Povezani zakoni

Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela

NN 46/18, 114/22, 47/23

na snazi od 11.05.2023.

Uživajte...

DIO PRVI   OSNOVNE ODREDBE

Članak 1. (NN 47/23)

(1) Ovim Zakonom uređuje se prijenos podataka o putnicima u zračnom prometu i članovima posade koje prikupljaju zračni prijevoznici te obrada tih podataka, što uključuje njihovo prikupljanje, analizu, korištenje, razmjenu i čuvanje.

(2) Podaci prikupljeni u skladu s ovim Zakonom mogu se obrađivati samo u svrhu sprječavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela navedena u članku 5. stavku 2. ovog Zakona.

Članak 2. (NN 47/23)

Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela (SL L 119/132, od 4. 5. 2016. i SL L 137/20, od 22. 4. 2021.) te se osigurava provedba Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/759 od 28. travnja 2017. o zajedničkim protokolima i formatima podataka koje zračni prijevoznici trebaju upotrebljavati pri prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) odjelima za informacije o putnicima (SL L 113/48, od 29. 4. 2017.).

Članak 3. (NN 47/23)

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1. depersonalizacija podataka je postupak kojim se za korisnike čine nevidljivim određene vrste podataka u svrhu onemogućavanja izravne identifikacije osobe na koju se podatak odnosi

2. druga teška kaznena djela su kaznena djela navedena u članku 5. ovog Zakona

3. putnik je svaka osoba, uključujući transferne ili tranzitne putnike, osim članova posade, koja se prevozi ili će se prevesti u zrakoplovu uz pristanak zračnog prijevoznika, vidljivog iz upisa osoba na popis putnika

4. treće države su države koje nisu države članice Europske unije

5. zračni prijevoznik je poduzetnik koji posjeduje važeću dozvolu za obavljanje djelatnosti ili jednakovrijednu dozvolu za obavljanje prijevoza putnika zrakom, kao i svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja prijevoz putnika zrakom, bez obzira na to obavlja li prijevoz putnika za naplatu ili drugu vrstu naknade ili ne

6. evidencija podataka o putnicima (Passenger Name Record – PNR) je evidencija zahtjeva u vezi s putovanjem svakog putnika koja sadrži informacije potrebne za obradu i kontrolu rezervacija od strane uključenih zračnih prijevoznika te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju rezervacije za svako putovanje rezervirano od strane neke osobe ili u njezino ime, neovisno o tome čini li sastavni dio sustava rezervacija, Sustava kontrole odlazaka, koji služi prijavi putnika na letove ili jednakovrijednog sustava s istim funkcijama

7. sustav rezervacija je unutarnji sustav zračnog prijevoznika u kojem se prikupljaju podaci iz evidencije podataka o putnicima, za upravljanje rezervacijama

8. član posade je osoba koja upravlja zrakoplovom ili u njemu obavlja druge dužnosti koje odredi zračni prijevoznik ili zapovjednik zrakoplova

9. pružatelj usluga rezervacije usluge prijevoza putnika je pravna ili fizička osoba koja je registrirana za pružanje usluga rezervacije usluga prijevoza putnika te u tu svrhu prikuplja i obrađuje podatke iz članka 10. stavka 1. ovog Zakona.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 5. (NN 47/23)

(1) Prikupljanje i obrada podataka o putnicima u zračnom prometu i članovima posade na temelju odredbi ovog Zakona u nadležnosti je Ministarstva unutarnjih poslova, koje za obavljanje ovih poslova ustrojava unutarnju ustrojstvenu jedinicu (u daljnjem tekstu: jedinica za informacije o putnicima).

(2) Podaci koje jedinica za informacije o putnicima prikupi na temelju ovog Zakona mogu se obrađivati samo u svrhu sprječavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kazneno djelo terorizma i s njime povezana kaznena djela te sljedeća kažnjiva djela za koja je propisana najviša kazna u trajanju od najmanje tri godine zatvora:

1. pripadanje zločinačkoj organizaciji

2. trgovanje ljudima

3. spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija

4. nedopušteno trgovanje opojnim drogama i psihotropnim tvarima

5. nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima

6. koruptivna kaznena djela

7. prijevara, uključujući i prijevaru koja ugrožava financijske interese Unije

8. pranje prihoda stečenog kaznenim djelom i krivotvorenje novca, uključujući euro

9. računalni kriminalitet / kibernetički kriminalitet

10. kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedopuštenu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama

11. omogućavanje neovlaštenog ulaska i boravka

12. ubojstvo, teška tjelesna ozljeda

13. nezakonita trgovina ljudskim organima i tkivima

14. otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca

15. organizirana i oružana pljačka

16. nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela

17. krivotvorenje i piratstvo proizvoda

18. krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima

19. nezakonita trgovina hormonskim tvarima i drugim poticateljima rasta

20. nedopuštena trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalima

21. silovanje

22. kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda

23. protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova

24. sabotaža

25. trgovina ukradenim vozilima

26. industrijska špijunaža.

Članak 6. (NN 47/23)

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na sve komercijalne i privatne letove zračnog prijevoznika kojima je polazište u Republici Hrvatskoj, a odredište u drugoj državi ili kojima je polazište u drugoj državi, a odredište ili međuslijetanje u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ovaj Zakon ne primjenjuje se na letove koje obavljaju državni zrakoplovi i drugi zrakoplovi koji se koriste u vojne, policijske ili carinske svrhe ili slične aktivnosti i usluge koje poduzimaju tijela javne vlasti ili koje se poduzimaju u njihovo ime, na opći zračni promet koji se ne obavlja u svrhu prijevoza putnika, na usluge u zračnoj plovidbi, na letove povezane s proizvodnjom i održavanjem civilnih zrakoplova te na letove za osposobljavanje posade.

 

DIO DRUGI   NADLEŽNOST I POSTUPANJE S PODACIMA
POGLAVLJE I.   JEDINICA ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA

Članak 7. (NN 47/23)

(1) U okviru obrade podataka, jedinica za informacije o putnicima nadležna je za:

– prikupljanje, korištenje i analizu podataka o putnicima i članovima posade koje vode prijevoznici, pohranu te dostavu tih podataka ili rezultata njihove obrade nadležnim tijelima iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona

– razmjenu podataka o putnicima i članovima posade i rezultata obrade tih podataka s jedinicama nadležnim za informacije o putnicima drugih država članica Europske unije i Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (u daljnjem tekstu: Europol).

(2) U radu jedinice za informacije o putnicima mogu sudjelovati predstavnici nadležnih tijela iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona.

Članak 8. (NN 47/23)

(1) U Ministarstvu unutarnjih poslova odredit će se službenik koji će obavljati poslove službenika za zaštitu podataka, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) Službenik za zaštitu podataka ima pristup svim podacima koje obrađuje jedinica za informacije o putnicima.

(3) Ako službenik za zaštitu podataka smatra da obrada bilo kojih podataka nije bila zakonita, može uputiti predmet nacionalnom nadzornom tijelu iz članka 33. ovoga Zakona.

(4) Ispitanik ima pravo, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji, na kontaktiranje sa službenikom za zaštitu podataka, kao jedinstvenom kontaktnom točkom, u pogledu svih pitanja povezanih s obradom njegovih podataka iz evidencije podataka o putnicima.

Članak 9.

Jedinica za informacije o putnicima obrađuje podatke iz evidencije podataka o putnicima na sigurnoj lokaciji.

POGLAVLJE II.   OBVEZE ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA I PRUŽATELJA USLUGA REZERVACIJE USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA

Članak 10. (NN 47/23)

(1) Podaci o putnicima u zračnom prometu koje zračni prijevoznici prenose jedinici za informacije o putnicima su:

1. kod evidencije podataka o putnicima u zračnom prometu

2. datum rezervacije/izdavanja karte

3. predviđen(i) datum(i) putovanja

4. ime(na)

5. adresa i kontaktni podaci (telefonski broj, adresa e-pošte)

6. svi podaci o načinu plaćanja, uključujući adresu za slanje računa

7. cjeloviti plan puta za određenu evidenciju podataka o putnicima

8. podaci o programima vjernosti

9. putnička agencija / putnički agent

10. status putnika, uključujući informacije o potvrdi, prijavi na let, neprijavljivanju na let ili prijavi u posljednjem trenutku bez rezervacije

11. razdijeljene / podijeljene informacije iz evidencije podataka o putnicima

12. opće primjedbe (uključujući sve dostupne informacije o maloljetnim putnicima bez pratnje mlađima od 18 godina, kao što su ime i spol maloljetnika, dob, jezik/jezici koje govori, ime i kontaktni podaci pratitelja na polasku i kako je povezan s maloljetnikom, ime i kontaktni podaci pratitelja na dolasku i kako je povezan s maloljetnikom, agent na polasku i dolasku)

13. informacije s putne karte, uključujući broj karte, datum izdavanja karte, jednosmjerne karte, polja elektronskih karata koja se odnose na cijenu (Automated Ticket Fare Quote)

14. broj sjedala i ostale informacije o sjedalu

15. informacije o zajedničkom letu (code share)

16. sve informacije koje se odnose na prtljagu

17. broj i imena drugih putnika iz evidencije podataka o putnicima

18. potpune i točne informacije o putnicima koje će prevoziti, a koje zračni prijevoznik dostavlja sukladno odredbama Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13. i 27/16.) (API) (broj i vrsta putne isprave, državljanstvo, ime i prezime, datum rođenja, naziv graničnog prijelaza na kojem će ući u Republiku Hrvatsku, oznaku leta, vrijeme polaska i dolaska, ukupan broj putnika, prvo mjesto ukrcaja)

19. sve kronološke izmjene podataka iz evidencije podataka o putnicima navedene u točkama od 1. do 18. ovog stavka.

(2) Zračni prijevoznik je dužan prenijeti jedinici za informacije o putnicima sve podatke iz stavka 1. i stavka 7. ovog članka prikupljene u okviru redovitog poslovanja.

(3) Ako zračni prijevoznik prenese podatke koji nisu navedeni u stavku 1. ovog članka, jedinica za informacije o putnicima, odmah po primitku, trajno briše takve podatke.

(4) Zračni prijevoznik dužan je podatke iz stavka 1. i stavka 7. ovog članka prenositi elektroničkim putem, upotrebljavajući zajedničke protokole i podržane formate za prijenos podataka iz evidencije o putnicima, utvrđene provedbenim propisima koje donosi Europska komisija ili, u slučaju tehničke neispravnosti, nekim drugim odgovarajućim načinom koji jamči odgovarajuću razinu sigurnosti podataka.

(5) U slučaju zajedničkih letova (code share) jednog zračnog prijevoznika ili više njih podatke jedinici za putnike prenosi zračni prijevoznik koji obavlja let.

(6) Pružatelji usluga rezervacije usluge prijevoza putnika dužni su u evidenciju podataka o putnicima unijeti potpune i točne podatke o putnicima na letovima iz članka 6. stavka 1. ovog Zakona koje prikupe u okviru redovitog poslovanja.

(7) Podaci o posadi koje zračni prijevoznik prenosi jedinici za informacije o putnicima su: broj i vrsta putne isprave, državljanstvo, ime i prezime, datum rođenja, naziv graničnog prijelaza na kojem će ući u Republiku Hrvatsku, oznaka leta, vrijeme polaska i dolaska, ukupan broj članova posade, prvo mjesto ukrcaja.

(8) Zračni prijevoznici koji ne obavljaju letove prema točno određenom i javnom rasporedu te koji nemaju potrebnu infrastrukturu za podržavanje formata podataka i protokola za prijenos podataka iz stavka 4. ovog članka podatke iz stavka 1. i stavka 7. ovog članka prenose elektroničkim sredstvima koje odredi jedinica za informacije o putnicima, a koja jamče odgovarajuću razinu sigurnosti podataka.

(9) Ako zračni prijevoznici prikupljaju podatke navedene u stavku 1. točki 18. ovog članka, ali te podatke ne zadržavaju putem istih tehničkih sredstava kao druge podatke iz evidencije podataka o putnicima, zračni prijevoznici su dužni te podatke također prenijeti jedinici za informacije o putnicima sukladno odredbama ovog Zakona.

(10) Podaci iz stavka 1. i stavka 7. ovog članka prenose se bez naknade.

Članak 11. (NN 47/23)

(1) Zračni prijevoznik je dužan jedinici za informacije o putnicima prenijeti podatke iz članka 10. stavka 2. ovog Zakona:

– 24 sata prije zakazanog vremena polaska zrakoplova te

– odmah po zatvaranju leta odnosno nakon što su se putnici ukrcali u zrakoplov koji se sprema za polazak i kada se putnici više ne mogu ukrcati ni iskrcati.

(2) U slučaju iz stavka 1. podstavka 2. ovog članka, zračni prijevoznik može dostaviti samo podatke koji se razlikuju u odnosu na podatke dostavljene sukladno stavku 1. podstavku 1. ovog članka.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako je pristup podacima iz evidencije podataka o putnicima potreban kako bi se odgovorilo na konkretnu i stvarnu prijetnju povezanu s kaznenim i kažnjivim djelima iz članka 5. ovog Zakona, zračni prijevoznik dužan je, za svaki slučaj pojedinačno, na zahtjev jedinice za informacije o putnicima, prenijeti toj jedinici podatke iz članka 10. stavka 2. ovog Zakona.

(4) Zračni prijevoznik dužan je odmah nakon saznanja prijaviti jedinici za informacije o putnicima sve promjene izvršene prije ili tijekom putovanja do planiranog odredišta, a koje su nastale zbog preusmjeravanja leta na drugo odredište ili zbog neplaniranog slijetanja.

POGLAVLJE III.   OBRADA PODATAKA O PUTNICIMA

Članak 12. (NN 47/23)

(1) Jedinica za informacije o putnicima na temelju podataka iz članka 10. ovog Zakona:

– obavlja procjenu putnika i članova posade na letovima iz članka 6. ovog Zakona u skladu s prethodno utvrđenim kriterijima radi identificiranja osoba za koje je potrebno dodatno ispitivanje od strane nadležnih tijela iz članka 16. ovog Zakona odnosno Europola radi postojanja mogućnosti povezanosti s kaznenim djelom iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona

– dostavlja podatke te rezultate obrade podataka, za svaki slučaj pojedinačno, na propisno obrazložen zahtjev podnesen na temelju dovoljno dokaza od strane nadležnih tijela za dostavu i obradu podataka iz evidencije podataka o putnicima u određenim slučajevima u svrhe sprečavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i kaznenog progona ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma ili druga teška kaznena djela, nadležnim tijelima ili, prema potrebi, Europolu

– provodi analizu podataka o putnicima i članovima posade u svrhu ažuriranja ili određivanja novih kriterija za provođenje procjena koje se provode na temelju podstavka 1. ovog stavka, kako bi se identificirale sve osobe koje bi mogle biti uključene u kazneno djelo iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona.

(2) Pri provođenju procjene iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka jedinica za informacije o putnicima može:

– sravnjivati podatke iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona s bazama podataka relevantnima za svrhe sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i s njime povezana kaznena djela te druga teška kaznena djela u skladu s pravilima Europske unije te međunarodnim ili nacionalnim pravilima koja se primjenjuju na takve baze podataka i

– obrađivati podatke sukladno određenim kriterijima procjene.

(3) Procjena putnika i članova posade iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka mora se provesti na nediskriminirajući način.

(4) Jedinica za informacije o putnicima jednom godišnje dostavlja Europskoj komisiji statističke podatke o obradi podataka o putnicima i članovima posade u zračnom prometu, a koji obuhvaćaju najmanje ukupan broj putnika u zračnom prometu čiji su podaci prikupljeni i razmijenjeni te broj putnika određenih za daljnje ispitivanje.

(5) Dostavljeni statistički podaci iz stavka 4. ovog članka ne smiju uključivati osobne podatke.

Članak 13. (NN 47/23)

(1) Kriterije procjene iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona jedinica za informacije o putnicima određuje i redovito preispituje samostalno ili u suradnji s jednim ili više nadležnih tijela iz članka 16. ovog Zakona, jedinicama nadležnim za informacije o putnicima država članica Europske unije, Europolom ili nadležnim tijelima trećih država.

(2) Kriteriji procjene iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona temelje se na dostupnim saznanjima o okolnostima počinjenja kaznenog djela iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona.

(3) Kriteriji procjene iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona moraju biti usmjereni, proporcionalni i određeni i ne smiju se temeljiti na rasi ili etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom nasljeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

Članak 14. (NN 47/23)

(1) Ako se na temelju procjene putnika i članova posade iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona automatiziranom obradom podataka utvrdi mogućnost da bi određena osoba mogla biti uključena u kazneno djelo iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona (pozitivan rezultat obrade), jedinica za informacije o putnicima dodatno će provjeriti rezultate obrade neautomatiziranom provjerom odnosno neposrednim uvidom u evidencije i baze podataka radi utvrđivanja potrebe postupanja nadležnog tijela.

(2) Nakon provjere, ako se procjeni potrebnim, rezultati obrade, za svaki slučaj pojedinačno, dostavit će se nadležnom domaćem tijelu.

Članak 15. (NN 47/23)

(1) Posljedice procjene putnika i članova posade iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona ne dovode u pitanje pravo građana Europske unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice.

(2) Posljedice procjene iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona podataka o putnicima na letovima unutar Europske unije moraju biti u skladu s Uredbom (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama).

POGLAVLJE IV.   NADLEŽNA TIJELA

Članak 16. (NN 47/23)

(1) Domaća nadležna tijela za traženje ili primanje podataka o putnicima i članova posade koje prikuplja i obrađuje jedinica za informacije o putnicima ili rezultata obrade tih podataka radi daljnjeg ispitivanja tih podataka ili poduzimanja odgovarajućih mjera u okviru svog djelokruga u svrhu iz članka 1. stavka 2. ovog Zakona su: policija, vojna policija, Sigurnosno-obavještajna agencija, Vojna sigurnosno-obavještajna agencija, Ministarstvo financija – Carinska uprava, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ministarstvo financija – Ured za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija – Financijski inspektorat Republike Hrvatske, državno odvjetništvo i sudovi.

(2) Domaća nadležna tijela iz stavka 1. ovog članka podatke iz evidencije podataka o putnicima i članova posade i rezultat obrade tih podataka mogu dodatno obrađivati samo u svrhu iz članka 1. stavka 2. ovog Zakona.

(3) Strana nadležna tijela su ona tijela koja su države članice navele u obavijesti Europskoj komisiji, a koja je objavljena u Službenom listu Europske unije.

POGLAVLJE V.   RAZMJENA I PRIJENOS PODATAKA

Članak 17.

(1) Podatke i rezultate obrade podataka vezano uz osobe koje je identificirala sukladno članku 12. stavku 1. ovog Zakona, a koji su domaćim nadležnim tijelima iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona potrebni u svrhu iz članka 1. stavka 2. ovog Zakona, jedinica za informacije o putnicima dostavit će, bez postavljenog zahtjeva.

(2) Podatke i rezultate obrade podataka vezano uz osobe koje je identificirala sukladno članku 12. stavku 1. ovog Zakona, a koji su nadležnim tijelima druge države članice potrebni u svrhu iz članka 1. stavka 2. ovog Zakona, jedinica za informacije o putnicima dostavit će, bez postavljenog zahtjeva, nadležnoj jedinici za informacije o putnicima i u toj državi članici.

Članak 18. (NN 47/23)

(1) Jedinica za informacije o putnicima dostavit će, čim je prije moguće, na temelju obrazloženog zahtjeva, domaćim nadležnim tijelima iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona, jedinicama nadležnim za informacije o putnicima u drugim državama članicama i Europolu podatke iz članka 10. ovog Zakona, ako nisu depersonalizirani, kao i rezultat obrade tih podataka kada je obrada izvršena, ako su ti podaci potrebni za određeni slučaj sprječavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona.

(2) Ako su zatraženi podaci iz stavka 1. ovog članka depersonalizirani, mogu se dostaviti samo ako se opravdano smatra da je to potrebno u svrhu iz članka 1. stavka 2. ovog Zakona i ako to odobri voditelj jedinice za informacije o putnicima, sukladno članku 25. ovog Zakona.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada je to potrebno u hitnim slučajevima te pod uvjetima u stavku 2. ovog članka, jedinica za informacije o putnicima u Republici Hrvatskoj, na temelju obrazloženog zahtjeva čija se preslika istodobno dostavlja jedinici nadležnoj za informacije o putnicima one države članice koja podnosi zahtjev, dostavit će stranim nadležnim tijelima iz članka 16. stavka 3. ovog Zakona podatke iz članka 10. ovog Zakona.

(4) Ako je za odgovor na konkretnu i stvarnu prijetnju povezanu s kaznenim djelima iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona potreban pristup podacima iz evidencije podataka o putnicima, jedinica za informacije o putnicima će, na obrazloženi zahtjev jedinice nadležne za informacije o putnicima druge države članice, od zračnih prijevoznika zatražiti podatke sukladno članku 11. stavku 3. ovog Zakona i dostaviti ih jedinici koja je podnijela zahtjev.

(5) Ako je u državi koja podnosi zahtjev iz stavka 1. ovog članka za kaznena djela terorizma i s njime povezana kaznena djela te kažnjiva djela iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona propisana najviša kazna u trajanju od najmanje tri godine zatvora, jedinica za informacije o putnicima dostavit će tražene podatke, ako oni postoje, bez provjeravanja dvostruke kažnjivosti.

(6) Domaća nadležna tijela iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona mogu podatke o putnicima iz stavka 1. ovog članka koristiti i za progon drugih kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti ili povodom prijedloga ako se tijekom aktivnosti obrade ili korištenja tih podataka otkriju takva kaznena djela ili sumnja na njihovo postojanje.

(7) Nadležna tijela ne smiju donijeti nikakvu odluku koja bi proizvela štetni pravni učinak na osobu ili bi značajno na nju utjecala isključivo na temelju automatizirane obrade podataka iz evidencije podataka o putnicima.

(8) Odluke iz stavka 7. ovog članka ne smiju se temeljiti na osnovi rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Članak 19. (NN 47/23)

(1) Jedinica za informacije o putnicima može zahtijevati od jedinice nadležne za informacije o putnicima druge države članice podatke koje je prikupila ta jedinica, ako su ti podaci potrebni za određeni slučaj sprječavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela iz članka 5. ovog Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada je to potrebno u hitnim slučajevima, domaća nadležna tijela iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona mogu zahtijevati od jedinice nadležne za informacije o putnicima druge države članice podatke iz evidencije podataka o putnicima te jedinice, ako su ti podaci potrebni za određeni slučaj sprječavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela iz članka 5. ovog Zakona.

(3) Preslika zahtjeva nadležnih tijela iz stavka 2. ovog članka istodobno se dostavlja jedinici za informacije o putnicima u Republici Hrvatskoj.

(4) Zahtjev iz članka 18. stavka 1. ovog Zakona i stavka 1. ovog članka može se temeljiti na bilo kojem elementu podataka ili kombinaciji takvih elemenata koji su potrebni za konkretan slučaj sprečavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona.

Članak 20.

(1) Europol može, putem nacionalne jedinice Europola, elektroničkim putem, podnijeti obrazloženi zahtjev jedinici za informacije o putnicima za prijenos određenih podataka o putnicima ili rezultata obrade tih podataka, kada je to nužno radi podržavanja i jačanja djelovanja država članica u svrhu iz članka 1. stavka 2. ovog Zakona, ako je kazneno djelo u nadležnosti Europola.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka se navode razlozi na temelju kojih Europol smatra da će se prijenosom podataka iz evidencije podataka o putnicima ili rezultata obrade tih podataka znatno pridonijeti sprječavanju, otkrivanju i istrazi kaznenog djela i kaznenom progonu zbog kojeg se podaci traže.

Članak 21. (NN 47/23)

Razmjena podataka s jedinicama za informacije o putnicima država članica te s Europolom odvija se putem postojećih kanala za međunarodnu policijsku suradnju, na jeziku koji se upotrebljava u kanalu koji se u tom slučaju koristi.

Članak 22. (NN 47/23)

(1) Podaci o putnicima iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona i rezultati obrade tih podataka mogu se dostavljati trećim državama samo na temelju obrazloženog zahtjeva, sukladno propisima o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja ili vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija:

– ako je takav prijenos potreban u svrhu iz članka 1. stavka 2. ovog Zakona

– ako je treća država suglasna prenijeti podatke drugoj trećoj državi samo ako je to nužno u svrhu iz članka 1. stavka 2. ovog Zakona te samo uz izričito odobrenje jedinice za informacije o putnicima i

– ako su ispunjeni uvjeti za dostavu podataka utvrđeni u članku 18. stavku 1. i 2. ovog Zakona.

(2) Jedinica za informacije o putnicima prenosi podatke o putnicima podatke iz stavka 1. ovog članka trećim državama samo pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom te samo ako treća država kojoj se podaci prenose ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite.

(3) O svakom prijenosu podataka trećim državama jedinica za informacije o putnicima obavijestit će službenika za zaštitu podataka.

Članak 23. (NN 47/23)

(1) Prijenos podataka iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona trećim državama bez prethodne suglasnosti države članice Europske unije iz koje su podaci dobiveni dopušten je samo u iznimnim okolnostima i samo:

– ako su takvi prijenosi nužni da bi se odgovorilo na konkretnu i stvarnu prijetnju povezanu s kaznenim djelima iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona u državi članici ili trećoj državi i

– ako se prethodna suglasnost ne može pravodobno dobiti.

(2) O prijenosu podataka iz stavka 1. ovog članka jedinica za informacije o putnicima bez odgode će obavijestiti tijelo nadležno za davanje suglasnosti iz stavka 1. ovog članka, a o prijenosu sastaviti zabilješku radi mogućnosti naknadne provjere prijenosa podataka.

Članak 24. (NN 47/23)

Zahtjev za dostavu podataka iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona koji podnose nadležna tijela iz članka 16. ovog Zakona, jedinice nadležne za informacije o putnicima druge države članice, Europol ili treće države mora sadržavati:

1. ime, prezime i naziv radnog mjesta službenika koji podnosi zahtjev. Ako za pojedina nacionalna tijela ovi podaci predstavljaju tajne podatke, kao i u slučaju kad zahtjev podnosi država članica, Europol ili treća država navest će se samo naziv tog tijela

2. pravnu osnovu za traženje podataka

3. svrhu koja će se postići dostavom podataka

4. razloge zbog kojih se svrha iz točke 3. ovog članka ne može postići bez dostave traženih podataka ili koji predstavljaju bitnu zapreku u postizanju te svrhe.

POGLAVLJE VI.   ROKOVI ČUVANJA I DEPERSONALIZACIJE PODATAKA

Članak 25. (NN 47/23)

(1) Podaci iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona koje zračni prijevoznici dostavljaju jedinici za informacije o putnicima čuvaju se pet godina od dana njihova prijenosa.

(2) Nakon isteka razdoblja od šest mjeseci od dana prijenosa podataka iz stavka 1. ovog članka svi podaci depersonaliziraju se na način da se za korisnike čine nevidljivim određene vrste podataka u svrhu onemogućavanja izravne identifikacije osobe na koju se podatak odnosi.

(3) Vrste podataka iz stavka 2. ovog članka koji se za korisnike čine nevidljivim su:

– imena, uključujući imena drugih putnika u evidenciji podataka o putnicima i broj putnika u toj evidenciji koji putuju zajedno

– adresa i kontaktni podaci

– svi podaci o načinu plaćanja, uključujući adresu za slanje računa, u mjeri u kojoj sadržavaju bilo kakve informacije koje bi mogle poslužiti za izravnu identifikaciju osobe na koju se odnose ili bilo koje druge osobe

– podaci o programima vjernosti

– opće opaske u mjeri u kojoj sadržavaju bilo kakve informacije koje bi mogle poslužiti za izravnu identifikaciju osobe na koju se odnosi podatak

– podaci iz članka 10. stavka 1. točke 18. i stavka 7. ovog Zakona.

(4) Nakon isteka razdoblja od šest mjeseci od dana prijenosa podataka iz stavka 1. ovog članka ponovno otkrivanje potpunih podataka iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona dopušteno je samo ako se opravdano smatra da je to potrebno u svrhu iz članka 12. stavka 1. podstavka 2. ovog Zakona.

(5) Ponovno otkrivanje potpunih podataka iz stavka 4. ovog članka odobrava voditelj jedinice za informacije o putnicima, o čemu obavještava službenika za zaštitu osobnih podataka, koji obavlja naknadnu provjeru opravdanosti otkrivanja podataka te postupa sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprečavanje takvih prijetnji.

(6) Nakon isteka razdoblja od 24 sata od ponovnog otkrivanja potpunih podataka podaci se ponovno depersonaliziraju na način propisan u stavku 2. ovog članka.

Članak 26. (NN 47/23)

(1) Po isteku razdoblja od pet godina od dana prijenosa podataka iz članka 10. ovog Zakona jedinici za informacije o putnicima preneseni podaci trajno se brišu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, podaci koji su dostavljeni nadležnom tijelu radi sprječavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona čuvaju se sukladno posebnim propisima kojima se uređuje čuvanje podataka u tim slučajevima.

Članak 27.

(1) Rezultati obrade podataka iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona čuvaju se u jedinici za informacije o putnicima onoliko vremena koliko je potrebno da se o pozitivnom rezultatu obrade obavijeste nadležna tijela odnosno jedinice nadležne za informacije o putnicima drugih država članica.

(2) U slučaju kada se dodatnom provjerom pozitivnog rezultata automatizirane obrade podataka iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona utvrdi da određena osoba nije uključena u kazneno djelo iz članka 5. ovog Zakona (negativan rezultat obrade), takav podatak može se čuvati kako bi se izbjegli budući lažni pozitivni rezultati, i to dok se čuvaju podaci čijom obradom se došlo do takvog rezultata.

Članak 28. (NN 47/23)

(1) U obradi osobnih podataka u skladu s odredbama ovog Zakona svakom putniku se osigurava jednako pravo na zaštitu njegovih osobnih podataka, pravo pristupa, ispravljanja, brisanja i ograničavanja te pravo na naknadu i na pravno sredstvo sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela radi sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprečavanje takvih prijetnji.

(2) Pri korištenju i obradi podataka iz evidencije podataka o putnicima primjenjuju se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, mijenjanja, neovlaštenog otkrivanja ili pristupanja.

(3) Pravo pristupa iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na podatke koji su depersonalizirani sukladno članku 25. ovog Zakona.

Članak 29.

(1) Zabranjena je obrada podataka kojima se otkrivaju rasa ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život ispitanika.

(2) Ako jedinica za informacije o putnicima zaprimi podatke iz stavka 1. ovoga članka, briše ih bez odgode.

(3) U slučajevima kad je vjerojatno da će kršenje tajnosti osobnih podataka dovesti do visokog rizika za zaštitu osobnih podataka ili štetno utjecati na privatnost ispitanika, jedinica za informacije o putnicima bez nepotrebnog odgađanja o tom kršenju obavješćuje ispitanika i nacionalno nadzorno tijelo.

Članak 30.

(1) Jedinica za informacije o putnicima vodi dokumentaciju o svim sustavima i postupcima obrade podataka o putnicima.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka sadržava:

– ime i kontaktne podatke jedinice za informacije o putnicima i službenika te jedinice kojima je povjerena obrada podataka o putnicima te različite razine ovlaštenja za pristup

– zahtjeve nadležnih tijela i jedinica nadležnih za informacije o putnicima drugih država članica

– sve zahtjeve i prijenose podataka o putnicima u treću državu.

(3) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka dostupna je nacionalnom nadzornom tijelu.

Članak 31.

(1) Jedinica za informacije o putnicima vodi evidenciju o prikupljanju, obavljenom uvidu, korištenju, analizi, ponovnom otkrivanju, razmjeni, dostavi te brisanju podataka.

(2) Evidencija o obavljanju uvida sadržava svrhu, datum i vrijeme obavljanja uvida te identitet osobe koja je obavila uvid ili otkrila podatke o putnicima i identitet primatelja tih podataka.

(3) Evidencija iz stavka 1. ovog članka koristi se isključivo u svrhe provjere samonadzora, osiguranja cjelovitosti i sigurnosti podataka te revizije.

(4) Jedinica za informacije o putnicima će evidenciju iz stavka 1. ovog članka na zahtjev staviti na raspolaganje nacionalnom nadzornom tijelu u svrhu izvršavanja zadaća koje su mu povjerene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja ili vođenja kaznenog postupka te izvršavanja kaznenopravnih sankcija.

(5) Evidencija iz stavka 1. ovog članka čuva se pet godina.

DIO TREĆI   NADZOR

Članak 32.

Nadzor nad provedbom ovog Zakona obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 33.

Nadzor nad obradom osobnih podataka u smislu ovoga Zakona obavlja nacionalno nadzorno tijelo određeno posebnim propisom kojim se uređuje zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija.

 

DIO ČETVRTI   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 34. (NN 114/22, 47/23)

(1) Novčanom kaznom od 19.900,00 do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja u svojstvu zračnog prijevoznika ne dostavi podatke ili ne dostavi sve podatke iz članka 10. stavka 1. i stavka 7. ovog Zakona koje prikuplja u okviru redovitog poslovanja (članak 10. stavak 2.)

2. koja u svojstvu zračnog prijevoznika ne dostavi točne podatke iz članka 10. stavka 1. točke 18. i stavka 7. ovog Zakona (članak 10. stavak 2.)

3. koja u svojstvu zračnog prijevoznika ne dostavi podatke iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona upotrebljavajući utvrđene zajedničke protokole i podržane formate za prijenos podataka odnosno, u slučaju tehničke neispravnosti, neki drugi odgovarajući način koji jamči odgovarajuću razinu sigurnosti podataka ili elektroničkim sredstvima koje odredi jedinica za informacije o putnicima, a koja jamče odgovarajuću razinu sigurnosti podataka (članak 10. stavak 4. i stavak 8.)

4. koja u svojstvu zračnog prijevoznika ne dostavi podatke iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona u propisanom roku (članak 11. stavak 1.)

5. koja u svojstvu zračnog prijevoznika ne prijavi jedinici za informacije o putnicima sve promjene izvršene prije ili tijekom putovanja do planiranog odredišta, a koje su nastale zbog preusmjeravanja leta na drugo odredište ili zbog neplaniranog slijetanja ili u propisanom roku (članak 11. stavak 4.).

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 6630,00 do 19.900,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba.

(5) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom od 39.810,00 do 99.540,00 eura, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1990,00 do 6630,00 eura.

(6) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kaznom od 13.270,00 do 39.810,00 eura, a fizička osoba novčanom kaznom od 1990,00 do 6630,00 eura.

Članak 34.a (NN 47/23)

(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u svojstvu pružatelja usluga rezervacije usluge prijevoza putnika u evidenciju podataka o putnicima unese netočne ili ne unese sve podatke o putnicima iz članka 10. ovog Zakona koje prikuplja u okviru redovitog poslovanja (članak 10. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 1990,00 do 19.900,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i fizička osoba.

(5) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom od 13.270,00 do 53.080,00 eura, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1990,00 do 6630,00 eura.

(6) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 13.270,00 do 39.810,00 eura.

(7) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 1990,00 do 6630,00 eura.

 

DIO PETI   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/22

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 47/23

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić