Povezani zakoni

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

pročišćeni tekst zakona

NN 39/13, 114/18, 36/22

na snazi od 26.03.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, službene kontrole i načini postupanja te izvještavanja nadležnih tijela i Europske komisije, kao i obveze službenih laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom, za provedbu:

Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1333/2008, sa svim izmjenama i dopunama,

Uredbe Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o specifikacijama prehrambenih aditiva iz Priloga II. i Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (SL L 83, 22. 3. 2012.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 231/2012, sa svim izmjenama i dopunama,

Uredbe (EU) br. 1332/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 83/417EEZ, Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97 (SL L 354, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1332/2008, sa svim izmjenama i dopunama,

Uredbe (EZ) br. 1334/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i sastojcima hrane s aromatičnim svojstvima za upotrebu u i na hrani kojom se izmjenjuju Uredba Vijeća 1601/91, Uredbe (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 i Direktiva 2000/13/EZ (SL L 354, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1334/2008,

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o usvajanju popisa aromatičnih tvari propisani Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskoga parlamenta i Vijeća, unoseći ga u Prilog I. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća i ukidanje Uredbe (EZ) br. 1565/2000 i Odluka 1999/217/EZ (SL L 267, 2. 10. 2012.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 872/2012, sa svim izmjenama i dopunama,

Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. kojom se utvrđuje zajednički postupak za odobravanje prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 354, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1331/2008,

Uredbe Komisije (EU) br. 234/2011 od 10. ožujka 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje zajednički postupak odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 168, 28. 6. 2012.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 234/2011, sa svim izmjenama i dopunama,

Uredbe (EZ) br. 2065/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se koriste ili se namjeravaju koristiti u ili na hrani (SL L 309, 26. 11. 2003.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2065/2003,

Uredbe (EZ) br. 627/2006 od 21. travnja 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2065/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća za kriterije kvalitete za validaciju analitičkih metoda za uzorkovanje, identifikaciju i karakterizaciju primarnih proizvoda (SL L 109, 22. 4. 2006.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 627/2006.

Pojmovi

Članak 2. (NN 36/22)

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, te pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta Zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002) i Uredbi (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (SL L 95, 7. 4. 2017.; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/625).

 

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 3. (NN 114/18)

(1) Nadležno tijelo za vođenje politike u području prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima te za provedbu upravnih i stručnih poslova prema odredbama ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola prema odredbama ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je Državni inspektorat.

(3) Ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu ovlašten je donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

 

III. ZADAĆE NADLEŽNIH TIJELA

Članak 4. (NN 114/18, 36/22)

(1) Ministarstvo u području prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima uređuje politiku sigurnosti hrane, prati i usklađuje zakonodavstvo te izrađuje smjernice za planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola.

(2) Državni inspektorat donosi i provodi planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola na temelju procjene rizika, a koji obvezno sadržavaju planove monitoringa, uzimajući u obzir smjernice Ministarstva.

(3) Ministarstvo nadležno za zdravlje u svom djelokrugu obavlja i sljedeće zadaće:

a) zaprima zahtjeve i svu potrebnu dokumentaciju za odobravanje primarnih proizvoda aroma dima i uvrštavanje na Popis primarnih proizvoda te dostavlja zahtjev i dodatne informacije Agenciji, sukladno članku 7. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

b) zaprima zahtjeve i svu potrebnu dokumentaciju za promjenu postojećeg odobrenja za primarni proizvod arome dima i dostavlja ih Agenciji, sukladno članku 11. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

c) po potrebi, dostavlja zahtjev Agenciji za izradu mišljenja o usklađenosti postojećeg odobrenja za primarni proizvod arome dima s Uredbom 2065/2003, sukladno članku 11. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

d) zaprima zahtjeve za obnovu odobrenja za primarni proizvod arome dima, sukladno članku 12. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

e) zaprima zahtjeve i svu potrebnu dokumentaciju za izmjene i dopune popisa tvari koje su uređene Uredbom (EZ) br. 1333/2008 (o aditivima), Uredbom (EZ) br. 1332/2008 (o enzimima) i Uredbom (EZ) br 1334/2008 (o aromama i sastojcima hrane s aromatičnim svojstvima za upotrebu u i na hrani), a sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(4) Ministarstvo nadležno za zdravlje prijavljuje svoju nadležnost Europskoj komisiji u smislu odredbe članka 15. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 kao nadležno tijelo za provedbu zajedničkog postupka odobravanja aditiva, aroma i enzima i kontakt je točka prema Europskoj komisiji i Agenciji.

(5) Financijska sredstva za provedbu planova iz stavka 2. ovoga članka osigurava Državni inspektorat.

(6) Izvješćivanje o provedenim monitorinzima, inspekcijskim nadzorima, odnosno službenim kontrolama iz stavka 2. ovoga članka provodi se sukladno posebnim propisima kojima su uređene službene kontrole hrane.

Članak 5.

Ministarstvo nadležno za zdravlje nakon zaprimanja zahtjeva iz članka 4. stavka 4. točaka a) do e) ovoga Zakona obavlja sljedeće zadaće:

a) obavještava podnositelje zahtjeva iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona o zaprimljenom zahtjevu u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva,

b) odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavlja isti i po potrebi dodatne informacije Europskoj komisiji, odnosno Agenciji,

c) dostavlja podnositelju zahtjeva mišljenje od Agencije i, ako je potrebno, zahtjev za dostavu dodatnih informacija koje zatraži Europska komisija, odnosno Agencija.

Članak 6. (NN 114/18)

(1) Za obavljanje stručnih poslova vezano uz provedbu ovoga Zakona, ministar nadležan za zdravlje osnovat će i imenovati Povjerenstvo za aditive, arome i enzime (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće zadaće:

– po potrebi sudjeluje u izradi smjernica za planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola,

– na zahtjev nadležnih tijela iz članka 3. ovoga Zakona ili subjekata u poslovanju s hranom daje mišljenje o stavljanju na tržište i uporabi prehrambenih enzima (u daljnjem tekstu: enzimi).

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka donosi poslovnik o svom radu.

 

IV. OBVEZE SUBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM

Članak 7. (NN 114/18, 36/22)

(1) Subjekti u poslovanju s hranom koji stavljaju na tržište aditive, arome i enzime ili iste koriste u proizvodnji hrane obvezni su osigurati da aditivi, arome i enzimi ispunjavaju propisane zahtjeve iz ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom obvezni su Državnom inspektoratu, odnosno osobama koje provode službene kontrole staviti na raspolaganje potrebne količine hrane, odnosno aditive, arome i enzime, kako bi se provelo uzorkovanje u svrhu provedbe službenih kontrola, te omogućiti provođenje nesmetanog nadzora i uvid u svu dokumentaciju, uključujući dokumentaciju u elektroničkom obliku, vezanu za provedbu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

(3) U okviru sustava samokontrole i analize opasnosti subjekti u poslovanju s hranom obvezni su utvrditi kontrolne mjere u pogledu korištenja prehrambenih aditiva, aroma i enzima i izraditi godišnji plan uzorkovanja proizvoda te iste ispitati na sadržaj prehrambenih aditiva i aroma koje koriste u proizvodnji, a koji imaju propisane maksimalno dopuštene količine dodavanja ili prisutnosti u proizvodu..

(4) Za hranu u kojoj se dodaju aditivi za koje nije propisana maksimalno dopuštena količina aditiva koji se mogu dodavati hrani (quantum satis), subjekti u poslovanju s hranom obvezni su provesti postupak validacije, odnosno utvrditi minimalne količine aditiva koje je potrebno dodati radi postizanja željenog tehnološkog učinka.

(5) Aditivi, arome ili enzimi koji se stavljaju na tržište moraju biti označeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te u skladu sa zahtjevima označivanja iz uredbi iz članka 1. ovoga Zakona, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa kojima se uređuju pitanja označivanja.

(6) Subjekti u poslovanju s hranom koji distribuiraju ili koriste u proizvodnji hrane aditive, arome ili enzime ili njihove smjese obvezni su osigurati uvjete skladištenja i čuvanja koje je propisao njihov proizvođač.

Članak 8.

(1) Zahtjeve iz članka 4. stavka 4. točaka a) do e) ovoga Zakona mogu podnositi pravne i fizičke osobe, udruge, odnosno udruženja. Zahtjevi se podnose na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Zahtjev i potrebna dokumentacija iz članka 4. stavka 4. točaka a) do d) ovoga Zakona mora sadržavati podatke utvrđene odgovarajućim vodičima za pripremu i podnošenje zahtjeva za primarne produkte aroma dima koje donosi Agencija sukladno članku 7. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 2065/2003.

(3) Zahtjev i potrebna dokumentacija iz članka 4. stavka 4. točke e) mora sadržavati podatke propisane Uredbom (EZ) br. 234/2011.

Članak 9. (NN 36/22)

Brisan.

 

V. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 10. (NN 114/18, 36/22)

(1) Inspekcijski nadzor, odnosno službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori i veterinarski inspektori Državnog inspektorata sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te službene kontrole hrane (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola).

(2) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona, svako u svom djelokrugu.

(3) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola obvezne su za svaki nesukladan uzorak postupiti sukladno mjerama iz članka 11. ovoga Zakona, mjerama iz Uredbe (EZ) br. 2017/625, odnosno mjerama propisanim posebnim propisom o organizaciji službenih kontrola sigurnosti hrane.

(4) O svakom službenom uzorku čije količine prelaze najviše dopuštene količine iz Uredbe (EZ) br. 1333/2008, Uredbe (EZ) br. 1334/2008, Uredbe (EZ) br. 1332/2008 i Uredbe (EZ) br. 2065/2003, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka obvezna je postupiti prema posebnom propisu koji uređuje sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

(5) Službeni uzorci uzeti u svrhu provedbi uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona moraju biti dostavljeni u ovlaštene službene i/ili referentne laboratorije za hranu.

(6) U iznimnim slučajevima službeni uzorci uzeti u svrhu provedbi uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona mogu biti dostavljeni i u druge laboratorije u Republici Hrvatskoj koji posjeduju metode za analizu aditiva, aroma, odnosno enzima.

(7) Osim laboratorija iz stavaka 5. i 6. ovoga članka, za analizu službenih uzoraka na određene parametre za koje ne postoji laboratorij u Republici Hrvatskoj, mogu se koristiti akreditirani laboratoriji izvan Republike Hrvatske.

(8) U zapisniku o provedenom uzorkovanju osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola obvezne su navesti traženi parametar, odnosno parametre analize iz uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

(9) Jedan primjerak zapisnika iz stavka 8. ovoga članka ostavlja se stranki po završetku uzorkovanja.

(10) Nakon provedenih analiza za daljnje postupanje mjerodavan je rezultat analize službenog uzorka. Troškove provedenih analiza snosi Državni inspektorat, osim u slučaju da se analizom dokaže da je uzorak nesukladan, u kojem slučaju troškove snosi stranka. O troškovima analize službenih uzoraka hrane, aditiva, aroma i enzima donosi se rješenje.

Članak 11. (NN 36/22)

(1) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz članka 10. ovoga Zakona u obavljanju službenih kontrola imaju pravo i dužnost:

– narediti mjere propisane člankom 138. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/625,

– narediti uklanjanje nesukladnosti utvrđenih službenom kontrolom i odrediti rok za uklanjanje nesukladnosti,

– privremeno zabraniti proizvodnju i stavljanje na tržište hrane za koju se sumnja u zdravstvenu ispravnost do dobivanja rezultata analize,

– ograničiti ili zabraniti stavljanje na tržište i uporabu aditiva, arome i enzima,

– narediti da se hrana, aditiv, aroma ili enzim povuče, opozove i/ili uništi,

– narediti sve mjere određene posebnim propisima za pošiljke iz uvoza,

– narediti provedbu daljnjih uzorkovanja hrane, aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina, od strane subjekta u poslovanju s hranom s povećanom učestalošću.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se pisanim rješenjem donesenim u upravnom postupku.

(3) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju službene kontrole imaju pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje na zapisnik o službenoj kontroli za izvršenje određenih mjera osiguranja:

1. kada rizik za zdravlje ljudi zahtijeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja,

2. kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja hrane ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah.

(4) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka, u obavljanju službene kontrole imaju pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah. Usmeno rješenje unosi se u zapisnik o provedenoj službenoj kontroli.

(5) Na zahtjev stranke izdat će se pismeni otpravak rješenja iz stavka 3. ovoga članka u roku od osam dana.

(6) Subjekt u poslovanju s hranom snosi sve troškove koji nastaju tijekom provedbe mjera iz ovoga članka, sukladno članku 138. stavku 4. Uredbe (EU) 2017/625.

(7) Žalba, odnosno tužba protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

 

VI. OBVEZE LABORATORIJA KOJI PROVODI ANALIZE SLUŽBENIH UZORAKA

Članak 12. (NN 114/18)

(1) Laboratoriji koji provode analize hrane, aditiva, enzima i aroma obvezni su analize provoditi sukladno uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Laboratoriji iz članka 10. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona obvezni su odmah, po završetku analize dostaviti analitičko izvješće ovlaštenoj službenoj osobi koja je provela uzorkovanje.

(3) Na zahtjev Državnog inspektorata laboratoriji su obvezni izdati izvješća o provedenim analizama službenih uzoraka na način i u obliku u kojem to od njih traži Državni inspektorat.

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 13. (NN 36/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– stavlja na tržište ili koristi prehrambeni aditiv koji nije obuhvaćen popisom Zajednice iz Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 (članak 4. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1333/2008),

– stavlja na tržište prehrambeni aditiv protivno uvjetima propisanim u Prilogu II. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 (članak 4. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1333/2008),

– stavlja na tržište hranu koja sadrži prehrambeni aditiv protivno uvjetima propisanim u Prilogu II. i Prilogu III. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 (članak 4. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1333/2008),

– stavlja na tržište prehrambeni aditiv, aromu, enzim ili prehrambenu tvar u kojima je prehrambeni aditiv korišten protivno uvjetima propisanim u Prilogu III. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 (članak 4. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1333/2008),

– stavlja na tržište prehrambeni aditiv koji nije namijenjen prodaji krajnjem potrošaču, na čijoj ambalaži ili spremniku ili na dokumentaciji koja prati pošiljku nisu navedene informacije iz članka 22. stavka 1. točaka a), d), f), g), i) i j) Uredbe (EZ) br. 1333/2008,

– stavlja na tržište stolno sladilo bez upozorenja iz članka 23. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1333/2008,

– stavlja na tržište hranu s dodanom aromom i/ili sastojkom hrane s osobinama aroma, koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– stavlja na tržište hranu u koju su dodane tvari iz Priloga III. dijela A Uredbe (EZ) br. 1334/2008 (članak 6. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1334/2008),

– stavlja na tržište hranu s dodanom aromom i/ili sastojkom s osobinama aroma u kojoj su prekoračene najviše dopuštene razine nekih tvari iz Priloga III. dijela B Uredbe (EZ) br. 1334/2008 (članak 6. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1334/2008),

– stavlja na tržište i/ili proizvodi aromu i/ili sastojak hrane s osobinama aroma u kojoj su korištene nedozvoljene tvari iz Priloga IV. dijela A Uredbe (EZ) br. 1334/2008 (članak 7. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1334/2008),

– stavlja na tržište hranu u kojoj su korištene arome i/ili sastojci hrane s osobinama aroma protivno uvjetima propisanim u članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– stavlja na tržište aromu i/ili izvornu sirovinu iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 1334/2008, koja nije uključena u popis Zajednice (članak 10. Uredbe (EZ) br. 1334/2008),

– stavlja na tržište hranu koja sadrži aromu i/ili izvornu sirovinu iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 koja nije uključena u popis Zajednice (članak 10. Uredbe (EZ) br. 1334/2008),

– stavlja na tržište aromu koja nije namijenjena prodaji krajnjem potrošaču na čijoj ambalaži ili spremniku ili na dokumentaciji koja prati pošiljku nisu navedene informacije iz članka 15. stavka 1. točaka a), d), f), g), i) i j) Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– stavlja na tržište aromu dima protivno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

– stavlja na tržište hranu u kojoj je korištena aroma dima protivno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

– proizvodi aromu dima protivno članku 5. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

– ne osigura sljedivost sukladno članku 13. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

– stavlja na tržište i/ili upotrebljava u hrani enzim koji nije uvršten u Popis prehrambenih enzima Zajednice (članak 4. Uredbe (EZ) br. 1332/2008),

– upotrebljava u hrani enzim protivno uvjetima iz Popisa prehrambenih enzima Zajednice (članak 4. Uredbe (EZ) br. 1332/2008),

– stavlja na tržište enzim i/ili pripravak enzima koji nije namijenjen za prodaju krajnjem potrošaču na čijoj ambalaži ili spremniku ili na dokumentaciji koja prati pošiljku nisu navedene informacije iz članka 11. stavka 1. točaka a), d), f), g), j) i k) Uredbe (EZ) br. 1332/2008,

– stavi na tržište aditiv, aromu ili enzim koji nisu označeni na hrvatskom jeziku sukladno odredbi članka 7. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

Članak 14. (NN 36/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– stavlja na tržište ili koristi prehrambeni aditiv, aromu ili enzim koji nisu u skladu s utvrđenim specifikacijama, sukladno članku 7. stavku 1. ovoga Zakona,

– stavlja na tržište prehrambeni aditiv koji nije namijenjen prodaji krajnjem potrošaču, na čijoj ambalaži ili spremniku ili na dokumentaciji koja prati pošiljku nisu navedene informacije iz članka 22. stavka 1. točaka b), c), e) i h) te stavaka 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1333/2008,

– stavlja na tržište prehrambeni aditiv koji je namijenjen prodaji krajnjem potrošaču na čijoj ambalaži nisu navedene informacije iz članka 23. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1333/2008,

– stavlja na tržište hranu koja sadrži bojilo navedeno u Prilogu V. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 na kojoj nisu navedene dodatne informacije (članak 24. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1333/2008),

– stavlja na tržište aromu koja nije namijenjena prodaji krajnjem potrošaču, na čijoj ambalaži ili spremniku ili na dokumentaciji koja prati pošiljku nisu navedene informacije iz članka 15. stavka 1. točaka b), c), e) i h) Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– koristi izraz »prirodna« za arome koje ne udovoljavaju zahtjevima iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– stavlja na tržište aromu koja je namijenjena prodaji krajnjem potrošaču na čijoj ambalaži nisu navedene informacije sukladno članku 17. Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– stavlja na tržište enzim i/ili pripravak enzima koji nije namijenjen za prodaju krajnjem potrošaču na čijoj ambalaži ili spremniku ili na dokumentaciji koja prati pošiljku nisu navedene informacije iz članka 11. stavka 1. točaka b), c), e), h) i i) te stavaka 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1332/2008,

– stavlja na tržište enzim i/ili pripravak enzima koji je namijenjen prodaji krajnjem potrošaču na čijoj ambalaži nisu navedene informacije sukladno članku 12. Uredbe (EZ) br. 1332/2008.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 7000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola neće podnositi optužni prijedlog ili prekršajni nalog ako je učinjen prekršaj iz stavka 1. podstavaka 2., 5. i 8. ovoga članka, ako subjekt u poslovanju s hranom tijekom nadzora ili u rješenjem određenom roku otkloni utvrđene nesukladnosti za koje je utvrđeno da ih je počinio prvi put.

Članak 14.a (NN 36/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– nije provela analizu opasnosti i uspostavila kontrolne mjere (članak 7. stavak 3.),

– nije izradila godišnji plan uzorkovanja proizvoda i postupila po istom sukladno članku 7. stavku 3. ovoga Zakona,

– nije provela postupak validacije za prehrambene aditive koji se dodaju u količinama čija maksimalna količina nije utvrđena (quantum satis) sukladno članku 7. stavku 4. ovoga Zakona,

– skladišti aditiv, aromu i enzim ili njihove mješavine protivno članku 7. stavku 6. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 2500,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći pravnoj osobi.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 250,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 1000,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja može se izreći fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Pravilnik o aromama (»Narodne novine«, br. 86/10.), Pravilnik o prehrambenim enzimima (»Narodne novine«, br. 86/10.) i Pravilnik o prehrambenim aditivima (»Narodne novine«, br. 62/10., 62/11., 135/11. i 79/12.).

Članak 16.

Subjekti u poslovanju s hranom koji su enzime stavljali na tržište i/ili koristili u proizvodnji hrane prije stupanja na snagu ovoga Zakona, moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbom članka 9. stavka 1. ovoga Zakona najkasnije do 1. srpnja 2014.

Članak 17.

Pravilnik iz članka 9. ovoga Zakona ministar nadležan za zdravlje će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim odredbe članka 9. stavka 1. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/18

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 36/22

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić