Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013

NN 34/21, 114/22 

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 58/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrđuju se obveze gospodarskih subjekata i internetskog tržišta, nadležna tijela i postupci za provedbu Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (Tekst značajan za EGP) (SL L 186, 11. 7. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1148) te inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe za postupanje protivno Uredbi (EU) 2019/1148 kao i odredbama ovoga Zakona.

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) 2019/1148.

Članak 3.

(1) Pojmovi i definicije korišteni u ovome Zakonu imaju jednako značenje kao pojmovi i definicije koji se koriste u Uredbi (EU) 2019/1148.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) U Republici Hrvatskoj ne priznaju se dozvole koje su izdala nadležna tijela drugih država članica Europske unije ili nadležna tijela država ugovornica Europskoga gospodarskog prostora na temelju Uredbe (EU) 2019/1148.

(2) Ograničeni prekursori eksploziva ne mogu biti stavljeni na raspolaganje pojedincima niti ih oni mogu unositi, posjedovati ili koristiti.

II. OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 5.

(1) Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva drugom gospodarskom subjektu obavješćuje ga u pisanom obliku da su nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba tog ograničenog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni ograničenju iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1148.

(2) Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje regulirani prekursor eksploziva drugom gospodarskom subjektu obavješćuje ga u pisanom obliku da su nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba tog reguliranog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni obvezama prijave iz članka 9. Uredbe (EU) 2019/1148.

(3) Gospodarski subjekt iz stavka 2. ovoga članka dužan je u pisanom obliku zaposlenika koji sudjeluje u prodajnom lancu, odmah po zaposlenju i kasnije jednom godišnje, upoznati sa sadržajem reguliranih prekursora eksploziva u proizvodima koje stavlja na tržište i o obvezama iz članaka 5. i 7. do 9. Uredbe (EU) 2019/1148.

III. OBVEZE INTERNETSKOG TRŽIŠTA

Članak 6.

(1) Internetsko tržište poduzima mjere i koristi alate kako bi osiguralo da korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva pomoću njegovih usluga posredovanja budu obaviješteni o svojim obvezama iz Uredbe (EU) 2019/1148.

(2) Internetsko tržište mora imati opciju prijave sumnjivih transakcija kako bi korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva pomoću njegovih usluga mogli postupiti u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/1148.

IV. PROVJERA NAKON PRODAJE

Članak 7.

(1) Radi ispunjavanja obveze iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/1148 gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva zatražit će od profesionalnog korisnika ili drugoga gospodarskog subjekta dostavu izjave korisnika propisane u Prilogu IV. Uredbe (EU) 2019/1148.

(2) Internetsko tržište poduzima mjere i koristi alate kako bi osiguralo da korisnici koji stavljaju na raspolaganje ograničene prekursore eksploziva pomoću njegovih usluga posredovanja poštuju obveze u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2019/1148.

V. NADLEŽNA TIJELA I NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA

Članak 8.

(1) Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) 2019/1148 i ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za zdravstvo, ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove i Državni inspektorat (u daljnjem tekstu: nadležna tijela) u skladu s propisanim djelokrugom.

(2) Pri provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 i ovoga Zakona nadležna tijela međusobno surađuju radi nadzora stavljanja na raspolaganje pojedinačnom korisniku, uvođenja, posjedovanja ili uporabe od strane pojedinačnog korisnika ograničenih prekursora eksploziva te pravodobnog međusobnog obavješćivanja.

Članak 9.

(1) Nacionalna kontaktna točka za prijavu sumnjivih transakcija ili značajnih nestanaka ili krađa tvari ili smjesa ili tvari koje ih sadrže (u daljnjem tekstu: Nacionalna kontaktna točka) je ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

(2) Nacionalna kontaktna točka prikuplja i prosljeđuje Europskoj komisiji i nacionalnim kontaktnim točkama država članica Europske unije podatke o sumnjivim transakcijama ili značajnim nestancima ili krađama tvari ili smjesa ili tvari koje ih sadrže.

(3) Nacionalna kontaktna točka vodi evidenciju o prijavljenim sumnjivim transakcijama, značajnim nestancima ili krađama.

(4) Nacionalna kontaktna točka obavješćuje Europsku komisiju o aktivnostima za podizanje svijesti iz članka 10. ovoga Zakona te o provedenim inspekcijskim nadzorima iz članaka 12. i 13. ovoga Zakona.

(5) Podaci o Nacionalnoj kontaktnoj točki (telefonski broj i adresa elektroničke pošte) i upute za prijavu sumnjivih transakcija, nestanaka i krađa bit će dostupni na službenim mrežnim stranicama nadležnih tijela.

Članak 10.

(1) Nadležna tijela, najmanje jednom godišnje, poduzimaju aktivnosti za podizanje svijesti prilagođene specifičnostima različitih sektora u kojima se upotrebljavaju regulirani prekursori eksploziva.

(2) O poduzetim aktivnostima iz stavka 1. ovoga članka nadležna tijela izvješćuju Nacionalnu kontaktnu točku najkasnije u roku od 15 dana od dana poduzimanja pojedine aktivnosti.

VI. ZAŠTITA PODATAKA

Članak 11.

Obrada osobnih podataka u okviru provedbe Uredbe (EU) 2019/1148 obavlja se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

VII. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 12.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi Uredbe (EU) 2019/1148 i ovoga Zakona provode inspektori sanitarne inspekcije i inspektori gospodarenja otrovnim kemikalijama Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: nadležni inspektori) u skladu s propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

(2) Pravna i fizička osoba obrtnik obvezna je nadležnom inspektoru omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora te pružiti potrebne podatke i obavijesti.

(3) Gospodarski subjekt i internetsko tržište obvezni su na traženje nadležnog inspektora predočiti pisani dokaz o ispunjenju obveza iz članaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona.

(4) Nadležni inspektor u provedbi nadzora pregledava poslovne prostorije, objekte, uređaje, opremu i dokumentaciju.

(5) Podatke o provedenim inspekcijskim nadzorima Državni inspektorat dostavlja jednom godišnje ili na njezin zahtjev Nacionalnoj kontaktnoj točki u roku od sedam dana od dana njezina traženja.

Članak 13.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor Državnog inspektorata ovlašten je:

1. narediti uklanjanje nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom u vezi sa stavljanjem na tržište ili korištenjem ograničenog prekursora eksploziva te odrediti rok za njihovo uklanjanje

2. zabraniti stavljanje na tržište i korištenje ograničenog prekursora eksploziva ako nisu ispunjeni uvjeti za stavljanje na tržište ili uporabu

3. narediti gospodarskom subjektu educiranje svojih zaposlenika sa sadržajem reguliranih prekursora eksploziva u proizvodima koje stavlja na tržište i o obvezama iz Uredbe EU 2019/1148 (članak 5. stavak 3. ovoga Zakona)

4. narediti poduzimanje mjera i aktivnosti kako bi korisnici internetskog tržišta bili obaviješteni o svojim obvezama iz Uredbe EU 2019/1148 (članak 6. stavak 1. ovoga Zakona)

5. zabraniti obavljanje djelatnosti subjektu internetskog tržišta čiji korisnici ne poštuju obveze u skladu s člankom 8. Uredbe EU 2019/1148

6. narediti poduzimanje drugih mjera za koje je ovlašten ovim Zakonom i drugim propisima.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se rješenjem.

(3) Protiv rješenja nadležnog inspektora može se izjaviti žalba nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za drugostupanjski upravni postupak u Središnjem uredu Državnog inspektorata.

(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. pojedinačnom korisniku stavi na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva (članak 5. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/1148)

2. pojedinačnom korisniku stavi na raspolaganje smjese koje sadržavaju klorate ili perklorate navedene na popisu u Prilogu I. Uredbe (EU) 2019/1148 ako ukupna koncentracija tih tvari u smjesi premašuje graničnu vrijednost za bilo koju od tvari određenu u stupcu 2. tablice iz Priloga I. Uredbe (EU) 2019/1148 (članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2019/1148)

3. drugom gospodarskom subjektu stavi na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva i ne obavijesti ga u pisanom obliku da su nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba tog ograničenog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni ograničenju iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EU) 2019/1148 (članak 5. stavak 1. ovoga Zakona)

4. drugom gospodarskom subjektu stavi na raspolaganje regulirani prekursor eksploziva i ne obavijesti ga u pisanom obliku da su nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba tog reguliranog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni obvezama prijave iz članka 9. Uredbe (EU) 2019/1148 (članak 5. stavak 2. ovoga Zakona)

5. u pisanom obliku nije upoznala zaposlenika koji sudjeluje u prodajnom lancu, odmah po zaposlenju i kasnije jednom godišnje, sa sadržajem reguliranih prekursora eksploziva u proizvodima koje stavlja na tržište i o obvezama iz članaka 5. i 7. do 9. Uredbe (EU) 2019/1148 (članak 5. stavak 3. Zakona)

6. nije poduzela mjere i koristila alate kako bi osigurala da korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva uporabom usluga internetskog tržišta koje pruža budu obaviješteni o svojim obvezama iz Uredbe (EU) 2019/1148 (članak 6. stavak 1. ovoga Zakona)

7. nije poduzela mjere i koristila alate kako bi osigurala da korisnici koji stavljaju na raspolaganje ograničene prekursore eksploziva pomoću njezinih usluga posredovanja poštuju obveze u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2019/1148 (članak 7. stavak 2. ovoga Zakona)

8. ne čuva podatke iz članka 8. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2019/1148 u razdoblju od 18 mjeseci od datuma transakcije (članak 8. stavak 4. Uredbe (EU) 2019/1148)

9. ne omogući nadležnom inspektoru uvid u podatke iz članka 8. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2019/1148 (članak 8. stavak 4. Uredbe (EU) 2019/1148)

10. Nacionalnoj kontaktnoj točki ne prijavi svaku sumnjivu transakciju ili pokušaj sumnjive transakcije u roku od 24 sata od saznanja da se radi o sumnjivoj transakciji (članak 9. stavak 4. Uredbe (EU) 2019/1148)

11. Nacionalnoj kontaktnoj točki ne prijavi znatni nestanak ili krađu reguliranog prekursora eksploziva u roku od 24 sata od trenutka saznanja za nestanak ili krađu (članak 9. stavak 5. Uredbe (EU) 2019/1148).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

Članak 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako:

1. pojedinačnom korisniku stavi na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva (članak 5. stavak 1. Uredbe (EU) 2019/1148)

2. pojedinačnom korisniku stavi na raspolaganje smjese koje sadržavaju klorate ili perklorate navedene na popisu u Prilogu I. Uredbe (EU) 2019/1148 ako ukupna koncentracija tih tvari u smjesi premašuje graničnu vrijednost za bilo koju od tvari određenu u stupcu 2. tablice iz Priloga I. Uredbe (EU) 2019/1148 (članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2019/1148).

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (»Narodne novine«, br. 41/16.).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić