Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 157/2013 (24.12.2013.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

3293

Na temelju članka 89. Ustava .Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/303

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10. i 130/11.) iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Od 1. siječnja 2014. prema člancima 3. i 3.a ovoga Zakona osim mirovine i mirovinskih primanja iz članka 2. ovoga Zakona, smanjuju se i sljedeće pripadajuće mirovine:

– mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje su ostvarene, odnosno određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koje su povećane prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

– mirovine osiguranika – članova posade broda koje se ostvaruju prema Pomorskom zakoniku.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »svotu mirovine« dodaju se riječi: »odnosno dodatak mirovini«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

(1) Smanjenje mirovine i mirovinskih primanja, odnosno dodatka mirovini iznosi 10% i primjenjuje se od 1. siječnja 2014. na pripadajuću svotu mirovine, odnosno dodatka mirovini koja je određena, odnosno ostvarena prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju iz članaka 2. i 2.a ovoga Zakona, te na smanjenu mirovinu prema Zakonu o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10. i 130/11.) prije odbitka dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, poreza, prireza i drugih obustava.

(2) Svota mirovine, odnosno dodatka mirovini smanjena na temelju stavka 1. ovoga članka ne može iznositi manje od 5.000,00 kuna mjesečno.«.

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

Smanjenju mirovina prema članku 3.a ovoga Zakona ne podliježu:

– mirovine u mjesečnoj svoti do 5.000,00 kuna,

– mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i ratnih vojnih invalida, s oštećenjem organizma od 100%,

– obiteljske mirovine djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja, osim sukorisničkih dijelova ovih mirovina koji pripadaju djeci koja su rođena u braku ili izvan braka s drugim roditeljem, odnosno udovici,

– obiteljske mirovine djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

– obiteljske mirovine udovica koje su sukorisnice tih mirovina s djecom smrtno stradalih hrvatskih branitelja,

– mirovine prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i pravima po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima »Tupljak« d.d. Labin,

– mirovine prema Zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu.«.

Članak 5.

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja, odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a ovoga Zakona ne odnosi se na ostvarene, a neisplaćene svote mirovine, odnosno dodatka mirovini koje pripadaju za razdoblja do 31. prosinca 2013.«.

Članak 6.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

(1) Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja, odnosno dodatka mirovini iz članka 3.a ovoga Zakona primjenjuje se od 1. siječnja 2014., a prestaje se primjenjivati kada će realni rast bruto društvenog proizvoda u svakom od tri prethodna uzastopna tromjesečja prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznositi najmanje 2,0% u odnosu na isto tromjesečje prethodne kalendarske godine i ako je deficit državnog proračuna Republike Hrvatske u istom razdoblju manji od 3%.

(2) Odluku o prestanku smanjenja mirovina odnosno dodatka mirovini iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za financije.«.

Članak 7.

Na mirovine, odnosno mirovinsko primanje, smanjene do 31. prosinca 2013. prema članku 3. stavku 2. Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10. i 130/11.) primijenit će se odredbe ovoga Zakona.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/308

Zagreb, 13. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić