Povezani zakoni

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama

NN 94/13, 14/19, 69/22

na snazi od 25.06.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1. (NN 69/22)

(1) Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3. 3. 1997.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2021/2280 od 16. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L 473, 30. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 338/97)

2. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19. 6. 2006.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2021/2280 od 16. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L 473, 30. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 865/2006)

3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenata predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 242, 7. 9. 2012.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/2281 оd 16. prosinca 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 u pogledu dodavanja novog izvornog koda za biljke iz potpomognute proizvodnje i s tim povezanih promjena (SL L 473, 30. 12. 2021.)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1587 оd 24. rujna 2019. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 248, 27. 9. 2019.).

(2) Ovim se Zakonom uređuje postupanje pri komercijalnom korištenju te dokazivanje zakonitog podrijetla primjeraka vrsta koje su strogo zaštićene na temelju zakona kojim se uređuje zaštita prirode, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, uzetih iz prirode Republike Hrvatske ili uzgojenih na području Republike Hrvatske, te njihovih dijelova i derivata.

(3) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće u svrhu provedbe uredbi iz stavka 1. ovoga članka i odredbi ovoga Zakona.

(4) Ovim se Zakonom uređuje nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona te prekršaji za kršenje uredbi iz stavka 1. ovoga članka i odredbi ovoga Zakona.

Pojmovi

Članak 2. (NN 14/19, 69/22)

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1) »derivat« je svaki prerađeni dio životinje, biljke, gljive i/ili alge ili tjelesna tekućina. Derivati većinom nisu prepoznatljivi dio primjerka od kojeg potječu

2) »dio« je svaki dio životinje, biljke, gljive i/ili alge, neovisno o tome je li u svježem ili jednostavno prerađenom stanju

3) »komercijalno korištenje« podrazumijeva svaku prodaju, nuđenje na prodaju i svaku radnju koja se opravdano može tumačiti kao takva, uključujući oglašavanje ili davanje povoda za oglašavanje prodaje i poziv na ponudu, iznajmljivanje, zamjenu robe ili razmjenu, premještanje i prijenos vlasništva primjeraka

4) »Konvencija« je Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka koja je potvrđena Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/99.) te Dodaci I., II. i III. Konvencije i njihove izmjene i dopune

5) »nadležno upravno tijelo« u smislu članka 9. Konvencije i članka 13. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 je tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

6) »prekogranični promet« je iznos, unos, izvoz, ponovni izvoz, uvoz ili unos s mora primjeraka divljih vrsta, njihovih dijelova i/ili derivata

7) »znanstveno tijelo« u smislu članka 9. Konvencije i članka 13. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za stručno-analitičke poslove zaštite prirode

8) »ministar« je čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona te u Zakonu o zaštiti prirode.

 

II. NADLEŽNA TIJELA

Nadležna tijela

Članak 3. (NN 14/19, 69/22)

(1) Ministarstvo je nadležno za provedbu uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, provedbu Konvencije i ovoga Zakona.

(2) Znanstveno tijelo je nadležno za obavljanje stručno-analitičkih poslova propisanih uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, Konvencijom i ovim Zakonom.

(3) Za obavljanje pojedinih stručnih poslova u vezi s nadležnošću Ministarstva, prema ocijenjenoj potrebi, ministar može u skladu sa zakonom angažirati i druga tijela, pravne osobe s javnim ovlastima te druge pravne i fizičke osobe.

(4) Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska služba) nadležna je za kontrolu prekograničnog prometa i trgovine primjercima divljih vrsta, njihovim dijelovima i derivatima, navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona te strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, kao i za nadzor nad primjenom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije.

(5) Državni inspektorat nadležan je za kontrolu komercijalnog korištenja i zakonitog podrijetla živih i mrtvih primjeraka strogo zaštićenih vrsta, kao i njihovih dijelova i derivata, te primjeraka divljih vrsta, njihovih dijelova i derivata, navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97, kao i za nadzor nad primjenom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije.

(6) U provedbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije sudjeluju i tijela državne uprave nadležna za veterinarstvo, biljno zdravstvo i unutarnje poslove, svako u okviru svoje nadležnosti.

Zadaće Ministarstva

Članak 4. (NN 14/19, 69/22)

Ministarstvo obavlja poslove radi provedbe uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije, a osobito:

1) djeluje kao nadležno upravno tijelo u smislu članka 9. Konvencije i članka 13. Uredbe (EZ) br. 338/97

2) izdaje dopuštenja i potvrde, te druge akte

3) priprema stajališta i sudjeluje putem svojih predstavnika na konferencijama stranaka Konvencije, kao i na sastancima odbora i radnih skupina Konvencije

4) priprema stajališta i sudjeluje putem svojih predstavnika na sastancima odbora i radnih skupina tijela Europske unije

5) priprema prijedloge za konferencije stranaka Konvencije te prijedloge za izmjene i dopune dodataka i rezolucija Konvencije

6) izrađuje upute i dokumente za učinkovitu provedbu Konvencije

7) vodi evidencije na temelju kojih izrađuje jednogodišnje izvješće o međunarodnoj trgovini primjercima vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 u Republici Hrvatskoj, koje se podnosi Europskoj komisiji do 15. lipnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu

8) godinu dana prije svakog zasjedanja Konferencije stranaka Konvencije podnosi izvješće Europskoj komisiji na propisanom formatu o provedbi zakonodavnih i administrativnih mjera poduzetih u Republici Hrvatskoj u prethodnom razdoblju, radi provođenja odredbi Konvencije

9) vodi evidencije uzgajivača primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 i Dodatku I. Konvencije te o istome izvještava Tajništvo Konvencije

10) vodi evidencije primjeraka koji su dio putujuće izložbe iz članka 18. ovoga Zakona

11) vodi evidenciju o znanstvenicima i znanstvenim ustanovama iz članka 19. ovoga Zakona

12) vodi evidenciju postrojenja za preradu i prepakiranje kavijara jesetrovki (Acipenseriformes spp.) iz članka 21. ovoga Zakona

13) odlučuje o postupanju i zbrinjavanju primjeraka u slučajevima privremenog i trajnog oduzimanja

14) prikuplja i procjenjuje podatke o nezakonitoj trgovini ugroženim vrstama i priprema prijedloge za njezino sprječavanje

15) organizira i vodi programe osposobljavanja djelatnika drugih tijela koji sudjeluju u provedbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije

16) surađuje s Tajništvom Konvencije, nadležnim tijelima država stranaka Konvencije, tijelima Europske unije te drugim međunarodnim organizacijama

17) surađuje i razmjenjuje informacije s upravnim i znanstvenim tijelima drugih država nadležnim za poslove očuvanja divljih vrsta te međunarodnim organizacijama koje su odgovorne za provedbu i primjenu propisa o zaštiti prirode

18) surađuje s drugim tijelima državne uprave, osobito s onima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, te koordinira međuresorne radne skupine

19) sudjeluje u radu međunarodnih organizacija

20) organizira i vodi projekte informiranja i educiranja javnosti o trgovini ugroženim divljim vrstama

21) surađuje s nevladinim udrugama iz područja zaštite prirode

22) prema potrebi dostavlja podatke drugim tijelima državne uprave

23) obavlja i druge poslove prema uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i Konvencije.

Zadaće znanstvenog tijela

Članak 5. (NN 14/19)

Znanstveno tijelo obavlja poslove radi provedbe uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije, a osobito:

1) utvrđuje ugrožava li prekogranični promet i komercijalno korištenje primjeraka opstanak vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 ili strogo zaštićenih zavičajnih vrsta

2) izdaje stručna mišljenja o podrijetlu primjeraka

3) izdaje stručna mišljenja o uzgoju ili umjetnom razmnožavanju primjeraka

4) izdaje stručna mišljenja vezana uz označavanje primjeraka

5) daje mišljenje o primjerenosti smještaja namijenjenog živim primjercima vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenih zavičajnih vrsta uzetih iz prirode

6) izdaje stručna mišljenja o uvođenju u evidenciju znanstvenika i znanstvenih ustanova iz članka 19. ovoga Zakona

7) izdaje stručna mišljenja o postupanju s oduzetim primjercima

8) izrađuje stručne podloge za stajališta za konferencije stranaka Konvencije i sastanke odbora i radnih skupina tijela Europske unije

9) izrađuje stručne podloge i prijedloge za izmjene i dopune dodataka Konvencije za konferencije stranaka Konvencije i sastanke odbora Konvencije

10) sudjeluje putem svojih predstavnika na sastancima odbora i radnih skupina tijela Europske unije, konferencijama stranaka Konvencije i sastancima stručnih odbora i radnih skupina Konvencije, te u radu drugih međunarodnih organizacija

11) prikuplja podatke o divljim vrstama navedenim u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenim zavičajnim vrstama

12) predlaže mjere za zaštitu određenih vrsta ako se praćenjem izdanih dopuštenja i potvrda utvrdi povećani pritisak na te vrste

13) ako temeljem usporedbe izdanih i realiziranih izvoznih dopuštenja utvrdi da bi daljnji izvoz vrste navedene u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97 mogao ugroziti njezino povoljno stanje u prirodi, izdaje stručne podloge kojima se utvrđuje da ta vrsta ispunjava uvjete za uključivanje u Prilog A Uredbe (EZ) br. 338/97 u svrhu poduzimanja potrebnih mjera

14) pruža stručnu pomoć Carinskoj službi i ostalim službama pri taksonomskom određivanju vrste i/ili utvrđivanju vrste od koje dio ili derivat potječu

15) sudjeluje u organizaciji i vođenju programa osposobljavanja djelatnika drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije te organizaciji i vođenju programa informiranja i educiranja javnosti o trgovini ugroženim vrstama

16) prikuplja i procjenjuje podatke o nezakonitoj trgovini ugroženim vrstama i priprema prijedloge za njezino sprječavanje

17) surađuje sa znanstvenim tijelima drugih država stranaka Konvencije i s drugim organizacijama iz područja očuvanja divljih vrsta

18) obavlja i druge poslove prema uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i Konvencije.

Zadaće Carinske službe

Članak 6.

Carinska služba obavlja poslove radi provedbe uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije, a vezano za prekogranični promet divljih vrsta, a osobito:

1) obavlja poslove nadzora nad primjenom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije

2) utvrđuje provodi li se prekogranični promet primjercima vrsta navedenim u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ili strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i Konvencije

3) sudjeluje putem svojih predstavnika na sastancima odbora i radnih skupina tijela Europske unije te sastancima stručnih odbora i radnih skupina Konvencije

4) surađuje s Ministarstvom u pripremi stajališta za konferencije stranaka Konvencije i sastanke odbora i radnih skupina tijela Europske unije

5) sudjeluje u izradi uputa i dokumenata za učinkovitu provedbu Konvencije

6) na zahtjev dostavlja podatke drugim tijelima državne uprave o prekograničnom prometu divljim vrstama

7) u suradnji s Ministarstvom sudjeluje u organizaciji i vođenju programa osposobljavanja djelatnika drugih tijela koja sudjeluju u provedbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije, te u organizaciji i vođenju programa informiranja i educiranja javnosti o trgovini ugroženim vrstama.

 

III. OZNAČAVANJE

Članak 7. (NN 69/22)

(1) Živi kralježnjaci vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 i živi kralježnjaci strogo zaštićenih zavičajnih vrsta na koje se odnose odredbe ovoga Zakona, označuju se na način propisan uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno člankom 85. Zakona o zaštiti prirode.

(2) Označavanje ostalih primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 provodi se prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Označavanje mrtvih primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97, njihovih dijelova i derivata, provodi se na način propisan odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odluka donesenih na konferencijama stranaka Konvencije.

 

IV. PREKOGRANIČNI PROMET I KOMERCIJALNO KORIŠTENJE PRIMJERAKA

Granični prijelazi za prekogranični promet primjercima

Članak 8.

Prekogranični promet i provoz primjeraka na koje se odnose odredbe ovoga Zakona, njihovih dijelova i derivata, a za koje je obvezan zdravstveni, veterinarski ili fitosanitarni pregled dopušten je samo preko onih graničnih prijelaza koji su posebnim propisima određeni za prekogranični promet robe koja podliježe navedenim vrstama pregleda.

Komercijalno korištenje i premještaj primjeraka strogo zaštićenih zavičajnih vrsta

Članak 9. (NN 69/22)

(1) Pravna i fizička osoba koja namjerava komercijalno koristiti žive ili mrtve primjerke strogo zaštićenih vrsta uzete iz prirode Republike Hrvatske ili uzgojene na području Republike Hrvatske te njihove dijelove ili derivate, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, dužna je prethodno ishoditi potvrdu Ministarstva.

(2) Potvrda Ministarstva iz stavka 1. izdaje se za komercijalno korištenje ili kao dokaz o zakonitom stjecanju navedenih primjeraka.

(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na križance divljih vrsta čiji su jedan ili oba roditelja primjerci strogo zaštićenih zavičajnih vrsta.

(4) Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva, a sadrži podatke o:

1. podnositelju zahtjeva

2. svrsi izdavanja potvrde

3. znanstvenom nazivu vrste, podrijetlu i opisu primjeraka te njihovoj količini ili masi

4. načinu stjecanja primjeraka

5. rješenju kojim je dopušten uzgoj vrste na području Republike Hrvatske ili kojim je dopušteno uzimanje primjeraka iz prirode Republike Hrvatske.

(5) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na umjetno razmnožene primjerke strogo zaštićenih biljnih vrsta, ako vlasnik primjerka može dokazati da se radi o umjetno razmnoženim primjercima.

(6) U odnosu na odredbu stavka 4. ovoga članka, umjetno razmnoženi primjerci su primjerci biljne vrste ako potječu od biljke uzgojene iz sjemena, reznica, izdanaka, kalusnog ili drugog biljnog tkiva, spora ili drugih propagula dobivenih od jedinki proizvedenih u kontroliranim uvjetima te ako se kultivirani roditeljski fond održava u kontroliranim uvjetima.

Članak 10. (NN 69/22)

(1) Ministarstvo izdaje potvrde iz članka 9. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ako utvrdi da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) primjerci potječu s područja Republike Hrvatske i zakonito su stečeni u skladu s propisima iz područja zaštite prirode

2) za uzgojene primjerke za koje je podnesen zahtjev za izdavanje potvrde Ministarstvu je dostavljeno izvješće o uzgoju

3) postoji opravdanost komercijalnog korištenja sa stajališta očuvanja vrste i bioraznolikosti.

(2) Potvrda iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona izdaje se za:

1) pojedinačni primjerak živih kralješnjaka koji je trajno označen jedinstvenom oznakom, a vrijedi dok god je primjerak živ te se predaje svakom sljedećem vlasniku primjerka

2) primjerke živih životinja koji nemaju trajnu jedinstvenu oznaku i mrtve primjerke životinja te njihove dijelove i derivate, za primjerke biljnih vrsta te njihove dijelove i derivate, a vrijedi samo za transakciju za koju je potvrda izdana.

(3) U slučaju iz stavka 2. točke 2. ovoga članka nositelj potvrde dužan je nakon izvršene transakcije izvornik potvrde predati sljedećem vlasniku primjerka, a kopiju izvornika potvrde vratiti Ministarstvu, uz ispunjene podatke o količini ili masi prodanih primjeraka u toj transakciji.

(4) Potvrda iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona sastoji se od:

1) izvornika

2) kopije za tijelo koje izdaje potvrdu.

(5) U slučajevima kada podaci na potvrdi iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona više ne odgovaraju stvarnom stanju i/ili nisu ispunjeni posebni uvjeti navedeni u polju 14. obrasca potvrde, imatelj potvrde dužan je bez odgađanja potvrdu vratiti Ministarstvu.

(6) Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim potvrdama iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.

(7) Papir za obrasce potvrde iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona mora biti obrađen za pisanje, težine najmanje 55 g/m2 i veličine 210 mm × 297 mm (A4), s najvećim odstupanjem dužine od 18 mm manje i 8 mm veće.

(8) Boja papira za obrasce iz članka 9. stavka 1. mora biti sljedeća:

1) bijela za izvornik, sa sivo otisnutim guilloche uzorkom pozadine na prednjoj strani za otkrivanje svakog mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja

2) ružičasta za kopiju za tijelo koje izdaje potvrdu.

Članak 11. (NN 69/22)

Brisan.

Registracija uzgoja vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97

Članak 12. (NN 69/22)

(1) Ministarstvo vodi registar uzgajivača vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 u Republici Hrvatskoj.

(2) Ministarstvo po službenoj dužnosti obavlja upis u registar iz stavka 1. ovoga članka, u postupcima ishođenja dopuštenja za uzgoj strogo zaštićenih ili stranih vrsta prema propisima iz područja zaštite prirode, a koje su navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, započetima nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Za vrste iz Priloga A Uredbe (EZ) br. 338/97 za koje ne postoji obveza ishođenja dopuštenja za uzgoj prema propisima iz područja zaštite prirode pravna i fizička osoba dužna je prije početka uzgoja podnijeti zahtjev za upis u registar iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Uzgajivači vrsta iz Priloga A Uredbe (EZ) br. 338/97, a koje su navedene u Prilogu X Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006, nisu dužni registrirati se u registar uzgajivača iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.a (NN 69/22)

(1) Zahtjev za upis u registar iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona podnosi se na obrascu objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva, a sadrži sljedeće podatke:

1. za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta odnosno samostalne djelatnosti, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2. za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i osobni identifikacijski broj (OIB), broj telefona i adresu elektroničke pošte

3. lokaciju i način provođenja uzgoja te opis sigurnosnih mjera radi sprječavanja širenja, bijega i/ili krađe jedinki

4. znanstveni naziv vrsta u uzgoju i podatke o roditeljskim jedinkama koje čine matični fond te njihovim oznakama.

(2) Podaci iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka dokazuju se kopijom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, kopijom izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, kopijom izvatka iz odgovarajućeg registra za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ili kopijom osobne iskaznice.

(3) Podaci iz stavka 1. točke 4. ovoga članka dokazuju se dokumentacijom o zakonitom podrijetlu roditeljskih jedinki koje čine matični fond.

Članak 12.b (NN 69/22)

(1) Ministarstvo upisuje u registar iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona pravnu i fizičku osobu koja namjerava uzgajati vrste navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 ako utvrdi da je svrha zahtjeva opravdana, roditeljske jedinke koje čine matični fond zakonito su stečene te je osigurana održivost uzgojne operacije s prijavljenim matičnim fondom.

(2) Rješenje za upis u registar iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona izdaje se na rok do pet godina te sadrži uvjete uzgoja, rok za izvješćivanje i registracijski broj.

Članak 12.c (NN 69/22)

(1) Pravna i fizička osoba upisana u registar iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona mora za sve vrijeme upisa u registar ispunjavati sve propisane uvjete slijedom kojih joj je upis u registar dopušten.

(2) Pravna i fizička osoba koja je upisana u registar iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona dužna je o prestanku uzgoja vrsta bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo.

Unaprijed izdana potvrda

Članak 13. (NN 69/22)

(1) Prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo na zahtjev pravne i fizičke osobe izdaje unaprijed izdanu potvrdu za komercijalno korištenje primjeraka životinjskih vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 odnosno njihovih dijelova ili derivata.

(2) U svrhu korištenja unaprijed izdane potvrde iz stavka 1. ovoga članka, pravna i fizička osoba – obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, obvezna je od Ministarstva prethodno ishoditi jedinstveni broj korisnika unaprijed izdane potvrde.

(3) Zahtjev za dodjelu jedinstvenog broja iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva, i to:

1) za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka potkrepljuju se kopijom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, kopijom izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, kopijom izvatka iz odgovarajućeg registra za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kopijom osobne iskaznice.

(5) Ministarstvo dodjeljuje budućem korisniku unaprijed izdane potvrde jedinstveni broj koji se sastoji od kombinacije znakova ISO kôda za Republiku Hrvatsku (HR) i četveroznamenkastog serijskog broja.

(6) Zahtjev za ishođenje potvrde iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu zahtjeva iz Priloga V. Uredbe 792/2012/EU, uz kojega se:

1) navodi jedinstveni broj korisnika unaprijed izdane potvrde

2) navodi potreban broj unaprijed izdanih potvrda

3) prilaže dokaz da su predmetni primjerci zakonito stečeni na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona ili zakona kojim se uređuje zaštita prirode

4) prilaže kopija dopuštenja za stavljanje na tržište primjeraka, njihovih dijelova i derivata, izdanog prema posebnim propisima.

Članak 14. (NN 69/22)

(1) Ministarstvo izdaje unaprijed izdanu potvrdu iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona ako utvrdi da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) predmetni primjerci zakonito su stečeni na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona ili zakona kojim se uređuje zaštita prirode

2) postoji opravdanost izdavanja unaprijed izdane potvrde

3) postoji opravdanost komercijalnog korištenja sa stajališta očuvanja vrste i bioraznolikosti.

(2) Unaprijed izdana potvrda iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona izdaje se za:

1) pojedinačni primjerak živih kralješnjaka koji je trajno označen jedinstvenom oznakom, a vrijedi dok god je primjerak živ, te se predaje svakom sljedećem vlasniku primjerka

2) primjerke živih životinja koji nemaju trajnu jedinstvenu oznaku i mrtve primjerke životinja te njihove dijelove i derivate, za primjerke biljnih vrsta te njihove dijelove i derivate, a vrijedi samo za transakciju za koju je potvrda izdana.

(3) U slučaju iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, korisnik unaprijed izdane potvrde dužan je izvornik potvrde nakon izvršene transakcije bez odgađanja vratiti Ministarstvu, a sljedećem vlasniku primjerka predati kopiju izvornika potvrde.

(4) Unaprijed izdana potvrda iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona važi na području Europske unije.

(5) U slučaju iz stavka 2. točke 2. ovoga članka unaprijed izdana potvrda vrijedi najdulje 12 mjeseci od datuma izdavanja, što se navodi kao poseban uvjet u polju 20. potvrde iz Priloga V. Uredbe 792/2012/EU.

Članak 15.

(1) Korisnik unaprijed izdane potvrde mora voditi i redovito ažurirati elektroničku evidenciju podataka koja se odnosi na nabavu primjeraka i na njihovu prodaju, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na službenoj mrežnoj stranici.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka treba biti u svakom trenutku dostupna nadležnim tijelima na uvid.

(3) Korisnik unaprijed izdane potvrde najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu podnosi Ministarstvu godišnje izvješće u elektroničkom obliku, putem obrasca iz stavka 1. ovoga članka.

 

V. DOPUŠTENJA I POTVRDE

Postupovne odredbe

Članak 16. (NN 14/19, 69/22)

(1) Zahtjev za izdavanje dopuštenja ili potvrde temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona te zahtjev iz članka 9. stavka 3. i članka 13. stavka 6. ovoga Zakona, podnosi se Ministarstvu u pisanom obliku na propisanom obrascu koji mora biti popunjen čitko, tiskanim slovima, ručno ili elektronički.

(2) Zahtjev za izdavanje dopuštenja ili potvrde temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, kao i zahtjev iz članka 9. stavka 3. i članka 13. stavka 6. ovoga Zakona, podnosi se Ministarstvu pravodobno, prije postupanja na koje se zahtjev odnosi.

(3) Podnositelj je u zahtjevu za izdavanjem dopuštenja ili potvrde temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, članka 9. stavka 3. i članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, dužan navesti točne podatke te priložiti svu dokumentaciju propisanu uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, te odredbama ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo će odbaciti zahtjev za izdavanje dopuštenja ili potvrde temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. i odredbi ovoga Zakona ako se utvrdi da je zahtjev podnesen nakon što je postupanje na koje se zahtjev odnosi već započelo.

(5) Dopuštenja, potvrde i ovlaštenja koje Ministarstvo izdaje temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1., te članka 9. stavka 1., članka 13. stavka 1. i članka 20. stavka 1. ovoga Zakona su upravni akti.

(6) Protiv odluka donesenih povodom zahtjeva za izdavanjem dopuštenja, potvrda ili ovlaštenja temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, te na temelju članka 9. stavka 1., članka 13. stavka 1. i članka 20. stavka 1. ovoga Zakona, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Ministarstvo će rješenjem ukinuti dopuštenje, rješenje, potvrdu, novo ili zamjensko dopuštenje ili potvrdu izdanu na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, članka 9. i članka 12.b stavka 2. ovoga Zakona u slučaju nepridržavanja propisanih uvjeta ili nastanka nepredviđenih događaja s negativnim učincima na bioraznolikost.

(8) Detaljno postupanje vezano uz pakiranje i prepakiranje kavijara, izgled papira na kojima se izdaju dopuštenja i potvrde iz članaka 9. i 17. ovoga Zakona, način popunjavanja obrazaca koji se izdaju temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. i odredbi ovoga Zakona, ministar propisuje pravilnikom.

Prilog dopuštenja za uvoz, izvoz ili potvrde za ponovni izvoz većeg broja vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbe (EZ) br. 338/97

Članak 17. (NN 69/22)

(1) U slučaju uvoza, izvoza ili ponovnog izvoza većeg broja vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbe (EZ) br. 338/97, sastavni dio uvoznog ili izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu je prilog dopuštenja.

(2) Prilog dopuštenja za uvoz, izvoz ili potvrde za ponovni izvoz iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

1) izvornika

2) kopije za imatelja

3) kopije koju carina vraća izdavatelju

4) kopije za izdavatelja

5) zahtjeva.

(3) Obrazac priloga dopuštenja odnosno potvrde iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o:

1) znanstvenom i uobičajenom nazivu vrste

2) opisu primjerka

3) količini ili masi jedinke

4) CITES Dodatku i EU Prilogu

5) podrijetlu primjerka

6) svrsi izdavanja dopuštenja odnosno potvrde.

(4) Obrazac priloga dopuštenja odnosno potvrde iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Putujuće izložbe

Članak 18.

(1) Prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo će na zahtjev pravne i fizičke osobe – obrtnika, odnosno osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, izdati dopuštenje za putujuću izložbu koja sadrži žive i/ili mrtve primjerke životinjskih ili biljnih vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbe (EZ) br. 338/97, odnosno njihove dijelove ili derivate.

(2) U svrhu korištenja dopuštenja za putujuću izložbu iz stavka 1. ovoga članka, pravna i fizička osoba – obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, obvezna je od Ministarstva prethodno ishoditi jedinstveni evidencijski broj putujuće izložbe.

(3) Zahtjev za dodjelu jedinstvenog evidencijskog broja putujuće izložbe iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke:

1) za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte

3) ime i prezime osobe odgovorne za putujuću izložbu

4) predviđena mjesta održavanja izložbe

5) znanstveni naziv vrste za svaki primjerak koji je dio putujuće izložbe

6) dokaz o zakonitom podrijetlu svakog primjerka koji je dio putujuće izložbe

7) detaljan opis svakog primjerka koji je dio putujuće izložbe

8) dokaz da je primjerak označen na propisani način ili se može prepoznati u skladu s popratnom fotodokumentacijom.

(4) Podaci iz stavka 3. točke 1. ili 2. ovoga članka potkrepljuju se kopijom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, kopijom izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, kopijom izvatka iz odgovarajućeg registra za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kopijom osobne iskaznice.

(5) Ministarstvo dodjeljuje jedinstveni evidencijski broj putujuće izložbe iz stavka 2. ovoga članka, koji se sastoji od kombinacije znakova aabbcccc, gdje su:

1) aa: dva slova ISO kôd države (HR)

2) bb: dvoslovni kôd TE

3) cccc: četveroznamenkasti serijski broj dokumenta.

(6) U slučaju gubitka ili uginuća primjerka koji je dio putujuće izložbe iz stavka 1. ovoga članka, imatelj dopuštenja za putujuću izložbu dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana.

(7) Ministarstvo vodi evidenciju o putujućim izložbama iz stavka 1. ovoga članka.

Evidencija znanstvenika i znanstvenih ustanova

Članak 19.

(1) Prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo će na zahtjev pravne i fizičke osobe – obrtnika, odnosno osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, evidentirati znanstvenike i znanstvene ustanove koji žele razmjenjivati znanstveni materijal od vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbe (EZ) br. 338/97, odnosno njihove dijelove ili derivate, a koji je pohranjen u njihovoj zbirci, korištenjem naljepnice za razmjenu znanstvenog materijala propisane Uredbom (EZ) br. 865/2006.

(2) U svrhu korištenja naljepnice za razmjenu znanstvenog materijala iz stavka 1. ovoga članka, znanstvenici i znanstvene ustanove obvezni su Ministarstvu prethodno dostaviti popis primjeraka vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbe (EZ) br. 338/97 koji su pohranjeni u njihovoj zbirci, sa sljedećim podacima:

1) podatke o znanstvenoj ustanovi

2) znanstveni naziv svake vrste

3) ukupan broj primjeraka svake vrste

4) detaljan opis svakog primjerka koji je dio zbirke

5) evidencijski broj primjerka u zbirci

6) datum i način stjecanja primjerka, odnosno podrijetlo primjerka.

(3) Zahtjev za uvođenje u evidenciju znanstvenika i znanstvenih ustanova iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke:

1) za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte

3) ime i prezime osobe odgovorne za znanstvenu zbirku

4) ime i prezime osobe koja će biti ovlaštena za popunjavanje naljepnice za razmjenu znanstvenog materijala

5) dokaz da podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

– da su znanstvena zbirka primjeraka i za nju vezani podaci i dokumentacija trajno pohranjeni kod podnositelja zahtjeva te da su pod stručnim nadzorom

– da su primjerci dostupni zainteresiranim korisnicima, uključujući i druge znanstvenike i znanstvene ustanove

– da podnositelj zahtjeva o znanstvenoj zbirci vodi trajnu evidenciju

– da su primjerci zakonito stečeni za potrebe istraživanja i pohranjivanja u zbirku, odnosno stečeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona

– da su primjerci iz zbirke pohranjeni na način koji osigurava njihovo daljnje korištenje.

(4) Podaci iz stavka 3. točke 1. ili 2. ovoga članka potkrepljuju se kopijom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, kopijom izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, kopijom izvatka iz odgovarajućeg registra za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kopijom osobne iskaznice.

(5) Ministarstvo znanstvenicima i znanstvenim ustanovama iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje jedinstveni evidencijski broj, koji se sastoji od kombinacije znakova aabbb, gdje su:

1) aa: dva slova ISO kôd države (HR)

2) bbb: troznamenkasti serijski broj.

(6) Ministarstvo prilikom dodjele jedinstvenog evidencijskog broja iz stavka 5. ovoga članka, imenuje i osobu ovlaštenu za popunjavanje naljepnice za razmjenu znanstvenog materijala.

(7) Ministarstvo vodi evidenciju o znanstvenicima i znanstvenim ustanovama iz stavka 1. ovoga članka te prema potrebi dostavlja podatke o tome Tajništvu Konvencije i Europskoj komisiji.

(8) Znanstvenici i znanstvene ustanove iz stavka 1. ovoga članka moraju voditi i redovito ažurirati popis primjeraka iz stavka 2. ovoga članka.

(9) Popis primjeraka iz stavka 2. ovoga članka treba biti u svakom trenutku dostupan nadležnim tijelima na uvid.

Prerada i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.)

Članak 20.

(1) Za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) namijenjenog za izvoz, ponovni izvoz ili trgovinu na području Europske unije, vlasnik postrojenja u Republici Hrvatskoj dužan je ishoditi ovlaštenje Ministarstva.

(2) Zahtjev za ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1) za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte

2) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte

3) vrstu djelatnosti (npr. uvoz, izvoz, ponovni izvoz, obrada, prerada, pakiranje, prepakiranje)

4) predviđene godišnje količine kavijara za pojedinu djelatnost

5) datum početka djelatnosti

6) vrstu jesetre i tip kavijara

7) države podrijetla sirovine.

(3) Podaci iz stavka 2. točke 1. ili 2. ovoga članka potkrepljuju se kopijom izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, kopijom izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, kopijom izvatka iz odgovarajućeg registra za osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kopijom osobne iskaznice.

Članak 21.

(1) Ministarstvo izdaje ovlaštenje iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona koje sadrži jedinstveni evidencijski broj sastavljen od kombinacije znakova aabbbccc, gdje su:

1) aa: dva slova ISO kôd države (HR)

2) bbb: troznamenkasti serijski broj ovlaštenog postrojenja

3) ccc: troslovni kôd OPK.

(2) O ovlaštenju postrojenja iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona Ministarstvo obavještava tijelo državne uprave nadležno za veterinarstvo.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju o ovlaštenim postrojenjima iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona, koju dostavlja Tajništvu Konvencije najkasnije do 30. studenoga svake godine.

(4) Ovlaštenik iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona mora voditi i redovito ažurirati evidenciju o:

1) količini otkupljenog ili proizvedenog kavijara za svaku vrstu jesetre

2) podrijetlu primjeraka

3) državi podrijetla kavijara

4) državi izvoza ili ponovnog izvoza kada su primjerci nabavljeni u trećim državama, odnosno državi nabave ako su primjerci nabavljeni u državama članicama Europske unije

5) dobavljačima kavijara

6) datumu uvoza ili nabave

7) broju i datumu dopuštenja za uvoz kada su primjerci nabavljeni u trećim državama

8) prepakiranom kavijaru iz svake pojedine pošiljke, navodeći broj i neto masu svih primarnih pakovanja

9) količini izvezenog i ponovno izvezenog kavijara u slučaju izvoza i ponovnog izvoza u treće države ili količini kavijara prodanog u državama članicama Europske unije

10) količini proizvedenog kavijara u slučaju vlastite proizvodnje

11) količini uskladištenog kavijara.

(5) Ovlaštenik iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona dostavlja godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, koje obuhvaća sve podatke iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Evidencija iz stavka 4. ovoga članka mora biti u svakom trenutku dostupna na uvid nadležnim tijelima.

(7) Ministarstvo vodi evidenciju na temelju dostavljenih izvješća iz stavka 5. ovoga članka.

Članak 22. (NN 69/22)

(1) Ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona dužan je primarne spremnike kavijara namijenjene komercijalnom i nekomercijalnom korištenju označiti prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, smjernicama Konferencije stranaka Konvencije te pravilniku iz članka 16. stavka 8. ovoga Zakona.

(2) Propisano označavanje primarnih spremnika odnosi se na sav proizvedeni kavijar koji potječe od primjeraka vrsta iz reda jesetrovki (Acipenseriformes spp.) podrijetlom iz prirode Republike Hrvatske ili iz uzgoja u Republici Hrvatskoj te na kavijar koji je prepakiran na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 23. (NN 14/19, 69/22)

(1) Ministarstvo u suradnji s nadležnim tijelima redovito prati aktivnosti postrojenja za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), uključujući istovar primjeraka, obradu, prepakiranje, označavanje, trgovinu, izvoz i ponovni izvoz.

(2) Ako ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ne ispunjava uvjete propisane uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i Konvencijom, Ministarstvo će rješenjem ukinuti izdano ovlaštenje, a po njegovoj pravomoćnosti donijeti i rješenje o brisanju iz evidencije iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Ako ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona prestaje s djelatnostima za koje je ovlašten, dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo, koje donosi rješenje o ukidanju ovlaštenja, a po njegovoj pravomoćnosti i rješenje o brisanju iz evidencije iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona.

(4) O izdanim rješenjima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka Ministarstvo obavještava Tajništvo Konvencije.

Uporaba jezika i numeriranje obrazaca

Članak 24.

(1) Obrasci koji se izdaju temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona izrađuju se i tiskaju na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Ako dopuštenje ili potvrda koja se izdaje temeljem uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona sadrži veći broj stranica, na svakoj stranici navodi se broj te stranice i ukupan broj stranica. Svaka stranica priloga sadrži broj dopuštenja ili potvrde, datum izdavanja, potpis ovlaštene osobe i službeni pečat Ministarstva.

Zamjena izdanih dopuštenja i potvrda

Članak 25. (NN 69/22)

(1) U slučaju gubitka, krađe ili uništenja dopuštenja ili potvrde izdane na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona koje se ne može pripisati nositelju dopuštenja ili imatelju, postupak izdavanja novog ili zamjenskog dopuštenja ili potvrde može se pokrenuti samo na zahtjev nositelja dopuštenja ili imatelja, uz dostavu dokaza o gubitku, krađi ili uništenju.

(2) Ako je dopuštenje ili potvrda izdana na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona istekla odnosno ako podaci na njoj više ne odgovaraju stvarnom stanju te u slučaju iz članka 27. ovoga Zakona, postupak izdavanja novog dopuštenja ili potvrde može se pokrenuti na zahtjev nositelja dopuštenja ili imatelja, uz povrat originala prethodno izdane potvrde ili dopuštenja.

(3) Na dopuštenju ili potvrdi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u polju predviđenom za posebne uvjete, Ministarstvo će navesti razloge izdavanja novog ili zamjenskog dopuštenja ili potvrde.

Označavanje obrazaca

Članak 26. (NN 69/22)

(1) Uvozno dopuštenje, izvozno dopuštenje, potvrda o ponovnom izvozu, potvrda o osobnom vlasništvu te potvrda za putujuće izložbe, čiji su oblik i sadržaj definirani uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, označavaju se kombinacijom znakova aabbcc/dddd, gdje su:

1) aa: zadnje dvije znamenke godine izdavanja dokumenta

2) bb: dva slova ISO kôd države (HR)

3) cc: dvoslovni kôd za vrstu dokumenta koji se koristi i to tako da:

– slova EX označavaju izvozno dopuštenje

– slova IM označavaju uvozno dopuštenje

– slova RE označavaju potvrdu za ponovni izvoz

– slova PO označavaju potvrdu za osobno vlasništvo

– slova TE označavaju dopuštenje za putujuću izložbu

– slova SC označavaju potvrdu za zbirku uzoraka

– slova MI označavaju potvrdu za glazbene instrumente

4) dddd: četveroznamenkasti serijski broj dokumenta.

(2) Dopuštenje za komercijalno korištenje primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, čiji je oblik i sadržaj definiran uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, označava se kombinacijom znakovaaabbccc/dddd, gdje su:

1) aa: zadnje dvije znamenke godine izdavanja dokumenta

2) bb: dva slova ISO kôd države (HR)

3) ccc: troslovni kôd KEU

4) dddd: četveroznamenkasti serijski broj dokumenta.

(3) Potvrde za komercijalno korištenje primjeraka strogo zaštićenih zavičajnih vrsta iz članka 9. ovoga Zakona, označavaju se kombinacijom znakova aabbccc/dddd, gdje su:

1) aa: zadnje dvije znamenke godine izdavanja dokumenta

2) bb: dva slova ISO kôd države (HR)

3) ccc: troslovni kôd KHR

4) dddd: četveroznamenkasti serijski broj dokumenta.

Izmjene i dopune popisa vrsta navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona

Članak 27. (NN 69/22

U slučaju promjene popisa vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97, na način da se neka vrsta dodaje, briše ili premješta s jednog priloga na drugi, primjerak te vrste podliježe odredbama onoga priloga u kojemu je ta vrsta navedena na dan izvoza, ponovnog izvoza, uvoza, unosa s mora, komercijalnog korištenja ili bilo kojeg drugog propisanog postupanja.

 

VI. POSTUPANJE S ODUZETIM PRIMJERCIMA

Postupak privremenog oduzimanja primjeraka

Članak 28.

(1) Ako se u prekograničnom prometu, komercijalnom korištenju, premještaju ili drugom postupanju s primjercima životinja, biljaka, gljiva i/ili algi te njihovim dijelovima i derivatima utvrdi povreda odredbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i/ili Konvencije, ti primjerci, njihovi dijelovi, odnosno derivati se privremeno oduzimaju.

(2) Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka utvrdi povreda odredbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i/ili Konvencije za čiju je provedbu i nadzor nadležna inspekcija zaštite prirode, prilikom privremenog oduzimanja životinja, biljaka, gljiva i/ili algi, te njihovih dijelova i derivata, inspekcija izdaje potvrdu o privremenom oduzimanju.

(3) Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka utvrdi povreda odredbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i/ili Konvencije za čiju je provedbu i nadzor nadležna Carinska služba, prilikom privremenog oduzimanja životinja, biljaka, gljiva i/ili algi, te njihovih dijelova i derivata, Carinska služba izdaje potvrdu o privremenom oduzimanju robe.

(4) Sve troškove nastale povredom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona i Konvencije, vezane uz oduzimanje primjeraka, taksonomsko određivanje vrste i/ili utvrđivanje vrste od koje dio ili derivat potječu, neškodljivo uklanjanje, transport, liječenje i skrb za privremeno oduzete primjerke, snosi počinitelj, odnosno vlasnik primjerka.

(5) Ako je u slučaju iz stavka 1. ovoga članka počinitelj nepoznat, svi troškovi vezani uz oduzimanje primjeraka, neškodljivo uklanjanje, prijevoz, liječenje i skrb za privremeno oduzete primjerke, do pravomoćnosti sudske odluke, stavljaju se na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 29. (NN 69/22)

(1) Privremeno oduzete žive životinje koje ispunjavaju veterinarsko-zdravstvene uvjete privremeno se smještaju u oporavilišta prema članku 67. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.) ili kod fizičkih ili pravnih osoba koje odredi Ministarstvo ili na primjerenoj lokaciji uvoznika/izvoznika/vlasnika, uz zabranu raspolaganja robom ili zabranu premještanja životinja, do pravomoćnog okončanja postupka.

(2) Privremeno oduzete žive biljke, gljive i alge koje ispunjavaju uvjete određene fitosanitarnim ili sanitarnim propisima privremeno se smještaju kod fizičkih ili pravnih osoba koje odredi Ministarstvo ili na primjerenoj lokaciji uvoznika/izvoznika/vlasnika, uz zabranu raspolaganja tom robom, do pravomoćnog okončanja postupka.

(3) Ako se u slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka radi o robi koja je predmet prekršaja u nadležnosti Carinske službe, mora se omogućiti carinski nadzor nad robom koja je predmet prekršaja.

(4) O živim životinjama i biljkama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka privremeno oduzetim na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona tijelo koje je pokrenulo postupak dužno je po pravomoćnosti rješenja obavijestiti Ministarstvo.

(5) Nakon pravomoćnog okončanja postupka primjerci trajno oduzeti na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona postaju vlasništvo Republike Hrvatske, nakon čega Ministarstvo donosi odluku o daljnjem postupanju s njima.

(6) O pravomoćnom okončanju postupka kojim su primjerci trajno oduzeti na temelju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona tijelo koje je pokrenulo postupak dužno je po pravomoćnosti rješenja obavijestiti Ministarstvo i dostaviti svu popratnu dokumentaciju.

Postupanje s trajno oduzetim primjercima

Članak 30. (NN 14/19)

(1) Žive životinje, biljke, gljive i/ili alge koje su trajno oduzete temeljem odredbi ovoga Zakona, a za koje Ministarstvo utvrdi državu podrijetla, mogu biti vraćene državi podrijetla uz njezinu prethodnu suglasnost.

(2) Za žive životinje, biljke, gljive i/ili alge zavičajnih vrsta koje su trajno oduzete temeljem odredbi ovoga Zakona, Ministarstvo može donijeti odluku da se primjerci vrate u prirodu, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) njihov je povratak koristan i opravdan sa stajališta zaštite te vrste

2) njihov povratak u prirodu ne utječe negativno na status očuvanja te vrste ili druge vrste u prirodi ili na ukupnu bioraznolikost

3) primjerci pripadaju istoj populaciji kao i jedinke te vrste u prirodi

4) biološke se značajke primjeraka, uključujući i ponašanje jedinki, ne razlikuju od ponašanja jedinki u prirodi

5) moguć je njihov povratak na lokaciju s koje su primjerci uzeti iz prirode ili u ekosustav u kojem ta vrsta ili populacija prirodno obitava.

(3) Ako za žive životinje, biljke, gljive i/ili alge koje su trajno oduzete temeljem odredbi ovoga Zakona, postupanje prema stavcima 1. i 2. ovoga članka nije moguće, Ministarstvo će donijeti odluku o:

1) korištenju predmetnih primjeraka za uzgoj u svrhu provedbe programa reintrodukcije ili repopulacije

2) korištenju predmetnih primjeraka u svrhu provedbe »ex-situ« programa očuvanja vrste

3) ustupanju znanstvenim, stručnim i drugim ustanovama za znanstvena istraživanja ili edukaciju

4) ustupanju predmetnih primjeraka za trajno držanje u nekomercijalne svrhe

5) ustupanju predmetnih primjeraka za korištenje u komercijalne svrhe uz sljedeće uvjete:

– pravna i fizička osoba – obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kojoj se ustupaju predmetni primjerci nije evidentirana kao počinitelj prekršaja propisa iz područja zaštite divljih vrsta, a u slučaju životinja i posebnih propisa o dobrobiti i zdravlja životinja, odnosno da protiv nje nije u tijeku postupak zbog kršenja navedenih propisa

– nije dopuštena prodaja predmetnih primjeraka

– pravna i fizička osoba – obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, kojoj se ustupaju predmetni primjerci za komercijalni uzgoj ili umjetno razmnožavanje posjeduje dopuštenje nadležnog tijela

6) prodaji, uz uvjet da kupac nije počinitelj prekršaja kojem su predmetni primjerci oduzeti ili koji je sudjelovao u počinjenju predmetnog prekršaja.

(4) Ako postupanje prema stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka nije moguće, Ministarstvo može donijeti odluku o usmrćivanju ili uništavanju primjeraka prema odredbama posebnih propisa.

Članak 31. (NN 69/22)

Mrtve primjerke životinja, biljaka, gljiva i/ili algi te njihove dijelove ili derivate koji su trajno oduzeti temeljem odredbi ovoga Zakona, Ministarstvo može:

1) zadržati za korištenje u edukativne svrhe

2) ustupiti drugim nadležnim tijelima za korištenje u edukativne svrhe

3) ustupiti znanstvenim, stručnim i drugim ustanovama za znanstvena istraživanja ili edukaciju

4) ustupiti za trajno držanje u nekomercijalne svrhe

5) prodati, a ako se radi o primjercima vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, samo uz uvjet da kupac nije počinitelj ili sudionik prekršaja u kojem su predmetni primjerci oduzeti

6) uništiti prema odredbama posebnih propisa.

Informacija o oduzimanju velikog broja primjeraka

Članak 32. (NN 69/22)

U slučaju oduzimanja velikog broja primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i dodacima Konvencije namijenjenih komercijalnom korištenju Ministarstvo ili tijelo koje je pokrenulo postupak o oduzimanju i daljnjem postupanju s tim primjercima obavještavaju Tajništvo Konvencije, Europsku komisiju i nadležna tijela države izvoznice ili uvoznice.

 

VII. NADZOR

Upravni nadzor

Članak 33.

Upravni nadzor nad provedbom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 34. (NN 14/19, 69/22)

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona provodi inspekcija zaštite prirode u dijelu koji se odnosi na komercijalno korištenje i zakonito podrijetlo primjeraka strogo zaštićenih zavičajnih vrsta i vrsta navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ako se u inspekcijskom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka utvrdi kršenje uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona i Konvencije, kao i propisa koji su u nadležnosti Državnog inspektorata, u odnosu na primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenih vrsta, inspekcija zaštite prirode će počinitelju prekršaja izdati prekršajni nalog odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom tijelu te o tome obavijestiti Ministarstvo.

(3) Ako se u inspekcijskom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka posumnja da je počinjeno kazneno djelo vezano uz kršenje odredbi uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona i Konvencije, kao i propisa koji su u nadležnosti Državnog inspektorata u odnosu na primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenih vrsta, inspekcija zaštite prirode će protiv počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu te o tome obavijestiti Ministarstvo.

(4) Inspekcijski nadzor obavljaju inspektori zaštite prirode prema ovlastima propisanim propisom kojim se uređuje rad Državnog inspektorata i drugim posebnim propisima.

(5) Inspekcijski nadzor nad primjenom uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona provode i veterinarska, granična veterinarska i fitosanitarna inspekcija, svaka u okviru propisanog djelokruga i ovlasti.

Carinski nadzor

Članak 35. (NN 14/19, 69/22)

(1) Carinska služba provjerava prekogranični promet i provoz vrsta navedenih u prilozima uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ili strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, a osobito:

1) provjerava posjeduju li primjerci u trenutku prijelaza granice valjana dopuštenja, potvrde ili druge akte izdane prema uredbama iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i Konvencije

2) provjerava odgovaraju li primjerci u pošiljci podacima navedenim u dopuštenjima i popratnoj dokumentaciji, uz pomoć Ministarstva, inspekcije zaštite prirode, granične veterinarske, fitosanitarne inspekcije ili drugih stručnih tijela, ako je to potrebno

3) provodi prekršajni postupak iz članaka 41. i 42. ovoga Zakona

4) obavlja i druge poslove prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Ako se u carinskom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka utvrdi kršenje uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbi ovoga Zakona i Konvencije, kao i carinskih propisa u odnosu na primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenih vrsta, Carinska služba će počinitelju prekršaja izdati prekršajni nalog odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom tijelu te o tome obavijestiti Ministarstvo.

(3) Ako se u carinskom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka posumnja da je počinjeno kazneno djelo vezano uz kršenje odredbe uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbe ovoga Zakona i Konvencije, kao i carinskih propisa u odnosu na primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 i strogo zaštićenih vrsta, Carinska služba će protiv počinitelja podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu te o tome obavijestiti Ministarstvo.

Postupanje veterinarske, granične veterinarske i fitosanitarne inspekcije

Članak 36. (NN 69/22)

(1) Kada pri obavljanju poslova iz svog djelokruga granični veterinarski ili fitosanitarni inspektor utvrdi ili posumnja da se na graničnim prijelazima, pri unošenju primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 ili strogo zaštićenih vrsta, radi o kršenju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, odredbi ovoga Zakona ili Konvencije, o tome je obvezan odmah izvijestiti Carinsku službu.

(2) Kada pri obavljanju poslova iz svog djelokruga veterinarski ili fitosanitarni inspektor utvrdi ili posumnja da se unutar Republike Hrvatske, prilikom korištenja primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 ili strogo zaštićenih zavičajnih vrsta, radi o kršenju uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ili odredbi ovoga Zakona, o tome je obvezan odmah obavijestiti inspekciju zaštite prirode.

Policijski nadzor

Članak 37.

(1) Policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova obavljaju nadzor nad provedbom ovoga Zakona u okviru ovlasti propisanih posebnim propisima.

(2) Državno tijelo nadležno za unutarnje poslove dužno je obavijestiti Ministarstvo o pronalasku ili prijavi primjeraka koji mogu biti predmetom ovoga Zakona ili kršenju odredbi ovoga Zakona.

 

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe

Članak 38. (NN 69/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri komercijalno koristi žive ili mrtve primjerke strogo zaštićenih vrsta uzete iz prirode Republike Hrvatske ili uzgojene na području Republike Hrvatske te njihove dijelove ili derivate, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, bez potvrde Ministarstva odnosno nema dokaz o zakonitom stjecanju navedenih primjeraka (članak 9. stavci 1. i 2.)

2. uzgaja vrste navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez rješenja o upisu u registar uzgajivača (članak 12. stavak 1. i članak 12.b stavak 2.)

3. kao vlasnik postrojenja u Republici Hrvatskoj prerađuje i/ili prepakirava kavijar od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) bez ovlaštenja Ministarstva (članak 20. stavak. 1.)

4. ne vodi i ne ažurira redovito evidenciju o preradi i prepakiranju kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) (članak 21. stavak 4.)

5. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ne označi primarne spremnike kavijara namijenjene komercijalnom i nekomercijalnom korištenju prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, smjernicama Konferencije stranaka Konvencije te pravilnika iz članka 16. stavka 8. ovoga Zakona (članak 22. stavak 1.)

6. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri kupuje, nudi na prodaju, stječe u komercijalne svrhe, prikazuje javnosti u komercijalne svrhe, koristi za stjecanje dobiti, prodaje, drži radi prodaje, nudi ili prevozi radi prodaje primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez potvrde nadležnog tijela (članak 8. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 338/97)

7. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri kupuje, nudi na prodaju, stječe u komercijalne svrhe, prikazuje javnosti u komercijalne svrhe, koristi za stjecanje dobiti, prodaje, drži radi prodaje, nudi ili prevozi radi prodaje primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97 koji nemaju zakonito podrijetlo (članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 338/97).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 38.a (NN 69/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3310,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri komercijalno koristi žive ili mrtve primjerke strogo zaštićenih vrsta uzete iz prirode Republike Hrvatske ili uzgojene na području Republike Hrvatske te njihove dijelove ili derivate, a koje nisu navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, bez potvrde Ministarstva odnosno nema dokaz o zakonitom stjecanju navedenih primjeraka (članak 9. stavci 1. i 2.)

2. uzgaja vrste navedene u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez rješenja o upisu u registar uzgajivača (članak 12. stavak 1. i članak 12.b stavak 2.)

3. kao vlasnik postrojenja u Republici Hrvatskoj prerađuje i/ili prepakirava kavijar od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) bez ovlaštenja Ministarstva (članak 20. stavak 1.)

4. ne vodi i ne ažurira redovito evidenciju o preradi i prepakiranju kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) (članak 21. stavak 4.)

5. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ne označi primarne spremnike kavijara namijenjene komercijalnom i nekomercijalnom korištenju prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, smjernicama Konferencije stranaka Konvencije te pravilnika iz članka 16. stavka 8. ovoga Zakona (članak 22. stavak 1.)

6. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri kupuje, nudi na prodaju, stječe u komercijalne svrhe, prikazuje javnosti u komercijalne svrhe, koristi za stjecanje dobiti, prodaje, drži radi prodaje, nudi ili prevozi radi prodaje primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez potvrde nadležnog tijela (članak 8. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 338/97)

7. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri kupuje, nudi na prodaju, stječe u komercijalne svrhe, prikazuje javnosti u komercijalne svrhe, koristi za stjecanje dobiti, prodaje, drži radi prodaje, nudi ili prevozi radi prodaje primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97 koji nemaju zakonito podrijetlo (članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 338/97).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 920,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 39. (NN 69/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. premješta žive primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez potvrde nadležnog tijela, osim u slučaju hitnog veterinarskog liječenja (članak 9. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 338/97)

2. ne označi primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 na propisani način (članak 66. Uredbe (EZ) br. 865/2006 i članak 7. ovoga Zakona)

3. potvrdu iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona bez odgađanja ne vrati Ministarstvu u slučaju kada podaci ne odgovaraju stvarnom stanju i/ili nisu ispunjeni uvjeti u polju 14. potvrde (članak 10. stavak 5.)

4. nakon izvršene transakcije ne vrati bez odgađanja izvornik unaprijed izdane potvrde Ministarstvu (članak 14. stavak 3.)

5. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne podnese godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u elektroničkom obliku na obrascu iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 3.)

6. u slučaju gubitka ili uginuća primjerka koji je dio putujuće izložbe o tome ne obavijesti Ministarstvo u roku od 15 dana (članak 18. stavak 6.)

7. ne omogući nadležnim tijelima uvid u popis primjeraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona (članak 19. stavak 9.)

8. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) ne dostavi godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (članak 21. stavak 5.)

9. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) ne omogući nadležnim tijelima uvid u evidenciju iz članka 21. stavka 4. ovoga Zakona (članak 21. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 7000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 39.a (NN 69/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 920,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. premješta žive primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez potvrde nadležnog tijela, osim u slučaju hitnog veterinarskog liječenja (članak 9. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 338/97)

2. ne označi primjerke vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 na propisani način (članak 66. Uredbe (EZ) br. 865/2006 i članak 7. ovoga Zakona)

3. potvrdu iz članka 9. stavka 1. bez odgađanja ne vrati Ministarstvu u slučaju kada podaci ne odgovaraju stvarnom stanju i/ili nisu ispunjeni uvjeti u polju 14. potvrde (članak 10. stavak 5.)

4. nakon izvršene transakcije ne vrati bez odgađanja izvornik unaprijed izdane potvrde Ministarstvu (članak 14. stavak 3.)

5. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne podnese godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u elektroničkom obliku na obrascu iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 3.)

6. u slučaju gubitka ili uginuća primjerka koji je dio putujuće izložbe o tome ne obavijesti Ministarstvo u roku od 15 dana (članak 18. stavak 6.)

7. ne omogući nadležnim tijelima uvid u popis primjeraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona (članak 19. stavak 9.)

8. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) ne dostavi godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (članak 21. stavak 5.)

9. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.) ne omogući nadležnim tijelima uvid u evidenciju iz članka 21. stavka 4. ovoga Zakona (članak 21. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 920,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 40. (NN 69/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 7000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. nositelj potvrde nakon izvršene transakcije izvornik potvrde ne preda sljedećem vlasniku primjerka, a kopiju izvornika potvrde ne vrati Ministarstvu, uz ispunjene podatke o količini ili masi prodanih primjeraka u toj transakciji (članak 10. stavak 3.)

2. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne vodi i ne ažurira redovito elektroničku evidenciju podataka koji se odnose na nabavu primjeraka i na njihovu prodaju, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na službenim mrežnim stranicama (članak 15. stavak 1.)

3. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne omogući nadležnim tijelima uvid u evidenciju iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 2.)

4. ne vodi i ne ažurira redovito popis primjeraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona (članak 19. stavak 8.)

5. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), nakon prestanka djelatnosti za koju je ovlaštena, ne obavijesti Ministarstvo (članak 23. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 40.a (NN 69/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 920,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. nositelj potvrde nakon izvršene transakcije izvornik potvrde ne preda sljedećem vlasniku primjerka, a kopiju izvornika potvrde ne vrati Ministarstvu, uz ispunjene podatke o količini ili masi prodanih primjeraka u toj transakciji (članak 10. stavak 3.)

2. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne vodi i ne ažurira redovito elektroničku evidenciju podataka koji se odnose na nabavu primjeraka i na njihovu prodaju, na obrascu koji Ministarstvo objavljuje na službenim mrežnim stranicama (članak 15. stavak 1.)

3. kao korisnik unaprijed izdane potvrde ne omogući nadležnim tijelima uvid u evidenciju iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona (članak 15. stavak 2.)

4. ne vodi i ne ažurira redovito popis primjeraka iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona (članak 19. stavak 8.)

5. kao ovlaštenik za preradu i prepakiranje kavijara od vrsta jesetrovki (Acipenseriformes spp.), nakon prestanka djelatnosti za koju je ovlaštena, ne obavijesti Ministarstvo (članak 23. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 60,00 do 130,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 41. (NN 69/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne ispuni uvjete propisane dopuštenjem, potvrdom ili drugim dokumentom izdanim u skladu s uredbama iz članka 1. stavka 1. i odredbama ovoga Zakona (članci 4., 5., 7. i 11. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 9., 10., 11., 14. i 16. Uredbe (EZ) br. 865/2006)

2. upotrijebi dopuštenje, potvrdu ili druge dokumente izdane u skladu s uredbama iz članka 1. stavka 1. i odredbama ovoga Zakona za bilo koji drugi primjerak koji nije primjerak za koji je dopuštenje, potvrda ili dokument izdan (članak 16. stavak 1. točka (k) Uredbe (EZ) br. 338/97)

3. unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1587 оd 24. rujna 2019. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju u skladu s Uredbom (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima, čiji je uvoz zabranjen (članak 4. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 338/97)

4. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez uvoznog dopuštenja (članak 4. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 24., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

5. upotrijebi primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 protivno uvjetima iz uvoznog dopuštenja (članak 8. Uredbe (EZ) br. 338/97 i članak 48. Uredbe (EZ) br. 865/2006)

6. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97 bez uvoznog dopuštenja (članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 24., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

7. ne podnese obavijest o uvozu primjeraka vrsta navedenih u Prilogu C Uredbe (EZ) br. 338/97 te izvozno dopuštenje, potvrdu o ponovnom izvozu ili potvrdu o podrijetlu (članak 4. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

8. ne podnese obavijest o uvozu primjeraka vrsta navedenih u Prilogu D Uredbe (EZ) br. 338/97 (članak 4. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 338/97)

9. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri iznese, ponovno iznese ili pokuša iznijeti ili ponovno iznijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu (članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

10. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri iznese, ponovno iznese ili pokuša iznijeti ili ponovno iznijeti primjerke vrsta navedenih u prilozima B ili C Uredbe (EZ) br. 338/97 bez izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu (članak 5. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 338/97)

11. obavlja provoz primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 bez prethodne prijave graničnom carinskom uredu i bez podnošenja propisane izvozne dokumentacije (članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

12. prilikom prvog uvoza primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, koji su osobna ili kućna stvar, graničnom carinskom uredu ne predoči valjano uvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu (članak 57. stavak 2. i 58. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 865/2006 u vezi s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97)

13. prilikom prvog unosa primjeraka vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97, koji su osobna ili kućna stvar, graničnom carinskom uredu ne predoči valjano izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu (članak 57. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 865/2006 u vezi s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 41.a (NN 69/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne ispuni uvjete propisane dopuštenjem, potvrdom ili drugim dokumentom izdanim u skladu s uredbama iz članka 1. stavka 1. i odredbama ovoga Zakona (članci 4., 5., 7. i 11. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 9., 10., 11., 14. i 16. Uredbe (EZ) br. 865/2006)

2. upotrijebi dopuštenje, potvrdu ili druge dokumente izdane u skladu s uredbama iz članka 1. stavka 1. i odredbama ovoga Zakona za bilo koji drugi primjerak koji nije primjerak za koji je dopuštenje, potvrda ili dokument izdan (članak 16. stavak 1. točka (k) Uredbe (EZ) br. 338/97)

3. unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1587 оd 24. rujna 2019. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju u skladu s Uredbom (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima, čiji je uvoz zabranjen (članak 4. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 338/97)

4. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez uvoznog dopuštenja (članak 4. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 24., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

5. upotrijebi primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 protivno uvjetima iz uvoznog dopuštenja (članak 8. Uredbe (EZ) br. 338/97 i članak 48. Uredbe (EZ) br. 865/2006)

6. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri unese ili pokuša unijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97 bez uvoznog dopuštenja (članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 24., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

7. ne podnese obavijest o uvozu primjeraka vrsta navedenih u Prilogu C Uredbe (EZ) br. 338/97 te izvozno dopuštenje, potvrdu o ponovnom izvozu ili potvrdu o podrijetlu (članak 4. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 22., 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

8. ne podnese obavijest o uvozu primjeraka vrsta navedenih u Prilogu D Uredbe (EZ) br. 338/97 (članak 4. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 338/97)

9. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri iznese, ponovno iznese ili pokuša iznijeti ili ponovno iznijeti primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 bez izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu (članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

10. u neznatnoj količini ili manjoj mjeri iznese, ponovno iznese ili pokuša iznijeti ili ponovno iznijeti primjerke vrsta navedenih u prilozima B ili C Uredbe (EZ) br. 338/97 bez izvoznog dopuštenja ili potvrde o ponovnom izvozu (članak 5. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 338/97)

11. obavlja provoz primjeraka vrsta navedenih u prilozima Uredbe (EZ) br. 338/97 bez prethodne prijave graničnom carinskom uredu i bez podnošenja propisane izvozne dokumentacije (članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 338/97 u vezi s člancima 27., 35., 42. i 44.f Uredbe (EZ) br. 865/2006)

12. prilikom prvog uvoza primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97, koji su osobna ili kućna stvar, graničnom carinskom uredu ne predoči valjano uvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu (članak 57. stavak 2. i članak 58. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 865/2006 u vezi s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97)

13. prilikom prvog unosa primjeraka vrsta navedenih u Prilogu B Uredbe (EZ) br. 338/97, koji su osobna ili kućna stvar, graničnom carinskom uredu ne predoči valjano izvozno dopuštenje ili potvrdu o ponovnom izvozu (članak 57. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 865/2006 u vezi s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 660,00 do 119.450,00 eura kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 42.

(1) Pravna i odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba kod koje se zatekne u posjedu roba, odnosno koja kupi, proda, preda drugom, primi na dar, prikrije, primi na čuvanje ili na prijevoz, upotrijebi ili primi po bilo kojoj drugoj osnovi robu za koju zna ili je prema okolnostima slučaja mogla znati da je riječ o robi koja je predmet prekršaja iz članka 41. ovoga Zakona, kaznit će se kao da je sama počinila prekršaj, istom kaznom koja je propisana za počinitelja prekršaja.

(2) Fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, kaznit će se kao da je sama počinila prekršaj, istom kaznom koja je propisana za počinitelja prekršaja.

(3) Roba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se oduzeti bez obzira na prava trećih osoba.

Članak 43.

Prekršajni postupak u prvom stupnju za prekršaje iz članaka 41. i 42. ovoga Zakona vodi Carinska služba.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

(1) Pravne i fizičke osobe koje posjeduju potvrdu za komercijalno korištenje primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 izdanu prema odredbama Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, br. 72/09., 143/10. i 87/12.), dužne su podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde prema odredbama uredbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona i odredbama ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Potvrdu za komercijalno korištenje primjeraka vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 izdanu prema odredbama Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, br. 72/09., 143/10. i 87/12.), Ministarstvo će nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka rješenjem po službenoj dužnosti ukinuti.

(3) Protiv rješenja iz stavaka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 45.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, br. 72/09., 143/10. i 87/12.).

(2) Dopuštenja i potvrde koje su izdane temeljem Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, br. 72/09., 143/10. i 87/12.) važe do roka navedenog na dopuštenju ili potvrdi.

(3) Prekršajni postupci započeti prema odredbama članaka 101., 102., 103., 107. i 108.a, članka 183. podstavka 10., članka 195. stavka 1. podstavaka 47. do 56. i stavka 2., te članka 197. stavka 1. podstavaka 6. i 8. i stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05., 139/08. i 57/11.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se pred nadležnim sudom prema tom Zakonu.

Članak 46.

Dodaci I. i II. tiskani su uz ovaj Zakon i njegov su sastavni dio.

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 14/19

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 8. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

DODATAK I.

DODATAK II.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 69/22

Članak 35.

Upravni postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (»Narodne novine«, br. 94/13. i 14/19.).

Članak 36.

Odredbe članaka 27., 29., 31. i 33. ovoga Zakona prestaju važiti na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 28., 30., 32. i 34. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

Copyright © Ante Borić