Povezani zakoni

Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori

pročišćeni tekst zakona

NN 66/91, 73/91

Uživajte...

Baza je ažurirana 18.10.2021. 

zaključno sa NN 110/21

PROČIŠĆENI PODZAKONSKI PROPISI

Članak 1.

Hrvatska gospodarska komora je samostalna stručnoposlovna organizacija, koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu.

Hrvatska gospodarska komora ima svojstvo pravne osobe.

Članak 2.

Članice Hrvatske gospodarske komore su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju članice Hrvatske gospodarske komore upisom u sudski registar.

Fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju članice Hrvatske gospodarske komore preko svojih udruženja odnosno saveza.

U Hrvatsku gospodarsku komoru mogu se učlaniti i organizacije koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i stručna društva i udruženja, te druge organizacije koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje gospodarskih subjekata.

Članak 3.

Zadaci Hrvatske gospodarske komore su:

- zastupanje interesa članica pred državnim organima kod oblikovanja gospodarskog sistema i mjera ekonomske politike;

- procjena mogućnosti i uvjeta gospodarskog razvoja;

- unapređivanje razvoja poduzetništva;

- uspostavljanje i razvijanje svih vrsta poslovnih odnosa s inozemstvom;

- poticanje istraživanja, razvoja i inovacija;

- razvijanje informacijskog sustava Hrvatske gospodarske komore i poslovnog informiranja;

- vođenje evidencije registriranih poduzeća i radnji;

- usklađivanje interesa članica Hrvatske gospodarske komore;

- poticanje razvoja tehnološke infrastrukture, informatizacija gospodarstva i praćenje standardizacije hardvera. softvera i komunikacije;

- usklađivanje gospodarskih i društvenih interesa s područja ekologije;

- priprema, sklapanje i praćenje primjene kolektivnih ugovora;

- izdavanje mišljenja o bonitetu svojih članica;

- poduzimanje mjera za poticanje i razvijanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;

- obrazovanje i inovacija znanja kadrova u gospodarstvu ;

- pružanje pomoći prilikom osnivanja novih i transformacije postojećih poduzeća, te obavljanje drugih zadataka od interesa članica Hrvatske gospodarske komore

- rješavanje tekućih pitanja od značaja za obavljanje gospodarskih djelatnosti;

- obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i statutom. 

Članak 4.

Organi Hrvatske gospodarske komore su: skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i predsjednik.

Članak 5.

Skupštinu Hrvatske gospodarske komore sačinjavaju izabrani predstavnici članica Hrvatske gospodarske komore. 

Članak 6.

Skupština Hrvatske gospodarske komore:

- donosi statut;

- donosi temeljne odrednice za program rada;

- donosi financijski proračun;

- odlučuje o raspisivanju izbora te obavlja izbore i razrješenja u skladu sa statutom:

- odlučuje o osnivanju i ukidanju predstavništava u inozemstvu;

- obavlja i druge poslove navedene ovim zakonom statutom.

Članak 7.

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore:

- provodi odluke i zaključke Skupštine;

- utvrđuje prijedloge statuta i drugih akata koje donosi Skupština;

- predlaže odluke, zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati,

- utvrđuje i uskladuje interese članica;

- donosi opće akte stručne službe;

- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja u skladu sa statutom;

- odlučuje o prigovorima na pojedinačne isprave donesene u izvršavanju javnih ovlaštenja;

- obavlja i druge poslove navedene statutom.

Članak 8.

Način izbora organa Hrvatske gospodarske komore, njihov sastav i djelokrug rada utvrđuje se Statutom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 9.

Predsjednika Hrvatske gospodarske komore bira skupština Hrvatske gospodarske komore.

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore predstavlja i zastupa Hrvatsku gospodarsku komoru i odgovoran je za zakonitost njenog rada.

Članak 10.

Članice Hrvatske gospodarske komore ostvaruju svoje interese u Hrvatskoj gospodarskoj komori neposredno u strukovnim grupama i posredno preko svojih izabranih predstavnika u skupštini i drugim oblicima organiziranja i rada utvrđenim Statutom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 11.

Hrvatska gospodarska komora obavlja određena javna ovlaštenja koja su utvrđena zakonom.

Potvrde, uvjerenja i druge isprave koje Hrvatska gospodarska komora izdaje u izvršavanju javnih ovlaštenja imaju karakter i značaj javnih isprava.

Članak 12.

Hrvatska gospodarska komora surađuje s drugim komorama i odgovarajućim udruženjima u zemlji i inozemstvu.

Članak 13.

Hrvatska gospodarska komora ima pravo pokretati inicijativu za donošenje republičkih zakona i drugih propisa iz oblasti gospodarskog sustava i mjere tekuće ekonomske politike te davati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz ovog područja, kao i sudjelovati u pripremanju zakona i drugih propisa od interesa za njene članice. 

Članak 14.

Hrvatska gospodarska komora ima statut.

Statutom Hrvatske gospodarske komore uređuju se osobito: način ostvarivanja interesa članica; prava, obveze i odgovornosti članica; oblici organiziranja i rada; organi, njihov djelokrug. sastav, broj članova, način biranja, imenovanja i trajanje mandata; način odlučivanja; sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s komorama u zemlji i inozemstvu, organima vlasti i drugim organizacijama; javnost rada i informiranje: osiguranje sredstava za rad: način organiziranja i zadaci stručne službe; postupak donošenja statuta i drugih općih akata, te druga pitanja određena zakonom.

Statut Hrvatske gospodarske komore objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak l5.

Hrvatska gospodarska komora osniva regionalne komore. Regionalne komore su sastavni dio Hrvatske gospodarske komore, s položajem i ovlaštenjima utvrđenim ovim zakonom i Statutom Hrvatske gospodarske komore.

Regionalna komora obuhvaća odlukom Skupštine Hrvatske gospodarske komore utvrđeno područje koje čini više prostorno povezanih općina.

Članak 16.

Hrvatska gospodarska komora može osnivati svoja predstavništva u inozemstvu uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 17.

Hrvatska gospodarska komora može u suradnji sa stranim osobama osnivati mješovite komore sa sjedištem u zemlji ili inozemstvu.

Članak 18.

Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji sud časti. Sud časti odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa robe i usluga u prometu robe na područje Hrvatske gospodarske komore, o neizvršavanju obveza članica Hrvatske gospodarske komore i povredama statuta i općih akata Hrvatske gospodarske komore.

Statutom Hrvatske gospodarske komore ili drugim općim aktom skupštine uređuje se način izbora, nadležnost suda časti i mjere koje može izreći, sastav i organizacija suda časti te postupak pred sudom časti. 

Članak 19.

Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji Stalno izbrano sudište.

Fizičke ili pravne domaće ili strane osobe (fizičke osobe s prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu, odnosno pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu) mogu ugovoriti nadležnost Stalnog izbranog sudišta iz stavka 1. ovoga članka za posredovanje radi mirenja ili za odlčivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva nadležnost redovitog suda.

Pravorijek izbranog suda i Stalnog izbranog sudišta je konačan i među strankama ima snagu pravomoćne presude redovitog suda.

Statutom ili drugim općim aktom Hrvatske gospodarske komore koji se objavljuje u "Narodnim novinama" uređuju se nadležnost, sastav i organizacija Stalnog izbranog sudišta i izbranog suda te pravila o postupku pred izbranim sudom u sporovima bez međunarodnog elementa i u sporovima s međunarodnim elementom.

Članak 20.

Sredstva potrebna za rad Hrvatske gospodarske komore osiguravaju se iz doprinosa ili članarine koju plaćaju članice Hrvatske gospodarske komore, prihoda od naknada za usluge i drugih izvora.

Osnovicu i stopu, te način i rokove plaćanja doprinosa ili članarine utvrđuje Skupština Hrvatske gospodarske komore.

Doprinos ili članarinu članice uplaćuju na račun Hrvatske gospodarske komore.

Članak 21.

Hrvatska gospodarska koniora ima stručnu službu. Akte o organizaciji i radu stručne službe donosi nadležni organ Hrvatske gospodarske komore u skladu sa zakonom i statutom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 22.

Hrvatska gospodarska komora je dužna svoju organizaciju, statut i druge opće akte uskladiti s odredbama ovoga zakona u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 23.

Osnovne privredne komore osnovane prema Zakonu o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86. i 57/89) prestaju s radom 31. prosinca 1991. godine i nastavljaju poslovati kao Regionalne komore Hrvatske gospodarske komore u skladu s njenim statutom i ovim zakonom, a njihova sredstva, prava, obveze i radnike preuzima Hrvatska gospodarska komora. 

Članak 24.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine" br. 42/86. i 57/89) i neće se primjenjivati Zakon o Privrednoj komori Jugoslavije ("Službeni list SFRJ" br. 42/90). 

Članak 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 300-01/91-01/02

Zagreb, 4. prosinca 1991.

Copyright © Ante Borić