Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o računovodstvu Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Carinski zakonik EU Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o carinskoj službi Zakon o porezu na dohodak Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o doprinosima Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o lokalnim porezima Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o porezu na dobit Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Opći porezni zakon Zakon o igrama na sreću Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o trošarinama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o poreznoj upravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o proračunu Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Copyright © Ante Borić