Povezani zakoni

Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

NN 71/10, 130/11, 157/13, 47/23 

na snazi od 01.07.2023. do 31.12.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se smanjenje mirovina i mirovinskih primanja određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju.

Članak 2.

(1) Smanjuju se sljedeće pripadajuće mirovine i mirovinska primanja:

– mirovine zastupnika u Hrvatskom saboru, bivših članova Vlade Republike Hrvatske, sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i glavnog državnog revizora, koje se ostvaruju i određuju na temelju Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru,

– mirovine Predsjednika Republike, koje se ostvaruju i određuju na temelju Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika,

– mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koje se ostvaruju i određuju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

– mirovine bivših političkih zatvorenika, koje se određuju na temelju Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika,

– mirovine sudionika NOR-a od 6. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., mirovine pripadnika Hrvatske domovinske vojske od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., mirovine bivših pripadnika MUP-a i pravosuđa, mirovine bivših članova Izvršnog vijeća Sabora i mirovine administrativno umirovljenih saveznih javnih službenika, ostvarene prema propisima o mirovinskom osiguranju, koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o mirovinskom osiguranju, čije je korištenje osigurano na temelju toga Zakona,

– mirovine pripadnika bivše JNA, preuzete sukcesijom bivše SFRJ, čije je korištenje osigurano na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju,

– mirovine djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba pravosuđa i radnika na poslovima razminiranja, koje se ostvaruju i određuju na temelju Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakona o humanitarnom razminiranju i Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja,

– mirovine pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji, koje se ostvaruju na temelju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji, koje se ostvaruju i određuju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

– dodatak mirovini koji se ostvaruje i određuje prema Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

(2) Smanjenje mirovina prema ovome Zakonu obuhvaća mirovine i mirovinska primanja članova obitelji ostvarena na temelju propisa o mirovinskom osiguranju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2.a (NN 157/13)

Od 1. siječnja 2014. prema člancima 3. i 3.a ovoga Zakona osim mirovine i mirovinskih primanja iz članka 2. ovoga Zakona, smanjuju se i sljedeće pripadajuće mirovine:

– mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje su ostvarene, odnosno određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koje su povećane prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

– mirovine osiguranika – članova posade broda koje se ostvaruju prema Pomorskom zakoniku.

Članak 3. (NN 157/13, 47/23)

(1) Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja iz članka 2. ovoga Zakona iznosi 5%, a primjenjuje se na svotu mirovine odnosno dodatak mirovini koja pripada korisniku mirovine prema zakonu, prije odbitka dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, poreza, prireza i drugih obustava.

(2) Svota mirovine i mirovinskog primanja, smanjena na temelju ovoga Zakona, ne može iznositi manje od 464,53 eura mjesečno.

Članak 3.a (NN 157/13)

(1) Smanjenje mirovine i mirovinskih primanja, odnosno dodatka mirovini iznosi 10% i primjenjuje se od 1. siječnja 2014. na pripadajuću svotu mirovine, odnosno dodatka mirovini koja je određena, odnosno ostvarena prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju iz članaka 2. i 2.a ovoga Zakona, te na smanjenu mirovinu prema Zakonu o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10. i 130/11.) prije odbitka dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, poreza, prireza i drugih obustava.

(2) Svota mirovine, odnosno dodatka mirovini smanjena na temelju stavka 1. ovoga članka ne može iznositi manje od 5.000,00 kuna mjesečno.

Članak 4. (NN 47/23)

Smanjenju mirovina prema članku 2. i 3. ovoga Zakona ne podliježu:

– mirovine u mjesečnoj svoti do 464,53 eura,

– mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i ratnih vojnih invalida, s oštećenjem organizma od 100% i obiteljske mirovine djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja, osim sukorisničkih dijelova ovih mirovina koji pripadaju djeci koja su rođena u braku ili izvan braka s drugim roditeljem, odnosno udovici,

– mirovine prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i pravima po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima »Tupljak« d.d. Labin,

– mirovine prema Zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu.

Članak 4.a (NN 157/13)

Smanjenju mirovina prema članku 3.a ovoga Zakona ne podliježu:

– mirovine u mjesečnoj svoti do 5.000,00 kuna,

– mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i ratnih vojnih invalida, s oštećenjem organizma od 100%,

– obiteljske mirovine djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja, osim sukorisničkih dijelova ovih mirovina koji pripadaju djeci koja su rođena u braku ili izvan braka s drugim roditeljem, odnosno udovici,

– obiteljske mirovine djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

– obiteljske mirovine udovica koje su sukorisnice tih mirovina s djecom smrtno stradalih hrvatskih branitelja,

– mirovine prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i pravima po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima »Tupljak« d.d. Labin,

– mirovine prema Zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu.

Članak 5.

Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja prema ovome Zakonu izvršit će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, bez donošenja rješenja.

Članak 6. (NN 157/13)

(1) Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja prema ovome Zakonu ne odnosi se na ostvarene, a neisplaćene svote koje pripadaju za razdoblja do 30. lipnja 2010.

(2) Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja, odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a ovoga Zakona ne odnosi se na ostvarene, a neisplaćene svote mirovine, odnosno dodatka mirovini koje pripadaju za razdoblja do 31. prosinca 2013.

Članak 6.a (NN 157/13)

(1) Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja, odnosno dodatka mirovini iz članka 3.a ovoga Zakona primjenjuje se od 1. siječnja 2014., a prestaje se primjenjivati kada će realni rast bruto društvenog proizvoda u svakom od tri prethodna uzastopna tromjesečja prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznositi najmanje 2,0% u odnosu na isto tromjesečje prethodne kalendarske godine i ako je deficit državnog proračuna Republike Hrvatske u istom razdoblju manji od 3%.

(2) Odluku o prestanku smanjenja mirovina odnosno dodatka mirovini iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za financije.

Članak 7.

Ovaj Zakon će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2010. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 130/11

 

Članak 1.

U Zakonu o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10.) u članku 4. podstavku 2. iza riječi: »s oštećenjem organizma od 100%« dodaju se riječi: »i obiteljske mirovine djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja, osim sukorisničkih dijelova ovih mirovina koji pripadaju djeci koja su rođena u braku ili izvan braka s drugim roditeljem, odnosno udovici.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2011.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 157/13

Članak 7.

Na mirovine, odnosno mirovinsko primanje, smanjene do 31. prosinca 2013. prema članku 3. stavku 2. Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10. i 130/11.) primijenit će se odredbe ovoga Zakona.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 47/23

Članak 3.

Mirovine odnosno dodatak mirovini koji su smanjeni do 30. lipnja 2023. prema Zakonu o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10., 130/11. i 157/13.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj će dužnosti odrediti prema odredbama ovoga Zakona, bez donošenja rješenja.

Članak 4.

(1) Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10., 130/11. i 157/13.) prestaje važiti 31. prosinca 2023.

(2) Ovaj Zakon prestaje važiti 31. prosinca 2023.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2023.

 

 

Copyright © Ante Borić