Povezani zakoni

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

pročišćeni tekst zakona

NN 61/11, 16/12, 98/19, 52/21 

na snazi od 22.05.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, poslovi, način rada, prava, dužnosti i ovlasti prosvjetne inspekcije (u daljnjem tekstu: prosvjetna inspekcija).

(2) Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

(1) Prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.

(2) Nadzoru prosvjetne inspekcije podliježu i druge ustanove i druge pravne osobe koje odgojno-obrazovnu djelatnost ili dio te djelatnosti obavljaju na osnovi odobrenja, dopusnice, suglasnosti ili drugog odgovarajućeg akta ministarstva nadležnog za poslove odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), osim visokih učilišta.

Članak 3.

(1) Prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor vezan uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje ustroj i način rada ustanova predškolskog i školskog sustava, zasnivanje i prestanak radnog odnosa te ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, rješavanje o pravima i pravnim interesima učenika i njihovih roditelja te ostvarivanje javnosti rada tih ustanova.

(2) Prosvjetna inspekcija provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pitanja iz stavka 1. ovoga članka.

 

II. USTROJ PROSVJETNE INSPEKCIJE

Članak 4.

((1) Prosvjetna inspekcija ustrojava se kao samostalna unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva (u daljnjem tekstu: Prosvjetna inspekcija).

(2) Uredbom Vlade Republike Hrvatske mogu se osnovati i područne jedinice i odrediti samostalni izvršitelji inspekcijskih poslova izvan sjedišta Ministarstva.

Članak 5.

(1) Poslove inspekcijskog nadzora u prvom stupnju obavljaju prosvjetni inspektori i viši prosvjetni inspektori.

(2) Poslove inspekcijskog nadzora u drugom stupnju obavljaju članovi povjerenstva koje imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda osoba koje ispunjavaju uvjete za višeg prosvjetnog inspektora i ovlaštene su provoditi inspekcijski nadzor.

(3) Članovi povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka obavljaju inspekcijski nadzor u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Način rada i trajanje mandata članova povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka uređuje se uredbom Vlade Republike Hrvatske.

(5) Administrativno-stručne poslove za potrebe povjerenstva obavlja Ministarstvo.

Članak 6.

(1) Poslove prosvjetnog inspektora može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili diplomski specijalistički stručni studij ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij u skladu s ranijim propisima, koja ima stručno znanje i iskustvo stečeno radnim stažem na odgojno-obrazovnim ili pravnim ili upravnim poslovima od najmanje četiri godine te koja ima položen državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora.

(2) Poslove višeg prosvjetnog inspektora može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili diplomski specijalistički stručni studij ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij u skladu s ranijim propisima, koja ima stručno znanje i iskustvo stečeno radnim iskustvom na odgojno-obrazovnim ili pravnim ili upravnim poslovima od najmanje šest godina te koja ima položen državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora.

Članak 7.

Poslove iz članka 6. ovoga Zakona može obavljati i osoba koja nema položen državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora, ali ga mora položiti u roku od šest mjeseci od dana isteka probnog rada na tim poslovima. U protivnom prestaje joj državna služba istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.

Članak 8.

Nadzor nad ustanovom koja obavlja odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu pripadnika nacionalne manjine povjerava se prosvjetnom inspektoru, odnosno višem prosvjetnom inspektoru koji vlada jezikom i pismom na kojem se obavlja odgoj i obrazovanje, ako je to potrebno s obzirom na predmet nadzora.

Članak 9.

(1) Osoba koja obavlja inspekcijski nadzor (u daljnjem tekstu: inspektor) ima službenu iskaznicu i znak kojima dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Obrazac službene iskaznice i izgled znaka, način izdavanja i zamjene iskaznice odnosno znaka te način vođenja očevidnika o izdanim iskaznicama i znakovima propisuje ministar.

Članak 10.

(1) O obavljenim nadzorima vodi se očevidnik.

(2) Obrazac i način vođenja očevidnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

 

III. POSLOVI PROSVJETNE INSPEKCIJE

Članak 11.

(1) U provedbi nadzora u ustanovama i drugim pravnim osobama koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije (u daljnjem tekstu: nadzirana ustanova) inspektor utvrđuje stanje, a osobito:

1. obavlja li se djelatnost i poslovanje u skladu s aktom o osnivanju i upisom u sudski registar te u skladu s odobrenjem za početak rada i izvođenje obrazovnog programa,

2. je li statut donesen u propisanom postupku, uz propisanu suglasnost i je li usklađen sa zakonom i drugim propisom te s aktom o osnivanju,

3. jesu li drugi opći akti usklađeni sa zakonom, drugim propisom, statutom i aktom o osnivanju,

4. jesu li odredbe akta o osnivanju, statuta i drugih općih akata kojima se uređuje javna služba učinjene dostupnim javnosti,

5. je li godišnje planiranje rada nadzirane ustanove te radnika nadzirane ustanove u skladu sa zakonom, drugim propisom i općim aktima ustanove te provodi li se rad u skladu s planom,

6. je li dnevna, tjedna i godišnja organizacija rada provedena u skladu s godišnjim planom rada te sa zakonom i drugim propisom,

7. primjenjuje li se državni pedagoški standard, odnosno drugi standardi i normativi kojima se uređuje odgojno-obrazovna djelatnost,

8. provodi li se upis i ispis djece, učenika i drugih polaznika (u daljnjem tekstu: učenici) u skladu sa zakonom, drugim propisom, općim aktom, natječajem i odobrenjem nadležnog tijela te ostvaruju li se kod upisa i ispisa prava i obveze učenika,

9. je li broj odjela, odgojnih i odgojno-obrazovnih skupina, te broj učenika u odjelu, odgojnoj i odgojno-obrazovnoj skupini u skladu sa zakonom, drugim propisom i normativom,

10. jesu li učenici opterećeni nastavom i drugim oblicima neposrednog odgojno-obrazovnog rada u skladu sa zakonom, drugim propisom i normativom te s nastavnim planom i programom,

11. ispunjava li se obveza praćenja rada i napredovanja učenika, obveza redovitog ocjenjivanja u tijeku nastave te izvode li se zaključne ocjene na osnovi podataka o praćenju i ocjenjivanju u tijeku nastave,

12. provodi li se postupak pohvaljivanja i nagrađivanja učenika te izricanja pedagoških mjera u skladu sa zakonom, drugim propisom te statutom, odnosno općim aktom,

13. odnose li se zaposlene osobe u nadziranoj ustanovi prema učenicima i njihovim roditeljima, odnosno skrbnicima (u daljnjem tekstu: roditelji) u skladu s obvezama i odgovornostima,

14. ispunjavaju li se obveze prema roditeljima na suradnju i izvješćivanje o uspjehu, napredovanju i ponašanju učenika,

15. naplaćuju li se učenicima, odnosno njihovim roditeljima novčana sredstva za propisane svrhe i troše li se ta sredstva namjenski, u skladu sa zakonom, drugim propisom, općim aktom i godišnjim planom i programom rada,

16. osnivaju li se učeničke udruge i klubovi u nadziranoj ustanovi u skladu sa zakonom, drugim propisom i općim aktom,

17. provodi li se učenička prehrana, prijevoz, učenička ekskurzija, izlet ili druga propisana aktivnost u skladu sa zakonom, drugim propisom, općim aktom, godišnjim planom i programom rada i školskim kurikulumom,

18. izdaju li se svjedodžbe, učeničke knjižice, potvrde, uvjerenja i druge javne isprave o stečenom obrazovanju i drugim činjenicama u skladu sa zakonom, drugim propisom i općim aktom,

19. obavlja li se na osnovi propisanih standarda i normativa, u skladu sa zakonom, drugim propisom i općim aktom:

a) utvrđivanje potrebe za radnikom, pribavljanje suglasnosti, objava oglasa, odnosno natječaja, izbor kandidata, zasnivanje radnog odnosa, raspored na poslove za koje je zasnovan radni odnos te zaduživanje radnim obvezama sukladno s ugovorom o radu,

b) utvrđivanje prestanka potrebe za radom radnika, osiguravanje njegovih prava, otkazivanje ugovora o radu i prestanak radnog odnosa,

c) zasnivanje radnog odnosa bez oglašavanja, odnosno bez natječaja,

d) zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme i prestanak radnog odnosa.

20. ostvaruju li se prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, drugim propisom i općim aktom nadzirane ustanove, a osobito pravo na rad na poslovima za koje je sklopljen ugovor o radu, sukladno uglavcima ugovora, pravo na godišnji odmor, otkazni rok i otpremninu, obveza i odgovornost izvršavanja poslova za koje je sklopljen ugovor o radu te druge obveze i odgovornosti u vezi s tim poslovima,

21. sadrže li ugovori o radu sve bitne uglavke te postupa li nadzirana ustanova i radnik pri utvrđivanju prava i obveza radnika sukladno uglavcima,

22. je li imenovanje ravnatelja ili drugog poslovodnog voditelja (u daljnjem tekstu: ravnatelj) te stručnog voditelja provedeno na propisan način i u propisanom postupku,

23. ispunjava li ravnatelj, odnosno stručni voditelj svoje dužnosti i obveze,

24. je li sastav, način imenovanja, odnosno izbora i trajanje mandata članova upravnog vijeća ili drugog kolegijalnog tijela koje upravlja nadziranom ustanovom (u daljnjem tekstu: školski odbor) u skladu sa zakonom i drugim propisom, aktom o osnivanju i statutom,

25. je li osnivanje i sastav stručnih i drugih tijela nadzirane ustanove u skladu sa zakonom i drugim propisom, aktom o osnivanju, statutom i općim aktom,

26. je li rad ravnatelja i kolegijalnih tijela nadzirane ustanove sukladan s propisima i s godišnjim planom i programom rada te donose li se odluke i drugi pojedinačni akti u skladu sa zakonom i drugim propisom, statutom i drugim općim aktom,

27. vodi li se propisana pedagoška evidencija i dokumentacija te evidencija i dokumentacija na području radnih odnosa u skladu sa zakonom i drugim propisom,

28. vodi li se uredsko poslovanje na propisan način,

29. jesu li u uporabi neodobreni udžbenici, odnosno dopunska nastavna sredstva,

30. primjenjuje li se zakon kojim se ograničava odnosno zabranjuje uporaba duhanskih proizvoda,

31. provodi li se u osnovnoj, odnosno srednjoj školi ili učeničkom domu, promidžba i prodaja proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja,

32. jesu li sa zakonom i drugim propisom usklađeni i drugi uvjeti i način rada nadzirane ustanove.

(2) Prosvjetna inspekcija rješava o žalbama protiv rješenja nadzirane ustanove kojim je izrečena pedagoška mjera isključenja učenika iz škole te drugih rješenja donesenih u obavljanju javnih ovlasti kada je za rješavanje nadležno Ministarstvo.

 

IV. NAČIN RADA, PRAVA, DUŽNOSTI I OVLASTI PROSVJETNE INSPEKCIJE

Članak 12.

(1) Inspekcijski postupak pokreće se po službenoj dužnosti.

(2) O pokretanju inspekcijskog postupka odlučuje čelnik Prosvjetne inspekcije ili čelnik ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji, a u slučaju spriječenosti o pokretanju inspekcijskog postupka odlučuje inspektor kojega čelnik Prosvjetne inspekcije za to ovlasti.

(3) Čelnik Prosvjetne inspekcije može samostalnog izvršitelja inspekcijskih poslova ovlastiti da za određeno teritorijalno područje samostalno odlučuje o pokretanju inspekcijskih postupaka.

(4) O pokrenutim postupcima iz stavka 3. ovoga članka samostalni izvršitelj dužan je izvijestiti čelnika Prosvjetne inspekcije jedanput mjesečno.

(5) Osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je voditi računa o zahtjevnosti predmeta o kojem se pokreće inspekcijski postupak te vođenje postupka u složenijem predmetu rasporediti višem prosvjetnom inspektoru.

Članak 13. (NN 52/21)

(1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovoga Zakona dužne su pri ocjeni potrebe za pokretanjem inspekcijskog postupka uzeti u obzir zaprimljene predstavke.

(2) Predstavkom iz stavka 1. ovoga članka smatra se prijava, pritužba ili drugi podnesak kojim se upozorava na nepravilnosti, odnosno stanje, propust ili postupanje protivno propisima iz djelokruga prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o podnositelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt odnosno za pravnu osobu: naziv, sjedište i potpis odgovorne osobe.

(3) Ako se povodom predstavke iz stavka 1. ovoga članka provede inspekcijski nadzor, inspektor će podnositelja u pisanom obliku u bitnom obavijestiti o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.

(4) Ako podnositelj ponovno podnese predstavku koja u odnosu na prethodno podnesenu ne sadrži nove odlučne činjenice, okolnosti ili dokaze u odnosu na one koje su već utvrđene, podnositelja će se obavijestiti da je postupljeno po predstavci.

Članak 14.

(1) O početku obavljanja nadzora inspektor će obavijestiti ravnatelja nadzirane ustanove, osim ako smatra da bi obavještavanjem umanjio učinkovitost nadzora.

(2) Inspektor obavlja nadzor izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte, te uvjete i način rada nadzirane ustanove.

(3) Inspektor ima pravo u inspekcijskom postupku pregledati pedagošku i drugu dokumentaciju i evidencije, radne i poslovne prostorije i spise, opremu i nastavna sredstva, isprave na temelju kojih može utvrditi identitet osoba zaposlenih u nadziranoj ustanovi te saslušati i uzeti izjave tih osoba.

Članak 15.

(1) Ako postoji osnovana sumnja u zlostavljanje ili neprimjeren odnos prema učeniku, inspektor može, radi utvrđivanja potpunijeg činjeničnog stanja, ispitati i učenika.

(2) Ispitivanje maloljetnog učenika provodi se u nazočnosti njegova roditelja i stručnog suradnika (pedagoga ili psihologa) nadzirane ustanove ili druge školske ustanove.

(3) Ako roditelj za to da pisanu suglasnost, ispitivanje maloljetnog učenika može se provesti i bez njegove nazočnosti.

(4) Ispitivanje učenika mora biti provedeno na način koji je primjeren učenikovoj dobi i zrelosti, s posebnom obazrivošću i uz uvažavanje svih okolnosti koje utječu ili mogu utjecati na učenikov pozitivan razvoj i njegovo psihičko stanje.

Članak 16. (NN 52/21)

(1) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati osobne i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svojih dužnosti kao službenu tajnu te postupati tako da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna.

(2) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja predstavke.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, inspektor nije obvezan čuvati identitet podnositelja predstavke ako podnositelj to izričito dopusti radi zaštite svojih prava i pravnih interesa.

(4) Prosvjetna inspekcija dužna je kao inspekcijsku tajnu čuvati dokumentaciju i druge podatke i činjenice u vezi s inspekcijskim postupkom te postupati s istima sukladno zakonu i drugom propisu.

Članak 17.

Ravnatelj nadzirane ustanove dužan je inspektoru osigurati uvjete za provedbu nadzora u ustanovi te mu pružiti potrebne podatke i obavijesti, a osoba zaposlena u ustanovi uvjete za obavljanje nadzora na području na kojem radi te mu o tomu pružiti podatke i obavijesti.

Članak 18.

(1) O obavljenom nadzoru i utvrđenom stanju inspektor sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se, zaključuje i potpisuje sukladno s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, a treba sadržavati sve činjenice relevantne za ocjenu stanja u nadziranoj ustanovi vezano uz predmet nadzora.

Članak 19.

(1) Ako nađe da je povrijeđen zakon ili drugi propis, inspektor ima pravo i dužnost poduzeti mjere, odnosno izvršiti radnje za koje je ovlašten zakonom ili drugim propisom. Mjere i radnje poduzimaju se na temelju stanja utvrđenog u zapisniku.

(2) Ako tijekom obavljanja nadzora utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u radu ili postupanju, a taj rad ili postupanje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, inspektor je dužan obaviti nadzor i nad tim radom ili postupanjem, iako mu to nije bio predmet nadzora.

(3) Inspektor može, nakon utvrđenog činjeničnog stanja u smislu članka 11. stavka 1. točke 19., 20., 21. ili 22. ovoga Zakona obustaviti inspekcijski postupak ako se o toj pravnoj stvari vodi sudski postupak i ako postoji dvojba u vezi s rješavanjem o toj pravnoj stvari. Postupak se obustavlja rješenjem.

(4) Ako ne nađe povredu zakona ili drugog propisa, inspektor će tu činjenicu upisati u zapisnik.

Članak 20.

(1) Inspektor će narediti otklanjanje propusta, nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku:

1. ako nadzirana ustanova obavlja odgojno-obrazovnu djelatnost ili izvodi odgojno-obrazovni odnosno obrazovni program za koji nema odobrenje, ili nije izvršila upis djelatnosti u sudski registar, ili nije pribavila odobrenje za početak rada, odnosno za izvođenje odgojno-obrazovnog ili obrazovnog programa,

2. ako utvrdi da više nisu ispunjeni svi uvjeti propisani za obavljanje djelatnosti, odnosno uvjeti za izvođenje odgojno-obrazovnog odnosno obrazovnog programa,

3. ako nadzirana ustanova radi bez statuta ili drugog općeg akta, ili ako statut ili drugi opći akt nije donesen na propisan način ili u propisanom postupku, ili ako statut nije usklađen sa zakonom, drugim propisom ili aktom o osnivanju, ili ako je statut donesen bez prethodne suglasnosti, ili ako opći akt nije usklađen sa statutom, zakonom, drugim propisom ili aktom o osnivanju, ili ako statut ili drugi opći akt kojim se utvrđuju uvjeti i način obavljanja javne službe nije dostavljen nadležnom tijelu, ili ako odredbe akta o osnivanju, statuta ili drugog općeg akta kojima se uređuje obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti koji se smatraju javnom službom nisu učinjene dostupnima javnosti,

4. ako nadzirana ustanova, tijela ustanove, radnici ustanove koji obavljaju odgojno-obrazovne poslove, ravnatelj ili stručni voditelj nisu planirali rad, ili ako planiranje rada nije provedeno u skladu sa zakonom, drugim propisom, statutom ili drugim općim aktom ili nastavnim planom i programom, odnosno školskim kurikulumom, ili ako je planiranje nepotpuno,

5. ako je dnevnom, tjednom ili godišnjom organizacijom rada ili načinom izvršavanja poslova povrijeđen zakon ili drugi propis, statut ili drugi opći akt, ili ako organizacija rada ili način izvršavanja poslova nisu u skladu s planom ili programom rada, ili ako se zbog provedene organizacije rada ili zbog načina izvršavanja poslova ne ostvaruje propisani nastavni plan i program ili godišnji plan i program rada, ili ako se zbog provedene organizacije ili načina izvršavanja poslova ne ostvaruju ciljevi i zadaće odgojno-obrazovnog rada,

6. ako nadzirana ustanova nije primijenila državni pedagoški standard ili drugi standard ili normativ kojim se uređuje odgojno-obrazovna djelatnost, a osobito kod ustrojavanja razrednih odjela, odgojnih ili odgojno-obrazovnih skupina, ili kod utvrđivanja potrebnog broja izvršitelja poslova, ili kod izvođenja određenog obrazovnog programa,

7. ako se upis ili ispis učenika ne provodi u skladu sa zakonom, drugim propisom, natječajem za upis ili odobrenjem nadležnog tijela, ili ako se kod upisa ili ispisa ne ostvaruje pravo ili obveza učenika,

8. ako dnevno, odnosno tjedno opterećenje učenika nastavom ili drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada s učenicima nije u skladu sa zakonom ili drugim propisom ili standardom ili normativom, ili ako tjedno opterećenje odstupa od nastavnog plana,

9. ako se ne primjenjuju pedagoške mjere, ili ako se ne primjenjuju u skladu sa zakonom, statutom ili općim aktom,

10. ako se ne ispunjava obveza izvješćivanja, odnosno informiranja roditelja o uspjehu, napredovanju, teškoćama učenika, ili ako se ne ispunjavaju druge obveze prema učenicima ili prema njihovim roditeljima,

11. ako se ne poduzmu mjere radi zaštite prava učenika, ili se o kršenjima tih prava ne izvijeste nadležna tijela,

12. ako se u slučaju uočene vrste teškoće za koju je predviđen primjereni oblik školovanja ne inicira postupak utvrđivanja primjerenog oblika školovanja, odnosno utvrđivanja uzroka teškoća ili neprihvatljivog ponašanja učenika,

13. ako učenički klub, udruga ili društvo u nadziranoj ustanovi nisu osnovani u skladu sa zakonom, drugim propisom ili statutom, ili ako klub, udruga, društvo ili zadruga ne služe propisanoj svrsi,

14. ako se ne provodi učenička prehrana ili druga propisana aktivnost, ili ako se ta aktivnost ne provodi u skladu sa zakonom, drugim propisom, statutom, drugim općim aktom ili godišnjim planom i programom rada,

15. ako je planiran ili se priprema ili organizira učenički izlet, ekskurzija, terenska nastava ili drugi odlazak iz školskih prostora, a nije pribavljena suglasnost, pristanak ili odobrenje roditelja, ili ako se te aktivnosti ne planiraju, ne pripremaju ili ne organiziraju u skladu s posebnim propisima,

16. ako nadzirana ustanova ne izda svjedodžbu, svjedodžbu prijelaznicu (prevodnicu), učeničku knjižicu, potvrdu, uvjerenje ili drugu ispravu o stečenom obrazovanju ili drugim činjenicama o kojima se vodi evidencija,

17. ako nadzirana ustanova ne vodi uredsko poslovanje u skladu s propisima,

18. ako se ne vodi propisana pedagoška dokumentacija, ili ako se ne vodi potpuno ili u skladu s propisom,

19. ako se ne ostvaruje pravo na rad na poslovima za koje je sklopljen ugovor o radu, ili ako se ne ostvaruje pravo i obveza na rad u skladu s uglavcima ugovora o radu,

20. ako se ne ostvaruje pravo na godišnji odmor, ili ako se ne ostvaruje u propisanom trajanju,

21. ako se ne ostvaruje pravo na propisani, odnosno ugovoreni otkazni rok ili propisanu, odnosno ugovorenu otpremninu,

22. ako se radniku koji obavlja odgojno-obrazovne poslove ne izda akt o radnim obvezama, ili ako mu se izda akt s količinom poslova koja nije usklađena s normativima, ili ako mu se izda akt s poslovima za koje nije sklopio ugovor o radu,

23. ako se ne ostvaruje pravo ili se ne ispunjava obveza proizašla iz napredovanja i stjecanja zvanja radnika,

24. ako način rada školskoga odbora ili način donošenja općih ili pojedinačnih akata nije u skladu sa zakonom, drugim propisom, statutom, drugim općim aktom ili aktom o osnivanju,

25. ako sastav, osnivanje ili rad stručnih i drugih tijela nadzirane ustanove nije u skladu sa zakonom, drugim propisom, statutom, drugim općim aktom ili aktom o osnivanju,

26. ako ravnatelj ili stručni voditelj ne ispunjava dužnosti ili obveze, a tim neispunjenjem ne prouzroči veće poremećaje u radu ili poslovanju nadzirane ustanove,

27. u drugim slučajevima kada je ta mjera propisana zakonom ili drugim propisom, ili u drugim slučajevima kada se izricanjem te mjere utvrđeno stanje može uskladiti sa zakonom, drugim propisom, statutom, drugim općim aktom ili aktom o osnivanju i kada se tim usklađenjem posljedice prouzročene propustima, nedostacima ili nepravilnostima mogu otkloniti.

(2) Ako propusti, nedostatci ili nepravilnosti iz stavka 1. točke 1. ili 2. ovoga članka ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, inspektor će zabraniti obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti, odnosno izvođenje obrazovnog programa.

(3) Ako propusti, nedostatci i nepravilnosti iz stavka 1. točke 15. ovoga članka ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, inspektor će zabraniti izvođenje učeničkog izleta, ekskurzije, terenske nastave ili drugog odlaska iz školskih prostora.

Članak 21.

(1) Inspektor će nadziranoj ustanovi narediti:

1. poništenje ocjene ako nađe da je u postupku ispitivanja, odnosno ocjenjivanja povrijeđen zakon, drugi propis, statut ili drugi opći akt, ili ako zaključna ocjena nije utemeljena na podacima o praćenju rada i napredovanja učenika i ocjenama donesenim u tijeku nastave, ili ako zaključna ocjena utvrđena na ispitu pred povjerenstvom nije izvedena iz ocjena pojedinih dijelova ispita ili iz ocjena pojedinačnih odgovora, ili ako poništenje ocjene predloži osoba ovlaštena za stručno-pedagoški nadzor,

2. poništenje svjedodžbe ili druge javne isprave (u daljnjem tekstu: svjedodžba) ako nađe da je svjedodžba izdana učeniku koji nije završio razred, školovanje ili obrazovni program, ili da nadzirana ustanova nema odobrenje za obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti, odnosno za izvođenje obrazovnog programa za koji je svjedodžba izdana, ili da je svjedodžba izdana na nepropisanom obrascu ili s netočnim podacima.

(2) Ako se naredba iz stavka 1. ovoga članka ne provede u ostavljenom roku, ocjenu odnosno svjedodžbu poništit će inspektor.

(3) Inspektor će svjedodžbu iz stavka 1. ovoga članka poništiti bez prethodnog izricanja naredbe ako utvrdi da svjedodžbu nije izdala nadzirana ustanova ili da je svjedodžbu izdala ustanova ili druga pravna osoba koja je prestala s radom, a nema pravnog sljednika, ili da je u svjedodžbi navedena nepostojeća ustanova ili druga pravna osoba.

(4) Inspektor će nadziranoj ustanovi narediti:

1. ukidanje, poništenje ili oglašavanje ništavnim upravnog akta donesenog u obavljanju javne ovlasti, odnosno stavljanje tog akta izvan snage, ako utvrdi da su za ukidanje, poništenje ili oglašavanje ništavnim, odnosno za stavljanje akta izvan snage, ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o općem upravnom postupku,

2. oglašavanje odluke ili drugog pojedinačnog akta ništavnim ako je ništavnost propisana zakonom,

3. ukidanje ili oglašavanje odluke ili drugog pojedinačnog akta ništavnim, odnosno stavljanje tog akta izvan snage, ako je njime bitno povrijeđen zakon ili drugi propis, a poduzimanjem koje druge mjere ne može se uspostaviti zakonito stanje.

(5) Ako se naredba iz stavka 4. ovoga članka ne provede u ostavljenom roku, ukidanje, poništenje ili oglašavanje ništavnim, odnosno stavljanje izvan snage, provest će inspektor.

(6) Na poništenje, ukidanje i oglašavanje akata ništavnim primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije što drugo propisano.

Članak 22.

(1) Inspektor će nadziranoj ustanovi zabraniti:

1. sklapanje, odnosno otkazivanje ugovora o radu ako je potreba, odnosno prestanak potrebe za radnikom utvrđena suprotno standardu ili normativu, ili ako je potreba za radnikom utvrđena na određeno vrijeme ili se provodi postupak za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u slučaju koji nije propisan zakonom niti predviđen kolektivnim ugovorom, ili ako je u postupku zasnivanja, odnosno otkazivanja, povrijeđen zakon, drugi propis, statut ili drugi opći akt,

2. imenovanje ravnatelja ako je u postupku koji se provodi povrijeđen zakon, drugi propis ili statut ustanove, ili ako je za imenovanje izabran kandidat koji ne ispunjava uvjete,

3. obavljanje poslova na temelju ugovora o radu sklopljenim na osnovi potrebe utvrđene suprotno standardu ili normativu, ili sklopljenim s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, ili ako je u postupku povrijeđen zakon, drugi propis, statut ili drugi opći akt,

4. obavljanje poslova na temelju ugovora o djelu ako je za te poslove propisano zasnivanje radnog odnosa, ili ako se ti poslovi ne mogu obavljati na osnovi ugovora o djelu, ili ako inspektor utvrdi da nadzirana ustanova izbjegava sklapanje ugovora o radu,

5. obavljanje poslova u prekovremenom radu, odnosno u radu dužem od punog radnog vremena, odnosno u radu iznad propisane norme, ako taj rad nije uveden u skladu sa zakonom, ili ako se tim radom onemogućuje zapošljavanje nezaposlene osobe,

6. uporabu neodobrenog udžbenika, odnosno dopunskog nastavnog sredstva,

7. upis, odnosno ispis učenika ako postupak nije proveden u skladu sa zakonom, drugim propisom, statutom ili drugim općim aktom, natječajem za upis ili odobrenjem nadležnog tijela,

8. naplatu novčanih sredstava od učenika, odnosno njegovih roditelja za nedopuštene svrhe,

9. obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti, odnosno izvođenje obrazovnog programa, ako toj vrsti ustanove ili druge pravne osobe zakonom ili drugim propisom nije dopušteno ili je zabranjeno obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti, odnosno izvođenje obrazovnog programa,

10. druge radnje i postupke kojima se povređuje zakon, drugi propis, statut ili drugi opći akt ili kojima se provode odluke ili drugi akti kojima je povreda učinjena, a nadzor nad kojima provodi prosvjetna inspekcija.

(2) Ako je ugovor o radu otkazan odlukom donesenom suprotno standardu ili normativu, ili ako su u postupku otkazivanja povrijeđene odredbe zakona, inspektor će zabraniti provedbu odluke i narediti vraćanje radnika na posao.

(3) Ako je radni odnos zasnovan na određeno vrijeme u slučaju koji nije propisan zakonom ni određen kolektivnim ugovorom, inspektor će nadziranoj ustanovi narediti da radniku ugovor sklopljen na određeno vrijeme otkaže te da provede postupak za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, a ako se naredba ne provede u ostavljenom roku, inspektor će zabraniti obavljanje poslova ugovorenih na određeno vrijeme.

Članak 23.

(1) Inspektor će zatražiti stručno-pedagoški ili drugi stručni nadzor ako u provedbi inspekcijskog nadzora uoči stručno-pedagoške ili druge stručne propuste, nedostatke ili nepravilnosti, ili ako procijeni da je za utvrđivanje činjenica i ocjenu stanja u nadziranoj ustanovi potrebno stručno-pedagoško, odnosno drugo stručno znanje.

(2) Na osnovi izvješća o stručno-pedagoškom, odnosno drugom stručnom nadzoru inspektor može učitelju, nastavniku, stručnom suradniku i drugoj osobi koja obavlja odgojno-obrazovne poslove:

1. narediti otklanjanje propusta, nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,

2. zabraniti obavljanje odgojno-obrazovnih poslova.

(3) Rješenje s naredbom, odnosno zabranom iz stavka 2. ovoga članka inspektor može donijeti ako su u stručno-pedagoškom, odnosno drugom stručnom nadzoru utvrđeni propusti, nedostaci ili nepravilnosti i ako je osoba ovlaštena za stručno-pedagoški, odnosno drugi stručni nadzor, predložila naredbu, odnosno zabranu.

(4) Mjere iz stavka 2. ovoga članka moraju se poduzeti u roku od 15 dana od dana primitka izvješća o provedenom stručno-pedagoškom, odnosno drugom stručnom nadzoru i prijedloga mjera, a ako inspektor obavlja inspekcijski nadzor u toj ustanovi, u roku od 15 dana od dana zaključenja zapisnika.

Članak 24.

(1) Ako utvrdi da je povredom propisa počinjen prekršaj, inspektor je dužan izdati prekršajni nalog, odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

(2) Ako su ispunjeni propisani uvjeti, inspektor može odrediti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

(3) Izdavanje prekršajnog naloga, podnošenje optužnog prijedloga i naplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja provodi se pod uvjetima, na način i u postupku koje propisuje zakon o prekršajima.

Članak 25.

Ako ocijeni da postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela, inspektor je dužan podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu.

Članak 26.

Ako utvrdi kršenje obveze iz radnog odnosa, inspektor će predložiti izdavanje pisanog upozorenja, odnosno redovitog ili izvanrednog otkaza ugovora o radu radniku.

Članak 27.

(1) Inspektor će podnijeti zahtjev za razrješenjem člana školskog odbora ako utvrdi da ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom nadzirane ustanove, odnosno ako način imenovanja, odnosno izbora i trajanje mandata člana školskog odbora nije u skladu sa zakonom ili drugim propisom, s aktom o osnivanju ili statutom.

(2) Inspektor će podnijeti zahtjev za raspuštanjem školskog odbora ako utvrdi da školski odbor ne obavlja poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom nadzirane ustanove ili da te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje ili obavljanje djelatnosti.

(3) Ako ovlašteno tijelo ne postupi u skladu sa zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva, inspektor će o tomu izvijestiti tijelo koje ga nadzire.

Članak 28.

Inspektor će predložiti razrješenje ravnatelja ako utvrdi da su se stekli uvjeti za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama, ili da krši obveze iz ugovora koji ima sklopljen s nadziranom ustanovom, ili ako ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog ili stručnog voditelja, ili ako ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili ne pruži inspektoru potrebne podatke i obavijesti, ili ako sprječava ili ometa inspektora u obavljanju nadzora ili poduzimanju mjera ili radnja za koje je inspektor ovlašten, ili ako ne izvrši inspektorovo rješenje. Inspektor će predložiti razrješenje i u slučaju kada utvrdi da je za ravnatelja imenovana osoba koja ne ispunjava propisane uvjete ili da je imenovana u postupku u kojem je bitno povrijeđen zakon.

Članak 29.

Ako uoči povredu propisa nad primjenom kojega nadzor obavlja druga inspekcija ili drugo tijelo državne uprave, inspektor će o povredi izvijestiti nadležnu inspekciju odnosno nadležno tijelo državne uprave.

Članak 30.

(1) Mjere iz članka 20., 21., 22., 23., i 34. ovoga Zakona te naredbe i zabrane propisane drugim zakonom ili drugim propisom izriču se rješenjem.

(2) Ako se rješenjem naređuje kakva radnja, u izreci rješenja odredit će se rok u kojem se ta radnja mora obaviti, a ako se rješenjem izriče hitna mjera, u izreci će se naznačiti da žalba ne odgađa izvršenje.

(3) Ako se naređena radnja ne obavi u ostavljenom roku ili ako se ne ispuni naložena obveza ili ako se postupa protivno naloženoj obvezi, inspektor će izvršenika prisiliti na ispunjenje obveze novčanim kaznama. Novčana kazna izrečena prvi put ne može biti veća od 1.000,00 kuna, a svaka daljnja novčana kazna izriče se u svoti uvećanoj za 1.000,00 kuna u odnosu na prethodnu, do najviše 10.000,00 kuna.

Članak 31.

(1) Za ispunjenje obveze iz rješenja odgovoran je ravnatelj, a ako je rješenjem naložena kakva obveza radniku nadzirane ustanove, za ispunjenje obveze odgovoran je i radnik ustanove.

(2) O ispunjenju obveze iz rješenja ravnatelj nadzirane ustanove dužan je u roku od osam dana od isteka roka za ispunjenje obveze pisano izvijestiti inspektora koji je donio rješenje.

(3) Ako ravnatelj o ispunjenju obveze ne izvijesti inspektora, ili ako inspektor posumnja u vjerodostojnost izvješća, obavit će kontrolni inspekcijski nadzor radi utvrđivanja pravog stanja stvari.

Članak 32. (NN 98/19)

Zapisnik i rješenje inspektor je dužan dostaviti osnivaču nadzirane ustanove, ravnatelju i predsjedniku školskog odbora, a i radniku ako mu inspektor naređuje radnju, zabranjuje rad ili nalaže kakvu drugu obvezu.

Članak 33.

(1) Protiv prvostupanjskog rješenja inspektora može se izjaviti žalba povjerenstvu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Žalbu iz stavka 1. ovoga članka može izjaviti ravnatelj nadzirane ustanove, odnosno radnik nadzirane ustanove kojemu je rješenjem naređena radnja, zabranjen rad ili naložena druga obveza te druga fizička ili pravna osoba koja za to dokaže pravni interes.

(3) O žalbama rješavaju članovi povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Žalba odgađa izvršenje rješenja, osim kada se radi o poduzimanju hitnih mjera izvršenje kojih se ne može odgađati.

Članak 34.

(1) Hitnim se mjerama u smislu članka 33. stavka 4. ovoga Zakona smatraju naredbe i zabrane koje se odnose na:

1. redovito odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti,

2. obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti po neodobrenom nastavnom planu i programu,

3. obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti, ako je utvrđeno da za obavljanje nisu ispunjeni uvjeti ili da nadzirana ustanova nema odobrenje za početak rada ili za izvođenje obrazovnog programa ili da ustanovi ili drugoj pravnoj osobi nije dopušteno ili je zabranjeno obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti, odnosno izvođenje obrazovnog programa,

4. obavljanje odgojno-obrazovnih poslova, ako je utvrđeno da radnik ne ispunjava propisane uvjete ili da je zasnovao ili mu se otkazuje radni odnos suprotno zakonu ili drugom propisu, ili da u propisanom roku radnik nije položio stručni ispit ili stekao pedagoško-psihološku i metodičku naobrazbu, ili ako mu se na osnovi stručno-pedagoškog ili drugog stručnog nadzora ili liječničkog nalaza zabranjuje obavljanje tih poslova,

5. neodobreno produženje nastave radi realizacije nastavnog plana i programa ili radi realizacije propisanog broja nastavnih radnih dana ili nastavnih sati,

6. uporabu neodobrenog udžbenika, odnosno dopunskog nastavnog sredstva,

7. planiranje i izvođenje učeničkih izleta, ekskurzija, terenske nastave ili drugog odlaska iz školskih prostora,

8. izricanje pedagoških mjera učeniku,

9. prestanak radnog odnosa po sili zakona,

10. ostvarenje prava iz radnog odnosa,

11. upis učenika i ostvarivanje prava na školovanje,

12. statusna pitanja učenika,

13. ispunjenje obveze praćenja i ocjenjivanja učenika u tijeku nastave,

14. izvođenje zaključne ocjene na polugodištu ili kraju nastave ili utvrđivanje općeg uspjeha učenika,

15. polaganje ispita, ocjenjivanje na ispitu ili prelazak učenika u sljedeću školsku godinu,

16. izdavanje ili poništenje javne isprave,

17. vođenje propisane pedagoške dokumentacije,

18. izdavanje akta o radnim obvezama radniku koji obavlja odgojno-obrazovne poslove.

(2) Inspektor može poduzeti hitnu mjeru i u drugim slučajevima kada procijeni da bi odgađanje izvršenja mjere prouzročilo štetu ili poremećaj koji se više ne bi mogao otkloniti.

(3) Rješenje s naredbom ili zabranom iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se donijeti i u tijeku nadzora čim su činjenice na kojima se utemeljuje rješenje utvrđene ili učinjene vjerojatnim. Tada se izrečena mjera mora upisati u zapisnik.

(4) U iznimno hitnim slučajevima, kada se radi o poduzimanju mjera radi osiguranja javnog mira i sigurnosti ili radi otklanjanja neposredne opasnosti za život ili zdravlje ljudi, odnosno štete na imovini, ili kada bi odgađanje izvršenja zbog donošenja pisanog rješenja prouzročilo kakvu štetu ili poremećaj koji se više ne bi mogli otkloniti bez posljedica, rješenje iz stavka 3. ovoga članka može se donijeti i usmeno. Tada se u zapisnik upisuje cijelo rješenje, a ravnatelj se nadzirane ustanove istodobno upozorava da ima pravo tražiti pisani otpravak usmenog rješenja.

(5) Na zahtjev ravnatelja nadzirane ustanove ili osobe koja dokaže pravni interes, usmeno će se rješenje izdati u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

Članak 35.

Naloge, prijedloge, prijave, zahtjeve i izvješća iz članka 23., 24., 25., 26., 27., 28., i 29. ovoga Zakona te druge naloge, prijedloge, prijave, zahtjeve i izvješća za koje je ovlašten, inspektor podnosi u obliku obrazloženog dopisa, ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije propisano.

Članak 36.

Inspektor je dužan mjere i radnje za koje je ovlašten poduzeti u smislu odredaba članaka 30. i 35. ovoga Zakona u roku od 15, a hitne mjere u smislu odredbe članka 33. stavka 4. ovoga Zakona u roku od osam dana od dana zaključenja zapisnika, odnosno od dana primitka izvješća i prijedloga iz članka 23. ovoga Zakona.

Članak 37.

Inspekcijski je postupak završen kad je završeno poduzimanje mjera i radnja na temelju stanja utvrđenog zapisnikom, na način propisan člankom 30. i 35. ovoga Zakona, odnosno kad je zapisnik kojim je utvrđeno da u nadzoru nisu nađene povrede zakona ni drugih propisa zaključen i potpisan.

Članak 38.

(1) Osoba ovlaštena za odlučivanje o pokretanju inspekcijskog postupka samostalna je u odlučivanju, a inspektor u vođenju postupka, obavljanju radnja i poduzimanju mjera za koje je ovlašten.

(2) Nitko ne smije, koristeći se službenim položajem ili na drugi način, osobi ovlaštenoj za pokretanje inspekcijskog postupka naređivati, sprječavati je ili ometati u pokretanju postupka niti smije inspektoru naređivati, sprječavati ga ili ometati u provedbi nadzora i poduzimanju mjera i radnja za koje je ovlašten.

Članak 39.

(1) Inspektor je odgovoran ako ne poduzme mjere ili radnje koje je po zakonu ili drugom propisu bio dužan poduzeti, ili ih ne poduzme u propisanom roku, ili ako prekorači ovlasti koje su mu dane zakonom ili drugim propisom, odnosno ako ne podnese prijavu ili ne obavijesti nadležna državna tijela o utvrđenim nedostacima kad je to dužan učiniti te u drugim slučajevima predviđenim posebnim zakonom.

(2) Propusti i prekoračenja iz stavka 1. ovoga članka teške su povrede službene dužnosti.

Članak 40.

(1) Čelnik Prosvjetne inspekcije ovlašten je davati naloge i naputke za rad, pratiti izvršenje poslova, nadzirati zakonitost rada i postupanja inspektora i čelnika ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji te s tom svrhom tražiti izvješća i obrazloženja. Čelnik ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji ima iste ovlasti prema inspektorima kojima rukovodi.

(2) Ako utvrdi nezakonitost rada i postupanja, odnosno propust ili prekoračenje ovlasti, čelnik Prosvjetne inspekcije naredit će obustavu daljnjih postupaka, poduzeti radnje za koje je ovlašten i o tome izvijestiti ministra.

(3) Ako utvrdi nezakonitost rada i postupanja, odnosno propust ili prekoračenje ovlasti inspektora, čelnik ustrojstvene jedinice u Prosvjetnoj inspekciji naredit će obustavu daljnjih postupaka, poduzeti radnje za koje je ovlašten i o tome izvijestiti čelnika Prosvjetne inspekcije.

(4) Postupci iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne smatraju se nedopuštenim radnjama iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 41.

Na inspekcijski postupak primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom pojedina pitanja nisu drukčije uređena.

 

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 42.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili ako inspektoru ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 17.),

2. ako na bilo koji način sprječava ili ometa inspektora u obavljanju nadzora ili poduzimanju mjera i radnja za koje je ovlašten (članak 38. stavak 2.),

3. ako ne postupi po rješenju (članak 31. stavak 1.),

4. ako u određenom roku ne izvijesti prosvjetnog inspektora o ispunjenju obveze iz rješenja (članak 31. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i ravnatelj pravne osobe novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 kuna.

Članak 43.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba zaposlena kod pravne osobe:

1. ako na svom području rada ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili ako ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 17.),

2. ako na bilo koji način sprječava ili ometa inspektora u obavljanju nadzora ili u poduzimanju mjera i radnja za koje je ovlašten (članak 38. stavak 2.),

3. ako ne postupi po rješenju (članak 31. stavak 1.).

Članak 44.

(1) Inspektor može na osnovi ovlasti iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona izreći novčanu kaznu na mjestu prekršaja u iznosu od 2.000,00 kuna osobi zaposlenoj u nadziranoj ustanovi:

1. koju zatekne u obavljanju poslova, suprotno zabrani izrečenoj u smislu odredbe članka 20. stavka 2. ili 3., ili odredbe članka 22. stavka 1. točke 3., 5. ili 6., ili odredbe članka 23. stavka 2. točke 2. ili odredbe članka 34. stavka 1. točke 2., 3. ili 4. ovoga Zakona,

2. koju zatekne u uporabi neodobrenog udžbenika, odnosno dopunskog nastavnog sredstva, suprotno zabrani izrečenoj u smislu odredbe članka 22. stavka 1. točke 6., ili odredbe članka 34. stavka 1. točke 6., ili odredbe članka 34. stavka 3. ili 4. ovoga Zakona,

3. koja na svom području rada ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili inspektoru ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 17.),

4. koja na bilo koji način sprječava ili ometa inspektora u obavljanju nadzora ili u poduzimanju mjera ili radnja za koje je inspektor ovlašten (članak 38. stavak 2).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ili 2. ovoga članka kaznit će se i ravnatelj pravne osobe na mjestu prekršaja u istom iznosu.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

(1) Postupci inspekcijskog nadzora započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o prosvjetnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 50/95. i 73/97.).

(2) Do imenovanja povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona o žalbama na rješenja prosvjetnih inspektora rješavat će Ministarstvo.

Članak 46.

(1) Provedbene propise iz članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se provedbeni propisi doneseni na osnovi Zakona o prosvjetnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 50/95. i 73/97.), ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 47.

Vlada Republike Hrvatske donijet će Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 48.

Državni službenici zatečeni na poslovima prosvjetne inspekcije koji nemaju položen državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora dužni su ga položiti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako po dosadašnjim propisima nisu bili oslobođeni polaganja.

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o prosvjetnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 50/95. i 73/97.).

Članak 50.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 98/19

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 52/21

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić