Povezani zakoni

Zakon o naseljima

NN 39/22 

na snazi od 07.04.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

POGLAVLJE I.   UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način i postupak određivanja granica područja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgova, označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanja zgrada kućnim brojevima.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

a) granica područja naselja je granica određena odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u postupku propisanom ovim Zakonom

b) ime naselja je ime određeno odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u postupku propisanom ovim Zakonom

c) ime ulice i trga je ime određeno odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u postupku propisanom ovim Zakonom

d) koncesionar je gospodarski subjekt koji je stekao pravo upravljanja autocestom ili pojedinim cestovnim objektom na državnoj cesti u skladu s propisom kojim se uređuju ceste

e) kućni broj je broj koji zgradi određuje područni ured za katastar odnosno tijelo nadležno za geodetsko katastarske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski ured)

f) naselje je dio ili cijelo područje jedinice lokalne samouprave koje se sastoji od građevinskih područja i područja druge namjene sukladno propisima iz područja prostornoga uređenja, kojem su određene granice i ime, unutar kojeg se zgrade obilježavaju kućnim brojevima u skladu s ovim Zakonom

g) područje naselja je prostor koji je određen granicom naselja

h) registar prostornih jedinica je evidencija koju vodi i održava tijelo državne uprave nadležno za geodetske i katastarske poslove u skladu s propisom kojim se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina

i) ulica ili trg je javna površina u općoj uporabi kojoj se određuje ime radi lakšeg snalaženja u prostoru i dodjeljivanja kućnih brojeva zgradama

j) upravitelj ceste je pravna osoba koja upravlja javnom ili nerazvrstanom cestom u skladu s propisima kojima se uređuju ceste i komunalno gospodarstvo i

k) zgrada je građevina koja je obilježena kućnim brojem u skladu s ovim Zakonom.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

POGLAVLJE II.   NAČIN I POSTUPAK ODREĐIVANJA GRANICA PODRUČJA NASELJA

Članak 4.

(1) Područje jednog naselja može se nalaziti samo na području jedne jedinice lokalne samouprave.

(2) Granice područja naselja određuju se tako da područje svih naselja u jednoj jedinici lokalne samouprave pokriva ukupno područje te jedinice lokalne samouprave i tako da se vanjske granice rubnih naselja poklapaju s granicama te jedinice lokalne samouprave.

(3) Granice naselja određuju se na temelju prirodnih, zemljopisnih, društvenih, kulturnih i gospodarskih obilježja određenog prostora na način da idu granicama katastarskih čestica.

(4) Kada jedinice lokalne samouprave ne usklade sporazumno granice jedinica lokalne samouprave, a koje su istodobno i granice rubnih naselja, o granicama odlučuje Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave, određeno propisom kojim se uređuju područja županija, gradova i općina.

(5) Ako se temeljem ratificiranog međunarodnog ugovora koji je na snazi za Republiku Hrvatsku utvrdi da je potrebno izmijeniti postojeći prikaz državne granice u registru prostornih jedinica, tijelo nadležno za vođenje registra prostornih jedinica promjenu protezanja državne granice provodi u tom registru po službenoj dužnosti, čime se ažuriraju i granice prostornih jedinica nižih razina.

Članak 5.

(1) Granicu područja naselja određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju vijeća mjesnog odbora odnosno drugog oblika mjesne samouprave koji se nalazi na području naselja na kojem se mijenja granica odnosno na području naselja koje se spaja ili razdvaja i nadležnog zavoda za prostorno uređenje županije odnosno Grada Zagreba.

(2) U jedinici lokalne samouprave u kojoj nisu ustrojeni oblici mjesne samouprave odluku iz stavka 1. ovoga članka predstavničko tijelo donosi po prethodno pribavljenom mišljenju građana s područja naselja na kojem se mijenja granica odnosno područja naselja koje se spaja ili razdvaja i nadležnog zavoda za prostorno uređenje županije odnosno Grada Zagreba.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora biti u skladu s propisom kojim se uređuje prostorno uređenje.

(4) Sastavni dio odluke iz stavka 1. ovoga članka je službena podloga iz registra prostornih jedinica na kojoj su prikazane granice i imena naselja prije donošenja odluke i granice i imena naselja kako se predlažu odlukom.

(5) O odluci iz stavka 1. ovoga članka jedinica lokalne samouprave obavještava tijelo nadležno za vođenje registra prostornih jedinica najkasnije u roku od osam dana od dana objave te odluke u službenom glasilu.

(6) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se i troškovi za provedbu odluke na strani jedinica lokalne samouprave i osoba koje imaju prebivalište ili boravište odnosno sjedište na području na koje se promjene odnose te se određuje način njezine provedbe.

(7) Jedinica lokalne samouprave može donijeti i posebnu odluku o troškovima za provedbu odluke iz stavka 1. ovoga članka i odrediti način njezine provedbe.

POGLAVLJE III.   NAČIN I POSTUPAK ODREĐIVANJA IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA

Članak 6.

(1) Naselje, ulica i trg moraju imati ime.

(2) Na području jedne jedinice lokalne samouprave ne mogu biti dva ili više naselja s istim imenom.

(3) Na području jednog naselja ne mogu biti dvije ili više ulica odnosno trgova s istim imenom.

(4) Imena se mogu odrediti i za druge javne površine u općoj uporabi, kao što su aleja, avenija, cesta, obala, odvojak, park, perivoj, poljana, put, stube, šetalište i slično.

(5) Imena naselja, ulica i trgova određuju se na način da se mogu upisati na osobne dokumente koji se izrađuju u skladu s međunarodnim standardima.

(6) Naselje, ulica i trg može imati ime po općim i zemljopisnim pojmovima, toponimima, biljnim i životinjskim vrstama, zanimanjima, po imenima osoba i organizacija koje su dale značajan doprinos društvenom, kulturom, političkom i znanstvenom razvoju, po imenima drugih naselja, gradova i država, po povijesnim događajima, pokretima i datumima koji su vezani uz povijesne događaje i dr., a u imenu ulice mogu imati i brojčane oznake.

(7) Naselje, ulica i trg može imati ime koje se temelji na lokalnim govorima, ako su ti govori proglašeni zaštićenim kulturnim dobrom ili nacionalnom baštinom.

Članak 7.

(1) Ime naselja, ulice i trga određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju vijeća mjesnog odbora odnosno drugog oblika mjesne samouprave koji se nalazi na području na kojem se određuje ili mijenja ime naselja, ulice i trga.

(2) U jedinici lokalne samouprave u kojoj nisu ustrojeni oblici mjesne samouprave odluku iz stavka 1. ovoga članka predstavničko tijelo donosi po prethodno pribavljenom mišljenju građana s područja na kojem se određuje ili mijenja ime naselja, ulice i trga.

(3) Imena naselja, ulica i trgova moraju biti usklađena s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena.

(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka dužno je dati mišljenje u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga imena naselja, ulice ili trga.

(5) Iznimno od roka iz stavka 4. ovoga članka, u slučaju teže dostupnosti građe potrebne za analizu prijedloga imena naselja, ulice ili trga, povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka dužno je dati mišljenje u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga imena naselja, ulice ili trga.

(6) Sastavni dio odluke iz stavka 1. ovoga članka je službena podloga iz registra prostornih jedinica na kojoj su prikazana imena naselja, ulica i trgova prije donošenja odluke i imena naselja, ulica i trgova kako se predlažu odlukom.

(7) O odluci iz stavka 1. ovoga članka jedinica lokalne samouprave obavještava tijelo nadležno za vođenje registra prostornih jedinica najkasnije u roku od osam dana od dana objave te odluke u službenom glasilu.

(8) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se i troškovi za provedbu odluke na strani jedinica lokalne samouprave i osoba koje imaju prebivalište ili boravište odnosno sjedište na području na koje se promjene odnose te se određuje način njezine provedbe.

(9) Jedinica lokalne samouprave može donijeti i posebnu odluku o troškovima za provedbu odluke iz stavka 1. ovoga članka i odrediti način njezine provedbe.

POGLAVLJE IV.   OZNAČAVANJE IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA

Članak 8.

(1) Imena naselja, ulica i trgova označavaju se pločama s njihovim imenima.

(2) Pločom s imenom naselja smatra se prometni znak »naziv naseljenog mjesta« koji se izrađuje i postavlja u skladu s propisima kojima se uređuju sigurnost prometa na cestama.

(3) Ploča s imenom naselja postavlja se uz javnu ili nerazvrstanu cestu na granici naselja.

(4) Ploča s imenom ulice postavlja se na početku i na kraju ulice te važnijim križanjima.

(5) Ploča s imenom trga postavlja se na ulazu iz ulice na trg.

(6) Ploču s imenom naselja postavlja upravitelj ceste odnosno koncesionar, a ploču s imenom ulice i trga postavlja jedinica lokalne samouprave.

(7) Troškove pribavljanja i postavljanja ploča s imenima naselja snosi upravitelj ceste odnosno koncesionar ceste uz koju se ploča postavlja, a troškove pribavljanja i postavljanja ploča s imenima ulica i trgova snosi jedinica lokalne samouprave.

(8) Ako se ploča iz stavaka 4. i 5. ovoga članka postavlja na zgradi ili području zaštićenom prema propisu iz područja očuvanja kulturnih dobara, potrebno je ishoditi posebne uvjete sukladno propisu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

(9) Ploče s imenom naselja, ulice i trga izrađuju se i postavljaju u skladu s pravilnikom iz članka 10. ovoga Zakona.

(10) Na izgled ploče s imenom ulice i trga primjenjuju se odredbe pravilnika iz članka 10. ovoga Zakona, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izgled ploča s imenom ulice i trga nije drukčije uređen.

Članak 9.

U jedinicama lokalne samouprave u kojima je u ravnopravnoj službenoj upotrebi jezik i pismo nacionalne manjine, ploča s imenom naselja, ulice odnosno trga, osim na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, sadrži i ime na jeziku odnosno pismu nacionalne manjine u skladu s propisom kojim se uređuje ravnopravna upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina.

Članak 10.

Načine označavanja imena naselja, ulica i trgova propisuje detaljnije pravilnikom čelnik tijela državne uprave nadležnog za geodetske i katastarske poslove.

Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima

POGLAVLJE V.   OBILJEŽAVANJE ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA

Članak 11.

(1) Kućnim brojevima moraju biti obilježene sve zgrade koje su stambene, mješovite, gospodarske, javne i društvene namjene, podzemne zgrade koje imaju zaseban ulaz te zgrade koje služe za povremeni boravak.

(2) Zgrade stambene, mješovite javne, društvene i gospodarske namjene, koje imaju više glavnih ulaza, obilježavaju se kućnim brojevima tako da se kućnim brojem obilježi svaki glavni ulaz.

(3) Pločica kojom se zgrada obilježava kućnim brojem, u naseljima u kojima je uspostavljen sustav ulica i trgova, pored kućnog broja, sadrži i ime ulice odnosno trga.

(4) Pločica kojom se zgrada obilježava kućnim brojem, u naseljima u kojima nije uspostavljen sustav ulica i trgova, pored kućnog broja, sadrži i ime naselja.

Članak 12.

(1) Kućne brojeve, na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti, određuje mjesno nadležni katastarski ured u skladu s ovim Zakonom i propisom kojim se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

(2) Rješenje o određivanju kućnog broja zgradi nije upravni akt.

Članak 13.

(1) Vlasnik odnosno upravitelj zgrade dužan je pločicu s kućnim brojem zgrade postaviti u skladu s rješenjem o određivanju kućnog broja zgradi najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka rješenja.

(2) Pločicu s kućnim brojem zgrade vlasnik odnosno upravitelj zgrade dužan je pribaviti i postaviti o svom trošku odnosno o trošku suvlasnika zgrade, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije drukčije uređeno.

(3) Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 2. ovoga članka može se urediti i način pribavljanja pločica s kućnim brojevima zgrada.

(4) Ako se pločica iz stavka 1. ovoga članka postavlja na zgradi ili području zaštićenom prema propisu iz područja očuvanja kulturnih dobara, potrebno je ishoditi posebne uvjete sukladno propisu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

Članak 14.

(1) Način obilježavanja zgrada kućnim brojevima propisuje se pravilnikom iz članka 10. ovoga Zakona.

(2) Na izgled pločice s kućnim brojem zgrade primjenjuju se odredbe pravilnika iz članka 10. ovoga Zakona, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izgled pločica s kućnim brojem zgrade nije drukčije uređen.

Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima

POGLAVLJE VI.   NADZOR

Članak 15.

(1) Nadzor nad zakonitošću odluka jedinica lokalne samouprave o granicama područja naselja te o imenima naselja, imenima ulica i trgova obavlja tijelo državne uprave nadležno za geodetske i katastarske poslove.

(2) Poslove nadzora koji se odnose na obilježavanje zgrada kućnim brojevima propisanih ovim Zakonom obavljaju komunalni redari u skladu s propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

POGLAVLJE VII.   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik zgrade odnosno upravitelj zgrade za zgrade u suvlasništvu ako pločicu s kućnim brojem zgrade ne postavi u skladu s rješenjem o određivanju kućnog broja zgradi (članak 13. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik zgrade odnosno upravitelj zgrade za zgrade u suvlasništvu ako ne postavi pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka rješenja kojim se zgradi određuje kućni broj (članak 13. stavak 1.).

POGLAVLJE VIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postupci određivanja granica područja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgova pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o naseljima (»Narodne novine«, br. 54/88.).

Članak 18.

Čelnik tijela državne uprave nadležnog za geodetske i katastarske poslove donijet će pravilnik iz članka 10. ovoga Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 10. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Pravilnika o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada kućnim brojevima (»Narodne novine«, br. 4/90. i 91/11.).

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o naseljima (»Narodne novine«, br. 54/88.) i Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada (»Narodne novine«, br. 30/90.).

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić