Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 47/2023 (3.5.2023.), Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

807

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. travnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/35 Urbroj: 71-10-01/1-23-2 Zagreb, 27. travnja 2023.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10., 130/11. i 157/13.) u članku 3. stavku 1. brojka: »10« zamjenjuje se brojkom: »5«.

U stavku 2. riječi: »3.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »464,53 eura«.

Članak 2.

U članku 4. riječi: »3.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »464,53 eura«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Mirovine odnosno dodatak mirovini koji su smanjeni do 30. lipnja 2023. prema Zakonu o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10., 130/11. i 157/13.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj će dužnosti odrediti prema odredbama ovoga Zakona, bez donošenja rješenja.

Članak 4.

(1) Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10., 130/11. i 157/13.) prestaje važiti 31. prosinca 2023.

(2) Ovaj Zakon prestaje važiti 31. prosinca 2023.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2023.

Klasa: 022-02/23-01/21 Zagreb, 21. travnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić