Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora

NN 71/23

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Centar izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora (u daljnjem tekstu: Centar) kao neprofitna i stručna pravna osoba od interesa za Republiku Hrvatsku i međunarodnu sigurnost i uređuje se njegova djelatnost, ustrojstvo i način financiranja.

(2) Skraćeni naziv Centra je Centar izvrsnosti za OSINT.

Članak 2.

(1) Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Sigurnosno-obavještajna agencija.

(2) Centar se osniva kao ustanova te ima svojstvo pravne osobe potrebno za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti koje stječe upisom u sudski registar.

(3) Sjedište Centra je u Republici Hrvatskoj.

(4) Centar može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, biti vlasnik pokretnih i nepokretnih stvari te može biti stranka u postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima.

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. OSINT (Open-Source Intelligence) je disciplina obavještajnih informacija iz otvorenih izvora koja u širem kontekstu na sustavan način prikuplja informacije i podatke iz javno dostupnih izvora koje se podvrgava utočnjavanju i vrednovanju, to jest obradi i oblikovanju u obavještajne informacije koje se u formi pisanog ili usmenog obavještajnog proizvoda dostavlja krajnjim korisnicima

2. Memorandum o suradnji (u daljnjem tekstu: Memorandum) je provedbeni međunarodni akt koji predstavlja temelj za suradnju sigurnosno-obavještajnih agencija i drugih odgovarajućih tijela Republike Hrvatske i drugih država, kao i drugih međunarodnih subjekata kada je to svrsishodno za rad i djelovanje Centra, svrha koje suradnje je osnivanje i djelovanje Centra

3. stranka je svaka sigurnosno-obavještajna agencija i drugo odgovarajuće tijelo, kao i međunarodni subjekt koji potpiše Memorandum

4. član je predstavnik pojedine države čije sigurnosno-obavještajne agencije i druga odgovarajuća tijela sudjeluju u radu Centra odnosno predstavnik drugog međunarodnog subjekta koji sudjeluje u radu Centra

5. međunarodni subjekti su međunarodne organizacije ili njihova tijela te drugi subjekti na odgovarajući način zastupljeni u sigurnosno-obavještajnom radu

6. zaposlenici Centra su djelatnici i stručnjaci na radu u Centru

7. djelatnici Centra su zaposlenici tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske, upućeni na rad u Centar na poslovima iz nadležnosti rada Tajništva

8. stručnjaci su zaposlenici tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske i zaposlenici drugih stranaka upućeni na rad u Centar na poslovima iz nadležnosti pojedinih odjela Centra

9. poslovna godina je kalendarska godina.

(2) Izrazi u ovom Zakonu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Centar čine predstavnici najmanje dviju stranaka i predstavnik tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske.

(2) Stranka se može povući iz Memoranduma u svakom trenutku uz obavijest Upravnom odboru Centra, a povlačenje stupa na snagu šest mjeseci od dana primitka obavijesti.

Članak 5.

(1) Centar je središnje mjesto znanja, stručnosti i iskustva u području prikupljanja, obrade i analize podataka iz otvorenih izvora s ciljem unaprjeđenja sposobnosti, razvijanja doktrina, standardiziranih procedura i metodoloških postavki u ovom području, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

(2) Djelatnosti Centra su:

− unaprjeđenje specifične prikupljačke obavještajne discipline OSINT-a, odnosno sposobnosti selektiranja, prikupljanja, obrade i analize informacija iz otvorenih izvora, dijeljenjem praksi, davanjem preporuka te testiranjem novih ideja i koncepata na području OSINT-a i

− jačanje sposobnosti, otpornosti te spremnosti sigurnosno-obavještajnih agencija u suočavanju s velikim količinama javno dostupnih podataka i informacija, njihovu iskorištavanju i izrađivanje novih strateških koncepata.

(3) U obavljanju djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka Centar organizira stručne tečajeve, seminare i konferencije te provodi druge aktivnosti za unaprjeđenje znanja, stručnosti i iskustva u području prikupljanja, obrade i analize podataka iz otvorenih izvora, među ostalim i suradnjom s domaćim i stranim tijelima sigurnosno-obavještajnog sustava, međunarodnim subjektima, privatnim sektorom te znanstvenom, odnosno akademskom zajednicom.

Članak 6.

(1) Centar djeluje kao neprofitna pravna osoba, a sav prihod dužan je uložiti u obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti.

(2) Na djelovanje Centra ne primjenjuju se propisi kojima se uređuje djelatnost trgovačkih društava.

Članak 7.

(1) Tijela Centra su:

− ravnatelj

− Upravni odbor i

− Tajništvo.

(2) Unutarnji ustroj Centra, uvjeti radnih mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Centra uredit će se Statutom Centra koji donosi Upravni odbor.

Članak 8.

(1) Ravnatelja odlukom imenuje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) bez provođenja javnog natječaja, na prijedlog ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije na razdoblje od četiri godine, pri čemu ista osoba može biti ponovo imenovana.

(2) Za ravnatelja može se imenovati osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i ispunjava sljedeće uvjete:

− najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima iz djelokruga sigurnosno-obavještajnog sustava

− najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima iz djelokruga sigurnosno-obavještajnog sustava i

− poznavanje jednog stranog jezika.

(3) Ravnatelj:

− zastupa Centar, rukovodi Centrom i odgovoran je za njegov rad

− predlaže Upravnom odboru zamjenika ravnatelja i imenuje glavnog tajnika

− predlaže Upravnom odboru Statut Centra te druge akte i njihove izmjene

− predlaže financijski plan

− predlaže Upravnom odboru program rada Centra i načela rada koje odobrava Upravni odbor

− jednom godišnje podnosi izvješće Vladi o radu Centra koje odobrava Upravni odbor

− predlaže pristupanje Centru novih stranaka

− predlaže druge odluke potrebne za djelovanje Centra i

− obavlja druge poslove potrebne za rad i djelovanje Centra.

(4) Po prestanku mandata, ako nije ponovno imenovan, ravnatelj ima pravo rasporeda, odnosno povratka na rad u tijelo sigurnosno-obavještajnog sustava u kojem je radio prije imenovanja, na poslove koje je obavljao prije imenovanja odnosno druge odgovarajuće poslove.

(5) Uvjeti iz stavka 4. ovoga članka uredit će se sporazumom između ravnatelja i čelnika tijela iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog odbora sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina.

(7) Ravnatelj je ovlašten sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi iznos od 150.000,00 eura.

(8) Za pravne poslove koji prelaze iznos iz stavka 7. ovoga članka ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Upravnog odbora.

(9) Ravnatelj može biti razriješen prije isteka mandata na koji je imenovan sukladno uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova.

Članak 9.

(1) Ravnatelj ima zamjenika.

(2) Zamjenika ravnatelja imenuje Upravni odbor na prijedlog ravnatelja na razdoblje od četiri godine, pri čemu ista osoba može biti ponovo imenovana.

(3) Zamjenik ravnatelja u odsutnosti ravnatelja obavlja sve poslove za koje ga ravnatelj ovlasti.

(4) Po prestanku mandata, ako nije ponovno imenovan, zamjenik ravnatelja koji je državljanin Republike Hrvatske ima pravo rasporeda, odnosno povratka na rad u tijelo sigurnosno-obavještajnog sustava u kojem je radio prije imenovanja, na poslove koje je obavljao prije imenovanja odnosno druge odgovarajuće poslove.

(5) Uvjeti iz stavka 4. ovoga članka uredit će se sporazumom između zamjenika ravnatelja i čelnika tijela iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Zamjenik ravnatelja može biti razriješen prije isteka mandata na koji je imenovan sukladno uvjetima za razrješenje ravnatelja propisanim zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova.

Članak 10.

(1) Upravni odbor čine najmanje tri člana.

(2) Stranke iz iste države u Upravnom odboru predstavlja jedan član.

(3) Članovi su zaposlenici sigurnosno-obavještajnih sustava.

(4) Člana iz Republike Hrvatske imenuje Vlada, na prijedlog ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije, odlukom koja je klasificirani podatak i ne objavljuje se javno.

(5) Članovi koji su predstavnici drugih međunarodnih subjekata u radu odbora sudjeluju s pravom glasa uz uvjet plaćanja članarine.

(6) Upravni odbor odluke donosi većinom glasova članova nazočnih na sjednici pri čemu svaki član može glasovati za, protiv ili se suzdržati od glasovanja.

(7) Kada se veći dio članova suzdržao od glasovanja, odluka se donosi većinom glasova onih članova koji su glasovali za ili protiv.

(8) Upravni odbor može donositi odluke ako je pri glasovanju nazočno više od polovice članova.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, kada je riječ o pristupanju nove stranke, imenovanju zamjenika ravnatelja te usvajanju financijskih planova i izvješća, Upravni odbor može donositi odluke ako u glasovanju sudjeluju svi članovi s pravom glasa.

(10) Upravni odbor sastaje se minimalno jednom godišnje, a po potrebi, na prijedlog ravnatelja ili predsjednika Upravnog odbora, i češće.

(11) Upravni odbor:

− nadzire rad i djelovanje Centra

− odobrava planove rada Centra

− bira predsjednika odbora koji vodi sjednice odbora, na razdoblje od četiri godine

− imenuje zamjenika ravnatelja na prijedlog ravnatelja

− odobrava visinu članarina

− usvaja financijske planove i izvješća na prijedlog ravnatelja

− donosi Statut Centra te druge potrebne akte i njihove izmjene na prijedlog ravnatelja

− usvaja izvješća o radu Centra na prijedlog ravnatelja

− odobrava pristupanje Centru novih stranaka na prijedlog ravnatelja

− na prijedlog ravnatelja donosi druge odluke potrebne za djelovanje Centra i

− obavlja druge poslove potrebne za rad i djelovanje Centra.

Članak 11.

(1) Tajništvo je zaduženo za pravne, kadrovske i materijalno-financijske poslove, poslove međunarodne suradnje, tehničke poslove, poslove osiguranja prostorija Centra te druge poslove potrebne za funkcioniranje Centra.

(2) Tajništvom rukovodi glavni tajnik.

(3) Za glavnog tajnika može se imenovati osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i ispunjava sljedeće uvjete:

− najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima iz djelokruga sigurnosno-obavještajnog sustava i

− poznavanje jednog stranog jezika.

Članak 12.

(1) Plaću i materijalna prava ravnatelja i zamjenika ravnatelja, ako je upućen iz tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske, određuje Vlada, na prijedlog ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije, odlukom koja je klasificirani podatak i ne objavljuje se javno.

(2) Plaću i materijalna prava zamjenika ravnatelja, ako nije upućen iz tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske, odredit će i podmirivati stranka koja ga je uputila na rad u Centar.

Članak 13.

(1) Na rad u Centar upućuju se zaposlenici sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na rad u Centar na temelju sporazuma između Centra i odgovarajućeg tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka plaću i druga materijalna prava ostvaruju u tijelima iz kojih su upućeni sukladno uvjetima radnog mjesta s kojeg su upućeni.

Članak 14.

(1) Stranke mogu na rad u Centar upućivati svoje zaposlenike koji zadovoljavaju uvjete određene Statutom ili drugim unutarnjim aktom Centra te se na njih primjenjuje pravo države, stranke odnosno druge institucije iz koje su upućeni.

(2) Osobama iz stavka 1. ovoga članka sva prava iz radnog odnosa podmirivat će stranke koje su ih uputile na rad u Centar.

(3) Stranke upućuju osobe iz stavka 1. ovoga članka na rad u Centar u pravilu na razdoblje od dvije do četiri godine.

Članak 15.

(1) Ulazak u prostorije Centra, osim kada je riječ o zaposlenicima i članovima Upravnog odbora Centra, moguć je samo uz odobrenje ravnatelja odnosno osobe koju on ovlasti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u izvanrednim situacijama kao što su požar, poplava i slično, nadležna tijela Republike Hrvatske ovlaštena za postupanje u izvanrednim situacijama imaju pravo poduzeti radnje za zaštitu osoblja i prostorija Centra.

Članak 16.

Sve osobe koje na bilo koji način sudjeluju u radu ili djelovanju Centra bez obzira na državljanstvo ili status u Centru pri postupanju s klasificiranim podacima dužne su pridržavati se propisa kojima se uređuje postupanje s klasificiranim podacima.

Članak 17.

(1) Sredstva potrebna za rad i djelovanje Centra osiguravaju se iz:

− sredstava državnog proračuna

− članarina koje plaćaju države čije sigurnosno-obavještajne agencije i druga odgovarajuća tijela sudjeluju u radu Centra odnosno drugi međunarodni subjekti koji sudjeluju u radu Centra, osim Republike Hrvatske

− dobrovoljnih priloga

− sredstava iz fondova Europske unije

− vlastitih prihoda i

− ostalih izvora.

(2) Iz sredstava državnog proračuna financiraju se plaće i druga materijalna prava ravnatelja i zamjenika ravnatelja, ako su upućeni iz tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske, najam, održavanje prostora te režijski troškovi.

(3) Sredstva se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske u okviru proračuna Sigurnosno-obavještajne agencije.

(4) Iz državnog proračuna podmiruje se do 50 % ukupnog proračuna Centra.

(5) Iznimno od stavaka 3. i 4. ovoga članka, u prvoj godini rada Centra opremanje Centra osigurat će se, po njegovu osnivanju, iz sredstava državnog proračuna.

(6) Za financijska sredstva Centra koja se osiguravaju u državnom proračunu u okviru proračuna Sigurnosno-obavještajne agencije Centar sastavlja izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu i dostavlja ga davatelju sredstava Sigurnosno-obavještajnoj agenciji u roku od 20 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

(7) Centar samostalno i slobodno raspolaže sredstvima koja nisu osigurana iz državnog proračuna u svrhu obavljanja i unaprjeđenja djelatnosti Centra.

(8) Centar je dužan voditi poslovne knjige sukladno propisima kojima se regulira financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

(9) Na financijsko-materijalno poslovanje koje se financira iz državnog proračuna primjenjuju se propisi kao i u tijelima sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske.

(10) Ukupan financijski plan Centra ne objavljuje se javno.

(11) Financijska i revizijska izvješća Centra su klasificirani podatak i ne objavljuju se javno, a na sva pitanja koja se odnose na financijski nadzor izvješća i rada Centra na odgovarajući se način primjenjuju propisi kojima se uređuje područje financijskog nadzora.

(12) U prve dvije godine rada Centra članarina iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka iznosit će 30.000,00 eura, nakon čega o visini godišnje naknade odlučuje Upravni odbor.

Članak 18.

Centar prestaje s radom ako je broj stranaka Memoranduma manji od tri, odlukom osnivača te u drugim slučajevima sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova.

Članak 19.

(1) Vlada će odlukom, na prijedlog ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije, imenovati privremenog ravnatelja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Mandat privremenog ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja.

(3) Za privremenog ravnatelja može se imenovati zaposlenik tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske kojem za vrijeme obavljanja dužnosti privremenog ravnatelja prava i obveze radnog mjesta iz tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske na koje je bio raspoređen miruju sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi.

(4) Privremeni ravnatelj obavit će sve poslove u vezi s upisom Centra u sudski registar i organizirati početak rada Centra.

(5) Plaća i materijalna prava privremenog ravnatelja financiraju se iz sredstava državnog proračuna te ih određuje Vlada, na prijedlog ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije, odlukom koja je klasificirani podatak i ne objavljuje se javno.

Članak 20.

(1) Vlada će imenovati ravnatelja u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravni odbor donosi Statut iz članka 10. stavka 11. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Upravnog odbora.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić