NN 117/2022 (7.10.2022.), Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima

Državna geodetska uprava

1798

Na temelju članka 10., a u vezi s člankom 14. Zakona o naseljima (»Narodne novine«, broj 39/22.), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave 3. listopada 2022. donio je

PRAVILNIK

O NAČINU OZNAČAVANJA IMENA NASELJA, ULICA I TRGOVA TE NAČINU OBILJEŽAVANJA ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način označavanja imena naselja, ulica i trgova te način obilježavanja zgrada kućnim brojevima.

II. OZNAČAVANJE IMENA NASELJA

Članak 2.

(1) Ime naselja označava se pločom s imenom naselja.

(2) Ime naselja ispisuje se sukladno Odluci iz članka 7. stavka 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine«, broj 39/22.) (u daljnjem tekstu Zakon).

(3) Pločom s imenom naselja smatra se prometni znak »naziv naseljenog mjesta« koji se izrađuje i postavlja u skladu s propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama.

(4) Ploča s imenom naselja postavlja se uz javnu ili nerazvrstanu cestu na granici naselja.

III. OZNAČAVANJE IMENA ULICA I TRGOVA

Članak 3.

(1) Imena ulica i trgova označavaju se pločama s njihovim imenima.

(2) Imena ulica i trgova ispisuju se sukladno Odluci iz članka 7. stavka 1. Zakona.

(3) Imena ulica i trgova označavaju se bijelim natpisom na ploči plave boje izrađenoj od trajnog materijala, dimenzija 50×30 cm.

(4) Ploče iz stavka 3. ovoga članka mogu sadržavati i opis značenja imena ulice, trga te druge informacije.

(5) Uz ploče iz stavka 3. ovoga članka, a u slučaju nedostatka prostora na istima, mogu se staviti i dopunske ploče s opisom značenja imena ulice, trga te drugim informacijama.

(6) Dopunske ploče iz stavka 5. ovoga članka moraju biti bojom i materijalom istovjetne s pločama kojima se označavaju ulice i trgovi.

(7) Izgled ploče kojim se označavaju ulice i trgovi mora biti bojom i materijalom istovjetan u svim naseljima na području jednog grada ili općine.

(8) Boje i veličine natpisa, ploče i dopunske ploče moraju osiguravati čitljivost.

Članak 4.

(1) Ploča s imenom ulice postavlja se na početku i na kraju ulice, kao i na važnijim križanjima, na desnoj strani ulice, odnosno na strani na kojoj je ploča uočljivija, a prema potrebi i na obje strane ulice.

(2) Ploča s imenom trga postavlja se na desnoj strani trga od ulaza iz glavnih ulica na trg.

Članak 5.

(1) Ploča s imenom ulice ili trga postavlja se na zgrade, po mogućnosti na visini 3 metra od tla.

(2) Ako na mjestu gdje je potrebno postaviti ploču nema zgrade, ako je zgrada zaklonjena ili udaljena od ulice odnosno javne ili druge ceste tako da natpis na ploči nije uočljiv ili ako iz drugih razloga nije moguće postaviti ploču na zgradu, ploča s imenom ulice ili trga postavlja se na potporni zid, stup ili drugi nosač na način da ne ugrožava sigurnost prometa na cestama.

IV. OBILJEŽAVANJE ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA

Članak 6.

Kućne brojeve, na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti, određuje mjesno nadležni katastarski ured u skladu sa Zakonom i propisom kojim se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina, rješenjem koji nije upravni akt.

Članak 7.

(1) Kućnim brojevima moraju biti obilježene sve zgrade koje su stambene, mješovite, gospodarske, javne i društvene namjene, podzemne zgrade koje imaju zaseban ulaz te zgrade koje služe za povremeni boravak.

(2) Zgrada u smislu ovoga Pravilnika je ona zgrada čiji je način uporabe propisan pravilnikom kojim se uređuje način uporaba i posebni pravni režimi.

(3) Zgradama gospodarske namjene i podzemnim zgradama kućni broj određuje se u pravilu na zahtjev zainteresirane osobe.

(4) Na zahtjev zainteresirane osobe kućni brojevi se mogu odrediti i objektima (prikolice, vagoni, plovila, kontejneri, kiosci i sl.) čija je namjena stanovanje, privremeni boravak ili obavljanje poslovne djelatnosti, a koji su čvrsto povezani s tlom, odnosno trajno su usidreni.

Članak 8.

(1) Zgrade se obilježavaju pločicom s kućnim brojem sukladno određenom kućnom broju.

(2) Pločica s kućnim brojem izrađuje se od trajnog materijala u plavoj boji, dimenzija 20 x 15 cm, s arapskim brojevima bijele boje.

(3) Pločica kojom se zgrada obilježava kućnim brojem, u naseljima u kojima je uspostavljen sustav ulica i trgova, pored kućnog broja, sadrži i ime ulice odnosno trga.

(4) Natpis ulice odnosno trga na pločici iz stavka 3. ovoga članka mora biti istovjetan s natpisom imena ulice odnosno trga na ploči iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Pločica kojom se zgrada obilježava kućnim brojem, u naseljima u kojima nije uspostavljen sustav ulica i trgova, pored kućnog broja, sadrži i ime naselja.

(6) Natpis naselja na pločici iz stavka 5. ovoga članka mora biti istovjetan s natpisom naselja na ploči iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(7) Boja pločica s kućnim brojem mora biti istovjetna boji ploča kojima su u naseljima na području grada ili općine označena imena ulica i trgova.

(8) Boje i veličine kućnog broja, natpis imena naselja, ulice odnosno trga te boje i veličine pločice, moraju osiguravati čitljivost.

(9) Izgled pločice s kućnim brojem mora biti istovjetan za sva naselja na području jedne jedinice lokalne samouprave.

Članak 9.

Pločica kojom se zgrada obilježava kućnim brojem postavlja se na zgradu tako da je vidljiva s ulice odnosno javne ili druge ceste od koje se pristupa zgradi i to desno od ulaza, neposredno iznad ulaza ili na dijelu zgrade koji je bliži ulazu.

Članak 10.

(1) Određivanje kućnih brojeva zgrada obavlja se zasebno za svako naselje, a u naseljima podijeljenim na ulice i trgove, zasebno za svaku ulicu i trg.

(2) Ako se ulica s istim imenom proteže kroz više susjednih naselja, određivanje kućnih brojeva u pravilu se obavlja na isti način kao da se ulica nalazi u jednom naselju.

Članak 11.

(1) Zgradi se određuje kućni broj u ulici odnosno trgu iz kojeg ima glavni ulaz.

(2) Ako zgrada ima dva ili više glavnih ulaza, svakom ulazu određuje se kućni broj.

(3) Ako zgrada na uglu ima dva ili više glavnih ulaza, za svaki ulaz se određuje kućni broj u ulici odnosno trgu kojem pripada.

(4) Kućni brojevi se ne određuju zasebnim vanjskim ulazima (npr. poslovnim prostorima) koji se nalaze uz glavni ulaz.

(5) Ukoliko zgrada u ulici nema glavni ulaz, ali ima više zasebnih vanjskih ulaza, može se za sve zasebne vanjske ulaze odrediti jedan kućni broj u ulici kojoj pripadaju.

(6) Ako u jednom dvorištu ima više zgrada koje sve pripadaju istoj ulici odnosno trgu, kućni broj zgradi određuje se u ulici odnosno trgu kojem pripada, s odgovarajućim podbrojem (npr. 16/1, 16/2 itd.).

Članak 12.

Zgradama koje pripadaju tvornicama, bolnicama, vojarnama, domovima, poljoprivrednim gospodarstvima i sl. te čine zaokruženu prostornu i gospodarsku cjelinu određuje se kućni broj zgradi najveće važnosti (npr. 16), a ostalim zgradama određuje se isti broj s odgovarajućim podbrojem (npr. 16/1, 16/2 itd.) po zahtjevu zainteresirane osobe.

Članak 13.

(1) Mjesno nadležni katastarski ured planira određivanje kućnih brojeva u imenovanim ulicama i trgovima u skladu sa Zakonom i propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina te u skladu s prostornim planiranjem.

(2) Kućni broj naknadno izgrađene zgrade između dva susjedna kućna broja u nizu (npr. između 22 i 24), određuje se manjim brojem susjedne zgrade i dodatkom velikog slova A, B, C itd. (npr. 22A).

Članak 14.

(1) U naseljima ili dijelovima naselja podijeljenim na ulice i trgove, određivanje kućnih brojeva zgradama počinje na onom kraju ulice koji je bliži glavnom ili središnjem dijelu naselja ili glavnoj ulici.

(2) U naseljima ili dijelovima naselja smještenim pretežno uz jednu cestu, određivanje kućnih brojeva zgradama počinje i nastavlja se u smjeru oznake kilometara, a ako smjer označavanja kilometara nije utvrđen, određivanje kućnih brojeva zgradama počinje od kraja koji je bliži glavnoj cesti.

(3) Kućni brojevi zgradama s lijeve strane ulice određuju se neparnim brojevima od broja 1 na više, a zgradama s desne strane ulice parnim brojevima od broja 2 na više.

Članak 15.

Kućni brojevi zgradama izgrađenim samo jednom stranom ulice, ukoliko drugom stranom izgradnja nije moguća ili nije predviđena (ulice uz obalu i sl.), određuju se uzastopnim brojevima od broja 1 na više.

Članak 16.

(1) Određivanje kućnih brojeva zgradama na trgu počinje od ugla koji je najbliži glavnom dijelu naselja ili od ulaza najznačajnije ulice na trg i nastavlja se uzastopnim brojevima od 1 na više lijevo u krugu oko trga.

(2) Kućni brojevi zgradama koje se nalaze u sredini trga određuju se nastavnim brojevima iza posljednjeg broja u okviru trga.

Članak 17.

U naseljima koja nisu podijeljena na ulice i trgove i nisu smještena uz jednu cestu, kućni brojevi zgradama određuju se počevši od 1 na više i to onim redom koji osigurava najkraći prijelaz između dva uzastopna broja.

Članak 18.

U naseljima koja nisu podijeljena na ulice i trgove, a sastavljena su iz više dijelova (zaseoci, majuri, salaši, kuće za odmor i sl.), kućni brojevi zgradama određuju se prema članku 17. ovoga Pravilnika najprije u jednom dijelu, a zatim nastavljajući brojevima u drugom dijelu i tako redom do posljednjeg dijela tog naselja.

Članak 19.

U naseljima koja su djelomično podijeljena na ulice i trgove, odnosno obuhvaćaju i udaljene dijelove naselja u kojima nisu imenovane ulice i trgovi (zaseoci, majuri, salaši, kuće za odmor i sl.), kućni brojevi zgradama u tim dijelovima naselja određuju se prema članku 17. ovoga Pravilnika i to nastavljajući na zadnji kućni broj u najbližoj ulici naselja.

Članak 20.

(1) Mjesno nadležni katastarski ured će odrediti kućni broj zgradi nakon što utvrdi da zgrada ima krov ili ako utvrdi da se može koristiti trajno ili povremeno za stanovanje odnosno obavljanje poslovne djelatnosti.

(2) Rješenje kojim se određuje kućni broj zgradi sadrži broj katastarske čestice na kojoj je zgrada izgrađena, ime katastarske općine s pripadajućim matičnim brojem, ime naselja s pripadajućim matičnim brojem, ime ulice s pripadajućim rednim brojem te kućni broj zgrade.

(3) Rješenje kojim se određuje kućni broj zgradi sadrži i opis izgleda pločice, uputu o načinu postavljanja pločice te obvezu tko ju je dužan postaviti.

(4) Rješenje može sadržavati i kratki opis zgrade odnosno ulaza na koji se kućni broj odnosi te identifikacijski broj zgrade odnosno dijela zgrade iz registra zgrada.

(5) Karta s prikazom zgrade s pripadajućim kućnim brojem sastavni je dio rješenja.

(6) O određivanju kućnog broja obavještava se stranka.

Članak 21.

(1) Mjesno nadležni katastarski ured će ukinuti kućni broj zgradi ukoliko je zgrada srušena ili je promijenila namjenu u zgradu kojoj se prema ovome Pravilniku ne određuje kućni broj te kućni broj koji se odnosi na ulaz koji se više ne može koristiti.

(2) Iznimno se kućni broj zgradama iz stavka 1. ovoga članka neće ukinuti, ukoliko za to postoje opravdani razlozi (npr. elementarne nepogode).

(3) Mjesno nadležni katastarski ured će ukinuti kućni broj objektu iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika, ako je isti uklonjen ili je promijenio namjenu u objekt kojem se prema ovome Pravilniku ne određuje kućni broj.

(4) Ukinuti kućni broj zgradi može se ponovo iskoristiti za određivanje kućnog broja novoizgrađenoj zgradi ako se uklapa u način obilježavanja zgrada utvrđen ovim Pravilnikom.

(5) Rješenje kojim se ukida kućni broj zgradi sadrži podatke propisane člankom 20. stavkom 2. ovoga Pravilnika, a po potrebi i kratki opis iz članka 20. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(6) O ukidanju kućnog broja obavještava se stranka.

Članak 22.

(1) Kućni broj zgradi će se promijeniti:

– ako zgrada promijeni pripadnost ulici ili trgu

– ako dođe do spajanja ili razdvajanja ulica odnosno trgova

– ako dođe do podjele naselja na ulice i trgove ili

– ako to nalažu promjene nastale u područjima naselja.

(2) Rješenje kojim se mijenja kućni broj zgradi, pored sadržaja propisanog člankom 20. stavcima 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, sadrži i dosadašnji i novi kućni broj zgrade.

(3) O promjeni kućnog broja obavještava se stranka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Kućni brojevi zgrada određeni prema propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ukoliko isti u znatnoj mjeri otežavaju orijentaciju odnosno snalaženje po kućnim brojevima zgrada u naselju, ulici odnosno trgu, mogu se promijeniti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima (»Narodne novine«, br. 4/90. i 91/11.).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/13

Urbroj: 541-1-22-50

Zagreb, 3. listopada 2022.

Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić