Povezani zakoni

Zakon o Vladi Republike Hrvatske


pročišćeni tekst zakona

NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/1880/22

na snazi od 19.07.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1. (NN 119/14)

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom.

U obavljanju izvršne vlasti Vlada određuje, usmjerava i usklađuje provedbu politika i programa te u tu svrhu predlaže i donosi strategije, daje smjernice, donosi akte te poduzima druge mjere potrebne za uređenje odnosa iz područja svoje nadležnosti.

Vlada predlaže Hrvatskom saboru zakone i druge akte te državni proračun i završni račun, provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora, donosi uredbe za izvršenje zakona te za preuzimanje i provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije, vodi vanjsku i unutarnju politiku te europske poslove, usmjerava i nadzire rad državne uprave, brine o gospodarskom razvitku zemlje, usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi te obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Članak 2.

Vladu čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri (u daljnjem tekstu: članovi Vlade).

Ukoliko Vlada ima više potpredsjednika, predsjednik Vlade može odrediti prvog potpredsjednika.

Članak 3.

Predsjednik Vlade i članovi Vlade moraju biti hrvatski državljani.

Predsjednik Vlade i članovi Vlade su državni dužnosnici.

Bez odobrenja Vlade predsjednik i članovi Vlade ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost.

Članak 4.

Predsjednik i članovi Vlade stupaju na dužnost kad im povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru.

Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi, rješenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik Republike Hrvatske uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi predsjednik Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora.

Članak 5.

Nakon što Vlada dobije povjerenje Hrvatskoga sabora, predsjednik Vlade i članovi Vlade, pred Hrvatskim saborom daju svečanu prisegu koja glasi:

»Prisežem da ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredak, te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.«

Član Vlade koji nije bio nazočan davanju svečane prisege, kao i naknadno imenovani član Vlade, prisegu će položiti naknadno.

Članak 6.

Predsjednik Vlade i članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.

Predsjednik Vlade podnosi ostavku Hrvatskom saboru.

Kad predsjednik Vlade podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.

Član Vlade podnosi ostavku predsjedniku Vlade.

Članak 7.

Ako Hrvatski sabor prihvati ostavku predsjednika Vlade, Vlada će obavljati tehničke poslove do imenovanja nove Vlade.

Ako predsjednik Vlade prihvati ostavku pojedinog člana Vlade, rješenje o razrješenju toga člana Vlade donosi predsjednik Vlade i o tome izvješćuje Hrvatski sabor.

Predsjednik Vlade će novog člana Vlade predstaviti na prvoj idućoj sjednici Hrvatskoga sabora i zatražiti glasovanje o povjerenju tom članu.

Članak 8.

Vlada ili od nje ovlašteno tijelo upravlja, raspolaže i koristi se imovinom Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Članak 9.

Sjednice Vlade su javne.

Vlada može odlučiti da će se sjednica, odnosno rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda sjednice održati bez nazočnosti javnosti.

Članak 10.

Predsjednik Vlade predstavlja Vladu, saziva sjednice i predsjedava im, upravlja radom Vlade i potpisuje akte koje ona donosi.

Ako predsjednik Vlade odredi prvog potpredsjednika Vlade, on zamjenjuje predsjednika Vlade u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti. Zamjenjivanje predsjednika Vlade nije moguće u pitanjima i postupcima odlučivanja o povjerenju Vladi, imenovanju i razrješenju člana Vlade.

Potpredsjednici Vlade usklađuju rad ministarstava i brinu o provedbi programa Vlade u područjima za koja su zaduženi.

Članak 11.

Predsjednik Vlade može članovima Vlade davati određene upute za rad, posebna zaduženja, odnosno zadaće i ovlastiti ih na provedbu i izvršavanje određenih projekata, sukladno programu Vlade, odnosno sukladno zaključcima i drugim aktima Hrvatskoga sabora te preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske.

Članak 12.

Vlada osigurava nazočnost svojih predstavnika na sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora.

Predsjednik Vlade određuje jednoga potpredsjednika Vlade za usklađivanje djelovanja predstavnika Vlade u Hrvatskome saboru.

Članak 13.

Vlada može zasjedati ako je sjednici nazočna većina članova Vlade.

Vlada odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Vlade, a u slučaju da su glasovi podijeljeni odlučuje glas predsjednika Vlade.

Članak 14.

Vlada odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vlade kad nadležnim državnim tijelima predlaže:

– promjenu Ustava Republike Hrvatske,

– udruživanje ili razdruživanje s drugim državama,

– promjenu granica Republike Hrvatske,

– raspuštanje Hrvatskoga sabora,

– raspisivanje državnog referenduma.

Članak 15. (NN 93/16)

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ministra, na sjednici Vlade može ga zamijeniti državni tajnik, ako su za održavanje sjednice i donošenje odluka ispunjeni uvjeti iz članka 13. ovoga Zakona.

Članak 16.

Uži kabinet Vlade čine predsjednik i potpredsjednici Vlade.

Uži kabinet Vlade predlaže provedbu politike Vlade, prati ostvarivanje programa rada Vlade, prethodno raspravlja određena pitanja iz nadležnosti Vlade te usklađuje rad članova Vlade u obavljanju povjerenih im zadaća.

Sjednicama Užeg kabineta Vlade predsjedava predsjednik Vlade, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti predsjedava potpredsjednik Vlade kojeg odredi predsjednik Vlade.

Na sjednicu Užeg kabineta Vlade mogu se pozvati i ostali članovi Vlade, kao i druge osobe koje odredi predsjednik Vlade.

Članak 17.

Iznimno u slučaju kad se Vlada ne može sastati u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske te velikih prirodnih nepogoda, Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz djelokruga Vlade.

Odluke Užeg kabineta Vlade potvrđuju se na prvoj sljedećoj sjednici Vlade.

Članak 18. (NN 93/16)

U Vladi se ustrojava Ured predsjednika Vlade.

Ured predsjednika Vlade obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade po njegovom nalogu.

Radom Ureda predsjednika Vlade upravlja predstojnik Ureda, kojeg imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade.

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade ima položaj državnog tajnika i državni je dužnosnik.

Ured predsjednika Vlade usklađuje rad ureda Vlade iz članka 27. ovog Zakona te savjeta predsjednika Vlade iz članka 23. ovoga Zakona.

U upravljanju Uredom predsjednika Vlade, predstojnik Ureda predsjednika Vlade ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Ureda predsjednika Vlade propisuje se uredbom Vlade.

Članak 19.

Predstojnik Ureda ima zamjenika kojeg imenuje i razrješava Vlada na prijedlog predsjednika Vlade.

Zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Vlade je državni dužnosnik.

Članak 20. (NN 93/16, 80/22)

U Vladi se ustrojava Glavno tajništvo.

Glavno tajništvo obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za potrebe Vlade, te potpredsjednika i članova Vlade. Za Ured predsjednika Vlade, Glavno tajništvo obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove.

Glavnim tajništvom upravlja glavni tajnik, kojeg imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade i Vladi.

Glavni tajnik Vlade ima položaj državnog tajnika i državni je dužnosnik.

Glavni tajnik Vlade, sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Poslovnik), pomaže predsjedniku Vlade u pripremanju sjednica i drugim poslovima Vlade.

U upravljanju Glavnim tajništvom glavni tajnik Vlade ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Glavnog tajništva propisuje se uredbom Vlade.

Članak 21.

Glavni tajnik Vlade ima zamjenika. Zamjenika imenuje i razrješuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade.

Zamjenik glavnog tajnika Vlade je državni dužnosnik.

Članak 22.

Za potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva ustrojava se Ured potpredsjednika Vlade.

Ured potpredsjednika Vlade obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednika Vlade te druge poslove po nalogu potpredsjednika Vlade.

Radom Ureda potpredsjednika Vlade upravlja predstojnik Ureda, kojeg imenuje Vlada na prijedlog potpredsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara potpredsjedniku Vlade.

Predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade, rukovodeći je državni službenik.

Članak 23. (NN 93/16, 80/22)

Radi utvrđivanja stanja, izrade strateških razvojnih planova i analiza, pripreme prijedloga i usklađivanja provedbe pojedinih projekata iz programa Vlade te za pojedina pitanja stalne ili povremene prirode od značaja za obavljanje dužnosti predsjednika Vlade, predsjednik Vlade može imenovati savjetnike posebne savjetnike ili osnivati savjete i imenovati članove savjeta.

Za savjetnika predsjednika Vlade može se imenovati državni službenik, i to na cijelo ili određeno vrijeme trajanja mandata predsjednika Vlade.

Savjetnik predsjednika Vlade za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade.

Posebni savjetnici i savjeti mogu se imenovati na cijelo vrijeme trajanja mandata predsjednika Vlade ili na određeno vrijeme dok priroda posla to zahtijeva.

Za posebnog savjetnika iz stavka 1. ovoga članka mogu se imenovati osobe neovisno o njihovu radnopravnom statusu, a rješenjem o imenovanju može se odrediti naknada za njihov rad.

Na imenovanja i razrješenja posebnih savjetnika ne primjenjuju se odredbe propisa o zapošljavanju državnih službenika.

Pojedini član Vlade može, uz suglasnost predsjednika Vlade, imenovati i razriješiti posebnoga savjetnika uz odgovarajuću primjenu odredaba ovoga članka.

Za člana savjeta iz stavka 1. ovoga članka mogu se imenovati osobe iz reda znanstvenih, kulturnih i drugih javnih djelatnika, iz reda udruga civilnog društva, kao i gospodarstvenici i drugi stručnjaci za pitanja iz djelokruga rada savjeta koji su se istaknuli svojim radom.

Podaci o posebnim savjetnicima, kao i o članovima savjeta objavljuju se na posebnom obrascu na mrežnim stranicama Vlade u roku od 14 dana od dana njihova imenovanja.

Podaci o posebnim savjetnicima pojedinog člana Vlade iz stavka 7. ovoga članka objavljuju se na posebnom obrascu na mrežnim stranicama ministarstva u roku od 14 dana od dana njihova imenovanja.

Vlada će donijeti odluku kojom će propisati sadržaj obrazaca iz stavaka 9. i 10. ovoga članka.

Članak 23.a (NN 80/22)

Posebni savjetnik i član savjeta iz članka 23. ovoga Zakona dužan je svoje poslove obavljati zakonito i nepristrano pazeći pri tome da svoj privatni interes ne stavlja ispred javnog interesa.

Posebni savjetnik i član savjeta iz članka 23. ovoga Zakona dužan je u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju potpisati Izjavu o interesima i nepristranosti.

U slučaju nastanka okolnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti nepristranost posebnog savjetnika ili predstavljaju postojanje sukoba interesa ili mogućeg sukoba interesa, posebni savjetnik dužan je bez odgode izvijestiti predsjednika Vlade ili drugog člana Vlade za kojeg obavlja savjetničke poslove.

Vlada će donijeti odluku kojom će propisati sadržaj Izjave o interesima i nepristranosti iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 24.

Vlada može osnivati stalna i povremena radna tijela za davanje prijedloga, mišljenja, odnosno stručnih obrazloženja o pitanjima iz svoga djelokruga.

Sjednicama stalnoga radnog tijela Vlade, u pravilu, predsjedava jedan od potpredsjednika Vlade.

Stalna radna tijela Vlada osniva Poslovnikom, a povremena odlukom kojom se utvrđuje njihova zadaća i sastav.

Poslovnikom se detaljnije propisuju nadležnost i način rada radnih tijela Vlade.

Članak 25. (NN 119/14)

Vlada u okviru europskih poslova razmatra pitanja i donosi akte koji se odnose na usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije te raspravlja, usklađuje, potvrđuje i donosi stajališta Republike Hrvatske koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije.

Članak 26.

Vlada uredbom osniva urede, agencije, direkcije i druge stručne službe radi obavljanja poslova iz svojeg djelokruga i određuje njihov ustroj.

Uredom, agencijom, direkcijom, odnosno drugom službom Vlade upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno provedenom javnom natječaju.

Ravnatelj u odnosu na državne službenike i namještenike ureda, agencija, direkcija i drugih službi, ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Ravnatelj Ureda Vlade za svoj rad odgovara Vladi.

Na urede, agencije, direkcije i druge službe Vlade primjenjuju se propisi koji uređuju ustrojstvo, način rada i financiranja tijela državne uprave te propisi o državnim službenicima i namještenicima, ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno.

Članak 27. (NN 116/18)

Za obavljanje stručnih poslova, Vlada osniva:

– Ured za zakonodavstvo,

– Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,

– Ured za ravnopravnost spolova,

– Ured za udruge,

– Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske,

– Ured za protokol.

Vlada može za pojedine poslove osnovati i druge urede.

Nadležnost i način rada ureda Vlade detaljnije se uređuju uredbom Vlade.

Članak 28.

Na temelju pisanoga sporazuma između Vlade i drugih tijela državne vlasti, mogu se ustrojiti određene zajedničke službe.

Članak 29.

Za odlučivanje o upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i radi predlaganja odluka, Vlada može osnivati povjerenstva.

O osnivanju povjerenstva i imenovanju predsjednika i članova povjerenstva Vlada donosi odluku.

Rješenje Vlade, odnosno povjerenstva o upravnoj stvari je izvršno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članak 30. (NN 119/14)

Vlada donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom.

Vlada donosi uredbe za preuzimanje i provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije, ako za preuzimanje i provedbu tih akata nije potrebno donijeti zakon.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije Vlada može donijeti i odluke.

Vlada donosi Poslovnik kojim, sukladno ovom Zakonu, uređuje ustrojstvo, način rada, odlučivanje Vlade i vrste akata koje donosi Vlada.

Članak 31.

Vlada donosi odluke, rješenja i zaključke o pitanjima koja se ne uređuju uredbama.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis.

Zaključkom se utvrđuju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade.

Članak 32.

Uredbe i Poslovnik objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, ako tim aktima nije određen drugi rok njihovog stupanja na snagu.

Odluke, rješenja i zaključci mogu se objaviti u »Narodnim novinama«, ako tako odluči Vlada prilikom donošenja tih akata.

Članak 33.

Vlada odlučuje o sukobu nadležnosti između tijela državne uprave.

Članak 34. (NN 80/22)

Protiv člana Vlade ne može se voditi kazneni postupak za vrijeme trajanja mandata zbog kaznenog djela za koje je zapriječena kazna zatvora do 5 godina, bez prethodnog odobrenja Vlade.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, protiv člana Vlade može se voditi kazneni postupak, bez prethodnog odobrenja Vlade, za koruptivna kaznena djela za koja se progon poduzima po službenoj dužnosti.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Poslovnik.

Članak 36.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Vlada će donijeti akte o osnivanju Ureda predsjednika Vlade, Glavnog tajništva Vlade te ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Tajništvo Vlade, Ured predsjednika Vlade, uredi, agencije, direkcije i druge stručne službe Vlade osnovani do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom do donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 37.

Na radnopravni status državnih službenika i namještenika koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u državnoj službi u tijelima iz članka 36. ovoga Zakona primjenjuje se zakon kojim se uređuje radnopravni status državnih službenika.

Na radnopravni status državnih dužnosnika zatečenih u tijelima iz članka 36. ovoga Zakona primjenjuju se propisi o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Vladi Republike Hrvatske, (»Narodne novine«, br. 101/98., 15/00., 117/01., 199/03 i 77/09.).

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 116/18

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo unutarnjih poslova preuzima sve poslove iz djelokruga Ureda za razminiranje te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze te državne službenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Do donošenja rješenja o rasporedu državnih službenika, državni službenici iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove sukladno dosadašnjim rješenjima i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa sukladno tim rješenjima.

Na preuzete državne službenike iz stavka 1. ovoga članka koji neće biti raspoređeni primijenit će se odredbe zakona kojim se uređuje radnopravni status državnih službenika o stavljanju državnih službenika na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova s odredbama ovoga Zakona.

Čelnik tijela iz stavka 1. ovoga članka dužan je uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o Uredu za razminiranje (»Narodne novine«, br. 21/12.).

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 80/22

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske donijet će odluke iz članaka 2. i 3. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske i ministarstva će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke iz članka 2. ovoga Zakona, objaviti obrazac na svojim mrežnim stranicama.

Posebni savjetnici i članovi savjeta imenovani na temelju Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke iz članka 3. ovoga Zakona potpisati Izjavu o interesima i nepristranosti.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić