Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o carinskoj tarifi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o lokalnim porezima Carinski zakonik EU Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o porezu na dobit Zakon o igrama na sreću Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o carinskoj službi Zakon o fiskalnoj odgovornosti Opći porezni zakon Carinski zakon 1999-2013 Zakon o proračunu Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o financijskoj policiji Zakon o računovodstvu Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o doprinosima 2014-2014 Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o poreznoj upravi Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o trošarinama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o poreznom savjetništvu Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o porezu na promet nekretnina Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o porezu na dohodak Zakon o doprinosima Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o porezu na dodanu vrijednost Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o doplatku za djecu Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o osobnom imenu Zakon o azilu Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o zaštiti na radu Zakon o radu Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o udomiteljstvu Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o tržištu rada Zakon o stečaju potrošača Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o volonterstvu Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o minimalnoj plaći Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o strancima Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o obrtu Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o doprinosima Zakon o najvišoj mirovini Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zdravlje i zdravstvo
Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o liječništvu Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o ustanovama Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o sestrinstvu Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti na radu Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o ljekarništvu Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o dentalnoj medicini Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o zaštiti okoliša Zakon o kemikalijama Zakon o lijekovima Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o primaljstvu Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o zaštiti od buke Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o doprinosima Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite

Copyright © Ante Borić