Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o općem upravnom postupku Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o prostornom uređenju Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o cestama Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o vodama Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o šumama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o željeznici Zakon o gradnji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o naseljima Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o općem upravnom postupku Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o sustavu državne uprave Zakon o otocima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o ustanovama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o savjetima mladih Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o vodnim uslugama Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o grobljima Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o vatrogastvu Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o lokalnim porezima Zakon o upravnim sporovima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zaštiti od požara Zakon o potpomognutim područjima Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o naseljima

Copyright © Ante Borić