Povezani zakoni

Zakon o dodatnom porezu na dobit

NN 151/22, 09/23

na snazi od 23.12.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Dodatni porez na dobit utvrđuje se i plaća u uvjetima nepovoljnih gospodarskih okolnosti u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama ovoga Zakona na načelima pravednosti, jednakosti i razmjernosti prema kojima je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.

(2) Dodatni porez na dobit obračunava se i plaća usporedno i neovisno o obvezi poreza na dobit prema propisu o oporezivanju dobiti i poreza po tonaži broda prema propisu kojim se uređuje pomorski promet te drugih javnih davanja.

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba Poglavlja III. Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (SL L 261I, 7. 10. 2022.).

Članak 3.

(1) Dodatni porez na dobit prihod je državnog proračuna.

(2) Iznos prikupljen od dodatnog poreza na dobit, sukladno ovom Zakonu, bit će u cijelosti usmjeren na mjere pomoći za socijalno ugrožene građane, uključujući umirovljenike i druge ranjive skupine u društvu.

II. POREZNI OBVEZNIK

Članak 4.

(1) Porezni obveznik dodatnog poreza na dobit je obveznik poreza na dobit utvrđen prema propisu o oporezivanju dobiti koji je u poreznom razdoblju za koje se utvrđuje obveza dodatnog poreza na dobit ostvario prihode veće od 300.000.000,00 kuna.

(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka obveznik je dodatnog poreza na dobit za porezno razdoblje 2022. godine za koje se obveza poreza na dobit utvrđuje u 2023. godini.

III. POREZNA OSNOVICA

Članak 5.

(1) Dodatni porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu koju čini pozitivna razlika između oporezive dobiti poreznog razdoblja i prosječne oporezive dobiti prethodnih poreznih razdoblja u većane za 20 %.

(2) Prethodna porezna razdoblja iz stavka 1. ovoga članka su porezna razdoblja 2018., 2019., 2020. i 2021. godine.

(3) Porezna osnovica iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se neovisno o tome ima li porezni obveznik poreznu obvezu prema Prijavi poreza na dobit u skladu s propisom o oporezivanju dobiti u poreznom razdoblju za koje se podnosi porezna prijava ili u prethodnim poreznim razdobljima.

Članak 6.

(1) Oporeziva dobit poreznog razdoblja iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona utvrđuje se u skladu s računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, a koja je uvećana i umanjena u skladu s propisima o oporezivanju dobiti te je u pozitivnom iznosu iskazana na rednom broju 36. ili 39. Prijave poreza na dobit.

(2) Porezni obveznik nije obvezan obračunati dodatni porez na dobit kada je na rednom broju 36. ili 39. Prijave poreza na dobit u poreznom razdoblju iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona iskazan iznos jednak nuli ili negativan iznos.

(3) Ministar financija pravilnikom detaljnije razrađuje postupak utvrđivanja oporezive dobiti koji je propisan ovim Zakonom.

Članak 7.

(1) Oporeziva dobit prethodnih poreznih razdoblja utvrđuje se u skladu s računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, a koja je uvećana i umanjena u skladu s propisima o oporezivanju dobiti te koja je u pozitivnom iznosu iskazana na rednom broju 36. ili 39. Prijave poreza na dobit, u svakom od četiri prethodna porezna razdoblja iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Prosječna oporeziva dobit prethodnih poreznih razdoblja iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona izračunava se kao zbroj iznosa oporezive dobiti prethodnih poreznih razdoblja utvrđenih prema stavku 1. ovoga članka podijeljen s brojem poreznih razdoblja u kojima je porezni obveznik poslovao.

Članak 8.

Iznimno od članka 7. ovoga Zakona, negativni iznos ili nula iskazana na rednom broj 36. ili 39. Prijave poreza na dobit, kao i broj razdoblja u kojima je utvrđen takav iznos neće se uzeti u obzir pri izračunu prosječne oporezive dobiti iz članka 7. ovoga Zakona.

IV. POREZNA STOPA

Članak 9.

Dodatni porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi od 33 %.

V. ROKOVI, NAČIN PLAĆANJA I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 10.

(1) Porezno razdoblje za 2022. godinu u kojemu se plaća dodatni porez na dobit izjednačeno je s poreznim razdobljem poreza na dobit prema propisu o oporezivanju dobiti.

(2) Porezni obveznik obvezan je utvrditi poreznu osnovicu prema članku 5. ovoga Zakona, utvrditi poreznu obvezu i platiti dodatni porez na dobit s danom podnošenja Prijave poreza na dobit.

(3) O obračunanom dodatnom porezu na dobit porezni obveznik obvezan je podnijeti poreznu prijavu zajedno s Prijavom poreza na dobit nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(4) U poreznoj prijavi iz stavka 3. ovoga članka iskazuju se iznosi u službenoj valuti kako je utvrđeno propisima vezanim uz podnošenje Prijave poreza na dobit.

(5) Kada porezni obveznik ne podnese poreznu prijavu prema stavku 3. ovoga članka, a ne dokaže da nije obveznik plaćanja dodatnog poreza na dobit, Porezna uprava ovlaštena je obvezu dodatnog poreza na dobit utvrditi procjenom.

(6) Ministar financija će pravilnikom iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona propisati obrazac prijave dodatnog poreza na dobit te sadržaj i podatke koji će se dostavljati uz poreznu prijavu.

VI. RAZDOBLJE OBRAČUNA

Članak 11.

(1) Dodatni porez na dobit prema ovom Zakonu obračunava se i plaća na utvrđenu poreznu osnovicu prema prijavi iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2022.

(2) Ako porezno razdoblje za podnošenje Prijave poreza na dobit nije izjednačeno s kalendarskom godinom, razdoblje utvrđivanja, obračunavanja i plaćanja dodatnog poreza iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona prilagođava se odredbama o podnošenju Prijave poreza na dobit prema propisu o oporezivanju dobiti.

VII. POSEBNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Iznimno od članka 4. ovoga Zakona, obveznik poreza na dobit nije obveznik dodatnog poreza na dobit prema odredbama ovoga Zakona:

a) ako je novoosnovani samostalni poduzetnik koji podnosi Prijavu poreza na dobit za prvo porezno razdoblje

b) ako nije iskazivao oporezivu dobit u pozitivnom iznosu na rednom broju 36. ili 39. Prijave poreza na dobit u sva četiri prethodna porezna razdoblja ili svim razdobljima obavljanja djelatnosti koja su kraća od razdoblja iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona

c) ako okončava svoje poslovanje bez prethodnog prijenosa djelatnosti na druge porezne obveznike i ako podnosi zadnju Prijavu poreza na dobit.

(2) Ministar financija će pravilnikom iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona detaljnije razraditi postupak utvrđivanja novoosnovanih poduzetnika, okončavanja poslovanja i utvrđivanja njihove porezne osnovice prema ovom Zakonu.

Članak 13. (NN 09/23)

(1) Prilikom utvrđivanja visine prihoda iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, oporezive dobiti iz članka 6. ovoga Zakona i oporezive dobiti prethodnih poreznih razdoblja iz članka 7. ovoga Zakona mogu se izuzeti:

a) prihodi koji su rezultat otpisa obveza od strane vjerovnika u predstečajnim i stečajnim postupcima

b) prihodi u stečajnom postupku koji su rezultat prodaje imovine radi namirenja vjerovnika

c) prihodi ili dobit od prodaje ili drugog načina otuđenja dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine koja je korištena u procesu proizvodnje i pružanja usluga nepovezanoj osobi

d) prihodi ili dobit od prodaje ili drugog načina otuđenja dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine koja je korištena u procesu proizvodnje i pružanja usluga povezanoj osobi pod uvjetom da je prodaja ili drugi način otuđenja proveden do 31. listopada 2022. i

e) dobit ili gubitak od prodaje ili drugog načina otuđenja dionica i udjela trgovačkih društava u kojima imaju više od 20 % udjela u kapitalu, prodanih ili otuđenih nakon dvije godine od stjecanja, a u slučaju prodaje ili drugog načina otuđenja povezanim osobama prema uvjetima iz točke d) ovoga stavka.

(2) Porezni obveznik koji odluči koristiti izuzetak iz stavka 1. ovoga članka dužan je taj izuzetak primijeniti i pri obračunu iz članaka 4., 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Prilikom utvrđivanja oporezive dobiti iz članka 6. ovoga Zakona mogu se izuzeti nerealizirani gubici financijske imovine čija se promjena fer vrijednosti priznaje kroz račun dobiti i gubitka, a za koje je povećana porezna osnovica na rednom broju 22. Prijave poreza na dobit, osim zajmova i potraživanja, pod uvjetom da se istovjetni izuzetak primjeni i pri izračunu oporezive dobiti svakog prethodnog poreznog razdoblja iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka porezni obveznik koji odluči isključiti nerealizirane gubitke dužan je dostaviti odgovarajuće obrazloženje promjene fer vrijednosti financijske imovine.

(5) Prilikom utvrđivanja oporezive dobiti iz članka 6. ovoga Zakona i oporezive dobiti prethodnih poreznih razdoblja iz članka 7. ovoga Zakona uzet će se u obzir provedene statusne promjene kod poreznog obveznika.

(6) Prilikom utvrđivanja visine prihoda iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, oporezive dobiti iz članka 6. ovoga Zakona i oporezive dobiti prethodnih poreznih razdoblja iz članka 7. ovoga Zakona porez-ni obveznik mora uzeti u obzir ispravke prihoda ili poreznih obveza koji su utvrđeni poreznim nadzorom.

(7) Ministar financija će pravilnikom iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona detaljnije propisati postupak utvrđivanja visine prihoda te kriterije za utvrđivanje prihoda od prodaje dugotrajne materijalne, nematerijalne imovine, dobitaka i nerealiziranih gubitaka financijske imovine prilikom obračuna poreza prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 14.

(1) Obveznik dodatnog poreza na dobit je osoba koja je, sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna pomorska plovidba, obveznik poreza po tonaži broda.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka prihodi iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, oporeziva dobit iz članka 6. ovoga Zakona i oporeziva dobit prethodnih poreznih razdoblja iz članka 7. ovoga Zakona je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza, a koja je iskazana u Računu dobiti i gubitka u poreznom razdoblju za koje se utvrđuje obveza dodat-nog poreza na dobit te u prethodnim poreznim razdobljima.

(3) Kada se prema stavku 2. ovoga članka, uz primjenu drugih odredbi ovoga Zakona, utvrdi obveza plaćanja dodatnog poreza na dobit, porezna obveza dodatnog poreza na dobit utvrđuje se tako da se iznos godišnje obveze poreza po tonaži broda pomnoži s koeficijentom porasta dobiti poreznog razdoblja iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona u odnosu na prosječnu dobit prethodnih poreznih razdoblja iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Obveznik dodatnog poreza na dobit iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje druge odredbe ovoga Zakona.

Članak 15.

(1) Obveznik dodatnog poreza na dobit koji je stekao status korisnika poticajnih mjera u skladu s propisom o poticanju ulaganja obvezu dodatnog poreza na dobit, utvrđenu prema odredbama ovoga Zakona, umanjuje primjenom stope kojom se umanjuje i obveza poreza na dobit prema propisu o poticanju ulaganja u istom poreznom razdoblju.

(2) Ministar financija će pravilnikom iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona detaljnije propisati postupak umanjenja obveze dodatnog poreza na dobit prema ovom Zakonu.

Članak 16.

Kada obveznik poreza na dobit u prethodnim poreznim razdobljima i poreznom razdoblju za koje podnosi Prijavu poreza na dobit nije poslovao isti broj mjeseci, za potrebe utvrđivanja obveze plaćanja dodatnog poreza na dobit iz članka 5. ovoga Zakona obračun će prilagoditi godišnjoj razini.

Članak 17.

(1) Prilikom utvrđivanja porezne osnovice i poreznog obveznika prema ovom Zakonu Porezna uprava ovlaštena je utvrditi jesu li iznosi u Prijavi poreza na dobit za određeno porezno razdoblje iskazani u skladu s računovodstvenim propisima i u skladu s ciljem i svrhom propisa o oporezivanju dobiti odnosno utvrditi jesu li rezultat aktivnosti iniciranih s ciljem izbjegavanja dodatnog poreza na dobit.

(2) Ako Porezna uprava utvrdi da iznosi u Prijavi poreza na dobit nisu iskazani u skladu s računovodstvenim propisima i u skladu s ciljem i svrhom propisa o oporezivanju dobiti odnosno utvrdi da su rezultat aktivnosti iniciranih s ciljem izbjegavanja dodatnog poreza na dobit, rješenjem će utvrditi poreznu osnovicu i dodatni porez na dobit u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Dodatni porez na dobit ne može umanjiti osnovicu poreza na dobit.

Članak 18.

(1) Za dospjele porezne obveze dodatnog poreza na dobit porezni obveznik i Porezna uprava mogu sklopiti upravni ugovor radi namirenja poreznog duga po osnovi dodatnog poreza na dobit.

(2) Upravni ugovor radi namirenja poreznog duga po osnovi dodatnog poreza na dobit može se sklopiti i ako porezni obveznik na snazi već ima predstečajnu nagodbu, predstečajni sporazum, stečajni plan ili upravni ugovor za obveze dospjele prije stupanja na snagu ovoga Zakona, uz uvjet da su do dana podnošenja zahtjeva za sklapanje upravnog ugovora podmirene sve dospjele obveze sukladno anuitetnom planu za otplatu predstečajne nagodbe, predstečajnog sporazuma ili anuitetnog plana koji je sastavni dio ranijeg upravnog ugovora.

(3) Za vrijeme trajanja upravnog ugovora iz stavka 1. ovoga članka poreznom obvezniku ne može se odobriti upravni ugovor za poreznu obvezu nastalu i/ili dospjelu nakon sklapanja upravnog ugovora.

(4) Ako ovim Zakonom nije drugačije propisano, na postupanje Porezne uprave prilikom sklapanja upravnog ugovora radi namirenja poreznog duga po osnovi dodatnog poreza na dobit odgovarajuće se primjenjuju odredbe općeg poreznog propisa kojim se uređuje postupanje po upravnim ugovorima.

Članak 19.

(1) Ako obveznik poreza na dobit ispunjava uvjete vezane uz plaćanje solidarnog doprinosa iz Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854, on je obveznik plaćanja solidarnog doprinosa.

(2) Obveznik plaćanja solidarnog doprinosa iz stavka 1. ovoga članka, a koji je obveznik plaćanja poreza na dobit u skladu s propisom o oporezivanju dobiti na odgovarajući način primjenjuje odredbe ovoga Zakona, osim članka 4. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka obveznik plaćanja solidarnog doprinosa nije istodobno i obveznik plaćanja dodatnog poreza na dobit.

(4) Ministar financija će pravilnikom iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona detaljnije propisati način plaćanja solidarnog doprinosa koji je propisan Uredbom Vijeća (EU) 2022/1854.

VIII. POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 20.

Odredbe zakona kojim je uređen opći porezni postupak i zakona kojim se uređuje prekršajni postupak primjenjuju se na utvrđivanje, naplatu i povrat poreza, žalbeni postupak, zastaru i prekršajni postupak.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 26.540,00 eura kaznit će se pravna osoba i fizička osoba koja je obveznik dodatnog poreza na dobit ako nakon isteka razdoblja utvrđivanja poreza ne podnese poreznu prijavu i ne uplati poreznu obvezu u utvrđenoj svoti i u propisanom roku u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 10. stavci 2. i 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 2650,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Kriterij visine prihoda iz članka 4. ovoga Zakona od 300.000.000,00 kuna za porezna razdoblja započeta tijekom 2022. godine koja završavaju u 2023. godini, za potrebe primjene ovoga Zakona, utvrđuje se primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

(2) Ministar financija donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnik iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona.

Pravilnik o dodatnom porezu na dobit (NN 17/23)

Članak 23.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 21. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2023.

 

 

Copyright © Ante Borić