Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o doprinosima Zakon o lijekovima Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o zaštiti na radu Zakon o zaštiti od buke Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o ustanovama Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o sestrinstvu Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o ljekarništvu Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o primaljstvu Zakon o kemikalijama Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o dentalnoj medicini Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o liječništvu Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o minimalnoj plaći Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o doprinosima Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o azilu Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o stečaju potrošača Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o zaštiti na radu Zakon o volonterstvu Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o najvišoj mirovini Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o obrtu Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o doplatku za djecu Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o strancima Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o udomiteljstvu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o osobnom imenu Zakon o tržištu rada Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o radu Porezi i carine
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o lokalnim porezima Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o porezu na dodanu vrijednost Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o doprinosima Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o računovodstvu Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Opći porezni zakon Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o porezu na dobit Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o igrama na sreću Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o carinskoj službi Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Carinski zakon 1999-2013 Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o porezu na dohodak Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o trošarinama Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o carinskoj tarifi Zakon o proračunu Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o poreznoj upravi Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o financijskoj policiji Carinski zakonik EU Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

Copyright © Ante Borić