Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 80/22)

(1) Ovim se Zakonom propisuje način i uvjeti rada Zaklade »Hrvatska za djecu« (u daljnjem tekstu: Zaklada) koja je osnovana Zakonom o Zakladi »Hrvatska za djecu« (»Narodne novine«, br. 129/08. i 145/10.), uređuje se njezina svrha, tijela Zaklade, osnovna imovina te način i izvori financiranja.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuju zaklade.

Članak 2. (NN 80/22)

(1) Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska.

(2) Osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Ime Zaklade glasi: Zaklada »Hrvatska za djecu«.

(4) Sjedište Zaklade je u Zagrebu.

(5) Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Registar zaklada Republike Hrvatske.

(6) Rad Zaklade je javan.

(7) Zaklada je obvezna javnosti i sredstvima javnog priopćavanja davati informacije o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SVRHA ZAKLADE

Članak 4.

(1) Svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece.

(2) Svrha Zaklade ostvaruje se davanjem potpora u novcu i stvarima te podupiranjem kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih sadržaja, kao i drugih oblika potpora utvrđenih općim aktima Zaklade.

III. TIJELA ZAKLADE

Članak 5.

Tijela Zaklade su Upravni odbor Zaklade i upravitelj Zaklade.

Članak 6. (NN 80/22)

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade od sedam članova.

(2) Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog:

– ministra nadležnog za socijalnu politiku – tri člana

– ministra nadležnog za obrazovanje – jednog člana

– ministra nadležnog za zdravlje – jednog člana

– radnog tijela Hrvatskoga sabora nadležnog za obitelj – jednog člana

– radnog tijela Hrvatskoga sabora nadležnog za socijalnu skrb – jednog člana.

(3) Mandat članova Upravnog odbora Zaklade traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

(4) Vlada Republike Hrvatske razriješit će dužnosti člana Upravnog odbora Zaklade na prijedlog najmanje četiri člana Upravnog odbora Zaklade ako ne sudjeluje u radu Upravnog odbora Zaklade ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, ili se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade.

(5) Vlada Republike Hrvatske razriješit će cijeli Upravni odbor Zaklade ako svoje dužnosti ne obavlja u skladu sa zakonom i drugim općim aktima Zaklade.

Članak 7.

(1) Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Zaklade imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda članova Upravnog odbora.

(2) Dužnosti i ovlasti predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Zaklade uređuju se Statutom Zaklade.

Članak 8.

Upravni odbor Zaklade donosi Statut Zaklade, Poslovnik o radu, Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora i ostale opće akte, godišnji financijski plan Zaklade, godišnji plan rada i izvješća o radu za prethodnu godinu, odluke o prijavi na natječaje za fondove Europske unije, odluke o dodjeli potpora u skladu s ovim Zakonom i općim aktima Zaklade, odlučuje o povećanju ili opterećenju imovine Zaklade, može osnivati donatorska povjerenstva i radne skupine te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Zaklade te drugim propisima.

Članak 9.

Poslovnikom o radu Zaklade pobliže se uređuje način rada Upravnog odbora Zaklade, a osobito način sazivanja sjednica, glasovanja, donošenja odluka i drugih općih i pojedinačnih akata te izuzeća pri glasovanju u slučaju sukoba interesa, kao i druge činjenice bitne za rad Upravnog odbora.

Članak 10. (NN 80/22)

(1) Upravni odbor Zaklade imenuje i razrješuje dužnosti upravitelja Zaklade.

(2) Upravni odbor Zaklade na temelju javnog natječaja donosi odluku o imenovanju upravitelja Zaklade.

(3) Odluku o imenovanju upravitelja Zaklade Upravni odbor Zaklade donosi natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora Zaklade.

(4) Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog izbora.

(5) Upravitelj Zaklade ne može biti imenovan iz redova članova Upravnog odbora Zaklade.

(6) Osoba imenovana za upravitelja Zaklade sklapa s Upravnim odborom Zaklade ugovor o radu na određeno vrijeme.

Članak 11.

(1) Upravitelj zastupa Zakladu i vodi poslove Zaklade u skladu s odlukama Upravnog odbora Zaklade, odgovara za zakonitost rada Zaklade te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Zaklade.

(2) Upravitelj Zaklade prisustvuje sjednicama Upravnog odbora Zaklade, Upravnom odboru Zaklade predlaže donošenje Statuta Zaklade te po potrebi njegovih izmjena i dopuna, kao i donošenje drugih općih akata Zaklade, a ima i druga prava i dužnosti utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.

(3) Upravitelj Zaklade ima pravo na plaću i druga materijalna prava iz radnog odnosa u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Zaklade.

Članak 12. (NN 80/22)

(1) Upravitelj Zaklade može biti razriješen i prije isteka mandata ako svoje dužnosti ne obavlja savjesno, u skladu sa zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako ne sudjeluje u pripremama i održavanju sjednica Upravnog odbora Zaklade, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako na drugi način ne ispunjava svoje obveze.

(2) Upravitelj Zaklade razrješuje se odlukom Upravnog odbora Zaklade za koju je potrebna većina određena u članku 10. stavku 3. ovoga Zakona.

(3) U slučaju duže spriječenosti u obavljanju poslova upravitelja Zaklade zamjenjuje osoba koju imenuje Upravni odbor Zaklade sukladno Statutu Zaklade.

Članak 13.

(1) Zaklada ima Stručnu službu i druge organizacijske jedinice utvrđene općim aktima Zaklade.

(2) Upravni odbor Zaklade može imenovati stalna i povremena povjerenstva radi prikupljanja podataka i činjenica s namjerom ostvarivanja svrhe Zaklade.

(3) Sredstva za rad Zaklade, stalnih i privremenih povjerenstava osiguravaju se iz prihoda Zaklade sukladno godišnjem financijskom planu Zaklade.

(4) Odluku o plaći i drugim materijalnim pravima upravitelja i drugih zaposlenika Zaklade te naknadi za članove stalnih i povremenih povjerenstava Zaklade donosi Upravni odbor Zaklade, u skladu s općim aktima Zaklade.

IV. KORISNICI I VRSTE POTPORA

Članak 14.

(1) Korisnici potpora Zaklade mogu biti fizičke i pravne osobe, u skladu s kriterijima propisanima općim aktima Zaklade.

(2) Vrste zakladnih potpora su:

– novčane potpore fizičkim osobama

– sufinanciranje projekata i programa pravnih osoba

– stipendije učenicima i studentima tijekom redovitog školovanja.

(3) Vrste, uvjeti i postupak za ostvarenje pojedinih oblika potpora utvrđuju se općim aktima u skladu sa svrhom Zaklade.

(4) Zaklada s pravnom osobom koja je korisnik potpore sukladno odredbama ovoga Zakona sklapa ugovor o uvjetima, namjeni i nadzoru korištenja potpore.

Članak 15.

(1) Zakladne potpore korisnici ne mogu prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu.

(2) Potpore iz članka 14. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona, u obliku sufinanciranja projekata ili programa pravnih osoba, mogu se ostvariti u suradnji s organizacijama civilnoga društva osnovanim sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, pravnim osobama osnovanim za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti, javnim ustanovama, tijelima državne uprave te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Potpore u novcu ostvarene po ovom Zakonu ne mogu biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim ako je ovrhovoditelj dijete za koje se ostvaruje ta potpora.

(4) Potpore u novcu ili stvarima ostvarene po ovom Zakonu ne smatraju se prihodom kućanstva.

V. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE

Članak 16.

Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 100.000,00 kuna iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske koji je na račun Zaklade uplatilo ministarstvo nadležno za obitelj.

Članak 17.

Zaklada ima samostalan kunski i devizni račun.

VI. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 18. (NN 80/22)

(1) Zaklada se financira iz:

– prihoda igara na sreću

– prihoda od imovine, donacija i drugih prihoda, u skladu sa zakonom.

(2) Prihodi Zaklade se odlukama Upravnog odbora Zaklade raspoređuju za zakladne svrhe u skladu s financijskim planom, godišnjim planom rada i općim aktima Zaklade.

 

Članak 19.

Drugi prihodi Zaklade ostvaruju se od popratnih aktivnosti, kao što su organiziranje dobrotvornih priredbi, izrada i prodaja tiskovina, amblema, značaka i slične aktivnosti.

Članak 20. (NN 80/22)

(1) Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

(2) Upravni odbor Zaklade obvezan je do 30. travnja tekuće godine dostaviti Vladi Republike Hrvatske izvješće o radu Zaklade za proteklu godinu.

(3) U roku iz stavka 2. ovoga članka Upravni odbor Zaklade obvezan je Vladi Republike Hrvatske i nadležnim državnim tijelima podnijeti odgovarajuća financijska izvješća, u skladu s propisom kojim se uređuju zaklade.

VII. ODGOVORNOST I PRESTANAK RADA ZAKLADE

Članak 21.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

(2) Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

Članak 22. (NN 80/22)

U slučaju ispunjenja uvjeta za prestanak Zaklade preostalu zakladnu imovinu pravomoćnošću rješenja o prestanku Zaklade preuzet će Vlada Republike Hrvatske.

VIII. STATUT ZAKLADE

Članak 23.

(1) Zaklada ima Statut kojim se uređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade, rad Upravnog odbora Zaklade te druga pitanja važna za ostvarivanje svrhe Zaklade u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.

(2) Izmjene i dopune Statuta Zaklade obavljaju se u skladu s postupkom donošenja Statuta Zaklade.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Zaklada koja je osnovana Zakonom o Zakladi »Hrvatska za djecu« (»Narodne novine«, br. 129/08. i 145/10.) nastavlja s radom u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Upravni odbor uskladit će Statut i druge opće akte Zaklade s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona na prijedlog tijela iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona imenovati članove Upravnog odbora Zaklade.

(2) Mandat članovima Upravnog odbora Zaklade imenovanim temeljem Zakona o Zakladi »Hrvatska za djecu« (»Narodne novine«, br. 129/08. i 145/10.) traje do imenovanja članova Upravnog odbora iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Zakladi »Hrvatska za djecu« (»Narodne novine«, br. 129/08. i 145/10.).

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 80/22

Članak 9.

Upravni odbor Zaklade dužan je uskladiti Statut i druge opće akte Zaklade s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić