NN 17/2023 (14.2.2023.), Pravilnik o dodatnom porezu na dobit

Ministarstvo financija

294

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o dodatnom porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 151/22 i 9/23 – ispravak) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DODATNOM POREZU NA DOBIT

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom za potrebe provedbe Zakona o dodatnom porezu na dobit (u daljnjem tekstu: Zakon) propisuje postupak utvrđivanja oporezive dobiti i visine prihoda te kriteriji za utvrđivanje prihoda od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, dobitaka i nerealiziranih gubitaka financijske imovine, postupak umanjenja obveze dodatnog poreza na dobit, postupak utvrđivanja novoosnovanih poduzetnika, okončavanja poslovanja i utvrđivanja njihove porezne osnovice, način plaćanja solidarnog doprinosa koji je propisan Uredbom Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (SL L 261 I, 7. listopada 2022.; dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2022/1854) te obrazac prijave dodatnog poreza na dobit, sadržaj i podaci koji se dostavljaju uz poreznu prijavu.

(2) Prilikom primjene Zakona i ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe članaka 14., 15. i 16. iz Poglavlja III. Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854.

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuje se Zakon o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 114/22) i Pravilnik o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20, 1/21 i 156/22).

POSTUPAK UTVRĐIVANJA OPOREZIVE DOBITI I VISINE PRIHODA TE KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE PRIHODA OD PRODAJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE, DOBITAKA I NEREALIZIRANIH GUBITAKA FINANCIJSKE IMOVINE

Članak 3.

(1) Porezni obveznik kod utvrđivanja oporezive dobiti iz članka 6. Zakona može izuzeti:

1. prihode koji su rezultat otpisa obveza od strane vjerovnika u predstečajnim i stečajnim postupcima iz članka 13. stavka 1. točke a) Zakona, kojima se smatraju prihodi iskazani po osnovi otpisa obveza utvrđenih planom restrukturiranja stečajnog ili predstečajnog postupka i/ili

2. prihode u stečajnom postupku koji su rezultat prodaje imovine radi namirenja vjerovnika iz članka 13. stavka 1. točke b) Zakona, kojima se smatraju prihodi ostvareni na javnim dražbama za prodaju nekretnina, brodova i zrakoplova, imovine kao cjeline ili prodane na drugi način sukladno odredbama propisa kojim je uređen stečajni postupak i/ili

3. prihode ili dobit od prodaje ili drugog načina otuđenja dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine, koja je korištena u procesu proizvodnje i pružanja usluga, iz članka 13. stavka 1. točke c) i d) Zakona, pri čemu se dugotrajnom materijalnom ili nematerijalnom imovinom smatra imovina koja je kao takva utvrđena Zakonom o porezu na dobit i/ili

4. dobit ili gubitak od prodaje ili drugog načina otuđenja dionica i udjela trgovačkih društava u kojima imaju više od 20 % udjela u kapitalu, prodanih ili otuđenih nakon dvije godine od stjecanja, iz članka 13. stavka 1. točke e) Zakona i/ili

5. nerealizirane gubitke financijske imovine iz članka 13. stavka 3. Zakona, čija se promjena fer vrijednosti priznaje kroz račun dobiti i gubitka, a za koje je povećana porezna osnovica na rednom broju 22. Prijave poreza na dobit, osim zajmova i potraživanja.

(2) Odredbe stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se za imovinu prodanu ili otuđenu na drugi način povezanim osobama nakon 31. listopada 2022. godine sukladno članku 13. stavku 1. točkama d) i e) Zakona.

(3) Porezni obveznik kod utvrđivanja oporezive dobiti iz članka 6. Zakona mora uzeti u obzir ispravke prihoda ili poreznih obveza iz članka 13. stavka 6. Zakona.

(4) Ako se primjenjuje neki od izuzetaka navedenih u stavku 1. točkama 1. do 5. ovoga članka i/ili u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, prema članku 13. stavcima 2. i 6. Zakona navedeno se primjenjuje i kod utvrđivanja prihoda iz članka 4. stavka 1. Zakona te kod utvrđivanja oporezive dobiti prethodnih poreznih razdoblja.

Članak 4.

(1) Podaci za utvrđivanje obveze dodatnog poreza na dobit i solidarnog doprinosa dostavljaju se na obrascu »Prijava o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu – Obrazac DPD« iz članka 8. ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: Obrazac DPD).

(2) Obrazac DPD obvezno podnose svi porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili prihode iznad 300.000.000,00 kuna.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Obrazac DPD neće podnijeti porezni obveznik koji je u poreznom razdoblju iz članka 4. stavka 2. i članka 11. stavka 2. Zakona na rednom broju 36. ili 39. Prijave poreza na dobit iskazao iznos jednak nuli ili negativan iznos.

(4) Ako je iznos prihoda poreznog obveznika za porezno razdoblje nakon primjene izuzetaka navedenih u članku 3. ovog Pravilnika manji od 300.000.000,00 kuna, porezni obveznik isto iskazuje na rednom broju 12. Obrasca DPD te ne utvrđuje oporezivu dobit poreznih razdoblja u I. dijelu Obrasca DPD i obvezu dodatnog poreza na dobit u II. dijelu Obrasca DPD.

POSTUPAK UMANJENJA OBVEZE DODATNOG POREZA NA DOBIT

Članak 5.

(1) Porezni obveznik iz članka 15. Zakona obvezu dodatnog poreza na dobit, utvrđenu prema odredbama Zakona i ovog Pravilnika, može umanjiti iznosom koji se dobije množenjem te obveze s utvrđenim postotkom umanjenja obveze poreza na dobit za porezno razdoblje prema posebnom propisu o poticanju ulaganja.

(2) U slučaju kada nadležno ministarstvo obvezniku iz stavka 1. ovoga članka utvrdi obvezu primjene umanjenja porezne stope različite od iskazane u Prijavi poreza na dobit za isto porezno razdoblje, porezni obveznik je dužan u Obrascu DPD ispraviti iznos utvrđene obveze dodatnog poreza na dobit.

POSTUPAK UTVRĐIVANJA NOVOOSNOVANIH PODUZETNIKA, OKONČAVANJA POSLOVANJA I UTVRĐIVANJA NJIHOVE POREZNE OSNOVICE

Članak 6.

(1) Porezni obveznik dodatnog poreza na dobit koji je tijekom 2022. godine nastao spajanjem u smislu propisa kojim se uređuje osnivanje i spajanje trgovačkih društava na način da su se dva ili više društava spojila bez postupaka likvidacije osnivanjem novoga društva, pri čemu je na to novo društvo prešla imovina svakoga od društava koja se spajaju, nije novoosnovani samostalni poduzetnik u smislu članka 12. stavka 1. točke a) Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, slijedom članka 13. stavka 5. Zakona, prihodi poreznog razdoblja iz članka 4. stavka 1. Zakona, kod pravnog slijednika novog društva utvrđuju se prema ostvarenim prihodima društava prednika do spajanja i novog društva slijednika od osnivanja do kraja poreznog razdoblja, zbrajanjem tih prihoda.

(3) Kada porezni obveznik prema stavku 2. ovoga članka ispuni uvjet u poreznom razdoblju iz članka 4. stavka 1. Zakona, porezna osnovica dodatnog poreza na dobit iz članka 5. stavka 1. Zakona utvrdit će se na način kao da su sva društva spojena od početka poreznog razdoblja u 2022. godini, a za prethodna porezna razdoblja utvrđuje se kao da su spojena od početka razdoblja iz članka 5. stavka 2. Zakona.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka u Obrascu DPD iskazuju se zbrojeni podaci pravnog slijednika i svih pravnih prednika, dok se uz Obrazac DPD prilaže privitak u kojemu se prikazuju podaci razrađeni po pojedinom pravnom predniku.

(5) Odredbe stavaka od 2. do 4. ovoga članka odgovarajuće primjenjuje porezni obveznik koji je nastao spajanjem u nekom od prethodnih poreznih razdoblja iz članka 5. stavka 2. Zakona.

(6) Slijedom članka 13. stavka 5. Zakona, porezni obveznik, pravni slijednik, kojemu su tijekom poreznog razdoblja pripojena društva, odgovarajuće primjenjuje stavke od 2. do 5. ovoga članka.

(7) Obveznikom poreza na dobit iz članka 12. stavka 1. točke c) Zakona, koji nije obveznik dodatnog poreza na dobit smatra se obveznik poreza na dobit koji okončava svoje poslovanje tijekom poreznog razdoblja započetog u 2022. godini, bez prethodnog prijenosa djelatnosti na druge porezne obveznike, a koji je, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, Poreznoj upravi prijavio postupak okončanja poslovanja prije pokrenutog postupka na trgovačkom sudu i koji najkasnije osam dana nakon rješenja trgovačkog suda o prestanku društva podnosi Prijavu poreza na dobit sastavljenu na način propisan za slučaj okončanja poslovanja u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

(8) Ne smatra se da je došlo do okončanja poslovanja u smislu članka 12. stavka 1. točke c) Zakona ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja započetog u 2022. godini, prije pokrenutog postupka na trgovačkom sudu ili drugog postupka vezanog uz okončanje poslovanja, prenio svoju djelatnost (gospodarsku cjelinu, ugovore (formalne i neformalne), imovinu, obveze i drugo) na druge osobe, neovisno o provedenim postupcima iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Ako je nakon osnivanja do početka obavljanja djelatnosti isteklo određeno porezno razdoblje iz članka 5. stavka 2. Zakona, a porezni obveznik može dokazati da su kod poreznog obveznika na pasivan način nastali prihodi od kamata i tečajnih razlika po osnovu uloga u kapital društva ili drugi sličan pasivan prihod vezan uz uloženi kapital, a koji nije rezultat poslovne aktivnosti, to porezno razdoblje se neće uzimati u obzir prilikom utvrđivanja prosječne oporezive dobiti iz članka 7. i/ili 8. Zakona.

PLAĆANJE SOLIDARNOG DOPRINOSA PROPISANOG UREDBOM VIJEĆA (EU) 2022/1854

Članak 7.

(1) Obveznik plaćanja solidarnog doprinosa iz članka 19. stavka 1. Zakona je svaki obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnosti u sektorima sirove nafte, prirodnog plina, ugljena i rafinerija, ako ostvaruje najmanje 75 % svojeg prometa od gospodarskih djelatnosti u području vađenja, rudarenja, rafiniranja nafte ili proizvodnje proizvoda koksnih peći, kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća.

(2) Obveznik plaćanja solidarnog doprinosa, u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2022/1854 i člankom 19. stavkom 2. Zakona, obvezu solidarnog doprinosa utvrđuje neovisno o visini ukupno ostvarenih prihoda iz članka 4. stavka 1. Zakona, a primjenjuje sve odredbe ovoga Pravilnika na isti način kao i obveznik dodatnog poreza na dobit.

(3) Prijava solidarnog doprinosa podnosi se na Obrascu DPD.

OBRAZAC PRIJAVE O DODATNOM POREZU NA DOBIT, SADRŽAJ I PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ POREZNU PRIJAVU

Članak 8.

(1) U Prijavi o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu za 2022. – Obrascu DPD porezni obveznik upisuje osnovne podatke: početak i završetak poreznog razdoblja, naziv i osobni identifikacijski broj (OIB), nadnevak i potpis ovlaštene osobe, te u uvodnom dijelu, stavljanjem oznake »X« porezni obveznik upisuje podatak o tome je li obveznik dodatnog poreza na dobit ili solidarnog doprinosa te oznaku u kojoj valuti se podnosi Obrazac DPD sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(2) Obrazac DPD sastoji se od dva dijela:

I. DIO – UTVRĐIVANJE OBVEZNIKA/OPOREZIVE DOBITI

U stupac I upisuje se oznaka »X« za primjenu izuzetaka iz članka 13. stavaka 1. i 3. Zakona koji se iskazuju pod rednim brojevima od 4. do 10. Obrasca DPD. Istovjetni izuzetak primijenjen u jednom poreznom razdoblju mora se primijeniti i u svakom drugom poreznom razdoblju u kojemu je takav istovjetan prihod, rashod, dobit ili gubitak nastao. Pod rednim brojem 11. Obrasca DPD upisuje se oznaka »X« u slučaju iz članka 13. stavka 6. Zakona s pozitivnim ili negativnom predznakom.

Ako se iznosi na rednim brojevima 1. do 3. umanjuju iznosima na rednim brojevima 4. do 11. upisuje se predznak (-).

1. Prihod – na ovom rednom broju, u stupcu II upisuje se prihod koji je u 2022. godini iskazan u Prijavi poreza na dobit na rednom broju 1. U istom stupcu na rednim brojevima od 4. do 11. upisuju se iznosi iz članka 13. Zakona.

2. Oporeziva dobit (r. br. 36. ili 39. Prijave poreza na dobit) – na ovom rednom broju upisuje se podatak koji je iskazan u Prijavi poreza na dobit za porezno razdoblje kako slijedi:

– u stupcu III za 2022. godinu

– u stupcu IV za 2021. godinu

– u stupcu V za 2020. godinu

– u stupcu VI za 2019. godinu

– u stupcu VII za 2018. godinu.

U slučaju negativnog iznosa upisuje se i predznak (-).

3. Računovodstvena dobit obveznika poreza po tonaži broda (članak 14. Zakona) – na ovom rednom broju obveznik poreza po tonaži broda upisuje podatak koji je iskazan u Računu dobiti i gubitka za porezno razdoblje, a koji je utvrđen sukladno posebnom propisu kojim se uređuje međunarodna pomorska plovidba, po stupcima kako je navedeno pod rednim brojem 2.

4. Iznos prihoda od otpisa obveza u stečajnom i predstečajnom postupku – na ovom rednom broju upisuje se podatak za porezno razdoblje, po stupcima kako je navedeno pod rednim brojem 2.

5. Prihodi od prodaje imovine u stečajnom postupku – na ovom rednom broju upisuje se podatak za porezno razdoblje, po stupcima kako je navedeno pod rednim brojem 2.

6. Prihodi od prodaje/otuđenja imovine – na ovom rednom broju upisuje se podatak za porezno razdoblje, po stupcima kako je navedeno pod rednim brojem 2.

7. Prihodi od prodaje/otuđenja imovine povezanoj osobi – na ovom rednom broju upisuje se podatak za porezno razdoblje, po stupcima kako je navedeno pod rednim brojem 2.

8. Dobit ili gubitak od prodaje ili drugog načina otuđenja dionica i udjela trgovačkih društava u kojima imaju više od 20 % udjela u kapitalu, prodanih ili otuđenih nakon dvije godine od stjecanja – na ovom rednom broju upisuje se podatak za porezno razdoblje, po stupcima kako je navedeno pod rednim brojem 2.

9. Dobit ili gubitak od prodaje ili drugog načina otuđenja dionica i udjela trgovačkih društava u kojima imaju više od 20 % udjela u kapitalu, prodanih ili otuđenih nakon dvije godine od stjecanja povezanim osobama – na ovom rednom broju upisuje se podatak za porezno razdoblje, po stupcima kako je navedeno pod rednim brojem 2.

10. Nerealizirani gubici financijske imovine – na ovom rednom broju upisuje se podatak za porezno razdoblje, po stupcima kako je navedeno pod rednim brojem 2.

11. Ispravci u postupku poreznog nadzora – na ovom rednom broju upisuje se podatak za porezno razdoblje, po stupcima kako je navedeno pod rednim brojem 2.

12. Oporeziva dobit nakon usklađenja – na ovom rednom broju upisuju se zbrojni, usklađeni iznosi stupca od stupca II do VII. Obveznik koji je u razdoblju navedenom pod rednim brojem 2. mijenjao porezno razdoblje na ovom rednom broju iskazuje iznose prilagođene utvrđenom dvanaestomjesečnom poreznom razdoblju.

Ako su prihodi iskazani na ovom rednom broju u stupcu II manji od 300.000.000,00 kuna, porezni obveznik ne utvrđuje oporezivu dobit poreznih razdoblja u I. dijelu Obrasca DPD i obvezu dodatnog poreza na dobit u II. dijelu Obrasca DPD, osim obveznika solidarnog doprinosa.

Ako je porezni obveznik na ovom rednom broju u svim stupcima od IV do VII iskazao nulu ili negativnu oporezivu dobit nije dužan popunjavati II. dio Obrasca DPD.

II. DIO – UTVRĐIVANJE OBVEZE DODATNOG POREZA NA DOBIT/SOLIDARNOG DOPRINOSA

13. Na ovom rednom broju upisuje se zbroj pozitivnih iznosa oporezive dobiti za razdoblje 2018. – 2021. godine, ako su postojala.

14. Na ovom rednom broju upisuje se broj razdoblja u kojima je porezni obveznik ostvario pozitivnu poreznu osnovicu.

15. Na ovom rednom broju upisuje se prosječna oporeziva dobit za razdoblje 2018. – 2021. godine (r. br. 13./r. br. 14.).

16. Na ovom rednom broju upisuje se iznos prosječne oporezive dobiti uvećane za 20 % (r. br. 15.*1,2).

17. Na ovom rednom broju upisuje se osnovica dodatnog poreza na dobit odnosno razlika između iznosa oporezive dobiti 2022. iz stupca III. redni broj 12. i iznosa prosječene oporezive dobiti uvećane za 20 % s rednog broja 16. Ako je razlika negativna, porezni obveznik nema poreznu osnovicu i nije dužan popunjavati ostale pozicije na Obrascu DPD odnosno utvrditi obvezu dodatnog poreza na dobit.

18. Na ovom rednom broju upisuje se iznos obveze dodatnog poreza/solidarnog doprinosa ako je iznos iskazan na rednom broju 17. s pozitivnim predznakom (pozitivan iznos r. br. 17 * 33 %).

19. Na ovom rednom broju upisuje se postotak umanjenja i iznos umanjenja obveze sukladno članku 15. Zakona. Postotak umanjenja i iznos umanjenja obveze za 2022. godinu upisuje obveznik koji je stekao status korisnika poticajnih mjera prema posebnom propisu o poticanju ulaganja. Iznos umanjenja izračunava se tako da se obveza iz rednog broja 18. množi s postotkom umanjenja.

20. Na ovom rednom broju korisnik poticajnih mjera iz članka 15. Zakona iskazuje iznos obveze dodatnog poreza na dobit (r. br. 18. – r. br. 19.).

21. Na ovom rednom broju obveznik plaćanja poreza po tonaži broda upisuje koeficijent porasta dobiti za 2022. godinu iz stupca III. rednog broja 12. u odnosu na prosječnu oporezivu dobit iskazanu na rednom broju 15.

22. Na ovom rednom broju obveznik plaćanja poreza po tonaži broda upisuje iznos ukupne godišnje obveze poreza po tonaži broda za 2022. godinu iz Obrasca PT.

23. Na ovom rednom broju upisuje se obveza dodatnog poreza na dobit za obveznika poreza po tonaži broda (r. br. 21. * r. br. 22.)

(3) Porezni obveznik kod kojega je tijekom poreznog razdoblja ili tijekom prethodnih poreznih razdoblja nastala statusna promjena iz članka 13. stavka 5. Zakona, u Obrazac DPD upisuje godinu/e kada je nastala statusna promjena, te dostavlja privitak iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Obveznici poreza na dobit kojima je porezno razdoblje izjednačeno s kalendarskom godinom Obrazac DPD dostavljaju s iznosima iskazanim u kunama u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22 i 88/22) i člankom 10. stavkom 4. Zakona.

(5) Obveznici poreza na dobit kojima porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom, a kojima porezno razdoblje za 2022. godinu završava nakon 1. siječnja 2023. godine, na Obrascu DPD iznose iskazuju u eurima i centima, sukladno propisima iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Obveznici iz stavka 5. ovoga članka iznose iz poslovnih knjiga koji nisu iskazani u euru, te iznose potrebne za utvrđivanje obveze dodatnog poreza na dobit iz prethodnih poreznih razdoblja iz članka 5. stavka 2. Zakona, preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

Članak 9.

Utvrđena obveza dodatnog poreza na dobit i solidarnog doprinosa plaća se na poseban uplatni račun koji je propisan posebnim propisom.

Članak 10.

Prijava o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu – Obrazac DPD sastavni je dio ovoga Pravilnika i primjenjuje se u postupku podnošenja prijave o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2022. godine.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/101 Urbroj: 513-07-21-01-22-1 Zagreb, 27. siječnja 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić