Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 248.a Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/2008, 152/2008, 94/2009, 18/2011 i 22/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

 

UREDBU O NAČINU PROVEDBE PLAĆANJA DOPRINOSA PREMA PLAĆI, PRIMICIMA UZ PLAĆU, ODNOSNO MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA TEMELJEM RADNOG ODNOSA

Pročišćeni tekst

NN 49/1231/14

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje:

– način provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa,

– subjekte provedbe plaćanja doprinosa,

– obveznike izvješćivanja,

– način, rok, oblik i sadržaj izvješća o podnesenim nalozima za plaćanje doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici temeljem radnog odnosa.

Članak 2. (NN 31/14)

Pojedini pojmovi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeće značenje:

1. poslodavac jest poslovni subjekt iz članka 7. točke 36. Zakona o doprinosima kao i druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću,

2. poslodavac koji ne uplaćuje doprinose jest poslodavac iz točke 1. ovoga stavka:

– koji najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca Poreznoj upravi nije putem obrasca »Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD« za svakog pojedinog osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca dostavio podatak o mjesečnoj obvezi doprinosa dospjeloj u tom mjesecu ili podatak o činjenici da u tom mjesecu ne postoji obveza doprinosa zbog korištenja prava iz socijalnih osiguranja,

– koji je najkasnije na posljednji dan prethodnog mjeseca prikazao isplatu plaće, osim isplate zaostale plaće, i/ili mjesečnu obvezu doprinosa dospjelu u tom mjesecu za osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika u Obrascu JOPPD, a u službenim evidencijama Porezne uprave ima evidentirane dospjele, a neplaćene obveze po pojedinoj brojčanoj oznaci vrste doprinosa za osiguranike s osnove radnog odnosa i/ili osiguranike s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca u iznosu ukupne obveze doprinosa iskazane u tom mjesecu na Obrascima JOPPD za navedene osiguranike i više,

3. ostali poslodavci jesu poslodavci iz točke 1. ovoga stavka osim poslodavaca iz točke 2. ovoga stavka,

4. banka jest kreditna institucija, osnovana prema zakonu kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, pod kojom se podrazumijeva banka, štedna banka i podružnica strane banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

5. ovlaštena agencija jest Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija),

6. subjekt provedbe plaćanja doprinosa jest:

6.1. banka koja primi nalog za isplatu plaće,

6.2. poslodavac u dijelu koji se odnosi na provedbu odredbe članka 7. ove Uredbe,

6.3. poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u dijelu koji se odnosi na provedbu odredbe članka 3. i članka 6. stavka 2. ove Uredbe,

7. obveznici izvješćivanja jesu:

7.1. banka

7.2. Agencija.

II. NAČIN PROVEDBE

Članak 3. (NN 31/14)

Poslodavac koji ne uplaćuje doprinose dužan je, radi provedbe odredaba ove Uredbe, u istu banku istodobno predati naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa.

Članak 4. (NN 31/14)

(1) Porezna uprava do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, putem Agencije, svim bankama dostavlja podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose iz članka 2. točke 2. ove Uredbe.

(2) Porezna uprava dostavlja, putem Agencije, svim bankama podatke o poslodavcima iz stavka 1. ovoga članka koji naknadno podnesu propisane Obrasce JOPPD i u cijelosti uplate dospjele obveze doprinosa i to po zahtjevu poslodavca, a najkasnije sljedećega dana nakon podnošenja zahtjeva.

(3) Podaci koje Porezna uprava dostavlja bankama o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose jesu: OIB, naziv ili ime i prezime.

(4) Podatke iz stavka 3. ovoga članka, banke koriste isključivo za potrebe provedbe ove Uredbe.

Članak 5. (NN 31/14)

(1) Na osnovi dostavljenih podataka iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe banka je dužna sastaviti listu poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose.

(2) Na listi poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose iz stavka 1. ovoga članka ne nalaze se poslodavci iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

(3) Prije provedbe primljenog naloga za plaćanje za isplatu plaće, banka je dužna provjeriti nalazi li se poslodavac na listi iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako se poslodavac nalazi na listi iz stavka 1. ovoga članka, banka je dužna izvršiti provjeru jesu li, istodobno uz naloge za plaćanje za isplatu plaće, predani i nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa sa svim obveznim elementima propisanima Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, za godinu u kojoj se nalozi predaju i to:

1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste doprinosa:

8109 ili 8117 ili 8168,

2. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste doprinosa:

2003 ili 2011 ili 2283,

3. za obvezno zdravstveno osiguranje, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste doprinosa:

8400 ili 8419 ili 8427 ili 8486,

4. za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste doprinosa:

8559 ili 8567 ili 8575 ili 8630,

5. za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, prema sljedećim brojčanim oznakama vrste doprinosa:

8702 ili 8753.

(5) Banka može za potrebe izvršenja platne transakcije na nalozima za plaćanje za uplatu doprinosa i isplatu plaće, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, odrediti upisivanje oznaka koje označavaju da se nalog odnosi na plaćanje poreza, prireza, doprinosa i drugih pristojbi, odnosno isplatu plaće ili platni spisak.

(6) Banka može za potrebe izvršenja provjere iz stavaka 3. i 4. ovoga članka odbiti izvršenje platnih transakcija po nalozima za plaćanje za uplatu doprinosa i po nalozima za plaćanje za isplatu plaće, iniciranih kroz sredstva za komuniciranje na daljinu.

Članak 6. (NN 31/14)

(1) Ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, istodobno uz naloge za plaćanje za isplatu plaće nije predao i naloge za plaćanje za uplatu doprinosa iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe ili se oni ne mogu u cijelosti provesti, te ako nalog ne sadrži sve elemente propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se nalozi predaju, banka je dužna odbiti provođenje naloga za plaćanje za isplatu plaće.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka banka može provesti naloge za plaćanje za isplatu plaće ako nisu dostavljeni pojedini nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa i to:

1. iz članka 5. stavka 4. točke 2. ove Uredbe, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 7. ove Uredbe, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 3

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako nema zaposlenog niti jednog radnika koji je obveznik mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;

2. iz članka 5. stavka 4. točaka 3., 4. i 5. ove Uredbe, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 7. ove Uredbe, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 4

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako ima zaposlene radnike za koje nije propisana obveza doprinosa na osnovicu,

odnosno

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 5

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka;

3. iz članka 5. stavka 4. točaka 2., 3., 4. i 5. ove Uredbe, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 7. ove Uredbe, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 6

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako ima zaposlene radnike za koje nije propisana obveza doprinosa na osnovicu i koji nisu obveznici mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;

4. iz članka 5. stavka 4. točaka 1., 2., 3., 4. i 5. ove Uredbe, ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose u polje elementa naloga »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće iz članka 7. ove Uredbe, upiše sljedeće podatke:

67 OIB- GG001 do GG365/366 – 7

što upisuje poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, a podnio je zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjev za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno.

Članak 7. (NN 31/14)

(1) Poslodavac je dužan na nalozima za plaćanje za isplatu plaće, ovisno o vrsti obrasca platnog prometa, navesti sljedeće obvezne elemente:

U polje »poziv na broj platitelja« na nalogu za plaćanje za isplatu plaće poslodavac je dužan upisati sljedeće podatke:

67 OIB-GG001 do GG365/366-X

gdje je:

67

broj modela

OIB

OIB obveznika plaćanja javnih davanja

GG001 do GG365/366

Oznaka izvješća Obrasca JOPPD na kojem je iskazana obveza doprinosa prema plaći koja se isplaćuje,

ili

godina i redni broj mjeseca za koji se isplaćuje plaća za koje je obveza doprinosa evidentirana na uplatnim računima koji su bili na snazi do 31. prosinca 2013. godine.

X

Podatak o plaći:

0 – isplata plaće

1 – isplata prvog dijela plaće

2 – isplata drugog dijela plaće

3 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

4 – isplata plaće koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu

5 – isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka

6 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu

7 – isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno

(2) Elementi navedeni u stavku 1. ovoga članka obvezno se upisuju na nalog za prijenos (bezgotovinsko plaćanje) i onog dijela plaće kojeg poslodavac pri isplate plaće obustavlja iz plaće i doznačuje trećim osobama u postupku ovrhe ili na zahtjev odnosno uz suglasnost samog radnika radi ispunjenja njegovih ugovornih obveza kao i kod isplate neoporezivih primitaka ukoliko se taj primitak iskazuje u istom retku s plaćom u Obrascu JOPPD.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na korisnike proračuna koji plaće isplaćuju preko jedinstvenog računa državnog proračuna.

III. POSTUPAK IZVJEŠĆIVANJA

Članak 8. (NN 31/14)

(1) Banke su dužne elektroničkim putem dnevno izvještavati Agenciju:

1. o odbijenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose,

2. o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose,

3. o provedenim nalozima za isplatu plaće ostalih poslodavaca.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži sve elemente iz naloga za plaćanje za isplatu plaće.

Članak 9.

Agencija je dužna najkasnije sljedeći dan, elektroničkim putem, izvijestiti Poreznu upravu o primljenim izvješćima iz članka 8. ove Uredbe.

Članak 10.

(1) Agencija je ovlaštena radi provedbe postupka izvješćivanja utvrditi način i rokove razmjene podataka između banaka i Agencije, između Agencije i Porezne uprave kao i tehničke uvjete koje su Agencija, banke i Porezna uprava dužne osigurati za međusobnu razmjenu.

(2) Uputu iz stavka 1. ovoga članka te njezine izmjene i/ili dopune, Agencija je obvezna odmah po donošenju objaviti na svojim internetskim stranicama.

IV. MJERE OSIGURANJA NAPLATE DOPRINOSA PREMA PLAĆI

Članak 11. (NN 31/14)

(1) U slučaju iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe odnosno ukoliko poslodavac nije putem Obrasca JOPPD za svakog pojedinog osiguranika s osnove radnog odnosa i/ili osiguranika s osnove radnog odnosa – izaslanog radnika kod tog poslodavca dostavio podatak o mjesečnoj obvezi doprinosa dospjeloj u tom mjesecu ili podatak o činjenici da u tom mjesecu ne postoji obveza doprinosa zbog korištenja prava iz socijalnih osiguranja, Porezna uprava određuje mjere osiguranja naplate.

(2) Mjere osiguranja naplate sastoje se u zabrani raspolaganja sredstvima na žiroračunu ili drugim računima poslodavca koji ne uplaćuje doprinose odnosno zabrani banci da poslodavcu koji ne uplaćuje doprinose ili trećoj osobi, po nalogu poslodavca, isplati s njegovog računa novčani iznos za koji je određena mjera osiguranja.

(3) Porezna uprava rješenjem kojim stječe založno pravo na predmetu osiguranja iz stavka 2. ovoga članka određuje mjere osiguranja naplate iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka Porezna uprava donosi po službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka.

(5) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka postaje izvršno danom donošenja.

(6) Žalba podnesena protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

V. NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE

Članak 12.

Postupak nadzora provođenja odredaba ove Uredbe te pokretanje i provođenje prekršajnog postupka zbog povreda odredaba ove Uredbe provodi Porezna uprava prema odredbama Zakona o doprinosima i Općega poreznog zakona.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Za sva ostala pitanja koja nisu uređena ovom Uredbom, a odnose se na platni promet, primjenjuju se odredbe Zakona o platnom prometu.

Članak 14.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2012. godine.

Klasa: 411-01/12-01/02

Urbroj: 5030120-12-2

Zagreb, 27. travnja 2012.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 31/14

Članak 9.

(1) Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. ove Uredbe Porezna uprava će s danom stupanja na snagu ove Uredbe dostaviti, putem Agencije, svim bankama podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose i to za one poslodavce koji su u mjesecu prosincu 2013. godine prikazali isplatu plaće u obrascu »Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac ID«, a u službenim evidencijama Porezne uprave imaju evidentirane dospjele, a neplaćene obveze po pojedinoj brojčanoj oznaci vrste doprinosa za obvezna osiguranja u iznosu višem od zaduženja po tome Obrascu ID kao i za one poslodavce koji nisu dostavili Obrazac ID za taj mjesec.

(2) Porezna uprava dostavit će, putem Agencije, svim bankama podatke o poslodavcima iz stavka 1. ovoga članka koji naknadno podnesu propisani ID obrazac i u cijelosti uplate dospjele obveze doprinosa i to po zahtjevu poslodavca, a najkasnije sljedećega dana nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/25

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 5. ožujka 2014.

 

 

Copyright © Ante Borić