Povezani zakoni

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

NN 61/18, 114/22

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se status, ustroj, poslovi i zadaci, članstvo i način financiranja Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Komora).

Članak 2.

Komora je samostalna, stručna i poslovna organizacija osnovana radi:

– promicanja, zaštite i zastupanja interesa članova Komore

– edukacije i savjetovanja članova Komore

– pružanja potpore članovima Komore u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora

– promicanja vrijednosti i važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora u ukupnom društveno-gospodarskom razvitku zemlje.

 

II. STATUS KOMORE

Članak 3.

(1) Komora ima svojstvo pravne osobe.

(2) Sjedište Komore je u Zagrebu.

(3) Komora ima svoj znak i pečat.

(4) Izgled i način korištenja znaka i pečata utvrđuju se Statutom Komore (u daljnjem tekstu: Statut).

 

III. DJELATNOST KOMORE

Članak 4.

Djelatnost Komore čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. promicanje, zaštita i zastupanje interesa članova Komore pred tijelima državne uprave te pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobito u postupku donošenja propisa od interesa za poljoprivredu i ruralni prostor

2. promicanje i zastupanje interesa članova Komore na nacionalnoj i međunarodnoj razini

3. razmatranje i davanje stručnih mišljenja u postupku donošenja propisa i drugih akata iz područja poljoprivrede, hrane, ruralnog razvoja te zaštite zdravlja i dobrobiti životinja

4. usklađivanje te zastupanje interesa članova Komore prema pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i prema drugim pravnim osobama u pitanjima od osobitog interesa za poljoprivredu i ruralni razvoj

5. praćenje stanja u poljoprivredi i ruralnom prostoru te predlaganje nadležnim tijelima rješenja za unapređenje poljoprivrede i razvoja ruralnog prostora

6. koordinacija aktivnosti udruženja iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja

7. organiziranje edukacija, stručnog osposobljavanja, seminara, tečajeva i radionica iz područja poljoprivrede, sigurnosti hrane, zaštite zdravlja i dobrobiti životinja te ruralnog razvoja

8. suradnja s obrazovnim, znanstvenim, stručnim i istraživačkim ustanovama na razvoju poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, razvoju tržišta u području poljoprivrede te oko uloge i aktivnosti vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju u okviru područja šumarstva, ribarstva, sigurnosti hrane, zaštite okoliša, zaštite zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, očuvanja kulturne baštine i unapređenja ruralnog prostora

9. uspostavljanje i razvijanje suradnje s inozemnim poljoprivrednim komorama i srodnim organizacijama

10. organiziranje i suorganiziranje poljoprivrednih sajmova i drugih manifestacija iz područja poljoprivrede i ruralnog prostora

11. organiziranje i suorganiziranje savjetovanja o socijalnim, pravnim i poreznim pitanjima za potrebe članova Komore

12. prikupljanje, obrada i publiciranje informacija za potrebe članova Komore te poticanje i sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti iz područja djelatnosti Komore

13. medijsko promoviranje rada Komore, njezinih članova, poljoprivrede kao zvanja te svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti

14. obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Članak 5.

(1) U obavljanju djelatnosti iz članka 4. ovoga Zakona Komora vodi evidencije:

– o članstvu u Komori

– o provedenim edukacijama

– druge evidencije utvrđene Statutom i drugim općim aktima Komore.

(2) Komora izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

 

IV. STATUT KOMORE

Članak 6.

(1) Statutom Komore uređuju se:

– naziv i sjedište

– poslovi i zadaci

– početak, mirovanje i prestanak članstva

– počasno članstvo

– prava, obveze i odgovornosti članova

– unutarnje ustrojstvo i poslovanje

– osnivanje ispostava

– način odlučivanja

– sastav i djelokrug tijela Komore

– trajanje mandata, način provođenja izbora i imenovanja u tijela Komore

– način ostvarivanja javnosti rada i obavještavanja članova o radu Komore

– zastupanje Komore

– način određivanja iznosa i način plaćanja članarine

– način i rokovi za donošenje Godišnjeg financijskog plana Komore

– način obavljanja nadzora financijskog poslovanja

– raspolaganje imovinom

– odnos prema pravnim osobama koje Komora osniva

– postupak donošenja Statuta i drugih općih akata Komore i

– ostala pitanja važna za poslovanje Komore.

(2) Statut Komore donosi se uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

(3) Statut Komore objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Statut Hrvatske poljoprivredne komore + Izmjena NN 139/21

 

V. ČLANSTVO U KOMORI

Članak 7.

(1) Članstvo u Komori obvezno je za sve poljoprivrednike upisane u Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) sukladno posebnom propisu kojim se propisuju način i uvjeti za upis u Upisnik OPG-ova.

(2) Obveznim članom poljoprivrednik postaje u trenutku upisa u Upisnik OPG-ova.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dobrovoljni članovi Komore mogu biti sve ostale fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika sukladno posebnom propisu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike te druge fizičke ili pravne osobe koje svojim radom mogu pridonijeti u obavljanju djelatnosti iz članka 4. ovoga Zakona, a nemaju obvezu upisa u Upisnik poljoprivrednika.

(4) Dobrovoljnim članom postaje se na vlastiti zahtjev dostavom potpisane Izjave o pristupanju Komori i jednokratnom uplatom godišnje članarine ili uplatom mjesečne članarine koju je utvrdila Skupština Komore.

(5) Počasno članstvo u Komori te određivanje iznosa i način plaćanja članarine za počasnog člana Komore uređuje se prema odredbama utvrđenim Statutom.

(6) Prestanak članstva u Komori za člana iz stavka 1. ovoga članka nastupa brisanjem iz Upisnika OPG-ova sukladno posebnom propisu, ili prema drugim odredbama utvrđenim Statutom.

(7) Prestanak članstva u Komori za člana iz stavka 3. ovoga članka nastupa brisanjem iz Upisnika poljoprivrednika sukladno posebnom propisu, ili prema drugim odredbama utvrđenim Statutom.

(8) Prestanak članstva u Komori za člana iz stavka 3. ovoga članka koji nije upisan u Upisnik poljoprivrednika te za člana iz stavka 5. ovoga članka nastupa prema odredbama utvrđenim Statutom.

(9) Za potrebe praćenja obveze upisa te vođenja vjerodostojne evidencije članova Komore, kao i naplate članarine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) najkasnije do 15. srpnja svake godine dostavlja Komori podatak o svim poljoprivrednicima iz stavka 1. ovoga članka koji su prema stanju na dan 16. lipnja tekuće godine evidentirani u Upisniku OPG-ova.

Članak 8.

Prava i obveze članova Komore su da:

1. biraju i mogu biti birani u tijela Komore

2. putem svojih predstavnika upravljaju radom Komore

3. sudjeluju u radu odbora i drugih oblika organiziranja u Komori, razmjenjuju u Komori informacije i iskustva, obavljaju konzultacije te organiziraju savjetovanja

4. predlažu inicijativu za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od interesa za poljoprivredu

5. koriste stručnu pomoć ureda Komore u pitanjima iz djelokruga Komore

6. mogu biti zastupani i dati ovlaštenje za zastupanje od strane Komore pred tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima o pitanjima od osobitog interesa za članove Komore

7. pred Sud časti iznose slučajeve povrede/kršenja dobrih poslovnih običaja članova Komore, kršenja Statuta i akata Komore, međusobne sporove radi odlučivanja o tim sporovima i radi njihova eventualnog rješavanja

8. daju podatke i obavijesti potrebne za izvršenje zadaća Komore

9. se pridržavaju odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore te razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadaća Komore

10. uredno podmiruju članarinu i ostale obveze utvrđene Statutom ili drugim aktima koje donosi Skupština Komore.

 

VI. SASTAV I DJELOKRUG TIJELA KOMORE

Članak 9.

(1) Tijela Komore su:

– Skupština Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Skupština)

– Upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Upravni odbor)

– Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor)

– predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: predsjednik Komore).

(2) Osim tijela iz stavka 1. ovoga članka Komora može osnovati i druga tijela u skladu s ovim Zakonom i Statutom.

Članak 10.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je predstavnici članova Komore.

(2) U Skupštini se osigurava razmjerna zastupljenost članova u odnosu na poslovanje Komore.

(3) Članove Skupštine biraju članovi neposredno na izborima.

(4) Članovi Skupštine biraju se na mandat od četiri godine.

(5) Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova, a odluka je prihvaćena ako je za prijedlog glasovala većina nazočnih članova.

(6) Skupština:

– donosi Statut

– donosi godišnji program rada, godišnji financijski plan i proračun Komore

– donosi odluku o visini iznosa, načinu i rokovima za plaćanje članarine za članove Komore, koja ne smije prelaziti iznos iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona

– donosi druge opće akte Komore

– usvaja godišnje izvješće o radu i godišnje financijsko izvješće

– bira članove Upravnog odbora

– bira članove Nadzornog odbora

– imenuje i razrješava predsjednika Komore i

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.

(7) Način izbora, sastav i djelokrug Skupštine utvrđen je Statutom.

Članak 11.

(1) Upravni odbor:

– provodi odluke i zaključke Skupštine

– izrađuje prijedlog Statuta i drugih općih akata Komore

– predlaže odluke i zaključke, zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima o kojima će raspravljati Skupština

– utvrđuje i usklađuje interese članova Komore

– predlaže Skupštini imenovanja i razrješenja u skladu sa Statutom

– odlučuje o početku i prestanku članstva ili mirovanja članstva u Komori

– imenuje i razrješava suce, vještake i tajnika Suda časti

– ustanovljuje listu arbitara te imenuje i razrješava članove arbitraže

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.

(2) Upravni odbor čine predsjednik i članovi koje bira Skupština u skladu sa Statutom.

(3) Skupština može izabrati u Upravni odbor određeni broj članova iz redova priznatih stručnjaka iz redova članstva ili koji nisu članovi Komore, a čiji je strukovni, istraživački, pedagoški ili znanstveni rad povezan s poljoprivredom ili ruralnim razvojem, ali ne više od jedne trećine od ukupnog broja članova.

(4) Članovi Upravnog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

(5) Način izbora, sastav i djelokrug Upravnog odbora utvrđeni su Statutom.

Članak 12.

(1) Predsjednik Komore:

– zastupa Komoru

– vodi i nadzire poslovanje Komore

– saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora

– provodi odluke i zaključke tijela Komore i

– odgovoran je za zakonitost rada Komore.

(2) Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

(3) Predsjednik Komore je i predsjednik Upravnog odbora.

(4) Predsjednik Komore imenuje se na mandat od četiri godine.

(5) Način izbora i ovlasti predsjednika Komore utvrđuju se Statutom.

Članak 13.

(1) Nadzorni odbor nadzire:

– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore

– materijalno-financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore i

– rad Stručne službe, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

(2) Nadzorni odbor čine predsjednik i četiri člana koje bira Skupština.

(3) Članovi Nadzornog odbora ne mogu istodobno biti članovi Skupštine, Upravnog odbora, ni predsjednik Komore.

(4) Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

(5) O obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu.

(6) Način izbora, sastav i djelokrug Nadzornog odbora utvrđuju se Statutom.

Članak 14.

(1) Pri Komori osniva se i djeluje Sud časti.

(2) Sud časti brine se o razvitku, ugledu i jačanju dobrih poslovnih običaja članova Komore.

(3) Nadležnost, sastav i način postupanja Suda časti utvrđuje se Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 15.

(1) Sud časti odlučuje o:

– kršenju dobrih poslovnih običaja članova Komore

– kršenju Statuta i

– kršenju drugih općih akata Komore i odluka tijela Komore, ako je to utvrđeno Statutom.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Sud časti odlučuje o odgovornosti i izriče mjere određene Statutom.

 

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 16.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova u Komori osniva se Stručna služba.

Članak 17.

(1) Stručna služba treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Komore, utvrđene ovim Zakonom, Statutom i ostalim aktima Komore.

(2) Rad Stručne službe i provedbu njezinih zadaća nadzire predsjednik Komore.

(3) Način uređenja prava i dužnosti djelatnika Komore i osnovice za plaće djelatnika Komore uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

 

VIII. SURADNJA KOMORE S DRUGIM TIJELIMA

Članak 18.

U obavljanju poslova i zadataka iz članka 4. ovoga Zakona Komora posebno surađuje sa:

– središnjim tijelima državne uprave

– tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskom veterinarskom komorom i Hrvatskom agronomskom komorom

– pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u području poljoprivrede i ruralnog razvoja i

– znanstvenim i stručnim ustanovama.

Članak 19.

(1) Godišnji program rada i godišnji financijski plan iz članka 10. stavka 6. podstavka 2. ovoga Zakona Komora dostavlja na znanje ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

(2) Godišnje izvješće o radu i godišnje financijsko izvješće iz članka 10. stavka 6. podstavka 4. ovoga Zakona Komora dostavlja na znanje ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

(3) Godišnji program rada i godišnje izvješće o radu Komora objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

 

IX. FINANCIRANJE KOMORE

Članak 20.

Sredstva potrebna za rad Komore osiguravaju se iz:

– članarina

– sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti

– državnog proračuna te

– izvanrednih prihoda (darovi, donacije, sponzorstva i dr.).

Članak 21. (NN 114/22)

(1) Članarina je obvezna za sve članove Komore iz članka 7. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona.

(2) Maksimalno godišnje dopušteni iznos članarine iz stavka 1. ovoga članka ne smije prelaziti iznos od 0,80 eura mjesečno.

(3) Obveza članova Komore je redovito uplaćivati članarinu Komori u visini i na način određen odlukom iz članka 10. stavka 6. podstavka 3. ovoga Zakona.

(4) Zbog neizvršavanja obveze pojedinog člana iz stavka 3. ovoga članka Komora može pokrenuti postupke namirenja tražbine sukladno Statutu Komore.

(5) Članarinu članovi uplaćuju na račun Komore.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona Hrvatska poljoprivredna komora osnovana na temelju Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine«, br. 30/09., 127/10. i 50/12.) nastavlja s radom i dužna je do 31. prosinca 2018. uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona.

(2) Pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona evidentirane kao članovi Hrvatske poljoprivredne komore ostaju članovi Hrvatske poljoprivredne komore do reguliranja svoga statusa sukladno članku 7. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od odredbe članka 7. stavka 9. ovoga Zakona, Agencija za plaćanja dostavlja Komori podatak o poljoprivrednicima iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona od 1. siječnja 2019.

Članak 23.

(1) Komora je dužna uskladiti Statut i druge akte u skladu s ovim Zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Komora je dužna provesti izbore za tijela iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona najkasnije do 31. prosinca 2018.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine«, br. 30/09., 127/10. i 50/12.).

Članak 25.

Ministarstvo poljoprivrede će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinka ovoga Zakona.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/22

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

Copyright © Ante Borić