Baza je ažurirana 27.09.2023. 

zaključno sa NN 111/23

NN 47/2023 (3.5.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela

HRVATSKI SABOR

809

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. travnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/32 Urbroj: 71-10-01/1-23-2 Zagreb, 27. travnja 2023.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA

Članak 1.

U Zakonu o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (»Narodne novine«, br. 46/18. i 114/22.) naziv Zakona mijenja se i glasi: »Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela«.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. iza riječi: »u zračnom prometu« dodaju se riječi: »i članovima posade«.

U stavku 2. iza riječi: »vođenja kaznenog postupka« dodaju se riječi: »ili izvršavanja kaznenih sankcija«.

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela (SL L 119/132, od 4. 5. 2016. i SL L 137/20, od 22. 4. 2021.) te se osigurava provedba Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/759 od 28. travnja 2017. o zajedničkim protokolima i formatima podataka koje zračni prijevoznici trebaju upotrebljavati pri prijenosu podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) odjelima za informacije o putnicima (SL L 113/48, od 29. 4. 2017.).«.

Članak 4.

U članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. putnik je svaka osoba, uključujući transferne ili tranzitne putnike, osim članova posade, koja se prevozi ili će se prevesti u zrakoplovu uz pristanak zračnog prijevoznika, vidljivog iz upisa osoba na popis putnika«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. zračni prijevoznik je poduzetnik koji posjeduje važeću dozvolu za obavljanje djelatnosti ili jednakovrijednu dozvolu za obavljanje prijevoza putnika zrakom, kao i svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja prijevoz putnika zrakom, bez obzira na to obavlja li prijevoz putnika za naplatu ili drugu vrstu naknade ili ne«.

Iza točke 5. dodaju se točke 6., 7., 8. i 9. koje glase:

»6. evidencija podataka o putnicima (Passenger Name Record – PNR) je evidencija zahtjeva u vezi s putovanjem svakog putnika koja sadrži informacije potrebne za obradu i kontrolu rezervacija od strane uključenih zračnih prijevoznika te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju rezervacije za svako putovanje rezervirano od strane neke osobe ili u njezino ime, neovisno o tome čini li sastavni dio sustava rezervacija, Sustava kontrole odlazaka, koji služi prijavi putnika na letove ili jednakovrijednog sustava s istim funkcijama

7. sustav rezervacija je unutarnji sustav zračnog prijevoznika u kojem se prikupljaju podaci iz evidencije podataka o putnicima, za upravljanje rezervacijama

8. član posade je osoba koja upravlja zrakoplovom ili u njemu obavlja druge dužnosti koje odredi zračni prijevoznik ili zapovjednik zrakoplova

9. pružatelj usluga rezervacije usluge prijevoza putnika je pravna ili fizička osoba koja je registrirana za pružanje usluga rezervacije usluga prijevoza putnika te u tu svrhu prikuplja i obrađuje podatke iz članka 10. stavka 1. ovog Zakona.«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »u zračnom prometu« dodaju se riječi: »i članovima posade«.

U stavku 2. iza riječi: »vođenja kaznenog postupka« dodaju se riječi: »ili izvršavanja kaznenih sankcija«, a iza riječi: »propisana« dodaje se riječ: »najviša«.

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na sve komercijalne i privatne letove zračnog prijevoznika kojima je polazište u Republici Hrvatskoj, a odredište u drugoj državi ili kojima je polazište u drugoj državi, a odredište ili međuslijetanje u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ovaj Zakon ne primjenjuje se na letove koje obavljaju državni zrakoplovi i drugi zrakoplovi koji se koriste u vojne, policijske ili carinske svrhe ili slične aktivnosti i usluge koje poduzimaju tijela javne vlasti ili koje se poduzimaju u njihovo ime, na opći zračni promet koji se ne obavlja u svrhu prijevoza putnika, na usluge u zračnoj plovidbi, na letove povezane s proizvodnjom i održavanjem civilnih zrakoplova te na letove za osposobljavanje posade.«.

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »analizu podataka o putnicima« dodaju se riječi: »i članovima posade«.

U podstavku 2. iza riječi: »razmjenu podataka o putnicima« dodaju se riječi: »i članovima posade«.

Članak 8.

U članku 8. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ispitanik ima pravo, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji, na kontaktiranje sa službenikom za zaštitu podataka, kao jedinstvenom kontaktnom točkom, u pogledu svih pitanja povezanih s obradom njegovih podataka iz evidencije podataka o putnicima.«.

Članak 9.

Naziv poglavlja II. iznad članka 10. mijenja se i glasi: »OBVEZE ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA I PRUŽATELJA USLUGA REZERVACIJE USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA«.

U članku 10. stavku 2. iza riječi: »podatke iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i stavka 7.«.

U stavku 4. iza riječi: »podatke iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i stavka 7.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pružatelji usluga rezervacije usluge prijevoza putnika dužni su u evidenciju podataka o putnicima unijeti potpune i točne podatke o putnicima na letovima iz članka 6. stavka 1. ovog Zakona koje prikupe u okviru redovitog poslovanja.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»(7) Podaci o posadi koje zračni prijevoznik prenosi jedinici za informacije o putnicima su: broj i vrsta putne isprave, državljanstvo, ime i prezime, datum rođenja, naziv graničnog prijelaza na kojem će ući u Republiku Hrvatsku, oznaka leta, vrijeme polaska i dolaska, ukupan broj članova posade, prvo mjesto ukrcaja.

(8) Zračni prijevoznici koji ne obavljaju letove prema točno određenom i javnom rasporedu te koji nemaju potrebnu infrastrukturu za podržavanje formata podataka i protokola za prijenos podataka iz stavka 4. ovog članka podatke iz stavka 1. i stavka 7. ovog članka prenose elektroničkim sredstvima koje odredi jedinica za informacije o putnicima, a koja jamče odgovarajuću razinu sigurnosti podataka.

(9) Ako zračni prijevoznici prikupljaju podatke navedene u stavku 1. točki 18. ovog članka, ali te podatke ne zadržavaju putem istih tehničkih sredstava kao druge podatke iz evidencije podataka o putnicima, zračni prijevoznici su dužni te podatke također prenijeti jedinici za informacije o putnicima sukladno odredbama ovog Zakona.

(10) Podaci iz stavka 1. i stavka 7. ovog članka prenose se bez naknade.«.

Članak 10.

U članku 11. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Zračni prijevoznik dužan je odmah nakon saznanja prijaviti jedinici za informacije o putnicima sve promjene izvršene prije ili tijekom putovanja do planiranog odredišta, a koje su nastale zbog preusmjeravanja leta na drugo odredište ili zbog neplaniranog slijetanja.«.

Članak 11.

U članku 12. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »putnika« dodaju se riječi: »i članova posade«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – dostavlja podatke te rezultate obrade podataka, za svaki slučaj pojedinačno, na propisno obrazložen zahtjev podnesen na temelju dovoljno dokaza od strane nadležnih tijela za dostavu i obradu podataka iz evidencije podataka o putnicima u određenim slučajevima u svrhe sprečavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i kaznenog progona ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma ili druga teška kaznena djela, nadležnim tijelima ili, prema potrebi, Europolu.«.

U podstavku 3. iza riječi: »o putnicima« dodaju se riječi: »i članovima posade«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pri provođenju procjene iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka jedinica za informacije o putnicima može:

– sravnjivati podatke iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona s bazama podataka relevantnima za svrhe sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i s njime povezana kaznena djela te druga teška kaznena djela u skladu s pravilima Europske unije te međunarodnim ili nacionalnim pravilima koja se primjenjuju na takve baze podataka i

– obrađivati podatke sukladno određenim kriterijima procjene.«.

U stavku 3. iza riječi: »putnika« dodaju se riječi: »i članova posade«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Jedinica za informacije o putnicima jednom godišnje dostavlja Europskoj komisiji statističke podatke o obradi podataka o putnicima i članovima posade u zračnom prometu, a koji obuhvaćaju najmanje ukupan broj putnika u zračnom prometu čiji su podaci prikupljeni i razmijenjeni te broj putnika određenih za daljnje ispitivanje.«.

Članak 12.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Kriterije procjene iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona jedinica za informacije o putnicima određuje i redovito preispituje samostalno ili u suradnji s jednim ili više nadležnih tijela iz članka 16. ovog Zakona, jedinicama nadležnim za informacije o putnicima država članica Europske unije, Europolom ili nadležnim tijelima trećih država.

(2) Kriteriji procjene iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona temelje se na dostupnim saznanjima o okolnostima počinjenja kaznenog djela iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona.

(3) Kriteriji procjene iz članka 12. stavka 1. podstavka 1. ovog Zakona moraju biti usmjereni, proporcionalni i određeni i ne smiju se temeljiti na rasi ili etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom nasljeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.«.

Članak 13.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »putnika« dodaju se riječi: »i članova posade«.

Članak 14.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »putnika« dodaju se riječi: »i članova posade«.

Članak 15.

U članku 16. stavku 1. iza riječi: »putnicima« dodaju se riječi: »i članovima posade«.

U stavku 2. iza riječi: »putnicima« dodaju se riječi: »i članovima posade«.

Članak 16.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinica za informacije o putnicima dostavit će, čim je prije moguće, na temelju obrazloženog zahtjeva, domaćim nadležnim tijelima iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona, jedinicama nadležnim za informacije o putnicima u drugim državama članicama i Europolu podatke iz članka 10. ovog Zakona, ako nisu depersonalizirani, kao i rezultat obrade tih podataka kada je obrada izvršena, ako su ti podaci potrebni za određeni slučaj sprječavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona.«.

U stavku 3. riječi: »evidencije podataka o putnicima« zamjenjuju se riječima: »članka 10. ovog Zakona«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»(5) Ako je u državi koja podnosi zahtjev iz stavka 1. ovog članka za kaznena djela terorizma i s njime povezana kaznena djela te kažnjiva djela iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona propisana najviša kazna u trajanju od najmanje tri godine zatvora, jedinica za informacije o putnicima dostavit će tražene podatke, ako oni postoje, bez provjeravanja dvostruke kažnjivosti.

(6) Domaća nadležna tijela iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona mogu podatke o putnicima iz stavka 1. ovog članka koristiti i za progon drugih kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti ili povodom prijedloga ako se tijekom aktivnosti obrade ili korištenja tih podataka otkriju takva kaznena djela ili sumnja na njihovo postojanje.

(7) Nadležna tijela ne smiju donijeti nikakvu odluku koja bi proizvela štetni pravni učinak na osobu ili bi značajno na nju utjecala isključivo na temelju automatizirane obrade podataka iz evidencije podataka o putnicima.

(8) Odluke iz stavka 7. ovog članka ne smiju se temeljiti na osnovi rase ili etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.«.

Članak 17.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinica za informacije o putnicima može zahtijevati od jedinice nadležne za informacije o putnicima druge države članice podatke koje je prikupila ta jedinica, ako su ti podaci potrebni za određeni slučaj sprječavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela iz članka 5. ovog Zakona.«.

U stavku 2. riječi: »ili vođenja kaznenog postupka« zamjenjuju se riječima: »i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Zahtjev iz članka 18. stavka 1. ovog Zakona i stavka 1. ovog članka može se temeljiti na bilo kojem elementu podataka ili kombinaciji takvih elemenata koji su potrebni za konkretan slučaj sprečavanja, otkrivanja, provođenja istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela iz članka 5. stavka 2. ovog Zakona.«.

Članak 18.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Razmjena podataka s jedinicama za informacije o putnicima država članica te s Europolom odvija se putem postojećih kanala za međunarodnu policijsku suradnju, na jeziku koji se upotrebljava u kanalu koji se u tom slučaju koristi.«.

Članak 19.

U članku 22. stavku 1. riječi: »o putnicima« zamjenjuju se riječima: »iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona«.

U podstavku 2. iza riječi: »iz članka 1. stavka 2. ovog Zakona te« dodaju se riječi: »samo uz izričito odobrenje jedinice za informacije o putnicima i«.

U stavku 2. riječi: »podatke o putnicima« zamjenjuju se riječima: »podatke iz stavka 1. ovog članka«.

Članak 20.

U članku 23. stavku 1. riječi: »o putnicima« zamjenjuju se riječima: »iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona«.

Članak 21.

U članku 24. riječi: »podataka o putnicima« zamjenjuju se riječima: »podataka iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona«.

Članak 22.

U članku 25. stavku 1. riječi: »o putnicima« zamjenjuju se riječima: »iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona«.

U stavku 3. podstavku 6. iza riječi: »točke 18.« dodaju se riječi: »i stavka 7.«.

U stavku 4. riječi: »o putnicima« zamjenjuju se riječima: »iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona«, a riječi: »članka 12. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 12. stavka 1. podstavka 2.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Nakon isteka razdoblja od 24 sata od ponovnog otkrivanja potpunih podataka podaci se ponovno depersonaliziraju na način propisan u stavku 2. ovog članka.«.

Članak 23.

U članku 26. stavku 1. riječi: »o putnicima u zračnom prometu« zamjenjuju se riječima: »iz članka 10. ovog Zakona«.

U stavku 2. riječi: »o putnicima« brišu se, a riječi: »ili vođenja kaznenog postupka« zamjenjuju se riječima: »i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija«.

Članak 24.

U članku 28. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Pravo pristupa iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na podatke koji su depersonalizirani sukladno članku 25. ovog Zakona.«.

Članak 25.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 19.900,00 do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja u svojstvu zračnog prijevoznika ne dostavi podatke ili ne dostavi sve podatke iz članka 10. stavka 1. i stavka 7. ovog Zakona koje prikuplja u okviru redovitog poslovanja (članak 10. stavak 2.)

2. koja u svojstvu zračnog prijevoznika ne dostavi točne podatke iz članka 10. stavka 1. točke 18. i stavka 7. ovog Zakona (članak 10. stavak 2.)

3. koja u svojstvu zračnog prijevoznika ne dostavi podatke iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona upotrebljavajući utvrđene zajedničke protokole i podržane formate za prijenos podataka odnosno, u slučaju tehničke neispravnosti, neki drugi odgovarajući način koji jamči odgovarajuću razinu sigurnosti podataka ili elektroničkim sredstvima koje odredi jedinica za informacije o putnicima, a koja jamče odgovarajuću razinu sigurnosti podataka (članak 10. stavak 4. i stavak 8.)

4. koja u svojstvu zračnog prijevoznika ne dostavi podatke iz članka 10. stavaka 1. i 7. ovog Zakona u propisanom roku (članak 11. stavak 1.)

5. koja u svojstvu zračnog prijevoznika ne prijavi jedinici za informacije o putnicima sve promjene izvršene prije ili tijekom putovanja do planiranog odredišta, a koje su nastale zbog preusmjeravanja leta na drugo odredište ili zbog neplaniranog slijetanja ili u propisanom roku (članak 11. stavak 4.).

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 6630,00 do 19.900,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba.

(5) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom od 39.810,00 do 99.540,00 eura, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1990,00 do 6630,00 eura.

(6) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kaznom od 13.270,00 do 39.810,00 eura, a fizička osoba novčanom kaznom od 1990,00 do 6630,00 eura.«.

Članak 26.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u svojstvu pružatelja usluga rezervacije usluge prijevoza putnika u evidenciju podataka o putnicima unese netočne ili ne unese sve podatke o putnicima iz članka 10. ovog Zakona koje prikuplja u okviru redovitog poslovanja (članak 10. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 1990,00 do 19.900,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i fizička osoba.

(5) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom od 13.270,00 do 53.080,00 eura, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1990,00 do 6630,00 eura.

(6) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 13.270,00 do 39.810,00 eura.

(7) Za ponovljeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 1990,00 do 6630,00 eura.«.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/182 Zagreb, 21. travnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić