Povezani zakoni

Zakon o minimalnoj plaći

pročišćeni tekst

NN 39/13, 130/17

na snazi od 01.01.2018.

Uživajte...

Baza je ažurirana 10.12.2018. zaključno sa NN 109/18

Članak 1.

Ovim Zakonom se propisuje način utvrđivanja iznosa minimalne plaće, rokovi njezinog utvrđivanja, kao i provedba nadzora nad primjenom odredbi ovoga Zakona.

Članak 2. (NN 130/17)

(1) Minimalna plaća u smislu ovoga Zakona je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.

(2) U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

(3) Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

(4) Za radnika kojemu je prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu ugovorena, utvrđena ili propisana plaća za mjesec dana rada u iznosu minimalne plaće ili do visine minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja, umanjuje se za 50% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun.

(5) Pravo iz stavka 4. ovoga članka ostvaruje radnik koji je u razdoblju od dvanaest mjeseci uzastopno prije početka umanjenja osnovice imao ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće.

(6) Pravo iz stavka 4. ovoga članka ostvaruje se do ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće, a ponovno stjecanje prava počinje nakon ispunjenja uvjeta iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Odredba stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na radnika koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, odnosno ne odnosi se na primitke iz stavka 2. ovoga članka, ostala uvećanja plaće za mjesec dana rada i ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću.

Članak 3.

Pravo na minimalnu plaću, utvrđenu prema odredbama ovoga Zakona, imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.

Članak 4.

Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 5.

(1) Osnovica za izračun minimalne plaće za razdoblje od stupanja na snagu uredbe iz članka 6. ovoga Zakona do 31. prosinca 2013. utvrđuje se na temelju podataka o:

1) mjesečnom pragu rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2011. godinu,

2) koeficijentu ukupnog broja stanovnika i ukupnog broja kućanstava iz popisa stanovništva za 2011. godinu,

3) koeficijentu ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj iz popisa stanovništva za 2011. godinu i broja aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj, prema Anketi o radnoj snazi za 2011. godinu, prema podacima Državnog zavoda za statistiku,

4) promjeni prosječnog indeksa potrošačkih cijena dobara u 2012. u odnosu na 2011. godinu, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

(2) Osnovica za izračun minimalne plaće utvrđuje se kao iznos umnoška mjesečnog praga rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo i koeficijenta broja članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, podijeljenog s koeficijentom zaposlenosti iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, te korigiran za prosječnu promjenu indeksa potrošačkih cijena dobara u 2012. u odnosu na 2011. godinu.

(3) Bruto iznosom minimalne plaće smatra se neto iznos osnovice za izračun minimalne plaće koji se uvećava za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prosječnu stopu prireza od 10%, uz primjenu osobnog osnovnog odbitka prema posebnom propisu.

Članak 6.

Visinu minimalne plaće za 2013. godinu uredbom će utvrditi Vlada Republike Hrvatske temeljem odredbe članka 5. ovoga Zakona, u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

(1) Visinu minimalne plaće za 2014. i svaku sljedeću kalendarsku godinu uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad.

(2) Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.

(3) Ministar nadležan za rad će, imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, Vladi Republike Hrvatske predložiti visinu minimalne plaće.

Članak 8.

(1) Iznimno se kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od iznosa propisanog uredbom iz članaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(2) Iznos minimalne plaće iz stavka 1. ovoga članka ne može biti manji od devedeset pet posto iznosa propisanog uredbom iz članaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/09., 61/11. i 82/12.).

Članak 9.

Nadzor nad primjenom ovoga Zakona obavljaju središnja tijela državne uprave koja su po posebnim propisima ovlaštena za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem, a nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda, središnje tijelo državne uprave nadležno za financije.

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako u propisanim rokovima ne isplati minimalnu plaću u visini utvrđenoj prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

(3) Iznos novčane kazne kojom će se kazniti poslodavac za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka uvećava se prema broju radnika kojima poslodavac nije obračunao i isplatio minimalnu plaću u visini utvrđenoj prema odredbama ovoga Zakona, po njezinom dospijeću, s tim da tako izrečena novčana kazna ne može biti viša od najviše novčane kazne propisane posebnim propisom.

Članak 11.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 67/08.).

(2) Do stupanja na snagu uredbe iz članka 6. ovoga Zakona primjenjivat će se iznos minimalne plaće koju je Državni zavod za statistiku, temeljem Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 67/08.) objavio za razdoblje od 1. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013. (»Narodne novine«, br. 60/12.).

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 130/17

Članak 2.

Za sve radnike koji su u mjesecu prosincu 2017. godine prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće, a koji i nastavno u 2018. godini imaju ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja, umanjuje se za 50% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun, i to do trenutka ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće.

Članak 3.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Copyright © Ante Borić