Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o vatrogastvu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o grobljima Zakon o zaštiti od požara Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o upravnim sporovima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o savjetima mladih Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o lokalnim porezima Zakon o naseljima Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o otocima Zakon o ustanovama Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o proračunu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o općem upravnom postupku Zakon o potpomognutim područjima Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o vodnim uslugama Geodezija
Zakon o željeznici Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o vodama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prostornom uređenju Zakon o naseljima Zakon o šumama Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o cestama Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o gradnji Zakon o općem upravnom postupku Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Copyright © Ante Borić