Povezani zakoni

Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

NN 06/74, 47/90, 72/94 , 80/22

na snazi od 10.10.1994. do 19.07.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa vrši se na način predviđen ovim zakonom ukoliko drugim zakonom nije drukčije određeno. 

Članak 2.

Ovjeravanje potpisa ili rukopisa je potvrđivanje njihove autentičnosti.

Ovjeravanje prijepisa je potvrđivanje istovjetnosti prijepisa sa njegovom izvornom ispravom.

Ovjeravanjem se ne potvrđuje istinitost sadržaja isprave.

 Članak 3. (NN 72/94)

Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa obavljaju županijski uredi za opću upravu i ispostave tih županijskih ureda te gradski ured Grada Zagreba za opću upravu (u daljnjem tekstu: uredi, ispostave i gradski ured.)

Ovjeravanje obavlja državni službenik.

Ovjeravanje rukopisa obavlja i javni bilježnik na način koji je Zakonom o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93. i 29/94.) propisan za ovjeravanje potpisa i prijepisa. 

Članak 4.

O izvršenim ovjerama potpisa, rukopisa i prijepisa vodi se poseban upisnik.

 

II. OVJERAVANJE POTPISA I RUKOPISA

 Članak 5.

Za dokaz istinitosti potpisa potrebno je da podnositelj isprave pred državnim službenikom svojeručno potpiše ispravu ili da izjavi da je potpis, koji se već nalazi na ispravi, njegov potpis. Na isti način se utvrđuje istinitost rukoznaka tj. otiska prsta.

Za dokaz istinitosti rukopisa potrebno je da podnositelj isprave izjavi pred državnim službenikom da je isprava napisana njegovom rukom.

 Članak 6.

Potvrda o ovjeri potpisa i rukopisa stavlja se na izvornu ispravu sa naznakom datuma ovjere i broja pod kojima je isprava uvedena u upisniku za ovjeravanje.

Ovjera se potvrđuje pečatom nadležnog tijela i potpisom državnog službenika.

 Članak 7.

Kad se ovjerava potpis ili rukoznak slijepih osoba ili potpis odnosno rukoznak osoba koje ne znaju čitati, mora se podnositelju pročitati isprava na kojoj se ovjerava potpis ili rukoznak. Kad se ovjerava potpis ili rukopis gluhih osoba koje ne znaju čitati, podnositelju se mora pomoću odgovarajućeg tumača pročitati isprava na kojoj se ovjerava potpis ili rukoznak.

Kad se ovjerava potpis ili rukoznak osobe koja ne razumije jezik na kojem je isprava napisana, mora se  podnositelju  prevesti sadržaj isprave. Ako službena osoba koja vrši ovjeru nije u mogućnosti da sama izvrši prijevod isprave, ispravu će podnositelju pročitati i njezin sadržaj prevesti sudski tumač.

U slučajevima iz prethodnih stavova u potvrdi o ovjeri mora se naznačiti da je postupljeno po tim odredbama.

 Članak 8.

Ako državni službenik koja vrši ovjeru ne razumije jezik na kojem je isprava napisana može odrediti, ako to smatra potrebnim, da ispravu prevede sudski tumač. Ako je isprava bila prevedena, to će se navesti u potvrdi o ovjeri.

Članak 9.

Potpis, rukoznak ili rukopis ovjerit će se pošto državni službenik prethodno utvrdi identitet podnositelja. Identitet se utvrđuje pomoću osobne iskaznice ili putovnice.

U opravdanim slučajevima može se identitet osoba iz stavka 1. utvrditi i pomoću dva punoljetna svjedoka, kojih se identitet utvrđuje osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Nije potrebno utvrđivati identitet podnositelja isprave u smislu stavka 1. i 2. ovog članka ukoliko ga osobno poznaje državni službenik koja vrši ovjeravanje.

U potvrdi o ovjeri mora se navesti na koji je način državni službenik utvrdila identitet podnositelja isprave.

 

III. OVJERAVANJE PRIJEPISA

Članak 10. (NN 72/94)

Prijepis koji treba ovjeriti mora se usporediti sa izvornom ispravom. Prijepis se mora slagati sa izvornom ispravom u pravopisu, interpunkcijama. Ako su u izvornoj ispravi neka mjesta ispravljena, preinačena, brisana, precrtana, umetnuta ili dodana, mora se to navesti u potvrdi o ovjeri prijepisa. Ovako će se postupiti i u slučaju kad je isprava poderana, oštećena ili ako je inače po svom vanjskom izgledu očito sumnjiva.

Fotokopije isprava imaju karakter prijepisa te će se pri ovjeri postupiti prema stavu 1. ovog člana.

Članak 11.

U potvrdi o ovjeri mora se izričito navesti da li je to prijepis izvorne isprave ili prijepis ovjerenog prijepisa odnosno prijepis običnog prijepisa izvorne isprave.

Isto tako mora se u potvrdi o ovjeri navesti da li je izvorna isprava pisana rukopisom (olovkom, kemijskom olovkom ili tintom), pisaćim strojem ili kojim drugim mehaničkim ili kemijskim sredstvom (fotokopija i sl.), kao i broj listova izvorne isprave i gdje se, prema znanju službene osobe koja vrši ovjeru ili prema tvrdnji stranke, nalazi izvorna isprava. Ako je izvornu ispravu donio podnositelj, potrebno je u potvrdi o ovjeri naznačiti prezime i ime te adresu podnositelja.

Ako prijepis ima više listova, svi listovi moraju biti prošiveni jamstvenikom na način određen naputkom za izvršenje ovog zakona.

U potvrdi o ovjeri mora biti naznačen broj i datum ovjere prijepisa. Potvrdu potpisuje državni službenik koja vrši ovjeru i na nju stavlja pečat nadležnog tijela.

Članak 12.

Kad se ovjerava prijepis samo jednog dijela isprave ili izvod iz isprave, prijepis mora biti tako sačinjen da se iz njega jasno vidi koji su dijelovi isprave ostali neprepisani.

Članak 13.

Ako državni službenik koja vrši ovjeru ne razumije jezik na kojem je isprava napisana, odredit će da sudski tumač izvrši uspoređivanje prijepisa sa izvornom ispravom ili sa prijepisom izvorne isprave.

 

IV. POSEBNI SLUČAJEVI OVJERAVANJA

 Članak 14.

Ovjeravanje isprava namijenjenih za upotrebu u inozemstvu vrši se na način određen propisima o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu, ako nije drukčije određeno međunarodnim ugovorom.

 Članak 15. (NN 72/94)

Ovjeravanje potpisa i prijepisa isprava kojima se uređuju pitanja iz međusobnih odnosa radnika i trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe u kojoj radnik radi ili je radio, može obavljati ovlaštena osoba u trgovačkom društvu, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi u kojoj radnik radi ili je u njoj radio.

Članak 16. (NN 72/94)

Tijela državne vlasti, jedinice lokalne samouprave i uprave, odnosno pravne osobe koje imaju javne ovlasti izdat će stranci ovjereni prijepis pismena odnosno isprave koja se kod njih nalaze, kad je to određeno zakonom ili drugim propisom.

Ovjeru iz stava 1. vrši službena osoba koju za to ovlasti čelnik tijela državne vlasti, jedinice lokalne samouprave i uprave, odnosno pravne osobe koje imaju javne ovlasti.

Ako je pismeno povjerljive prirode prijepis se može izdati samo po prethodnom odobrenju čelnika tijela državne vlasti, jedinice lokalne samouprave i uprave, odnosno pravne osobe koje imaju javne ovlasti.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 17. (NN 47/90, 72/94)

Ovlašćuje se ministar uprave da po potrebi donosi propise za provođenje ovog Zakona.

Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se na odgovarajući način Naputak za provođenje Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa ("Narodne novine", br. 23/74.).

Članak 18.

Općinski sudovi vršit će ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa prema dosadašnjim propisima do 30. lipnja 1974.

 Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (»Službeni list FNRJ« broj 105/47 i »Službeni list SFRJ« broj 16/65 i 7/67 te »Narodne novine« broj 52/71).

 Članak 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 47/90

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Prijelazne i završne odredbe iz NN 72/94

Članak 6.

Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa obavljat će uredi, ispostave i gradski ured, sve dok ne započne s radom onoliki broj javnih bilježnika koliko ima tih ureda i ispostava, te područnih ureda u Gradu Zagrebu, u kojima su se obavljali ti poslovi na području pojedinog općinskog suda do stupanja na snagu ovoga Zakona, a iznimno sve dok ne započne s radom najmanje po jedan javni bilježnik za područje pojedinog općinskog suda.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka uredi, ispostave i gradski ured naplaćivat će upravnu pristojbu u visini javnobilježničke tarife i javnobilježničke pristojbe.

Ministar uprave, po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa, donijet će rješenje o prestanku obavljanja poslova ovjeravanja potpisa, rukopisa i prijepisa za svaki ured, ispostavu i gradski ured kada se ispune pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

U cijelom tekstu zakona riječ: "član" zamjenjuje se riječju: "članak", riječ: "stav" riječju: "stavak", riječi: "ovlaštena službena osoba" riječima: "državni službenik", riječ "podnosilac" riječju: "podnositelj", riječ: "zavedena" riječju: "uvedena", riječ: "organa" riječju: "tijela", riječi: "osobna karta" riječima: "osobna iskaznica", riječ: "pasoš" riječju: "putovnica", riječ: "uputstvo" riječju: "naputak", riječ: "prelazne" riječju: "prijelazne" te riječ: "rukovodilac" riječju: "čelnik", sve u odgovarajućem rodu, broju i padežu."

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

 

Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

NN 80/22

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (»Narodne novine«, br. 6/74., 47/90. i 72/94.) i Uputstvo za provođenje Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (»Narodne novine«, br. 23/74. i 72/94.).

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić