Povezani zakoni

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

pročišćeni tekst zakona

NN 39/13, 114/18

na snazi od 01.04.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 18.01.2022. 

zaključno sa NN 07/22

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, službene kontrole i načini postupanja te izvještavanja nadležnih tijela i Europske komisije, kao i obveze službenih laboratorija i subjekata u poslovanju s hranom, za provedbu:

– Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1333/2008, sa svim izmjenama i dopunama,

– Uredbe Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o specifikacijama prehrambenih aditiva iz Priloga II. i Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (SL L 83, 22. 3. 2012.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 231/2012, sa svim izmjenama i dopunama,

– Uredbe (EU) br. 1332/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 83/417EEZ, Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97 (SL L 354, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1332/2008, sa svim izmjenama i dopunama,

– Uredbe (EZ) br. 1334/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i sastojcima hrane s aromatičnim svojstvima za upotrebu u i na hrani kojom se izmjenjuju Uredba Vijeća 1601/91, Uredbe (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 i Direktiva 2000/13/EZ (SL L 354, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1334/2008,

– Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o usvajanju popisa aromatičnih tvari propisani Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskoga parlamenta i Vijeća, unoseći ga u Prilog I. Uredbe (EZ) br. 1334/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća i ukidanje Uredbe (EZ) br. 1565/2000 i Odluka 1999/217/EZ (SL L 267, 2. 10. 2012.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 872/2012, sa svim izmjenama i dopunama,

– Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. kojom se utvrđuje zajednički postupak za odobravanje prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 354, 31. 12. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1331/2008,

– Uredbe Komisije (EU) br. 234/2011 od 10. ožujka 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje zajednički postupak odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 168, 28. 6. 2012.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 234/2011, sa svim izmjenama i dopunama,

– Uredbe (EZ) br. 2065/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 10. studenoga 2003. o aromama dima koje se koriste ili se namjeravaju koristiti u ili na hrani (SL L 309, 26. 11. 2003.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2065/2003,

– Uredbe (EZ) br. 627/2006 od 21. travnja 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2065/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća za kriterije kvalitete za validaciju analitičkih metoda za uzorkovanje, identifikaciju i karakterizaciju primarnih proizvoda (SL L 109, 22. 4. 2006.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 627/2006.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, te pojmovi uporabljeni u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta Zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002) i Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004).

 

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 3. (NN 114/18)

(1) Nadležno tijelo za vođenje politike u području prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima te za provedbu upravnih i stručnih poslova prema odredbama ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola prema odredbama ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona je Državni inspektorat.

(3) Ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu ovlašten je donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

 

III. ZADAĆE NADLEŽNIH TIJELA

Članak 4. (NN 114/18)

(1) Ministarstvo u području prehrambenih aditiva, aroma i prehrambenih enzima uređuje politiku sigurnosti hrane, prati i usklađuje zakonodavstvo te izrađuje smjernice za planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola.

(2) Državni inspektorat donosi i provodi planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola na temelju procjene rizika, a koji obvezno sadržavaju planove monitoringa, uzimajući u obzir smjernice Ministarstva.

(3) Ministarstvo nadležno za zdravlje vodi u elektroničkom obliku registar prehrambenih enzima (u daljnjem tekstu: enzimi) koji se nalaze u uporabi u Republici Hrvatskoj.

(4) Ministarstvo nadležno za zdravlje u svom djelokrugu obavlja i sljedeće zadaće:

a) zaprima zahtjeve i svu potrebnu dokumentaciju za odobravanje primarnih proizvoda aroma dima i uvrštavanje na Popis primarnih proizvoda te dostavlja zahtjev i dodatne informacije Agenciji, sukladno članku 7. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

b) zaprima zahtjeve i svu potrebnu dokumentaciju za promjenu postojećeg odobrenja za primarni proizvod arome dima i dostavlja ih Agenciji, sukladno članku 11. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

c) po potrebi, dostavlja zahtjev Agenciji za izradu mišljenja o usklađenosti postojećeg odobrenja za primarni proizvod arome dima s Uredbom 2065/2003, sukladno članku 11. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

d) zaprima zahtjeve za obnovu odobrenja za primarni proizvod arome dima, sukladno članku 12. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

e) zaprima zahtjeve i svu potrebnu dokumentaciju za izmjene i dopune popisa tvari koje su uređene Uredbom (EZ) br. 1333/2008 (o aditivima), Uredbom (EZ) br. 1332/2008 (o enzimima) i Uredbom (EZ) br 1334/2008 (o aromama i sastojcima hrane s aromatičnim svojstvima za upotrebu u i na hrani), a sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008,

f) zaprima zahtjeve za notifikaciju enzima, sukladno članku 9. ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo nadležno za zdravlje prijavljuje svoju nadležnost Europskoj komisiji u smislu odredbe članka 15. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 kao nadležno tijelo za provedbu zajedničkog postupka odobravanja aditiva, aroma i enzima i kontakt je točka prema Europskoj komisiji i Agenciji.

(6) Financijska sredstva za provedbu planova iz stavka 2. ovoga članka osigurava Državni inspektorat.

(7) Izvješćivanje o provedenim monitorinzima, inspekcijskim nadzorima, odnosno službenim kontrolama iz stavka 2. ovoga članka provodi se sukladno posebnim propisima kojima su uređene službene kontrole hrane.

(8) Brisan.

Članak 5.

Ministarstvo nadležno za zdravlje nakon zaprimanja zahtjeva iz članka 4. stavka 4. točaka a) do e) ovoga Zakona obavlja sljedeće zadaće:

a) obavještava podnositelje zahtjeva iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona o zaprimljenom zahtjevu u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva,

b) odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavlja isti i po potrebi dodatne informacije Europskoj komisiji, odnosno Agenciji,

c) dostavlja podnositelju zahtjeva mišljenje od Agencije i, ako je potrebno, zahtjev za dostavu dodatnih informacija koje zatraži Europska komisija, odnosno Agencija.

Članak 6. (NN 114/18)

(1) Za obavljanje stručnih poslova vezano uz provedbu ovoga Zakona, ministar nadležan za zdravlje osnovat će i imenovati Povjerenstvo za aditive, arome i enzime (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće zadaće:

– po potrebi sudjeluje u izradi smjernica za planove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola,

– na zahtjev nadležnih tijela iz članka 3. ovoga Zakona ili subjekata u poslovanju s hranom daje mišljenje o stavljanju na tržište i uporabi prehrambenih enzima (u daljnjem tekstu: enzimi).

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka donosi poslovnik o svom radu.

 

IV. OBVEZE SUBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM

Članak 7. (NN 114/18)

(1) Subjekti u poslovanju s hranom koji stavljaju na tržište aditive, arome i enzime ili iste koriste u proizvodnji hrane obvezni su osigurati da aditivi, arome i enzimi ispunjavaju propisane zahtjeve iz ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom obvezni su Državnom inspektoratu, odnosno osobama koje provode službene kontrole staviti na raspolaganje potrebne količine hrane, odnosno aditive, arome i enzime, kako bi se provelo uzorkovanje u svrhu provedbe službenih kontrola, te omogućiti provođenje nesmetanog nadzora i uvid u svu dokumentaciju, uključujući dokumentaciju u elektroničkom obliku, vezanu za provedbu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

(3) U okviru sustava samokontrole subjekti u poslovanju s hranom moraju provesti analizu opasnosti i utvrditi koje opasnosti proizlaze uporabom aditiva, aroma i enzima koje koriste i izraditi godišnji plan uzorkovanja proizvoda te iste ispitati na sadržaj aditiva i/ili aroma, ako se za proizvodnju koriste aditivi i/ili arome koje imaju propisane maksimalno dopuštene količine dodavanja ili prisutnosti u proizvodu.

(4) Za hranu u kojoj se dodaju aditivi za koje nije propisana maksimalno dopuštena količina aditiva koji se mogu dodavati hrani (quantum satis), subjekti u poslovanju s hranom obvezni su provesti postupak validacije, odnosno utvrditi minimalne količine aditiva koje je potrebno dodati radi postizanja željenog tehnološkog učinka.

(5) Aditivi, arome ili enzimi koji se stavljaju na tržište moraju biti označeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te u skladu sa zahtjevima označivanja iz uredbi iz članka 1. ovoga Zakona, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa kojima se uređuju pitanja označivanja.

(6) Subjekti u poslovanju s hranom koji distribuiraju ili koriste u proizvodnji hrane aditive, arome ili enzime ili njihove smjese obvezni su osigurati uvjete skladištenja i čuvanja koje je propisao njihov proizvođač.

Članak 8.

(1) Zahtjeve iz članka 4. stavka 4. točaka a) do e) ovoga Zakona mogu podnositi pravne i fizičke osobe, udruge, odnosno udruženja. Zahtjevi se podnose na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Zahtjev i potrebna dokumentacija iz članka 4. stavka 4. točaka a) do d) ovoga Zakona mora sadržavati podatke utvrđene odgovarajućim vodičima za pripremu i podnošenje zahtjeva za primarne produkte aroma dima koje donosi Agencija sukladno članku 7. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 2065/2003.

(3) Zahtjev i potrebna dokumentacija iz članka 4. stavka 4. točke e) mora sadržavati podatke propisane Uredbom (EZ) br. 234/2011.

Notifikacija enzima

Članak 9.

(1) Prije stavljanja enzima na tržište i uporabe u proizvodnji hrane subjekti u poslovanju s hranom obvezni su podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o notifikaciji enzima u Registar enzima (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) Postupak notifikacije enzima u Registar iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom će propisati ministar nadležan za zdravlje.

V. SLUŽBENE KONTROLE

Članak 10. (NN 114/18)

(1) Inspekcijski nadzor, odnosno službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori i veterinarski inspektori Državnog inspektorata sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te službene kontrole hrane (u daljnjem tekstu: osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola).

(2) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona obavljaju nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona, svako u svom djelokrugu.

(3) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola obvezne su za svaki nesukladan uzorak postupiti sukladno mjerama iz članka 11. ovoga Zakona, mjerama iz Uredbe (EZ) br. 882/2004, odnosno mjerama propisanim posebnim propisom o organizaciji službenih kontrola sigurnosti hrane.

(4) O svakom službenom uzorku čije količine prelaze najviše dopuštene količine iz Uredbe (EZ) br. 1333/2008, Uredbe (EZ) br. 1334/2008, Uredbe (EZ) br. 1332/2008 i Uredbe (EZ) br. 2065/2003, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka obvezna je postupiti prema posebnom propisu koji uređuje sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

(5) Službeni uzorci uzeti u svrhu provedbi uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona moraju biti dostavljeni u ovlaštene službene i/ili referentne laboratorije za hranu.

(6) U iznimnim slučajevima službeni uzorci uzeti u svrhu provedbi uredbi iz članka 1. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona mogu biti dostavljeni i u druge laboratorije u Republici Hrvatskoj koji posjeduju metode za analizu aditiva, aroma, odnosno enzima.

(7) Osim laboratorija iz stavaka 5. i 6. ovoga članka, za analizu službenih uzoraka na određene parametre za koje ne postoji laboratorij u Republici Hrvatskoj, mogu se koristiti akreditirani laboratoriji izvan Republike Hrvatske.

(8) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka ministar nadležan za zdravlje i ministar nadležan za poljoprivredu ovlašteni su naputkom, svaki u svom djelokrugu, odrediti laboratorij za provedbu analiza.

(9) U zapisniku o provedenom uzorkovanju osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola obvezne su navesti traženi parametar, odnosno parametre analize iz uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

(10) Jedan primjerak zapisnika iz stavka 9. ovoga članka ostavlja se stranki po završetku uzorkovanja.

(11) Nakon provedenih analiza za daljnje postupanje mjerodavan je rezultat analize službenog uzorka. Troškove provedenih analiza snosi Državni inspektorat, osim u slučaju da se analizom dokaže da je uzorak nesukladan, u kojem slučaju troškove snosi stranka. O troškovima analize službenih uzoraka hrane, aditiva, aroma i enzima donosi se rješenje.

Članak 11.

(1) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz članka 10. ovoga Zakona u obavljanju službenih kontrola imaju pravo i dužnost:

– narediti mjere propisane člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 882/2004,

– narediti uklanjanje nesukladnosti utvrđenih službenom kontrolom i odrediti rok za uklanjanje nesukladnosti,

– privremeno zabraniti proizvodnju i stavljanje na tržište hrane za koju se sumnja u zdravstvenu ispravnost do dobivanja rezultata analize,

– ograničiti ili zabraniti stavljanje na tržište i uporabu aditiva, arome i enzima,

– narediti da se hrana, aditiv, aroma ili enzim povuče, opozove i/ili uništi,

– narediti sve mjere određene posebnim propisima za pošiljke iz uvoza,

– narediti provedbu daljnjih uzorkovanja hrane, aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina, od strane subjekta u poslovanju s hranom s povećanom učestalošću.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se pisanim rješenjem donesenim u upravnom postupku.

(3) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju službene kontrole imaju pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje na zapisnik o službenoj kontroli za izvršenje određenih mjera osiguranja:

1. kada rizik za zdravlje ljudi zahtijeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja,

2. kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja hrane ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah.

(4) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka, u obavljanju službene kontrole imaju pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah. Usmeno rješenje unosi se u zapisnik o provedenoj službenoj kontroli.

(5) Na zahtjev stranke izdat će se pismeni otpravak rješenja iz stavka 3. ovoga članka u roku od osam dana.

(6) Subjekt u poslovanju s hranom snosi sve troškove koji nastaju tijekom provedbe mjera iz ovoga članka, sukladno članku 54. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

(7) Žalba, odnosno tužba protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

 

VI. OBVEZE LABORATORIJA KOJI PROVODI ANALIZE SLUŽBENIH UZORAKA

Članak 12. (NN 114/18)

(1) Laboratoriji koji provode analize hrane, aditiva, enzima i aroma obvezni su analize provoditi sukladno uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Laboratoriji iz članka 10. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona obvezni su odmah, po završetku analize dostaviti analitičko izvješće ovlaštenoj službenoj osobi koja je provela uzorkovanje.

(3) Na zahtjev Državnog inspektorata laboratoriji su obvezni izdati izvješća o provedenim analizama službenih uzoraka na način i u obliku u kojem to od njih traži Državni inspektorat.

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– stavlja na tržište i/ili koristi aditive, protivno članku 5. Uredbe (EZ) br. 1333/2008,

– stavlja na tržište hranu u kojoj je korištenje aditiva protivno članku 5. Uredbe (EZ) br. 1333/2008,

– stavlja na tržište aromu ili sastojke hrane s aromatičnim svojstvima protivno članku 5. Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– stavlja na tržište hranu u kojoj je upotrijebljena aroma ili sastojak hrane s aromatičnim svojstvima protivno članku 5. Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– stavlja na tržište hranu protivno članku 6. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– u proizvodnji aroma koristi tvari protivno članku 7. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– koristi arome i/ili sastojke hrane s aromatičnim svojstvima protivno članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– stavlja na tržište enzim protivno članku 5. Uredbe (EZ) br. 1332/2008,

– stavlja na tržište hranu u kojoj je korištenje enzima protivno članku 5. Uredbe (EZ) br. 1332/2008,

– stavlja na tržište aromu dima protivno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

– stavlja na tržište hranu u kojoj je korištenje aroma dima protivno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

– proizvodi aromu dima protivno članku 5. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

– ne osigura sljedivost sukladno članku 13. Uredbe (EZ) br. 2065/2003,

– ne stavi na raspolaganje dovoljne količine hrane, aditiva, aroma i enzima za uzorkovanje sukladno članku 7. stavku 2. ovoga Zakona,

– ne omogući ovlaštenoj službenoj osobi nadzor i uvid u svu dokumentaciju sukladno članku 7. stavku 2. ovoga Zakona,

– stavlja na tržište aditiv, aromu ili enzim koji ne ispunjavaju propisane kriterije, odnosno specifikacije, sukladno članku 7. stavku 1. ovoga Zakona,

– nije provela analizu opasnosti sukladno članku 7. stavku 3. ovoga Zakona,

– nije izradila godišnji plan uzorkovanja proizvoda i postupila po istom sukladno članku 7. stavku 3. ovoga Zakona,

– nije provela postupak validacije za aditive koji se dodaju u količinama čija maksimalna količina nije utvrđena (quantum satis) sukladno članku 7. stavku 4. ovoga Zakona,

– nije podnijela zahtjev za notifikaciju enzima sukladno članku 9. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna nadležni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja pravnu osobu koja obavlja registriranu djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina za nepoštivanje odredaba ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna nadležni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanja na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina za nepoštivanje odredaba ovoga Zakona i uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

(6) Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se počinitelj pokušaja prekršaja.

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– stavlja na tržište aditiv koji je označen protivno člancima 21. do 24. Uredbe (EZ) br. 1333/2008,

– stavi na tržište aditiv, aromu ili enzim koji nije označen na hrvatskom jeziku sukladno odredbi članka 7. stavka 5. ovoga Zakona,

– stavlja na tržište aromu koja je označena protivno člancima 14. do 17. Uredbe (EZ) br. 1334/2008,

– stavlja na tržište prehrambeni enzim ili pripravak prehrambenog enzima koji su označeni protivno člancima 10. do 12. Uredbe (EZ) br. 1332/2008,

– skladišti aditiv, aromu i enzim ili njihove mješavine protivno članku 7. stavku 6. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik.

(4) Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se počinitelj pokušaja prekršaja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Pravilnik o aromama (»Narodne novine«, br. 86/10.), Pravilnik o prehrambenim enzimima (»Narodne novine«, br. 86/10.) i Pravilnik o prehrambenim aditivima (»Narodne novine«, br. 62/10., 62/11., 135/11. i 79/12.).

Članak 16.

Subjekti u poslovanju s hranom koji su enzime stavljali na tržište i/ili koristili u proizvodnji hrane prije stupanja na snagu ovoga Zakona, moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbom članka 9. stavka 1. ovoga Zakona najkasnije do 1. srpnja 2014.

Članak 17.

Pravilnik iz članka 9. ovoga Zakona ministar nadležan za zdravlje će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim odredbe članka 9. stavka 1. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/18

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

Copyright © Ante Borić