Povezani zakoni

Zakon o doprinosima

pročišćeni tekst zakona

NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23, 114/23

na snazi od 01.12.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

PROČIŠĆENI PODZAKONSKI PROPISI

I. TEMELJNE ODREDBE I NAČELA

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (u daljnjem tekstu: doprinosi), vrste doprinosa i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obveza i način obračunavanja, obveza plaćanja i rokovi za uplatu, obveza izvješćivanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja doprinosa.

2. Pravilnik o doprinosima - PROČIŠĆENI TEKST

Članak 2. (NN 106/18)

(1) Obveznim osiguranjima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

1. obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

2. obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje,

3. obvezno zdravstveno osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

(2) Obvezna osiguranja, obvezno osigurane osobe, prava iz osiguranja i nositelji obveznih osiguranja uređeni su propisima o obveznim osiguranjima i posebnim propisima.

Članak 3.

(1) Obvezno osiguranim osobama smatraju se fizičke osobe koje se, ovisno o njihovu radnom ili socijalnom statusu, sukladno propisima o obveznim osiguranjima ili posebnim propisima, smatraju obvezno osiguranim osobama.

(2) Obvezno osiguranim osobama smatraju se i stranci u Republici Hrvatskoj te članovi njihovih obitelji sukladno propisima o zdravstvenoj zaštiti stranaca.

Članak 4.

(1) Obvezom doprinosa u užem smislu smatra se teret što ga obveznik doprinosa na teret svojih sredstava ima uplatiti za svoje osobno osiguranje ili što ga obveznik doprinosa na teret svojih sredstava ima uplatiti u korist druge osobe – osiguranika. Obvezom doprinosa u širem smislu smatraju se i druge obveze, odnosno postupci: obračunavanje obveze, plaćanje nastale obveze te izvješćivanje o nastaloj obvezi doprinosa.

(2) Obveznikom doprinosa smatra se osiguranik ili druga pravna odnosno fizička osoba ili poslovni subjekt kojem je ovim Zakonom propisana obveza doprinosa, obveza utvrđivanja, odnosno obračunavanja ili plaćanja doprinosa ili izvješćivanja.

(3) Odredbe o obvezi doprinosa odnose se i na strance koji se u skladu s propisima o obveznim osiguranjima i ovisno o svome radnom ili socijalnom statusu u Republici Hrvatskoj smatraju obvezno osiguranim osobama, odnosno koji u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnosti ili ostvaruju primitke prema kojima je propisana obveza doprinosa, osim ako međudržavnim ugovorima nije drugačije uređeno.

Članak 5. (NN 106/18)

(1) Obveza je doprinosa vezana uz razdoblje provedeno u osiguranju i uz osnovu osiguranja. Početak i prestanak razdoblja osiguranja te osnovu osiguranja utvrđuju nositelji obveznih osiguranja.

(2) Fizička osoba koja ima uređen status osiguranika prema nekoj od osnova obveznih osiguranja a osim toga:

1. obavlja samostalnu djelatnost obrta i s obrtom izjednačenu djelatnost ili samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja ili samostalnu djelatnost športaša ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva ili ostale samostalne djelatnosti, ili

2. član je uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator ili upravitelj zadruge, a nije osiguran po toj, već po nekoj drugoj osnovi osiguranja, ili

3. ostvaruje primitke od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, ili

4. ostvaruje primitke od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak ili dohodak od imovine i imovinskih prava, ali prema tim primicima utvrđuje dohodak na način propisan za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti ili prema tim primicima utvrđuje dobit, obveznik je doprinosa prema osnovi osiguranja, ali i prema ostalim osnovama iz točaka 1., 3. i 4., ovoga stavka pa se obveze doprinosa po više osnova i za isto razdoblje međusobno ne isključuju. Fizičkoj osobi iz stavka 2. točke 2. utvrđuje se razlika obveze doprinosa sukladno člancima 187.c do 187.g ovoga Zakona.

(3) Osobom koja ima uređen status osiguranika smatra se fizička osoba koja je kod nositelja obveznih osiguranja prijavljena ili je trebala biti prijavljena kao osigurana osoba po osnovi obveznog osiguranja za koju je, ovim Zakonom, propisana obveza doprinosa.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obveza doprinosa prema stavku 2. ovoga članka nije nužno vezana uz razdoblje provedeno u osiguranju.

Članak 6.

(1) Poslovima prikupljanja doprinosa smatraju se: utvrđivanje obveze i obračunavanje iznosa doprinosa, prikupljanje podataka o obračunanim obvezama od drugih obveznika obračunavanja, evidentiranje nastalih obveza, naplata i prisilna naplata, nadzor, pokretanje i provođenje prekršajnog postupka zbog povreda odredaba ovoga Zakona, izvješćivanje nositelja osiguranja o utvrđenoj osnovici, obračunanim i naplaćenim doprinosima te ostali poslovi bitni za prikupljanje doprinosa.

(2) Poslove prikupljanja doprinosa obavlja Porezna uprava.

II. OPĆE ODREDBE

1. Objašnjenje pojmova

Članak 7. (NN 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 114/23)

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. djelatnost obrta samostalna je djelatnost obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti upisana u obrtni registar, sukladno propisima o obrtu, a koja je djelatnost osnovno zanimanje fizičke osobe po kojoj je osnovi obvezno osigurana;

2. brisano;

3. djelatnost slobodnog zanimanja samostalna je djelatnost fizičke osobe koja je po osnovi obavljanja te djelatnosti obvezno osigurana, a ta je djelatnost:

3.1. upisana u registar tijela državne uprave mjerodavnog za izdavanje odobrenja fizičkim osobama za obavljanje profesionalne djelatnosti, sukladno posebnim propisima, ili je

3.2. upisana u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja na osnovi članstva u strukovnoj udruzi ili strukovnoj komori ili na njezin zahtjev;

4. djelatnost poljoprivrede i šumarstva samostalna je djelatnost fizičke osobe upisana u registar tijela mjerodavnog za poljoprivredu, ili je, na njezin zahtjev, upisana u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja te djelatnosti te je obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koja je djelatnost osnovno zanimanje fizičke osobe po kojoj je osnovi obvezno osigurana;

5. ostale samostalne djelatnosti jesu djelatnosti fizičkih osoba s obilježjem samostalnosti, trajnosti i namjere stvaranja izvora dohotka ili dobiti i po osnovi obavljanja tih djelatnosti upisane su u registar obveznika poreza na dohodak te su po toj osnovi obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a nositelju je ta djelatnost osnovno zanimanje i po toj se osnovi, sukladno propisima o obveznim osiguranjima, smatra obvezno osiguranom osobom, a to su:

5.1. djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja i registracije,

5.2. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit,

5.3. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit,

5.4. ostale djelatnosti upisane u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti i po osnovi koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;

6. druga djelatnost je samostalna djelatnost iz točaka 1. do 5. ovoga članka koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja. Drugom djelatnošću smatra se i djelatnost samozaposlene osobe prema kojoj se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, koja se obavlja u drugoj državi članici, ako se ista obavlja istodobno uz radni odnos, odnosno zaposlenje u Republici Hrvatskoj i/ili u drugoj državi članici ili uz neku drugu osnovu osiguranja;

7. doprinos iz osnovice jest doprinos obračunan po odbitku, sadržan je u primitku, odnosno u osnovici prema kojoj je obračunan, obustavlja se od primitka te je obveza osobe koja ostvaruje primitak;

8. doprinos na osnovicu jest doprinos obračunan prema propisanoj osnovici, nije sadržan u primitku odnosno u osnovici prema kojoj je obračunan te je obveza sredstava isplatitelja primitka prema kojemu je obveza utvrđena ili samog osiguranika ili druge osobe kojoj je propisana obveza doprinosa u korist osiguranika;

9. drugi dohodak je primitak ili dio primitka od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak. Drugim dohotkom smatra se i primitak po osnovi kojega se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada kada ga poslodavac isplaćuje ili daje u naravi bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika, a taj se primitak ne odnosi na naknadu za rad za trajanja radnog odnosa niti je primitak stečen unutar vremena u kojem je postojao radni odnos;

10. država članica jest država članica Europske unije, država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarska konfederacija;

11. inozemstvo jest područje drugih država članica iz točke 10. ovoga članka i trećih država;

12. izabrana ili imenovana osoba jest fizička osoba koja je po osnovi obavljanja dužnosti u predstavničkom ili izvršnom tijelu državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave, od strane toga tijela, prijavljena na obvezna osiguranja;

13. izaslani radnik jest:

13.1. osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca izaslana u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja sukladno propisima o obveznim osiguranjima, propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju za vrijeme rada u inozemstvu ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske te

13.2. osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u inozemstvo radi obavljanja dužnosti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske i

13.3. osoba koja je od inozemnog poslodavca izaslana na rad u tuzemno društvo, a sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odredbama međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju ima uređen status u osiguranju države poslodavca;

14. osnovica za obračun doprinosa iznos je, općenito, prema kojemu se obračunavaju iznosi doprinosa za određeno razdoblje u osiguranju;

15. godišnja osnovica iznos je prema kojemu se obračunavaju iznosi doprinosa za određenu godinu po osnovi obavljanja druge djelatnosti;

16. mjesečna osnovica propisani je iznos prema kojemu je obveza obračunati i uplatiti doprinose, ovisno o osnovi osiguranja, za jedan mjesec staža u mirovinskom osiguranju i za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za određeni mjesec proveden u tim osiguranjima s punim radnim vremenom;

17. najniža mjesečna osnovica najniži je iznos prema kojemu je obveza obračunati i uplatiti doprinose za jedan mjesec staža u mirovinskom osiguranju te za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za određeni mjesec proveden u tim osiguranjima s punim radnim vremenom;

18. najviša mjesečna osnovica najviši je iznos do kojega je obveza obračunati i uplatiti doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje kada je osnovica za obračun doprinosa plaća osim poduzetničke plaće;

19. najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po stopama iz članka 13. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, i to prema svim osnovama za jednu godinu;

20. mirovanje obveze doprinosa jest pravo obveznika doprinosa prema kojemu taj obveznik nema obvezu doprinosa u dijelu koji se odnosi na razdoblje, odnosno mjesec ili na dio mjeseca za koji ostvaruje pravo na naknadu plaće prema posebnom propisu, a na teret nositelja obveznih osiguranja odnosno državnog proračuna kao i u slučajevima korištenja prava na privremenu nesposobnost za rad bez prava na naknadu plaće u skladu s propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju;

21. mirovina je primitak koji se fizičkoj osobi – umirovljeniku isplaćuje po osnovi prava iz obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske, osim invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti koja se isplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti;

22. naknada njegovatelju primitak je što ga isplatitelj naknade, prema posebnom propisu, isplaćuje osobi koja pruža pomoć i njegu HRVI iz Domovinskog rata, a ukupan iznos naknade (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos koji se isplaćuje toj osobi;

23. naknada plaće primitak je koji je isplaćen ili je trebao biti isplaćen osiguraniku kao pravo po osnovi obveznih osiguranja ili pravo prema posebnom propisu;

24. naknada športskom sucu i delegatu primitak je od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a isplaćuje se kao naknada za sudjelovanje na natjecanjima amaterskih športskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja određenoga nacionalnoga športskog saveza, na natjecanjima učeničkih i studentskih športskih klubova te na međunarodnim natjecanjima tih klubova koja se, u skladu s propisima o športu, održavaju u Republici Hrvatskoj te prema kriterijima uređenima propisom koji donosi ministar financija na prijedlog čelnika središnjeg tijela uprave nadležnog za šport;

25. naknada za autorsko pravo ili srodna prava jest primitak od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i predujam poreza na dohodak obračunava po odbitku;

26. naknada za umjetničko djelo jest primitak od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i predujam poreza na dohodak obračunava po odbitku;

27. nezaposlena osoba je osoba koja se kao nezaposlena vodi u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, sukladno propisima o zapošljavanju;

28. nositelji obveznih osiguranja jesu javne ustanove – zavodi koji obavljaju poslove obveznih osiguranja u skladu s propisima o obveznim osiguranjima;

29. njegovatelj je fizička osoba koja pruža pomoć i njegu HRVI iz Domovinskog rata u skladu s posebnim propisom po kojoj je osnovi i osigurana;

30. obračunska isprava je pisani dokument koji je dužan sastaviti obveznik obračunavanja doprinosa prije sastavljanja obračunske prijave (izvješća) te sadrži podatke o osiguraniku, vrsti i iznosu osnovice za obračun doprinosa, vrsti i iznosu obveze doprinosa i razdoblju na koje se osnovica i doprinosi odnose i druge podatke bitne za sastavljanje obračunske prijave;

31. osoba koja se prvi put zapošljava jest fizička osoba koju poslodavac, po osnovi ugovora o radu, odnosno ugovora o stručnom osposobljavanju za rad prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju, odnosno ima evidentiran staž do osam dana (uključujući i osmi dan) po osnovi drugog dohotka, osim po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti, niti je staž mirovinskog osiguranja ostvario kod inozemnog nositelja obveznoga mirovinskog osiguranja, osim fizičke osobe iz točke 54. ovoga članka;

32. osoba kojoj je oduzeta sloboda jest fizička osoba s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojoj je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda i nalazi se u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa;

33. plaća je primitak što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca te predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe isplaćuje ili daje u naravi ili ga je bio dužan isplatiti radniku, odnosno osiguraniku po osnovi radnog odnosa ili izabranoj ili imenovanoj osobi za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, a od tog se primitka, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos;

34. ostali primici jesu primici što ih poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca te predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe, osim plaće, isplaćuje ili daje u naravi ili ih je bio dužan isplatiti radniku, odnosno osiguraniku po osnovi radnog odnosa ili izabranoj ili imenovanoj osobi za rad u određenom mjesecu ili godini ili općenito vezano uz radni odnos prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, a od tih se primitaka, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos;

35. poduzetnička plaća jest primitak što ga sebi za određeni mjesec isplaćuje osiguranik po osnovi samostalnih djelatnosti iz točaka 1. do 6. ovoga članka koji od tih djelatnosti utvrđuje dobit, od kojega se primitka, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos;

36. poslodavac je poslovni subjekt za kojega radnik u radnom odnosu, u skladu s propisima o radu i drugim propisima koji uređuju radne odnose, obavlja određene poslove, te:

36.1. inozemna organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ne uživa diplomatski imunitet (strano predstavništvo, podružnica, međunarodna organizacija i ustanova),

36.2. inozemna fizička osoba koja za svoje osobne potrebe zapošljava druge fizičke osobe,

36.3. diplomatska misija i konzularni ured strane države te međunarodna organizacija ili predstavništvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji uživaju diplomatski imunitet i

36.4. diplomatski predstavnik – konzul u Republici Hrvatskoj koji za svoje osobne potrebe zapošljava hrvatske državljane;

37. poslovni subjekti su pravne osobe i tijela državne i javne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te fizičke osobe i skupine osoba koje nemaju svojstvo pravne osobe ako su poslodavci ili ako isplaćuju primitke za koje je ovim Zakonom propisana obveza doprinosa;

38. preuzimatelj obveze poslovni je subjekt koji preuzme obvezu plaćanja doprinosa umjesto obveznika doprinosa. Preuzimatelj obveze doprinosa je i osiguranik po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici koji je od tog poslodavca preuzeo obvezu doprinosa;

39. prosječna plaća je prosječni iznos mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz tekuće godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku. Sastoji se od iznosa doprinosa koji se obračunavaju iz osnovice te od iznosa poreza i prireza porezu na dohodak i od neto iznosa, a služi za izračun mjesečnih osnovica i najniže mjesečne osnovice, najviše mjesečne osnovice, najviše godišnje osnovice i godišnje osnovice za obračun doprinosa za razdoblje u obveznom osiguranju u godini koja slijedi iza godine na koju se prosječna plaća odnosi;

40. prosječna neto plaća je prosječni iznos mjesečne neto plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku i služi za utvrđivanje obveze doprinosa za razdoblje u osiguranju godine koja slijedi iza godine na koju se prosječna neto plaća odnosi;

41. puno radno vrijeme jest najviše dopušteno radno vrijeme od 40 sati tjedno, osim ako zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije određeno puno radno vrijeme ili skraćeno radno vrijeme u trajanju kraćem od 40 sati tjedno;

42. nepuno radno vrijeme jest ugovoreno radno vrijeme u trajanju kraćem od 40 sati tjedno, odnosno u trajanju kraćem od tjednog radnog vremena uređenog zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu;

43. radni odnos jest odnos poslodavca i radnika uređen propisima o radu i drugim propisima o radu koji uređuju odnose poslodavca i radnika, odnosno dužnosnika i službenika ili namještenika;

44. registar obveznika doprinosa posebna je evidencija Porezne uprave o obveznicima doprinosa i o obveznicima koji su dužni sami utvrditi obvezu doprinosa odnosno obračunati iznose doprinosa i o tome izvijestiti Poreznu upravu;

45. roditelj njegovatelj je osoba sa statusom priznatim po osnovi roditelja djeteta kojemu je zbog održavanja kvalitete života potrebno pružanje specifične njege sukladno posebnom propisu;

46. saldo doprinosa iznos je doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje dospjelog a neuplaćenog ili više uplaćenog sa stanjem na dan 1. siječnja 2003. što ga je Porezna uprava preuzela od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje dospjelog a neuplaćenog (dug) ili više uplaćenog (preplata) sa stanjem na dan 1. siječnja 2005. godine što ga je Porezna uprava preuzela od Središnjeg registra osiguranika;

47. službeni put u inozemstvo jest boravak osiguranika u inozemstvu po nalogu poslodavca ili isplatitelja primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, ili po potrebi samostalne djelatnosti iz točaka 1. do 6. ovoga članka, u trajanju do 30 dana neprekidno;

48. službeni boravak u inozemstvu jest boravak osiguranika u inozemstvu po nalogu poslodavca radi obrazovanja, stručnog usavršavanja ili poslijediplomskog studija odnosno zbog drugih razloga a u tom razdoblju nije prekinut radni odnos niti je prekinuto osiguranje po istoj osnovi, u trajanju duljem od 30 dana neprekidno;

49. umirovljenik je fizička osoba koja je stekla pravo iz obveznoga mirovinskog osiguranja od tuzemnog isplatitelja mirovine ili inozemnog isplatitelja mirovine sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu, obiteljsku mirovinu, privremenu invalidsku mirovinu, invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti pod uvjetom da nije zaposlena ili ne obavlja djelatnost iz točaka 1. do 5. ovoga članka. Korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti koji je zaposlen ili obavlja djelatnost iz točaka 1. do 5. ovoga članka ne smatra se umirovljenikom u smislu ovoga Zakona;

50. poslodavac koji ne uplaćuje doprinose jest poslodavac:

50.1. koji najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca Poreznoj upravi nije putem propisanog izvješća za svakog pojedinog osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca dostavio podatak o mjesečnoj obvezi doprinosa dospjeloj u tom mjesecu ili podatak o činjenici da u tom mjesecu ne postoji obveza doprinosa zbog korištenja prava iz socijalnih osiguranja;

50.2. koji je najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca prikazao isplatu plaće, osim isplate zaostale plaće, i/ili mjesečnu obvezu doprinosa dospjelu u tom mjesecu za osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika u propisanom izvješću, a u službenim evidencijama Porezne uprave, na dan dostave podataka bankama, ima evidentirane dospjele, a neplaćene obveze po pojedinoj brojčanoj oznaci vrste doprinosa za osiguranike s osnove radnog odnosa i/ili osiguranike s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca u iznosu ukupne obveze doprinosa iskazane u prethodnom mjesecu na propisanim izvješćima za navedene osiguranike i više;

51. ostali poslodavci jesu poslodavci iz točke 36. ovoga stavka osim poslodavaca iz točke 50. ovoga stavka;

52. banka jest kreditna institucija, osnovana prema zakonu kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, pod kojom se podrazumijeva banka, štedna banka i podružnica strane banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;

53. ovlaštena agencija jest Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Fina);

54. mlada osoba – jest fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem,

55. vrijednosni kupon je javna isprava kojom se dokazuje da je poslodavac za sezonskog radnika u poljoprivredi uplatio doprinose za obvezna osiguranja;

56. sezonski radnik u poljoprivredi je osoba koja na temelju ugovora o sezonskom radu obavlja privremene odnosno povremene poslove u poljoprivredi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje tržište rada;

57. poslodavac koji može zapošljavati na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi je fizička ili pravna osoba koja obavlja registriranu poljoprivrednu djelatnost, fizička osoba nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno fizička osoba;

58. razlika obveze doprinosa je razlika utvrđena po osnovi člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, utvrđena rješenjem Porezne uprave.

2. Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja

Članak 8.

Radi jedinstvene primjene odredaba o obvezi i obvezniku doprinosa te postupku utvrđivanja obveze doprinosa za osiguranika – pojedinca, utvrđuju se jedinstveni nazivi pojedinih osnova obveznih osiguranja za koje je ovim Zakonom propisana obveza doprinosa, i to:

1. osnove prema radnom i/ili socijalnom statusu osiguranika,

2. osnove obveznih osiguranja u određenim i posebnim okolnostima i

3. osnove radi obvezne zdravstvene zaštite stranaca u Republici Hrvatskoj.

 

2.1. Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja prema radnom i/ili socijalnom statusu

Članak 9. (NN 148/13, 41/14, 106/18, 33/23, 114/23)

(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznoga mirovinskog i obveznoga zdravstvenog osiguranja prema radnom i/ili socijalnom statusu osiguranika jesu:

1. radni odnos – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 1. točki 1. ili 4. ili56. ili stavku 4. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 1. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

2. izabrane ili imenovane osobe – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 2. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

3. radni odnos – izaslani radnik – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 1. točki 6. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 1. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

4. stručno osposobljavanje za rad prema posebnim propisima – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 5. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

5. nezaposlena osoba i korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (nezaposlena osoba) ili

– članku 27. stavku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnost);

6. njegovatelj HRVI – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 20. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

7. roditelj njegovatelj, njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili njegovatelj osobe s invaliditetom – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 14. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 7. stavku 1. točki 25. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

8. pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 16. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 1. i 3. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

9. djelatnost obrta– obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

10. djelatnost slobodnog zanimanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

11. djelatnost športaša (profesionalna) – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

12. djelatnost poljoprivrede i šumarstva – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 4. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

13. ostale samostalne djelatnosti – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 5. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

14. poljoprivreda – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 7. stavku 1. točki 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

14.a poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 7. stavku 1. točki 8. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

14.b osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika – obvezno osigurane osobe prema članku 11.a Zakona o mirovinskom osiguranju;

15. član uprave i izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 12. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 4. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

16. svećenik i drugi vjerski službenik vjerske zajednice – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 13. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 9. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

17. roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 14. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju;

18. zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 15. stavku 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 3. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

19. zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 15. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 3. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

20. primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 17. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

21. produženo mirovinsko osiguranje – obvezno osigurane osobe prema članku 18. stavku 2. i stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;

22. produženo mirovinsko osiguranje bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata – obvezno osigurane osobe prema članku 18. stavku 5. Zakona o mirovinskom osiguranju;

23. produženo mirovinsko osiguranje stalnog sezonskog radnika – obvezno osigurane osobe prema članku 18. stavku 4. Zakona o mirovinskom osiguranju;

24. korisnik mirovine ili invalidnine od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 12. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

25. brisano;

25.a korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

26. osoba koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 22. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

27. osoba koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad u drugu pravnu osobu – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 23. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

28. osoba upućena u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 24. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

29. osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi – obvezno osigurane osobe prema članku 13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

30. član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu – obvezno osigurane osobe prema članku 14. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

31. domaća radinost i sporedno zanimanje – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 6. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

32. nezaposlena osoba – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točkama 13., 16., 17. i 19. i članku 11. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba prema propisima o zapošljavanju;

33. osoba s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojoj je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda i nalazi se u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 28. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

34. sezonski radnik u poljoprivredi – obvezno osigurane osobe prema članku 9. stavku 1. točki 7. Zakona o mirovinskom osiguranju,

35. udomitelj – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 14. stavku 4. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 7. stavku 1. točki 28. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da u slučaju izmjena i dopuna propisa o obveznim osiguranjima navedenih u stavku 1. ovoga članka, i to u dijelu koji uređuje obvezno osigurane osobe, odnosno donošenja novih propisa može provedbenim aktom utvrditi jedinstvene nazive osnova osiguranja u skladu s tim promjenama i za te osnove osiguranja propisati obvezu doprinosa, vrste i stope za obračun doprinosa, obveznika doprinosa, obveznika obračunavanja doprinosa, obveznika plaćanja doprinosa, osnovice za obračun doprinosa i način njihova utvrđivanja, obvezu i način obračunavanja, obvezu plaćanja i rokove za uplatu i obvezu izvješćivanja.

2.2. Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja u određenim i posebnim okolnostima

Članak 10. (NN 148/13, 41/14, 114/23)

(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja za osobe osigurane na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u određenim okolnostima za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i/ili na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti jesu:

1. učenici i studenti za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

2. učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

3. nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

4. djeca sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

5. osobe koje obavljaju određene poslove za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, rada za opće dobro sukladno posebnom propisu, primjene sigurnosnih mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti, kao i odgojnih mjera – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

6. osobe koje sudjeluju u spašavanju ili obrani od elementarnih nepogoda, kao što su požar, poplava, potres i ostale nepogode uzrokovane višom silom, ili u spašavanju života građana, ili u otklanjanju materijalne štete koja prijeti imovini – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 20. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točkama 5. i 9. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

7. članovi dobrovoljnoga vatrogasnog društva sudjelujući u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama, pri odlasku na vježbu i na povratku s vježbe te za vrijeme obučavanja koje organizira vatrogasno društvo – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 20. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

8. osobe koje obavljaju dužnosti građana u obrani u skladu s propisima o obrani – obvezno osigurane osobe prema članku 20. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;

9. osobe koje pomažu redarstvenim službama u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

10. osobe koje na zahtjev državnih tijela pružaju pomoć tim tijelima i tom se prilikom ozlijede ili razbole – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 21. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

11. športaši, treneri i organizatori u sklopu organizirane amaterske športske aktivnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

12. osobe koje kao članovi gorske spasilačke službe ili kao ronioci obavljaju zadatke spašavanja života ili otklanjanja, odnosno sprječavanja opasnosti koje neposredno ugrožavaju život ili imovinu građana – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

13. osoba na odsluženju vojnog roka (ročnik), obveznik civilne službe (civilni obveznik) i pričuvnik za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

14. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

15. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i obavješćivanja – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 12. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da u slučaju izmjena i dopuna propisa o obveznim osiguranjima navedenih u stavku 1. ovoga članka, i to u dijelu koji uređuje obvezno osigurane osobe, odnosno donošenja novih propisa može provedbenim aktom utvrditi jedinstvene nazive osnova osiguranja u skladu s tim promjenama i za te osnove osiguranja propisati obvezu doprinosa, vrste i stope za obračun doprinosa, obveznika doprinosa, obveznika obračunavanja doprinosa, obveznika plaćanja doprinosa, osnovice za obračun doprinosa i način njihova utvrđivanja, obvezu i način obračunavanja, obvezu plaćanja i rokove za uplatu i obvezu izvješćivanja.

2.3. Jedinstveni nazivi osnova za zdravstvenu zaštitu stranaca u Republici Hrvatskoj

Članak 11. (NN 148/13, 106/18)

(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznog zdravstvenog osiguranja stranaca u Republici Hrvatskoj jesu:

1. stranac – obvezno osigurane osobe prema članku 6. stavku 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj;

2. član obitelji stranca – obvezno osigurana osoba prema članku 6. stavku 3. i članku 12. stavku 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj;

3. stranac za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije – obvezno osigurane osobe prema članku 6. stavku 9. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da u slučaju izmjena i dopuna propisa o obveznim osiguranjima navedenih u stavku 1. ovoga članka, i to u dijelu koji uređuje obvezno osigurane osobe, odnosno donošenja novih propisa može provedbenim aktom utvrditi jedinstvene nazive osnova osiguranja u skladu s tim promjenama i za te osnove osiguranja propisati obvezu doprinosa, vrste i stope za obračun doprinosa, obveznika doprinosa, obveznika obračunavanja doprinosa, obveznika plaćanja doprinosa, osnovice za obračun doprinosa i način njihova utvrđivanja, obvezu i način obračunavanja, obvezu plaćanja i rokove za uplatu i obvezu izvješćivanja.

III. VRSTE DOPRINOSA, STOPE ZA OBRAČUN I NAČIN PRIKUPLJANJA

Članak 12. (NN 106/18)

Ovisno o statusu osiguranika u odnosu na obvezna osiguranja, za financiranje obveznih osiguranja obveza je obračunavanja i plaćanja doprinosa po vrstama i stopama za obračun, i to:

1. doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

2. doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti i

3. doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

1. Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

Članak 13. (NN 148/13, 115/16, 106/18)

(1) Za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti vrste doprinosa i stope za obračun jesu:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – koji se:

1.1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava po stopi od 20%

1.2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava po stopi od 15%

2. posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima – koji se obračunava po stopi od 5%

3. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem:

3.1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:

3.1.1. kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,86%

3.1.2. kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 7,84%

3.1.3. kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 11,28%

3.1.4. kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 17,58%

3.2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:

3.2.1. kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 3,61%

3.2.2. kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 5,83%

3.2.3. kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 8,39%

3.2.4. kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 13,07%.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz članka 9. stavka 1. točke 14.a ovoga Zakona i za osiguranika po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika iz članka 9. stavka 1. točke 14.b ovoga Zakona doprinos za mirovinsko osiguranje:

1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava se po stopi od 10%

2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 5%.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak iz članka 9. stavka 1. točke 20. ovoga Zakona i prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona doprinos za mirovinsko osiguranje:

1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava se po stopi od 10%

2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 7,5%.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, za osiguranike iz članka 10. stavka 1. točke 2. i 4. ovoga Zakona posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima obračunava se po stopi od 1%.

(5) Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti plaćaju se u korist računa državnog proračuna.

2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Članak 14. (NN 148/13, 41/14, 115/16, 106/18, 33/23)

(1) Za obvezno zdravstveno osiguranje vrste doprinosa i stope za obračun jesu:

1. doprinos za zdravstveno osiguranje – koji se obračunava po stopi od 16,5%

2. posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – koji se obračunava po stopi od 10%,

3. dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe i za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda – koji se obračunava po stopi od 5%.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik iz članka 9. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz članka 9. stavka 1. točke 14.a ovoga Zakona, za osiguranika po osnovi svećenik i drugi vjerski službenik vjerske zajednice iz članka 9. stavka 1. točke 16. ovoga Zakona, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak iz članka 9. stavka 1. točke 20. ovoga Zakona i prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od 7,5%.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, za osiguranu osobu koja boravi u inozemstvu na službenom putu, posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu obračunava se po stopi od 20%.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 4. ovoga članka, za osiguranike iz članka 10. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti obračunava se po stopi od 0,1%.

(5) Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaća plaćaju se na način kako je uređeno naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, Ministarstva financija i sukladno s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 15.

Brisan.

Članak 16. (NN 143/14, 106/18)

Brisan.

5. Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

Članak 17. (NN 115/16)

(1) Za obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje vrste doprinosa i stope za obračun jesu:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koji se obračunava po stopi od 5%,

2. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:

2.1. kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 1,25%

2.2. kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,01%

2.3. kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,89%

2.4. kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,51%.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak iz članka 9. stavka 1. točke 20. ovoga Zakona i prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 2,5%.

(3) Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju se u korist osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda, a putem uplatnog računa Središnjeg registra osiguranika.

IV. OBVEZA DOPRINOSA I DRUGE OBVEZE

1. Obveze doprinosa i druge obveze za osiguranike prema radnom i/ili socijalnom statusu

Članak 18.

Za osiguranike iz članka 9. ovoga Zakona obveza doprinosa (teret) te obveznik i obveza obračunavanja, obveza plaćanja i izvješćivanja, vrste doprinosa i stope za obračun, osnovica za obračun doprinosa, način obračunavanja, rokovi za uplatu i obveza izvješćivanja ovise o osnovi osiguranja, odnosno o radnom i/ili socijalnom statusu osiguranika.

1.1. Za osiguranika po osnovi radnog odnosa

Članak 19.

(1) Za osiguranika po osnovi radnog odnosa (članak 9. stavak 1. točka 1.) obveznik doprinosa iz osnovice je osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

Članak 19.a (NN 148/13)

(1) Za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, obveznik doprinosa iz osnovice jest osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

Članak 20. (NN 143/14, 106/18)

(1) Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema mjesečnoj osnovici – plaći iz članka 21. i prema ostalim primicima iz članka 22. ovoga Zakona, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika koji se prvi put zapošljava i prema mjesečnoj osnovici iz članka 21. ovoga Zakona obračunavaju se doprinosi iz osnovice i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

(3) Obveza doprinosa sukladno stavku 2. ovoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do jedne godine.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika mladu osobu i prema mjesečnoj osnovici iz članka 21. ovoga Zakona obračunavaju se doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

(5) Obveza doprinosa sukladno stavku 4. ovoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do pet godina.

Članak 21. (NN 115/16, 106/18)

(1) Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest plaća odnosno primitak od nesamostalnog rada, oporeziv porezom na dohodak, što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca isplaćuje ili daje u naravi ili je bila dužna isplatiti osiguraniku za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu.

(2) Mjesečna osnovica utvrđena prema stavku 1. ovoga članka ne može iznositi manje od najvišeg iznosa što ga je poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca dužna isplatiti osiguraniku prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu koji uređuje obveze poslodavca prema radniku, i ne može za rad u punom radnom vremenu biti niža od najniže mjesečne osnovice, odnosno za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor ili likvidator trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65.

(3) Mjesečnom osnovicom – plaćom smatraju se i novčana naknada i dodatak na plaću što ih poslodavac, za određeni mjesec, isplati pripadniku operativnih snaga zaštite i spašavanja za vrijeme mobilizacije i sudjelovanja u akcijama pružanja pomoći u Republici Hrvatskoj ili izvan teritorija Republike Hrvatske, a koju, sukladno posebnom propisu, refundira od tijela koje je naložilo mobilizaciju ili sudjelovanje u akcijama pružanja pomoći.

Članak 21.a (NN 114/23)

(1) Mjesečna osnovica iz članka 21. ovoga Zakona za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje za osiguranika čiji je ukupan iznos mjesečnih bruto plaća do 700,00 eura uključujući i iznos od 700,00 eura umanjuje se za 300,00 eura.

(2) Mjesečna osnovica iz članka 21. ovoga Zakona za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje za osiguranika čiji je ukupan iznos mjesečnih bruto plaća od 700,01 eura do 1300,00 eura umanjuje se za iznos dobiven izračunom:

0,5x(1300,00 – ukupan iznos bruto plaća za određeni mjesec).

(3) Umanjenje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka koristi se bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju određenog mjeseca te bez obzira na to radi li se o radu u punom odnosno nepunom radnom vremenu.

(4) Ako se plaća za određeni mjesec isplaćuje u više navrata, umanjenje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka primjenjuje se pri prvoj isplati. Ako je umanjenje veće od iznosa mjesečne osnovice iz članka 21. ovoga Zakona pri prvoj isplati, preostali dio umanjenja koristi se pri sljedećim isplatama za određeni mjesec.

(5) Ako osiguranik radi kod dva ili više poslodavaca, poslodavac će pri obračunu koristiti umanjenje mjesečne osnovice razmjerno udjelu pojedine bruto plaće po poslodavcu u odnosu na ukupan iznos bruto plaća kod svih poslodavaca na temelju:

1. izjave radnika o broju poslodavaca i iznosu bruto plaće kod svakog poslodavca u tom mjesecu ili

2. prema podacima Porezne uprave o ukupnom pravu na umanjenje prema podacima za prethodni mjesec ako radnik ne dostavi izjavu iz točke 1. ovoga stavka.

(6) Ako se za osiguranika tijekom mjeseca uspostavi novo osiguranje po osnovi radnog odnosa, radi korištenja umanjenja iz stavka 1. ili 2. ovoga članka osiguranik mora dati izjavu iz stavka 5. točke 1. ovoga članka svim poslodavcima. Ako osiguranik ne dostavi izjave svim poslodavcima, ne može koristiti umanjenje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka.

(7) Za utvrđivanje prava iz mirovinskog osiguranja koristi se osnovica iz članka 21. ovoga Zakona bez umanjenja iz ovoga članka.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje način provedbe ovoga članka u vezi s umanjenjem mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Članak 22. (NN 114/23)

(1) Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa smatraju se i iznosi ostalih primitaka od nesamostalnog rada, oporezivih porezom na dohodak.

(2) Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa smatraju se i iznosi ostalih primitaka od nesamostalnog rada koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

(3) Ostalim primicima iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatraju se osobito:

1. primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, darova, dnevnica, terenskog dodatka, pomorskog dodatka i otpremnine isplaćeni iznad neoporezivih iznosa, sukladno propisima o porezu na dohodak,

2. primici radi prekida radnog odnosa,

3. premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, osiguranja njihove imovine, privatnoga zdravstvenog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja iznad propisanog iznosa i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iznad propisanog iznosa, sukladno propisima o porezu na dohodak,

4. ostali primici što ih poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad sukladno ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu a ti se primici ne odnose na naknadu za rad u određenom mjesecu, kao što su: dodatna plaća (izvan redovitih mjesečnih plaća), bonus za postignute rezultate i ostali slični primici od nesamostalnog rada.

Članak 23. (NN 143/14)

(1) Obveze doprinosa obračunavaju se pojedinačno – za svakog osiguranika i prema plaći za svaki mjesec ili dio mjeseca u kojemu je radnik bio u radnom odnosu, odnosno prema svakom pojedinačno isplaćenom ostalom primitku.

(2) Brisan.

Članak 24. (NN 115/16)

(1) Doprinosi prema plaći obračunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, doprinosi prema plaći ili prema dijelu plaće koja se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec moraju se obračunati i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Ako se plaća ili dio plaće daje u naravi ili u korištenju nekog prava, doprinosi se, prema tako isplaćenoj plaći ili dijelu plaće obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno.

Članak 24.a (NN 41/14, 115/16)

(1) Iznimno od odredbe članka 24. stavka 1. ovoga Zakona doprinosi obračunani prema plaći što je isplaćuje poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunite dospijevaju na naplatu u roku od trideset dana od dana isplate plaće.

(2) Iznimno od odredbe članka 24. stavka 3. ovoga Zakona, doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koju poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno.

Članak 25. (NN 115/16)

(1) Doprinosi prema ostalim primicima obračunavaju se zajedno s obračunom tih primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom ostalih primitaka.

(2) Prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju nekog prava doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako poslodavac na dan dospjelosti ostalog primitka primitak nije isplatio, a istodobno je, sukladno odredbama Zakona o radu, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu istodobno s dostavom obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.

Članak 25.a (NN 41/14, 115/16)

(1) Iznimno od odredbe članka 25. stavka 1. ovoga Zakona doprinosi obračunani prema ostalim primicima što ih isplaćuje poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunite dospijevaju na naplatu u roku od trideset dana od dana isplate tih primitaka.

(2) Iznimno od odredbe članka 25. stavka 2. ovoga Zakona, doprinosi obračunani prema ostalim primicima koje poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako poslodavac na dan dospjelosti ostalog primitka primitak nije isplatio, a istodobno je, sukladno odredbama Zakona o radu, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu istodobno s dostavom obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.

Članak 26.

(1) Doprinose obračunane iz osnovice poslodavac, odnosno isplatitelj plaće umjesto poslodavca obustavlja od plaće i ostalih primitaka te ih plaća u ime i u korist osiguranika, a doprinose obračunane na osnovicu poslodavac, odnosno isplatitelj plaće umjesto poslodavca plaća u svoje ime a u korist osiguranika.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.2. Za osiguranika po osnovi izabranih ili imenovanih osoba

Članak 27.

(1) Za osiguranika po osnovi izabranih ili imenovanih osoba (članak 9. stavak 1. točka 2.) obveznik doprinosa iz osnovice je osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu je predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe.

(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe.

Članak 28. (NN 106/18)

Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema mjesečnoj osnovici – plaći iz članka 29. i ostalim primicima iz članka 30. ovoga Zakona, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 29.

(1) Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest plaća odnosno primitak od nesamostalnog rada, oporeziv porezom na dohodak, što ga predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe isplaćuje ili daje u naravi ili je bio dužan isplatiti osiguraniku za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu.

(2) Mjesečna osnovica utvrđena prema stavku 1. ovoga članka ne može iznositi manje od najvišeg iznosa što ga je predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe dužno isplatiti osiguraniku prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu te drugom aktu koji uređuje obveze prema izabranoj ili imenovanoj osobi te ne može za rad s punim radnim vremenom biti niža od najniže mjesečne osnovice.

Članak 30.

Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi imenovane ili izabrane osobe smatraju se i iznosi ostalih primitaka iz članka 22. ovoga Zakona, što ih osiguraniku isplaćuje predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe.

Članak 31. (NN 143/14)

(1) Obveze doprinosa obračunavaju se pojedinačno – za svakog osiguranika i prema plaći za svaki mjesec ili dio mjeseca u kojem je izabrana ili imenovana osoba obavljala dužnost, odnosno prema svakom pojedinačno isplaćenom ostalom primitku.

Članak 32. (NN 115/16)

(1) Doprinosi prema plaći obračunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prema plaći ili prema dijelu plaće koja se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dospjela isplata plaće.

(3) Ako se plaća ili dio plaće daje u naravi ili u korištenju nekog prava, doprinosi se, prema tako isplaćenoj plaći ili dijelu plaće obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno.

Članak 33. (NN 115/16)

(1) Doprinosi prema ostalim   primicima obračunavaju se zajedno s obračunom tih primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom ostalih primitaka.

(2) Prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju nekog prava doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako poslodavac na dan dospjelosti ostalog primitka primitak nije isplatio, a istodobno je, sukladno odredbama Zakona o radu, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu istodobno s nastankom obveze dostave obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.

Članak 34.

(1) Doprinose obračunane iz osnovice predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe obustavlja od plaće i ostalih primitaka te plaća u ime i u korist osiguranika, a doprinose obračunane na osnovicu predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe plaća u svoje ime a u korist osiguranika.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.3. Za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika

Članak 35.

(1) Za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika (članak 9. stavak 1. točka 3.) obveznik doprinosa iz osnovice jest osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

Članak 36. (NN 143/14, 106/18)

(1) Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema izvedenoj mjesečnoj osnovici iz članka 37. i ostalim primicima iz članka 38. ovoga Zakona, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika po osnovi izaslanog radnika – osobu koja se prvi put zapošljava i prema mjesečnoj osnovici iz članka 37. ovoga Zakona obračunavaju se doprinosi iz osnovice, i to:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

(3) Obveza doprinosa sukladno stavku 2. ovoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do jedne godine.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika po osnovi izaslanog radnika – mladu osobu i prema mjesečnoj osnovici iz članka 37. ovoga Zakona obračunavaju se doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

(5) Obveza doprinosa sukladno stavku 4. ovoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do pet godina.

Članak 37. (NN 115/16, 106/18)

(1) Mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznos je što ga utvrđuje poslodavac polazeći od najviše mjesečne plaće koju bi izaslani radnik ostvario za iste, odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, uvećana za 20%.

(2) Mjesečna osnovica prema stavku 1. ovoga članka ne može za rad s punim radnim vremenom biti niža od najniže mjesečne osnovice uvećane za 20% odnosno za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor ili likvidator trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 uvećano za 20%.

(3) O iznosima mjesečnih osnovica za obračun doprinosa za izaslane radnike i za pojedina radna mjesta odnosno poslove i zadaće koje obavlja izaslani radnik poslodavac donosi opći akt sukladno odredbama propisa o radu.

Članak 38.

Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika smatraju se i iznosi ostalih primitaka iz članka 22. ovoga Zakona što ih poslodavac, osim plaće za rad u inozemstvu isplaćuje osiguraniku.

Članak 39. (NN 143/14)

(1) Obveze doprinosa obračunavaju se pojedinačno za svakog osiguranika i prema mjesečnoj osnovici za svaki mjesec ili za dio mjeseca u kojem je radnik bio u radnom odnosu, odnosno prema svakom pojedinačno isplaćenom ostalom primitku.

(2) Brisan.

Članak 40. (NN 115/16)

(1) Doprinosi prema mjesečnoj osnovici obračunavaju se istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se plaća ne isplati do kraja mjeseca za prethodni mjesec, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Ako se plaća ili dio plaće daje u naravi ili u korištenju nekog prava, doprinosi se, prema tako isplaćenoj plaći ili dijelu plaće obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno.

(4) Doprinosi prema ostalim primicima iz članka 38. ovoga Zakona obračunavaju se zajedno s obračunom tih primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom ostalih primitaka.

(5) Prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju prava doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo.

(6) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, ako poslodavac na dan dospjelosti ostalog primitka primitak nije isplatio, a istodobno je, sukladno odredbama Zakona o radu, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu istodobno s dostavom obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.

Članak 41.

(1) Doprinose obračunane iz osnovice poslodavac, odnosno isplatitelj plaće umjesto poslodavca obustavlja od plaće i ostalih primitaka te plaća u ime i u korist osiguranika, a doprinose obračunane na osnovicu poslodavac, odnosno isplatitelj plaće umjesto poslodavca plaća u svoje ime a u korist osiguranika.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.4. Za osiguranika po osnovi stručnog osposobljavanja za rad prema posebnim propisima

Članak 42. (NN 114/23)

Za osiguranika po osnovi stručnog osposobljavanja za rad prema posebnim propisima (članak 9. stavak 1. točka 4.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac koji je primio osiguranika radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 43. (NN 106/18)

(1) Za osiguranika koji se prvi put zapošljava, odnosno stručno osposobljava za rad doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 44. ovoga Zakona i to:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika koji nema status osobe koja se prvi put zapošljava doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 44. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

(3) Obveza doprinosa sukladno stavku 1. ovoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do jedne godine.

Članak 44.

Mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 45.

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

Članak 46.

Ako poslodavac osiguraniku isplati primitak podložan obvezi poreza na dohodak, obveza doprinosa prema tom primitku utvrđuje se na način propisan za obvezu doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak sukladno članku 111. do 117. ovoga Zakona.

1.5. Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe ili korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti

Članak 47.

(1) Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe (članak 9. stavak 1.  točka 5 podstavak 1.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest Hrvatski zavod za zapošljavanje.

(2) Za osiguranika po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti (članak 9. stavak 1. točka 5. podstavak 2.) obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska na teret sredstava državnog proračuna, putem mjerodavnog ministarstva, a obveznik obračunavanja je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Članak 48.

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 49. ovoga Zakona, i to:

1. za osiguranika iz članka 47. stavka 1. i 2. ovoga Zakona obračunava se i plaća doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja),

Članak 49. (NN 41/14)

(1) Mjesečna osnovica za osiguranika iz članka 47. stavka 1. ovoga Zakona umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

(2) Mjesečna osnovica za osiguranika iz članka 47. stavka 2. ovoga Zakona je iznos prosječne plaće, razmjerno stažu ostvarenom prema članku 27. stavku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 50.

(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

(3) O vrsti i iznosu obveze doprinosa te osnovici prema kojoj je doprinos obračunan i drugim podacima obveznici obračunavanja iz članka 47. stavka 2. ovoga Zakona, sastavljaju izvješće i dostavljaju obvezniku plaćanja doprinosa.

1.6. Za osiguranika po osnovi njegovatelja HRVI

Članak 51.

(1) Za osiguranika po osnovi njegovatelja HRVI (članak 9. stavak 1. točka 6.) obveznik doprinosa iz osnovice jest osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu jest ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 52. (NN 106/18)

Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 53. ovoga Zakona, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 53.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest naknada njegovatelju koju za rad u određenom mjesecu isplaćuje ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 54.

(1) Doprinosi se obračunavaju istodobno s obračunom naknade, a dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom naknade.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prema mjesečnoj osnovici naknadi njegovatelju, kada se naknada ne isplati do kraja mjeseca za prethodni mjesec, doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dospjela isplata naknade.

Članak 55.

(1) Doprinose obračunane iz osnovice isplatitelj naknade obustavlja od naknade i plaća u ime i u korist osiguranika, a doprinose obračunane na osnovicu plaća u svoje ime a u korist osiguranika.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.7. Za osiguranika po osnovi roditelja njegovatelja, njegovatelja djeteta s teškoćama u razvoju i njegovatelja osobe s invaliditetom

Članak 56. (NN 41/14, 106/18)

Za osiguranika po osnovi roditelja njegovatelja, njegovatelja djeteta s teškoćama u razvoju i njegovatelja osobe s invaliditetom (članak 9. stavak 1. točka 7.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb.

Članak 57. (NN 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 58. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 58.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest najniža mjesečna osnovica, sukladno posebnom propisu.

Članak 59.

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.7.a Za osiguranika po osnovi udomitelja

Članak 59.a (NN 114/23)

Za osiguranika po osnovi udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo i udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu (članak 9. stavak 1. točka 35.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest ministarstvo nadležno za socijalnu skrb, putem centra udomitelja.

Članak 59.b (NN 114/23)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 59.c ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje,

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja),

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 59.c (NN 114/23)

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa:

1. za osiguranika po osnovi udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo jest umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38,

2. za osiguranika po osnovi udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu jest umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0.

Članak 59.d (NN 114/23)

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.8. Za osiguranika po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi

Članak 60.

(1) Za osiguranika po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi (članak 9. stavak 1. točka 8.) obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa jest sam osiguranik.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 61. (NN 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici koju propisuje ministar mora, sukladno posebnom propisu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

4. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

5. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 62. (NN 115/16)

Doprinosi iz članka 61. ovoga Zakona dospijevaju na naplatu danom izvršnosti rješenja iz članka 239.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.

Članak 63.

Ako tuzemni poslodavac osiguraniku pomorcu – članu posade broda u međunarodnoj plovidbi pored plaće za rad na brodu isplati druge primitke podložne obvezi poreza na dohodak, obveza doprinosa prema tim primicima utvrđuje se na način propisan za obvezu doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak sukladno članku 111. do 117. ovoga Zakona.

1.9. Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti

Članak 64. (NN 143/14)

Osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), športaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti (članak 9. stavak 1. točka 9. do 13. i točka 31.) koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

Članak 65. (NN 41/14, 143/14, 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 66. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 66.

(1) Mjesečne osnovice za obračun doprinosa umnožak su iznosa prosječne plaće i koeficijenata, i to:

1. koeficijenta 0,65 za osiguranika po osnovi obrta

2. koeficijenta 1,1 za osiguranika po osnovi slobodnog zanimanja

3. koeficijenta 1,1 za osiguranika po osnovi športaša

4. koeficijenta 0,55 za osiguranika po osnovi poljoprivrede i šumarstva

5. koeficijenta 0,65 za osiguranika po osnovi ostalih samostalnih djelatnosti.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) koji obavljaju djelatnosti: medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obiteljskog doma, mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65.

Članak 67. (NN 143/14)

Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 67.a (NN 148/13, 143/14)

O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća pravilnikom će propisati ministar financija.

Članak 67.b (NN 143/14)

Za osiguranika koji djelatnost samozaposlene osobe obavlja u drugoj državi članici i na kojega se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, obveza doprinosa se utvrđuje na način propisan odredbama članaka 64. do 67. ovoga Zakona, neovisno o vrsti poreza koji je dužan plaćati prema dohotku ili dobiti ostvarenom od obavljanja navedene djelatnosti.

1.10. Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti porez na dohodak plaćaju prema paušalnom dohotku

Članak 68. (NN 143/14)

(1) Osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva (članak 9. stavak 1. točka 9. i 12. i 31.) koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak plaćaju prema paušalnom dohotku, sami su obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 69. (NN 41/14, 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 70. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 70.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4.

Članak 71.

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

1.11. Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku

Članak 72. (NN 143/14)

(1) Osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), i to novinari, samostalni umjetnici i športaši (članak 9. stavak 1. točka 10. i 11.) koji su, sukladno propisima o porezu na dohodak, promijenili način utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti pa prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku, sami su obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 73. (NN 41/14, 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 74. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 74. (NN 143/14)

Mjesečne osnovice za obračun doprinosa umnožak su iznosa prosječne plaće i koeficijenta, i to:

1. koeficijenta 0,65 za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti novinara

2. koeficijenta 1,0 za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnog umjetnika i športaša.

Članak 75.

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

1.12. Za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna

Članak 76.

(1) Za osiguranika po osnovi samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (članak 9. stavak 1. točka 10.) – samostalnog umjetnika kojemu se, prema posebnom propisu, doprinosi plaćaju iz državnog proračuna, obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska, odnosno ministarstvo mjerodavno za kulturu.

(2) Obveznik obračunavanja jest ministarstvo mjerodavno za kulturu ili drugo tijelo ovlašteno od toga ministarstva.

Članak 77. (NN 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 78. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 78. (NN 33/23)

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,2.

Članak 79.

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.13. Za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dobit

Članak 80. (NN 114/23)

Osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja, športaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti (članak 9. stavak 1. točka 9. do 13.) koji od tih djelatnosti utvrđuje dobit, sam je obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

Članak 81. (NN 41/14, 106/18)

Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 82. ovoga Zakona, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 82.

(1) Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest iznos poduzetničke plaće.

(2) Mjesečna osnovica iz stavka 1. ovoga članka ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1.

(3) Osiguranik koji sebi ne isplaćuje poduzetničku plaću doprinose obračunava prema najnižoj osnovici iz stavka 2. ovoga članka i svi doprinosi koje obračunava prema odredbi članka 81. ovoga Zakona smatraju se doprinosima na osnovicu.

Članak 83. (NN 41/14)

(1) Doprinosi se obračunavaju s obračunom poduzetničke plaće, ali najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je poduzetnička plaća dospjela za isplatu i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom poduzetničke plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Obveznik koji sebi ne isplaćuje poduzetničku plaću doprinose obračunava do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec i tako obračunani doprinosi dospijevaju na naplatu posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Poduzetnička plaća isplaćena nakon posljednjeg dana mjeseca u kojem je dospjela za isplatu smatra se osnovicom mjeseca koji prethodi mjesecu u kojemu je isplata izvršena.

Članak 84.

(1) Doprinose obračunane iz osnovice obveznik obustavlja od poduzetničke plaće i plaća u korist osobnog osiguranja, a doprinose obračunane na osnovicu plaća u ime poduzetništva a u korist osobnog osiguranja.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

Članak 85.

Osiguranik – obveznik doprinosa iz članka 80. ovoga Zakona koji koristi pravo na privremenu nesposobnost za rad ili koji kao roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koristi pravo na dopust poradi njege djeteta ili pravo na rad s pola radnog vremena te na teret sredstava obveznih zdravstvenih osiguranja, sredstava državnog proračuna ili sredstava socijalne skrbi ostvaruje pravo na naknadu plaće a koji za razdoblje u kojemu ostvaruje navedena prava isplati sebi primitak podložan obvezi poreza na dohodak, ima obvezu doprinosa prema tom primitku a obveza se utvrđuje na način propisan člankom 111. do 117. ovoga Zakona za obvezu prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak.

1.13.a Za osiguranika po osnovi poljoprivrednika upisanog u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva

Članak 85.a (NN 148/13, 41/14)

(1) Osiguranik po osnovi poljoprivrednika upisanog u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva (članak 9. stavak 1. točka 14.a) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 85.b  (NN 148/13, 41/14, 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 85.c ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 85.c (NN 148/13)

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 85.d (NN 148/13)

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

1.13.b Za osiguranika po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Članak 85.e (NN 106/18)

(1) Osiguranik po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (članak 9. stavak 1. točka 14.b) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 85.f (NN 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 85.g ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje,

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

Članak 85.g (NN 106/18)

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 85.h (NN 106/18)

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

1.14. Za osiguranika po osnovi poljoprivrede

Članak 86.

(1) Osiguranik po osnovi poljoprivrede (članak 9. stavak 1. točka 14.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 87. (NN 148/13)

(1) Doprinos za zdravstveno osiguranje se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 88. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, osiguranik koji je navršio 65 godina života nema obvezu doprinosa za zdravstveno osiguranje sukladno propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 88.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 89.

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

1.15. Za osiguranika po osnovi člana uprave trgovačkog društva i izvršnog direktora trgovačkog društva i likvidatora i upravitelja zadruge

Članak 90. (NN 143/14, 106/18)

(1) Osiguranik po osnovi člana uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i likvidator i upravitelj zadruge (članak 9. stavak 1. točka 15.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 91. (NN 41/14, 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 92. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 92.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0.

Članak 93.

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 94. (NN 41/14, 106/18)

Ako trgovačko društvo ili zadruga članu uprave ili izvršnom direktoru toga društva ili likvidatoru, odnosno upravitelju zadruge u kojemu osiguranik po toj osnovi obnaša dužnost člana uprave ili izvršnog direktora ili likvidatora, odnosno upravitelja zadruge, isplati primitak podložan obvezi poreza na dohodak, obveza doprinosa prema tom primitku utvrđuje se na način propisan člankom 111. do 117. ovoga Zakona za obvezu doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak.

1.16. Za osiguranika po osnovi svećenika i drugih članova vjerske zajednice

Članak 95. (NN 41/14)

(1) Osiguranik po osnovi svećenika i drugih članova vjerske zajednice (članak 9. stavak 1. točka 16.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 96. (NN 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 97. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 97.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 98.

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

1.17. Za osiguranika po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti

Članak 99.

(1) Za osiguranika po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti (članak 9. stavak 1. točka 17.) obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska za koju plaćanje obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, sukladno posebnom propisu.

(2) Obveznik obračunavanja doprinosa jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Članak 100.

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 101. ovoga Zakona, i to doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

Članak 101.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 102.

(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.18. Za osiguranika po osnovi zaposlenja u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije

Članak 103. (NN 41/14, 143/14)

(1) Osiguranik po osnovi zaposlenja u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije (članak 9. stavak 1. točka 18.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 104. (NN 41/14, 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 105. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 105.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0.

Članak 106.

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

1.19. Za osiguranika po osnovi zaposlenja u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu

Članak 107. (NN 41/14)

(1) Osiguranik po osnovi zaposlenja u tuzemstvu kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu koji nema registriranu podružnicu u tuzemstvu (članak 9. stavak 1. točka 19.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 108. (NN 41/14, 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 109. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 109.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0.

Članak 110.

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

1.20. Za osiguranika po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak

Članak 111.

(1) Za osiguranika po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak (članak 9. stavak 1. točka 20.) obveznik doprinosa iz osnovice jest primatelj, a obveznik doprinosa na osnovicu jest isplatitelj primitka.

(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest isplatitelj primitka.

Članak 112. (NN 148/13)

(1) Iznimno od odredbe članka 111. ovoga Zakona, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe koja nije poslovni subjekt, obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest primatelj.

(2) Prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak što ga fizička osoba prema kojoj se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, ostvari iz inozemstva, obveznik doprinosa te obveznik plaćanja doprinosa jest primatelj primitka.

Članak 113.

(1) Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema pojedinačnoj osnovici iz članka 114. ovoga Zakona, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prema primitku iz članka 112. ovoga Zakona obračunavaju se doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

Članak 114.

(1) Osnovica za obračun doprinosa jest drugi dohodak te primitak po osnovi kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada kada ga poslodavac isplaćuje ili daje u naravi bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika, a taj se primitak ne odnosi na naknadu za rad za trajanja radnog odnosa niti je primitak stečen unutar vremena u kojem je postojao radni odnos, kao što su:

1. primitak koji se isplaćuje nasljednicima po osnovi rada bivšeg zaposlenika, osim mjesečne plaće bivšeg radnika,

2. primitak po osnovi povoljnije kamate pri odobravanju kredita bivšem zaposleniku,

3. prigodne nagrade, naknade i pomoći bivšim radnicima ili izabranim i imenovanim osobama – iznad neoporezivih iznosa,

4. naknada plaće što je poslodavac isplaćuje bivšem zaposleniku po osnovi ugovorene zabrane tržišne utakmice, sukladno posebnom propisu, te

5. ostali slični primici.

(2) Osnovicom za obračun doprinosa smatraju se i primici od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada a koji se isplaćuju osobi koju isplatitelj tog primitka nije prijavio na obvezna osiguranja po osnovi rada. Osobito su to:

1. poduzetnička plaća što ju sebi isplaćuje fizička osoba koja od samostalne djelatnosti utvrđuje dobit, a tu djelatnost obavlja kao drugu djelatnost,

2. primitak što ga tuzemni poslodavac isplaćuje osobi izaslanoj na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, ako međudržavnim ugovorom nije drugačije uređeno,

3. primitak što ga inozemni poslodavac isplaćuje osobi izaslanoj iz Republike Hrvatske na rad u inozemstvo, ako međudržavnim ugovorom nije drugačije uređeno.

Članak 115.

(1) Doprinosi se obračunavaju s obračunom primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom primitka.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prema primitku iz članka 112. ovoga Zakona doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu u roku od trideset dana od dana kada je primitak ostvaren, a prema primitku koji se daje u naravi ili u pravu doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo.

(3) Primitak naplaćen u inozemnoj valuti preračunava se u kunsku vrijednost na način kako je to uređeno propisima o porezu na dohodak.

Članak 116.

(1) Doprinose obračunane iz osnovice isplatitelj primitka obustavlja od primitka i plaća u ime i u korist osiguranika, a doprinose obračunane na osnovicu isplatitelj primitka plaća u svoje ime a u korist osiguranika.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

Članak 117.

Odredbe o obvezi doprinosa prema drugom dohotku na način kako je propisano člankom 111. do 116. ovoga Zakona odnose se i na primitke što ih ostvaruje osoba koja nije osiguranik po osnovi drugog dohotka jer je osigurana po nekoj drugoj od osnova obveznih osiguranja.

1.21. Za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja

Članak 118.

(1) Osiguranik po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja (članak 9. stavak 1. točka 21.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 119.

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 120. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

Članak 120.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 121.

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

1.22. Za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata

Članak 122.

Za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata (članak 9. stavak 1. točka 22.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest poslodavac profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata – mjerodavno ministarstvo.

Članak 123.

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 124. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

Članak 124.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 125.

(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.23. Za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja – stalnoga sezonskog radnika

Članak 126.

Za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja – stalnoga sezonskog radnika (članak 9. stavak 1. točka 23.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest poslodavac.

Članak 127.

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 128. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

Članak 128.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 129.

(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.24. Za osiguranika po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva

Članak 130.

(1) Osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva (članak 9. stavak 1. točka 24.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 131.

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 132. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 132.

Mjesečna osnovica iznos je mirovine ili invalidnine, ali ne može biti niža od najniže mjesečne osnovice niti viša od iznosa prosječne plaće.

Članak 133. (NN 114/23)

(1) Podatak o iznosu mirovine i invalidnine osiguranik dokazuje u postupku prijave na osiguranje, odnosno u postupku utvrđivanja statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Mirovina ili invalidnina koja se zaprimi u inozemnoj valuti preračunava se u euro primjenom srednjeg tečaja koji Hrvatska narodna banka objavljuje na dan stjecanja svojstva osiguranika.

(3) Porezna uprava može, na zahtjev osiguranika ili po službenoj dužnosti, utvrditi novi iznos osnovice s početkom primjene za godinu koja slijedi iza godine u kojoj je promjena nastala, ako se:

1. promijeni iznos mirovine ili invalidnine i to za više od 5% u odnosu na iznos mjesečne osnovice utvrđene sukladno stavku 2. ovoga članka,

2. promijeni srednji tečaj eura za inozemnu valutu u kojoj se isplaćuje mirovina ili invalidnina za više od 5% u odnosu na iznos mjesečne osnovice utvrđene sukladno stavku 2. ovoga članka.

Članak 134.

Doprinos dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 134.a (NN 33/23)

Brisan.

Članak 134.b (NN 33/23)

Brisan.

Članak 134.c (NN 33/23)

Brisan.

Članak 134.d (NN 33/23)

Brisan.

1.24.b Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe

Članak 134.e

Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe (članak 9. stavak 1. točka 32.) doprinosi idu na teret sredstava državnog proračuna, a obveznik obračunavanja doprinosa jest Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

Članak 134.f

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 134.g ovoga Zakona, i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 134.g

Mjesečna osnovica jest umnožak broja nezaposlenih osoba prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za koji se utvrđuje obveza i iznosa najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se odnosi obveza.

Članak 134.h

(1) Doprinos dospijeva na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a o iznosu obračunanog doprinosa obveznik obračunavanja izvješćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

(2) Način izvješćivanja te rok, oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.24.c Za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda

Članak 134.i (NN 148/13)

Za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda (članak 9. stavak 1. točka 33.) doprinosi idu na teret sredstava državnog proračuna, a obveznik obračunavanja jest Ministarstvo pravosuđa.

Članak 134.j (NN 148/13)

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 134.k ovoga Zakona, i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 134.k (NN 148/13)

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest umnožak broja osoba kojima je oduzeta sloboda prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu i iznosa najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se obveza odnosi.

Članak 134.l (NN 148/13)

Doprinos dospijeva na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a o iznosu obračunanog doprinosa obveznik obračunavanja izvješćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Članak 135.-138. Brisano.

1.26. Za osiguranika po osnovi osobe koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje

Članak 139.

Za osiguranika po osnovi osobe koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje (članak 9. stavak 1. točka 26.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest pravna ili fizička osoba ili drugi poslovni subjekt koji je izvršio prijavu osiguranika na obvezno zdravstveno osiguranje.

Članak 140.

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 141. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 141.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 142.

(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.27. Za osiguranika po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad

Članak 143. (NN 106/18)

Za osiguranika po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad (članak 9. stavak 1. točka 27.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest pravna ili fizička osoba ili drugi poslovni subjekt koji je izvršio prijavu osiguranika na obvezno zdravstveno osiguranje.

Članak 144.

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 145. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za zdravstveno osiguranje

Članak 145.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 146.

(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.28. Za osiguranika po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje

Članak 147.

Za osiguranika po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje (članak 9. stavak 1. točka 28.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest pravna ili fizička osoba ili drugi poslovni subjekt koji je izvršio prijavu osiguranika na obvezno zdravstveno osiguranje.

Članak 148.

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 149. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za zdravstveno osiguranje

Članak 149.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 150.

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

1.29. Za osiguranika po osnovi osobe koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi

Članak 151.

(1) Osiguranik po osnovi osobe koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi (članak 9. stavak 1. točka 29.) sam je obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 152.

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 153. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 153.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 154.

Doprinos dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

1.30. Za člana obitelji osobe zaposlene u inozemstvu

Članak 155.

(1) Za člana obitelji osobe zaposlene u inozemstvu (članak 9. stavak 1. točka 30.) obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za svakoga pojedinog člana obitelji jest osoba zaposlena u inozemstvu.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem za svakoga osiguranog člana obitelji.

Članak 156.

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 157. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 157.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 158.

Doprinos dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

2. Obveze doprinosa za osobe osigurane na mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i na zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti

2.1. Za osiguranika po osnovi učenika i studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju

Članak 159. (NN 106/18)

Za osiguranika po osnovi učenika i studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju (članak 10. stavak 1. točka 1.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata.

Članak 160. (NN 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema osnovici iz članka 161. ovoga Zakona, i to:

1. posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima

2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Članak 161.

Osnovica za obračun doprinosa jest svaki pojedinačni primitak koji se isplaćuje za rad pojedinog učenika ili studenta.

Članak 162.

(1) Doprinosi se obračunavaju s obračunom primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom primitka.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

2.2. Za ostale osobe

Članak 163. (NN 115/16, 106/18, 114/23)

Za ostale osobe osiguranje na mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (članak 10. stavak 1.) obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i plaćanja jesu:

1. za osiguranike po osnovi učenika i studenata na prije­diplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i za vrijeme stručne prakse kod poslodavaca i stručnih putovanja (članak 10. stavak 1. točka 2.) te za osiguranike po osnovi djece i mladeži sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje (članak 10. stavak 1. točka 4.), obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Republika Hrvatska putem ministarstva nadležnog za obrazovanje;

2. za osiguranike po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije, na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja (članak 10. stavak 1. točka 3.), obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest Hrvatski zavod za zapošljavanje;

3. za ostale osiguranike u određenim okolnostima (članak 10. stavak 1. točke 5. do 15.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest tijelo državne uprave ili javna ustanova, druga pravna ili fizička osoba ili drugi poslovni subjekt koji imaju obvezu izvršiti prijavu osiguranika na osiguranje.

Članak 164. (NN 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 165. ovoga Zakona, i to:

1. posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (za osiguranika toga osiguranja)

2. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (za osiguranika tog osiguranja).

Članak 165.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 166. (NN 115/16)

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za osiguranike iz članka 163. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 31. siječnja za prethodnu godinu.

(3) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

(4) O vrsti i ukupnom iznosu obveze doprinosa, ukupnoj osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, godini na koju se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi za osiguranike iz članka 163. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, ministarstvo mjerodavno za obrazovanje sastavlja obračunsku ispravu za izvještajnu godinu te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija pravilnikom.

3. Obveze doprinosa za osiguranje radi zdravstvene zaštite stranaca

3.1. Za osiguranika po osnovi stranca

Članak 167.

(1) Osiguranik zdravstvenog osiguranja po osnovi stranca (članak 11. stavak 1. točka 1.) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 168.

Doprinos se obračunava na osnovicu, prema mjesečnoj osnovici iz članka 169. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 169.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 170.

Doprinos dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

3.2. Za osiguranika po osnovi člana obitelji stranca

Članak 171.

(1) Za osiguranika po osnovi člana obitelji stranca (članak 11. stavak 1. točka 2.) obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osiguranje svakoga pojedinog člana obitelji jest nositelj osiguranja – stranac koji je člana obitelji prijavio na obvezno zdravstveno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa za svakoga osiguranog člana obitelji te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 172.

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 173. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 173.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 174.

Doprinos dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

3.3. Za osiguranika po osnovi stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije

Članak 175.

Za osiguranika po osnovi stranca na školovanju, specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju kao stipendist tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili pravne osobe za čije zdravstveno osiguranje doprinose plaća davatelj stipendije (članak 11. stavak 1. točka 3.) obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest pravna ili fizička osoba ili drugi subjekt koji je izvršio prijavu osiguranika na obvezno zdravstveno osiguranje.

Članak 176.

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 177. ovoga Zakona, i to doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 177.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 178.

(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

 

V. OBVEZE DOPRINOSA PREMA NAKNADI PLAĆE

Članak 179. (NN 114/23)

(1) Za osiguranika koji pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja jest Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

(2) Za osiguranika koji pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ostvaruje na teret sredstava državnog proračuna, prema posebnom propisu, doprinos se plaća iz državnog proračuna, a obveznik obračunavanja i plaćanja jest Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

(3) Za osiguranika koji pravo na naknadu plaće ostvaruje na teret sredstava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

(4) Za osiguranika koji ostvaruje pravo na naknadu plaće odnosno novčanu naknadu kao zaposleni ili samozaposleni korisnik na teret državnog proračuna u skladu sa zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore, doprinos se plaća iz državnog proračuna, a obveznik obračunavanja doprinosa je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a obveznik plaćanja doprinosa je tijelo državne uprave nadležno za demografiju.

Članak 180.

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 181. ovoga Zakona, i to doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja).

Članak 181.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest iznos naknade plaće za određeni mjesec.

Članak 182. (NN 143/14, 114/23)

(1) Obveza doprinosa prema naknadi plaće obračunava se za svaki mjesec za koji se ostvaruje pravo i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je isplaćena naknada plaće ili izvršen povrat naknade plaće poslodavcu.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja ili obveznik plaćanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

(3) Kada poslodavac, odnosno osoba koja je obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa sukladno odredbama ovoga Zakona, nema obvezu isplate plaće, odnosno naknade koja je podložna obvezi doprinosa, odnosno nema obvezu doprinosa prema propisanoj osnovici iz razloga što osiguranik ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kako je opisano člankom 179. ovoga Zakona i/ili ima obvezu isplate naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava nositelja obveznih osiguranja ili na teret državnog proračuna dužan je sastaviti izvješće o vrsti prava, razdoblju korištenja prava te iznosu naknade plaće što ju je isplatio na teret sredstava nositelja osiguranja ili na teret sredstava državnog proračuna i dostaviti ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

 

VI. OBVEZE DOPRINOSA PO OSNOVI OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI

Članak 183. (NN 143/14)

(1) Osoba koja obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona, koja od druge djelatnosti sukladno propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak kao razliku između poslovnih primitaka i izdataka ili sukladno propisima o porezu na dobit od druge djelatnosti utvrđuje dobit, sama je obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa po toj osnovi.

(2) Obvezniku doprinosa koji, prema propisima o porezu na dohodak, od druge djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku, iznos godišnje osnovice, vrste i godišnje iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 184.

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema godišnjoj osnovici iz članka 185. ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 185. (NN 148/13)

(1) Godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji, prema propisima o porezu na dohodak, od druge djelatnosti utvrđuje dohodak jest dohodak ostvaren u poreznom razdoblju – razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka ili dohodak utvrđen procjenom, u skladu s odredbama Općega poreznog zakona, prije umanjenja dohotka za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dohotka prema propisima o porezu na dohodak i posebnim propisima.

(2) Godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji, prema propisima o porezu na dobit, od druge djelatnosti utvrđuje dobit jest dobit ostvarena u poreznom razdoblju – razlika između prihoda i rashoda ili dobit utvrđena procjenom, u skladu s odredbama Općega poreznog zakona, prije umanjenja za preneseni gubitak i ostalih umanjenja i uvećanja dobiti prema propisima o porezu na dobit i posebnim propisima.

(3) Godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji, prema propisima o porezu na dohodak, od druge djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku jest paušalni dohodak utvrđen za isto razdoblje prema propisima o porezu na dohodak.

(4) Godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji drugu djelatnost obavlja kao samozaposlena osoba u drugoj državi članici jest iznos dohotka/dobiti, ostvaren u drugoj državi članici, prije umanjenja za pripadajući iznos poreza prema toj djelatnosti.

Članak 186. (NN 148/13, 143/14)

(1) Kada se doprinosi obračunavaju prema godišnjoj osnovici iz članka 185. ovoga Zakona, a razdoblje obavljanja druge djelatnosti kraće je od ukupnog razdoblja obavljanja djelatnosti u toj godini, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na broj mjeseci obavljanja djelatnosti u toj godini.

(2) U broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka računa se svaki puni mjesec druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti obvezniku doprinosa koji od te djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku ne uzima se razdoblje u kojem je privremeno obustavio obavljanje druge djelatnosti, sukladno propisu o obrtu.

(4) U broj mjeseci obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka računa se svaki puni mjesec u kojemu je obveznik obavljao tu djelatnost uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

(5) Godišnja osnovica iz članka 185. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona može iznositi najviše do umnoška iznosa prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i broja mjeseci u kojima je obavljao drugu djelatnost.

Članak 187. (NN 143/14, 114/23)

(1) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja iz stavka 183. stavka 1. ovoga Zakona sastavlja obračunsku ispravu te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća pravilnikom će propisati ministar financija.

(2) Godišnja obveza doprinosa obvezniku iz članka 183. stavka 1. ovoga Zakona koji od druge djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti dospijeva na naplatu sa zadnjim danom roka za podnošenje godišnje porezne prijave poreza na dohodak, sukladno propisima o porezu na dohodak.

(3) Godišnja obveza doprinosa obvezniku iz članka 183. stavka 1. ovoga Zakona koji od druge djelatnosti utvrđuje dobit dospijeva na naplatu sa zadnjim danom roka za podnošenje godišnje porezne prijave poreza na dobit, sukladno propisima o porezu na dobit.

(4) Godišnja obveza doprinosa obvezniku iz članka 183. stavka 2. ovoga Zakona dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja obvezniku.

 

VI.A SEZONSKI RADNIK U POLJOPRIVREDI

Članak 187.a (NN 106/18)

(1) Za osiguranika po osnovi sezonskog rada u poljoprivredi obveznik doprinosa je osiguranik, a obveznik plaćanja doprinosa je poslodavac.

(2) Poslodavac kupnjom vrijednosnog kupona plaća dnevne doprinose za obvezna osiguranja obračunane na dnevnu osnovicu iz stavka 3. ovoga članka, koji podrazumijevaju doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

(3) Dnevna osnovica za obračun doprinosa iz stavka 2. ovoga članka je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4 podijeljen brojkom 30.

Članak 187.b (NN 106/18)

(1) Vrijednosni kupon iz članka 7. točke 55. ovoga Zakona izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava, a prilikom njegove kupnje evidentira se podatak o poslodavcu, njegovu sjedištu i vrsti posla.

(2) Na vrijednosnom kuponu iz stavka 1. ovoga članka iskazuje se iznos plaćenog dnevnog doprinosa iz članka 187.a ovoga Zakona.

(3) Sadržaj i oblik vrijednosnog kupona, postupak izdavanja i distribucije te postupak njihove zamjene, način evidentiranja podataka te vođenje registra izdanih vrijednosnih kupona propisat će ministar financija.

VI.B OBVEZE DOPRINOSA PO OSNOVI ČLANA UPRAVE, IZVRŠNOG DIREKTORA, LIKVIDATORA I UPRAVITELJA ZADRUGE KOJI NIJE PO TOJ OSNOVI OSIGURAN

Članak 187.c (NN 106/18)

(1) Član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj člankom 21. stavkom 2. ovoga Zakona odnosno člankom 37. stavkom 2. ovoga Zakona i doprinosa prema osnovi temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba.

(2) Za člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge koji je osiguran po osnovi radnog odnosa i korisnik je mirovine, osim ako je korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, ne utvrđuje se obveza doprinosa prema stavku 1. ovoga članka.

Članak 187.d (NN 106/18)

Doprinosi se obračunavaju na godišnju osnovicu iz članka 187.e ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje,

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika toga osiguranja),

3. doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 187.e (NN 106/18)

Godišnja osnovica za obračun doprinosa utvrđuje se kao razlika između osnovice na koju su doprinosi utvrđeni prema osnovi osiguranja temeljem koje je prijavljen kao obvezni osiguranik i najniže osnovice za člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona odnosno članka 37. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 187.f (NN 106/18)

(1) Razdoblje mjerodavno za obračun doprinosa je razdoblje od imenovanja do opoziva člana uprave, izvršnog direktora, likvidatora i upravitelja zadruge odnosno do nastupa pravnih učinaka otvaranja stečajnog postupka i/ili likvidacije trgovačkog društva odnosno zadruge, prema podacima iz nadležnog sudskog registra.

(2) Kada se doprinosi obračunavaju prema osnovici iz članka 187.e ovoga Zakona, a razdoblje mjerodavno za obračun doprinosa kraće je od kalendarske godine, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju dana za koje se utvrđuje obveza.

Članak 187.g (NN 106/18)

(1) Iznos godišnje osnovice, vrste i godišnje iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

(2) Rješenje prema stavku 1. ovoga članka donosi se za obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu) za koje postoji obveza, a godišnje obveze doprinosa utvrđene rješenjem konačna su obveza.

(3) Godišnja obveza doprinosa obvezniku iz članka 187.c ovoga Zakona dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

(4) Postupak utvrđivanja godišnje osnovice u skladu sa stavkom 1. ovoga članka propisat će ministar financija.

 

VII. OSTALE OBVEZE DOPRINOSA

1. Obveza posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Članak 188. (NN 148/13)

(1) Za osiguranika obveznoga zdravstvenog osiguranja, a radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, obveznik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu te obveznik obračunavanja i plaćanja toga doprinosa su:

1. poslodavac: za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika,

2. poslodavac: za osiguranika po osnovi radnog odnosa – koji službeno boravi u inozemstvu,

3. poslodavac: za osiguranika po osnovi radnog odnosa – koji boravi na službenom putu u inozemstvu,

4. poslodavac: za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske – koji službeno boravi u inozemstvu,

5. poslodavac: za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske – koji boravi na službenom putu u inozemstvu,

6. predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave: za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe – koji službeno boravi u inozemstvu,

7. predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave: za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe – koji boravi na službenom putu u inozemstvu,

8. isplatitelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak: za primatelja koji po osnovi tog primitka boravi na službenom putu u inozemstvu,

9. osiguranik po osnovi primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak koji taj primitak ostvari od isplatitelja iz inozemstva i po osnovi tog primitka boravi na službenom putu u inozemstvu,

10. osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti iz članka 9. stavka 1. točaka 9. do 13. ovoga Zakona kada osobno boravi na službenom putu u inozemstvu,

11. osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 9. stavka 1. točaka 9. do 13. ovoga Zakona koji, sukladno propisima o obveznim osiguranjima, ima status izaslanog radnika sam je obveznik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu te obveznik obračunavanja i plaćanja toga doprinosa i obveznik izvješćivanja,

12. osiguranik koji djelatnost samozaposlene osobe obavlja u drugoj državi članici, na kojega se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, kada osobno boravi na službenom putu u inozemstvu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika koji je izaslan na rad ili službeno boravi ili boravi na službenom putu u državi članici ili u državi s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Članak 189.

Brisan.

Članak 190.

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnim osnovicama iz članka 191. ovoga Zakona, i to posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Članak 191. (NN 148/13)

(1) Za osiguranika iz članka 188. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona – izaslanog radnika doprinos se obračunava prema mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa izaslanog radnika iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Za osiguranika iz članka 188. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona doprinos se obračunava prema mjesečnoj osnovici – plaći iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona, a za osiguranika iz članka 188. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona prema mjesečnoj osnovici – plaći iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona. Ako se za vrijeme službenog boravka u inozemstvu ne isplaćuje plaća, tada se posebni doprinos za osiguranike iz ovoga stavka obračunava prema iznosu prosječne plaće.

(3) Za osiguranike iz članka 188. točaka 3., 5., 7., 8., 9.,10., 11. i 12. ovoga Zakona osnovica za obračun doprinosa jest umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 192. (NN 148/13)

(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu:

1. za osiguranika iz članka 188. točke 1. ovoga Zakona – izaslanog radnika – doprinos se obračunava istodobno s obračunom ostalih doprinosa i dospijeva na naplatu u roku propisanom za uplatu ostalih doprinosa za tog osiguranika;

2. za osiguranika iz članka 188. točaka 2., 4. i 6. ovoga Zakona – osiguranika koji službeno boravi u inozemstvu – doprinos se obračunava istodobno s obračunom ostalih doprinosa i dospijeva na naplatu u roku propisanom za uplatu ostalih doprinosa a ako se za vrijeme službenog boravka u inozemstvu plaća ne isplaćuje doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec;

3. za osiguranika iz članka 188. točaka 3., 5., 7., 8., 9.,10. i 12. ovoga Zakona – osiguranika koji boravi u inozemstvu na službenom putu – doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec;

4. za osiguranika iz članka 188. točke 11. ovoga Zakona mjesečna obveza doprinosa dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

2. Obveza dodatnog doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa čiji se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Članak 193. (NN 148/13)

(1) Za osiguranika obveznoga mirovinskog osiguranja po osnovi radnog odnosa iz članka 9. stavka 1. točke 1. i 3. ovoga Zakona koji je, sukladno propisima o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i posebnim propisima, zaposlen na radnome mjestu na kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ili koji obavlja poslove zanimanja za koja se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, obveznik dodatnog doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest poslodavac.

(2) Za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske i koji je sukladno propisima o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i posebnim propisima, zaposlen na radnome mjestu na kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ili koji obavlja poslove zanimanja za koja se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, obveznik dodatnog doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest poslodavac.

Članak 194.

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici – plaći iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona (za osiguranika po osnovi radnog odnosa), odnosno prema mjesečnoj osnovici iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona (za osiguranika po osnovi izaslanog radnika), i to:

1. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

2. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem (za osiguranika toga osiguranja).

Članak 195.

(1) Doprinosi se obračunavaju istodobno s obračunom ostalih doprinosa prema plaći odnosno prema osnovici za izaslanoga radnika i dospijevaju na naplatu istodobno s ostalim doprinosima koji se obračunavaju prema plaći, odnosno prema osnovici za izaslanog radnika.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

3. Obveza dodatnog doprinosa za osiguranika – osobu s invaliditetom kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Članak 196. (NN 114/23)

(1) Za osiguranika obveznoga mirovinskoga osiguranja, neovisno o tome po kojoj je osnovi osiguran – osobu s invaliditetom iz članka 26. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem, obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa Republika Hrvatska za koju plaćanje obavlja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

(2) Obveznik obračunavanja doprinosa jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Članak 197. (NN 114/23)

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 198. ovoga Zakona, i to dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem (za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje) a koji se obračunava po stopi od 2,01% sukladno odredbi članka 17. stavka 1. točke 2.2. ovoga Zakona.

Članak 198.

Osnovica za obračun doprinosa jest iznos prosječne plaće.

Članak 199.

(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.

 

VIII. POSEBNE ODREDBE O OSNOVICAMA I OBVEZI DOPRINOSA

1. Obveza doprinosa prema najnižoj mjesečnoj osnovici

Članak 200.

(1) Za osiguranike po osnovi radnog odnosa te izaslanog radnika i izabrane ili imenovane osobe koji s poslodavcem imaju ugovoren rad u punom radnom vremenu, za razdoblje provedeno u obveznim osiguranjima po toj osnovi u trajanju od mjesec dana, ako je mjesečna osnovica – iznos plaće uvećan za ostale primitke koji se odnose na naknadu za rad u mjesecu na koji se odnosi plaća, niža od najniže mjesečne osnovice, obveza je obračunati i uplatiti sve doprinose prema najnižoj mjesečnoj osnovici.

(2) Za osiguranika iz stavka 1. ovoga članka koji s poslodavcem ima ugovoren rad u nepunom radnom vremenu, za razdoblje provedeno u obveznim osiguranjima po toj osnovi iznos najniže mjesečne osnovice razmjeran je broju ugovorenih tjednih sati rada u odnosu na puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, odnosno u odnosu na tjedni broj sati rada poslodavca čije je tjedno radno vrijeme kraće od 40 sati.

(3) Najniža mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38.

Članak 201.

Najniža mjesečna osnovica primjenjuje se za obračun doprinosa i za sve osiguranike i za sve slučajeve za koje ovim Zakonom nije propisana drugačija osnovica.

2. Razmjerni iznos osnovice i viša osnovica za obračun doprinosa

Članak 202.

Kada je mjesečna osnovica propisana kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenoga koeficijenta, a razdoblje u osiguranju kraće je od mjesec dana, iznos osnovice za taj mjesec razmjeran je broju dana u osiguranju u odnosu na ukupan broj dana toga mjeseca.

Članak 203. (NN 143/14, 114/23 – na snazi od 01.01.2024.)

(1) Obveznik doprinosa kojemu je osnovica za obračun doprinosa propisana u mjesečnom iznosu kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenoga koeficijenta, a sam je obveznik doprinosa za svoje osiguranje, može izabrati višu osnovicu za obračun doprinosa od mjesečne osnovice propisane za osnovu po kojoj je osiguran.

(2) Radi izbora više osnovice, osiguranik može izabrati viši koeficijent za izračun više osnovice, a to mogu biti koeficijenti: 0,5 ili 0,75 ili 1,0 ili 1,5, ili 2,0 ili 2,5 ili 3,0 ili 3,5 ili 4,0 ili 4,5 ili 5,0 ili 5,5 ili 6,0.

(3) Viša mjesečna osnovica primjenjuje se za obračun svih doprinosa koji su propisani prema osnovi osiguranja osiguranika koji je izabrao višu osnovicu.

(4) Kada doprinose prema višoj mjesečnoj osnovici za svoje osobno osiguranje obračunava sam obveznik doprinosa, razdoblje za koje se doprinosi prema višoj mjesečnoj osnovici obračunavaju ne može biti kraće od mjesec dana.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, razdoblje za koje se doprinosi prema višoj mjesečnoj osnovici obračunavaju može biti kraće od mjesec dana ako je unutar tog mjeseca bio početak ili prestanak osiguranja.

(6) Osiguraniku kojemu se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem Porezne uprave, obveza doprinosa prema višoj mjesečnoj osnovici nastaje od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i prestaje posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestanak obveze prema višoj osnovici.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, obvezniku doprinosa koji zahtjev podnese u roku od 15 dana od dana stjecanja svojstva osiguranika, obveza doprinosa prema višoj mjesečnoj osnovici može se, na njegov zahtjev, utvrditi s danom početka razdoblja osiguranja.

(8) Način i rok te oblik i sadržaj zahtjeva za odabir više osnovice, kao i uvjete radi odabira više osnovice za obračun doprinosa pravilnikom će propisati ministar financija.

3. Najviša mjesečna osnovica

Članak 204.

(1) Za osiguranika pojedinca i za određeni mjesec u mirovinskom osiguranju obveza je obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje do iznosa najviše mjesečne osnovice propisane za godinu na koju se taj mjesec odnosi. Obveza doprinosa do najviše mjesečne osnovice primjenjuje se bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju određenog mjeseca.

(2) Najviša mjesečna osnovica utvrđuje se i primjenjuje za obračun doprinosa, i to:

1. za osiguranika po osnovi radnog odnosa prema osnovici iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona,

2. za osiguranika po osnovi izabrane i imenovane osobe prema osnovici iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona i

3. za osiguranika po osnovi izaslanog radnika prema osnovici iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Najviša mjesečna osnovica utvrđuje se i primjenjuje i za obračun dodatnih doprinosa na osnovicu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika čiji se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem.

Članak 205.

Najviša mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,0.

4. Najviša godišnja osnovica

Članak 206. (NN 148/13, 106/18)

(1) Za osiguranika pojedinca i za određenu godinu u mirovinskom osiguranju obveza je obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti do iznosa najviše godišnje osnovice propisane za istu godinu po stopama iz članka 13. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona. Obveza je obračuna i plaćanja doprinosa do iznosa najviše godišnje osnovice bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju te godine.

(2) Najvišu godišnju osnovicu za pojedinog osiguranika utvrđuje Porezna uprava te u postupku godišnjeg obračuna utvrđuje obvezu i obračunava doprinos prema najvišoj godišnjoj osnovici.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, najvišu godišnju osnovicu mogu utvrditi i primijeniti je za obračun doprinosa i:

1. poslodavci pri obračunu doprinosa prema plaći iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona i prema ostalim primicima iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi radnog odnosa ako se plaća i ostali primici odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu),

2. predstavnička tijela ili izvršna tijela državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave pri obračunu doprinosa prema plaći iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona i ostalim primicima iz članka 30. ovoga Zakona što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi imenovanih ili izabranih osoba ako se plaća i ostali primici odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu),

3. poslodavci izaslanih radnika pri obračunu doprinosa prema izvedenoj mjesečnoj osnovici iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona i ostalim primicima iz članka 38. ovoga Zakona što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi izaslanog radnika ako se mjesečna osnovica i ostali primici odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu).

(4) Najvišu godišnju osnovicu može utvrditi i primijeniti je i Porezna uprava kada, u postupku nadzora poslovnog subjekta – poslodavca ili isplatitelja primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, utvrđuje osnovicu za obračun doprinosa za određeno razdoblje i za određenog osiguranika.

Članak 207. (NN 148/13, 106/18)

(1) Poslodavci i druge osobe iz članka 206. stavka 3. ovoga Zakona mogu pri obračunu doprinosa za osiguranika pojedinca primijeniti najvišu godišnju osnovicu kada je za toga osiguranika od istoga obveznika obračunavanja za određeno razdoblje obračuna doprinosa (kalendarsku godinu) ispunjena obveza te su doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti obračunani i uplaćeni do iznosa najviše godišnje osnovice. Porezna uprava može, u postupku nadzora, primijeniti najvišu godišnju osnovicu pa obveze doprinosa utvrditi do iznosa najviše godišnje osnovice i u slučaju kada nije ispunjena obveza da su doprinosi do najviše godišnje osnovice i plaćeni.

(2) Prema plaći i ostalim primicima osiguranika iz stavka 1. ovoga članka, koji se odnose na isto razdoblje obračuna doprinosa (kalendarsku godinu), a obračunavaju se i isplaćuju nakon što je ispunjen uvjet najviše godišnje osnovice, nema obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti.

Članak 208.

Najviša godišnja osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće, koeficijenta 6,0 i brojke 12.

 

IX. IZNIMKE OD OBVEZE DOPRINOSA I OBVEZE U SLUČAJU PROMJENE NAČINA UTVRĐIVANJA OPOREZIVA DOHOTKA

1. Iznimka od obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak ili dohodak od nesamostalnog rada

Članak 209. (NN 143/14, 115/16, 114/23 – na snazi od 01.01.2024.)

(1) Iznimno od odredaba članka 111. do 117. ovoga Zakona, ne postoji obveza doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak ili dohodak od nesamostalnog rada, i to prema sljedećim vrstama primitaka:

1. nagrada za rad učeniku, odnosno nagrada redovitom studentu za vrijeme praktičnog rada i naukovanja,

2. primitak za rad učenika, odnosno studenta preko posrednika pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata,

3. stipendija učeniku odnosno studentu,

4. športska stipendija,

5. potpora obitelji za slučaj smrti radnika,

6. potpora za školovanje djetetu bivšeg radnika ili poginulog branitelja iz Domovinskog rata do 15. godine života, odnosno do završetka osmogodišnjeg školovanja,

7. stalna mjesečna nagrada koja se isplaćuje članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sukladno posebnom propisu,

8. naknada športskom sucu i delegatu,

 9. novčane pomoći i pomoći u naravi što ih, na temelju odredaba svojih općih akata, isplaćuju ili daju općina, grad, županija i Grad Zagreb u svrhu zaštite majčinstva, roditeljske njege novorođenog djeteta, podizanja i odgoja djeteta a koje su namijenjene roditelju ili drugoj osobi koja se brine o djetetu, sukladno posebnom propisu,

10. primitak za rad osobe mlađe od 15 godina života,

11. renta koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika,

12. novčana naknada koju mobiliziranom a nezaposlenom građaninu isplaćuje tijelo koje je naložilo mobilizaciju, sukladno posebnom propisu

13. drugi dohodak utvrđen po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena i

14. nagrada za dobro obavljenu uslugu (napojnica).

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na obvezu posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u slučaju kada primatelj na osnovi ostvarenih primitaka iz stavka 1. ovoga članka, po nalogu isplatitelja primitka, boravi na službenom putu u inozemstvu.

(3) Način dokazivanja da je riječ o primicima iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar financija.

(4) Brisan.

(5) Brisan.

2. Obveze doprinosa u slučaju promjene načina utvrđivanja oporeziva dohotka

Članak 210.

Iznimno od odredaba članaka 111. do 117. ovoga Zakona, prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a isplaćuju se osobi koja se na osobni zahtjev upiše u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti pa prema tim primicima utvrđuje dohodak na način propisan za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti ili prema tim primicima utvrđuje dobit, obveza doprinosa utvrđuje se na način propisan člankom 64. do 71., odnosno člankom 183. do 187. ovoga Zakona, ovisno o statusu u osiguranju.

Članak 211.

(1) Iznimno od odredaba članka 111. do 117. ovoga Zakona, prema primitku po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti novinara te športaša ili umjetnika, a koji su, u skladu s propisima o porezu na dohodak, promijenili način utvrđivanja dohotka prema tim primicima pa dohodak i predujam poreza na dohodak prema tim primicima obračunava isplatitelj primitka, nema obveze doprinosa.

(2) Primicima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se samo oni primici koji se odnose na naknadu za rad po osnovi djelatnosti novinara ili športaša odnosno umjetnika, a način dokazivanja poreznog statusa isplatitelju primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, radi primjene odredbe stavaka 1. ovoga članka, propisat će ministar financija.

3. Ostale iznimke

Članak 212. (NN 115/16)

(1) Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, odnosno dohodak ili dobit ostvarena od obavljanja druge djelatnosti, a koji su ostvareni prije smrti obveznika doprinosa – ostavitelja, izuzimaju se od obveze pod uvjetom da obveza doprinosa prema tim primicima nije obračunana niti evidentirana u Poreznoj upravi niti je namirena do prije smrti ostavitelja.

(2) Ako se osnovica za obračun doprinosa temelji na plaći i ostalim primicima ili naknadi plaće osiguranika po osnovi radnog odnosa ili izaslanog radnika, odnosno izabrane ili imenovane osobe, a koji su ostvareni za vrijeme koje se osiguraniku priznaje u staž mirovinskog osiguranja do njegove smrti, osnovica se pripisuje osiguraniku te se doprinosi obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju u ime i za račun staža osiguranja ostavitelja, pa se u tom smislu i izvješćuje Porezna uprava i Središnji registar osiguranika.

(3) Umirovljenik koji obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točke 6. ovoga Zakona, i prema toj djelatnosti plaća paušalni porez na dohodak, uz uvjet da je u skladu sa Zakonom o mirovinskom osiguranju zadržao status umirovljenika i tijekom razdoblja u kojemu obavlja tu djelatnost, nije obveznik doprinosa prema iznosu paušalnog dohotka ostvarenog od obavljanja druge djelatnosti.

(4) Umirovljenikom iz stavka 3. ovoga članka ne smatra se korisnik obiteljske mirovine u svojstvu djeteta, prema članku 69. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 213.

Poslodavac te poslodavac izaslanog radnika i predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave koji osiguraniku, umjesto Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje, isplaćuju naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, a koja ide na teret sredstava tih zavoda, ne obračunavaju doprinose prema isplaćenoj naknadi plaće.

 

X. OBVEZE DOPRINOSA ZA STRANCE I PRIMJENA MEĐUDRŽAVNIH UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU

1. Obveza doprinosa za stranca iz države s kojom Republika Hrvatska nije sklopila ugovor o socijalnom osiguranju

Članak 214.

Stranac iz države s kojom Republika Hrvatska nije sklopila međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju obveznik je doprinosa u skladu s odredbama ovoga Zakona, ovisno o njegovu radnom i/ili socijalnom statusu u Republici Hrvatskoj.

2. Obveza doprinosa za stranaca iz države s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju

Članak 215.

Za stranca iz države s kojom je Republika Hrvatska sklopila međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju obveza doprinosa ovisi o njegovu radnom i/ili socijalnom statusu u Republici Hrvatskoj i o njegovu statusu u obveznom osiguranju te države, ali i u skladu s odredbama tog ugovora.

3. Obveza doprinosa za državljanina Republike Hrvatske koji je obvezno osiguran u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju

Članak 216.

Za državljanina Republike Hrvatske koji ima uređen status u osiguranju u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju obveza doprinosa ovisi o njegovu statusu u obveznom osiguranju te države, ali i u skladu s odredbama toga ugovora.

 

XI. MIROVANJE OBVEZE DOPRINOSA

1. Mirovanje obveze utvrđene rješenjem Porezne uprave

Članak 217. (NN 115/16)

(1) Obvezniku doprinosa koji je sam obveznik doprinosa za svoje osiguranje obveza svih doprinosa utvrđenih rješenjem Porezne uprave miruje za razdoblje u kojem koristi prava prema posebnim propisima, i to:

1. za razdoblje u kojem je na privremenoj nesposobnosti za rad na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja ili sredstava državnog proračuna,

2. za razdoblje u kojem koristi pravo na dopust ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena kao roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju.

(2) Obvezniku doprinosa iz stavka 1. točke 2. ovoga Zakona koji koristi pravo na rad s pola punoga radnog vremena obveza doprinosa miruje u polovici iznosa utvrđene mjesečne obveze.

(3) Obvezniku doprinosa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obveza doprinosa miruje i u slučaju kada su, prema posebnim propisima, obvezniku sužena prava iz obveznih osiguranja.

Članak 218.

(1) Mirovanje obveze doprinosa utvrđuje Porezna uprava, i to:

1. obvezniku iz članka 217. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona na temelju podatka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o početku i o prestanku privremene nesposobnosti za rad,

2. obvezniku iz članka 217. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona na temelju podatka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o tome da je odobreno pravo na dopust zbog njege djeteta ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena te na temelju podatka o početku i o prestanku ostvarivanja toga prava.

(2) Način dostave podataka o početku i prestanku prava i postupanja u skladu sa stavkom 1. ovoga članka propisat će ministar financija.

2. Ostala prava na mirovanje obveze

Članak 219. (NN 143/14, 106/18)

(1) Obvezniku doprinosa koji je sam obveznik doprinosa za svoje osobno osiguranje i koji je sam obvezan obračunati doprinose prema mjesečnoj osnovici i o tome izvijestiti obveza svih doprinosa što bi ih trebao obračunati prema poduzetničkoj plaći miruje pod uvjetima propisanima odredbama članka 217. i 218. ovoga Zakona.

(2) Članu uprave trgovačkog društva i/ili izvršnom direktoru trgovačkog društva i/ili likvidatoru i/ili upravitelju zadruge kojem se godišnja obveza doprinosa utvrđuje sukladno članku 187.c. ovoga Zakona obveza svih doprinosa miruje pod uvjetima i na način propisan odredbama članaka 217. i 218. ovoga Zakona.

(3) Za osiguranika po osnovi samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna obveza svih doprinosa miruje pod uvjetima i na način sukladno odredbama članka 217. ovoga Zakona te za vrijeme mirovanja obveze.

(4) Način dokazivanja početka i prestanka prava i postupanja u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka propisat će ministar financija.

 

XII. RAZDOBLJE OBVEZE DOPRINOSA

1. Razdoblje obveze doprinosa

Članak 220. (NN 148/13)

(1) Razdoblje obveze doprinosa jest razdoblje koje osiguranik provede u osiguranju prema bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja, a to mogu biti:

1. dani (od–do unutar određenog mjeseca) i

2. mjeseci (puni) ili

3. godina (puna) u osiguranju.

(2) Osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi, koja nije neposredno vezana uz razdoblje u kojem je osiguranik proveo u osiguranju sukladno stavku 1. ovoga članka, smatra se osnovicom za godinu u kojoj su doprinosi obračunati prema toj osnovici i plaćeni.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi i koja nije neposredno vezana uz razdoblje koje je osiguranik proveo u osiguranju sukladno stavku 1. ovoga članka, a utvrđena je prema ostalim primicima iz članka 22. ovoga Zakona osobi kojoj je prije trenutka isplate prestao status u osiguranju temeljem kojega je izvršena isplata, smatra se osnovicom zadnje godine koju je osiguranik proveo u tom osiguranju.

(4) Osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi, utvrđena prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak, smatra se osnovicom za godinu u kojoj su doprinosi obračunani prema toj osnovici i plaćeni.

2. Početak i prestanak obveze doprinosa

Članak 221.

(1) Obveza doprinosa nastaje s prvim danom provedenim u osiguranju i prestaje s posljednjim danom u osiguranju, što ih utvrđuju nositelji osiguranja.

(2) Porezna uprava prestaje evidentirati mjesečne obveze doprinosa utvrđene rješenjem i utvrđivati obveze doprinosa prema propisanoj mjesečnoj osnovici osiguraniku za kojega postoje dokazi o tome da su prestali uvjeti obveze osiguranja, kao što su dokaz da je osiguranik prestao s obavljanjem djelatnosti na osnovi koje je nastala obveza prijave na osiguranja ili dokaz da je osiguranik umro.

Članak 222.

(1) Prestanak evidentiranja mjesečnih obveza doprinosa utvrđenih rješenjem i utvrđivanja obveza sukladno članku 221. stavku 2. ovoga Zakona nastaje od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon saznanja o nastanku okolnosti i Porezna uprava o tome obavješćuje nositelja osiguranja.

(2) Postupak utvrđivanja i dokazivanja okolnosti prema kojima Porezna uprava prestaje evidentirati mjesečne obveze doprinosa utvrđene rješenjem i utvrđivati obveze doprinosa te načinu obavještavanja nositelja osiguranja, propisat će ministar financija.

 

XIII. GODIŠNJI OBRAČUN DOPRINOSA

1. Pravo na povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice

Članak 223. (NN 106/18)

Obveznik doprinosa koji je sam uplatio ili su u njegovo ime i u njegovu korist drugi obveznici plaćanja doprinosa uplatili doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, za određenu kalendarsku godinu, a koji je viši od iznosa doprinosa obračunanog prema najvišoj godišnjoj osnovici propisanoj za tu godinu ima pravo na povrat toga doprinosa.

2. Postupak godišnjeg obračuna i utvrđivanja prava na povrat doprinosa

Članak 224.

(1) Pravo na povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice utvrđuje se u postupku godišnjeg obračuna doprinosa.

(2) Postupak godišnjeg obračuna provodi Porezna uprava u upravnom postupku na temelju zahtjeva obveznika doprinosa.

(3) Postupak kojim se provodi godišnji obračun doprinosa te rok za njegovo pokretanje i način dokazivanja propisat će ministar financija.

 

XIV. RAZMJENA PODATAKA O OSIGURANICIMA I OBVEZNICIMA DOPRINOSA

1. Razmjena podataka

Članak 225.

(1) Porezna uprava dužna je nositeljima obveznih osiguranja i Središnjem registru osiguranika dostaviti podatke o obveznicima doprinosa, o osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani i razdoblju na koje se utvrđena osnovica odnosi, o obračunanim i naplaćenim doprinosima te druge podatke prema njihovu zahtjevu i potrebama za njihove službene svrhe.

(2) Porezna uprava dužna je nositeljima obveznih osiguranja dostaviti podatke o upisu u registar i ispisu iz registra obveznika poreza na dohodak fizičke osobe po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti iz članka 7. točke 4. i 5. ovoga Zakona.

Članak 226. (NN 148/13)

(1) Nositelji obveznih osiguranja i Središnji registar osiguranika dužni su Poreznoj upravi dostavljati podatke o osiguranicima kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obvezna osiguranja i o broju osoba prijavljenih na obvezna osiguranja, o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveze doprinosa te druge podatke potrebne Poreznoj upravi u službene svrhe.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan je Poreznoj upravi dostavljati podatke o osiguranicima po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojima se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske.

(3) Način dostave i vrstu podataka što su ih Poreznoj upravi dužni dostavljati nositelji obveznih osiguranja i Središnji registar osiguranika propisat će ministar financija.

2. Ostale obveze razmjene podataka i izvješćivanja

Članak 227.

Tijela državne uprave i tijela javne uprave dužna su međusobno razmjenjivati podatke o osiguranicima i obveznim osiguranjima te druge podatke bitne za poslove prikupljanja doprinosa.

Članak 228.

(1) Nositelji osiguranja i Središnji registar osiguranika, od kojih je Porezna uprava preuzela podatke o saldu doprinosa, dužni su za svaku promjenu iznosa salda doprinosa Poreznoj upravi dostaviti podatke o promjeni iznosa salda.

(2) Pod promjenom iznosa salda, sukladno stavku 1. ovoga članka, podrazumijeva se svaka promjena iznosa koji je kao dug ili kao preplata predan Poreznoj upravi i to povećanje ili smanjenje tog iznosa nastalog zbog naknadnog obračuna ili ispravka ranijeg obračuna, naknadnog utvrđivanja statusa u osiguranju, ili naknadnog obračuna kamata i drugi ispravci iznosa salda, koje će Porezna uprava evidentirati na temelju naloga za ispravak predanih stanja od strane nositelja osiguranja odnosno Središnjeg registra osiguranika.

(3) Način dostave podataka o promjeni salda doprinosa i potrebne dokaze iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar financija.

Članak 228.a (NN 143/14)

(1) Porezna uprava dostavlja, putem agencije, svim bankama podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka banke koriste isključivo za potrebe provedbe članka 248.b ovoga Zakona.

(3) Način dostave podataka i vrstu podataka iz stavka 1. pravilnikom će propisati ministar financija

 

XV. ZASTARA

1. Zastara prava na obračun i naplatu doprinosa

Članak 229. (NN 143/14, 115/16)

Na postupke utvrđivanja zastare prava na utvrđivanje doprinosa i prava na naplatu doprinosa koji nisu uređeni odredbama ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

Članak 230. (NN 143/14)

Brisan.

Članak 230.a

Za osiguranike kojima je svojstvo u osiguranju utvrđeno za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, zastara prava na utvrđivanje doprinosa po toj osnovi počinje teći nakon isteka godine u kojoj je utvrđeno svojstvo u osiguranju.

 

Članak 231. (NN 115/16)

Radi utvrđivanja zastare prava na naplatu ili zastare prava na povrat doprinosa koji se odnosi na saldo doprinosa, zavod od kojega je Porezna uprava preuzela podatak o iznosu salda doprinosa i Središnji registar osiguranika obvezni su Poreznoj upravi, na njezin zahtjev, u roku od 60 dana dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju.

Članak 232. (NN 115/16)

Brisan.

Članak 233. (NN 115/16)

(1) Postupak utvrđivanja zastare provodi Porezna uprava na način propisan Općim poreznim zakonom za postupak kojim se utvrđuje porezna zastara, ako ovim Zakonom nije drugačije uređeno.

(2) Brisan.

2. Naknadna uplata doprinosa koji su otpisani zbog zastare prava na naplatu

Članak 234. (NN 115/16, 114/23)

(1) Osiguranik koji je sam za sebe obveznik doprinosa za osobno osiguranje može na vlastiti zahtjev, naknadno, u cijelosti uplatiti doprinose za mirovinska osiguranja koji su otpisani zbog zastare prava na naplatu, i to doprinos za mirovinsko osiguranje i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, a radi mogućnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja.

(2) Način postupanja prema stavku 1. ovoga članka, uz suglasnost ministra financija, uređuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje općim aktom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Zahtjev za naknadnu uplatu doprinosa otpisanih zbog zastare prava na naplatu osiguranik može podnijeti do isteka pet godina od dana kada je rješenje o utvrđivanju zastare prava na naplatu postalo pravomoćno odnosno do isteka pet godina od dana sistemskog otpisa duga zbog zastare prava na naplatu.

11. Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa

 

XVI. OSTALE ODREDBE

1. Primjena odredaba Općega poreznog zakona

Članak 235. (NN 148/13)

(1) Postupke utvrđivanja odnosno obračunavanja obveze doprinosa i postupka inspekcijskog nadzora, načina i vremena plaćanja te redoslijeda plaćanja i prijeboja, naplate, obračuna i plaćanja zateznih kamata, povrata više uplaćenih doprinosa i doprinosa plaćenih bez pravne osnove, otpisa nenaplativih doprinosa, prodaje duga, zastare, odgode naplate i jamstva te postupke u vezi s ostalim pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom provodi Porezna uprava prema odredbama Općega poreznog zakona.

(2) Brisan.

2. Izvješća obveznika obračunavanja doprinosa

Članak 236.

(1) Izvješće koje je Poreznoj upravi dužan podnositi obveznik obračunavanja doprinosa smatra se obračunskom prijavom i ovršnom ispravom, u smislu odredaba Općega poreznog zakona.

(2) Obveznik obračunavanja doprinosa može zatražiti ispravak podataka o iznosima obveze doprinosa iskazanih u obračunskoj prijavi iz stavka 1. ovoga članka, ako se naknadno izmijene okolnosti koje utječu na obvezu doprinosa, i to u roku od godine dana od dana nastupa izmijenjenih okolnosti.

(3) Izmijenjenim okolnostima smatraju se nove činjenice utvrđene od strane nositelja osiguranja, a koje se odnose na:

1. osnovu osiguranja,

2. početak, odnosno prestanak osiguranja,

3. privremena nesposobnost za rad na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja ili sredstava državnog proračuna,

4. pravo na dopust ili pravo na rad s pola radnog vremena kao roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju,

5. ostali razlozi koji utječu na status u osiguranju.

(4) Ispravak podataka o iznosima obveze doprinosa iskazanih u obračunskoj prijavi provodi Porezna uprava u posebnom postupku.

(5) Postupak kojim se provodi ispravak podataka o iznosima obveze doprinosa iskazanih u obračunskoj prijavi propisat će ministar financija.

3. Naknadna uplata doprinosa koji su otpisani zbog nenaplativosti

Članak 237. (NN 115/16)

(1) Osiguranik koji je sam za sebe obveznik doprinosa za osobno osiguranje može na vlastiti zahtjev, naknadno, u cijelosti uplatiti doprinose za mirovinska osiguranja koji su otpisani zbog nenaplativosti i to doprinos za mirovinsko osiguranje i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, a radi mogućnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja.

(2) Način postupanja sukladno stavku 1. ovoga članka, uz suglasnost ministra financija, uređuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje općim aktom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Zahtjev za naknadnu uplatu doprinosa otpisanih zbog nenaplativosti osiguranik može podnijeti do isteka pet godina od dana kada je utvrđena nenaplativost doprinosa.

11. Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa

4. Primjena propisa

Članak 238. (NN 143/14)

(1) Doprinosi se obračunavaju prema propisima važećima za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranike po osnovi radnog odnosa i na razdoblje u osiguranju (staž) do zaključno 31. prosinca 2002. doprinosi se obračunavaju prema vrstama doprinosa i stopama za obračun važećima na dan 31. prosinca 2002., osim doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti koji se ne obračunavaju ako se obveza odnosi na razdoblje u kojemu nije postojala obveza tih doprinosa.

(3) Brisan.

5. Utvrđivanje obveze doprinosa

Članak 239. (NN 143/14, 106/18)

(1) Porezna uprava, po službenoj dužnosti, rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi osiguranicima po sljedećim osnovama osiguranja:

1. samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti porez plaćaju prema paušalnom dohotku, i to:

1.1. djelatnost obrta te domaće radinosti i sporednog zanimanja,

1.2. djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

2. djelatnost slobodnog zanimanja, i to: novinari, samostalni umjetnici i športaši – koji prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku,

3. član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i likvidator i izvršni upravitelj zadruge,

4. svećenik i drugi članovi vjerske zajednice,

5. zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije,

6. zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se po utvrđenom statusu u osiguranju i vrijedi do donošenja novog rješenja ili do promjene osnove osiguranja ili do prestanka osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa sukladno odredbi članka 221. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na ime osiguranika – dužnika i sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. osnovu osiguranja,

2. razdoblje na koje se obveza odnosi i to dan s kojim započinje teći obveza,

3. odredbu o tome da je mjesečna osnovica umnožak iznosa prosječne plaće i propisanog koeficijenta te da se za svaku godinu provedenu u osiguranju primjenjuje mjesečna osnovica što je za tu godinu objavljuje ministar financija,

4. naziv doprinosa i stope za obračun doprinosa,

5. odredbu o mjesečnoj obvezi koja je razmjerna broju dana u osiguranju određenog mjeseca,

6. naznaku dospijeća za uplatu dospjelih mjesečnih obveza,

7. nalog dužniku da mjesečne obveze uplaćuje u propisanim rokovima dospijeća,

8. uplatne račune i brojčane oznake (šifre) za uplatu dospjelih obveza,

9. odredbu o važenju rješenja,

10. odredbu o tome da se mjesečne obveze doprinosa što ih je obveznik dužan uplatiti smatraju konačnom obvezom,

11. odredbu o obvezi plaćanja zatezne kamate ako se dospjela obveza ne uplati u propisanom roku dospijeća.

(4) Do izvršnosti rješenja prema stavku 1. ovoga članka obveznik je dužan plaćati predujam za svaku vrstu doprinosa propisanu prema osnovi osiguranja i u iznosu – umnošku iznosa prosječne plaće i koeficijenta propisanog za obračun mjesečne osnovice za određenu osnovu osiguranja te propisane stope za obračun doprinosa. Mjesečni iznos predujma dospijeva na naplatu u rokovima propisanim za uplatu doprinosa za istu osnovu osiguranja.

Članak 239.a (NN 143/14, 115/16, 106/18)

(1) Porezna uprava, po službenoj dužnosti, rješenjem utvrđuje obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi osiguranicima po sljedećim osnovama osiguranja:

1. pomorac – član posade brodova u međunarodnoj plovidbi,

2. poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva,

3. osiguranik po osnovi poljoprivrede,

4. osiguranik po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

5. produženo mirovinsko osiguranje,

6. osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva,

7. osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi,

8. član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu,

9. stranac,

10. član obitelji stranca.

(2) Rješenje prema stavku 1. ovoga članka donosi se za svako obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu), a mjesečne obveze doprinosa utvrđene rješenjem vrijede do prestanka osiguranja, do promjene osnove osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa utvrđene sukladno odredbi članka 221. stavka 2. ovoga Zakona, a najdulje do posljednjeg dana u godini na koju se obveza odnosi.

(3) Za osiguranika po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se po isteku godine za koju se obveza utvrđuje.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na ime osiguranika – dužnika i sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. osnovu osiguranja,

2. razdoblje na koje se obveza odnosi i to godinu i prvi dan u toj godini s kojim započinje teći obveza,

3. iznos propisane mjesečne osnovice prema kojoj su doprinosi obračunani,

4. naziv doprinosa i mjesečni iznos obveze,

5. odredbu o tome da se mjesečne obveze utvrđene rješenjem i evidentirane u poreznim evidencijama smatraju konačnom obvezom,

6. odredbu o mjesečnoj obvezi koja je razmjerna broju dana u osiguranju određenog mjeseca

7. naznaku dospijeća za uplatu dospjelih mjesečnih obveza,

8. nalog dužniku da mjesečne obveze uplaćuje u propisanim rokovima dospijeća,

9. uplatne račune i brojčane oznake (šifre) za uplatu dospjelih obveza,

10. odredbu o važenju rješenja,

11. odredbu o obvezi plaćanja zatezne kamate ako se dospjela obveza ne uplati u propisanom roku dospijeća.

(5) Do izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka u vezi sa stavkom 2. ovoga članka obveznik je dužan plaćati predujam za svaku vrstu doprinosa propisanu prema osnovi osiguranja i u iznosu – umnošku iznosa prosječne plaće i koeficijenta propisanog za obračun mjesečne osnovice za određenu osnovu osiguranja te propisane stope za obračun doprinosa. Mjesečni iznos predujma dospijeva na naplatu u rokovima propisanim za uplatu doprinosa za istu osnovu osiguranja.

(6) Brisan.

Članak 240. (NN 143/14)

(1) Obveznicima doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti koji od druge djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku Porezna uprava rješenjem po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka utvrđuje obvezu doprinosa te iznos godišnje osnovice, vrste doprinosa i godišnje iznose doprinosa koje je dužan platiti.

(2) Rješenje prema stavku 1. ovoga članka donosi se za obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu) za koje postoji obveza, a godišnje obveze doprinosa utvrđene rješenjem konačna su obveza.

Članak 241.

Obveznicima doprinosa, odnosno obveznicima obračunavanja doprinosa koji su sami dužni utvrditi obvezu za svoje osobno osiguranje ili su dužni obračunati obvezu za druge osobe, odnosno osiguranike i izvijestiti Poreznu upravu o nastaloj obvezi, ali obvezu nisu utvrdili na način i u rokovima propisanima ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju njega, i u drugim slučajevima koji nisu posebno uređeni ovim Zakonom, obvezu doprinosa utvrđuje i iznose obračunava Porezna uprava u postupku nadzora ili u posebnom postupku.

6. Evidentiranje obveze doprinosa

Članak 242. (NN 148/13, 106/18)

(1) Porezna uprava evidentira obveze doprinosa na poreznom broju dužnika – obveznika plaćanja doprinosa po vrstama doprinosa i brojčanim oznakama (šiframa) uplatnog računa, a za osiguranike koji su sami za sebe obveznici plaćanja doprinosa i prema osnovama osiguranja i to:

1. saldo doprinosa preuzet od nositelja osiguranja i Središnjeg registra osiguranika,

2. mjesečne, odnosno tromjesečne obveze doprinosa utvrđene rješenjem Porezne uprave,

3. godišnje obveze doprinosa utvrđene rješenjem Porezne uprave,

4. obveze što ih, na obračunskim prijavama – izvješćima iskažu obveznici obračunavanja doprinosa te

5. obveze utvrđene u postupku nadzora koje vodi Porezna uprava te obveze utvrđene u posebnom postupku Porezne uprave,

6. brisan.

(2) Porezna uprava evidentira i uplate doprinosa te obračunava i evidentira zatezne kamate.

Članak 243.

Utvrđene obveze i uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja osiguranika, koji je sam dužnik doprinosa za svoje osobno osiguranje, evidentiraju se na posebnim brojčanim oznakama (šiframa) uplatnog računa, odvojeno od evidencije tih doprinosa koji su nastali kao moguća obveza po drugim osnovama i drugim razdobljima za istog osiguranika.

7. Prijeboj obveze doprinosa s pravom na povrat naknade plaće ili s pravom na isplatu naknade plaće

Članak 244.

(1) Poslodavcu koji ima pravo na povrat (refundaciju) naknade plaće što ju je, sukladno propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, privremeno isplatio osiguraniku za razdoblje provedeno na privremenu nesposobnost za rad na teret obveznoga zdravstvenog osiguranja, ako ima evidentirane obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja, iznos naknade plaće do iznosa duga obustavit će se radi prijeboja s dugom za doprinose.

(2) Način postupanja radi prijeboja potraživanja poslodavca i njegovih obveza na ime doprinosa i redoslijed namirivanja pojedine vrste doprinosa propisat će ministar financija.

8. Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose

Članak 245. (NN 106/18)

(1) Obvezniku doprinosa koji je sam dužnik doprinosa za svoje osobno osiguranje i, prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju ostvario pravo na povrat na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, ako ima evidentirane obveze na ime doprinosa za svoje osobno mirovinsko osiguranje i/ili kao poslodavac ima evidentirane obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja radnika, iznos naknade plaće do iznosa duga obustavit će se radi prijeboja s dugom za doprinose.

(2) Način postupanja radi prijeboja potraživanja obveznika doprinosa i njegovih obveza na ime doprinosa za mirovinsko osiguranje i redoslijed namirivanja pojedine vrste doprinosa propisat će ministar financija.

7.a Prijeboj obveze doprinosa s potraživanjem po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

Članak 245.a

(1) Poslodavcu koji je istodobno ugovorni subjekt s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te po osnovi tog ugovornog odnosa ima potraživanja, ako ima evidentirane obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja, iznos potraživanja do iznosa duga obustavit će se radi prijeboja s dugom za doprinose.

(2) Način postupanja radi prijeboja potraživanja poslodavca i njegovih obveza na ime doprinosa i redoslijed namirivanja pojedine vrste doprinosa propisat će ministar financija.

Članak 245.b (NN 106/18)

(1) Obvezniku doprinosa koji je sam dužnik doprinosa za svoje osobno osiguranje, a istodobno je ugovorni subjekt s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje te po osnovi tog ugovornog odnosa ima potraživanja, ako ima evidentirane obveze na ime doprinosa za svoje osobno osiguranje i/ili kao poslodavac ima evidentirane obveze na ime doprinosa za obvezna osiguranja radnika, iznos potraživanja do iznosa duga obustavit će se radi prijeboja s dugom za doprinose.

(2) Način postupanja radi prijeboja potraživanja obveznika doprinosa i njegovih obveza na ime doprinosa za mirovinsko osiguranje i redoslijed namirivanja pojedine vrste doprinosa propisat će ministar financija.

8. Registar obveznika doprinosa

Članak 246. (NN 143/14)

Porezna uprava uspostavlja registar obveznika doprinosa u kojemu se evidentiraju podaci o obveznicima doprinosa te obveznicima obračunavanja i/ili plaćanja i/ili izvješćivanja o nastaloj obvezi doprinosa, osobito podaci o početku i prestanku obveze doprinosa, podaci o podnesenim izvješćima te drugi podaci bitni za prikupljanje doprinosa, i to za obveznike:

1. kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem prema propisanoj mjesečnoj osnovici i koji su sami dužnici doprinosa za svoje osobno osiguranje,

2. koji sami utvrđuju obvezu doprinosa za svoje osobno osiguranje,

3. kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem prema godišnjoj osnovici po osnovi obavljanja druge djelatnosti,

4. koji su kao poslodavci i/ili druge osobe, sukladno propisima o obveznim osiguranjima, dužni prijaviti fizičke osobe na obvezna osiguranja po osnovi radnog odnosa,

5. kojima je ovim Zakonom ili posebnim propisom određena obveza doprinosa ili obveza obračunavanja i/ili plaćanja i/ili izvješćivanja o utvrđenoj obvezi,

6. koji su preuzimatelji obveze doprinosa.

9. Čuvanje podataka i čuvanje tajnosti podataka

Članak 247.

(1) Obveznik obračunavanja doprinosa dužan je knjigovodstvenu i izvanknjigovodstvenu dokumentaciju o iznosima osnovica prema kojima su obračunani doprinosi, o vrstama doprinosa i iznosima obračunanih i uplaćenih doprinosa te o razdoblju na koje se obveza odnosi čuvati u rokovima propisanima posebnim propisima.

(2) Službene i druge osobe koje su uključene u postupak evidentiranja, naplate, nadzora i prikupljanja podataka o doprinosima dužne su čuvati tajnost podataka sukladno odredbama Općega poreznog zakona i Zakona o zaštiti tajnosti podataka te drugih propisa kojima je utvrđena zaštita tajnosti podataka.

10. Preuzimanje obveze plaćanja doprinosa

Članak 248.

(1) Za obveznike doprinosa koji su ovim Zakonom određeni i kao obveznici plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje, obvezu plaćanja doprinosa može preuzeti treća osoba – preuzimatelj.

(2) Preuzimatelj se smatra solidarnim dužnikom u smislu odredaba Općega poreznog zakona, a obveza doprinosa evidentira se na poreznom broju osiguranika – dužnika.

(3) Način postupanja, odnosno preuzimanja obveze plaćanja doprinosa propisat će ministar financija.

Članak 248.a  (NN 148/13)

(1) Umjesto poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici obvezu doprinosa, sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 987/2009, može preuzeti osiguranik iz članka 19.a stavka 1. ovoga Zakona, osiguranik iz članka 188. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Zakona i osiguranik iz članka 193. stavka 2. ovoga Zakona. Preuzimatelj odgovara za iznos obračunanog doprinosa kao jamac platac u smislu odredaba Općega poreznog zakona.

(2) Pod obvezom doprinosa iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu i obveza podnošenja izvješća.

(3) Način postupanja, odnosno preuzimanja obveze doprinosa propisat će ministar financija.

7. Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosaPROČIŠĆENI TEKST

11. Provedba plaćanja doprinosa

Članak 248.b (NN 148/13, 143/14, 114/23)

(1) Poslodavac i isplatitelj primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa dužni su na nalozima za plaćanje za isplatu plaće odnosno na nalozima za plaćanje za isplatu primitka navesti obvezne elemente.

(2) Poslodavac koji ne uplaćuje doprinose dužan je u istu banku istodobno predati naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa.

(3) Banka je dužna odbiti provođenje naloga za plaćanje za isplatu plaće ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, istodobno uz naloge za plaćanje za isplatu plaće nije predao i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa ili se oni ne mogu u cijelosti provesti, te ako nalog ne sadrži sve elemente propisane Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se nalozi predaju.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, banka može provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće ako nisu dostavljeni pojedini nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa i to u slučaju kada u skladu s odredbama ovog Zakona ili u skladu s odredbama posebnog propisa ne postoji obveza obračuna pojedinog doprinosa ili ako s odredbama posebnog propisa ne postoji obveza uplate pojedinog doprinosa istodobno s isplatom plaće.

(5) Banka je dužna dnevno Fini dostaviti izvješće o odbijenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće i o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu ostalih primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa.

(6) Fina je dužna najkasnije sljedeći dan izvijestiti Poreznu upravu o primljenim izvješćima iz stavka 5. ovoga članka.

(7) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, odnosno ako poslodavac nije putem propisanog izvješća za svakog pojedinog osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca dostavio podatak o mjesečnoj obvezi doprinosa dospjeloj u tom mjesecu ili podatak o činjenici da u tom mjesecu ne postoji obveza doprinosa zbog korištenja prava iz socijalnih osiguranja, Porezna uprava određuje mjere osiguranja naplate.

(8) Sadržaj obveznih elemenata na nalozima za plaćanje za isplatu plaće odnosno za isplatu primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa, slučajeve u kojima banka može provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće ako nisu dostavljeni pojedini nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa, postupak određivanja mjera osiguranja naplate te ostale postupke koji se odnose na provedbu plaćanja doprinosa pravilnikom će propisati ministar financija.

(9) Fina je ovlaštena radi provedbe postupka izvješćivanja utvrditi način i rokove razmjene podataka između banaka i Agencije, između Agencije i Porezne uprave, kao i tehničke uvjete koje su Agencija, banke i Porezna uprava dužne osigurati za međusobnu razmjenu.

 

XVII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 249. (NN 148/13, 41/14, 143/14, 114/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj:

1. poslodavac koji za osiguranika po osnovi radnog odnosa ne obračuna doprinose (članak 23. i članak 24. u svezi s člankom 20.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 21. i članak 22.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 24., 24.a, 25. i 25.a) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 26. stavak 2.),

2. predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave koje za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe ne obračuna doprinose (članak 31. i članak 32. u svezi s člankom 28.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 29. i članak 30.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 32. i 33.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 34. stavak 2.),

3. poslodavac koji za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika ne obračuna doprinose (članak 39. i članak 40. u svezi s člankom 36.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 37. i članak 38.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 40.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 41. stavak 2.),

4. poslodavac koji za osiguranika po osnovi stručnog osposobljavanja za rad prema posebnim propisima ne obračuna doprinose (članak 45. stavak 1. u svezi s člankom 43.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 44.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 45. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 45. stavak 2.),

5. poslodavac stalnog sezonskog radnika koji za osiguranika po osnovi stalnog sezonskog radnika ne obračuna doprinose (članak 129. stavak 1. u svezi s člankom 127.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 128.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 129. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 129. stavak 2.),

6. poslodavac, odnosno obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa u slučaju kada nema obvezu obračuna i plaćanja doprinosa ako ne izvijesti Poreznu upravu o vrsti prava, razdoblju korištenja prava te iznosu naknade plaće što ju je isplatio na teret sredstava nositelja obveznih osigurana ili na teret sredstava državnog proračuna (članak 182. stavak 3.),

7. poslodavac i isplatitelj primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa ako na nalozima za plaćanje za isplatu plaće odnosno na nalozima za plaćanje za isplatu primitka ne navede obvezne elemente (članak 248.b stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 250. (NN 148/13, 143/14, 114/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj:

1. osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), športaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti, ako ne obračuna doprinose (članak 67. u svezi s člankom 65.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 66.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 67.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 67.a.),

2. osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva koji od obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuje dobit, ako ne obračuna doprinose (članak 83. u svezi s člankom 82.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 82.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 83.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 84. stavak 2.),

3. isplatitelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak i sam primatelj primitka neposredno iz inozemstva ili od druge fizičke osobe koji po toj osnovi ne obračuna doprinose (članak 115. stavci 1. i 2. u svezi s člankom 113.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 114.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 115. stavci 1. i 2.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa,

4. bivši poslodavac koji za osiguranika po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje, ne obračuna doprinos (članak 142. stavak 1. u svezi s člankom 140.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 141.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 142. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 142. stavak 2.),

5. pravna ili fizička osoba koja za osiguranika po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad u drugu pravnu ili fizičku osobu ne obračuna doprinos (članak 146. stavak 1. u svezi s člankom 144.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 145.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 146. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 146. stavak 2.),

6. pravna ili fizička osoba koja za osiguranika po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje ne obračuna doprinos (članak 150. stavak 1. u svezi s člankom 148.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 149.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 150. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 150. stavak 2.),

7. posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata koji za osiguranika po toj osnovi ne obračuna doprinose (članak 162. stavak 1. u svezi s člankom 160.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 161.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 162. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 162. stavak 2.),

8. pravna ili fizička osoba – davatelj stipendije strancu koji za osiguranika po toj osnovi ne obračuna doprinos (članak 178. stavak 1. u svezi s člankom 176.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 177.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 178. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 178. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 251. (NN 148/13, 114/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj:

1. obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu koji za osiguranika po toj osnovi ne obračuna poseban doprinos (članak 192. stavak 2. u svezi s člankom 190.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 191.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 192. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenoj obvezi doprinosa (članak 192. stavak 2.),

2. poslodavac koji zapošljava radnike na radnome mjestu na kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i/ili radnike koji obavljaju poslove zanimanja za koja se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, a koji za osiguranike po toj osnovi ne obračuna dodatne doprinose (članak 195. stavak 1. u svezi s člankom 194.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 194.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 195. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 195. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 252. (NN 106/18, 114/23)

Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj osiguranik koji je sam obveznik doprinosa za svoje osobno osiguranje ako dospjelu obvezu doprinosa ne uplati u roku, i to:

1. osiguranik po osnovi pomorca – člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (članak 62.),

2. osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), športaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti (članak 67.),

3. osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva koji od tih djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku (članak 71.),

4. osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja, i to novinara, samostalnih umjetnika ili športaša koji prema primicima od djelatnosti porez na dohodak plaćaju po odbitku (članak 75.),

5. osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja, športaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuje dobit (članak 83.),

6. osiguranik po osnovi poljoprivrednika upisanog u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva (članak 85.d),

7. osiguranik po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (članak 85.h),

8. osiguranik po osnovi poljoprivrede (članak 89.),

9. osiguranik po osnovi člana uprave trgovačkog društva (članak 93.),

10. osiguranik po osnovi svećenika i drugih članova vjerske zajednice (članak 98.),

11. osiguranik po osnovi zaposlenja u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije (članak 106.),

12. osiguranik po osnovi zaposlenja u tuzemstvu kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu (članak 110.),

13. osiguranik produženog mirovinskog osiguranja (članak 121.),

14. osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva (članak 134.),

15. osiguranik po osnovi osobe koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi (članak 154.),

16. osoba zaposlena u inozemstvu za osiguranika po osnovi člana obitelji osobe zaposlene u inozemstvu (članak 158.),

17. osiguranik po osnovi stranca (članak 170.),

18. stranac za osiguranika po osnovi člana obitelji stranca (članak 174.),

19. obveznik doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti (članak 187.).

Članak 252.a (NN 148/13, 143/14, 114/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj:

1. banka koja podatke o poslodavcima koji ne plaćaju doprinose koristi u druge svrhe osim u svrhu provedbe plaćanja doprinosa (članak 228.a stavak 2.),

2. poslodavac koji ne uplaćuje doprinose koji u istu banku istodobno ne preda nalog za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa (članak 248.b stavak 2.),

3. banka koja ne odbije provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, istodobno uz naloge za plaćanje za isplatu plaće nije predao i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa ili se oni ne mogu u cijelosti provesti, te ako nalog ne sadrži sve propisane elemente (članak 248.b stavak 3.),

4. banka koja Fini ne dostavi izvješće o odbijenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće i o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu ostalih primitaka prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa (članak 248.b stavak 5.),

5. Fina ako Poreznu upravu ne izvijesti o izvješćima primljenima od banaka (članak 248.b stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

XVIII. OVLASTI MINISTRU FINANCIJA

Članak 253.

Ministar financija provedbene će propise kojima će propisati način postupanja pri utvrđivanju i obračunu doprinosa, način dokazivanja, način izvješćivanja te rokove, oblik i sadržaj izvješća i druga pitanja kojima će se potanko urediti provedba odredaba Zakona i za koja je ovlašten ovim Zakonom donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Način i rokove izvješćivanja o obračunanim doprinosima te oblik i sadržaj izvješća ministar financija uredit će istim propisom kojim uređuje način i rokove izvješćivanja te oblik i sadržaj izvješća o nastaloj obvezi poreza na dohodak, sukladno propisima o porezu na dohodak.

Članak 254.

(1) Ministar financija za svako obračunsko razdoblje – kalendarsku godinu naredbom objavljuje iznose osnovica za obračun doprinosa, koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće i određenog koeficijenta i iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće te početni iznos mirovine čiji je iznos iznad iznosa prosječne neto plaće. Naredba se donosi do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću godinu i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obračunsko razdoblje 2009. godine ministar financija donijet će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

20. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu

21. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu

22. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

 

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 255.

(1) Obveze doprinosa koje su nastale za staž u osiguranju od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2008. utvrđuju se prema odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine«, br. 147/02. i 177/04.) i provedbenim propisima donesenim na temelju tog Zakona.

(2) Na obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak kada je dužničko – vjerovnički odnos, na temelju kojeg je nastala obveza isplate, nastao do 31. prosinca 2008. primjenjuju se odredbe Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine«, br. 147/02. i 177/04.).

Članak 256.

Za osobu koja se tijekom 2008. prvi put zaposlila na temelju ugovora o radu ili volonterskog ugovora odredbe članka 20. stavka 2. i 3., članka 36. stavka 2. i 3. i članka 43. stavka 2. i 3. ovoga Zakona primjenjuju se pri obračunu doprinosa prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na staž u mirovinskom osiguranju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do isteka godine dana od dana prvog zaposlenja.

Članak 257.

Do donošenja provedbenih propisa sukladno članku 253. ovoga Zakona primjenjuju se provedbeni propisi doneseni na temelju odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine«, br. 147/02. i 177/04.).

 

Članak 258.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine«, br. 147/02. i 177/04.).

Članak 259.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 22/12

Članak 19.

Ministar financija uskladit će propise donesene radi provedbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09. i 18/11.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

(1) Stopa doprinosa iz članka 2. ovoga Zakona primjenjuje se kod utvrđivanja obveza doprinosa koje su nastale za staž u osiguranju nakon 30. travnja 2012., osim za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa iz članka 238. stavka 3. Zakona.

(2) Za obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak kada je dužničko–vjerovnički odnos, na temelju kojeg je nastala obveza isplate, nastao do 30. travnja 2012. primjenjuju se odredbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09. i 18/11.).

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2012., osim članka 2. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. svibnja 2012.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 144/12

Članak 12.

Ministar financija uskladit će propise donesene radi provedbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11. i 22/12.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

 

Članak 13.

Smatraju se zakonitim rješenja nositelja obveznih osiguranja donesena nakon 1. siječnja 2003. u postupku priznanja svojstva osiguranika kojima se utvrđuje obveza doprinosa, vrste i mjesečni iznosi doprinosa za razdoblje do 31. prosinca 2002. za osiguranike koji su sami obveznici doprinosa te obveznici plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja.

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 41/14

Članak 25.

(1) Stopa doprinosa od 15 % iz članka 4. ovoga Zakona primjenjuje se kod utvrđivanja obveza doprinosa koje su nastale za staž u osiguranju nakon 31. ožujka 2014., osim za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa iz članka 238. stavka 3. Zakona o doprinosima.

(2) Za obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak kada je dužničko-vjerovnički odnos, na temelju kojeg je nastala obveza isplate, nastao do 31. ožujka 2014. primjenjuju se odredbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12. i 148/13.).

Članak 26.

Ministar financija uskladit će provedbene propise s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 143/14

Članak 40.

Osiguranicima iz članka 31. ovoga Zakona koji su na dan 1. siječnja 2015. zatečeni u osiguranju po tim osnovama Porezna uprava će, po službenoj dužnosti i bez provedbe ispitnog postupka, rješenjem utvrditi obvezu doprinosa i vrste doprinosa za razdoblje od 1. siječnja 2015. koje će vrijediti do donošenja novog rješenja ili do promjene osnove osiguranja ili do prestanka osiguranja ili do prestanka obveze doprinosa sukladno odredbi članka 221. stavka 2. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13. i 41/14.).

Članak 41.

(1) Ministar financija će pravilnikom propisati način i rok te oblik i sadržaj izvješća iz članaka 11., 23. i 27. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar financija uskladit će propise donesene radi provedbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13. i 41/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (»Narodne novine«, br. 49/12. i 31/14.) donesena na temelju članka 248.b Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13. i 41/14.) prestaje važiti 1. srpnja 2015.

Članak 42.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015., osim članaka 8., 9., 10., 11., 12., 24., 26., članka 32. u dijelu koji se odnosi na donošenje rješenja osiguraniku po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi i obvezu plaćanja predujma do donošenja rješenja osiguraniku po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi, članaka 34., 35. i 38. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 115/16

Članak 30.

Postupci utvrđivanja zastare započeti po zahtjevu obveznika doprinosa, a prema odredbama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.) dovršit će se sukladno odredbama toga Zakona, osim ako su odredbe ovoga Zakona i odredbe Općeg poreznog zakona povoljnije za obveznika doprinosa.

Članak 31.

(1) Ministar financija uskladit će propise donesene radi provedbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe članka 254. stavka 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.) Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu ministar financija donijet će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 32.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 33.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 106/18

Članak 50.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 51.

(1) Odredbe Pravilnika o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14. i 128/17.) ostaju na snazi u dijelu koji nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

(2) Ministar financija uskladit će Pravilnik o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14. i 128/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(3) Odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona (»Narodne novine«, br. 64/12.) u dijelu koji se odnosi na sadržaj i oblik vrijednosnog kupona, postupak izdavanja i distribucije te postupak njihove zamjene, način evidentiranja podataka te vođenja registra izdanih vrijednosnih kupona ostaju na snazi do donošenja Pravilnika iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Iznimno od odredbe članka 254. stavka 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14. i 115/16.), Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu ministar financija donijet će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 52.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 33/23

Članak 5.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14., 128/17. i 1/19.) i Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/09. i 160/13.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2023.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/23

Članak 26.

(1) Odredbe članka 14. ovoga Zakona primjenjuju se za obveze doprinosa utvrđene za 2023. godinu.

(2) Ministar financija uskladit će Pravilnik o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14., 128/17., 1/19. i 43/23.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(3) Iznimno od odredbe članka 254. stavka 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16., 106/18. i 33/23.), Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu ministar financija donijet će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 28.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2023., osim članaka 17. i 18. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

 

 

Copyright © Ante Borić