Povezani zakoni

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

NN 57/22

na snazi od 28.05.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 56/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuje se svrha, načela rada, osnovna imovina, način i izvori financiranja Hrvatske zaklade za znanost (u daljnjem tekstu: Zaklada), koja je osnovana Zakonom o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 117/01., 45/09., 92/10. i 78/12.).

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju zaklade.

Članak 2.

Izrazi u ovom Zakonu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje ministarstvo nadležno za znanost.

(2) Naziv Zaklade je Hrvatska zaklada za znanost, a skraćeni naziv glasi: HRZZ.

(3) Sjedište Zaklade je u Zagrebu.

(4) Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Registar zaklada Republike Hrvatske.

II. SVRHA ZAKLADE

Članak 4.

(1) Svrha Zaklade je razvoj i promicanje znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj s ciljem osiguravanja održivog znanstvenog, tehnološkog, društvenog i gospodarskog razvoja.

(2) Zaklada je središnja organizacija za financiranje znanosti u svim znanstvenim područjima u Republici Hrvatskoj.

(3) Radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada dodjeljuje financijska sredstva:

– temeljnim istraživanjima te primijenjenim istraživanjima u ranoj fazi tehnološke spremnosti i znanstvenim istraživanjima koja su od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku

– za razvoj karijera istraživača na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini.

(4) Zaklada potiče znanstvenu izvrsnost, kompetitivnost u financiranju istraživanja nacionalnih i/ili međunarodno prepoznatih istraživačkih tema te nacionalnu i međunarodnu suradnju i povezivanje, s ciljem razvoja gospodarstva te stvaranja novog okruženja i društva temeljenog na znanju.

(5) Vrste programa, mjerila i postupak ugovaranja za dodjelu financijskih sredstava za znanstvene projekte iz državnog proračuna, vrednovanje prijedloga znanstvenih projekata, financiranje i praćenje provedbe znanstvenih projekata utvrđuju se općim aktima u skladu sa svrhom Zaklade koje donosi Upravni odbor Zaklade.

(6) Vrednovanje prijedloga znanstvenih projekata je neovisno, objektivno, nepristrano i transparentno te uključuje znanstvenu i stručnu recenziju, pretežno na međunarodnoj razini.

(7) Postupak vrednovanja prijedloga znanstvenih projekata provode znanstvena i stručna povjerenstva, neovisni i pretežno međunarodni znanstveni i stručni recenzenti te stručne službe Zaklade.

(8) Postupak vrednovanja prijedloga znanstvenih projekata, financiranje i praćenje provedbe znanstvenih projekata financiranih iz decentraliziranih fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora utvrđuju se sporazumima o provedbi s nadležnim tijelima.

(9) Financijska sredstva dodjeljuju se isključivo na temelju javnih poziva koji se objavljuju na mrežnim stranicama Zaklade.

III. NAČELA RADA ZAKLADE

Članak 5.

(1) Zaklada samostalno, transparentno i nepristrano obavlja poslove u sklopu djelatnosti utvrđenih ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuju zaklade.

(2) Upravni odbor Zaklade samostalno donosi odluke o programima i dodjeli financijskih sredstava sukladno ovom Zakonu i općim aktima Zaklade.

(3) Rad Zaklade temelji se na:

– kompetitivnom sustavu financiranja znanstvenih istraživanja, a s ciljem poticanja znanstvene izvrsnosti

– međunarodnim mjerilima kvalitete u istraživanjima

– transparentnosti i jednakosti

– sprječavanju sukoba interesa

– najvišim etičkim standardima

– osiguravanju akademskih sloboda.

Članak 6.

(1) Korisnici financijskih sredstava Zaklade mogu biti pravne osobe, u skladu s propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost ili u skladu s kriterijima utvrđenim općim aktima Zaklade.

(2) Zaklada s pravnim osobama koje su korisnici financijskih sredstava sukladno odredbama ovoga Zakona sklapa ugovor o uvjetima, namjeni i nadzoru korištenja potpore.

IV. TIJELA ZAKLADE

Članak 7.

(1) Tijela Zaklade su Upravni odbor Zaklade, Upravitelj Zaklade i Povjerenstvo za prigovore.

(2) Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, odgovorno, profesionalno, a u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade.

(3) Članovi Upravnog odbora Zaklade ne mogu sudjelovati u projektima Zaklade za vrijeme njihova članstva u zakladnim tijelima te godinu dana nakon završetka članstva.

(4) Članovi zakladnih tijela ne mogu biti članovi Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, zaposlenici ministarstva nadležnog za znanost te čelnici visokih učilišta, instituta te drugih znanstvenih organizacija.

(5) Članovi zakladnih tijela dužni su prijaviti svako postojanje sukoba interesa u odnosu na projekte koji sudjeluju u natječajnom postupku, sukladno općem aktu o sprječavanju sukoba interesa koji donosi Upravni odbor Zaklade.

Članak 8.

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade koji ima sedam članova.

(2) Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, iz redova znanstvenika, osobito onih koji imaju međunarodno priznate znanstvene radove i rezultate i iskustvo u vođenju znanstvenih projekata i vrednovanju projektnih prijedloga, vodeći brigu o zastupljenosti svih znanstvenih područja.

(3) Kandidate za članove Upravnog odbora Zaklade Vlada Republike Hrvatske utvrđuje na temelju prijedloga koje podnose znanstveni instituti, visoka učilišta te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti na temelju javnog poziva za predlaganje kandidata kojeg objavljuje ministarstvo nadležno za znanost.

(4) Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Zaklade i to većinom ukupnog broja članova.

(5) Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Zaklade zamjenjuje spriječenog, odnosno odsutnog predsjednika Upravnog odbora Zaklade.

(6) Sjednice Upravnog odbora Zaklade saziva predsjednik Upravnog odbora Zaklade najmanje jednom u dva mjeseca, a u slučaju njegove spriječenosti, odnosno odsutnosti zamjenik predsjednika Upravnog odbora Zaklade.

(7) Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora Zaklade, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora Zaklade.

(8) Na rad članova Upravnog odbora Zaklade primjenjuju se odredbe ovoga Zakona i opći akti Zaklade.

(9) Način rada Upravnog odbora Zaklade pobliže se uređuje Poslovnikom.

Članak 9.

(1) Mandat članova Upravnog odbora Zaklade traje četiri godine.

(2) Hrvatski sabor će na prijedlog Vlade Republike Hrvatske ili Upravnog odbora Zaklade razriješiti člana Upravnog odbora Zaklade i prije proteka vremena na koje je imenovan na njegov osobni zahtjev ili ako član Upravnog odbora Zaklade ne obavlja savjesno svoje dužnosti, ne postupa u skladu s ovim Zakonom i općim aktima Zaklade te ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade.

(3) U slučaju razrješenja iz stavka 2. ovoga članka Hrvatski sabor će imenovati novog člana na vrijeme do isteka mandata razriješenog člana, u skladu s člankom 8. stavkom 2. ovoga Zakona, izborom kandidata iz prijava pristiglih na javni poziv na temelju kojeg je imenovan razriješeni član Upravnog odbora Zaklade.

Članak 10.

(1) Upravni odbor Zaklade:

– predlaže Strateški plan Zaklade Hrvatskome saboru, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost

– donosi Statut uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost

– donosi Pravilnik o unutarnjem redu Zaklade uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost

– donosi Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade

– donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Zaklade

– usvaja godišnji plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu te izvješće o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu

– imenuje i razrješava Upravitelja Zaklade

– donosi odluke o financiranju znanstvenih projekata po programima

– donosi odluke o dodjeli financijskih sredstava u skladu sa svrhom Zaklade

– donosi pojedinačne financijske odluke u skladu s iznosima propisanim Statutom Zaklade

– donosi druge opće akte

– obavlja druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Zaklade.

(2) Strateški plan Zaklade iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, kojim se razrađuju ciljevi i programi koji su u skladu s dugoročnim strateškim pravcima razvoja Republike Hrvatske, donosi Hrvatski sabor za razdoblje od pet godina.

(3) Na odluke iz stavka 1. podstavka 8. ovoga članka može se izjaviti prigovor Povjerenstvu za prigovore zbog sukoba interesa ili administrativnih, odnosno postupovnih pogrešaka propisanih općim aktom o postupku dodjele sredstava u roku od osam dana od dana dostave odluke.

Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje 2023. – 2027.

Članak 11.

(1) Upravitelja Zaklade imenuje Upravni odbor Zaklade na temelju provedenog javnog natječaja.

(2) Upravitelj Zaklade:

– zastupa Zakladu

– odgovoran je za zakonitost rada Zaklade

– vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora Zaklade

– predlaže Upravnom odboru Zaklade godišnji plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu

– podnosi Upravnom odboru Zaklade izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu godinu

– samostalno upravlja Uredom za obavljanje stručnih i administrativnih poslova Zaklade

– donosi pojedinačne financijske odluke u skladu s iznosom utvrđenim Statutom Zaklade

– obavlja druge poslove u skladu s ovim Zakonom, drugim propisima i Statutom Zaklade, a koji nisu u nadležnosti drugih tijela Zaklade.

(3) Osoba imenovana za Upravitelja Zaklade sklapa sa Zakladom ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.

(4) Uvjeti za imenovanje Upravitelja Zaklade pobliže se uređuju Statutom i Pravilnikom o unutarnjem redu Zaklade.

(5) Upravni odbor Zaklade razriješit će Upravitelja Zaklade ako on ne obavlja svoju dužnost sukladno ugovoru o radu, ovom Zakonu i aktima Zaklade, ako ne sudjeluje u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, ako utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade te ako Upravitelj Zaklade osobno zatraži razrješenje.

(6) Upravitelju Zaklade ugovor o radu prestaje:

– razrješenjem

– istekom roka na koji je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme

– smrću Upravitelja Zaklade

– sporazumom između Zaklade i Upravitelja Zaklade.

Članak 12.

(1) Povjerenstvo za prigovore stručno je tijelo Zaklade koje razmatra prigovore zbog sukoba interesa ili administrativnih, odnosno postupovnih pogrešaka na odluke Upravnog odbora Zaklade o financiranju znanstvenih projekata.

(2) Povjerenstvo za prigovore ima pet članova koje imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske iz redova znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika ili znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju odnosno sveučilišnih nastavnika u zvanju redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom zvanju te s iskustvom u vođenju znanstvenih projekata i vrednovanju projektnih prijedloga, a na temelju javnog poziva koji objavljuje ministarstvo nadležno za znanost, na razdoblje od četiri godine.

(3) Prigovori iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti zbog sukoba interesa ili administrativnih, odnosno postupovnih pogrešaka propisanih općim aktom o postupku dodjele sredstava u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(4) Način rada Povjerenstva za prigovore uređuje se Poslovnikom o radu koji donosi Povjerenstvo za prigovore.

Članak 13.

(1) Za obavljanje poslova iz svoga djelokruga Upravni odbor Zaklade može osnivati stalna ili povremena znanstvena i stručna povjerenstva.

(2) Za vrednovanje projektnih prijedloga, osiguravanje kvalitete provedbe postupka vrednovanja te praćenje projekata, članove znanstvenih i stručnih povjerenstava imenuje Upravni odbor Zaklade, na temelju javnog poziva, vodeći brigu o zastupljenosti znanstvenih područja.

(3) Članove znanstvenih i stručnih povjerenstava čine stručnjaci s iskustvom u vođenju znanstvenih projekata, vrednovanju projektnih prijedloga te koji imaju međunarodnu prepoznatljivost.

(4) Kriteriji za izbor i razrješenje članova znanstvenih i stručnih povjerenstava utvrđuju se općim aktima Zaklade.

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI ZAKLADE

Članak 14.

(1) Zaklada ima Statut kojim se uređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade te druga pitanja značajna za ostvarivanje svrhe Zaklade.

(2) Općim aktom Zaklade uredit će se ustrojstvo i djelokrug Ureda za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Zaklade.

(3) Drugi opći akti Zaklade moraju biti u skladu s odredbama Statuta, ovoga Zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na rad Zaklade.

(4) Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata Zaklade daje Upravni odbor Zaklade.

Članak 15.

(1) Opći akti Zaklade, programi, natječaji i popis financiranih projekata s osnovnim podacima obvezno se objavljuju na mrežnim stranicama Zaklade.

(2) Upravni odbor Zaklade može donijeti odluku da se pojedini dokumenti ili skupine dokumenata za koje ocijeni da su važni znanstvenicima iz drugih zemalja objavljuju i na engleskom jeziku.

VI. IMOVINA ZAKLADE

Članak 16.

(1) Imovinu Zaklade čini osnovna imovina Zaklade i druga imovina koju je Zaklada stekla od donacija, dobrovoljnih priloga i drugih prihoda ostvarenih u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju zaklade.

(2) Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 10.000.000,00 kuna.

(3) Osnovnu imovinu iz stavka 2. ovoga članka osigurava osnivač Zaklade.

(4) Osnovnu imovinu Zaklade nije moguće umanjiti bez prethodne suglasnosti osnivača.

(5) Imovinu Zaklade čine i sredstva ostvarena iz prihoda koje je Zaklada stekla od svoje imovine.

(6) Radi stjecanja imovine Zaklada može organizirati određene aktivnosti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju zaklade.

(7) Zaklada ima samostalan račun otvoren kod poslovne banke.

VII. FINANCIRANJE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 17.

(1) Zaklada se financira iz prihoda od osnovne imovine, iz državnog proračuna na posebnoj proračunskoj poziciji, donacija, darovnica, sredstava iz decentraliziranih fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora za znanstvene projekte.

(2) Na posebnoj proračunskoj poziciji u državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za redovitu djelatnost i poslovanje Zaklade.

(3) Zaklada može ostvarivati prihode sukladno odredbama zakona kojim se uređuju zaklade.

(4) Prihodi se raspoređuju odlukom Upravnog odbora Zaklade za svrhe Zaklade i operativne troškove u skladu sa Strateškim planom i godišnjim programom rada Zaklade te raspoloživim i dodijeljenim sredstvima.

(5) Ako Zaklada na temelju propisa ili odlukom Vlade Republike Hrvatske postane vlasnik dionica ili udjela u trgovačkom društvu u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu Republike Hrvatske, odgovarajući dio dividende, utvrđen na temelju propisa ili odlukom Vlade Republike Hrvatske, postaje prihod Zaklade.

VIII. NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 18.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada i postupanja Zaklade provodi ministarstvo nadležno za znanost.

(2) Nadzor nad financijskim poslovanjem Zaklade u skladu s odredbama ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za znanost te ministarstvo nadležno za financije, sukladno posebnim propisima.

(3) Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

(4) Zaklada vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

(5) Upravni odbor Zaklade obvezan je jednom godišnje Hrvatskome saboru dostaviti izvješće o radu Zaklade.

IX. ODGOVORNOST ZAKLADE

Članak 19.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

(2) Članovi tijela Zaklade ne odgovaraju za obveze Zaklade.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Osobi koja je danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečena na dužnosti Izvršnog direktora Zaklade prestaje mandat danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravni odbor Zaklade imenovat će vršitelja dužnosti Upravitelja Zaklade u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Dosadašnji članovi Upravnog odbora Zaklade nastavit će obavljati svoju dužnost do isteka mandata na koji su imenovani ili do razrješenja.

(4) Upravni odbor Zaklade raspisat će natječaj za Upravitelja Zaklade u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Statuta Zaklade i Pravilnika o unutarnjem redu Zaklade.

(5) Upravni odbor Zaklade uskladit će Statut i druge opće akte Zaklade s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(6) Ministarstvo nadležno za znanost objavit će javni poziv za prijavu kandidata za članove Povjerenstva za prigovore u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost (»Narodne novine«, br. 117/01., 45/09., 92/10. i 78/12.).

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić