Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 66/2023 (19.6.2023.), Statut o izmjenama Statuta Hrvatske poljoprivredne komore

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA

1095

Na osnovi članka 6. i članka 10. stavka 6. točke 1. Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine« broj 61/18) Skupština Hrvatske poljoprivredne komore na 3. sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine i 22. prosinca 2022. godine donijela je

STATUT

O IZMJENAMA STATUTA HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske poljoprivredne komore (»Narodne novine« broj 28/19) članak 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Članove Predsjedništva bira Skupština Komore između članova Upravnog odbora Komore.«

U stavku 3., točka 1. riječi »Sisačko-moslavačka županija« brišu se.

U stavku 3. točka 2. iza riječi »Vukovarsko-srijemska županija« dodaju se riječi »i Sisačko-moslavačka županija«, a slovo »i« ispred riječi »Vukovarsko-srijemska« se briše.

Članak 2.

U članku 22. stavku 1. točka 10. riječi »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »15.000,00 EUR«.

Članak 3.

U članku 69. iza riječi »Skupštine« dodaju se riječi »odnosno do konstituiranja novih tijela Komore sukladno provedenim izborima«.

Članak 4.

U članku 72. ispred riječi: »Komora« oznaka stavka: »(1)« briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 5.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-03/22-01/01 Urbroj: 04-01-22-01 Zagreb, 22. prosinca 2022.

SKUPŠTINA HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

Predsjednik Mladen Jakopović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić