

4. kada se djelomično denaturirani etilni alkohol koristi u proizvodnji neprehrambenih proizvoda čiji je sastavni dio ili se koristi za održavanje i čišćenje opreme za proizvodnju tih neprehrambenih proizvoda

5. kada se koristi za proizvodnju lijekova za ljudsku uporabu definiranih propisom kojim se uređuje postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, klasifikacija, promet, provjera kakvoće, oglašavanje, opskrba hrvatskog tržišta lijekovima i nadzor, ispitivanim lijekovima, djelatnim i pomoćnim tvarima

6. kada se koristi za proizvodnju octa iz tarifne oznake KN 2209

7. kada se koristi u proizvodnji neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za proizvodnju prehrambenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, pod uvjetom da sadržaj alkohola nije veći od 8,5 litara čistog alkohola na 100 kg proizvoda za čokoladu te 5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode

8. kada se koristi za proizvodnju aroma za pripremu prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih pića kojima volumni udjel alkohola nije veći od 1,2% vol.

9. kada se koristi u proizvodnim procesima pod uvjetom da krajnji proizvod ne sadrži alkohol

10. za konzerviranje preparata i pulpiranje voća

11. kada se koriste u medicinske svrhe u bolnicama, domovima zdravlja, ljekarnama

12. kada se koristi za znanstvenoistraživačke ili obrazovne potrebe na fakultetima, institutima i drugim znanstvenim ustanovama koje alkohol koriste za obavljanje nastavne i znanstvene djelatnosti

13. kada se koristi u proizvodnji dodataka prehrani koji sadržavaju etilni alkohol ako jedinično pakiranje koje je pušteno u potrošnju ne prelazi 0,15 litara i ti dodaci prehrani stavljeni su na tržište na temelju propisa kojim se propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati dodaci prehrani u vezi sa sastavom, označavanjem i stavljanjem na tržište

14. kada se koristi za proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda definiranih propisom kojim se uređuje postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, promet na veliko i malo, farmakovigilancija, kontrola kvalitete, oglašavanje i nadzor veterinarsko-medicinskih proizvoda radi osiguravanja njihove kvalitete, neškodljivosti i djelotvornosti, kao i proizvoda za zaštitu zdravlja životinja, a time i zaštitu zdravlja ljudi od rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla i u hrani za životinje.

(2) Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol koji se nabavlja za namjene iz stavka 1. točaka 4. do 14. ovoga članka ostvaruje se uz prethodno ishođenje odobrenja za oslobođenog korisnika sukladno članku 26. ovoga Zakona.

(3) Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol sadržan u gotovim proizvodima iz stavka 1. točaka 4. do 14. ovoga članka jednako se primjenjuje pri uvozu iz trećih država odnosno pri unosu iz druge države članice.

(4) Na kretanje djelomično denaturiranog alkohola koji još nije uključen u proizvod koji nije namijenjen za ljudsku potrošnju primjenjuju se odredbe o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz dijela prvog poglavlja XIII. ovoga Zakona.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje postupanje prilikom otpreme alkohola i alkoholnih pića oslobođenom korisniku.

Članak 69.

Trošarina na alkohol i alkoholna pića ne plaća se:

1. na pivo iz članka 62. ovoga Zakona koje je proizvela fizička osoba pojedinac za vlastitu potrošnju i potrošnju članova njegova kućanstva ili njegovih gostiju, pod uvjetom da se ne radi o prodaji

2. na vino iz članka 63. ovoga Zakona i ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina iz članka 64. ovoga Zakona koje je proizvela fizička osoba za vlastitu potrošnju i potrošnju članova njegova kućanstva ili njegovih gostiju, pod uvjetom da se ne radi o prodaji.

Denaturirani alkohol

Članak 70.

(1) Denaturiranim alkoholom, u smislu ovoga Zakona, smatra se alkohol koji je u procesu proizvodnje onečišćen propisanim sredstvima u propisanim količinama tako da se daljnjom preradom ne mogu lako otkloniti denaturanti odnosno da se ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol.

(2) Alkohol se može denaturirati samo u trošarinskom skladištu proizvođača koji je dobio odobrenje nadležnog carinskog ureda za denaturiranje alkohola.

(3) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta – proizvođač denaturiranog alkohola mora voditi evidenciju o denaturiranju u kojoj mora navesti količinu alkohola i količinu propisanih sredstava koje je koristio za denaturiranje, količinu proizvedenog i otpremljenog denaturiranog alkohola izraženu u litrama čistog alkohola te evidenciju kupaca.

(4) Trošarinsko skladište u kojem će se denaturirati alkohol mora biti opremljeno opremom koja će osigurati denaturiranje alkohola propisanim sredstvima i na propisani način.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje sredstva za denaturiranje alkohola koji se uvozi u Republiku Hrvatsku ili se proizvodi u Republici Hrvatskoj.

Označavanje, mjerenje i stavljanje u promet alkohola i alkoholnih pića

Članak 71. (NN 144/21)

(1) Posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu slovnu oznaku serije i broj serije, moraju biti označeni proizvodi iz članaka 64., 65. i 66. ovoga Zakona, osim ako su pakirani u limenoj ambalaži s prsten-otvaračem ili ako su obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2207 ili definirani zakonom kojim se uređuju proizvodnja i promet vina, koji se:

1. proizvode ili unose ili uvoze i puštaju u potrošnju u Republici Hrvatskoj

2. otpremaju do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije ili otpremaju u drugu državu članicu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol. koji su sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature ne moraju biti označeni posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(3) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji se otpremaju do mjesta na kojem alkohol i alkoholna pića napuštaju teritorij Republike Hrvatske ili se otpremaju u drugu državu članicu iznimno mogu biti označeni oznakom koju zahtijeva država uvoznica ili druga država članica odnosno bez oznake, što pošiljatelj mora dokumentirati nadležnom carinskom uredu dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.

(4) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka koji nisu proizvedeni u Republici Hrvatskoj, a koje unosi iz druge države članice ili uvozi primatelj iz članka 35. ovoga Zakona, ne moraju biti označeni posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(5) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka mogu se stavljati u promet samo u bocama ili drugoj prikladnoj ambalaži u skladu s posebnim propisima kojima se regulira njihovo stavljanje u promet.

(6) Posebna markica mora biti nalijepljena preko čepa na boci tako da se markica pri otvaranju ošteti.

(7) Neovlaštena izrada markica iz stavka 1. ovoga članka ili markica za alkoholna pića drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili njihovo neovlašteno tiskanje ili posjedovanje ili stavljanje u promet smatra se protuzakonitim.

(8) Namjerno oštećivanje markica iz stavka 1. ovoga članka je protuzakonito.

(9) Osobe koje su preuzele markice iz stavka 1. ovoga članka obvezne su do 20. dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec dostaviti nadležnom carinskom uredu mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića.

(10) Proizvodi iz članka 62. ovoga Zakona moraju odgovarati proizvođačkoj specifikaciji i deklaraciji otisnutoj na etiketi te uvjetima propisanim posebnim propisima o pivu.

(11) Ministar financija pravilnikom propisuje slovne oznake serije posebne markice kojima se označavaju proizvodi iz ovoga članka, način podnošenja i sadržaj zahtjeva za tiskanje, preuzimanje i izdavanje posebnih markica, postupanje s markicama, izvješćivanje te vođenje evidencija.

Mjerni instrumenti

Članak 72.

(1) Postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola i alkoholnih pića iz članaka 62., 65. i 66. ovoga Zakona moraju biti opremljena mjernim instrumentima koje propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo, posudama i spremnicima koja imaju valjani ovjereni žig ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima koje izdaje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo.

(2) Na male destilerije ne primjenjuje se obveza iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Proizvodno-skladišni prostor male destilerije mora biti opremljen zakonitim mjerilima i/ili pretpakovinama (posude, spremnici, boce).

Obveze prodavatelja uređaja za proizvodnju alkohola

Članak 73.

(1) Prodavatelji (proizvođači, uvoznici i trgovci) uređaja za proizvodnju alkohola odnosno alkoholnih pića obvezni su o kupcima, krajnjim potrošačima tih uređaja izvijestiti nadležni carinski ured prema sjedištu ili prebivalištu kupca i dostaviti mu presliku računa o prodaji.

(2) Krajnjim potrošačima smatraju se pravne i fizičke osobe koje nabavljaju uređaje za proizvodnju alkohola i alkoholnih pića.

Male nezavisne pivovare

Članak 74.

(1) Mala nezavisna pivovara je pivovara s godišnjom proizvodnjom piva do 125.000 hektolitara koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. pravno i ekonomski je neovisna o bilo kojoj drugoj pivovari

2. koristi proizvodne (nadzemni i podzemni prostori) i skladišne prostore fizički odvojene od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i

3. ne proizvodi pivo prema licenciji.

(2) Godišnja proizvodnja piva podrazumijeva količinu piva koje je proizvedeno u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za odobrenje iz članka 76. ovoga Zakona.

(3) Kada dvije ili više pivovara surađuju i njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 125.000 hektolitara, te se pivovare mogu smatrati jednom malom nezavisnom pivovarom.

Članak 75.

(1) Trošarina na pivo koje proizvode male nezavisne pivovare i koje se pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda u iznosu utvrđenom prema sljedećim razredima za godišnju proizvodnju piva u hektolitrima:

≤ 5.000

5.001 – 25.000

25.001 – 75.000

75.001 – 125.000

 

(2) Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje iznos trošarine na pivo koji se plaća prema stavku 1. ovoga članka.

(3) Visina trošarine utvrđene prema stavku 2. ovoga članka primjenjuje se jednako i na pivo koje na teritorij Republike Hrvatske isporučuju male nezavisne pivovare sa sjedištem u drugoj državi članici.

40. Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića

Članak 76.

(1) Trošarinski obveznik proizvođač piva u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu visine trošarine na pivo utvrđene prema članku 75. stavku 2. ovoga Zakona samo ako ishodi odobrenje carinskog ureda nadležnog prema sjedištu odnosno prebivalištu za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

(2) Odobrenje se izdaje temeljem zahtjeva na osnovi podataka o proizvodnji u prethodnoj kalendarskoj godini.

(3) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva i bez prava prijenosa na drugu osobu.

(4) Trošarinski obveznik proizvođač piva koji je podnio zahtjev iz stavka 2. ovoga članka i pušta u potrošnju pivo, obračunava i plaća trošarinu u visini utvrđenoj prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona i ima pravo na povrat razlike više plaćene trošarine na pivo pušteno u potrošnju u razdoblju od dana podnošenja zahtjeva do izvršnosti odobrenja.

25. Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

Članak 77.

(1) Ako mala nezavisna pivovara namjerava proizvesti količinu piva veću od količine odobrene odobrenjem za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare, mora najkasnije osam dana prije početka te proizvodnje podnijeti nadležnom carinskom uredu zahtjev za izmjenu odobrenja. Po izvršnosti toga odobrenja može početi proizvoditi novo odobrene količine piva i na te količine ostvariti pravo na primjenu visine trošarine utvrđene prema članku 75. stavku 2. ovoga Zakona.

(2) Ako mala nezavisna pivovara namjerava proizvesti količinu piva veću od 125.000 hektolitara, mora o tome obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka te proizvodnje. U tom slučaju nadležni carinski ured će rješenjem ukinuti odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare.

(3) Ako mala nezavisna pivovara proizvede količinu piva veću od količine odobrene odobrenjem za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare, a ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, na svu proizvedenu količinu piva obračunat će se razlika trošarine od uplaćene trošarine do visine trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona. U tom slučaju smatra se da je količina piva koja prelazi odobrene količine nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 12. i 13. ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ukinut će se odobrenje maloj nezavisnoj pivovari.

(5) Ako mala nezavisna pivovara proizvede količinu piva veću od 125.000 hektolitara, a ne postupi u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, nadležni carinski ured rješenjem će ukinuti odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare i na svu proizvedenu količinu piva obračunat će se razlika trošarine od uplaćene trošarine do visine trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona. U tom slučaju smatra se da je količina piva koja prelazi odobrene količine nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 12. i 13. ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare, zahtjeva za izmjenu odobrenja ako proizvođač piva namjerava proizvesti količinu piva veću od gornje granice odobrenog razreda godišnje proizvodnje piva, zahtjeva za povrat više plaćene trošarine, sadržaj dokumenta nadležnog tijela države članice otpreme u slučaju kada trošarinski obveznik prima na teritorij Republike Hrvatske pivo od male nezavisne pivovare iz druge države članice, te sadržaj i postupanje s izjavom koja prati kretanje piva male nezavisne pivovare na teritoriju Republike Hrvatske.

Mali proizvođači vina

Članak 78. (NN 144/21)

(1) Mali proizvođač vina je proizvođač koji u komercijalne svrhe u prosjeku proizvodi manje od 1000 hektolitara po vinskoj godini, na temelju prosječne godišnje proizvodnje tijekom barem tri uzastopne vinske godine, u skladu s člankom 2. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273.

(2) Mali proizvođač vina mora carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje. Smatrat će se da je prijava usvojena ako Carinska uprava u roku od osam dana od dana primitka prijave ne donese rješenje o upisu u registar trošarinskih obveznika. O odbijanju upisa u registar trošarinskih obveznika donosi se rješenje.

(3) Mali proizvođači vina oslobađaju se uvjeta propisanih u odredbama dijela prvog poglavlja VI. i XIII. ovoga Zakona u odnosu na kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(4) Mali proizvođači vina obvezni su carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu dostaviti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina na dan 31. prosinca.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje način prijave i isprave koje se podnose uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika te sadržaj godišnjeg izvješća o proizvodnji, otpremama i zalihama vina.

Samostalni mali proizvođači vina

Članak 78.a (NN 144/21)

(1) Samostalni mali proizvođač vina je proizvođač vina koji proizvodi u komercijalne svrhe u količini do 1000 hektolitara vina godišnje, uz sljedeće uvjete:

1. pravno i ekonomski je neovisan o bilo kojem drugom proizvođaču vina

2. koristi se prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača vina i

3. ne proizvodi prema licenciji.

(2) Kada dva ili više malih proizvođača vina surađuje, a njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 1000 hektolitara, ti se proizvođači vina mogu smatrati jednim samostalnim malim proizvođačem vina.

(3) Trošarina na vino koje proizvode samostalni mali proizvođači vina i koje se pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se u visini 50% iznosa trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona.

(4) Visina trošarine propisana stavkom 3. ovoga članka primjenjuje se jednako i na vino koje na teritorij Republike Hrvatske isporučuju samostalni mali proizvođači vina sa sjedištem u drugoj državi članici.

(5) Trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač vina u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu visine trošarine na vino propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača vina i ako proizvede do 1000 hektolitara vina godišnje.

(6) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s vinom koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri poslovanje s vinom koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina.

(7) Samostalni mali proizvođač vina koji namjerava proizvesti količinu vina veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka o tome mora obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje. U tom će slučaju nadležni carinski ured trošarinskom obvezniku brisati status samostalnog malog proizvođača vina iz registra trošarinskog obveznika.

(8) Ako se utvrdi da je samostalni mali proizvođač vina proizveo količinu vina veću od količine vina propisane stavkom 1. ovoga članka, a nije podnesena obavijest iz stavka 7. ovoga članka, nadležni carinski ured rješenjem će ukinuti odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača vina i na svu proizvedenu količinu vina obračunati razliku trošarine od uplaćene trošarine do visine trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona. U tom slučaju smatra se da je količina vina koja prelazi propisane količine nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 12. i 13. ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača vina te sadržaj godišnjeg izvješća o proizvodnji, otpremama i zalihama vina.

Samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina

Članak 78.b (NN 144/21)

(1) Samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem osim piva i vina (u daljnjem tekstu: samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem) smatra se proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem navedenih u članku 64. ovoga Zakona koji proizvodi u komercijalne svrhe u količini do 15.000 hektolitara ostalih pića dobivenih vrenjem godišnje, uz sljedeće uvjete:

1. pravno i ekonomski je neovisan o bilo kojem drugom proizvođaču ostalih pića dobivenih vrenjem

2. koristi se prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača i

3. ne proizvodi prema licenciji.

(2) Kada dva ili više proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem surađuje, a njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 15.000 hektolitara, ti se proizvođači mogu smatrati jednim samostalnim malim proizvođačem ostalih pića dobivenih vrenjem.

(3) Trošarina na ostala pića dobivena vrenjem koje proizvode samostalni mali proizvođači ostalih pića dobivenih vrenjem i koja se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se u visini 50% od iznosa trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona.

(4) Visina trošarine propisana stavkom 3. ovoga članka primjenjuje se jednako i na ostala pića dobivena vrenjem koja na teritorij Republike Hrvatske isporučuju samostalni mali proizvođači ostalih pića dobivenih vrenjem sa sjedištem u drugoj državi članici.

(5) Trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem i ako proizvede do 15.000 hektolitara ostalih pića dobivenih vrenjem godišnje.

(6) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s ostalim pićima dobivenim vrenjem koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri poslovanje s ostalim pićima dobivenim vrenjem koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem.

(7) Samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem koji namjerava proizvesti količinu ostalih pića dobivenih vrenjem veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka, o tome mora obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje. U tom će slučaju nadležni carinski ured trošarinskom obvezniku brisati status samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem iz registra trošarinskih obveznika.

(8) Ako se utvrdi da je samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem proizveo količinu ostalih pića dobivenih vrenjem veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka, a nije podnesena obavijest iz stavka 7. ovoga članka, nadležni carinski ured rješenjem će ukinuti odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem i na svu proizvedenu količinu ostalih pića dobivenih vrenjem obračunati razliku trošarine od uplaćene trošarine do visine trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona. U tom slučaju smatra se da je količina ostalih pića dobivenih vrenjem koja prelazi propisane količine nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 12. i 13. ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate.

(9) Za potrebe ovoga članka ostala pića dobivena vrenjem, a koja proizvode samostalni mali proizvođači ostalih pića dobivenih vrenjem moraju se dobiti vrenjem voća, bobičastog voća, povrća, otopinom meda u vodi ili vrenjem svježeg soka ili koncentriranog soka dobivenog iz prethodno navedenoga. Ne dopušta se dodavanje bilo kojeg drugog alkohola ili alkoholnog pića radi proizvodnje ostalih pića dobivenih vrenjem. Za potrebe ovog članka dodavanje alkohola koji se upotrebljava za razrjeđivanje ili rastapanje aroma u nužno potrebnoj količini u mjeri u kojoj se alkoholna jakost ne povećava više od 1,2% vol. ne smatra se dodatkom alkohola radi proizvodnje ostalih pića dobivenih vrenjem. Svojstva izvornog proizvoda ne smiju se mijenjati u znatnoj mjeri dodavanjem takvih aroma.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem te način izvješćivanja.

Samostalni mali proizvođač međuproizvoda

Članak 78.c (NN 144/21)

(1) Samostalni mali proizvođač međuproizvoda je proizvođač koji proizvodi u komercijalne svrhe u količini do 250 hektolitara međuproizvoda godišnje, uz sljedeće uvjete:

1. pravno i ekonomski je neovisan o bilo kojem drugom proizvođaču međuproizvoda

2. koristi se prostorom koji je fizički odvojen od prostora drugog proizvođača i

3. ne proizvodi prema licenciji.

(2) Kada dva ili više malih proizvođača međuproizvoda surađuje i njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 250 hektolitara, ti se proizvođači mogu smatrati jednim samostalnim malim proizvođačem međuproizvoda.

(3) Trošarina na međuproizvode koje proizvode samostalni mali proizvođači međuproizvoda i koji se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se u visini 50% od iznosa trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona.

(4) Visina trošarine propisana stavkom 3. ovoga članka primjenjuje se jednako i na međuproizvode koje na teritorij Republike Hrvatske isporučuju samostalni mali proizvođači međuproizvoda sa sjedištem u drugoj državi članici.

(5) Trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač međuproizvoda u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda i ako proizvede do 250 hektolitara međuproizvoda godišnje.

(6) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s međuproizvodima koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 3. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri poslovanje s međuproizvodima koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda.

(7) Samostalni mali proizvođač međuproizvoda koji namjerava proizvesti količinu međuproizvoda veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka o tome mora obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje. U tom će slučaju nadležni carinski ured trošarinskom obvezniku brisati status samostalnog malog proizvođača međuproizvoda iz registra trošarinskih obveznika.

(8) Ako se utvrdi da je samostalni mali proizvođač međuproizvoda proizveo količinu međuproizvoda veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka, a nije podnesena obavijest iz stavka 7. ovoga članka, nadležni carinski ured rješenjem će ukinuti odobrenje za proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda i na svu proizvedenu količinu međuproizvoda obračunati razliku trošarine od uplaćene trošarine do visine trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona. U tom slučaju smatra se da je količina međuproizvoda koja prelazi propisane količine nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 12. i 13. ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za poslovanje u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda te način izvješćivanja.

Godišnja potvrda

Članak 78.d (NN 144/21)

(1) Nadležni carinski ured na zahtjev male nezavisne pivovare iz članka 74. ovoga Zakona, samostalnog malog proizvođača vina iz članka 78.a ovoga Zakona, samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem iz članka 78.b ovoga Zakona, samostalnog malog proizvođača međuproizvoda iz članka 78.c ovoga Zakona i male destilerije iz članka 79. ovoga Zakona izdaje godišnju potvrdu kojom se potvrđuje njihova godišnja proizvodnja i usklađenost s kriterijima iz članka 74. stavaka 1. i 3., članka 78.a stavaka 1. i 2., članka 78.b stavaka 1. i 2., članka 78.c stavaka 1. i 2. te članka 79. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, samostalni mali proizvođači iz stavka 1. ovoga članka kojima je nadležni carinski ured izdao odobrenje za poslovanje mogu sami izdati godišnju potvrdu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Godišnja potvrda koju je izdala druga država članica ili samostalni mali proizvođač iz druge države članice priznaje se u Republici Hrvatskoj.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s godišnjom potvrdom.

Male destilerije

Članak 79.

(1) Malom destilerijom smatra se proizvođač etilnog alkohola (nedenaturirani etilni alkohol obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2207 10 i jaka alkoholna pića obuhvaćena tarifnom oznakom KN 2208) koji proizvodi u komercijalne svrhe u količini do 10 hektolitara čistog alkohola godišnje, uz sljedeće uvjete:

1. pravno i ekonomski je nezavisna od bilo koje druge destilerije i

2. ne proizvodi prema licenciji.

(2) Trošarina na etilni alkohol koji proizvode male destilerije i koji se pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se u visini 50% iznosa trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona.

(3) Visina trošarine propisana stavkom 2. ovoga članka primjenjuje se jednako i na etilni alkohol koji na teritorij Republike Hrvatske isporučuju male destilerije sa sjedištem u drugoj državi članici.

(4) Trošarinski obveznik proizvođač etilnog alkohola u Republici Hrvatskoj ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 2. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri proizvodnju u statusu male destilerije i ako proizvede do 10 hektolitara čistog alkohola godišnje.

(5) Trošarinski obveznik koji želi poslovati s etilnim alkoholom koji je proizvela mala destilerija ima pravo na primjenu visine trošarine propisane stavkom 2. ovoga članka ako nadležni carinski ured odobri poslovanje s etilnim alkoholom koji je proizvela mala destilerija.

(6) Mala destilerija koja namjerava proizvesti količinu etilnog alkohola veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka o tome mora obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje. U tom slučaju će nadležni carinski ured trošarinskom obvezniku brisati status male destilerije iz registra trošarinskih obveznika.

(7) Ako se utvrdi da je mala destilerija proizvela količinu etilnog alkohola veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka, a nije podnesena obavijest prema stavku 6. ovoga članka, nadležni carinski ured rješenjem će ukinuti odobrenje za proizvodnju u statusu male destilerije i na svu proizvedenu količinu alkohola obračunati razliku trošarine od uplaćene trošarine do visine trošarine utvrđene prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona. U tom slučaju smatra se da je količina etilnog alkohola koja prelazi propisane količine nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 12. i 13. ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje način prijave i isprave koje se podnose uz prijavu za poslovanje u statusu male destilerije, posebnosti stjecanja statusa male destilerije, uvjete za verifikaciju prijave i način odobravanja statusa male destilerije, prateće dokumente u kretanju etilnog alkohola te način izvješćivanja.

Mali proizvođači jakog alkoholnog pića

Članak 80. (NN 144/21)

(1) Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića za potrebe ovoga članka smatra se fizička osoba koja proizvodi jako alkoholno piće iz voća koje ta osoba uzgaja i dobiva sa zemljišta koje je u njezinu vlasništvu ili zakupu s pomoću jednostavnog malog uređaja za destilaciju − kotla (u daljnjem tekstu: kotao) i može proizvesti najviše 50 litara jakog alkoholnog pića od voća godišnje po kućanstvu i koristiti ga za vlastitu potrošnju i potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji proizvede jaka alkoholna pića od voća u količini koja ne prelazi 50 litara godišnje ne obračunava i ne plaća trošarinu.

(2) Malom proizvođaču jakog alkoholnog pića iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljena prodaja jakog alkoholnog pića.

(3) Jakim alkoholnim pićem od voća, u smislu ovoga članka, smatraju se jaka alkoholna pića dobivena od voća obuhvaćena tarifnom oznakom KN 2208.

(4) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića mora carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje te u prijavi navesti podatak o volumenu kotla te mjestu proizvodnje.

(5) Mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji namjerava proizvesti količinu jakog alkoholnog pića dobivenu od voća veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka o tome mora obavijestiti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje. U tom će slučaju nadležni carinski ured trošarinskom obvezniku brisati status malog proizvođača jakog alkoholnog pića iz registra trošarinskih obveznika.

(6) Ako se utvrdi da mali proizvođač jakog alkoholnog pića prodaje jaka alkoholna pića ili ako je proizveo količinu jakog alkoholnog pića dobivenog od voća veću od količine propisane stavkom 1. ovoga članka, a nije podnesena obavijest prema stavku 5. ovoga članka, nadležni carinski ured rješenjem će brisati malog proizvođača jakog alkoholnog pića iz registra trošarinskih obveznika, oduzeti te prodati ili uništiti jako alkoholno piće i na svu proizvedenu količinu jakog alkoholnog pića obračunati trošarinu utvrđenu prema članku 67. stavku 4. ovoga Zakona. U tom slučaju smatra se da je sva količina jakog alkoholnog pića nezakonito proizvedena te se na obračun i plaćanje trošarine primjenjuju članci 12. i 13. ovoga Zakona. Na iznos manje plaćene trošarine obračunavaju se i plaćaju kamate. Ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, Carinska uprava će zapečatiti ili oduzeti uređaje i drugu opremu za proizvodnju jakog alkoholnog pića.

(7) Pri obavljanju nadzora nad proizvodnjom i potrošnjom jakog alkoholnog pića iz stavka 1. ovoga članka Carinska uprava primjenjuje mjere nadzora i provjere iz članaka 108., 109. i 110. ovoga Zakona.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s prijavom za upis u registar trošarinskih obveznika.

Proizvođači izvan sustava odgode

Članak 81.

(1) Proizvođači piva, vina, etilnog alkohola, međuproizvoda i ostalih pića dobivenih vrenjem koji za komercijalne svrhe proizvode pivo, vino, etilni alkohol, međuproizvode i ostala pića dobivena vrenjem mogu se izuzeti od primjene odredbi dijela prvog poglavlja VI. ovoga Zakona.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju trošarinu prema članku 7. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona, osim ako se trošarinski proizvodi u obračunskom razdoblju otpremaju do mjesta na kojem napuštaju teritorij Europske unije.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka oslobođeni su plaćanja trošarine za utvrđene gubitke ili manjke koji su nastali u procesu proizvodnje (tehnološki manjak) tijekom poslovne godine.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje način prijave i isprave koje se podnose uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika te postupak prilikom utvrđivanja gubitka ili manjka nastalih u procesu proizvodnje.

POGLAVLJE II.   DUHANSKE PRERAĐEVINE I DUHANSKI PROIZVODI

Predmet oporezivanja

Članak 82.

(1) Duhanskim prerađevinama smatraju se: cigarete, cigare, cigarilosi i duhan za pušenje (sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje).

(2) U smislu ovoga Zakona predmetom oporezivanja smatraju se i duhanski proizvodi namijenjeni udisanju pare, bez procesa izgaranja, a koji se mogu smatrati supstitutima za duhanske prerađevine iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Proizvodi koji ne sadrže duhan i koji se koriste isključivo u medicinske svrhe i definirani su kao lijek prema posebnim propisima ne smatraju se duhanskim prerađevinama u smislu stavka 1. ovoga članka.

Duhanska sirovina kao predmet oporezivanja

Članak 83.

(1) U smislu ovoga Zakona predmetom oporezivanja smatra se duhanska sirovina koja je predmet nezakonitog postupanja.

(2) Duhanskom sirovinom smatra se duhan koji je ubran, neovisno o stupnju njegove prerade ili obrade, a koji se ne smatra duhanskom prerađevinom u smislu članka 82. stavka 1. ovoga Zakona.

ODJELJAK 1.   DUHANSKE PRERAĐEVINE

Cigarete

Članak 84.

(1) U smislu ovoga Zakona cigaretama se smatraju:

1. smotuljci duhana koji su prikladni za pušenje kao takvi, koji nisu cigare ni cigarilosi u smislu odredbi ovoga Zakona

2. smotuljci duhana koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom umeću u tuljce od cigaretnog papira

3. smotuljci duhana koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom umataju u cigaretni papir.

(2) Cigaretama se također smatraju i proizvodi koji u cijelosti ili djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Cigare i cigarilosi

Članak 85.

(1) U smislu ovoga Zakona cigarama i cigarilosima smatraju se smotuljci duhana prikladni za pušenje koji su s obzirom na svojstva i uobičajena očekivanja potrošača namijenjeni isključivo za pušenje ako:

1. imaju vanjski omotač od prirodnog duhana

2. su punjeni usitnjenim miješanim duhanom i imaju vanjski omotač normalne boje cigare od rekonstituiranog duhana koji u cijelosti obavija proizvod, uključujući filtar gdje je to primjereno, ali ne obavija usnik kod cigara s usnikom, gdje jedinična težina bez filtra ili usnika nije manja od 2,3 grama i nije veća od 10 grama i opseg na najmanje jednoj trećini duljine cigare nije manji od 34 mm.

(2) Cigarilosi su cigare koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka čija netotežina na 1000 komada ne prelazi 3,00 kilograma.

(3) Cigarama i cigarilosima također se smatraju i proizvodi koji djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Duhan za pušenje

Članak 86.

(1) U smislu ovoga Zakona duhanom za pušenje (sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje) smatra se:

1. duhan koji je rezan ili na drugi način usitnjen, svinut ili prešan u blokove i prikladan za pušenje bez daljnje industrijske obrade

2. otpad duhana koji je prikladan za pušenje i stavljen u prodaju na malo, a koji nije proizvod iz članaka 84. i 85. ovoga Zakona. Otpadom duhana smatraju se ostaci listova duhana i nusproizvodi nastali preradom duhana ili proizvodnjom, obradom ili preradom duhanskih prerađevina.

(2) Sitno rezanim duhanom za savijanje cigareta smatra se duhan za pušenje u kojem s obzirom na ukupnu masu duhanskih čestica više od 25% duhanskih čestica ima širinu reza manju od 1,5 milimetara.

(3) Duhanom za pušenje također se smatraju i proizvodi koji u cijelosti ili djelomično sadrže tvari koje nisu duhan i ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Trošarinska osnovica i visina trošarine na cigarete

Članak 87.

(1) Trošarinska osnovica na cigarete je 1000 komada i maloprodajna cijena.

(2) Pri obračunu trošarine na cigarete iz članka 84. ovoga Zakona dvjema cigaretama smatrat će se kada je smotuljak duhana bez filtra ili usnika duži od 8 cm, ali nije duži od 11 cm, trima kada je smotuljak duhana bez filtra ili usnika duži od 11 cm, ali nije duži od 14 cm, odnosno povećava se za jednu cigaretu svaka daljnja tri centimetra dužine smotuljka duhana bez filtra ili usnika.

(3) Trošarina na cigarete plaća se kao specifična trošarina propisana u određenom iznosu za količinu od 1000 komada cigareta i kao proporcionalna trošarina propisana u određenom postotku od maloprodajne cijene cigareta koja je prijavljena prema odredbi članka 89. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za potrebe obračuna i plaćanja trošarina na cigarete čija maloprodajna cijena nije prijavljena, proporcionalna trošarina obračunava se u odnosu na najviše prijavljenu maloprodajnu cijenu cigareta u Republici Hrvatskoj.

(5) Ukupna trošarina (specifična i proporcionalna trošarina bez poreza na dodanu vrijednost) na cigarete iznosi najmanje 60% prosječne ponderirane maloprodajne cijene cigareta puštenih u potrošnju i ne smije biti niža od 90 eura u kunskoj protuvrijednosti za 1000 komada cigareta bez obzira na prosječnu ponderiranu maloprodajnu cijenu cigareta puštenih u potrošnju.

(6) Ponderirana prosječna maloprodajna cijena utvrđuje se najkasnije do 1. ožujka svake godine, a izračunava se uzimajući u obzir ukupnu vrijednost svih cigareta puštenih u potrošnju tijekom prethodne kalendarske godine na osnovi maloprodajne cijene koja uključuje sve poreze podijeljenu s ukupnom količinom cigareta puštenih u potrošnju u tom razdoblju.

(7) Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje iznos specifične trošarine i stopu proporcionalne trošarine na cigarete na osnovi ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta iz stavka 6. ovoga članka te iznos minimalne trošarine.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati iznos specifične i stopu proporcionalne trošarine na cigarete te iznos minimalne trošarine.

41. Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Trošarinska osnovica i visina trošarine na cigare, cigarilose, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

Članak 88.

(1) Trošarinska osnovica na cigare i cigarilose je 1000 komada.

(2) Trošarinska osnovica na sitno rezani duhan za savijanje cigareta i na ostali duhan za pušenje je jedan kilogram netotežine.

(3) Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje visine trošarina na duhanske prerađevine iz ovoga članka.

41. Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Utvrđivanje maloprodajne cijene

Članak 89. (NN 144/21)

(1) Maloprodajna cijena duhanskih prerađevina koje se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske je cijena koju za svaku marku duhanskih prerađevina utvrđuju proizvođači ili njihovi predstavnici ili ovlašteni posrednici u Republici Hrvatskoj te uvoznici. Maloprodajna cijena uključuje i trošarinu, carinu i porez na dodanu vrijednost.

(2) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka je osoba sa sjedištem u Europskoj uniji koja proizvodi duhanske prerađevine koje su namijenjene (ili pripremljene) prodaji na malo. Proizvođač sa sjedištem u drugoj državi članici može pisano prenijeti pravo na utvrđivanje maloprodajne cijene svom predstavniku ili ovlaštenom posredniku u Republici Hrvatskoj koji može primati duhanske prerađevine u sustavu odgode plaćanja trošarine iz drugih država članica.

(3) Uvoznici duhanskih prerađevina prijavljuju maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina ako imaju pisano ovlaštenje nositelja prava intelektualnog vlasništva na žig duhanskih prerađevina sa sjedištem u trećoj državi ili trećem teritoriju o prijenosu prava na utvrđivanje odnosno prijavljivanje maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina.

(4) Osobe koje primaju iz druge države članice i uvoznici određene marke duhanskih prerađevina koji nemaju pisano ovlaštenje nositelja prava intelektualnog vlasništva na žig duhanskih prerađevina mogu podnijeti zahtjev za preuzimanje duhanskih markica, i to po maloprodajnoj cijeni koju je prijavio nositelj prava ili osoba temeljem ovlaštenja nositelja prava intelektualnog vlasništva na žig duhanskih prerađevina.

(5) Osobe iz stavka 1. ovoga članka, osim ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta koji vrše prodaju u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, moraju prijaviti maloprodajnu cijenu za svaku marku duhanskih prerađevina Središnjem uredu Carinske uprave 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, prijava povećanja maloprodajne cijene cigareta može se podnijeti u roku od dva radna dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 87. stavaka 7. i 8. ovoga Zakona kojom se povećava visina trošarine na cigarete, a povećana maloprodajna cijena cigareta vrijedi sljedećeg dana od isteka toga roka.

(7) Prodaja duhanskih prerađevina po maloprodajnim cijenama višim od prijavljenih nije dozvoljena.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje način prijavljivanja maloprodajne cijene duhanskih prerađevina.

Označavanje duhanskih prerađevina markicama

Članak 90.

(1) Duhanske prerađevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj i kada se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice.

(2) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem duhanske prerađevine napuštaju teritorij Europske unije ili se prodaju na brodovima i zrakoplovima za vrijeme plovidbe ili leta u treće države ili treće teritorije ili se prodaju putnicima u pristaništima otvorenim za međunarodni promet koji putuju u treće države ili treće teritorije uz predočenje ukrcajne karte ili se otpremaju uz oslobođenje od plaćanja trošarine sukladno članku 35. ovoga Zakona, moraju biti označene duhanskom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačene riječi »EU« odnosno »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika, slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, duhanske prerađevine mogu biti označene oznakom koju zahtijeva država uvoznica ili druga država članica odnosno bez oznake, a što trošarinski obveznik koji otprema duhanske prerađevine u sustavu odgode plaćanja trošarine mora dokumentirati nadležnom carinskom uredu dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.

(4) Duhanske prerađevine koje se uvoze moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija u trenutku kada se provodi carinski postupak puštanja robe u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice.

(5) Duhanske prerađevine koje se uvoze i provodi se carinski postupak puštanja robe u slobodan promet u drugoj državi članici Europske unije te se u sustavu odgode otpremaju na teritorij Republike Hrvatske radi puštanja u potrošnju moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija prije unosa na teritorij Republike Hrvatske, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice.

(6) Duhanske prerađevine koje su unesene iz druge države članice i puštaju se u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija prije unosa na teritorij Republike Hrvatske, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice.

(7) Duhanske prerađevine koje nisu proizvedene u Republici Hrvatskoj, a koje se uz odobrenje nadležnog carinskog ureda unose iz druge države članice ili uvoze te smještaju u trošarinsko skladište radi otpreme u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu ili do mjesta na kojem duhanske prerađevine napuštaju teritorij Europske unije ne moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija.

(8) Duhanske prerađevine koje nisu proizvedene u Republici Hrvatskoj, a koje unosi iz druge države članice ili uvozi primatelj iz članka 35. ovoga Zakona ne moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija.

(9) Duhanska markica Ministarstva financija iz stavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga članka mora biti nalijepljena na pakiranju za prodaju na malo ispod celofanskog ili drugog prozirnog omota kojim je obložen paketić tako da je vidljiva i nije je moguće ukloniti s jediničnog pakiranja a da se ne ošteti sama markica ili ambalaža pakiranja.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, kod duhanskih prerađevina koja su u specijalnim ili neuobičajenim pakiranjima duhanska markica iz stavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga članka može biti nalijepljena neposredno na originalnom pakiranju tako da je vidljiva i nije ju moguće ukloniti s jediničnog pakiranja a da se ne ošteti sama markica ili ambalaža pakiranja, a lijepljenje markica može se obaviti i u trošarinskom skladištu uz posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda.

(11) Duhanske prerađevine koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija smatraju se proizvodima na koje nije obračunana i plaćena trošarina te se njihovo puštanje u potrošnju, kupnja i posjedovanje smatraju protuzakonitima.

(12) Na pakiranjima duhanskih prerađevina za prodaju na malo mora biti nalijepljena duhanska markica Ministarstva financija iz stavaka 9. i 10. ovoga članka, uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisima u dijelu koji se odnosi na zdravstvena upozorenja, jedinstvenu identifikacijsku oznaku i sigurnosni element zaštite.

(13) Ministar financija pravilnikom propisuje slovne oznake predmeta oporezivanja i označavanje duhanskih prerađevina te posebnost označavanja cigara duhanskim markicama kada se puštaju u potrošnju u Republici Hrvatskoj.

Trošarinsko postupanje s markicama za označavanje duhanskih prerađevina

Članak 91. (NN 144/21)

(1) Trošarinskom obvezniku duhanskih prerađevina, osim ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta koji vrši prodaju u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama putnicima koji putuju u drugu državu članicu, u treću državu ili treći teritorij, izdaju se duhanske markice Ministarstva financija Republike Hrvatske na temelju zahtjeva za preuzimanje markica koji podnose Carinskoj upravi.

(2) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina prije preuzimanja duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske mora imati položen instrument osiguranja plaćanja trošarine na duhanske prerađevine.

(3) Trošarinskom obvezniku duhanskih prerađevina koji nije platio trošarinu u skladu s ovim Zakonom neće se izdavati markice iz članka 90. ovoga Zakona.

(4) Neovlaštena izrada markica iz članka 90. ovoga Zakona ili markica za duhanske prerađevine drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili njihovo neovlašteno tiskanje ili posjedovanje ili stavljanje u promet smatra se protuzakonitima.

(5) Namjerno oštećivanje markica iz članka 90. ovoga Zakona je protuzakonito.

(6) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina koji duhanske prerađevine pušta u potrošnju na području Republike Hrvatske obvezan je Carinskoj upravi dostavljati dnevni utrošak markica sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje, od dana puštanja u slobodan promet u Republici Hrvatskoj i od dana primitka iz druge države članice, a u svakom drugom slučaju do isteka 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica kada nastaje trošarinska obveza.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju iz članka 90. stavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je Carinskoj upravi podnijeti zahtjev za preuzimanje markica najkasnije sljedećeg radnog dana od dana primitka u trošarinsko skladište duhanskih prerađevina koje su u specijalnim ili neuobičajenim pakiranjima, dnevni utrošak markica mora dostaviti sljedeći radni dan od dana lijepljenja markica, a u svakom drugom slučaju do isteka 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica kada nastaje trošarinska obveza.

(8) Ako obveza podnošenja dnevnog utroška duhanskih markica nije nastala u skladu sa stavcima 6. i 7. ovoga članka i markice nisu predane u propisanim rokovima ni u produženom roku iz stavka 9. ovoga članka, iste se smatraju izgubljenim markicama te trošarinski obveznik podnosi dnevni utrošak markica istekom 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica kada nastaje trošarinska obveza. Obračunana trošarina plaća se u roku od 30 dana od dana nastanka obveze obračuna trošarine.

(9) Iznimno od stavaka 6. i 7. ovoga članka, u slučaju uvoza duhanskih prerađevina iz prekooceanskih zemalja koji nije obavljen u roku od 60 dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica, po zahtjevu uvoznika Carinska uprava može odobriti produženje toga roka.

(10) U slučaju iz članka 90. stavka 7. ovoga Zakona ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta dužan je sljedećeg radnog dana od dana unosa odnosno otpreme duhanskih prerađevina Carinskoj upravi dostaviti evidenciju o unosu i otpremi duhanskih prerađevina.

(11) Carinska uprava može odbiti izdavanje dijela traženog broja duhanskih markica ako na temelju prethodne analize opravdanosti zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da se radi o broju koji prelazi redovito poslovanje i uobičajeno predvidiv opseg i dinamiku plasmana duhanskih prerađevina na tržištu u Republici Hrvatskoj, vodeći računa o relevantnim poslovnim i tržišnim kretanjima, planiranom i očekivanom poslovno uvjetovanom širenju poslovanja i plasmana duhanskih prerađevina, uključujući i plasman novih duhanskih prerađevina te sezonski karakter poslovanja i plasman duhanskih prerađevina u određenom vremenskom razdoblju.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za tiskanje i preuzimanje duhanskih markica, kriterije po kojima se provodi analiza traženog broja duhanskih markica kada se traži izdavanje količine markica veće od količine duhanskih prerađevina puštenih u potrošnju, rukovanje markicama iz glavnog i pomoćnog trezora, postupanje trošarinskog obveznika s markicama, sadržaj zahtjeva za produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina, vođenje i podnošenje evidencija o unosu i otpremi duhanskih prerađevina, oblik i sadržaj te podnošenje dnevnog utroška duhanskih markica, dnevnog obračuna trošarine i mjesečnih izvješća.

Oslobođenje od plaćanja trošarine

Članak 92.

(1) Trošarina na duhanske prerađevine ne plaća se na prerađevine koje su isključivo namijenjene za znanstvena istraživanja i analizu kvalitete proizvoda, uz odobrenje Carinske uprave.

(2) Trošarina se ne plaća na cigarete koje se za vlastitu uporabu proizvode ručno ili nekim jednostavnim uređajem i to od duhanskih prerađevina na koje je plaćena trošarina, a nisu namijenjene prodaji i ne puštaju se u promet. Jednostavni uređaji su uređaji za motanje ili punjenje cigareta koji nisu prikladni za komercijalnu proizvodnju cigareta.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za oslobođenje od plaćanja trošarine prema ovome članku.

Povrat trošarine

Članak 93.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine na duhanske prerađevine imaju trošarinski obveznici na duhanske prerađevine koje su postale neupotrebljive zbog izmjena posebnih propisa kojima se uređuje postupanje s duhanskim prerađevinama u prometu i koje su uništene pod carinskim nadzorom.

(2) O povratu trošarine iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nadležni carinski ured.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za odobravanje povrata plaćene trošarine te uništenje duhanskih prerađevina pod carinskim nadzorom.

ODJELJAK 2.   DUHANSKI PROIZVODI

Članak 94.

(1) U smislu ovoga Zakona duhanskim proizvodima smatraju se proizvodi namijenjeni udisanju pare, bez procesa izgaranja, a koji se mogu smatrati supstitutima za duhanske prerađevine iz članka 82. stavka 1. ovoga Zakona i sadrže:

1. prerađeni duhan namijenjen zagrijavanju (u daljnjem tekstu: grijani duhanski proizvod)

2. tekućinu namijenjenu konzumiranju u elektroničkoj cigareti ili drugoj elektroničkoj napravi, neovisno o tome sadrži li nikotin (u daljnjem tekstu: e-tekućina).

(2) Duhanskim proizvodima smatraju se i proizvodi koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka, a ne mogu se podvesti pod stavak 1. točke 1. i 2. ovoga članka i nalaze se u prometu na tržištu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: novi duhanski proizvodi).

Članak 95.

(1) Trošarinska osnovica na grijani duhanski proizvod je jedan kilogram.

(2) Trošarinska osnovica na e-tekućinu je jedan mililitar.

(3) Trošarina na nove duhanske proizvode iz članka 94. stavka 2. ovoga Zakona obračunava se prema visini trošarine propisanoj na ostali duhan za pušenje.

(4) Nije dopuštena otprema, prijevoz ili primitak grijanih duhanskih proizvoda, e-tekućine i novih duhanskih proizvoda bez uobičajenog komercijalnog dokumenta.

(5) Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje visine trošarina na duhanske proizvode iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje način postupanja s uobičajenim komercijalnim dokumentom pri kretanju duhanskih proizvoda.

41. Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

POGLAVLJE III.   ENERGENTI I ELEKTRIČNA ENERGIJA

ODJELJAK 1.   OPĆENITO

Predmet oporezivanja

Članak 96.

(1) Trošarina se plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje i električnu energiju, koji su proizvedeni (uključujući i crpljenje iz tla gdje je to moguće primijeniti), uneseni ili uvezeni u Republiku Hrvatsku, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(2) Energentima se u smislu ovoga Zakona smatraju energenti određeni prema tarifnim oznakama KN, zamjenski energenti, aditivi i punila.

(3) U smislu ovoga Zakona energentima određenim prema tarifnim oznakama KN smatraju se:

1. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 1507 – 1518 ako su namijenjeni korištenju kao gorivo za grijanje ili pogonsko gorivo

2. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2701, 2702 i 2704 – 2715

3. proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2901 i 2902

4. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog podrijetla, ako su namijenjeni korištenju kao gorivo za grijanje ili pogonsko gorivo

5. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3403

6. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3811

7. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3817

8. proizvodi obuhvaćeni tarifnom oznakom KN 3824 90 99 ako su namijenjeni korištenju kao gorivo za grijanje ili pogonsko gorivo.

(4) Pogonom se u smislu ovoga Zakona smatra izgaranje energenta u motoru. Motorom se u smislu ovoga Zakona smatra bilo koji uređaj koji energente za pogon pretvara u energiju radi mehaničkog rada.

(5) Uporabom energenata za grijanje u smislu ovoga Zakona smatra se izgaranje energenata pri čemu oslobađaju toplinsku energiju bez obzira na namjenu korištenja oslobođene toplinske energije.

(6) U smislu ovoga Zakona pojedini predmeti oporezivanja imaju sljedeća značenja:

1. olovni motorni benzin je energent iz tarifnih oznaka KN 2710 11 51 i 2710 11 59

2. bezolovni motorni benzin je energent iz tarifnih oznaka KN 2710 11 41, 2710 11 45 i 2710 11 49

3. motorni benzin za zrakoplove je energent iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31 i 2710 11 70

4. plinsko ulje (u daljnjem tekstu: dizelsko gorivo) je energent iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 – 2710 19 49

5. označeno dizelsko gorivo za namjene grijanja (u daljnjem tekstu: loživo ulje) je energent iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 – 2710 19 49

6. označeno dizelsko gorivo za namjene iz članka 103. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: plavi dizel) je energent iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 – 2710 19 49

7. kerozin – petrolej je energent iz tarifnih oznaka KN 2710 19 21 i 2710 19 25

8. UNP – ukapljeni naftni plin je energent iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 – 2711 19 00

9. teško loživo ulje je energent iz tarifnih oznaka KN 2710 19 61 – 2710 19 69

10. prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i plinovi iz tarifne oznake KN 2711 29 00

11. kruta goriva su energenti iz tarifnih oznaka KN 2701, 2702 i 2704

12. električna energija je energija iz tarifne oznake KN 2716

13. biogorivo je tekuće ili plinovito gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo za potrebe prijevoza, proizvedeno iz biomase i definirano posebnim propisima.

(7) Zamjenskim energentom u smislu ovoga Zakona smatra se svaki proizvod, uključujući svaki drugi ugljikovodik, osim ugljikovodika određenog stavkom 3. ovoga članka koji je namijenjen za uporabu, ponuđen na prodaju ili se koristi kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje i predmet je oporezivanja trošarinom. Treset nije predmet oporezivanja ako je namijenjen za uporabu, ponuđen na prodaju ili se koristi kao gorivo za grijanje.

(8) Aditivima i punilima u smislu ovoga Zakona smatraju se proizvodi koji se kao dodatak ili radi poboljšanja svojstva ili za bilo koju drugu svrhu dodaju pogonskom gorivu ili se koriste kao dodatak pogonskom gorivu ili su namijenjeni za uporabu ili ponuđeni na prodaju kao pogonsko gorivo.

(9) Pod biomasom smatra se biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatnosti, uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada.

(10) Poslovnom uporabom predmeta oporezivanja iz stavka 6. točke 10. ovoga članka kada se koristi za namjenu grijanja te stavka 6. točaka 11. i 12. ovoga članka smatra se uporaba od strane gospodarskih subjekata koji samostalno otpremaju robu ili usluge, neovisno o namjeni ili rezultatima te gospodarske djelatnosti. Gospodarskim subjektom mogu se smatrati i pravne osobe koje u organizacijskom smislu predstavljaju samostalnu jedinicu koja je sposobna sama djelovati vlastitim sredstvima.

(11) Ako gospodarski subjekt predmet oporezivanja koristi i za poslovnu i za neposlovnu uporabu, predmet oporezivanja će se oporezovati razmjerno svakom načinu uporabe. Kada je poslovna ili neposlovna uporaba beznačajna, može se smatrati da ne postoji.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje način utvrđivanja poslovne i neposlovne uporabe.

Trošarinska osnovica i visina trošarine

Članak 97.

(1) Trošarinska osnovica za:

1. olovni motorni benzin, bezolovni motorni benzin, motorni benzin za zrakoplove, dizelsko gorivo, loživo ulje, plavi dizel i kerozin – petrolej je 1000 litara pri osnovnim uvjetima temperature energenta od +15 °C

2. UNP – ukapljeni naftni plin i teško loživo ulje je 1000 kilograma netomase

3. ugljen i koks je gigadžul bruto toplinske vrijednosti

4. električnu energiju i prirodni plin je količina električne energije odnosno prirodnog plina mjerena u megavatsatima.

(2) Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje visinu trošarine na predmete oporezivanja iz članka 96. stavka 6. ovoga Zakona.

39. Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju

Plaćanje trošarine

Članak 98.

(1) Na ostale energente čija visina nije određena uredbom iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona te zamjenske energente iz članka 96. stavka 7. ovoga Zakona trošarina se plaća prema namjeni korištenja i u iznosu propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo odnosno gorivo za grijanje.

(2) Jednakovrijednim pogonskim gorivom ili gorivom za grijanje u smislu ovoga Zakona smatra se pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje iz članka 96. stavka 6. ovoga Zakona s kojim se ostali energenti čija visina nije određena uredbom iz članka 97. stavka 2. ovoga Zakona te zamjenski energenti iz članka 96. stavka 7. ovoga Zakona mogu učinkovito zamijeniti u okviru njihova korištenja ili, ako to nije moguće, ono koje mu je od pogonskih goriva ili goriva za grijanje iz članka 96. stavka 6. ovoga Zakona prema svojim svojstvima i namjeni najbliže.

(3) Na aditive i punila iz članka 96. stavka 8. ovoga Zakona koji su dodani pogonskom gorivu ili su namijenjeni za uporabu, uporabljeni ili ponuđeni na prodaju kao pogonsko gorivo trošarina se plaća prema iznosu propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo.

(4) Na loživo ulje i plavi dizel iz kojeg je uklonjeno sredstvo za označavanje trošarina se plaća prema iznosu propisanom za dizelsko gorivo.

(5) Iznimno od odredbi ovoga članka, na energente za koje je utvrđeno da su bili predmet nezakonitog postupanja trošarina se plaća prema iznosu propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo, ovisno o vrsti energenta koji je bio predmet nezakonitog postupanja, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Mjerenje energenata

Članak 99.

(1) Ulazne i izlazne količine energenata trošarinski obveznici moraju mjeriti zakonitim mjerilima koje propisuje i ovjerava tijelo nadležno za mjeriteljstvo, dodatno plombiranim od nadležnog carinskog ureda. Dodatno plombiranje od nadležnog carinskog ureda ne odnosi se na plinomjere.

(2) Carinski ured nadležan prema lokaciji trošarinskog skladišta, osim dodatnog plombiranja zakonitih mjerila iz stavka 1. ovoga članka, plombira i prateće cjevovode, armature, komandne razvodne ormariće, osigurače i drugo što je u vezi s mjerenjem otpremljenih količina energenata, osim prirodnog plina.

(3) Popravak, zamjena, ovjeravanje i druge radnje koje zahtijevaju skidanje ili stavljanje carinske plombe na mjerila iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja se uz nazočnost ovlaštenog carinskog službenika nadležnog carinskog ureda, uz sastavljanje zapisnika.

ODJELJAK 2.   POSEBNOSTI POSTUPANJA S OZNAČENIM DIZELSKIM GORIVOM TE POVRAT TROŠARINE ZA KOMERCIJALNI PRIJEVOZ ROBE

Označavanje loživa ulja i plavog dizela

Članak 100.

(1) Loživo ulje i plavi dizel prije isporuke iz trošarinskog skladišta moraju biti označeni propisanim indikatorom i obojeni crvenom odnosno plavom bojom.

(2) Loživo ulje i plavi dizel koji se uvoze u carinskom postupku puštanja robe u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske ili druge države članice te se u sustavu odgode otpremaju na teritorij Republike Hrvatske smatrat će se propisno označenima ako ih prati potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini sredstva za označavanje, ovjerena od nadležnog tijela da su bili označeni u trećoj državi, a kojom se dokazuje da su označeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Ako se prilikom uvoza ne priloži potvrda ili na neki drugi način ne dokaže da su loživo ulje i plavi dizel propisno označeni, smatrat će se dizelskim gorivom iz članka 96. stavka 6. točke 4. ovoga Zakona.

(3) Loživo ulje i plavi dizel moraju biti skladišteni na način kojim se osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje.

(4) Označavanje se obavlja samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojemu je u odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište odobreno i označavanje loživa ulja i plavog dizela te koji u svom trošarinskom skladištu ima postrojenja prikladna za doziranje, miješanje ili slična postrojenja uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje.

(5) Kada loživo ulje i plavi dizel nisu propisno označeni ili kada postrojenja ne osiguravaju propisano označavanje, nadležni carinski ured ukinut će odobrenu radnju označavanja loživa ulja i plavog dizela.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje način i postupak označavanja loživa ulja i plavog dizela.

Korištenje loživa ulja i plavog dizela

Članak 101.

(1) Loživo ulje i plavi dizel moraju se koristiti i prodavati isključivo u svrhu propisanu ovim Zakonom.

(2) Loživo ulje mora se koristiti samo za namjenu grijanja i ne može se koristiti za druge namjene, uključujući pogon motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora i strojeva.

(3) Nije dozvoljeno odstraniti sredstva za označavanje loživa ulja i plavog dizela, smanjiti njihove koncentracije ili dodavati supstancije koje onemogućavaju utvrđivanje propisane označenosti.

(4) Svako postupanje protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitim postupanjem u smislu ovoga Zakona.

Stavljanje u promet loživa ulja i plavog dizela

Članak 102.

(1) Prodaja loživa ulja ne smije se vršiti izravnim utakanjem u spremnike goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva niti se u spremniku goriva smije posjedovati. Svako postupanje protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitim postupanjem u smislu ovoga Zakona. Spremnikom goriva smatra se standardni spremnik i svaki drugi spremnik koji se nalazi u ili na motornom vozilu, zrakoplovu, plovnom objektu ili plovilu, drugom motoru ili stroju, a koristi se ili ga je moguće koristiti za dovod goriva za izgaranje u motoru.

(2) Osobe koje prodaju loživo ulje dužne su u elektroničkom obliku voditi evidenciju o kupcima i prodanim količinama. Evidencije o krajnjim kupcima i prodanim količinama loživa ulja dostavljaju se Carinskoj upravi u elektroničkom obliku.

(3) Prodaja plavog dizela korisnicima prava iz članka 103. ovoga Zakona vrši se uz predočenje kartice goriva. Prodavatelj je prije prodaje dužan izvijestiti korisnika o raspoloživoj količini.

(4) Prodavatelj koji prodaje plavi dizel korisnicima prava iz članka 103. ovoga Zakona dužan je ispuniti uvjete za elektroničku razmjenu podataka iz središnje baze podataka o korisnicima iz članka 103. ovoga Zakona i ispuniti tehničke uvjete vođenja elektroničke evidencije potrošnje, kao i voditi evidenciju o kupcima.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje način primjene sustava elektroničke evidencije i razmjene podataka s Carinskom upravom o prodaji loživa ulja te sadržaj evidencije o kupcima i prodanim količinama plavog dizela i loživa ulja.

Korištenje bezolovnog motornog benzina i plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi i plovidbi

Članak 103. (NN 144/21)

(1) Korisnici prava na potrošnju plavog dizela za namjene u poljoprivredi su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika odnosno Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pri ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

(2) Korisnici prava na potrošnju plavog dizela koji se koristi za namjene u akvakulturi te za namjenu ribolova iz članka 105. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona su fizičke i pravne osobe koje posjeduju povlasticu ili dozvolu sukladno posebnim propisima.

(3) Korisnici prava na potrošnju bezolovnog motornog benzina za namjenu ribolova iz članka 105. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona su fizičke i pravne osobe koje posjeduju povlasticu sukladno posebnim propisima.

(4) Korisnici prava na potrošnju plavog dizela ili bezolovnog motornog benzina koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu iz članka 105. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona su fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik odnosno očevidnik kao vlasnici, brodari ili korisnici leasinga plovnih objekata ili plovila sukladno posebnom propisu.

(5) Korisnici prava na potrošnju plavog dizela ostvaruju to pravo prema posebnim propisima temeljem odobrenja i kartice goriva izdane od nadležnog tijela za poslove poljoprivrede i ribarstva odnosno nadležnog tijela za poslove mora. Kartica goriva smatra se javnom ispravom.

(6) Korisnici prava na potrošnju bezolovnog motornog benzina ostvaruju to pravo prema posebnim propisima temeljem odobrenja izdanog od nadležnog tijela za poslove ribarstva odnosno nadležnog tijela za poslove mora.

(7) Korisnici prava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka plavi dizel koriste za pogon poljoprivrednih strojeva poljoprivrednih gospodarstava te za rad pogonskih i pomoćnih motora plovila i strojeva u akvakulturi, za rad pogonskih i pomoćnih motora ribarskih plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov, korisnici prava iz stavka 3. ovoga članka bezolovni motorni benzin koriste za pogon ribarskih plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov, a korisnici prava iz stavka 4. ovoga članka plavi dizel koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

(8) Osobe koje podnose zahtjev za stjecanje statusa korisnika prava za namjene propisane ovim člankom dužne su potpuno i točno prikazati činjenice na kojima temelje svoj zahtjev te su nadležno tijelo bez odgađanja dužne izvijestiti o svim promjenama koje mogu biti od utjecaja na pravo i opseg korištenja dobivene povlastice.

(9) Ministar financija, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove poljoprivrede odnosno ministra nadležnog za poslove mora, pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način korištenja kartice goriva, način korištenja i kontrolu potrošnje plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi odnosno plovidbi te način prodaje i uvjete korištenja plavog dizela.

27. Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

28. Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

Povrat trošarine za komercijalni prijevoz robe i putnika

Članak 104. (NN 121/19)

(1) Pravo na povrat trošarine za dizelsko gorivo kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj može se ostvariti ako se dizelsko gorivo koristi kao pogonsko gorivo:

1. u komercijalnom prijevozu robe željeznicom ili registriranim kamionom koji je namijenjen isključivo za cestovni prijevoz robe i ima najveću dopuštenu masu koja nije manja od 7,5 tona ili

2. u komercijalnom prijevozu putnika željeznicom ili cestovnim vozilima kategorije M2 ili M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila, neovisno o tome radi li se o redovitom ili povremenom prijevozu.

(2) Povrat trošarine određuje se u visini razlike trošarine važeće na dan kupnje dizelskog goriva u Republici Hrvatskoj i minimalno propisane visine trošarine na dizelsko gorivo koja iznosi 330 eura, a koji iznos se preračunava u nacionalnu valutu sukladno članku 142. ovoga Zakona.

(3) Korisnici prava na povrat dužni su upisati se u registar korisnika prava na povrat trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

(4) Povrat plaćene trošarine ostvaruje se na temelju zahtjeva koji se podnosi nadležnom carinskom uredu uz dokaz o obavljenom komercijalnom prijevozu robe i putnika i računima za kupnju dizelskog goriva na području Republike Hrvatske. U slučaju cestovnog prijevoza uz zahtjev treba dostaviti i dokaz o registraciji motornog vozila, dok na računima za kupnju dizelskog goriva mora biti naveden podatak o registarskoj oznaci motornog vozila. Nadležni carinski ured može tražiti prilaganje i drugih dokaza za koje ocijeni da su bitni za odlučivanje o zahtjevu. Zahtjev za povrat trošarine mora biti utemeljen na potpunim i točnim podacima te uz zahtjev moraju biti podnesene vjerodostojne, točne i valjane isprave kojima se dokazuje osnovanost zahtjeva.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s upisivanjem u registar korisnika prava na povrat trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika, sadržaj zahtjeva za povrat te potrebne dokaze za ostvarivanje prava na povrat trošarine, sadržaj i način vođenja evidencija.

30. Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

34. Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom

ODJELJAK 3.   UPOTREBA ENERGENATA I ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA NAMJENE NA KOJE SE NE PLAĆA TROŠARINA

Članak 105. (NN 121/19, 144/21)

(1) Trošarina se ne plaća na:

1. energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu, osim uporabe za privatne letove

2. energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, uključujući ribolov i električnu energiju proizvedenu na plovilu, osim uporabe plovnih objekata i plovila za privatne svrhe

3. energente koje proizvođač energenata i električne energije koristi u svojim proizvodnim prostorijama za daljnju preradu odnosno proizvodnju drugih energenata i električne energije, osim ako se koriste kao pogonsko gorivo za vozila

4. energente koji se koriste za zajedničku proizvodnju toplinske i električne energije u jedinstvenom procesu (kogeneracija)

5. energente koji se koriste u mineraloškim procesima

6. dvojno korištenje energenata − ako se koriste kao gorivo za grijanje i istodobno za namjenu koja nije pogon ili grijanje (uporaba energenata za kemijsku redukciju, u elektrolitskim i metalurškim procesima)

7. energente koji se koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje

8. prirodni plin koji se koristi u kućanstvima i prirodni plin koji se koristi za pogon vozila.

(2) Trošarina se ne plaća ni na:

1. energente puštene u potrošnju u drugoj državi članici koji se nalaze u standardnim spremnicima komercijalnih motornih vozila te su namijenjeni uporabi kao pogonsko gorivo u tim vozilima, a ne za daljnju prodaju

2. energente koji su u specijalnim kontejnerima i koji dolaze iz drugih država članica, a namijenjeni su specifičnom korištenju za rad opskrbnih sustava tih kontejnera tijekom prijevoza

3. dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u strojevima za pripremu površina u razminiranju, na temelju Provedbene odluke Vijeća (EU) 2021/786 od 10. svibnja 2021. o ovlaštenju Republike Hrvatske da primijeni oslobođenje od poreza na plinsko ulje koje se upotrebljava za rad strojeva za humanitarno razminiranje u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ (SL L 173, 17. 5. 2021.).

(3) Privatnim letovima smatra se korištenje zrakoplova od strane vlasnika ili fizičke ili pravne osobe na temelju ugovora o najmu odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne i osobito različite od prijevoza putnika ili robe ili pružanja usluga uz naknadu ili za potrebe javnih tijela.

(4) Uporaba plovnih objekata i plovila u privatne svrhe smatra se uporaba plovnih objekata i plovila namijenjenih za sport i razonodu od strane vlasnika ili fizičke ili pravne osobe na temelju ugovora o najmu s posadom ili bez posade odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne i osobito različite od prijevoza putnika ili robe ili pružanja usluga uz naknadu ili za potrebe javnih tijela.

(5) Standardnim spremnicima u smislu ovoga Zakona smatraju se:

1. spremnici koje proizvođač trajno ugradi za sva motorna vozila istoga tipa kao što je predmetno vozilo i koji omogućuju neposredno korištenje goriva, kako za pogon tako i za odgovarajuće djelovanje sustava za hlađenje i drugih sustava tijekom prijevoza. Spremnici za plin ugrađeni u motorna vozila za neposredno korištenje plina kao goriva i spremnici ugrađeni u drugim sustavima kojima vozilo može biti opremljeno također se smatraju standardnim spremnicima

2. spremnici koje proizvođač trajno ugradi na sve specijalne kontejnere istoga tipa kao što je predmetni kontejner i koji omogućuju da se gorivo za vrijeme prijevoza koristi neposredno za rad sustava za hlađenje i drugih sustava kojima su opremljeni specijalni kontejneri.

(6) Specijalnim kontejnerom u smislu ovoga članka smatra se svaki uređaj opremljen posebno namijenjenom napravom za sustav hlađenja, sustav dovoda kisika, sustav toplinske izolacije ili drugim sustavom.

(7) Mineraloški procesi u smislu ovoga Zakona znače procese razvrstane u nomenklaturu NACE pod oznakom »DI 26 NACE prerada ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda« iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji gospodarskih djelatnosti u Uniji (SL L br. 293 od 24. 10. 1990., str. 1., s izmjenama i dopunama).

(8) Trošarina se ne plaća na električnu energiju:

1. koja se koristi za kemijsku redukciju i u elektrolitskim i metalurškim procesima

2. koja se koristi za zajedničku proizvodnju toplinske i električne energije u jedinstvenom procesu (kogeneracija)

3. koja se dobiva korištenjem iz obnovljivih izvora energije i ako je proizvođač koristi za vlastite potrebe: snage vjetra, valova, plime, geotermalnih izvora, sunčeve energije ili ako je proizvedena od biomase ili proizvoda od biomase

4. koja se koristi u mineraloškim procesima

5. koja se koristi u kućanstvima

6. koja se koristi za proizvodnju električne energije te za održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije

7. koja se koristi za komercijalni prijevoz robe i putnika željeznicom i tramvajem.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka o oslobođenju od plaćanja trošarine.

Članak 106.

(1) Oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu ostvaruje se povratom plaćene trošarine u slučajevima u kojima nije moguće ostvariti isporuku pogonskog goriva iz trošarinskog skladišta tako da se nedvojbeno može utvrditi njegova uporaba.

(2) Energenti na koje se primjenjuje oslobođenje iz članka 105. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona moraju se koristiti samo za pogon zrakoplova i ne mogu se koristiti za druge svrhe, uključujući za pogon motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora i strojeva. Svako postupanje protivno odredbama ovoga stavka smatra se nezakonitim postupanjem u smislu ovoga Zakona.

(3) Oslobođenje od trošarina za bezolovni motorni benzin koji se koristi kao pogonsko gorivo u ribolovu i plovidbi, osim uporabe za privatne svrhe, ostvaruje se povratom plaćene trošarine.

(4) Oslobođenje od plaćanja trošarine na dizelska goriva koja se koriste kao pogonsko gorivo u strojevima za razminiranje minama zagađenih površina ostvaruje se povratom plaćene trošarine.

(5) Povrat plaćene trošarine iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka ostvaruje se na temelju zahtjeva koji se podnosi nadležnom carinskom uredu. Zahtjev za povrat trošarine mora biti utemeljen na potpunim i točnim podacima te uz zahtjev moraju biti podnesene vjerodostojne, točne i valjane isprave kojima se dokazuje osnovanost zahtjeva.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za ostvarivanje prava na povrat plaćene trošarine prema ovome članku.

28. Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

29. Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju

31. Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

 

DIO TREĆI   TROŠARINSKI NADZOR, MJERE OSIGURANJA NAPLATE I ZLOUPORABA PRAVA

POGLAVLJE I.   NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM I PLAĆANJEM TROŠARINE

ODJELJAK 1.   UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za provedbu upravnog i inspekcijskog nadzora

Članak 107.

(1) Upravni nadzor nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za financije.

(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi Carinska uprava.

Postupak nadzora

Članak 108. (NN 121/19)

(1) Nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Carinska uprava te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima. Nadzor se osobito provodi nad proizvodnjom predmeta oporezivanja, obračunavanjem i plaćanjem trošarine, popisom zaliha, namjenskim korištenjem, otpremama, primitcima, raspolaganjem i kretanjem predmeta oporezivanja te vođenjem evidencija. Carinska uprava može provjeravati trgovačke, knjigovodstvene, tehnološke i druge evidencije, isprave i podatke koji se odnose na poslovanje trošarinskih obveznika ili obveznika plaćanja trošarine, osoba koje posjeduju ili obavljaju promet s predmetima oporezivanja i svake druge osobe koja je izravno ili neizravno poslovno ili na drugi način uključena u radnje s predmetima oporezivanja.

(2) Carinska uprava nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi primjenom odredbi ovoga Zakona, zakona kojim se uređuje porezni postupak te primjenom odredbi o nadzoru sukladno propisima kojima se uređuju poslovi i ovlasti carinske službe.

(3) Radi utvrđivanja pravilnosti obračuna i uplate trošarine Carinska uprava može provoditi nadzor u prodajnim objektima, prodavaonicama, skladištima i drugim objektima i mjestima gdje se obavlja prodaja, skladištenje i čuvanje proizvoda koji su predmet uređenja ovoga Zakona.

(4) Ako se tijekom nadzora utvrdi da trošarinski obveznik ili obveznik plaćanja trošarine ne vodi evidencije propisane ovim Zakonom ili ih neuredno vodi i da zbog toga nije moguće utvrditi trošarinsku obvezu, Carinska uprava naložit će popis svih zatečenih predmeta oporezivanja.

(5) Carinska uprava može rješenjem trošarinskom obvezniku ili obvezniku plaćanja trošarine privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti ako:

1. ne obračunava, netočno obračunava ili ne uplaćuje trošarinu

2. ne posjeduje dokumentaciju o proizvedenim, primljenim, otpremljenim, isporučenim i prodanim predmetima oporezivanja

3. ne vodi propisane evidencije ili evidencije vodi nepotpuno ili ne dostavlja propisana izvješća

4. ne posjeduje ili ne da na uvid dokumentaciju o trošarinskoj obvezi za uplatu te o uplaćenoj trošarini, kao i drugu porezno-pravno relevantnu poslovnu i financijsku dokumentaciju.

(6) Rješenje iz stavka 5. ovoga članka izvršava se pečaćenjem poslovnih prostorija, skladišta, pogona, dijela pogona, postrojenja, opreme ili drugih prostorija te onemogućavanjem korištenja postrojenja, uređaja i druge opreme za rad odnosno na drugi pogodan način.

(7) Zabrana iz stavka 5. ovoga članka traje do uklanjanja razloga zbog kojih je zabrana izrečena.

(8) Ako i nakon šest mjeseci od dana izvršnosti rješenja iz stavka 5. ovoga članka ne budu uklonjeni razlozi zbog kojih je izrečena privremena zabrana daljnjeg obavljanja djelatnosti, Carinska uprava može oduzeti i prodati predmete oporezivanja.

(9) Carinska uprava će u slučaju iz stavka 8. ovoga članka rješenjem brisati trošarinskog obveznika ili obveznika plaćanja trošarine iz registra trošarinskih obveznika. Ponovno upisivanje u registar trošarinskih obveznika moguće je ako u trenutku podnošenja prijave za upis podnositelj nema evidentiranih dospjelih dugova s naslova javnih davanja te ako ne postoje razlozi iz stavka 5. ovoga članka.

(10) Carinska uprava će rješenjem pravnoj ili fizičkoj osobi privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti ako:

1. ne dopusti ili onemogućava provedbu poreznog ili trošarinskog nadzora

2. proizvodi, posluje ili obavlja djelatnost s predmetima oporezivanja na području Republike Hrvatske bez upisa u sudski ili drugi odgovarajući registar i/ili bez upisa u registar trošarinskih obveznika i/ili bez ishođenja odgovarajućeg odobrenja prema odredbama ovoga Zakona

3. poduzima radnje koje imaju obilježja zlouporabe prava u kretanju ili raspolaganju predmetima oporezivanja

4. u prometu na području Republike Hrvatske prodaje, kupuje, skladišti, posjeduje ili na drugi način raspolaže predmetima oporezivanja protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom

5. oglašava prodaju ili ponudu predmeta oporezivanja čiji promet prema odredbama ovoga Zakona nije dopušten i/ili oglašava posredovanje u prometu ili drugom raspolaganju predmetima oporezivanja protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(11) Rješenje iz stavka 10. ovoga članka izvršava se odgovarajućom primjenom stavka 6. ovoga članka i privremenim oduzimanjem predmeta oporezivanja, uređaja i druge opreme za proizvodnju, preradu, prijevoz, prodaju, oglašavanje i skladištenje predmeta oporezivanja, o čemu je ovlašteni carinski službenik dužan izdati potvrdu.

(12) Zabrana iz stavka 10. ovoga članka traje do uklanjanja razloga zbog kojih je zabrana izrečena, a najkraće 30 dana od dana izdavanja rješenja.

(13) Ako se u slučajevima iz stavka 10. ovoga članka utvrdi nezakonito postupanje ili obavljanje djelatnosti, Carinska uprava može radi pravilnog uređenja postupanja, i ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, oduzeti te prodati ili uništiti predmete oporezivanja, uređaje i drugu opremu za proizvodnju, preradu, prijevoz, prodaju, oglašavanje i skladištenje istih.

(14) U slučajevima iz stavka 5. ovoga članka Carinska uprava može, ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, rješenjem narediti otklanjanje nadzorom utvrđenih nepravilnosti i odrediti primjereni rok u kojem nepravilnosti treba otkloniti.

Postupak provjere

Članak 109.

(1) U smislu ovoga Zakona provjere su nadzorne mjere i radnje koje Carinska uprava poduzima radi utvrđivanja činjenica bitnih za zakonito postupanje i raspolaganje predmetima oporezivanja.

(2) Postupak provjere smatra se pokrenutim kada Carinska uprava poduzme bilo koju radnju sa svrhom vođenja postupka.

(3) Carinska uprava o pokrenutom postupku provjere obavještava osobe na koje se ta provjera odnosi dostavom obavijesti o provođenju postupka provjere, u slučaju:

1. kada se provjera mora provesti u poslovnim ili skladišnim prostorima posjednika predmeta oporezivanja ili prostorima osobe koja na drugi način stvarno ili pravno raspolaže predmetima oporezivanja ili prostorima druge osobe koja je izravno ili neizravno uključena u te radnje u poslovnom ili drugom svojstvu ili

2. kada se provjera odnosi na bilo koju osobu koja je u posjedu isprava ili podataka koji se odnose na predmete oporezivanja ili koja je na bilo koji drugi način uključena u raspolaganje predmetima oporezivanja ili

3. kada su u vezi sa započetom provjerom potrebne aktivnosti osobe na koju se provjera odnosi (dostava isprava, davanje izjava i sl.).

(4) Obavijest o provođenju postupka provjere predaje se osobi:

1. najkasnije osam dana prije predviđenog postupanja iz stavka 2. ovoga članka ili

2. neposredno prije početka radnje provjere ako bi obavještavanje u roku iz točke 1. ovoga stavka umanjilo učinkovitost provjere ili bi se ugrozila svrha provjere.

(5) Iznimno od stavka 4. točke 2. ovoga članka, ako to okolnosti slučaja zahtijevaju, obavijest se može izreći usmeno, o čemu se unosi zabilješka u zapisniku o izvršenoj službenoj radnji.

(6) Ako Carinska uprava to smatra opravdanim, obavijest o provođenju provjere može se dostaviti osobi na koju se provjera odnosi i u drugim slučajevima od onih opisanih u stavku 3. ovoga članka.

Čuvanje dokumentacije i uzimanje uzoraka za analizu i ispitivanje

Članak 110.

(1) Radi provedbe poreznog nadzora i provjere obveznik plaćanja trošarine dužan je čuvati izdane i primljene račune, prateće trošarinske dokumente, carinske deklaracije, dokumente temeljem kojih je ostvario oslobođenje od plaćanja trošarine, dnevne obračune trošarine, izvješća i sve druge knjigovodstvene dokumente koji se na bilo koji način odnose na proizvodnju, skladištenje, uvoz, unos, izvoz i iznos trošarinskih i drugih proizvoda koji su predmet uređenja ovoga Zakona, a koji su bitni za obračunavanje i plaćanje trošarine, u roku utvrđenom posebnim propisima, a najduže deset godina nakon isteka godine na koju se ti dokumenti odnose.

(2) U postupku utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje Carinska uprava može pregledati trošarinske i druge proizvode koji su predmet uređenja ovoga Zakona i uzeti uzorke za analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje te od trošarinskog obveznika i drugih osoba kod kojih se oni nalaze tražiti dostavu računa, otpremnica, izdatnica, popratnica, komercijalnih, trgovačkih, službenih i drugih isprava te drugih dokaza potrebnih za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u poreznom postupku.

(3) Na postupak uzimanja, čuvanja, prijevoza i analize uzoraka te troškove postupka uzimanja uzoraka odgovarajuće se primjenjuju odredbe provedbenog propisa o uzimanju uzoraka u provedbi carinske ovlasti pregleda robe.

ODJELJAK 2.   POSEBNE MJERE NADZORA

Posebne mjere nadzora nad prodajom i isporukom loživa ulja i plavog dizela

Članak 111.

(1) Svaka osoba koja prodaje, isporučuje ili nabavlja radi daljnje prodaje loživo ulje i plavi dizel koji su pušteni u potrošnju dužna je ishoditi posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda. Posebnim odobrenjem utvrđuje se svako mjesto na kojem se obavljaju takve radnje, a mogu se odrediti i dodatne mjere nadzora, uključujući obvezu podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

(2) Prodaja loživa ulja može se obavljati samo iz:

1. posebno utvrđenih skladišta ili

2. posebno utvrđenih prodajnih mjesta.

(3) Prodaja loživa ulja iz posebno utvrđenih skladišta može se obavljati isključivo tako da prodavatelj dostavlja loživo ulje u prostor kupca.

(4) Prodaja loživa ulja iz posebno utvrđenih prodajnih mjesta smije se obavljati samo osobama koje su se prethodno upisale u registar kupaca loživa ulja i ne smije se obavljati u razdoblju od 30. travnja do 1. listopada. Carinska uprava će rješenjem brisati kupca loživa ulja iz registra ako se utvrdi da je nezakonito postupao s loživim uljem ili ne dopusti ili onemogućava provedbu trošarinskog nadzora.

(5) Svako postupanje protivno odredbama stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka ili protivno uvjetima iz posebnog odobrenja smatra se nezakonitim postupanjem u smislu ovoga Zakona. Ako se loživo ulje ili plavi dizel isporuče osobi koja ga nabavlja radi daljnje prodaje, a koja nema posebno odobrenje iz stavka 1. ovoga Zakona, isporučitelj je obveznik plaćanja trošarine koja se utvrđuje u visini za dizelsko gorivo.

(6) Korisnik posebnog odobrenja i trošarinski obveznik iz članka 121. stavka 3. ovoga Zakona su obveznici plaćanja trošarine koja se utvrđuje u visini za dizelsko gorivo ako se u nadzoru utvrdi da osoba kojoj je prodano ili isporučeno loživo ulje iz posebno utvrđenog skladišta za namjenu grijanja nema odgovarajući sustav grijanja ili spremnike za skladištenje odnosno ako je iz drugih okolnosti mogao znati da dostavljeno loživo ulje nije namijenjeno za grijanje.

(7) Korisnik posebnog odobrenja i trošarinski obveznik iz članka 121. stavka 3. ovoga Zakona su obveznici plaćanja trošarine koja se utvrđuje u visini za dizelsko gorivo ako se u nadzoru utvrdi da je loživo ulje iz posebno utvrđenih prodajnih mjesta prodano kupcu koji je brisan iz registra ili ako je iz drugih okolnosti mogao znati da loživo ulje prodano iz posebno utvrđenih prodajnih mjesta nije namijenjeno za grijanje.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za poslovanje s loživim uljem i plavim dizelom, način upisa u registar kupaca loživa ulja te priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje odobrenja, kao i podatke o kojima prodavatelj/kupac moraju voditi evidencije.

Nadzor nad korištenjem i prodajom loživa ulja i plavog dizela

Članak 112.

(1) Ako se pri nadzoru motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva utvrdi da se loživo ulje i plavi dizel koriste u druge svrhe osim u svrhe i na način propisan člankom 101. ovoga Zakona, vlasniku motornog vozila, plovnog objekta, plovila, drugog motora ili stroja trošarina se obračunava na količine koje odgovaraju obujmu spremnika pogonskoga goriva prema iznosu trošarine propisanom za dizelsko gorivo. Ovlašteni carinski službenik će osobi koja je nezakonito postupala naložiti da u roku od pet dana od dana kada je proveden nadzor ili u duljem roku koji odredi službena osoba, ovisno o okolnostima slučaja, izvrši istakanje loživa ulja ili plavog dizela koji je predmet nezakonitog postupanja i čišćenje spremnika goriva te da o tome dostavi pisani dokaz nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Carinske uprave. Troškove istakanja loživa ulja ili plavog dizela i čišćenje spremnika goriva snosi osoba koja je nezakonito postupala.

(2) Loživo ulje ili plavi dizel smatraju se označenima ako sadrže sredstvo za označavanje iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona u bilo kojoj koncentraciji i bez obzira na boju.

(3) Ako osoba koja je nezakonito postupala ne postupi u skladu s nalogom iz stavka 1. ovoga članka, Carinska uprava može poduzeti sve mjere, uključujući oduzimanje motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog stroja ili motora u čijem se spremniku goriva nalazilo loživo ulje ili plavi dizel koji je predmet nezakonitog postupanja. Carinska uprava poduzima mjere iz ovoga stavka donošenjem rješenja.

(4) Carinska uprava rješenjem će oduzeti motorno vozilo, plovni objekt, plovilo ili drugi stroj ili motor u kojem je ugrađen ili korišten spremnik goriva koji se ne može smatrati standardnim u smislu ovoga Zakona, a nije atestiran od nadležnog tijela ili koji je preinačen radi zlouporabe loživa ulja ili plavog dizela ili izbjegavanja nadzora nad namjenskom uporabom loživa ulja ili plavog dizela.

(5) Predmeti i sredstva iz stavaka 3. i 4. ovoga članka oduzet će se i kada nisu vlasništvo osobe koja je nezakonito postupala. Oduzimanje predmeta i sredstava iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od osobe od kojih su ti predmeti i sredstva oduzeti.

(6) Ako postoji opasnost da će osoba kojoj je ovlašteni carinski službenik naložio istakanje loživa ulja ili plavog dizela koji je predmet nezakonitog postupanja i čišćenje spremnika goriva izbjeći izvršenje naloga, Carinska uprava može, ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, rješenjem privremeno zabraniti uporabu motornih vozila, plovnih objekata i plovila za druge svrhe, osim za izvršenje tog naloga. Rješenje se izvršava pečaćenjem motornih vozila, plovnih objekata i plovila ili na drugi pogodan način.

(7) Radi utvrđivanja zakonitosti i namjenskog korištenja loživa ulja odnosno plavog dizela Carinska uprava ovlaštena je nadzirati i provjeravati udovoljava li korisnik svim uvjetima za ostvarivanje prava na njihovo korištenje. U provedbi nadzora ovlašteni carinski službenici mogu pregledavati poljoprivredno zemljište, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore te objekte, pregledavati uređaje, strojeve, motore, prijevozna sredstva, plovila, plovne objekte, robu, usjeve, nasade, poslovnu dokumentaciju i druge stvari kod nadziranih korisnika.

Posebne mjere nadzora nad korištenjem biogoriva puštenog u potrošnju

Članak 113.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja nabavlja biogorivo iz članka 96. stavka 6. točke 13. ovoga Zakona koje je pušteno u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske radi korištenja kao pogonskoga goriva za potrebe komercijalnog prijevoza mora prodavatelju dostaviti izjavu o korištenju biogoriva za prijevoz kojom se jamči isključivo korištenje biogoriva za prijevoz bez umješavanja i/ili dodavanja drugih energenata.

(2) Posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske dužna je ishoditi svaka osoba koja nabavlja biogorivo iz članka 96. stavka 6. točke 13. ovoga Zakona radi prodaje korisnicima za potrebe komercijalnog prijevoza i/ili drugim osobama koje obavljaju djelatnost trgovine biogorivom puštenim u potrošnju. Posebnim odobrenjem za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju utvrđuje se svako mjesto na kojem se obavljaju takve radnje, a mogu se odrediti i dodatne mjere nadzora nad raspolaganjem biogorivom, uključujući obvezu podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

(3) Prodaja i/ili isporuka biogoriva iz članka 96. stavka 6. točke 13. ovoga Zakona puštenog u potrošnju vrši se isključivo temeljem odobrenja za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju iz stavka 2. ovoga članka i/ili izjave o korištenju biogoriva za prijevoz iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako se utvrdi postupanje protivno odredbama stavka 1. i/ili stavka 2. i/ili stavka 3. ovoga članka ili protivno uvjetima iz posebnog odobrenja za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju, smatra se da je biogorivo predmet nezakonitog postupanja. Obračun trošarine određuje se prema iznosu propisanom za jednakovrijedno gorivo za pogon.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje način prodaje i/ili isporuke biogoriva, sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja, sadržaj i način dostavljanja izjave o korištenju biogoriva za prijevoz te podatke o kojima prodavatelj/kupac biogoriva moraju voditi evidencije.

Posebne mjere nadzora nad predmetima oporezivanja trošarinom na energente za pogon te energentima iz članka 51. ovoga Zakona

Članak 114. (NN 121/19)

(1) Svaka osoba koja prodaje, isporučuje, nabavlja radi daljnje prodaje ili u smislu članka 124. stavka 3. ovoga Zakona raspolaže predmetima oporezivanja trošarinom na energente za pogon koji su pušteni u potrošnju te energentima iz članka 51. ovoga Zakona dužna je ishoditi posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda. Posebnim odobrenjem utvrđuje se svako mjesto na kojem se obavljaju takve radnje, uvjeti i način raspolaganja energentima iz članka 51. ovoga Zakona, a mogu se odrediti i dodatne mjere nadzora, uključujući obvezu podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine.

(2) Prodaja, isporuka, nabava radi daljnje prodaje ili raspolaganje u smislu članka 124. stavka 3. ovoga Zakona predmetima oporezivanja trošarinom na energente za pogon koji su pušteni u potrošnju te energentima iz članka 51. ovoga Zakona vrši se isključivo temeljem posebnog odobrenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Svako postupanje protivno odredbama stavka 1. i/ili stavka 2. ovoga članka ili protivno uvjetima iz posebnog odobrenja smatra se nezakonitim postupanjem u smislu ovoga Zakona.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja te podatke o kojima korisnik posebnog odobrenja mora voditi evidencije.

Posebne mjere nadzora nad pojedinim energentima i proizvodima kada im namjena nije pogon ili grijanje i nad duhanskom sirovinom

Članak 115. (NN 121/19)

(1) Energenti iz tarifnih oznaka KN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2709 00 10, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00, proizvodi iz tarifne oznake KN 3814 00 90 te proizvodi iz tarifne oznake KN 3826 00 90 kada im namjena nije pogon ili grijanje podliježu posebnim mjerama nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja i odnose se na njihov komercijalni prijevoz u rasutom stanju. Komercijalnim prijevozom u rasutom stanju smatra se prijevoz definiran člankom 51. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Posebnim mjerama nadzora podliježe duhanska sirovina iz članka 83. ovoga Zakona.

(3) Svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava poslovati s energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka te duhanskom sirovinom mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika u smislu članka 31. stavka 1. ovoga Zakona i za poslovanje ishoditi posebno odobrenje. Posebnim odobrenjem utvrđuje se svako mjesto na kojem se obavljaju takve radnje i mogu se odrediti i dodatne mjere nadzora. Posebnim odobrenjem može se odrediti obveza podnošenja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine osobama koje namjeravaju poslovati s energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i ishođenja posebnog odobrenja odnosi se i na svaku osobu koja činjenično ili pravno na bilo koji način namjerava raspolagati, poslovati ili posluje s energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka te duhanskom sirovinom, što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja tih energenata i proizvoda te duhanske sirovine.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, posebnim odobrenjem za poslovanje s energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka može se:

1. obuhvatiti poslovanje više osoba koje raspolažu istom pošiljkom tih energenata i proizvoda

2. korisnika odobrenja izuzeti od obveze podnošenja obavijesti o namjeravanom unosu odnosno otpremi iz članka 116. stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika i ishođenja posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom ne odnosi se na ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača duhanskih prerađevina, kao i na osobe koje sukladno posebnim propisima imaju status proizvođača duhana ili obrađivača duhana te koje u svemu postupaju u skladu s tim propisima. Posebnim propisima smatraju se propisi kojima se uređuje postupanje s duhanom u proizvodnji, otkupu, obradi i/ili prometu duhanom, osim propisa o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (u daljnjem tekstu: duhanski propisi).

(7) Uz prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika istodobno se podnosi i zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka ili posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom.

(8) Podnositelj zahtjeva za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom prije izdavanja odobrenja mora položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine.

(9) Skladištenje duhanske sirovine može se obavljati samo u skladištu čiji je rad dopustio nadležni carinski ured izdavanjem odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom. U skladištu čiji je rad dopušten odobrenjem za poslovanje s duhanskom sirovinom može se skladištiti duhan samo tog korisnika odobrenja. U skladištu nije dopušteno dodatno prerađivati, obrađivati ili modificirati duhan.

(10) Nadležni carinski ured prije donošenja posebnog odobrenja za poslovanje s energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka odnosno posebnog odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom mora utvrditi vjerodostojnost činjenica i podataka navedenih u zahtjevu iz stavka 7. ovoga članka te neposredno na svakome mjestu na kojem se obavljaju takve radnje utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za izdavanje posebnog odobrenja. Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete, nadležni carinski ured će odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

(11) Posebno odobrenje za poslovanje s energentima i proizvodima iz stavka 1. ovoga članka odnosno posebno odobrenje za poslovanje s duhanskom sirovinom izdaje se na ime podnositelja zahtjeva bez prava prijenosa na drugu osobu (u daljnjem tekstu: korisnik posebnog odobrenja).

(12) Nakon ishođenja izvršnog odobrenja obavlja se upis u registar trošarinskih obveznika i korisnik posebnog odobrenja može početi poslovati.

(13) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza energenata i proizvoda iz stavka 1. ovoga članka ili duhanske sirovine pri unosu u Republiku Hrvatsku i/ili otpremi iz Republike Hrvatske odnosno prijevoza preko teritorija Republike Hrvatske, dužne su prije namjeravanog prijevoza obavijestiti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu radi dobivanja odobrenja za takvo kretanje. Navedena obavijest se ne podnosi ako je postupljeno u skladu s člankom 116. ovoga Zakona.

(14) Svako postupanje protivno odredbama ovoga članka ili protivno uvjetima iz posebnog odobrenja smatra se nezakonitim postupanjem u smislu ovoga Zakona.

(15) Ako se prilikom provedbe nadzora ili provjere ili na drugi način utvrdi povreda ovoga Zakona i izbjegavanje plaćanja trošarine u vezi s energentima i proizvodima koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka, ali su namijenjeni za pogon ili grijanje, proširit će se popis energenata i/ili proizvoda na koje se primjenjuju odredbe ovoga članka.

(16) Na određenje tarifnih oznaka KN iz stavka 1. ovoga članka primijenjen je propis kojim se uređuje razvrstavanje robe u Carinsku tarifu za 2018. godinu.

(17) Ministar financija pravilnikom propisuje sadržaj i priloge koji se podnose uz zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja, podatke o kojima korisnik posebnog odobrenja mora voditi evidencije te popis energenata nad kojima se provode posebne mjere nadzora.

Obavještavanje Carinske uprave, vođenje evidencija i primanje pojedinih energenata i proizvoda kada im namjena nije pogon ili grijanje i duhanske sirovine

Članak 116.

(1) Korisnik posebnog odobrenja ili druga osoba, osim ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta – proizvođača duhanskih prerađevina, koja unosi u Republiku Hrvatsku i/ili otprema iz Republike Hrvatske energente i proizvode iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona ili duhansku sirovinu iz članka 115. stavka 2. ovoga Zakona dužna je prije unosa i/ili otpreme obavijestiti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o namjeravanom unosu odnosno otpremi i omogućiti Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom.

(2) Primjerak poslane obavijesti iz stavka 1. ovoga članka s dokazom o slanju (ispis obavijesti i poruke poslane elektroničkom poštom) mora pratiti kretanje i prema potrebi ista mora biti predočena nadležnim tijelima.

(3) Korisnik posebnog odobrenja dužan je voditi evidencije o primljenim, naručenim, otpremljenim, isporučenim i uskladištenim energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona ili duhanskoj sirovini po trgovačkom nazivu proizvoda, tarifnoj oznaci iz Kombinirane nomenklature, količinama, pošiljateljima, naručiteljima i kupcima, kao i evidencije o kretanju tih energenata i proizvoda ili duhanske sirovine.

(4) Evidencije iz stavka 3. ovoga članka moraju se voditi i čuvati tako da se u svakom trenutku može iskazati stanje odnosno kretanje energenata i proizvoda odnosno duhanske sirovine. Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti uvid u evidenciju odnosno obvezati na dostavu iste.

(5) Korisnik posebnog odobrenja ili druga osoba koja prima energente i proizvode iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona ili duhansku sirovinu može od prijevoznika primiti te proizvode samo ako su ispunjeni uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka ili člankom 115. stavkom 13. ovoga Zakona. U protivnom je dužan bez odgađanja o takvoj pošiljci obavijestiti nadležni carinski ured.

(6) Prijevoznik ne može primiti energente i proizvode iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona ili duhansku sirovinu od korisnika posebnog odobrenja ili druge osobe koja prima te proizvode ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavkom 1. ovoga članka ili člankom 115. stavkom 13. ovoga Zakona.

(7) Svako postupanje protivno odredbama ovoga članka ili protivno uvjetima iz posebnog odobrenja smatra se nezakonitim postupanjem u smislu ovoga Zakona.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje način i rok podnošenja te sadržaj obavijesti o namjeravanom unosu/otpremi energenata i proizvoda te duhanske sirovine, kao i vođenje i čuvanje evidencija.

Dokumentacija o stjecanju i/ili posjedovanju duhanske sirovine

Članak 117.

(1) Nije dopuštena isporuka, prijevoz, skladištenje ili prodaja duhanske sirovine bez dokumentacije o stjecanju i/ili posjedovanju.

(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka čine one isprave i drugi dokazi iz kojih proizlazi pravilnost posjedovanja ili postupanja s duhanskom sirovinom, a mora najmanje sadržavati podatke o:

1. pošiljatelju i njegovu ovlaštenju o pravu na isporuku duhanske sirovine

2. primatelju i njegovu ovlaštenju o pravu na primitak i raspolaganje duhanskom sirovinom

3. prijevozniku

4. registarskoj oznaci prijevoznog sredstva

5. pravcu kretanja pošiljke duhanske sirovine i

6. pojedinostima o vrijednosti pošiljke, količini i načinu plaćanja.

(3) Svako postupanje protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitim postupanjem u smislu ovoga Zakona.

Posebnosti obračuna trošarine u slučajevima nezakonitog postupanja s duhanskom sirovinom

Članak 118.

(1) Ako se utvrdi postupanje protivno odredbama ovoga Zakona ili duhanskim propisima, a koje ima za posljedicu nezakonitu proizvodnju, preradu, posjedovanje, uporabu (korištenje), skladištenje, promet ili na bilo koji drugi način nezakonito činjenično ili pravno raspolaganje s duhanskom sirovinom iz članka 115. stavka 2. ovoga Zakona, smatra se da je duhanska sirovina predmet nezakonitog postupanja te nastaje obveza obračunavanja i plaćanja trošarine.

(2) Obračun trošarine iz stavka 1. ovoga članka određuje se za svaku količinu duhanske sirovine koja je bila predmet nezakonitog postupanja prema trošarinskoj osnovici i visini trošarine koja je propisana na sitno rezani duhan za savijanje cigareta, neovisno o naknadnim utjecajima koji su zbog bilo kojeg razloga ili osnove doveli do gubitka ili manjka mase duhanske sirovine.

(3) Obveznik plaćanja trošarine iz stavka 1. ovoga članka je svaka osoba koja je nezakonito postupala s duhanskom sirovinom. Ako je više osoba odgovorno za plaćanje trošarine, za plaćanje odgovaraju solidarno.

Posebnosti obračuna trošarine u slučajevima nezakonitog postupanja s energentima

Članak 119.

(1) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na obračun trošarine u slučajevima nezakonitog postupanja s energentima.

(2) Smatra se da su energenti iz članka 96. stavka 2. ovoga Zakona predmet nezakonitog postupanja ako se u provedbi nadzora ili provjere utvrdi da su korišteni kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje suprotno odredbama ovoga Zakona.

(3) Smatra se da su energenti iz članka 96. stavka 2. ovoga Zakona predmet nezakonitog postupanja ako se u provedbi nadzora ili provjere utvrdi da su namijenjeni za uporabu kao pogonsko gorivo suprotno odredbama ovoga Zakona, a osobito ako:

1. nemaju tarifnu oznaku koja je naznačena u prijevoznim, komercijalnim i/ili drugim ispravama koje prate kretanje pošiljke energenta ili koje se odnose na taj energent

2. temeljem provedene analize uzoraka energent ne može biti razvrstan u tarifnu oznaku KN

3. energent ne udovoljava zahtjevima iz posebnih propisa kojima se uređuju uvjeti stavljanja i korištenja energenata na tržištu, osim ako osoba koja posjeduje energente ili na drugi način njima raspolaže ne dokaže da su energenti pušteni u potrošnju u skladu s odredbama ovoga Zakona i da je na njih obračunana i plaćena trošarina

4. je energent predmet protupravnog otuđenja, obavljanja nezakonite trgovine i/ili neregistrirane djelatnosti

5. osoba koja postupa s energentima ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog raspolaganja, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je s energentima nezakonito postupano

6. je s energentima postupano protivno odredbama članka 115. ovoga Zakona ili protivno uvjetima iz posebnog odobrenja iz članka 115. ovoga Zakona

7. je s energentima postupano protivno odredbama ovoga Zakona o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine

8. su energenti pušteni u potrošnju protivno odredbama ovoga Zakona

9. je energent predmet zlouporabe prava u kretanju ili raspolaganju iz članaka 124. i 125. ovoga Zakona.

(4) Ako se u provedbi nadzora ili provjere, temeljem knjigovodstvenih, prijevoznih, komercijalnih i drugih isprava te evidencija, uzimanjem uzoraka za analizu i ispitivanje ili na drugi način, utvrdi nezakonito postupanje s energentima, nastaje obveza obračuna i plaćanja trošarine na količine za koje se utvrdi da su bile predmet nezakonitog postupanja. Carinska uprava će procjenom utvrditi količinu koja je bila predmet nezakonitog postupanja ako se ta količina ne može utvrditi na temelju knjigovodstvenih, prijevoznih, komercijalnih i drugih isprava te evidencija.

(5) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka trošarina se plaća prema iznosu propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo, ovisno o vrsti energenta koji je bio predmet nezakonitog postupanja, osim ako osoba koja je nezakonito postupala ne dokaže da su energenti bili korišteni za grijanje.

(6) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trošarina se plaća prema iznosu propisanom za jednakovrijedno pogonsko gorivo, ovisno o vrsti energenta koji je bio predmet nezakonitog postupanja.

(7) Obveznik plaćanja trošarine iz stavka 4. ovoga članka je svaka osoba koja je nezakonito postupala s energentima. Ako je više osoba odgovorno za plaćanje trošarine, za plaćanje odgovaraju solidarno.

(8) Nadležni carinski ured neće donijeti rješenje iz stavka 4. ovoga članka ako bi troškovi utvrđivanja i naplate trošarine bili nerazmjerni naplaćenom iznosu trošarine ili ako osoba koja sukladno stavku 3. točki 4. ovoga članka ne dokaže da energenti i/ili proizvodi nisu bili namijenjeni za uporabu kao pogonsko gorivo.

(9) Obavljanje neregistrirane djelatnosti s energentima u smislu ovoga članka podrazumijeva, među ostalim, i obavljanje energetske djelatnosti bez rješenja kojim se prema posebnim propisima dozvoljava obavljanje te djelatnosti. Neovisno o odredbama drugih propisa, u svrhu primjene ovoga članka Carinska uprava ovlaštena je utvrđivati obavljanje neregistrirane djelatnosti i nezakonite trgovine s energentima.

Oduzimanje energenata, sredstava, uređaja i druge opreme za proizvodnju, preradu, prijevoz i skladištenje energenata

Članak 120.

(1) Radi sprječavanja daljnjeg nezakonitog postupanja, zbog sigurnosnih razloga, razloga zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, bilja, zaštite prirode i okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga Carinska uprava može rješenjem oduzeti energente koji su predmet nezakonitog korištenja ili raspolaganja te sredstva, uređaje i drugu opremu za proizvodnju, preradu, prijevoz i skladištenje tih energenata. Oduzeti energenti, sredstva, uređaji i druga oprema se, ovisno o okolnostima slučaja, izlažu javnoj prodaji, prodaji neposrednom pogodbom, besplatno dodjeljuju ili uništavaju na trošak osobe koja je nezakonito postupala.

(2) Energenti, sredstva, uređaji i druga oprema iz stavaka 1. ovoga članka oduzet će se i kada nisu vlasništvo osobe koja je nezakonito postupala. Oduzimanje energenata, sredstava, uređaja i druge opreme ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od osobe od koje su ti energenti, sredstva, uređaji i druga oprema oduzeti.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s oduzimanjem energenata, sredstava, uređaja i druge opreme, kao i izlaganjem javnoj prodaji, prodaji neposrednom pogodbom odnosno uništenju proizvoda.

Izdavanje i ukidanje posebnih odobrenja

Članak 121.

(1) U postupku izdavanja posebnih odobrenja iz članka 111. stavka 1., članka 113. stavka 2., članka 114. stavka 1. i članka 115. stavka 3. ovoga Zakona mora se utvrditi najmanje ispunjavanje uvjeta iz članka 17. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Posebna odobrenja iz članka 111. stavka 1., članka 113. stavka 2., članka 114. stavka 1. i članka 115. stavka 3. ovoga Zakona izdaju se na određeno vrijeme i mogu se ukinuti prije isteka roka ako Carinska uprava utvrdi da je korisnik posebnog odobrenja postupio protivno odredbama ovoga Zakona ili protivno uvjetima iz posebnog odobrenja. Carinska uprava ukinut će posebno odobrenje osobito:

1. ako korisnik posebnog odobrenja prestane ispunjavati uvjete navedene u odobrenju; ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha i ako ne sastavlja popise u rokovima određenim u odobrenju; ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga; ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio carinski ured; sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji; ne ispunjava dodatne mjere nadzora; utaji trošarinu

2. ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je posebno odobrenje izdano

3. ako se utvrdi drugi način nezakonitog postupanja.

(3) Obveza ishođenja posebnih odobrenja iz članka 111. stavka 1., članka 113. stavka 2., članka 114. stavka 1. i članka 115. stavka 3. ovoga Zakona ne odnosi se na trošarinske obveznike kojima je odobreno trošarinsko postupanje u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja.

POGLAVLJE II.   MJERE RADI OSIGURANJA NAPLATE TROŠARINSKOG DUGA

Članak 122.

(1) Ako postoji opasnost da će se raspolaganjem imovinom, dogovorom s trećim osobama ili na drugi način spriječiti ili znatno otežati izvršenje naplate trošarine odnosno ako iz drugih okolnosti proizlazi da bi naplata trošarine mogla biti neizvjesna, Carinska uprava može, radi osiguranja naplate i ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići, oduzeti sve predmete i sredstva koji su namijenjeni ili uporabljeni za nezakonito postupanje te predmete koji su nastali kao posljedica nezakonitog postupanja, uključujući i oduzimanje i prodaju motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva koji su bili predmet nadzora ili provjere prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Postojanjem opasnosti iz stavka 1. ovoga članka osobito se smatra okolnost:

1. da je trošarinski obveznik ili obveznik plaćanja trošarine osoba koja je teže kršila ili ponavljano kršila odredbe trošarinskih, poreznih ili carinskih propisa

2. da se zbog visine trošarinskog duga opravdano očekuje otežano izvršenje naplate

3. da je trošarinski obveznik ili obveznik plaćanja trošarine osoba koja ne raspolaže drugim sredstvima ili imovinom koja bi osiguravala izvjesnost naplate trošarinskog duga ili osoba čija financijska sposobnost ne pruža dostatno jamstvo izvjesnosti naplate trošarinskog duga

4. da je trošarinski obveznik ili obveznik plaćanja trošarine osoba koja nema stalno prebivalište ili boravak u Republici Hrvatskoj ili

5. da je trošarinski obveznik ili obveznik plaćanja trošarine osoba koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj.

(3) Predmetima i sredstvima iz stavka 1. ovoga članka osobito se smatraju predmeti oporezivanja, uređaji i druga oprema za proizvodnju, preradu i skladištenje predmeta oporezivanja, prometna sredstva i slično. Prometnim sredstvom u smislu ovoga stavka smatra se svako sredstvo koje služi prijevozu ljudi i/ili robe.

(4) O privremenom oduzimanju predmeta i sredstava iz stavka 1. ovoga članka carinski ured izdaje potvrdu i u roku od 30 dana od dana izdavanja potvrde donosi rješenje kojim se određuje njihovo stavljanje pod trošarinski nadzor do izvršenja rješenja o naplati trošarine. Rješenje o stavljanju pod nadzor dostavlja se i vlasniku motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva ako osoba koja je zatečena u nenamjenskom korištenju ili raspolaganju energentima nije ujedno i vlasnik.

(5) Ako se podnese primjereni instrument osiguranja plaćanja u visini pripadajućeg trošarinskog duga, privremeno oduzeti predmeti i sredstva iz stavka 1. ovoga članka vratit će se osobi od koje su oduzeti. Instrument osiguranja duga može podnijeti druga osoba.

(6) Kada se nakon izvršnosti rješenja o naplati trošarine utvrdi da trošarina nije plaćena, dug će se naplatiti iz instrumenta osiguranja iz stavka 5. ovoga članka. Ako instrument osiguranja nije podnesen ili nije podnesen u visini pripadajućeg trošarinskog duga, carinski ured će rješenjem o izvršenju trajno oduzeti predmete i sredstva iz stavka 1. ovoga članka i odrediti njihovu prodaju.

(7) Sredstva ostvarena unovčenjem instrumenta osiguranja i prodajom predmeta i sredstava iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se tako da se najprije naplaćuju kamate i troškovi odnosnog postupka (troškovi prikupljanja, čuvanja i prodaje), a nakon toga iznos dužne trošarine, čime se dug s osnove trošarine smatra ugašenim u dijelu prihoda ostvarenog prodajom.

(8) Ako sredstva ostvarena unovčenjem instrumenta osiguranja ili prodajom nisu dostatna za podmirenje kamata, troškova odnosnog postupka i iznosa dužne trošarine, za nenaplaćeni dio će se provesti postupak prisilne naplate prema propisima za prisilnu naplatu javnih davanja.

(9) Ako su sredstva ostvarena prodajom veća od potrebnih sredstava za podmirenje kamata, troškova odnosnog postupka i iznosa dužne trošarine, nakon naplate ostatak sredstava se vraća osobi od koje su prodani predmeti i sredstva bili oduzeti.

(10) Troškove u vezi s prikupljanjem, čuvanjem i održavanjem predmeta i sredstava iz stavka 1. ovoga članka snosi vlasnik odnosno dužnik.

(11) Predmeti i sredstva iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se i kada nisu vlasništvo osobe koja je nezakonito postupala. Oduzimanje predmeta i sredstava iz stavka 1. ovoga članka ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od osobe od koje su ti predmeti i sredstva oduzeti.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje postupanje s oduzetom robom.

Članak 123.

(1) Ako postoji vjerojatnost da će obveznik plaćanja trošarine ili porezni jamac onemogućiti naplatu trošarine, uključujući naplatu još nedospjelog i neutvrđenog iznosa trošarine te ako trošarinski obveznik ne vodi evidencije ili evidencije vodi nepotpuno ili ne dostavlja izvješća propisana ovim Zakonom, mogu se poduzeti mjere osiguranja naplate.

(2) Mjere osiguranja naplate određuju se rješenjem i sastoje se u zabrani raspolaganja sredstvima na žiroračunu ili drugim računima osoba navedenih u stavku 1. ovoga članka, u popisu pokretnina, tražbina i drugih imovinskih prava, zabrani raspolaganja tražbinama, oduzimanju pokretnina i predbilježbi založnog prava na nekretnini.

(3) Pljenidba radi osiguranja naplate može se odgoditi ili obustaviti ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ili u njihovo ime druge osobe podnesu primjerena sredstva osiguranja.

POGLAVLJE III.    ZLOUPORABA PRAVA U KRETANJU ILI RASPOLAGANJU S PREDMETIMA OPOREZIVANJA

Članak 124.

(1) Zlouporabom prava u kretanju ili raspolaganju predmetima oporezivanja smatra se svako postupanje osoba koje su na bilo koji način izravno ili neizravno uključene u kretanje ili raspolaganje predmetima oporezivanja koje je usmjereno na:

1. prikrivanje stvarne namjere, cilja ili osnove kretanja ili raspolaganja predmetima oporezivanja

2. izbjegavanje plaćanja trošarine ili drugih javnih davanja, uključujući i stvaranje uvjeta za izbjegavanje plaćanja trošarine ili drugih javnih davanja.

(2) Smatra se da osobe koje su na bilo koji način izravno ili neizravno uključene u kretanje ili raspolaganje predmetima oporezivanja zloupotrebljavaju pravo u kretanju i raspolaganju predmetima oporezivanja ako:

1. sklapaju fiktivne ili prividne pravne poslove u vezi s kretanjem ili raspolaganjem predmetima oporezivanja ili sudjeluju u sklapanju ili izvršavanju takvih pravnih poslova u bilo kojem svojstvu

2. organiziraju fiktivne isporuke, primitke, kretanja ili raspolaganja predmetima oporezivanja ili izravno ili neizravno sudjeluju u njima

3. zloupotrebljavaju Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda za prikazivanje fiktivnih kretanja ili raspolaganja

4. izravno ili neizravno sudjeluju u krivotvorenju poslovne, prijevozne ili druge dokumentacije u vezi s kretanjem ili raspolaganjem predmetima oporezivanja ili u korištenju takve krivotvorene dokumentacije

5. neovlašteno ili samovoljno koriste podatke drugih fizičkih ili pravnih osoba radi obavljanja ili stvaranja uvjeta za obavljanje radnji, postupanja, kretanja ili raspolaganja predmetima oporezivanja

6. zloupotrebom povjerenja, prijevarnim, lažnim ili obmanjujućim radnjama obavljaju radnje, postupanja, kretanja ili raspolaganja predmetima oporezivanja ili stvaraju uvjete za takve radnje, postupanja, kretanja ili raspolaganja.

(3) Raspolaganjem predmetima oporezivanja u smislu ovoga članka smatra se svako činjenično ili pravno raspolaganje, uključujući i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, prijevoznika, primatelja ili pošiljatelja predmeta oporezivanja.

Članak 125.

(1) Ako je osnova za utvrđivanje obveze obračunavanja i plaćanja trošarine zlouporaba prava u kretanju ili raspolaganju predmetima oporezivanja proizvoda i ako se s time u vezi utvrdi postojanje fiktivnog ili prividnog pravnog posla ili fiktivne isporuke, primitka, kretanja ili raspolaganja predmetima oporezivanja, tada je osnova za utvrđivanje trošarinske obveze fiktivni ili prividni pravni posao odnosno fiktivna isporuka, primitak, kretanje ili raspolaganje predmetima oporezivanja. Svaka osoba koja izravno ili neizravno sudjeluje u zlouporabi prava u sklapanju ili izvršavanju fiktivnog ili prividnog pravnog posla ili fiktivne isporuke, primitka, kretanja ili raspolaganja predmetima oporezivanja, odgovara kao jamac platac za plaćanje nastale trošarinske obveze.

(2) Svaka osoba za koju iz objektivnih okolnost proizlazi da je znala ili morala znati da svojim radnjama ili propuštanjem poduzimanja dužnih radnji sudjeluje u zlouporabi prava u kretanju ili raspolaganju predmetima oporezivanja odgovara kao jamac platac za plaćanje nastale trošarinske obveze.

(3) Ako je osnova za utvrđivanje obveze obračunavanja i plaćanja trošarine zlouporaba prava u kretanju ili raspolaganju predmetima oporezivanja, članovi trgovačkih društava i osobe koje vode poslove društva ne mogu se pozvati na to da po zakonu ne odgovaraju za obveze društva i takve osobe za trošarinski dug odgovaraju osobno, solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom. Za trošarinski dug osobno, solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom odgovara i osoba koja se koristi drugim osobama koje djeluju kao njezini povjerenici tako da se u društvu kao član iskazuje netko drugi, ali to čini po nalogu i uputama te osobe.

(4) Carinska uprava koristi sva dokazna sredstva za utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje u postupku utvrđivanja zlouporabe prava u kretanju ili raspolaganju predmetima oporezivanja, uključujući obavijesti i informacije prikupljene u skladu s propisima kojima se uređuje administrativna suradnja i razmjena informacija s drugim državama.

Članak 126.

(1) Ako se primjenom zakona kojim se uređuje porezni postupak utvrdi zlouporaba prava iz porezno-dužničkog odnosa u pogledu osoba za koje je utvrđena zlouporaba prava ili koje su stvarno ili pravno povezane s tim osobama:

1. rješenjem će se odbiti prijava za upis u registar trošarinskih obveznika i/ili zahtjev za izdavanje odobrenja (ovlaštenja) za rad u odgovarajućem trošarinskom statusu

2. ukinut će se odobrenje (ovlaštenje) za rad u odgovarajućem trošarinskom statusu.

(2) Ako je primjenom zakona kojim se uređuje porezni postupak pokrenut postupak utvrđivanja zlouporabe prava iz porezno-dužničkog odnosa u pogledu osoba za koje je pokrenut postupak zlouporabe prava ili koje su stvarno ili pravno povezane s tim osobama:

1. u postupku izdavanja odobrenja (ovlaštenja) za rad u odgovarajućem trošarinskom statusu obvezno će se zahtijevati podnošenje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine u dvostrukoj visini one jamstvene svote koja je u svakom trenutku dostatna za namirenje dospjelog i mogućeg trošarinskog duga

2. u slučaju da je izdano zahtijevano odobrenje (ovlaštenje) za rad u odgovarajućem trošarinskom statusu, obvezno se provode kontinuirane pojačane mjere nadzora.

 

DIO ČETVRTI   POSTUPOVNE ODREDBE

Primjena postupovnih pravila

Članak 127.

(1) Glede žalbenog postupka, postupka obnove, zastare, obračunavanja, naplate, povrata trošarine i poreznog nadzora primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porezni postupak.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na predmete oporezivanja koji su uvezeni ili koji se uvoze na područje Republike Hrvatske odnosno koji podliježu naplati carinskog duga glede žalbenog postupka, postupka obnove, zastare, obračunavanja, naplate, povrata trošarine i nadzora primjenjuju se odredbe carinskih propisa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

(3) Ako postoje uvjeti za neposredno rješavanje stvari u postupku za povrat trošarine koji je pokrenut na zahtjev stranke, rješenje kojim se udovoljava zahtjevu stranke može se izdati na propisanom obrascu zahtjeva za povrat.

(4) Glede razvrstavanja trošarinskih proizvoda u tarifnu oznaku KN odlučuje Carinska uprava u skladu s carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje robe po carinskoj tarifi.

(5) Dostava rješenja i drugih akata obavlja se javnom objavom stavljanjem pismena na oglasnu ploču Carinske uprave ili na mrežnoj stranici Carinske uprave ako iz okolnosti slučaja proizlazi da su drugi oblici dostave nemogući ili neprikladni, ako postoje okolnosti koje upućuju na to da se očito izbjegava primitak rješenja ili ako stranka promijeni adresu prebivališta, boravišta ili sjedišta, a o tome ne obavijesti Carinsku upravu.

Pravni učinak žalbe

Članak 128.

Žalba izjavljena protiv rješenja ili odobrenja donesenog prema odredbama ovoga Zakona ne odgađa njegovo izvršenje.

Upravne pristojbe

Članak 129.

Po postupcima iz ovoga Zakona ne plaćaju se upravne pristojbe.

Postupanje u slučaju izmjena tarifnih oznaka KN

Članak 130.

(1) Odredbe ovoga Zakona u odnosu na određenje predmeta oporezivanja primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju izmjena tarifnih oznaka u KN, s time da to ne smije utjecati na opseg i visinu oporezivanja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Carinska uprava na mrežnim stranicama objavljuje korelacijske tablice tarifnih oznaka KN iz odredbi ovoga Zakona i važećim tarifnim oznakama KN sukladno promjenama propisa kojima se uređuje razvrstavanje robe u Carinsku tarifu.

Ugovor o tiskanju markica

Članak 131.

(1) Ministarstvo financija ugovorit će tiskanje posebnih markica iz članka 71. ovoga Zakona i duhanskih markica iz članka 90. ovoga Zakona s osobom (u daljnjem tekstu: tiskara) koja osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju vrijednosnica.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i tiskare uredit će se oblik, veličina, sadržaj i druga obilježja koja imaju markice, njihova jedinična cijena, vrsta papira za tiskanje markica, odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručenih količina markica, mjesto i način predaje tiskanih markica Ministarstvu financija, međusobno izvješćivanje i vođenje evidencija te nadzor pri izradi markica.

(3) Prihod ostvaren uplatom sredstava za tiskanje markica iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija doznačuje u korist tiskare koja je izvršila uslugu tiskanja.

 

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 132. (NN 121/19, 144/21)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 30.000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. loživo ulje ili plavi dizel označene propisanim indikatorom u bilo kojoj koncentraciji i bez obzira na boju, suprotno članku 101. ovoga Zakona, kao vlasnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili u spremniku posjeduje označeno loživo ulje ili plavi dizel (članak 101. stavci 1. i 2. i članak 112. stavci 1. i 2.)

2. loživo ulje ili plavi dizel označene propisanim indikatorom u bilo kojoj koncentraciji i bez obzira na boju, suprotno članku 101. ovoga Zakona, kao korisnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili u spremniku posjeduje označeno loživo ulje ili plavi dizel (članak 101. stavci 1. i 2. i članak 112. stavci 1. i 2.)

3. loživo ulje koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili ga u spremniku posjeduje (članak 101. stavci 1. i 2., članak 102. stavak 1. i članak 112. stavci 1. i 2.)

4. kao vlasnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi loživo ulje za pogon motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja (članak 101. stavci 1. i 2. i članak 112. stavci 1. i 2.)

5. plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi i za namjene iz članka 105. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, suprotno članku 101. ovoga Zakona, kao vlasnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili ga u spremniku posjeduje (članak 101. stavak 1. i članak 112. stavci 1. i 2.)

6. plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi i za namjene iz članka 105. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, suprotno članku 101. ovoga Zakona, kao korisnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja koristi za pogon ili utače u spremnik motornog vozila, plovnog objekta, plovila ili drugog motora ili stroja ili ga u spremniku posjeduje (članak 101. stavak 1. i članak 112. stavak 2.)

7. odbije ili na neki drugi način otežava pregled trošarinskih i drugih proizvoda koji su predmet uređenja ovoga Zakona, uzimanje uzoraka za analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje te dostavu računa, otpremnica, izdatnica, popratnica, komercijalnih, trgovačkih, službenih i drugih isprava te drugih dokaza potrebnih za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u poreznom postupku (članak 110. stavak 2.)

8. podnese zahtjev za povrat trošarine s navedenim nepotpunim ili netočnim podacima ili uz zahtjev za povrat trošarine podnese nevjerodostojnu ili netočnu ili nevaljanu ispravu (članak 104. stavak 4. i članak 106. stavak 5.)

9. onemogući provedbu mjere oduzimanja predmeta i sredstava iz članka 112. stavka 3. i 4. ovoga Zakona

10. odbije, spriječi, onemogući ili otežava nadzor i provjeru udovoljavanja uvjetima za ostvarivanje prava na korištenje loživa ulja odnosno plavog dizela (članak 112. stavak 7.)

11. nabavi, proda i/ili isporuči biogorivo iz članka 96. stavka 6. točke 13. ovoga Zakona pušteno u potrošnju bez odobrenja za poslovanje s biogorivom puštenim u potrošnju i/ili bez izjave o korištenju biogoriva za prijevoz iz članka 113. stavka 1. i 2. ovoga Zakona (članak 113. stavci 1., 2. i 3.)

12. nabavi, proda i/ili isporuči radi daljnje prodaje ili u smislu članka 124. stavka 3. ovoga Zakona raspolaže predmetima oporezivanja trošarinom na energente za pogon koji su pušteni u potrošnju te energentima iz članka 51. ovoga Zakona bez posebnog odobrenja nadležnog carinskog ureda kojim je utvrđeno svako mjesto na kojem se obavljaju takve radnje (članak 114. stavak 1.)

13. proda ili isporuči predmete oporezivanja trošarinom na energente za pogon koji su pušteni u potrošnju osobi koja nema posebno odobrenje iz članka 114. stavka 1. ovoga Zakona (članak 114. stavak 2.)

14. činjenično ili pravno na bilo koji način raspolaže ili posluje s energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona te duhanskom sirovinom, što obuhvaća i isključivo obavljanje financijskih transakcija ili radnji koje podrazumijevaju izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje bilo koje knjigovodstvene ili računovodstvene isprave, sklapanje ugovora ili sudjelovanje u ugovornim odnosima ili izdavanje, potvrđivanje ili ovjeravanje prijevozne ili neke druge isprave u svojstvu kupca, prodavatelja, posrednika, primatelja ili pošiljatelja tih energenta i proizvoda te duhanske sirovine bez upisa u registar trošarinskih obveznika i ishođenja posebnog odobrenja (članak 115. stavak 4.)

15. ne skladišti duhansku sirovinu u skladištu čiji je rad dopustio nadležni carinski ured izdavanjem odobrenja za poslovanje s duhanskom sirovinom ili ako u skladištu čiji je rad dopušten odobrenjem za poslovanje s duhanskom sirovinom skladišti duhan drugog korisnika odobrenja ili ako u skladištu dodatno prerađuje, obrađuje ili modificira duhan (članak 115. stavak 9.)

16. kao osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza energenata i proizvoda iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona ili duhanske sirovine pri unosu u Republiku Hrvatsku i/ili otpremi iz Republike Hrvatske odnosno prijevozu preko teritorija Republike Hrvatske, prije namjeravanog prijevoza ne obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu radi dobivanja odobrenja za takvo kretanje (članak 115. stavak 13.)

17. kao korisnik posebnog odobrenja ili druga osoba koja unosi u Republiku Hrvatsku i/ili otprema iz Republike Hrvatske energente i proizvode iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona ili duhansku sirovinu iz članka 115. stavka 2. ovoga Zakona prije unosa i/ili otpreme ne obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o namjeravanom unosu odnosno otpremi i ne omogući Carinskoj upravi provjeru i nesmetano obavljanje nadzora nad pošiljkom i ne osigura da primjerak obavijesti s dokazom o slanju ne prati kretanje, ili te dokumente ne predoči nadležnim tijelima (članak 116. stavci 1. i 2.)

18. kao korisnik posebnog odobrenja ne vodi evidencije o primljenim, naručenim, otpremljenim, isporučenim i uskladištenim energentima i proizvodima iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona ili duhanskoj sirovini po trgovačkom nazivu proizvoda, tarifnoj oznaci KN, količinama, pošiljateljima, naručiteljima i kupcima, kao i evidencije o kretanju tih energenata i proizvoda ili duhanske sirovine (članak 116. stavak 3.)

19. kao korisnik posebnog odobrenja ne vodi i ne čuva evidencije tako da se u svakom trenutku može iskazati stanje odnosno kretanje energenata i proizvoda odnosno duhanske sirovine ili ako odbije, spriječi, onemogući ili otežava uvid u evidenciju ili njezinu dostavu (članak 116. stavak 4.)

20. kao korisnik posebnog odobrenja ili druga osoba koja prima energente i proizvode iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona ili duhansku sirovinu primi od prijevoznika te proizvode, a nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 116. stavkom 1. ovoga Zakona ili člankom 115. stavkom 13. ovoga Zakona (članak 116. stavak 5.)

21. kao prijevoznik primi energente i proizvode iz članka 115. stavka 1. ovoga Zakona ili duhansku sirovinu od korisnika posebnog odobrenja ili druge osobe koja prima te proizvode, a nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 116. stavkom 1. ovoga Zakona ili člankom 115. stavkom 13. ovoga Zakona (članak 116. stavak 6.)

22. isporučuje, prevozi, skladišti ili prodaje duhansku sirovine bez dokumentacije o stjecanju i/ili posjedovanju (članak 117. stavak 1.)

23. iz dokumentacije iz članka 117. stavka 1. ovoga Zakona ne proizlazi pravilnost posjedovanja ili postupanja s duhanskom sirovinom ili ako dokumentacija ne sadrži podatke propisane člankom 117. stavkom 2. ovoga Zakona (članak 117. stavak 2.)

24. se u provedbi nadzora ili provjere utvrdi da su energenti iz članka 96. stavka 2. ovoga Zakona predmet nezakonitog postupanja prema članku 119. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona

25. onemogućava oduzimanje energenata koji su predmet nezakonitog korištenja ili raspolaganja te sredstva, uređaje i drugu opremu za proizvodnju, preradu, prijevoz i skladištenje tih energenta (članak 120. stavak 1.)

26. onemogućava provedbu mjera radi osiguranja naplate trošarinskog duga iz članka 122. ovoga Zakona

27. zlouporabi prava u kretanju ili raspolaganju predmetima oporezivanja prikrivanjem stvarne namjere, cilja ili osnove kretanja ili raspolaganja predmetima oporezivanja ili izbjegavanjem plaćanja trošarine ili drugih javnih davanja, uključujući i stvaranjem uvjeta za izbjegavanje plaćanja trošarine ili drugih javnih davanja oporezivanja (članak 124. stavci 1. i 3.)

28. zlouporabi prava u kretanju ili raspolaganju predmetima oporezivanja na način kako je to opisano člankom 124. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će se obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem obrta odnosno druge samostalne djelatnosti.

Članak 133. (NN 121/19, 144/21)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobila odobrenje ili ako koristi količine veće od odobrenih (Članak 6. stavak 2. točka 3., članak 26. i članak 27.)

2. trošarinske proizvode nezakonito pusti u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, a da prethodno nije obračunala i platila trošarinu (članak 12. stavak 1. točka 2.)

3. nezakonito proizvodi, prerađuje, skladišti, primi, otpremi, uvozi, unosi, prevozi, uporabljuje, proda, kupi ili posjeduje predmete oporezivanja na koje sukladno odredbama ovoga Zakona nije obračunana i plaćena trošarina ili na koje trošarina nije obračunana i/ili nije plaćena u cijelosti ili na bilo koji način zlouporabi pravo u kretanju ili raspolaganju predmetima oporezivanja (članak 12. stavak 2.)

4. kao osoba koja je postupala s predmetima oporezivanja s kojima je nezakonito postupano ne može dokazati pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog činjeničnog ili pravnog raspolaganja (članak 12. stavak 2.)

5. primi, proizvodi, prerađuje (obrađuje), drži, skladišti, izvodi druge radnje ili otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine izvan trošarinskog skladišta za koje je nadležni carinski ured izdao odobrenje ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta (članak 17. stavak 1.)

6. prava ili obveze iz trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili za trošarinsko skladište prenese na drugu osobu (članak 18. stavak 1.)

7. kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ne poduzme sve potrebne radnje kojima se osigurava čuvanje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu, ne nadzire sve postupke, uključujući otpremu i primitak trošarinskih proizvoda, ne utvrdi i ne prijavi nadležnom carinskom uredu svaki gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda, ne provjerava postoji li bilo kakva nepravilnost u poslovanju trošarinskog skladišta, ne osigura uvjete za nesmetano obavljanje nadzora, ne vodi evidenciju zaliha trošarinskih proizvoda po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, evidenciju o proizvedenim količinama trošarinskih proizvoda, evidenciju kretanja trošarinskih proizvoda za svako trošarinsko skladište te nadležnom carinskom uredu ne dostavi dnevni obračun trošarine i mjesečno izvješće, po završetku kretanja ne unese u svoje trošarinsko skladište i ne upiše u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine, ne obavijesti nadležni carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u trošarinskom odobrenju ili ne zatraži od carinskog ureda izmjenu trošarinskog odobrenja u slučaju statusne promjene (članak 19. stavak 1.)

8. prava ili obveze iz odobrenja iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona ili iz odobrenja iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 22. stavak 3. i članak 23. stavak 4.)

9. kao registrirani primatelj Carinskoj upravi ne položi instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine za trošarinske proizvode, po završetku kretanja ne upiše u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a, ne obavijesti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju ili ne osigura nesmetano obavljanje nadzora (članak 22. stavak 4.)

10. kao povremeno registrirani primatelj po završetku kretanja ne upiše u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni u sustavu odgode plaćanja trošarine po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a, ne obavijesti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju ili ne osigura nesmetano obavljanje nadzora (članak 23. stavak 5.)

11. prima ili skladišti trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 24. stavak 1.)

12. prava ili obveze iz odobrenja iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 24. stavak 3.)

13. kao registrirani pošiljatelj prije otpreme trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine u visini moguće nastalog trošarinskog duga za one proizvode koje kao registrirani pošiljatelj otprema u sustavu odgode plaćanja trošarine, ne vodi evidenciju o uvezenim i otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a, ne obavijesti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju ili ne osigura nesmetano obavljanje nadzora (članak 24. stavak 4.)

14. se kao prodavatelj iz druge države članice ili kao trošarinski zastupnik za prodaju na daljinu ne prijavi nadležnom carinskom uredu ili se ne prijavi u propisanom roku, ili ne najavi nadležnom carinskom uredu pošiljku prije predviđene otpreme trošarinskih proizvoda ili ne položi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine (članak 25. stavak 1.)

15. kao trošarinski zastupnik za prodaju na daljinu ne vodi evidencije po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme te primatelju (članak 25. stavak 2.)

16. ne podnese carinskom uredu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese u propisanom roku ili ne dostavi podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda ili ne dostavi podatak o mjestu otpreme (članak 25.a stavak 1.)

17. kao ovjereni pošiljatelj ne vodi evidenciju o otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te e-PPTD-u, ili ne iskaže podatke o otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u mjesečnom izvješću, ili ne obavijesti carinski ured o svakoj izmjeni podataka o mjestu otpreme ili ne osigura nesmetano obavljanje nadzora (članak 25.a stavak 2.)

18. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta posluje kao ovjereni pošiljatelj, a nije postupio u skladu s člankom 25.a stavkom 3. i člankom 25.a stavkom 4. ovoga Zakona (članak 25.a stavci 3. i 4.)

19. registrirani pošiljatelj posluje kao ovjereni pošiljatelj, a nije postupio u skladu s člankom 25.a stavkom 3. i člankom 25.a stavkom 4. ovoga Zakona (članak 25.a stavci 3. i 4.)

20. prava ili obveze iz odobrenja iz članka 25.b stavka 1. ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članak 25.b stavak 3.)

21. kao ovjereni primatelj Carinskoj upravi ne položi instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode, ili nakon završetka kretanja ne upiše u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, ili ne obavijesti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju ili ne osigura nesmetano obavljanje nadzora (članak 25.b stavak 4.)

22. ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta posluje kao ovjereni primatelj, a nije obavijestio nadležni carinski ured u roku iz članka 31. ovoga Zakona, ili nije dostavio podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda, ili nije dostavio podatak o mjestu otpreme ili nije postupio u skladu s člankom 25.b stavkom 4. ovoga Zakona (članak 25.b stavci 9. i 10.)

23. registrirani primatelj posluje kao ovjereni primatelj, a nije obavijestio nadležni carinski ured u roku iz članka 31. ovoga Zakona i nije dostavio podatak o kategoriji i vrsti te tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda i podatak o mjestu otpreme te nije postupio u skladu s člankom 25.b stavkom 4. ovoga Zakona (članak 25.b stavci 9. i 10.)

24. ne podnese carinskom uredu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese u propisanom roku ili ne dostavi obavijest iz članka 25.c stavka 2. ili članka 25.d stavka 2. ovoga Zakona (članak 25.c stavci 1. i 2. i članak 25.d stavci 1. i 2.)

25. kao povremeni ovjereni pošiljatelj ne vodi evidenciju o otpremljenim trošarinskim proizvodima po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu, količini, mjestu i datumu otpreme, primatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, ili ne iskaže podatke o otpremljenim količinama trošarinskih proizvoda u mjesečnom izvješću ili ne osigura nesmetano obavljanje nadzora (članak 25.c stavak 3.)

26. kao povremeni ovjereni primatelj Carinskoj upravi ne položi instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode ili nakon završetka kretanja ne upiše u evidenciju sve trošarinske proizvode koji su primljeni, po kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, trgovačkom nazivu i tarifnoj oznaci KN, količini, datumu primitka, pošiljatelju te pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, ili ne osigura nesmetano obavljanje nadzora (članak 25.d stavak 3.)

27. prenese prava ili obveze iz odobrenja iz članka 26. ovoga Zakona na drugu osobu (članak 27. stavak 2.)

28. kao oslobođeni korisnik ne vodi evidenciju o nabavi, proizvodnji i potrošnji trošarinskih proizvoda prema kategoriji i vrsti trošarinskog proizvoda, tarifnoj oznaci KN, količini te na zahtjev carinskom uredu ne dostavi izvješće o stanju zaliha trošarinskih proizvoda koje je nabavila bez plaćanja trošarine, ne obavijesti carinski ured o svim izmjenama podataka navedenim u odobrenju ili ne osigura uvjete za nesmetano obavljanje nadzora (članak 28.)

29. ne podnese carinskom uredu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese u propisanom roku (članak 31. stavak 1., članak 32. stavak 1. i članak 115.)

30. ne prijavi svaku izmjenu podataka navedenu u prijavi za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne prijavi u propisanom roku (članak 31. stavak 3., članak 32. i članak 115.)

31. ne prijavi prestanak djelatnosti zbog koje je upisana u registar trošarinskih obveznika ili je ne prijavi u propisanom roku (članak 31. stavak 3., članak 32. i članak 115.)

32. otuđi trošarinske proizvode na koje se trošarina ne plaća sukladno članku 35. stavku 1. ovoga Zakona bez prethodne obavijesti carinskom uredu ili bez plaćanja trošarine (članak 35. stavak 7.)

33. trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona na koje se trošarina ne plaća koristi protivno propisanoj svrsi ili uvjetima (članci 36., 37. i 38.)

34. otpremi ili primi trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine bez elektroničkog trošarinskog dokumenta u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (članak 45. stavak 1.)

35. prodaje trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona na mjestima koja su određena kao tržnice ili mjestima gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima, a da nisu ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona (članak 60. stavak 1.)

36. ne denaturira alkohol tako da ga u procesu proizvodnje onečisti na propisani način (članak 70. stavak 1.)

37. alkohol ne denaturira u trošarinskom skladištu proizvođača koji je dobio odobrenje nadležnog carinskog ureda za denaturiranje alkohola (članak 70. stavak 2.)

38. ne vodi evidenciju o denaturiranju ili ne vodi evidenciju kupaca ili te evidencije vodi netočno ili nepotpuno (članak 70. stavak 3.)

39. za denaturiranje alkohola koristi trošarinsko skladište koje nije opremljeno opremom koja će osigurati denaturiranje alkohola propisanim sredstvima ili na propisani način (članak 70. stavak 4.)

40. trošarinske proizvode navedene u članku 71. stavku 1. ovoga Zakona ne označi posebnom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu slovnu oznaku serije i broj serije (članak 71. stavak 1.)

41. trošarinske proizvode navedene u članku 71. stavku 1. ovoga Zakona koji se otpremaju do mjesta na kojem alkohol i alkoholna pića napuštaju teritorij Republike Hrvatske ili se otpremaju u drugu državu članicu ne označi na propisani način (članak 71. stavak 3.)

42. skine ili ukloni posebnu markicu koja je nalijepljena preko čepa na boci tako da se ona pri otvaranju ne ošteti ili pri otvaranju čepa na boci posebnu markicu ne ošteti tako da se može ponovno upotrijebiti na istoj ili drugoj ambalaži (članak 71. stavak 6.)

43. neovlašteno izrađuje markice iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona ili markice za alkoholna pića drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili ako ih neovlašteno tiska ili posjeduje ili stavlja u promet (članak 71. stavak 7.)

44. namjerno oštećuje posebne markice iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona (članak 71. stavak 8.)

45. stavlja u promet proizvode iz članka 62. ovoga Zakona koji ne odgovaraju proizvođačkoj specifikaciji ili deklaraciji otisnutoj na etiketi ili uvjetima propisanim posebnim propisima o pivu (članak 71. stavak 10.)

46. primjenjuje visinu trošarine na pivo propisanu sukladno članku 75. stavku 2. ovoga Zakona bez ishođenja odobrenja za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare ili protivno drugim uvjetima propisanim ovim Zakonom ili prava ili obveze iz odobrenja iz članka 76. ovoga Zakona prenese na drugu osobu (članci 74., 75., 76. i 77.)

47. prodaje duhanske prerađevine po maloprodajnim cijenama višim od prijavljenih (članak 89. stavak 7.)

48. kupi, proda, posjeduje ili pusti u potrošnju duhanske prerađevine koje nisu propisano označene duhanskom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice, ili koje su označene nepripadajućom ili krivotvorenom markicom (članak 90.)

49. duhanske prerađevine iz članka 90. stavka 1. ovoga Zakona ne označi duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 90. stavak 1.)

50. duhanske prerađevine iz članka 90. stavka 2. ovoga Zakona ne označi duhanskom markicom Ministarstva financija, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznaku »EU« odnosno »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika, slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 90. stavak 2.)

51. kao trošarinski obveznik postupa protivno uvjetima propisanim u članku 90. stavku 3. ovoga Zakona

52. duhanske prerađevine koje uvozi u trenutku puštanja u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske ne označi duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 90. stavak 4.)

53. duhanske prerađevine koje su uvezene i puštene u slobodan promet u drugoj državi članici i u sustavu odgode otpremljene na teritorij Republike Hrvatske radi puštanja u potrošnju, prije unosa na teritorij Republike Hrvatske ne označi duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 90. stavak 5.)

54. duhanske prerađevine koje unosi iz druge države članice i pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske, prije unosa na teritorij Republike Hrvatske nije označila duhanskim markicama Ministarstva financija, koje uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« moraju imati naznačenu slovnu oznaku predmeta oporezivanja i broj markice (članak 90. stavak 6.)

55. duhansku markicu iz članka 90. stavaka 1., 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona ne nalijepi na pakiranju za prodaju na malo ispod celofanskog ili drugog prozirnog omota kojim je obložen paketić tako da je vidljiva i nije ju moguće ukloniti s jediničnog pakiranja a da se ne ošteti sama markica ili ambalaža pakiranja (članak 90. stavak 9.)

56. postupa protivno uvjetima iz članka 90. stavka 10. ovoga Zakona

57. duhanske prerađevine koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija pušta u potrošnju, kupi ili posjeduje (članak 90. stavak 11.)

58. neovlašteno izrađuje markice iz članka 90. ovoga Zakona i markice za duhanske prerađevine drugih država članica, trećih država ili trećih teritorija ili ih neovlašteno tiska ili ih neovlašteno posjeduje ili ih neovlašteno stavlja u promet (članak 91. stavak 4.)

59. markice iz članka 90. ovoga Zakona namjerno oštećuje (članak 91. stavak 5.)

60. ne dostavi Carinskoj upravi dnevni utrošak markica sljedećeg radnog dana od dana proizvodnje ili od dana puštanja u slobodan promet u Republici Hrvatskoj ili od dana primitka iz druge države članice Europske unije ili u svakom drugom slučaju do isteka 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica (članak 91. stavak 6.)

61. ne dostavi Carinskoj upravi zahtjev za preuzimanje duhanskih markica najkasnije sljedećeg radnog dana od dana primitka duhanskih prerađevina koje su u specijalnim ili neuobičajenim pakiranjima u trošarinsko skladište ili dnevni utrošak markica ne podnese sljedeći radni dan od dana lijepljenja markica ili u svakom drugom slučaju do isteka 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica (članak 91. stavak 7.)

62. ne dostavi Carinskoj upravi dnevni utrošak markica prema članku 91. stavku 8. ovoga Zakona ili ne dostavi dnevni utrošak markica istekom 60. dana računajući od dana preuzimanja duhanskih markica kada nastaje trošarinska obveza (članak 91. stavak 8.)

63. ne plaća trošarinu na proizvode koji se koriste za pogon ili za grijanje prema njihovoj namjeni korištenja ili ih ne plaća u iznosima za jednakovrijedno gorivo (članak 98. stavci 1. i 3.)

64. skine plombu sa zakonitih mjerila bez nazočnosti ovlaštenog carinskog službenika (članak 99.)

65. kao trošarinski obveznik loživo ulje i/ili plavi dizel ne označi ili ne oboji na propisani način (članak 100. stavak 1.)

66. uveze na teritorij Republike Hrvatske loživo ulje i/ili plavi dizel koji nisu označeni na propisani način ili ih uveze bez priložene propisane potvrde inozemnog dobavljača o vrsti i količini sredstva za označavanje, ili u sustavu odgode dopremi na teritorij Republike Hrvatske uvezeno loživo ulje i/ili plavi dizel koji nisu označeni na propisani način ili koje ne prati propisana potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje (članak 100. stavak 2.)

67. loživo ulje i/ili plavi dizel skladišti na način kojim se ne osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje (članak 100. stavak 3.)

68. označavanje loživa ulja i/ili plavog dizela ne obavlja u trošarinskom skladištu u kojemu je odobreno označavanje loživa ulja i/ili plavog dizela ili u tom trošarinskom skladištu ne posjeduje postrojenja prikladna za doziranje ili miješanje ili slična postrojenja uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje (članak 100. stavak 4.)

69. loživu ulju i/ili plavom dizelu odstrani sredstva za označavanje, smanji njihove koncentracije ili dodaje supstancije koje onemogućuju utvrđivanje propisane označenosti (članak 101. stavak 3.)

70. loživo ulje ne prodaje ili ne stavlja u promet iz posebno utvrđenih skladišta ili posebno utvrđenih prodajnih mjesta koja je prijavila nadležnom carinskom uredu ili ih prodaje izravnim utakanjem u spremnike goriva motornih vozila, plovnih objekata, plovila, drugih motora ili strojeva (članak 102. stavak 1. i članak 111. stavak 2.)

71. kao prodavatelj plavog dizela korisnicima prava iz članka 103. ovoga Zakona ne vrši prodaju uz karticu goriva (članak 102. stavak 3.)

72. kao prodavatelj plavog dizela korisnicima prava iz članka 103. ovoga Zakona prije prodaje ne izvijesti korisnika o raspoloživoj količini označenog plinskog ulja (članak 102. stavak 3.)

73. kao prodavatelj ili korisnik plavog dizela iz članka 103. ovoga Zakona zlouporabi sustav kartice goriva (članak 103. stavak 5.)

74. u zahtjevu za stjecanje statusa korisnika prava za namjene propisane člankom 103. ovoga Zakona nepotpuno ili netočno prikaže činjenice ili bez odgađanja ne izvijesti o svim promjenama koje mogu biti od utjecaja na pravo i opseg korištenja dobivene povlastice (članak 103. stavak 8.)

75. energente na koje se primjenjuje oslobođenje iz članka 105. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona ne koristi za pogon zrakoplova, nego ih koristi za druge svrhe, uključujući za pogon motornih vozila, plovnih objekata, plovila ili drugih motora i strojeva (članak 106. stavak 2.)

76. loživo ulje ili plavi dizel prodaje, dostavlja ili nabavlja radi daljnje prodaje bez ishođenja posebnog odobrenja (članak 111. stavak 1.)

77. loživo ulje iz posebno utvrđenih skladišta proda tako da ga ne dostavi u prostor kupca (članak 111. stavak 3.)

78. loživo ulje iz posebno utvrđenih prodajnih mjesta proda osobama koje se nisu prethodno upisale u registar kupaca loživa ulja ili ako prodaju loživa ulja iz posebno utvrđenih prodajnih mjesta obavlja u razdoblju od 30. travnja do 1. listopada (članak 111. stavak 4.)

79. kao korisnik posebnog odobrenja i trošarinski obveznik iz članka 121. stavka 3. ovoga Zakona loživo ulje ili plavi dizel isporuči osobi koja ga nabavlja radi daljnje prodaje, a koja nema posebno odobrenje iz članka 111. stavka 1. ovoga Zakona (članak 111. stavak 5.)

80. kao korisnik posebnog odobrenja i trošarinski obveznik iz članka 121. stavka 3. ovoga Zakona prodaje ili isporuči loživo ulje iz posebno utvrđenog skladišta osobi koja nema odgovarajući sustav grijanja ili spremnike za skladištenje odnosno ako je iz drugih okolnosti mogao znati da dostavljeno loživo ulje nije namijenjeno za grijanje (članak 111. stavak 6.)

81. kao korisnik posebnog odobrenja i trošarinski obveznik iz članka 121. stavka 3. ovoga Zakona loživo ulje iz posebno utvrđenih prodajnih mjesta proda kupcu koji je brisan iz registra ili ako je iz drugih okolnosti mogla znati da loživo ulje prodano iz posebno utvrđenih prodajnih mjesta nije namijenjeno za grijanje (članak 111. stavak 7.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem obrta odnosno druge samostalne djelatnosti.

Članak 134. (NN 144/21)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 2000,00 kuna do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. ne plati trošarinu u propisanom roku (članak 12. stavak 4., članak 14., članak 15., članak 59. stavak 15., članak 91. stavak 8.)

2. ne obračuna trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama ili stopama ili u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine (članak 14. stavak 1. i članak 91.)

3. ne podnese propisani dnevni obračun trošarine ili ga podnese nepotpuno ili netočno ili nepravodobno (članak 14. stavci 2., 4., 5., 7. i 16.)

4. obračunanu trošarinu na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva ne iskaže u mjesečnom izvješću ili to izvješće ne dostavi carinskom uredu do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po isteku obračunskog razdoblja ili podnese mjesečno izvješće koje je netočno ili nepotpuno ili obračunanu trošarinu ne plati u propisanom roku (članak 14. stavak 3.)

5. ne podnese propisano mjesečno izvješće ili ga podnese nepotpuno ili netočno ili nepravodobno ili ne podnese izvješće o uplaćenom iznosu trošarine na energente ili ga podnese nepotpuno ili netočno ili nepravodobno (članak 14. stavci 8., 9., 10., 11., 14. i 16.)

6. navede netočne podatke u prijavi za upis u registar trošarinskih obveznika ili u prijavi izmjene podataka navedenih prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika ili prilikom prijave prestanka djelatnosti zbog koje je upisan u registar trošarinskih obveznika (članak 31.)

7. kao mali proizvođač vina ili kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića ne prijavi svaku izmjenu podataka navedenu u prijavi za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne prijavi u propisanom roku, ili ne prijavi prestanak djelatnosti zbog koje je upisana u registar trošarinskih obveznika, ili prestanak djelatnosti ne prijavi u propisanom roku (članak 31., članak 78. i članak 80.)

8. kao deklarant ili osoba izravno ili neizravno uključena u ispunjavanje carinskih formalnosti ne postupa u skladu s propisanim obvezama za mogućnost kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine od mjesta uvoza u Republici Hrvatskoj (članak 42. stavak 3.)

9. ne postupa u skladu s propisanim i/ili odobrenim uvjetima ili obvezama za mogućnost primitka trošarinskih proizvoda na mjestu direktne isporuke (članak 43.)

10. ne postupa u skladu s uvjetima i obvezama određenima odobrenjem za pojednostavnjenje postupka kretanja trošarinskih proizvoda (članak 46. stavak 1.)

11. se prije otpreme trošarinskih proizvoda nije prijavila nadležnom carinskom uredu ili nije dostavila dokaze iz kojih je vidljivo da je osigurano plaćanje trošarine ili da su ispunjeni uvjeti za plaćanje u državi članici odredišta (članak 55. stavak 2. točka 1.)

12. kao osoba iz članka 55. stavka 3. ovoga Zakona ne ispuni jednu od obveza iz članka 55. stavka 2. ovoga Zakona (članak 55. stavak 3.)

13. kao mali proizvođač vina ne podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese u propisanom roku (članak 78. stavak 2.)

14. kao trošarinski obveznik proizvođač etilnog alkohola u Republici Hrvatskoj primjenjuje visinu trošarine iz članka 79. stavka 2. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured prethodno nije odobrio proizvodnju u statusu male destilerije ili ako kao trošarinski obveznik koji želi poslovati s etilnim alkoholom koji je proizvela mala destilerija primjenjuje visinu trošarine iz članka 79. stavka 2. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured prethodno nije odobrio poslovanje s etilnim alkoholom koji je proizvela mala destilerija ili ako kao mala destilerija koja namjerava proizvesti količinu etilnog alkohola veću od količine iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona o tome prethodno ne obavijesti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje ili ako kao mala destilerija proizvede količinu etilnog alkohola veću od deset hektolitara čistog alkohola godišnje, a o tome ne obavijesti nadležni carinski ured (članak 79. stavci 4., 5., 6. i 7.)

15. kao trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač vina u Republici Hrvatskoj primjenjuje visinu trošarine iz članka 78.a stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured prethodno nije odobrio proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača vina, ili ako kao trošarinski obveznik koji želi poslovati s vinom koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina primjenjuje visinu trošarine iz članka 78.a stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured prethodno nije odobrio poslovanje s vinom koje je proizveo samostalni mali proizvođač vina, ili ako kao samostalni mali proizvođač vina koji namjerava proizvesti količinu vina veću od količine iz članka 78.a stavka 1. ovoga Zakona o tome prethodno ne obavijesti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje ili ako kao samostalni mali proizvođač vina proizvede količinu vina veću od 1000 hl godišnje, a o tome ne obavijesti nadležni carinski ured (članak 78.a stavci 5., 6., 7. i 8.)

16. kao trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem u Republici Hrvatskoj primjenjuje visinu trošarine iz članka 78.b stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured nije odobrio proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača ostalih pića dobivenih vrenjem, ili ako kao trošarinski obveznik koji želi poslovati s ostalim pićima dobivenim vrenjem koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem primjenjuje visinu trošarine iz članka 78.b stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured nije odobrio poslovanje s ostalim pićima dobivenim vrenjem koja je proizveo samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem, ili ako kao samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem koji namjerava proizvesti količinu ostalih pića dobivenih vrenjem veću od količine iz članka 78.b stavka 1. ovoga Zakona o tome prethodno ne obavijesti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje ili ako kao samostalni mali proizvođač ostalih pića dobivenih vrenjem proizvede količinu ostalih pića dobivenih vrenjem veću od 15.000 hektolitara godišnje, a o tome ne obavijesti nadležni carinski ured (članak 78.b stavci 5., 6., 7. i 8.)

17. kao trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač međuproizvoda u Republici Hrvatskoj primjenjuje visinu trošarine iz članka 78.c stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured prethodno nije odobrio proizvodnju u statusu samostalnog malog proizvođača međuproizvoda, ili ako kao trošarinski obveznik koji želi poslovati s međuproizvodima koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda primjenjuje visine trošarine iz članka 78.c stavka 3. ovoga Zakona, a da joj nadležni carinski ured prethodno nije odobrio poslovanje s međuproizvodima koje je proizveo samostalni mali proizvođač međuproizvoda, ili ako kao samostalni mali proizvođač međuproizvoda koji namjerava proizvesti količinu međuproizvoda veću od količine iz članka 78.c stavka 1. ovoga Zakona o tome prethodno ne obavijesti nadležni carinski ured najkasnije osam dana prije početka proizvodnje ili ako kao samostalni mali proizvođač međuproizvoda proizvede količinu međuproizvoda veću od 250 hektolitara međuproizvoda godišnje, a o tome ne obavijesti nadležni carinski ured (članak 78.c stavci 5., 6., 7. i 8.)

18. kao trošarinski obveznik samostalni mali proizvođač nije točno iskazao podatke u godišnjoj potvrdi iz članka 78.d stavka 1. ovoga Zakona (članak 78.d stavak 2.)

19. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića ne proizvodi jako alkoholno piće iz voća koje uzgaja i dobiva sa zemljišta koje je u njegovu vlasništvu ili zakupu ili ga ne proizvodi pomoću kotla (članak 80. stavak 1.)

20. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića proizvedeno piće ne koristi za vlastitu potrošnju ili potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju (članak 80. stavak 1.)

21. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića prodaje proizvedeno piće iz članka 80. stavka 1. ovoga Zakona (članak 80. stavak 2.)

22. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića carinskom uredu ne podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika ili je ne podnese najkasnije osam dana prije početka proizvodnje, ili istodobno ne navede podatak o volumenu pojedinog uređaja za proizvodnju alkohola – kotla koji ima u vlasništvu ili uporabi i ne dostavi podatak o mjestu proizvodnje (članak 80. stavak 4.)

23. kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića ne obavijesti nadležni carinski ured da namjerava proizvoditi količine jakog alkoholnog pića veće od količina propisanih člankom 80. stavkom 1. ovoga Zakona i da neće nadalje vršiti proizvodnju u statusu malog proizvođača jakog alkoholnog pića (članak 80. stavak 5.)

24. ne prijavi maloprodajnu cijenu za svaki pojedini proizvod u skladu s člankom 89. stavkom 5. ovoga Zakona

25. prije preuzimanja duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske nije položila instrument osiguranja plaćanja trošarine na duhanske prerađevine (članak 91. stavak 2.)

26. ne ispuni uvjete za elektroničku razmjenu podataka iz središnje baze podataka o korisnicima iz članka 103. stavaka 1., 2. i 4. ovoga Zakona (članak 102. stavak 4.)

27. ne postupi po nalogu ovlaštenog carinskog službenika iz članka 112. stavka 1. ovoga Zakona ili po tom nalogu ne postupi u roku.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem obrta odnosno druge samostalne djelatnosti.

Članak 135. (NN 144/21)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 kuna do 750.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1000,00 kuna do 80.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. mjerenje ili utvrđivanje isporučenih količina električne energije ili prirodnog plina ne obavlja u skladu s propisanim obvezama (članak 8. stavak 2.)

2. ne dostavi carinskom uredu propisanu specifikaciju ili je dostavi nepotpunu ili netočnu ili nepravodobno ili energente koji se ne koriste kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje pusti u potrošnju bez izjave o namjeni korištenja (članak 14. stavak 13.)

3. kao uvoznik iz članka 6. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ne podnese mjesečno izvješće iz članka 15. ovoga Zakona (članak 15. stavak 2.)

4. ne vodi evidencije propisane člankom 30. ovoga Zakona ili te evidencije ne vodi točno ili potpuno (članak 30.)

5. pošalje trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine za namjene iz članka 68. stavka 1. točaka 4. – 14. i članka 105. stavka 1. točke 4., 5., 6. i 7. ovoga Zakona bez e-PTD-a (članak 47. stavak 1.)

6. kao primatelj – oslobođeni korisnik ne pošalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, osim u posebno opravdanim slučajevima (članak 47. stavak 5.)

7. ne podnese nacrt e-TD-a Carinskoj upravi najkasnije na dan otpreme trošarinskih proizvoda naznačenih na e-TD-u (članak 48. stavak 1.)

8. kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj nije osobi koja prati trošarinske proizvode ili, ako takve osobe nema, prijevozniku dao podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a ili ako osoba koja prati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine nije na zahtjev predočila podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a (članak 48. stavak 2.)

9. ne podnese nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav nakon prolaska kroz mjerni sustav iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona ili ne osigura da komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku stigne do mjesta odredišta najkasnije u roku od 24 sata od otpreme trošarinskih proizvoda na koje se odnosi (članak 48. stavak 3.)

10. otkaže e-TD koristeći računalni sustav nakon što je kretanje započeto u skladu s odredbom članka 44. stavka 1. ovoga Zakona (članak 48. stavak 4.)

11. tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine promijeni mjesto odredišta koristeći računalni sustav Carinske uprave, a ne navede jedno od odredišta iz članka 41. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. ili 5. ovoga Zakona (članak 48. stavak 5.)

12. kao deklarant ne predoči Carinskoj upravi – carinskom uredu izvoza jedinstvenu referentnu oznaku e-TD-a za trošarinske proizvode navedene u izvoznoj deklaraciji (članak 48. stavak 6. i članak 49.a stavak 1.)

13. ne pošalje računalnom sustavu Carinske uprave, u slučaju iz članka 41. stavka 1. točaka 1. i 2. i stavka 2. ovoga Zakona, potvrdu o primitku najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a ne radi se o posebno opravdanom slučaju (članak 48. stavak 7.)

14. ne podnese nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav iz članka 45. ovoga Zakona najkasnije na dan otpreme trošarinskih proizvoda naznačenih na e-TD-u (članak 49. stavak 1.)

15. kao pošiljatelj − ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj nije osobi koja prati trošarinske proizvode ili, ako takve osobe nema, prijevozniku dao podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a ili nije osigurao da tijekom kretanja trošarinske proizvode prati potvrda o oslobođenju od plaćanja trošarine kada ih otprema osobi iz članka 35. stavka 5. ovoga Zakona ili ako osoba koja prati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine nije na zahtjev predočila podatak o jedinstvenoj referentnoj oznaci e-TD-a (članak 49. stavak 2. i članak 49. stavak 3.)

16. otkaže e-TD koristeći računalni sustav nakon što je kretanje započeto u skladu s odredbom članka 44. stavka 1. ovoga Zakona ili ne ispuni polja u nacrtu poruke o otkazivanju ili ne ispostavi novi e-TD (članak 49. stavak 4.)

17. kao pošiljatelj − ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine promijeni mjesto odredišta ili primatelja, koristeći računalni sustav, a ne navede jedno od odredišta iz članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke a), b), c), e), f) ili g) ovoga Zakona ili ne podnese nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta o promjeni odredišta uporabom računalnog sustava (članak 49. stavak 5.)

18. ne pošalje računalnom sustavu Carinske uprave, u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, potvrdu o primitku najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a ne radi se o posebno opravdanom slučaju (članak 49. stavak 7.)

19. ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda podnošenjem obavijesti o primitku ili je ne dostavi nadležnom carinskom uredu najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (članak 49. stavak 9.)

20. bez odobrenja nadležnog carinskog ureda nije popunila podatke u e-TD-u koji se odnose na primatelja (članak 50. stavak 1.)

21. odmah nakon što su podaci o primatelju poznati, a najkasnije kada kretanje završi, ne postupi sukladno postupku opisanom u članku 48. stavku 5. i članku 49. stavku 5. ovoga Zakona i ne pošalje ih računalnom sustavu Carinske uprave (članak 50. stavak 2.)

22. kada računalni sustav postane dostupan, kao pošiljatelj ne podnose nacrt e-TD-a ili promjenu odredišta koristeći računalni sustav Carinske uprave (članak 52. stavak 2.)

23. kada računalni sustav postane dostupan, kao primatelj odmah ne podnese potvrdu o primitku koristeći računalni sustav Carinske uprave (članak 52. stavak 2.)

24. kao pošiljatelj ne dostavi presliku dokumenta za rezervni postupak deklarantu ili deklarant presliku dokumenta za rezervni postupak ili njegovu jedinstvenu oznaku ne dostavi carinskom uredu izvoza odnosno nadležnim tijelima države članice izvoza (članak 52. stavak 3.)

25. ako je započela ili je sudjelovala u započinjanju kretanja trošarinskih proizvoda suprotno članku 54.a stavku 1. ovoga Zakona (članak 54.a stavci 1. i 12.)

26. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj ne podnese nacrt e-PPTD-a Carinskoj upravi, koristeći računalni sustav iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona (članak 54.a stavci 3. i 12.)

27. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj osobi koja prati trošarinske proizvode ili prijevozniku odbije dati podatak o pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, ili da netočan ili nepotpun podatak o pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a, ili ako ovjereni pošiljatelj ili osoba koja prati trošarinske proizvode ili prijevoznik tijekom kretanja trošarinskih proizvoda odbije predočiti podatak o pojednostavnjenoj jedinstvenoj referentnoj oznaci e-PPTD-a nadležnim tijelima (članak 54.a stavci 6. i 12.)

28. ako kao ovjereni pošiljatelj ne podnese nacrt elektroničkog dokumenta o promjeni odredišta računalnom sustavu Carinske uprave (članak 54.a stavak 7.)

29. ako kao ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj ne podnese računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon završetka kretanja (članak 54.a stavci 9. i 12.)

30. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj započne kretanje trošarinskih proizvoda, a da za to nije ispunjen uvjet iz članka 54.b stavka 1. ovoga Zakona (članak 54.b stavci 1. i 9.)

31. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj, uz ispunjenje uvjeta iz članka 54.b stavka 1. ovoga Zakona, ne dostavi prije početka kretanja trošarinskih proizvoda informacije o razlozima nedostupnosti svog računalnog sustava (članak 54.b stavci 2. i 9.)

32. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj kada računalni sustav Carinske uprave i/ili ovjerenog pošiljatelja ili povremeno ovjerenog pošiljatelja postane dostupan, ne podnese odmah računalnom sustavu Carinske uprave nacrt e-PPTD-a u skladu s člankom 54.a stavkom 3. ovoga Zakona (članak 54.b stavci 3. i 9.)

33. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj ne čuva presliku dokumenta za rezervni postupak iz članka 54.b stavka 1. ovoga Zakona u svojoj evidenciji (članak 54.b stavci 4. i 9.)

34. ako kao ovjereni pošiljatelj prije promjene odredišta o promjeni odredišta ne obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu (članak 54.b stavak 5.)

35. ako kao ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj odmah nakon isteka petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda ne podnese Carinskoj upravi – Trošarinskom uredu za vezu dokument za rezervni postupak koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i u kojem se navodi da je kretanje završilo (članak 54.b stavci 6. i 9.)

36. ako kao ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj ne podnese potvrdu o primitku u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona (članak 54.b stavci 8. i 9.)

37. ako zlorabi mogućnost pojednostavnjenja postupka ili odstupanje od obveze uporabe računalnog sustava za kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju na teritoriju jedne države članice i premještenih na teritorij druge države članice kako bi tamo bili dostavljeni u komercijalne svrhe (članak 54.d)

38. ako nije poduzela radnje da se kretanje odvija uz primjenu dokumenta iz članka 54.a stavka 1. ovoga Zakona ili da se pošiljka kreće prema odgovarajućem planu puta (članak 54.e stavak 1.)

39. ako kao ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj ne potvrdi primitak trošarinskih proizvoda u skladu s člankom 54.a stavkom 9. ovoga Zakona (članak 54.e stavak 2.)

40. ako kao ovjereni pošiljatelj ili povremeni ovjereni pošiljatelj ili ovjereni primatelj ili povremeni ovjereni primatelj ne omogući Carinskoj upravi obavljanje provjere u svrhu utvrđivanja primitka trošarinskih proizvoda (članak 54.e stavak 3.)

41. ne vodi evidenciju isporuka trošarinskih proizvoda ili je vodi nepotpuno ili netočno (članak 55. stavak 2. točka 2.)

42. u propisanom roku nadležnom carinskom uredu ne dostavi mjesečno izvješće o preuzetim, utrošenim i vraćenim markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića (članak 71. stavak 9.)

43. postrojenja za proizvodnju i spremanje alkohola i alkoholnih pića iz članaka 62., 65. i 66. ovoga Zakona ne opremi mjernim instrumentima koje propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo ili posudama ili spremnicima koji imaju valjani ovjereni žig ili valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima koje izdaje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo (članak 72. stavak 1.)

44. proizvodno-skladišni prostor ne opremi zakonitim mjerilima i/ili pretpakovinama (članak 72. stavak 3.)

45. carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ne dostavi do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina na dan 31. prosinca (članak 78. stavak 4.)

46. u slučaju iz članka 90. stavka 7. ovoga Zakona ne dostavi Carinskoj upravi evidenciju o unosu ili otpremi duhanskih prerađevina sljedećeg radnog dana od dana unosa ili otpreme duhanskih prerađevina (članak 91. stavak 10.)

47. otpremi, preveze ili primi grijane duhanske proizvoda, e-tekućinu i nove duhanske proizvode bez uobičajenog komercijalnog dokumenta (članak 95. stavak 4.)

48. ulazne ili izlazne količine energenata ne mjeri zakonitim mjerilima koje propisuje i ovjerava tijelo nadležno za mjeriteljstvo dodatno plombiranim od nadležnog carinskog ureda (članak 99. stavak 1.)

49. kao prodavatelj loživa ulja ne vodi evidenciju o kupcima ili prodanim količinama u elektroničkom obliku ili evidencije o krajnjim kupcima i prodanim količinama loživa ulja ne dostavi Carinskoj upravi u elektroničkom obliku (članak 102. stavak 2.)

50. kao prodavatelj plavog dizela ne ispuni uvjete za elektroničku razmjenu podataka iz središnje baze podataka o korisnicima iz članka 103. ovoga Zakona ili ne ispuni tehničke uvjete vođenja elektroničke evidencije potrošnje ili ne vodi evidencije o kupcima (članak 102. stavak 4.)

51. ne čuva izdane i primljene račune, prateće trošarinske dokumente, carinske deklaracije, dokumente temeljem kojih je ostvarila oslobođenje od plaćanja trošarine, dnevne obračune trošarine, izvješća i sve druge knjigovodstvene dokumente koji se na bilo koji način odnose na proizvodnju, skladištenje, uvoz, unos, izvoz i iznos trošarinskih i drugih proizvoda koji su predmet uređenja ovoga Zakona, a koji su bitni za obračunavanje i plaćanje trošarine, u roku utvrđenom posebnim propisima, a najduže deset godina nakon isteka godine na koju se ti dokumenti odnose (članak 110. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 kuna do 400.000,00 kuna kaznit će se obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem obrta odnosno druge samostalne djelatnosti.

Članak 136. (NN 144/21)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1000,00 kuna do 60.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. ne čuva presliku dokumenta za rezervni postupak u svojoj evidenciji (članak 52. stavak 4.)

2. ne izvijesti o kupcima – krajnjim potrošačima uređaja za proizvodnju alkohola odnosno alkoholnih pića nadležni carinski ured prema sjedištu ili prebivalištu kupca ili ne dostavi presliku računa o prodaji (članak 73. stavak 1.)

3. ne ispuni tehničke uvjete za vođenje elektroničke evidencije potrošnje plavog dizela za namjene korisnika iz članka 103. ovoga Zakona i za namjene iz članka 105. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona (članak 102. stavak 4.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 kuna do 300.000,00 kuna kaznit će se obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinio u vezi s obavljanjem obrta odnosno druge samostalne djelatnosti.

Članak 137.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba koje upravljaju poslovanjem tržnica ili trgovačkih centara i koje organiziraju prigodno trgovanje te odgovorna osoba u nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave ako ne onemoguće prodaju trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda iz članka 94. ovoga Zakona na mjestima koja su određena kao tržnice ili mjestima gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima kada nisu ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona (članak 60. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba državljanin Republike Hrvatske odnosno strani državljanin s uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj ako ostvari oslobođenje od plaćanja trošarine iz članka 35. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona (članak 35. stavak 3.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja trošarinske proizvode već puštene u potrošnju u drugoj državi članici unosi u Republiku Hrvatsku i ista ih sama prevozi ako se utvrdi da nisu namijenjeni za osobne potrebe, već u komercijalne svrhe (članak 37. stavak 1.).

Članak 137.a (NN 144/21)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 30.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako pri ulasku u Europsku uniju nezakonito uveze predmete oporezivanja trošarinama (članak 12. stavak 5. i članak 4. stavak 1. točka 15. podtočka 4.).

(2) Počinitelju će se novčana kazna izreći na način da će se uzeti u obzir iznos trošarinskog duga koji bi bio nastao da carinski dug nije ugašen na temelju članka 124. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) br. 952/2013.

(3) Ako je to razmjerno težini počinjenog prekršaja, carinski ured može privremeno oduzeti prijevozno ili prijenosno sredstvo iskorišteno za prijevoz ili prijenos predmeta oporezivanja, o čemu donosi rješenje s rokom zadržavanja prijevoznog ili prijenosnog sredstva iskorištenog za prijevoz ili prijenos predmeta oporezivanja do okončanja prekršajnog postupka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba se izjavljuje u roku od tri dana od dana dostave rješenja.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

(6) O žalbi na rješenje iz stavka 3. ovoga članka odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

(7) Ako iznosi novčane kazne i troškova prekršajnog postupka za prekršaj iz ovoga članka ne budu plaćeni u roku koji je određen u odluci o prekršaju, iznos novčane kazne i troškovi prekršajnog postupka naplatit će se prisilno iz oduzetog prijevoznog ili prijenosnog sredstva iskorištenog za prijevoz ili prijenos predmeta oporezivanja, o čemu će se donijeti posebno rješenje.

Članak 138. (NN 144/21)

(1) Predmeti oporezivanja koji su predmet prekršaja iz članka 132. stavka 1. točaka 11. do 17., 20. do 24. te 27. i 28. ovoga Zakona, članka 133. stavka 1. točaka 1. do 4., točke 6., točaka 35. do 37., 39. do 42., 47. do 50., 52. do 55. te točaka 57., 65., 68., 69. i 76. ovoga Zakona, članka 134. stavka 1. točke 21. ovoga Zakona, članka 137. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona te članka 137.a stavka 1. ovoga Zakona oduzet će se.

(2) Trošarinski proizvodi koji su predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se i ako nisu u vlasništvu počinitelja prekršaja.

(3) Za prekršaj iz članka 132. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona učinjen ponovo u roku od tri godine, uz novčanu kaznu, oduzet će se motorno vozilo, plovni objekt, plovilo ili drugi stroj ili motor u kojem je učinjeno takvo djelo.

(4) Prijevozno ili prijenosno sredstvo u koje je ugrađen poseban prostor za skrivanje trošarinskih proizvoda, a koji je iskorišten za prijevoz trošarinskih proizvoda koji su predmet prekršaja oduzet će se.

(5) Prijevozno ili prijenosno sredstvo iskorišteno za prijevoz ili prijenos predmeta oporezivanja koji su predmet prekršaja iz članka 132. stavka 1. točaka 11., 14., 16., 17., 20., 21., 22., 27. i 28. ovoga Zakona, članka 133. stavka 1. točaka 1. do 4., točaka 35., 48., 49. i 50., točaka 52. do 55. i točke 57. ovoga Zakona i za koje je propisana obveza plaćanja trošarine te članka 137.a stavka 1. ovoga Zakona oduzet će se ako je vrijednost predmeta oporezivanja koji su predmet prekršaja veća od 1/3 vrijednosti prijevoznog ili prijenosnog sredstva.

(6) Prijevozno ili prijenosno sredstvo iskorišteno za prijevoz ili prijenos duhanskih prerađevina komercijalne naravi koji su predmet prekršaja oduzet će se. U smislu ovoga stavka duhanskim prerađevinama komercijalne naravi smatraju se duhanske prerađevine čija vrsta i količina pokazuje da nisu isključivo namijenjene za pojedinačnu, osobnu uporabu ili za uporabu u kućanstvu počinitelja prekršaja.

(7) Motorno vozilo, plovni objekt, plovilo ili drugi stroj ili motor ili prijevozno ili prijenosno sredstvo iz stavaka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka oduzet će se i kada nije u vlasništvu počinitelja prekršaja.

(8) Primjena odredbi ovoga članka ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od počinitelja prekršaja.

Članak 139.

Za robu koja je oduzeta pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela carinski ured može na zahtjev vlasnika robe ili počinitelja prekršaja u opravdanim slučajevima vlasniku robe ili počinitelju prekršaja dozvoliti otkup uz plaćanje vrijednosti robe i svih javnih davanja.

Tijelo nadležno za provođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka

Članak 140.

Za provedbu prvostupanjskog prekršajnog postupka za trošarinske prekršaje nadležna je Carinska uprava.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 141.

(1) Na predmete oporezivanja za koje je obveza obračunavanja trošarine nastala do dana stupanja na snagu ovoga Zakona trošarina se obračunava i plaća prema Zakonu o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.).

(2) Upravni i prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se po odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za počinitelja prekršaja.

(4) Svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona za prekršajna djela koja nisu propisana ovim Zakonom obustavit će se.

Članak 142.

(1) Visina trošarine za pojedine trošarinske proizvode usklađuje se jednom godišnje s vrijednošću eura. Primjenjuje se tečaj Europske središnje banke (ECB) objavljen u Službenom listu Europske unije, koji vrijedi prvog radnog dana u mjesecu listopadu. Novi iznosi trošarina, usklađeni s tečajem eura počinju se primjenjivati 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

(2) Ako preračunavanjem iznosa trošarine izražene u eurima dođe do porasta trošarine izražene u nacionalnoj valuti za manje od 5% ili 5 eura, koji god je iznos manji, može se zadržati visina trošarine koja je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja kako je predviđeno stavkom 1. ovoga članka.

Članak 143.

(1) Do uspostave računalne razmjene podataka za primjenu članka 47. ovoga Zakona, kretanje između pošiljatelja – ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i primatelja – oslobođenog korisnika odvija se uz papirnati prateći trošarinski dokument (u daljnjem tekstu: PTD) koji pošiljatelj podnosi na propisanom obrascu u četiri primjerka od kojih:

1. prvi primjerak zadržava pošiljatelj

2. drugi primjerak zadržava primatelj

3. treći primjerak primatelj vraća pošiljatelju

4. četvrti primjerak za nadležno tijelo primatelja.

(2) Primatelj trošarinskih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka mora potvrditi primitak trošarinskih proizvoda pošiljatelju ovjerom PTD-a, koji mora vratiti pošiljatelju najkasnije u roku od pet dana od dana primitka trošarinskih proizvoda. Pošiljatelj koji ne primi ovjereni primjerak PTD-a, mora o tome izvijestiti nadležni carinski ured najkasnije deseti dan nakon otpreme, koji će u skladu s ovim Zakonom utvrditi je li nastala obveza obračunavanja trošarine.

Članak 144.

Male nezavisne pivovare kojima je izdano odobrenje prema članku 66.c stavku 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) nastavljaju poslovati i po odredbama ovoga Zakona.

Članak 145.

Odobrenja za poslovanje s označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom puštenim u potrošnju koja su izdana prema članku 90. stavku 14. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) ostaju važeća do 1. siječnja 2020., do kada se mora podnijeti zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s plavim dizelom prema članku 111. stavku 1. ovoga Zakona.

Članak 146.

Osobe koje prodaju, isporučuju ili nabavljaju radi daljnje prodaje loživo ulje nastavljaju poslovanje do ishođenja izvršnog posebnog odobrenja iz članka 111. ovoga Zakona, uz uvjet da zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja podnesu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 147.

Osobe koje prodaju, dostavljaju ili nabavljaju olovni i bezolovni motorni benzin te dizelsko gorivo koji su pušteni u potrošnju nastavljaju poslovanje do ishođenja izvršnog posebnog odobrenja iz članka 114. ovoga Zakona, uz uvjet da zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja podnesu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 148.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 7. stavka 4., članka 12. stavka 6., članka 14. stavka 19., članka 21. stavka 12., članka 22. stavka 9., članka 23. stavka 10., članka 24. stavka 7., članka 25. stavka 7., članka 29. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 31. stavka 8., članka 32. stavka 3., članka 34. stavka 4., članka 35. stavka 7., članka 36. stavka 3., članka 37. stavka 4., članka 38. stavka 2., članka 39. stavka 4., članka 43. stavka 6., članka 46. stavka 4., članka 47. stavka 7., članka 48. stavka 8., članka 49. stavka 9., članka 52. stavka 4., članka 54. stavka 11., članka 55. stavka 5., članka 57. stavka 5., članka 58. stavka 3., članka 68. stavka 4., članka 70. stavka 5., članka 71. stavka 11., članka 77. stavka 6., članka 78. stavka 5., članka 79. stavka 8., članka 80. stavka 12., članka 81. stavka 4., članka 89. stavka 8., članka 90. stavka 13., članka 91. stavka 12., članka 92. stavka 3., članka 93. stavka 3., članka 95. stavka 6., članka 96. stavka 12., članka 100. stavka 6., članka 102. stavka 5., članka 103. stavka 9., članka 104. stavka 5., članka 105. stavka 9., članka 106. stavka 6., članka 111. stavka 8., članka 113. stavka 5., članka 114. stavka 4., članka 115. stavka 17., članka 116. stavka 8., članka 120. stavka 3. i članka 122. stavka 12. ovoga Zakona najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 149.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 67. stavka 4., članka 75. stavka 2., članka 87. stavka 7., članka 88. stavka 3., članka 95. stavka 5. i članka 97. stavka 2. ovoga Zakona najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se visine trošarina propisane člankom 60., člankom 66.b, člankom 67.a, člankom 74.a stavcima 3. i 4., člankom 76. stavkom 1. i člankom 84. stavkom 3. točkama 3.2., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. i člankom 84. stavkom 9. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15.

(3) Do stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se visine trošarina propisane uredbama donesenim na temelju članka 75. stavaka 6. i 8., članka 76. stavka 4. i članka 84. stavka 13. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.).

Članak 150.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.).

Članak 151.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 121/19

Članak 12.

Osobe koje prodaju, isporučuju, nabavljaju radi daljnje prodaje ili u smislu članka 124. stavka 3. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18.) raspolažu energentima iz članka 51. toga Zakona nastavljaju poslovanje do ishođenja posebnog odobrenja iz članka 8. ovoga Zakona, uz uvjet da zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja podnesu u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ministar financija uskladit će provedbene propise iz članka 14. stavka 19., članka 104. stavka 5., članka 114. stavka 4. i članka 115. stavka 17. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 144/21

Članak 61.

Ako se trošarinski proizvodi ne namjeravaju iznijeti iz carinskog područja Unije, Carinska uprava može obavijesti iz članka 32. ovoga Zakona dostaviti do 13. veljače 2024. na druge načine koji ne uključuju uporabu računalnog sustava.

Članak 62.

(1) Trošarinski obveznici koji su poslovali prema odredbama članka 6. stavka 1. točke 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.), a namjeravaju poslovati sukladno članku 37. ovoga Zakona dužni su registrirati se kao ovjereni primatelji ili povremeni ovjereni primatelji sukladno članku 17. ovoga Zakona do 13. veljače 2023.

(2) Pošiljatelji koji su poslovali prema odredbama članka 54. stavka 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.) odnosno pošiljatelji i primatelji koji su poslovali prema odredbama članka 54. stavka 6. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.), a namjeravaju poslovati sukladno članku 37. ovoga Zakona dužni su registrirati se kao ovjereni pošiljatelji ili povremeni ovjereni pošiljatelji odnosno ovjereni primatelji ili povremeni ovjereni primatelji sukladno članku 17. ovoga Zakona do 13. veljače 2023.

(3) Svaka pravna ili fizička osoba koja s danom 13. veljače 2023. namjerava poslovati sukladno članku 37. ovoga Zakona dužna je registrirati se u skladu s odredbama članka 17. ovoga Zakona do roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 63.

Do stupanja na snagu delegiranog akta Europske komisije kojim se utvrđuje zajednički prag iz članka 38. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.), koji je izmijenjen člankom 22. ovoga Zakona, primjenjuju se visine manjka ili gubitka propisane pravilnikom iz članka 7. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.).

Članak 64.

(1) Do početka primjene računalnog sustava iz članka 45. stavka 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.), koji je izmijenjen člankom 27. ovoga Zakona, kretanje na teritoriju Republike Hrvatske trošarinskih proizvoda koji se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet u sustavu odgode plaćanja trošarine unose u trošarinsko skladište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili pogon oslobođenog korisnika dozvoljeno je, uz primjerak papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije, podnesene elektroničkom razmjenom podataka, po kojoj su trošarinski proizvodi pušteni u slobodan promet, ili na temelju carinske deklaracije u obliku unosa u evidenciju deklaranta u skladu s carinskim propisima, uz uvjet da je korisnik odobrenja za primjenu carinske deklaracije u obliku unosa u evidenciju deklaranta prema carinskim propisima ujedno i ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik iz stavka 1. ovoga članka potvrđuje primitak trošarinskih proizvoda ovjerom primjerka papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije koji vraća nadležnom carinskom uredu u kojem je obavljeno uvozno carinjenje u roku od pet dana od dana unosa u trošarinsko skladište ili pogon oslobođenog korisnika.

Članak 65.

(1) Alkohol i alkoholna pića koji su sukladno članku 71. stavku 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.) označeni posebnim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske na kojima je naznačena količinska oznaka mogu se nalaziti u prometu na teritoriju Republike Hrvatske bez vremenskog ograničenja.

(2) Trošarinski obveznici koji su preuzeli posebne markice Ministarstva financija Republike Hrvatske na kojima je naznačena količinska oznaka sukladno članku 71. stavku 1. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.) mogu alkohol i alkoholna pića označavati tim markicama najkasnije do 31. prosinca 2022.

Članak 66.

Mali proizvođači jakog alkoholnog pića koji su upisani u registar trošarinskih obveznika prema članku 80. stavku 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18. i 121/19.) nastavljaju poslovanje kao mali proizvođači jakog alkoholnog pića prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 67.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o trošarinama (»Narodne novine«, br. 1/19. i 1/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 68.

Odredbe članka 36. ovoga Zakona prestaju važiti 31. prosinca 2023.

Članak 69.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022., osim članka 35. stavka 1. točaka 6. i 7. koji je izmijenjen člankom 20. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2022. te članka 2. ovoga Zakona, članka 4. točaka 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12. i točaka 14. do 18. koji je izmijenjen člankom 3. ovoga Zakona, članka 4. ovoga Zakona, članka 6. stavka 1. točaka 2. i 4. te stavka 2. točaka 1., 5., 6. i 7. i stavka 3. koji je izmijenjen člankom 5. ovoga Zakona, članka 7. stavka 1. točke 4. i stavaka 2., 3. i 4. koji je izmijenjen člankom 6. ovoga Zakona, članaka 7. do 12. ovoga Zakona, članka 22. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona, članaka 15., 17. i 19. ovoga Zakona, članka 35. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 20. ovoga Zakona, članka 22. ovoga Zakona, članka 39. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 23. ovoga Zakona, članka 41. stavka 1. točke 5. koji je izmijenjen člankom 24. ovoga Zakona, članka 42. stavka 1. točke 1. podtočke g) i točke 3. i stavka 3. koji je izmijenjen člankom 25. ovoga Zakona, članka 44. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 26. ovoga Zakona, članka 27. ovoga Zakona, članaka 30. do 38. ovoga Zakona, članaka 40., 41., 42. i 47. ovoga Zakona, članka 133. stavka 1. točke 5. i točaka 16. do 26. koji je izmijenjen člankom 55. ovoga Zakona, članka 134. stavka 1. točaka 1. i 8. koji je izmijenjen člankom 56. ovoga Zakona, članka 135. stavka 1. točaka 5., 8., 9., 11., 12., 13., točaka 15. do 19., točke 21. i točaka 24. do 40. koji je izmijenjen člankom 57. ovoga Zakona, članaka 58., 59., 61., 63. i 68. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 13. veljače 2023. te članka 133. stavka 1. točke 24. koji je izmijenjen člankom 55. ovoga Zakona i članka 134. stavka 1. točaka 10. do 16. koji je izmijenjen člankom 56. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

 

 

 

Copyright © Ante Borić