Povezani zakoni

Zakon o elektroničkom novcu

pročišćeni tekst zakona

NN 64/18, 114/22

na snazi od 01.01.2023

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

GLAVA I.   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju:

1. elektronički novac i izdavatelji elektroničkog novca

2. izdavanje i iskup elektroničkog novca

3. uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada institucija za elektronički novac osnovanih u Republici Hrvatskoj, uključujući malu instituciju za elektronički novac te nadzor nad njihovim poslovanjem i

4. uvjeti pod kojima institucije za elektronički novac osnovane izvan Republike Hrvatske mogu poslovati u Republici Hrvatskoj.

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.

Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

1. Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ (Tekst značajan za EGP), (SL L 267, 10. 10. 2009., u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2009/110/EZ) te

2. Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (Tekst značajan za EGP), (SL L 337, 23. 12. 2015., u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2015/2366).

Pojmovi

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. distributer jest fizička ili pravna osoba koja obavlja distribuciju i/ili iskup elektroničkog novca u ime i za račun institucije za elektronički novac odnosno male institucije za elektronički novac

2. država članica jest država članica Europske unije te država potpisnica Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru

3. država članica domaćin jest država članica koja nije matična država članica, a u kojoj izdavatelj elektroničkog novca ima podružnicu, zastupnika ili distributera ili izdaje elektronički novac i pruža platne usluge neposredno

4. eksternalizacija jest ugovorno povjeravanje trećima obavljanja operativnih ili drugih aktivnosti institucije za elektronički novac odnosno male institucije za elektronički novac koje bi inače one same obavljale

5. elektronička komunikacijska mreža jest elektronička komunikacijska mreža kako je određena zakonom kojim su uređene elektroničke komunikacije

6. elektronička komunikacijska usluga jest elektronička komunikacijska usluga kako je određena zakonom kojim su uređene elektroničke komunikacije

7. elektronički novac jest elektronički, uključujući i magnetski, pohranjena novčana vrijednost koja je izdana nakon primitka novčanih sredstava u svrhu izvršavanja platnih transakcija u smislu zakona kojim se uređuje platni promet i koju prihvaća fizička ili pravna osoba koja nije izdavatelj toga elektroničkog novca, a koja čini novčano potraživanje prema izdavatelju

8. inicijalni kapital jest kapital koji se sastoji od jedne ili više stavki iz članka 26. stavka 1. točaka od a) do e) Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 575/2013)

9. institucija za elektronički novac jest pravna osoba koja je od nadležnog tijela matične države članice dobila odobrenje za izdavanje elektroničkog novca

10. institucija za elektronički novac iz treće države jest pravna osoba osnovana u trećoj državi koja je prema propisima te države ovlaštena izdavati elektronički novac odnosno pružati platne usluge koje su povezane s izdavanjem elektroničkog novca

11. korisnik platnih usluga jest korisnik kako je određen zakonom kojim se uređuje platni promet

12. kvalificirani udio jest udio u smislu članka 4. stavka 1. točke 36. Uredbe (EU) br. 575/2013

13. mala institucija za elektronički novac jest pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koju je Hrvatska narodna banka upisala u registar iz članka 28. ovoga Zakona

14. matična država članica jest država članica u kojoj se nalazi registrirano sjedište izdavatelja elektroničkog novca, a ako izdavatelj elektroničkog novca nema registrirano sjedište prema svojem nacionalnom pravu, tada je to država članica u kojoj se nalazi njegovo mjesto uprave

15. osjetljivi podaci o plaćanju jesu podaci kako su određeni zakonom kojim se uređuje platni promet

16. platna transakcija jest transakcija kako je određena zakonom kojim se uređuje platni promet

17. platni instrument jest instrument kako je određen zakonom kojim se uređuje platni promet

18. potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o izdavanju elektroničkog novca obuhvaćenima ovim Zakonom djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja

19. prosječni neiskorišteni elektronički novac jest prosječni ukupni iznos financijskih obveza izdavatelja elektroničkog novca koje se odnose na izdani elektronički novac na kraju svakoga kalendarskog dana tijekom prethodnih šest kalendarskih mjeseci i koji se izračunava u skladu s člankom 34. ovoga Zakona

20. račun za plaćanje jest račun kako je određen zakonom kojim se uređuje platni promet

21. radni dan jest dan na koji izdavatelj elektroničkog novca izdaje elektronički novac

22. regulatorni kapital jest kapital uređen člankom 4. stavkom 1. točkom 118. Uredbe (EU) br. 575/2013, pri čemu je najmanje 75% osnovnoga kapitala u obliku redovnoga osnovnoga kapitala iz članka 50. te Uredbe, a dopunski kapital jednak je ili manji od jedne trećine osnovnoga kapitala

23. suradnik stjecatelja kvalificiranog udjela u instituciji za elektronički novac jest:

– svaka fizička osoba koja je na rukovodećem položaju u pravnom subjektu u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u instituciji za elektronički novac na rukovodećem položaju ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

– svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik pravnog subjekta u kojem je namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u instituciji za elektronički novac na rukovodećem položaju

– svaka fizička osoba koja s namjeravanim stjecateljem kvalificiranog udjela u instituciji za elektronički novac ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom

24. suradnik podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave institucije za elektronički novac jest:

– svaka fizička osoba koja je na rukovodećem položaju u pravnom subjektu u kojem je kandidat za člana uprave institucije za elektronički novac na rukovodećem položaju ili stvarni vlasnik nad pravnim subjektom

– svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik pravnog subjekta u kojem je kandidat za člana uprave institucije za elektronički novac na rukovodećem položaju

– svaka fizička osoba koja s kandidatom za člana uprave institucije za elektronički novac ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom

25. trajni nosač podataka jest svako sredstvo koje imatelju elektroničkog novca omogućuje pohranjivanje informacija upućenih osobno njemu na način da su mu one dostupne za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara svrsi informacija i koje omogućuje reproduciranje pohranjenih informacija u nepromijenjenom obliku

26. treća država jest svaka država koja nije država članica

27. uska povezanost jest uska povezanost kako je uređena člankom 4. stavkom 1. točkom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013

28. zastupnik jest fizička ili pravna osoba koja pruža platne usluge u ime i za račun institucije za elektronički novac odnosno male institucije za elektronički novac.

(2) Pojam platna usluga u ovom Zakonu ima isto značenje kako je određeno zakonom kojim se uređuje platni promet, a obuhvaća sljedeće usluge koje izdavatelji elektroničkog novca mogu, osim izdavanja elektroničkog novca, obavljati kao svoju djelatnost:

1. usluge koje omogućuju polaganje gotova novca na račun za plaćanje, kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje

2. usluge koje omogućuju podizanje gotova novca s računa za plaćanje, kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje

3. usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikova pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga, i to:

a) izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja

b) izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva ili

c) izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge

4. usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga, i to:

a) izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja

b) izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva ili

c) izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge

5. usluge izdavanja platnih instrumenata i/ili prihvaćanja platnih transakcija

6. usluge novčanih pošiljaka

7. usluge iniciranja plaćanja i

8. usluge informiranja o računu.

(3) Svi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Novčana vrijednost koja se ne smatra elektroničkim novcem

Članak 4. (NN 114/22)

U smislu ovoga Zakona elektroničkim novcem ne smatra se:

1. novčana vrijednost pohranjena na instrumentima koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

a) omogućuju imatelju stjecanje robe ili usluga samo u prostorijama izdavatelja ili unutar ograničene mreže pružatelja usluga u okviru izravnoga trgovačkog ugovora s profesionalnim izdavateljem

b) mogu se upotrebljavati samo za stjecanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga

c) vrijede samo u jednoj državi članici i dostupni su na zahtjev poduzeća ili subjekta javnog sektora, a uređuje ih nacionalno ili regionalno tijelo javne vlasti za posebne socijalne ili porezne svrhe za stjecanje određene robe ili usluga od dobavljača koji s izdavateljem imaju trgovački ugovor

2. novčana vrijednost kojom se koristi za izvršenje platnih transakcija koje provodi pružatelj elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga koje se pružaju uz elektroničke komunikacijske usluge za korisnika te mreže ili usluge, pri čemu korisnik unaprijed uplaćuje sredstva tom pružatelju, i to:

a) za kupnju digitalnog sadržaja i glasovnih usluga, bez obzira na uređaj koji se upotrebljava za kupnju ili potrošnju digitalnog sadržaja, a naplaćuje se korisniku zajedno s elektroničkim komunikacijskim uslugama ili

b) koje se obavljaju s ili preko elektroničkog uređaja u dobrotvorne svrhe ili za kupnju karata, a koje se naplaćuju korisniku zajedno s elektroničkim komunikacijskim uslugama pod sljedećim uvjetima:

– iznos pojedinačne platne transakcije iz podtočaka a) i b) ove točke ne prelazi 50,00 eura i

– ukupni iznos platnih transakcija pojedinoga korisnika ne prelazi 300,00 eura mjesečno.

Izdavatelji elektroničkog novca

Članak 5.

(1) Izdavatelji elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj mogu biti:

1. kreditna institucija, i to:

a) kreditna institucija osnovana u Republici Hrvatskoj

b) kreditna institucija osnovana u drugoj državi članici u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, uključujući njezinu podružnicu u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. te Uredbe kad je ta podružnica osnovana u Republici Hrvatskoj

c) kreditna institucija iz treće države preko svoje podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj

2. institucija za elektronički novac, i to:

a) institucija za elektronički novac osnovana u Republici Hrvatskoj

b) institucija za elektronički novac osnovana u drugoj državi članici, uključujući njezinu podružnicu kad je ta podružnica osnovana u Republici Hrvatskoj

c) institucija za elektronički novac iz treće države preko svoje podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj

3. mala institucija za elektronički novac osnovana u Republici Hrvatskoj

4. Hrvatska narodna banka kada ne djeluje u svojstvu monetarne vlasti ili druge javne vlasti

5. Republika Hrvatska i jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave kada djeluje u svojstvu javne vlasti

6. Europska središnja banka i središnje banke drugih država članica kada ne djeluju u svojstvu monetarne ili druge javne vlasti.

(2) Izdavanje elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj smiju obavljati samo izdavatelji iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Izdavatelji iz stavka 1. točke 1. podtočaka a) i c) ovoga članka mogu izdavati elektronički novac u skladu s odobrenjem izdanim prema odredbama zakona kojim se uređuje njihovo poslovanje.

(4) Izdavatelji iz stavka 1. točke 2. podtočaka a) i c) i točke 3. ovoga članka mogu izdavati elektronički novac i pružati platne usluge u granicama rješenja izdanih prema odredbama ovoga Zakona.

(5) Pravo osoba iz stavka 1. točaka od 4. do 6. ovoga članka na izdavanje elektroničkog novca uređuje se propisima kojima se uređuju te osobe, njihove zadaće i nadležnosti.

(6) Izdavatelji iz stavka 1. točke 1. podtočke b) i točke 2. podtočke b) ovoga članka mogu izdavati elektronički novac u granicama odobrenja koje je izdalo nadležno tijelo matične države članice, i to na način određen ovim Zakonom i drugim zakonima kojima se uređuje njihovo poslovanje.

Izvješća o izdavanju elektroničkog novca

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka određuje obveznike, sadržaj, način i rokove statističkog izvješćivanja o izdavanju, distribuciji i iskupu elektroničkog novca i prijevarama u odnosu na izdavanje, distribuciju i iskup elektroničkog novca.

(2) Obveznici izvješćivanja o izdavanju, distribuciji i iskupu elektroničkog novca mogu biti izdavatelji elektroničkog novca iz članka 5. stavka 1. točaka od 1. do 3. ovoga Zakona te subjekti koji izdaju novčanu vrijednost koja se ne smatra elektroničkim novcem u skladu s člankom 4. ovoga Zakona.

(3) Obveznici izvješćivanja o izdavanju, distribuciji i iskupu elektroničkog novca dužni su izvješćivati Hrvatsku narodnu banku u skladu s propisima iz stavaka 8. i 9. ovoga članka.

(4) Hrvatska narodna banka ovlaštena je koristiti se podacima prikupljenima u izvješćima iz stavka 3. ovoga članka u svrhu bonitetnog nadzora poslovanja izdavatelja elektroničkog novca iz svoje nadležnosti.

(5) Hrvatska narodna banka ovlaštena je kao obveznike za dostavu izvješća u informativne i statističke svrhe odrediti i institucije za elektronički novac iz drugih država članica koje posluju na području Republike Hrvatske preko podružnice ili distributera.

(6) Obveznici izvješćivanja iz stavka 5. ovoga članka dužni su izvješćivati Hrvatsku narodnu banku u skladu s regulatornim tehničkim standardima kojima se uređuje okvir za suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela država članica, a koje kao delegirani akt donosi Europska komisija na temelju članka 29. stavka 7. Direktive (EU) 2015/2366.

(7) Hrvatska narodna banka ovlaštena je koristiti se podacima prikupljenima u izvješćima iz stavka 6. ovoga članka u svrhu nadzora nad primjenom odredbi glava II. i III. ovoga Zakona od strane institucije za elektronički novac koja posluje na području Republike Hrvatske preko podružnice ili distributera korištenjem prava poslovnog nastana.

(8) Hrvatska narodna banka donosi podzakonski propis kojim se određuju obveznici, sadržaj, način i rokovi statističkog izvješćivanja iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Hrvatska narodna banka donosi podzakonski propis kojim se uređuje izvješćivanje o prijevarama u odnosu na izdavanje, distribuciju i iskup elektroničkog novca radi usklađivanja sa smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo o zahtjevima izvješćivanja o prijevarama u skladu s člankom 96. stavkom 6. Direktive (EU) 2015/2366.

 

GLAVA II.   IZDAVANJE I ISKUPLJIVOST ELEKTRONIČKOG NOVCA

Izdavanje i iskupljivost

Članak 7.

(1) Izdavatelj elektroničkog novca dužan je izdati elektronički novac nakon primitka novčanih sredstava u iznosu čija je vrijednost jednaka primljenoj novčanoj vrijednosti.

(2) Izdavatelj elektroničkog novca dužan je na zahtjev imatelja elektroničkog novca odmah isplatiti novčanu vrijednost elektroničkog novca (iskup elektroničkog novca) po nominalnoj vrijednosti.

(3) U ugovoru između izdavatelja elektroničkog novca i imatelja elektroničkog novca moraju biti jasno navedeni uvjeti iskupljivosti elektroničkog novca, uključujući i sve pripadajuće naknade.

(4) Na izmjene i otkaz ugovora između izdavatelja elektroničkog novca i imatelja elektroničkog novca kojim se uređuje izdavanje i iskup elektroničkog novca na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje platni promet o izmjenama i prestanku ugovora.

(5) Izdavatelj elektroničkog novca dužan je dati informacije imatelju elektroničkog novca o uvjetima iz stavka 3. ovoga članka prije nego što se imatelj elektroničkog novca obveže ponudom ili ugovorom o izdavanju elektroničkog novca.

(6) Izdavatelj elektroničkog novca smije imatelju elektroničkog novca naplatiti naknadu za iskup elektroničkog novca samo ako je tako navedeno u ugovoru iz stavka 3. ovoga članka, i to samo u sljedećim slučajevima:

1. ako je ugovorom o izdavanju elektroničkog novca predviđen rok važenja ugovora, a imatelj elektroničkog novca otkaže ugovor prije isteka takvog roka važenja

2. ako imatelj elektroničkog novca zahtijeva iskup elektroničkog novca prije prestanka ugovora o izdavanju elektroničkog novca osim u slučaju iz točke 1. ovoga stavka ili

3. ako imatelj elektroničkog novca zahtijeva iskup elektroničkog novca nakon isteka roka od godinu dana od dana prestanka ugovora o izdavanju elektroničkog novca.

(7) Ako izdavatelj elektroničkog novca ima pravo naplatiti naknadu za iskup elektroničkog novca, takva naknada mora biti primjerena i u skladu sa stvarnim troškovima izdavatelja elektroničkog novca.

(8) Imatelj elektroničkog novca može tražiti iskup elektroničkog novca u cijelosti ili djelomično ako iskup traži prije prestanka ugovora o izdavanju elektroničkog novca.

(9) Ako imatelj elektroničkog novca zahtijeva iskup na dan prestanka ugovora o izdavanju elektroničkog novca ili nakon dana prestanka ugovora, iskupljuje se novčana vrijednost elektroničkog novca u cijelosti.

(10) Ako imatelj elektroničkog novca zahtijeva iskup na dan prestanka ugovora o izdavanju elektroničkog novca ili u razdoblju do godine dana nakon dana prestanka ugovora od institucije za elektronički novac koja obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona, a nije unaprijed poznato koliki se dio novčanih sredstava upotrebljava kao elektronički novac, iskupljuju se sva novčana sredstva koja je zahtijevao imatelj elektroničkog novca.

(11) Izdavatelj elektroničkog novca i imatelj elektroničkog novca koji prihvaća elektronički novac, a nije potrošač, mogu prava na iskup elektroničkog novca ugovorom urediti drukčije nego što je propisano stavcima od 6. do 10. ovoga članka.

Zabrana plaćanja kamata imatelju elektroničkog novca

Članak 8.

Izdavatelj elektroničkog novca ne smije plaćati kamate ili davati bilo koju drugu imovinsku korist u odnosu na vremensko razdoblje u kojem imatelj elektroničkog novca drži elektronički novac.

 

GLAVA III.   IZVANSUDSKI PRITUŽBENI POSTUPCI I ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Prigovor izdavatelju elektroničkog novca

Članak 9.

(1) Ako imatelj elektroničkog novca smatra da se izdavatelj elektroničkog novca ne pridržava odredbi glave II. ovoga Zakona, može izdavatelju elektroničkog novca uputiti svoj prigovor.

(2) Izdavatelj elektroničkog novca dužan je imatelju elektroničkog novca dostaviti konačan odgovor na sve primjedbe navedene u prigovoru iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od deset dana od dana zaprimanja prigovora, i to na papiru, ili, ako je tako ugovoreno između izdavatelja elektroničkog novca i imatelja elektroničkog novca, na drugom trajnom nosaču podataka.

(3) Iznimno, ako izdavatelj elektroničkog novca ne može dati odgovor u roku iz stavka 2. ovoga članka zbog razloga koji su izvan kontrole izdavatelja elektroničkog novca, dužan je imatelju elektroničkog novca u tom roku dostaviti privremeni odgovor u kojemu se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor i rok do kojega će imatelj elektroničkog novca primiti konačan odgovor, koji ne smije biti duži od 35 dana.

(4) Izdavatelj elektroničkog novca dužan je u konačnom odgovoru na prigovor uputiti imatelja elektroničkog novca na mogućnost podnošenja pritužbe Hrvatskoj narodnoj banci, a ako je imatelj elektroničkog novca potrošač, i na tijela nadležna za alternativno rješavanje sporova te mu dati informacije iz članka 11. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

(5) Izdavatelj elektroničkog novca dužan je izraditi i primjenjivati primjerene i učinkovite procedure za rješavanje prigovora imatelja elektroničkog novca u svim državama članicama u kojima izdaje elektronički novac te ih učiniti dostupnima imatelju elektroničkog novca na službenom jeziku pojedine države članice u kojoj izdaje elektronički novac ili na drugom jeziku ugovorenom s imateljem elektroničkog novca.

(6) Ako izdavatelj elektroničkog novca iz druge države izdaje elektronički novac na području Republike Hrvatske preko podružnice prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se podružnici, a obveze iz stavaka od 2. do 5. ovoga članka odnose se na podružnicu.

Pritužba nadležnom tijelu

Članak 10.

(1) Imatelji elektroničkog novca i druge osobe s pravnim interesom, uključujući udruge potrošača, mogu Hrvatskoj narodnoj banci uputiti pritužbu protiv izdavatelja elektroničkog novca iz članka 5. stavka 1. točaka od 1. do 3. ovoga Zakona ako smatraju da je postupio protivno odredbama ove glave i glave II. ovoga Zakona.

(2) Nakon zaprimanja pritužbe iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka pozvat će izdavatelja elektroničkog novca na kojeg se ta pritužba odnosi da dostavi svoje očitovanje i dokaze na koje se poziva, osim ako iz same pritužbe i podataka poznatih Hrvatskoj narodnoj banci proizlazi da pritužba nije osnovana.

(3) Izdavatelj elektroničkog novca dužan je u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, a koji ne može biti dulji od deset dana od dana primitka poziva, dostaviti svoje očitovanje i dokaze na koje se poziva.

(4) Ako povodom pritužbe Hrvatska narodna banka utvrdi da postoji osnovana sumnja da je izdavatelj elektroničkog novca postupio protivno nekoj od odredbi ove glave i glave II. ovoga Zakona i time počinio prekršaj, pokrenut će prekršajni postupak pred Ministarstvom financija, Financijskim inspektoratom.

(5) Hrvatska narodna banka obavijestit će podnositelja pritužbe o svom nalazu i o poduzetim mjerama.

(6) Ako je podnositelj pritužbe potrošač, Hrvatska narodna banka uputit će ga u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka na mogućnost provođenja postupka alternativnog rješavanja potrošačkog spora prema članku 11. ovoga Zakona.

(7) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na pritužbe protiv podružnica izdavatelja elektroničkog novca osnovanih u drugoj državi članici koji izdaju elektronički novac u Republici Hrvatskoj.

(8) Iznimno od odredbi ovoga članka, kad Hrvatska narodna banka primi pritužbu protiv izdavatelja elektroničkog novca osnovanog u drugoj državi članici koji u Republici Hrvatskoj izdaje elektronički novac neposredno koristeći se slobodom pružanja usluga, takvu će pritužbu proslijediti nadležnom tijelu matične države članice.

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova

Članak 11.

(1) Izdavatelj elektroničkog novca dužan je imatelju elektroničkog novca koji je potrošač dati informaciju o najmanje jednom tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji se odnose na primjenu ove glave i glave II. ovoga Zakona.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati poštansku adresu i adresu internetskih stranica tijela nadležnog za alternativno rješavanje potrošačkih sporova te informaciju o obvezi izdavatelja elektroničkog novca iz stavka 5. ovoga članka.

(3) Izdavatelj elektroničkog novca dužan je informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na jasan, razumljiv i lako dostupan način istaknuti u svojim poslovnicama i na svojim internetskim stranicama te ih dati imateljima elektroničkog novca u sklopu prethodnih informacija koje im je dužan dati u skladu s odredbama članka 7. stavka 5. ovoga Zakona i u konačnom odgovoru na prigovor iz članka 9. stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Imatelj elektroničkog novca – potrošač ima pravo u svim sporovima s izdavateljem elektroničkog novca koji nastanu u primjeni odredbi ove glave i glave II. ovoga Zakona pokrenuti postupak pred bilo kojim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

(5) Izdavatelj elektroničkog novca dužan je sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja spora koji je potrošač pokrenuo pred tijelom iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Pravo imatelja elektroničkog novca iz stavka 4. ovoga članka ne utječe na njegovo pravo na pokretanje sudskog postupka.

 

GLAVA IV.   INSTITUCIJA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC, MALA INSTITUCIJA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC I PODRUŽNICA INSTITUCIJE ZA ELEKTRONIČKI NOVAC IZ TREĆE DRŽAVE OSNOVANE U REPUBLICI HRVATSKOJ

POGLAVLJE I.   OPĆE ODREDBE

Institucija za elektronički novac i mala institucija za elektronički novac osnovane u Republici Hrvatskoj

Članak 12.

(1) Hrvatska narodna banka nadležna je za:

1. izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca pravnoj osobi osnovanoj u Republici Hrvatskoj

2. donošenje rješenja o upisu male institucije za elektronički novac u registar iz članka 28. ovoga Zakona.

(2) Institucija za elektronički novac koja je dobila odobrenje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i mala institucija za elektronički novac za koju je Hrvatska narodna banka donijela rješenje o upisu u registar iz stavka 1. točke 2. ovoga članka može pružati platne usluge povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

(3) Odobrenje za izdavanje elektroničkog novca može sadržavati i odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

(4) Rješenje o upisu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka može se odnositi i na platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca iz članka 3. stavka 2. točaka od 3. do 6. ovoga Zakona.

(5) U sudski registar smije se upisati djelatnost izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca tek nakon što Hrvatska narodna banka donese rješenje kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca odnosno rješenje o upisu male institucije za elektronički novac u registar iz članka 28. ovoga Zakona.

(6) Institucija za elektronički novac i mala institucija za elektronički novac smiju početi izdavati elektronički novac i pružati platne usluge koje su povezane s izdavanjem elektroničkog novca tek nakon upisa tih usluga kao djelatnosti u sudski registar.

(7) Institucija za elektronički novac i mala institucija za elektronički novac smiju u sudski registar upisati djelatnost pružanja platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca tek kad za njih dobije odobrenje Hrvatske narodne banke odnosno nakon što je za te platne usluge Hrvatska narodna banka donijela rješenje iz stavka 4. ovoga članka te smije početi pružati te platne usluge nakon upisa djelatnosti pružanja tih usluga u sudski registar.

Primjena odredbi zakona kojim se uređuju trgovačka društva

Članak 13.

Na instituciju za elektronički novac i malu instituciju za elektronički novac primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju trgovačka društva ili drugog posebnog zakona kojim je uređen način osnivanja pravnih osoba, osim ako nije drukčije propisano ovim Zakonom.

POGLAVLJE II.   INSTITUCIJA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC

Odjeljak 1.
Kapital i djelatnost institucije za elektronički novac

Inicijalni kapital institucije za elektronički novac

Članak 14. (NN 114/22)

(1) Inicijalni kapital institucije za elektronički novac iznosi najmanje 350.000,00 eura.

(2) Za društvo u osnivanju za koje je podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca dio temeljnoga kapitala u iznosu inicijalnoga kapitala iz ovoga članka mora biti uplaćen u novcu.

Ostale djelatnosti institucije za elektronički novac

Članak 15.

Osim usluga iz članka 12. stavka 1. točke 1., te stavaka 2. i 3. ovoga Zakona institucija za elektronički novac smije također:

1. obavljati operativne usluge i pomoćne usluge usko povezane s izdavanjem elektroničkog novca ili pružanjem platnih usluga za koje je dobila odobrenje

2. odobravati kredite u vezi s pružanjem platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka 4. i 5. ovoga Zakona ako je za te platne usluge dobila odobrenje iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona i ako su ispunjeni uvjeti iz članka 40. ovoga Zakona

3. upravljati platnim sustavom u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet ili

4. obavljati sve druge djelatnosti koje nisu obuhvaćene točkama 1. do 3. ovoga članka.

Odjeljak 2.   Pružanje usluga izdavanja elektroničkog novca i platnih usluga

Uvjeti za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca

Članak 16.

(1) Pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava izdavati elektronički novac kao institucija za elektronički novac mora ispunjavati sve sljedeće uvjete:

1. da je, s obzirom na potrebu za osiguranjem pouzdanoga i razboritog upravljanja institucijom za elektronički novac, imatelj kvalificiranog udjela primjeren, što osobito uključuje dobar ugled i financijsko stanje

2. da članovi uprave odnosno izvršni direktori institucije za elektronički novac koja ima upravni odbor, pod uvjetom da nije riječ o instituciji za elektronički novac koja obavlja i djelatnosti iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona, imaju dobar ugled te odgovarajuće znanje i iskustvo za izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga

3. da, ako institucija za elektronički novac osim izdavanja elektroničkog novca obavlja i djelatnosti iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona, osoba koja je odgovorna za vođenje poslova u vezi s izdavanjem elektroničkog novca i pružanjem platnih usluga ima dobar ugled te odgovarajuće znanje i iskustvo za izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga, te da članovi uprave odnosno izvršni direktori institucije za elektronički novac koja ima upravni odbor imaju dobar ugled

4. da, uzimajući u obzir potrebu za osiguranjem pouzdanoga i razboritog upravljanja institucijom za elektronički novac, ta institucija ima uspostavljen djelotvoran i pouzdan sustav upravljanja koji uključuje jasan sustav upravljanja s dobro određenim, preglednim i dosljednim linijama ovlasti i odgovornosti, djelotvoran postupak utvrđivanja, upravljanja, praćenja i izvješćivanja o svim rizicima kojima je institucija za elektronički novac izložena ili bi mogla biti izložena te odgovarajuće mehanizme unutarnjih kontrola koji obuhvaćaju najmanje funkcije kontrole rizika, unutarnje revizije i usklađenosti poslovanja s propisima i standardima, uključujući i primjerene administrativne i računovodstvene postupke, a pritom su navedeni sustav upravljanja, mehanizam unutarnjih kontrola te administrativni i računovodstveni postupci primjereni, razmjerni, pouzdani i dostatni s obzirom na prirodu, opseg i složenost usluga izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga koje institucija za elektronički novac namjerava obavljati

5. da se poslovi institucije za elektronički novac vode s područja Republike Hrvatske i da institucija za elektronički novac barem dio usluga izdavanja elektroničkog novca i platnih usluga namjerava pružati u Republici Hrvatskoj

6. da je sposobna za stabilno poslovanje uz primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu

7. da ispunjava zahtjev za inicijalni kapital u skladu s člankom 14. ovoga Zakona

8. da ispunjava zahtjev za zaštitu novčanih sredstava imatelja elektroničkog novca u skladu s člankom 35. ovoga Zakona

9. da, ako namjerava pružati platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, ispunjava zahtjev za zaštitu novčanih sredstava korisnika platnih usluga u skladu s člankom 35. stavkom 9. ovoga Zakona

10. da, ako namjerava pružati usluge iz članka 3. stavka 2. točaka 7. i/ili 8. ovoga Zakona, ima osigurano pokriće za odgovornost u skladu s člankom 36. ovoga Zakona

11. da ispunjava sve ostale uvjete iz članka 17. stavka 3. točaka od 10. do 16. ovoga Zakona.

(2) Pri ocjenjivanju primjerenosti imatelja kvalificiranog udjela Hrvatska narodna banka uzima u obzir sljedeće kriterije:

1. ugled imatelja kvalificiranog udjela

2. financijsko stanje imatelja kvalificiranog udjela, posebno u odnosu na vrstu poslova koje obavlja institucija za elektronički novac u kojoj imatelj ima kvalificirani udio

3. mogućnost da imatelj kvalificiranog udjela utječe na zakonitost poslovanja institucije za elektronički novac.

(3) Pri ocjenjivanju dobrog ugleda Hrvatska narodna banka osobito će voditi računa o sljedećim okolnostima:

1. je li osoba svojim dosadašnjim profesionalnim radom postigla uspješne rezultate

2. je li osoba pravomoćno osuđena ili je protiv nje pokrenuta istraga ili se protiv nje vodi kazneni postupak za neko od sljedećih kaznenih djela:

– kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznena djela protiv imovine (glava XVII.), osim kaznenih djela povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.) i povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), osim kaznenih djela neizvršavanja zapovijedi (članak 340.) i povrede čuvanja državne granice (članak 341.), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

– kaznena djela iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02. i 138/06.)

– kaznena djela iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/08.)

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznena djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznena djela računalnog krivotvorenja (članak 270.), računalne prijevare (članak 271.), kaznena djela krivotvorenja (glava XXVI.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. i 101/17.)

– kaznena djela iz zakona kojim se uređuju trgovačka društva

– kaznena djela iz zakona kojim se uređuju investicijski fondovi ili

– kaznena djela iz Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07., 54/13. i 121/14.)

3. je li osoba suradnik osobe osuđene za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti te

4. je li osoba pravomoćno osuđena za prekršaje predviđene zakonima kojima se uređuje financijsko poslovanje, ako bi to moglo dovesti u pitanje zakonitost, sigurnost odnosno stabilnost izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca

Članak 17.

(1) Pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava izdavati elektronički novac kao institucija za elektronički novac dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva dužan je odrediti platne usluge koje namjerava pružati te navesti koje od njih nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

(3) Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti sljedeće:

1. identitet i podatke za kontakt o podnositelju zahtjeva, uključujući mjesto uprave podnositelja zahtjeva

2. statut, izjavu o osnivanju odnosno društveni ugovor podnositelja zahtjeva

3. program poslovanja u odnosu na izdavanje elektroničkog novca, uz određivanje vrsta platnih usluga za koje se traži odobrenje u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovoga Zakona, iz kojeg je vidljivo da će se poslovi podnositelja zahtjeva voditi s područja Republike Hrvatske i da će podnositelj zahtjeva barem dio usluga izdavanja elektroničkog novca i platnih usluga pružati u Republici Hrvatskoj

4. ako je primjenjivo, financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine

5. poslovni plan, uključujući izračun projekcije financijskih izvještaja za iduće tri poslovne godine kojima se pokazuje sposobnost za stabilno poslovanje uz primjerenu organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu i koji ujedno sadržava, ako je primjenjivo, projekciju neiskorištenoga elektroničkog novca u svrhu izračuna regulatornoga kapitala prema članku 34. stavku 7. ovoga Zakona

6. ako je primjenjivo, metodu procjene dijela sredstava namijenjenih izdavanju elektroničkog novca u svrhu izračuna regulatornoga kapitala prema članku 34. stavku 6. ovoga Zakona

7. dokaz da ispunjava zahtjev za inicijalni kapital u skladu s člankom 14. ovoga Zakona

8. opis mjera koje su poduzete odnosno koje se namjeravaju poduzeti radi zaštite novčanih sredstava imatelja elektroničkog novca odnosno korisnika platnih usluga u skladu s člankom 35. ovoga Zakona, uključujući, ako je primjenjivo, i metodu procjene reprezentativnog dijela sredstava namijenjenih izdavanju elektroničkog novca

9. opis sustava upravljanja podnositelja zahtjeva te mehanizama unutarnjih kontrola, uključujući administrativne i računovodstvene postupke te postupke upravljanja rizicima, iz kojih je vidljivo da su navedeni sustavi upravljanja, mehanizmi i postupci kontrola razmjerni, primjereni, pouzdani i dostatni

10. opis postupaka uspostavljenih za praćenje, rješavanje i postupanje nakon sigurnosnih incidenata ili prigovora klijenata povezanih sa sigurnošću uključujući mehanizam za izvješćivanje o incidentima koji treba uzeti u obzir obvezu izvješćivanja iz zakona kojim se uređuje platni promet

11. opis procesa uspostavljenog za pohranu, nadzor, praćenje i ograničavanje pristupa osjetljivim podacima o plaćanju

12. opis postupaka održavanja kontinuiteta poslovanja uključujući jasnu identifikaciju kritičnih aktivnosti, djelotvorne planove za krizne situacije i postupak redovitog testiranja i preispitivanja primjerenosti i učinkovitosti tih planova

13. opis načela i pojmova koji se primjenjuju za prikupljanje statističkih podataka o izvedbi, transakcijama i prijevarama

14. politiku sigurnosti, detaljnu procjenu rizika povezanih s izdavanjem elektroničkog novca i platnim uslugama, opis kontrola sigurnosti i mjera za ovladavanje rizicima koje su poduzete za primjerenu zaštitu imatelja elektroničkog novca i korisnika platnih usluga od utvrđenih rizika, uključujući prijevaru i nezakonitu uporabu osjetljivih i osobnih podataka. Kontrole sigurnosti i mjere za ovladavanje rizicima moraju pokazati kako se njima osigurava visoka razina tehničke sigurnosti i zaštita podataka, uključujući softver i IT sustave koje upotrebljava podnositelj zahtjeva ili osobe kojima je eksternalizirao svoje aktivnosti ili njihov dio; kontrole sigurnosti i mjere ovladavanja rizicima moraju u obzir uzeti i sigurnosne mjere utvrđene prema zakonu kojim se uređuje platni promet

15. opis mehanizama unutarnjih kontrola koje je uspostavila institucija za elektronički novac radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

16. opis organizacijske strukture podnositelja zahtjeva, uključujući, ako je primjenjivo, opis planiranog poslovanja preko podružnica, zastupnika i distributera, opis planiranih postupaka provođenja izravnih i neizravnih provjera nad podružnicama i zastupnicima s naznakom njihove učestalosti, s time da takve provjere podnositelj zahtjeva mora provoditi najmanje jednom godišnje, te opis ugovornog odnosa između podnositelja zahtjeva i osobe kojoj eksternalizira određene aktivnosti i opis sudjelovanja podnositelja zahtjeva u domaćem ili međunarodnom platnom sustavu

17. identitet osoba koje su, neposredno ili posredno, imatelji kvalificiranog udjela u podnositelju zahtjeva, iznos njihovih udjela te dokaz o njihovoj primjerenosti, uzimajući u obzir potrebu osiguravanja dobroga i razboritog upravljanja institucijom za elektronički novac

18. identitet svakog člana uprave podnositelja zahtjeva ili svakoga izvršnog direktora podnositelja zahtjeva koji ima upravni odbor te dokaze da imaju dobar ugled i odgovarajuće znanje i iskustvo za izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga

19. ako podnositelj zahtjeva obavlja i djelatnosti iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona, identitet osoba odgovornih za vođenje poslova u vezi s izdavanjem elektroničkog novca i pružanjem platnih usluga i dokaze da imaju dobar ugled i odgovarajuće znanje i iskustvo za izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga te identitet svakog člana uprave podnositelja zahtjeva ili svakoga izvršnog direktora podnositelja zahtjeva koji ima upravni odbor i dokaze da imaju dobar ugled

20. podatke o tome jesu li osobe iz točaka od 17. do 19. ovoga stavka pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela ili prekršaja iz članka 16. stavka 3. točaka 2. i 4. ovoga Zakona, a ako jesu za koja kaznena djela i koje prekršaje te kada je nastupila pravomoćnost presude te uvjerenje da protiv navedenih osoba nije pokrenuta istraga ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 16. stavka 3. točke 2

21. podatke o tome je li osoba iz točaka od 17. do 19 ovoga stavka suradnik osobe osuđene za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti

22. ako je primjenjivo, identitet ovlaštenog revizora odnosno revizorskog društva

23. popis osoba koje su s podnositeljem zahtjeva usko povezane u smislu članka 4. stavka 1. točke 38. Uredbe (EU) br. 575/2013 i opis načina na koji su povezane.

(4) Za potrebe stavka 3. točaka 8., 9., 10. i 16. ovoga članka podnositelj zahtjeva dostavlja opis internih akata ili drugih internih postupaka u vezi s organizacijom i unutarnjom revizijom koje je sastavio radi zaštite interesa korisnika svojih usluga i osiguravanja kontinuiteta i pouzdanosti u izdavanju elektroničkog novca i pružanju platnih usluga, a za potrebe stavka 3. točaka 17., 18. i 19. ovoga članka podnositelj zahtjeva dostavlja dokaze za dobar ugled i odgovarajuće znanje i iskustvo za izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga u skladu sa Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo u vezi s informacijama koje treba dostaviti nadležnim tijelima u zahtjevu za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluga informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09).

(5) Podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj, kojima se dokazuje dobar ugled osoba iz stavka 3. točaka od 17. do 20. ovoga članka, pribavlja Hrvatska narodna banka iz kaznene odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva, a za kaznena djela i prekršaje na području Europske unije iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.

(6) Hrvatska narodna banka je ovlaštena podatke o pravomoćnoj osuđivanosti suradnika osoba iz stavka 3. točaka od 17. do 19. ovoga članka, za kaznena djela u Republici Hrvatskoj pribaviti od ministarstva nadležnog za pravosuđe, a za kaznena djela na području Europske unije iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.

(7) Podatkom iz stavka 3. točke 20. ovoga članka za osobe iz stavka 3. točaka od 17. do 19. ovoga članka i za njihove suradnike koji se odnosi na pravomoćnu osuđivanost za kaznena djela i prekršaje u drugim državama koji u svom biću odgovaraju onima iz članka 16. stavka 3. točaka 2. i 4. ovoga članka smatrat će se podatak iz kaznene odnosno prekršajne evidencije nadležnog tijela odgovarajuće države ili, ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava fizičke osobe na koju se podatak odnosi koja nije starija od 90 dana.

(8) Osim informacija i dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka podnositelj zahtjeva dostavlja i informacije i dokumentaciju u skladu sa Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo u vezi s informacijama koje treba dostaviti nadležnim tijelima u zahtjevu za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluga informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09), te informacije koje tijekom postupka povodom zahtjeva zatraži Hrvatska narodna banka u svrhu pojašnjenja koje ocijeni potrebnima za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući informacije o podnositelju zahtjeva koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(9) Tijekom postupka povodom zahtjeva podnositelj zahtjeva dužan je, bez odgađanja, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim izmjenama u odnosu na informacije i dokumentaciju dostavljenu prema stavcima 3., 4. i 8. ovoga članka, a najkasnije u roku od sedam dana od nastanka izmjena.

(10) Ako podnositelj zahtjeva uz odobrenje za izdavanje elektroničkog novca traži i odobrenje za pružanje platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točke 7. ili 8. ovoga Zakona, u skladu s člankom 36. ovoga Zakona podnosi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili usporedivu garanciju kojima se pokriva odgovornost povezana s neautoriziranim platnim transakcijama i neuredno izvršenim platnim transakcijama prema odredbama zakona kojim se uređuje platni promet u državama u kojima nudi odnosno namjerava nuditi platnu uslugu.

(11) Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca podnositelj zahtjeva dužan je Hrvatskoj narodnoj banci platiti naknadu za obradu zahtjeva.

(12) Sve odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na zahtjev za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca podnesen za društvo u osnivanju.

(13) Hrvatska narodna banka propisuje podzakonskim propisom visinu naknade iz stavka 11. ovoga članka.

Izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca

Članak 18.

(1) Hrvatska narodna banka donosi rješenje kojim podnositelju zahtjeva odobrava izdavanje elektroničkog novca i upisuje ga u registar iz članka 28. ovoga Zakona kao instituciju za elektronički novac ako na temelju zahtjeva i dostavljenih informacija i dokumentacije iz članka 17. ovoga Zakona te informacija kojima raspolaže ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 16. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka može prije donošenja rješenja u postupku povodom zahtjeva za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca zatražiti mišljenje drugih nadležnih tijela o okolnostima važnima za odlučivanje o podnesenom zahtjevu.

Dodatni zahtjev za pružanje platnih usluga

Članak 19.

(1) Ako institucija za elektronički novac nakon primitka rješenja iz članka 18. ovoga Zakona namjerava pružati platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, a koje nisu obuhvaćene tim rješenjem, dužna je u dodatnom zahtjevu odrediti te platne usluge i zahtjevu priložiti dokumentaciju iz članka 17. stavka 3. točaka 3. i 5. ovoga Zakona te, ako je primjenjivo, metodu iz članka 17. stavka 3. točke 6. ovoga Zakona i povezane informacije i dokumentaciju u skladu sa Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo u vezi s informacijama koje treba dostaviti nadležnim tijelima u zahtjevu za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluga informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09) kao i obrazloženje utjecaja novih usluga na financijsku stabilnost, organizacijsku strukturu, mehanizam unutarnjih kontrola, na sustav zaštite novčanih sredstava korisnika, ako je primjenjivo, te na zahtjeve sigurnosti iz članka 17. stavka 3. točaka 10., 11., 12. i 14. ovoga Zakona.

(2) Ako institucija za elektronički novac iz stavka 1. ovoga članka namjerava pružati i uslugu iz članka 3. stavka 2. točke 7. ovoga Zakona ili uslugu iz članka 3. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona odnosno usluge iz članka 3. stavka 2. točaka 7. i 8. ovoga Zakona osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka zahtjevu treba priložiti i dokaz iz članka 17. stavka 10. ovoga Zakona u skladu s člankom 36. ovoga Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka može tijekom postupka povodom zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka zatražiti i druge informacije koje ocijeni potrebnima za odlučivanje o izdavanju odobrenja.

(4) Povodom zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka donosi rješenje kojim se instituciji za elektronički novac odobrava pružanje dodatnih platnih usluga i upisuje tu promjenu u registar iz članka 28. ovoga Zakona, ako na temelju informacija dostavljenih prema odredbama ovoga članka i informacija kojima raspolaže ocijeni da institucija za elektronički novac u odnosu na postojeće usluge i dodatne platne usluge ispunjava sve uvjete iz članka 16. ovoga Zakona.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca

Članak 20.

(1) Hrvatska narodna banka donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca ako na temelju dostavljenih dokumenata i informacija kojima raspolaže ocijeni:

1. da nije ispunjen neki od uvjeta iz članka 16. ovoga Zakona

2. da bi obavljanje nadzora nad poslovanjem institucije za elektronički novac moglo biti otežano ili onemogućeno zbog uske povezanosti podnositelja zahtjeva s drugim pravnim ili fizičkim osobama

3. da zakoni ili drugi propisi treće države kojima se uređuje poslovanje jedne ili više fizičkih ili pravnih osoba s kojima je podnositelj zahtjeva usko povezan ili poteškoće pri provođenju tih zakona i propisa sprječavaju učinkovito obavljanje nadzora nad poslovanjem institucije za elektronički novac ili

4. da je potrebno osnivanje odvojenog društva za poslove izdavanja elektroničkog novca i pružanje platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka od 1. do 7. ovoga Zakona jer djelatnosti iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona koje obavlja ili namjerava obavljati narušavaju ili bi mogle narušiti financijsku stabilnost podnositelja zahtjeva ili otežavaju ili bi mogle otežati obavljanje nadzora od strane Hrvatske narodne banke.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na odbijanje zahtjeva iz članka 19. ovoga Zakona.

Razlozi za ukidanje rješenja kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca

Članak 21.

(1) Hrvatska narodna banka ukida u cijelosti rješenje kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca:

1. ako institucija za elektronički novac ne započne izdavati elektronički novac u skladu s izdanim rješenjem u roku od 12 mjeseci od dana dostave tog rješenja

2. ako institucija za elektronički novac Hrvatskoj narodnoj banci u pisanom obliku dostavi obavijest da više ne namjerava izdavati elektronički novac

3. ako institucija za elektronički novac samostalno prestane izdavati elektronički novac dulje od šest mjeseci neprekidno

4. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je rješenje doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja

5. ako institucija za elektronički novac prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je doneseno to rješenje

6. ako na zahtjev institucije za elektronički novac donese rješenje kojim se istoj pravnoj osobi odobrava pružanje platnih usluga kao institucija za platni promet ili

7. ako na zahtjev institucije za elektronički novac donese rješenje o njenom upisu u registar iz članka 28. ovoga Zakona kao male institucije za elektronički novac odnosno rješenje o upisu u registar koji Hrvatska narodna banka vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet kao registriranog pružatelja usluge informiranja o računu.

(2) Hrvatska narodna banka djelomično ukida rješenje kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca, i to u odnosu na platnu uslugu koja nije povezana s izdavanjem elektroničkog novca:

1. ako institucija za elektronički novac Hrvatskoj narodnoj banci u pisanom obliku dostavi obavijest da više ne namjerava pružati tu platnu uslugu

2. ako institucija za elektronički novac prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je doneseno rješenje u odnosu na tu platnu uslugu ili

3. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je rješenje u odnosu na tu platnu uslugu doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje takvog rješenja.

(3) Hrvatska narodna banka može u cijelosti ukinuti rješenje kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca:

1. ako nastupi neki od razloga iz članka 20. stavka 1. točaka od 2. do 4. ovoga Zakona

2. ako institucija za elektronički novac nastavkom izdavanja elektroničkog novca ili pružanja platnih usluga ugrožava stabilnost ili povjerenje u platni promet

3. ako institucija za elektronički novac na bilo koji način onemogućuje obavljanje nadzora nad svojim poslovanjem

4. ako institucija za elektronički novac ne izvrši nadzorne mjere koje je naložila Hrvatska narodna banka ili

5. ako institucija za elektronički novac ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o značajnim promjenama uvjeta na temelju kojih je doneseno to rješenje.

(4) Hrvatska narodna banka može djelomično ukinuti rješenje kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca, i to u odnosu na pojedinu platnu uslugu koja nije povezana s izdavanjem elektroničkog novca:

1. ako institucija za elektronički novac nastavkom pružanja te platne usluge ugrožava stabilnost ili povjerenje u platni promet

2. ako institucija za elektronički novac na bilo koji način onemogućuje obavljanje nadzora nad pružanjem te platne usluge

3. ako institucija za elektronički novac ne izvrši nadzorne mjere koje je naložila Hrvatska narodna banka u odnosu na tu platnu uslugu ili

4. ako institucija za elektronički novac ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o značajnim promjenama uvjeta na temelju kojih je doneseno rješenje u odnosu na tu platnu uslugu.

Rješenje o ukidanju rješenja kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca

Članak 22.

(1) Hrvatska narodna banka dostavlja bez odgađanja instituciji za elektronički novac rješenje o ukidanju rješenja kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca.

(2) Hrvatska narodna banka izvršno rješenje o ukidanju rješenja kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca bez odgađanja dostavlja nadležnom trgovačkom sudu te o njemu objavljuje obavijest na svojim internetskim stranicama i u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi u Republici Hrvatskoj.

 

Zabrana izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga

Članak 23.

(1) Institucija za elektronički novac dužna je prestati s izdavanjem elektroničkog novca i pružanjem platnih usluga s:

1. danom stupanja na snagu odluke o likvidaciji institucije za elektronički novac

2. danom donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka nad institucijom za elektronički novac

3. danom brisanja institucije za elektronički novac iz sudskog registra odnosno prestanka njezina postojanja u slučajevima pripajanja, spajanja i podjele razdvajanjem ili

4. danom izvršnosti rješenja o ukidanju rješenja kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca instituciji za elektronički novac odnosno danom koji je određen u rješenju o ukidanju rješenja kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka bez odgađanja briše instituciju za elektronički novac iz registra iz članka 28. ovoga Zakona.

Pretvaranje institucije za platni promet u instituciju za elektronički novac

Članak 24.

(1) Institucija za platni promet koja namjerava izdavati elektronički novac dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za izdavanje elektroničkog novca prema ovom Zakonu kao institucija za elektronički novac te dostaviti sve informacije i dokumentaciju iz članka 17. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, institucija za platni promet ne mora dostaviti one informacije i dokumentaciju koji su već dostavljeni Hrvatskoj narodnoj banci, a koji su relevantni u trenutku podnošenja zahtjeva.

(3) Rješenjem kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca instituciji za platni promet Hrvatska narodna banka ukida rješenje kojim je instituciji za platni promet odobreno pružanje platnih usluga.

(4) Danom izvršnosti rješenja kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca kao instituciji za elektronički novac briše se upis institucije za platni promet iz registra koji Hrvatska narodna banka vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet te se upisuje u registar iz članka 28. ovoga Zakona kao institucija za elektronički novac.

Pretvaranje institucije za elektronički novac u instituciju za platni promet

Članak 25.

(1) Institucija za elektronički novac koja više ne namjerava izdavati elektronički novac, a namjerava nastaviti s pružanjem platnih usluga koje su sadržane u rješenju kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca, a nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje tih platnih usluga kao institucija za platni promet u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje platni promet.

(2) Institucija za elektronički novac dužna je uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostaviti sve informacije i dokumentaciju u skladu s odredbama o zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga iz zakona kojim se uređuje platni promet.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, institucija za elektronički novac ne mora dostaviti one informacije i dokumentaciju koji su već dostavljeni Hrvatskoj narodnoj banci, a koji su relevantni u trenutku podnošenja zahtjeva.

Pretvaranje institucije za elektronički novac u registriranog pružatelja usluge informiranja o računu

Članak 26.

(1) Institucija za elektronički novac koja više ne namjerava izdavati elektronički novac, a namjerava nastaviti s pružanjem samo platne usluge iz članka 3. stavka 2. točke 8. ovoga Zakona koja je sadržana u rješenju kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za svoj upis u registar koji vodi Hrvatska narodna banka u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet kao registrirani pružatelj usluge informiranja o računu u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje platni promet.

(2) Povodom zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka provodi postupak na temelju informacija i dokumentacije kojima raspolaže, a može zatražiti i drugu dokumentaciju prema odredbama zakona kojim se uređuje platni promet koje se odnose na zahtjev za upis u registar kao registriranog pružatelja usluge informiranja o računu.

(3) Na odlučivanje o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje platni promet.

Odjeljak 3.   Poslovanje institucije za elektronički novac u Republici Hrvatskoj i registar

Poslovanje institucije za elektronički novac u Republici Hrvatskoj preko zastupnika i distributera

Članak 27.

(1) Institucija za elektronički novac ne smije izdavati elektronički novac preko zastupnika.

(2) Institucija za elektronički novac smije preko distributera obavljati distribuciju i iskup elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj.

(3) Platne usluge koje je ovlaštena pružati institucija za elektronički novac smije pružati u Republici Hrvatskoj preko jednog ili više zastupnika sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

(4) Institucija za elektronički novac koja namjerava platne usluge pružati preko zastupnika dužna je prethodno podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za upis zastupnika u registar iz članka 28. ovoga Zakona.

(5) Institucija za elektronički novac zahtjevu za upis iz stavka 4. ovoga članka dužna je priložiti:

1. podatak o tvrtki i sjedištu zastupnika odnosno imenu, prezimenu i adresi zastupnika

2. opis mehanizama unutarnjih kontrola koje je zastupnik uspostavio u svrhu ispunjavanja odredbi zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

3. ako je zastupnik pružatelj platnih usluga, ime i prezime, adresu i OIB za članove uprave ili izvršne direktore zastupnika

4. ako zastupnik nije pružatelj platnih usluga, za članove uprave ili izvršne direktore pravne osobe koja je zastupnik odnosno za fizičku osobu koja je zastupnik, osim imena i prezimena, adrese i OIB-a, još i informacije i dokumentaciju iz članka 17. stavka 3. točaka 18. i 20. i stavka 8. ovoga Zakona

5. popis platnih usluga koje namjerava pružati preko zastupnika

6. OIB zastupnika.

(6) Hrvatska narodna banka može u postupku povodom zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka poduzimati sve radnje potrebne radi provjere točnosti dostavljenih informacija uključujući traženje dodatne dokumentacije od institucije za elektronički novac te razmjenu podataka s drugim nadležnim tijelima.

(7) U postupku povodom zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka primjenjuje se odredba članka 17. stavka 5. ovoga Zakona.

(8) Hrvatska narodna banka odlučuje o zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka u roku od dva mjeseca od podnošenja urednog zahtjeva.

(9) Hrvatska narodna banka odbit će upisati zastupnika u registar iz članka 28. ovoga Zakona ako na temelju dokumentacije i informacija iz stavaka 5. i 6. ovoga članka ocijeni:

1. da mehanizam unutarnjih kontrola uspostavljen u svrhu ispunjenja obveza iz zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma nije odgovarajući

2. da osoba iz stavka 5. točke 4. ovoga članka nema dobar ugled ili nema odgovarajuće znanje i iskustvo za pružanje platnih usluga ili

3. da nakon poduzetih radnji iz stavka 6. ovoga članka nije moguće utvrditi točnost dostavljenih podataka.

(10) Pri ocjeni dobrog ugleda primjenjuje se članak 16. stavak 3. ovoga Zakona.

(11) Hrvatska narodna banka donosi rješenje o brisanju zastupnika iz registra iz članka 28. ovoga Zakona:

1. ako institucija za elektronički novac zatraži brisanje zastupnika iz registra odnosno ako obavijesti Hrvatsku narodnu banku o prestanku pružanja platnih usluga preko zastupnika u skladu s člankom 56. stavkom 2. točkom 9. ovoga Zakona

2. ako je nad zastupnikom otvoren postupak stečaja potrošača odnosno stečajni postupak

3. ako je zastupnik brisan iz sudskog registra

4. ako je zastupnik fizička osoba umro.

(12) Hrvatska narodna banka može donijeti rješenje o brisanju zastupnika iz registra iz članka 28. ovoga Zakona ako nakon upisa zastupnika u registar nastupi neki od razloga iz stavka 9. točaka 1. i 2. ovoga članka ili ako se naknadno utvrdi da je rješenje o upisu zastupnika u registar doneseno na temelju netočnih podataka.

(13) Sva rješenja donesena prema ovom članku Hrvatska narodna banka dostavlja instituciji za elektronički novac, a upis odnosno brisanje zastupnika u registru iz članka 28. ovoga Zakona provodi se bez odgađanja nakon izvršnosti odgovarajućeg rješenja.

(14) Institucija za elektronički novac smije započeti s pružanjem platnih usluga preko zastupnika od dana upisa tog zastupnika u registar iz članka 28. ovoga Zakona.

(15) Institucija za elektronički novac mora prestati s pružanjem platnih usluga preko zastupnika:

1. u slučaju iz stavka 11. točke 1. i stavka 12. ovoga članka, od dana upisa brisanja tog zastupnika u registar iz članka 28. ovoga Zakona

2. danom donošenja odluke o otvaranju postupka stečaja potrošača odnosno stečajnog postupka nad tim zastupnikom

3. danom brisanja tog zastupnika iz sudskog registra.

(16) Institucija za elektronički novac dužna je tijekom postupka povodom zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj izmjeni informacija i dokumentacije dostavljene prema stavku 5. ovoga članka kao i o bilo kojoj okolnosti iz stavka 11. točaka od 2. do 4. ovoga članka.

(17) Zastupnik institucije za elektronički novac dužan je korisnike platnih usluga informirati o tome da platne usluge pruža u ime i za račun te institucije za elektronički novac kao njezin zastupnik.

(18) Institucija za elektronički novac koja namjerava obavljati distribuciju i/ili iskup elektroničkog novca preko distributera dužna je o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(19) Institucija za elektronički novac obavijesti iz stavka 18. ovoga članka dužna je priložiti informacije i dokumentaciju iz stavka 5. točaka od 1. do 4. i 6. ovoga članka za distributera te informaciju o tome namjerava li preko distributera obavljati distribuciju, iskup elektroničkog novca ili obje aktivnosti.

(20) Ako Hrvatska narodna banka na temelju obavijesti iz stavka 18. ovoga članka i informacija dostavljenih u skladu sa stavkom 19. ovoga članka ocijeni da nije ispunjen neki od uvjeta iz stavka 9. ovoga članka, donosi rješenje kojim se instituciji za elektronički novac zabranjuje distribucija i/ili iskup elektroničkog novca preko distributera.

(21) Na postupak odlučivanja iz stavka 20. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavaka 6., 7., 9., 10. i 16. ovoga članka.

(22) Ako Hrvatska narodna banka u postupku povodom obavijesti iz stavka 18. ovoga članka donese rješenje iz stavka 20. ovoga članka, institucija za elektronički novac ne smije obavljati distribuciju i/ili iskup elektroničkog novca preko distributera.

Registar

Članak 28.

(1) Hrvatska narodna banka vodi registar u koji upisuje:

1. institucije za elektronički novac kojima je izdala odobrenje za izdavanje elektroničkog novca

2. zastupnike institucija za elektronički novac iz točke 1. ovoga stavka

3. podružnice institucija za elektronički novac iz točke 1. ovoga stavka osnovane u drugoj državi članici

4. male institucije za elektronički novac kojima je izdala rješenje o upisu u registar

5. zastupnike malih institucija za elektronički novac iz točke 4. ovoga stavka

6. podružnice institucija za elektronički novac iz trećih država osnovane u Republici Hrvatskoj.

(2) Registar sadržava za svaki subjekt upisa iz stavka 1. ovoga članka uslugu izdavanja elektroničkog novca i popis platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca koje je ovlašten pružati.

(3) Za subjekte upisa koji pružaju usluge u drugoj državi članici upisuje se i država odnosno države članice u kojima pruža usluge i način prekograničnog pružanja (poslovni nastan ili sloboda pružanja usluga).

(4) U registru se zasebno vode subjekti iz stavka 1. točaka od 1. do 3. ovoga članka, subjekti iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka i subjekti iz stavka 1. točke 6. ovoga članka.

(5) U registar se bez odgađanja upisuju sve nastale promjene podataka koji se upisuju.

(6) U slučaju brisanja subjekta upisa iz stavka 1. točaka 1. i 4. ovoga članka u registar se upisuje i osnova brisanja.

(7) Registar iz ovoga članka javan je i dostupan na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

(8) Hrvatska narodna banka obavješćuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, na jeziku uobičajenom u području financija, u skladu s provedbenim tehničkim standardima koje kao delegirani akt donosi Europska komisija na temelju članka 15. stavka 5.
Direktive (EU) 2015/2366:

1. o upisu u registar iz ovoga članka uključujući upis promjene i brisanja

2. u slučaju brisanja institucije za elektronički novac iz registra zbog ukidanja rješenja kojim joj se odobrava izdavanje elektroničkog novca i brisanja male institucije za elektronički novac, i o razlogu ukidanja tog rješenja odnosno brisanja iz registra.

(9) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom detaljno uređuje sadržaj i način vođenja registra.

6. Odluka o Registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca

POGLAVLJE III.   KVALIFICIRANI UDIO I POSLOVANJE INSTITUCIJE ZA ELEKTRONIČKI NOVAC

Odjeljak 1.   Kvalificirani udio

Obavijest o namjeri stjecanja kvalificiranog udjela

Članak 29.

(1) Svaka fizička i pravna osoba koja namjerava prvi put neposredno ili posredno steći 10% ili više kapitala ili glasačkih prava u instituciji za elektronički novac ili koja namjerava steći udio manji od 10% koji omogućuje ostvarivanje značajnog utjecaja na upravljanje institucijom za elektronički novac, dužna je Hrvatsku narodnu banku prethodno obavijestiti o namjeri takvog stjecanja.

(2) Imatelj kvalificiranog udjela dužan je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i prije svakoga daljnjeg neposrednoga ili posrednog stjecanja udjela u kapitalu ili glasačkim pravima institucije za elektronički novac na temelju kojih stječe, neposredno ili posredno, jednako ili više od 20%, 30% odnosno 50% udjela u kapitalu ili glasačkim pravima u instituciji za elektronički novac.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, za osobu koja nije neposredni stjecatelj kvalificiranog udjela kao ni krajnji stjecatelj kvalificiranog udjela, obavijest o namjeri stjecanja kvalificiranog udjela može podnijeti krajnji stjecatelj kvalificiranog udjela.

(4) Osoba koja je u skladu sa stavkom 1. ili 2. ovoga članka obavijestila Hrvatsku narodnu banku dužna je ponovo obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako u roku od 12 mjeseci od dana iz članka 31. stavka 17. ovoga Zakona ne dovrši namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) Ako imatelj kvalificiranog udjela namjerava neposredno ili posredno raspolagati svojim kvalificiranim udjelom stečenim u skladu s člankom 31. stavkom 17. ovoga Zakona na način zbog kojeg bi se njegov udio u kapitalu ili glasačkim pravima institucije za elektronički novac smanjio ispod postotka iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka, dužan je o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(6) Osoba iz stavaka 4. i 5. ovoga članka dužna je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj novoj namjeri stjecanja kvalificiranog udjela u skladu sa stavkom 1. odnosno stavkom 2. ovoga članka.

(7) Pravna osoba imatelj kvalificiranog udjela dužna je Hrvatsku narodnu banku obavijestiti o planiranom sudjelovanju u postupku pripajanja, spajanja ili podjele društva, kao i o svakoj drugoj statusnoj promjeni.

(8) Ako osoba stekne kvalificirani udio nasljeđivanjem, smanjenjem temeljnoga kapitala institucije za elektronički novac ili u drugom slučaju kad nije znala niti je morala znati da će steći kvalificirani udio ili kada nije mogla spriječiti ili izbjeći stjecanje kvalificiranog udjela, dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku u roku od 30 dana od dana kada je saznala ili morala saznati za takvo stjecanje.

(9) Obavijesti iz stavaka 1., 2. i 8. ovoga članka predstavljaju zahtjev za procjenu postoji li mogućnost da stjecatelj negativno utječe na razborito i pouzdano upravljanje institucijom za elektronički novac.

Dokumentacija o namjeravanom stjecanju kvalificiranog udjela

Članak 30.

(1) Uz obavijest o namjeravanom stjecanju kvalificiranog udjela iz članka 29. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona potrebno je dostaviti informacije i dokumentaciju iz članka 17. stavka 3. točaka 17. i 20. ovoga Zakona u skladu sa Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo u vezi s informacijama koje treba dostaviti nadležnim tijelima u zahtjevu za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluga informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09) za imatelje kvalificiranog udjela.

(2) U postupku povodom obavijesti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 17. stavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Ako se neposredno ili posredno stjecanje dionica ili udjela institucije za elektronički novac odnosi na stjecanje 50% ili više udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u instituciji za elektronički novac, stjecatelj kvalificiranog udjela je, osim informacija i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, zahtjevu dužan priložiti također:

1. poslovnu strategiju institucije za elektronički novac u kojoj se stječe kvalificirani udio

2. poslovni plan za iduće tri poslovne godine, koji uključuje projekciju financijskih izvještaja

3. planirane promjene u organizacijskoj, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi institucije za elektronički novac s informacijama i dokumentacijom za nove članove uprave ili izvršne direktore u upravnom odboru iz članka 17. stavka 3. točke 18. ovoga Zakona odnosno ako institucija za elektronički novac obavlja i djelatnosti iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona, za osobu koja će biti odgovorna za vođenje poslova u vezi s izdavanjem elektroničkog novca i pružanjem platnih usluga, informacije i dokumentaciju iz članka 17. stavka 3. točke 19. ovoga Zakona; uz navedeno, stjecatelj kvalificiranog udjela dužan je na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti i informacije i dokumentaciju iz članka 17. stavka 8. ovoga Zakona u skladu sa Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo u vezi s informacijama koje treba dostaviti nadležnim tijelima u zahtjevu za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluga informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09) za osobe odgovorne za upravljanje institucijom za elektronički novac

4. plan aktivnosti na izradi novih ili izmjeni postojećih internih akata institucije za elektronički novac i

5. plan aktivnosti na izmjeni postojeće ili uvođenju nove informacijske tehnologije institucije za elektronički novac.

(4) Osim dokumentacije iz ovoga članka Hrvatska narodna banka može od stjecatelja kvalificiranog udjela tijekom postupka procjene obavijesti o stjecanju kvalificiranog udjela zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za procjenu, uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(5) Hrvatska narodna banka je ovlaštena podatke o pravomoćnoj osuđivanosti suradnika namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela, za kaznena djela u Republici Hrvatskoj pribaviti od ministarstva nadležnog za pravosuđe a za kaznena djela na području Europske unije iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.

(6) Ako uz obavijest iz članka 29. stavaka 1. ili 2. ovoga Zakona nisu dostavljene sve informacije i dokumentacija iz ovoga članka, Hrvatska narodna banka u roku od 30 dana od zaprimanja te obavijesti pozvat će stjecatelja kvalificiranog udjela da dostavi informacije i dokumentaciju koji nedostaju.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka obavijest se smatra urednom od dana dostave svih traženih informacija i dokumentacije.

(8) Ako stjecatelj kvalificiranog udjela ne dostavi informacije i dokumentaciju koje nedostaju u roku koji je odredila Hrvatska narodna banka, Hrvatska narodna banka ovlaštena je postupiti na način iz članka 31. stavka 4. ovoga Zakona.

(9) Na obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela iz članka 29. stavka 8. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga članka.

Procjena obavijesti o stjecanju kvalificiranog udjela

Članak 31.

(1) Hrvatska narodna banka na temelju obavijesti iz članka 29. stavaka 1., 2. ili 8. ovoga Zakona te dostavljenih informacija i dokumentacije iz članka 30. ovoga Zakona procjenjuje mogući utjecaj namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela na razborito i pouzdano upravljanje institucijom za elektronički novac, prema sljedećim kriterijima:

1. ugledu stjecatelja, pri čemu se uzima u obzir i ugled svih kvalificiranih imatelja njegovih udjela te njihov utjecaj na stjecatelja

2. ugledu, sposobnostima i iskustvu osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove institucije za elektronički novac

3. financijskom stanju stjecatelja, posebno u odnosu na vrstu poslova koje obavlja institucija za elektronički novac u kojoj se stječe kvalificirani udio

4. sposobnosti institucije za elektronički novac da se nakon stjecanja kvalificiranog udjela nastavi pridržavati odredbi ovoga Zakona te

5. postojanju opravdanih razloga za sumnju da se u vezi s predmetnim stjecanjem provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da predmetno stjecanje može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.

(2) Pri ocjeni dobrog ugleda stjecatelja kvalificiranog udjela primjenjuje se članak 16. stavak 3. ovoga Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka provodi procjenu iz stavka 1. ovoga članka u roku od tri mjeseca od primitka uredne obavijesti iz članka 29. stavaka 1., 2. i 8. ovoga Zakona.

(4) Ako Hrvatska narodna banka u slučaju iz članka 29. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ocijeni da postoji mogućnost da namjeravani stjecatelj negativno utječe na razborito i pouzdano upravljanje institucijom za elektronički novac, u roku iz stavka 3. ovoga članka donosi rješenje kojim se zabranjuje stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) Ako neposredni stjecatelj nakon donošenja rješenja o zabrani stjecanja iz stavka 4. ovoga članka stekne kvalificirani udio u instituciji za elektronički novac, Hrvatska narodna banka donosi rješenje kojim se:

1. neposrednom stjecatelju zabranjuje ostvarivanje prava glasa iz određenog dijela udjela (dionica odnosno poslovnog udjela) koji je stekao ili

2. neposrednom stjecatelju nalaže prodaja određenog dijela udjela (dionica odnosno poslovnog udjela) koji je stekao i dostavljanje dokaza o prodaji, a, ako su mu poznati, i podatke o kupcu, i zabraniti ostvarivanje prava glasa iz tako stečenih dionica odnosno poslovnog udjela.

(6) Hrvatska narodna banka u rješenju iz stavka 5. točke 2. ovoga članka određuje rok za prodaju, koji ne može biti kraći od tri mjeseca ni duži od devet mjeseci.

(7) Od primitka rješenja iz stavka 5. ovoga članka stjecatelj ne može ostvarivati pravo glasa iz tako stečenih dionica odnosno poslovnog udjela.

(8) U slučaju donošenja rješenja iz stavka 5. ovoga članka kvorum za valjano odlučivanje i potrebna većina za donošenje odluka glavne skupštine odnosno skupštine institucije za elektronički novac računaju se u odnosu na temeljni kapital umanjen za iznos dionica na temelju kojih stjecatelj ne može ostvarivati pravo glasa odnosno za iznos preuzetoga temeljnog uloga na osnovi kojeg je stečen poslovni udio na temelju kojeg stjecatelj ne može ostvarivati pravo glasa.

(9) Glas dan protivno rješenju iz stavka 5. ovoga članka je ništetan.

(10) Rješenje iz stavka 5. ovoga članka dostavlja se i instituciji za elektronički novac.

(11) Institucija za elektronički novac dužna je osigurati da stjecatelj iz stavka 5. ovoga članka kojem je Hrvatska narodna banka rješenjem zabranila ostvarivanje prava glasa ne ostvaruje pravo glasa na temelju tako stečenih dionica odnosno poslovnog udjela i o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(12) Ako posredni stjecatelj nakon donošenja rješenja o zabrani stjecanja iz stavka 4. ovoga članka stekne kvalificirani udio u instituciji za elektronički novac, Hrvatska narodna banka rješenjem će tom stjecatelju naložiti da stečeni posredni kvalificirani udio u instituciji za elektronički novac smanji za određeni dio te da dostavi dokaz o tako provedenom smanjenju udjela.

(13) Ako Hrvatska narodna banka u slučaju iz članka 29. stavka 8. ovoga Zakona ocijeni da postoji mogućnost da neposredni stjecatelj negativno utječe na razborito i pouzdano upravljanje institucijom za elektronički novac, postupa na način iz stavka 5. ovoga članka.

(14) Ako Hrvatska narodna banka u slučaju iz članka 29. stavka 8. ovoga Zakona ocijeni da postoji mogućnost da posredni stjecatelj negativno utječe na razborito i pouzdano upravljanje institucijom za elektronički novac, postupa na način iz stavka 12. ovoga članka.

(15) U slučajevima iz stavaka od 12. do 14. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka od 6. do 11. ovoga članka.

(16) Pri donošenju rješenja iz stavka 5. i stavaka od 12. do 14. ovoga članka Hrvatska narodna banka rukovodi se zaštitom javnog interesa, sigurnosti financijskog sustava i zaštitom interesa imatelja elektroničkog novca, korisnika platnih usluga i drugih zainteresiranih strana.

(17) Ako u roku iz stavka 3. ovoga članka Hrvatska narodna banka ne donese rješenje iz stavka 4. odnosno iz stavaka od 12. do 14. ovoga članka, smatra se da ne postoji mogućnost da predloženi stjecatelj negativno utječe na razborito i pouzdano upravljanje institucijom za elektronički novac.

Pravne posljedice nedostavljanja obavijesti o stjecanju kvalificiranog udjela

Članak 32.

(1) Ako osoba neposredno stekne udio iz članka 29. stavaka 1., 2. ili 8. ovoga Zakona a da o tome nije obavijestila Hrvatsku narodnu banku u skladu s odredbama tih stavaka, Hrvatska narodna banka, po saznanju o takvom stjecanju, donosi rješenje kojim se stjecatelju privremeno zabranjuje ostvarivanje prava glasa iz određenog dijela udjela (dionica odnosno poslovnog udjela) koji je stekao.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 31. stavaka od 7. do 11. ovoga Zakona.

(3) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka od tog će stjecatelja zatražiti da u roku od 30 dana od zaprimanja tog rješenja dostavi informacije i dokumentaciju iz članka 30. ovoga Zakona.

(4) Ako Hrvatska narodna banka na osnovi informacija i dokumentacije dostavljene u skladu sa stavkom 3. ovoga članka ocijeni da ne postoji mogućnost da neposredni stjecatelj negativno utječe na razborito i pouzdano upravljanje institucijom za elektronički novac, Hrvatska narodna banka ukinut će rješenje iz stavka 1. ovoga članka.

(5) O ukidanju rješenja iz stavka 4. ovoga članka Hrvatska narodna banka obavijestit će i instituciju za elektronički novac.

(6) Ako na osnovi informacija i dokumentacije dostavljene u skladu sa stavkom 3. ovoga članka ocijeni da postoji mogućnost da neposredni stjecatelj negativno utječe na razborito i pouzdano upravljanje institucijom za elektronički novac, Hrvatska narodna banka može postupiti na način iz članka 31. stavka 5. ovoga Zakona.

(7) U slučaju donošenja rješenja u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, Hrvatska narodna banka ukinut će rješenje iz stavka 1. ovoga članka.

(8) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 31. stavaka od 6. do 11. i stavka 16. ovoga Zakona.

(9) Ako osoba posredno stekne udio iz članka 29. stavaka 1., 2. ili 8. ovoga Zakona a da o tome nije obavijestila Hrvatsku narodnu banku u skladu s odredbama tih stavaka, Hrvatska narodna banka pozvat će tog stjecatelja da u roku od 30 dana od primitka poziva Hrvatske narodne banke dostavi informacije i dokumentaciju iz članka 30. ovoga Zakona.

(10) Ako na osnovi informacija i dokumentacije dostavljene u skladu sa stavkom 9. ovoga članka ocijeni da postoji mogućnost da posredni stjecatelj negativno utječe na razborito i pouzdano upravljanje institucijom za elektronički novac, Hrvatska narodna banka može postupiti na način iz članka 31. stavka 12. ovoga Zakona.

(11) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 31. stavaka od 6. do 11. i stavka 16. ovoga Zakona.

(12) Hrvatska narodna banka procjenu iz stavaka 4., 6. i 10. ovoga članka provodi u roku od tri mjeseca od podnošenja potpunih informacija i dokumentacije iz stavaka 3. i 9. ovoga članka.

Naknadna procjena Hrvatske narodne banke

Članak 33.

(1) Imatelj kvalificiranog udjela dužan je na naknadni zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti informacije i dokumentaciju iz članka 30. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona važeće u vrijeme postavljanja naknadnog zahtjeva Hrvatske narodne banke.

(2) Hrvatska narodna banka postupit će u skladu s odredbama članka 32. ovoga Zakona ako naknadno utvrdi:

1. u provedenoj obnovi postupka, da je imatelj kvalificiranog udjela iz članka 29. stavaka 1., 2. ili 8. ovoga Zakona u obavijesti dao neistinite ili netočne podatke ili izjave bitne za procjenu mogućnosti negativnog utjecaja stjecatelja na razborito i pouzdano upravljanje institucijom za elektronički novac ili

2. da je došlo do negativne promjene u mogućnosti utjecaja imatelja kvalificiranog udjela na razborito i pouzdano upravljanje institucijom za elektronički novac.

Odjeljak 2.   Poslovanje institucije za elektronički novac

Regulatorni kapital

Članak 34.

(1) Institucija za elektronički novac dužna je radi sigurnoga i stabilnog poslovanja odnosno ispunjenja obveza prema svojim vjerovnicima održavati odgovarajuću visinu regulatornoga kapitala.

(2) Regulatorni kapital institucije za elektronički novac nikad ne smije biti manji od minimalnoga inicijalnoga kapitala propisanog člankom 14. stavkom 1. ovoga Zakona.

(3) Institucija za elektronički novac dužna je u svako doba imati regulatorni kapital u iznosu koji je najmanje jednak zbroju iznosa dobivenih primjenom stavaka 4. i 9. ovoga članka.

(4) Regulatorni kapital institucije za elektronički novac za djelatnost izdavanja elektroničkog novca iznosi najmanje 2% prosječnoga neiskorištenoga elektroničkog novca.

(5) U smislu ovoga Zakona prosječni neiskorišteni elektronički novac jest prosječni ukupni iznos financijskih obveza izdavatelja elektroničkog novca koje se odnose na izdani elektronički novac na kraju svakoga kalendarskog dana tijekom prethodnih šest kalendarskih mjeseci, koji se izračunava prvoga kalendarskog dana svakoga kalendarskog mjeseca i primjenjuje na taj kalendarski mjesec.

(6) Ako institucija za elektronički novac osim izdavanja elektroničkog novca obavlja djelatnost pružanja platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca ili bilo koju drugu djelatnost iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona, a iznos neiskorištenoga elektroničkog novca nije unaprijed poznat, regulatorni kapital iz stavka 4. ovoga članka izračunava se na osnovi dijela novčanih sredstava za koji se pretpostavlja da će biti iskorišten za izdavanje elektroničkog novca, a koji dio se može realno procijeniti na osnovi podataka za prošla razdoblja.

(7) Ako razdoblje poslovanja institucije za elektronički novac nije dovoljno dugo za potrebe izračuna neiskorištenoga elektroničkog novca prema stavcima 5. i 6. ovoga članka, njezine se potrebe za regulatornim kapitalom izračunavaju na osnovi predviđenoga neiskorištenoga elektroničkog novca iskazanog u njezinu poslovnom planu.

(8) Hrvatska narodna banka može naložiti ispravak procjene dijela novčanih sredstava za koji se pretpostavlja da će biti iskorišten za izdavanje elektroničkog novca iz stavka 6. ovoga članka kao i ispravak predviđenoga neiskorištenoga elektroničkog novca iskazanog u poslovnom planu iz stavka 7. ovoga članka ako ocijeni da su nerealni.

(9) Regulatorni kapital institucije za elektronički novac za djelatnost pružanja platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca izračunava se na način uređen propisima o platnom prometu za izračun regulatornoga kapitala institucije za platni promet.

(10) Institucija za elektronički novac ne smije u izračun regulatornoga kapitala uračunavati stavke koje se uključuju u izračun drugoga propisanoga regulatornoga kapitala:

a) ako institucija za elektronički novac pripada istoj grupi kao i druga institucija za elektronički novac, kreditna institucija, institucija za platni promet, investicijsko društvo, društvo za upravljanje imovinom ili društvo za osiguranje ili reosiguranje i

b) ako institucija za elektronički novac obavlja aktivnosti koje nisu izdavanje elektroničkog novca.

(11) Odredbe stavaka 3. i 12. ovoga članka ne primjenjuju se na instituciju za elektronički novac koja je uključena u nadzor na konsolidiranoj osnovi nad matičnom kreditnom institucijom u skladu sa zakonom kojim je uređeno poslovanje kreditnih institucija, ali samo ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 7. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(12) Hrvatska narodna banka donosi podzakonski propis kojim se utvrđuju karakteristike i vrste stavki koje se uključuju u izračun regulatornog kapitala te način i obujam u kojem se pojedinačne stavke uključuju u izračun regulatornog kapitala.

7. Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

Zaštita novčanih sredstava imatelja elektroničkog novca

Članak 35.

(1) Institucija za elektronički novac dužna je zaštititi novčana sredstva primljena od imatelja elektroničkog novca u zamjenu za izdani elektronički novac u visini iznosa neiskorištenoga elektroničkog novca držanjem na posebnom računu kod kreditne institucije osnovane u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici.

(2) Iznos neiskorištenoga izdanoga elektroničkog novca izračunava se na kraju svakoga radnog dana.

(3) Kad novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka nisu primljena u gotovini, institucija za elektronički novac uzima ta sredstva u izračun neiskorištenoga elektroničkog novca na kraju radnog dana na koji su sredstva odobrena na njezin račun za plaćanje ili, ako je primjenjivo, na kraju radnog dana kad su joj ta sredstva na drugi način stavljena na raspolaganje, a u oba slučaja ta sredstva uzimaju se u izračun najkasnije na kraju petoga radnog dana nakon izdavanja elektroničkog novca.

(4) Institucija za elektronički novac dužna je sva novčana sredstva imatelja elektroničkog novca primljena u zamjenu za izdani elektronički novac voditi i štititi odvojeno od novčanih sredstava korisnika platnih usluga i drugih fizičkih ili pravnih osoba.

(5) Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka u iznosu koji odgovara dugu institucije za elektronički novac prema imateljima elektroničkog novca iz stavka 1. ovoga članka ne predstavljaju imovinu institucije za elektronički novac i ne ulaze u njezinu likvidacijsku ili stečajnu masu, niti mogu biti predmetom ovrhe radi namirenja tražbine prema instituciji za elektronički novac.

(6) Ako institucija za elektronički novac zaprima od imatelja elektroničkog novca novčana sredstva koja su jednim dijelom namijenjena izdavanju elektroničkog novca, a drugim dijelom ostalim djelatnostima koje obavlja, a koje nisu izdavanje elektroničkog novca, dužna je zaštititi dio sredstava koja je primila u zamjenu za neiskorišteni izdani elektronički novac na način iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Ako je udio sredstava iz stavka 6. ovoga članka promjenjiv ili nije unaprijed poznat, institucija za elektronički novac dužna je zaštititi dio novčanih sredstava za koji se pretpostavlja da će biti upotrijebljen za izdavanje elektroničkog novca, a koji dio se može realno procijeniti na osnovi podataka za prošla razdoblja.

(8) Hrvatska narodna banka može naložiti ispravak procjene dijela novčanih sredstava za koji se pretpostavlja da će biti iskorišten za izdavanje elektroničkog novca iz stavka 7. ovoga članka, ako ocijeni da je ta procjena nerealna.

(9) Institucija za elektronički novac dužna je novčana sredstva koja zaprimi od korisnika platnih usluga za platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca zaštititi u skladu s podzakonskim propisom kojim se uređuje zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga institucije za platni promet.

(10) Novčana sredstva zaštićena u skladu s podzakonskim propisom iz stavka 9. ovoga članka u iznosu koji odgovara dugu institucije za elektronički novac prema korisnicima platnih usluga iz stavka 9. ovoga članka ne predstavljaju imovinu institucije za elektronički novac i ne ulaze u njezinu likvidacijsku ili stečajnu masu, niti mogu biti predmetom ovrhe radi namirenja tražbine prema instituciji za elektronički promet.

(11) Novčana sredstva primljena od imatelja elektroničkog novca u zamjenu za izdani elektronički novac te novčana sredstva primljena od korisnika platnih usluga za platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca koja su deponirana na računu kreditne institucije ne ulaze u imovinu odnosno stečajnu ili likvidacijsku masu te kreditne institucije.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Članak 36.

Institucija za elektronički novac koja pruža platne usluge iz članka 3. stavka 2. točke 7. ili 8. ovoga Zakona mora imati osiguranje od profesionalne odgovornosti ili drugu usporedivu garanciju u skladu sa Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo o kriterijima za određivanje minimalnog novčanog iznosa za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili druge usporedive garancije sukladno članku 5. stavku 4. Direktive (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/08).

Izdavanje elektroničkog novca

Članak 37.

Institucija za elektronički novac dužna je sva novčana sredstva koja primi od imatelja elektroničkog novca zamijeniti za elektronički novac bez odgađanja.

Zabrana primanja depozita

Članak 38.

(1) Institucija za elektronički novac ne smije primati depozite ili druga povratna sredstva od javnosti u smislu odredbi zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

(2) U smislu ovoga Zakona novčana sredstva koja institucija za elektronički novac primi u zamjenu za elektronički novac od imatelja elektroničkog novca nisu depozit ili druga povratna sredstva od javnosti u smislu odredbi zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

Računi za plaćanje koje vode institucije za elektronički novac

Članak 39.

(1) Institucija za elektronički novac koja pruža platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca smije otvarati i voditi samo račune za plaćanje kojima se koristi isključivo za izvršenje platnih transakcija.

(2) Novčana sredstva koja institucija za elektronički novac primi od korisnika platnih usluga radi pružanja platnih usluga ne predstavljaju depozit ili druga povratna sredstva od javnosti u smislu odredbi zakona kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija niti elektronički novac kako je uređen člankom 3. stavkom 1. točkom 7. ovoga Zakona.

Odobravanje kredita

Članak 40.

(1) Institucija za elektronički novac smije odobravati kredite vezane uz pružanje platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca iz članka 3. stavka 2. točaka 4. i 5. ovoga Zakona, samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. kredit je odobren isključivo kao pomoćna usluga povezana s izvršenjem platne transakcije

2. kredit odobren pri pružanju platnih usluga na području druge države članice otplaćuje se u roku koji nije dulji od 12 mjeseci

3. kredit nije odobren iz novčanih sredstava korisnika platnih usluga koje je institucija za elektronički novac primila odnosno drži u svrhu izvršenja platnih transakcija i

4. regulatorni kapital institucije za elektronički novac, prema ocjeni Hrvatske narodne banke, u svakom je trenutku primjeren s obzirom na ukupan iznos odobrenih kredita.

(2) Institucija za elektronički novac ne smije odobravati kredite iz novčanih sredstava koja su primljena u zamjenu za izdani elektronički novac i koja je dužna zaštititi u skladu s člankom 35. ovoga Zakona.

Poslovne knjige i financijski izvještaji

Članak 41.

(1) Institucija za elektronički novac dužna je voditi poslovne knjige, ostalu poslovnu dokumentaciju i evidencije, vrednovati imovinu i obveze, sastavljati i objavljivati godišnje financijske izvještaje u skladu s važećim propisima i standardima struke, osim ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno.

(2) Institucija za elektronički novac dužna je računovodstvene podatke kojima se dokazuje usklađenost s odredbama ove glave i propisima donesenima na temelju ove glave prikazati odvojeno u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju.

(3) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom određuje računovodstvene podatke iz stavka 2. ovoga članka.

7. Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

Čuvanje knjigovodstvenih isprava

Članak 42.

Institucija za elektronički novac dužna je čuvati sve knjigovodstvene isprave i svu ostalu dokumentaciju u vezi s ovom glavom u skladu s važećim propisima, ali ne kraće od pet godina.

Obveza obavljanja revizije

Članak 43.

(1) Institucija za elektronički novac dužna je revidirati godišnje financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje iz članka 41. ovoga Zakona za svaku poslovnu godinu.

(2) Institucija za elektronički novac dužna je Hrvatskoj narodnoj banci u roku od 15 dana od dana primitka revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka poslovne godine na koju se odnose godišnji financijski izvještaji, dostaviti sljedeće izvještaje:

1. revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i te financijske izvještaje

2. revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i konsolidirane financijske izvještaje, ako je primjenjivo, i

3. godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće u skladu s propisima kojima se uređuje sadržaj tih izvješća.

(3) Poslovna godina u smislu stavka 1. ovoga članka jednaka je kalendarskoj godini.

(4) Osobe koje obavljaju reviziju iz stavka 1. ovoga članka dužne su bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim činjenicama i okolnostima koje saznaju tijekom revizije, a koje bi mogle:

1. biti povreda odredbi ovoga Zakona ili drugih propisa kojima se uređuju uvjeti za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca i poslovanje institucije za elektronički novac, uključujući pružanje platnih usluga

2. utjecati na kontinuirano poslovanje institucije za elektronički novac i

3. dovesti do odbijanja potvrđivanja financijskih izvještaja ili do izražavanja ograde.

(5) Osobe koje obavljaju reviziju institucije za elektronički novac dužne su pisanim putem obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj činjenici iz stavka 4. ovoga članka za koju su saznali u postupku obavljanja revizije financijskih izvještaja društva koje je usko povezano s tom institucijom za elektronički novac.

(6) Dostava podataka prema stavcima 4. i 5. ovoga članka nije povreda revizorove obveze na čuvanje tajnosti iz ugovora ili zakona kojim se uređuje revizija.

Eksternalizacija

Članak 44.

(1) Institucija za elektronički novac koja namjerava povjeriti obavljanje operativne aktivnosti izdavanja elektroničkog novca ili pružanja platnih usluga drugoj osobi dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku prije stupanja na snagu ugovora s pružateljem usluga eksternalizacije.

(2) Ako je operativna aktivnost koja se eksternalizira materijalno značajna, institucija za elektronički novac dužna je uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci nacrt ugovora s pružateljem usluga eksternalizacije prije njegova stupanja na snagu te dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavaka od 4. do 7. ovoga članka.

(3) Materijalno značajne operativne aktivnosti jesu one aktivnosti čije bi pogrešno provođenje odnosno neprovođenje bitno narušilo:

1. zakonitost poslovanja institucije za elektronički novac

2. njezinu financijsku stabilnost

3. kontinuitet ispunjavanja uvjeta na temelju kojih je dobila odobrenje ili

4. solidnost ili kontinuitet usluge izdavanja elektroničkog novca i platnih usluga koje pruža.

(4) Institucija za elektronički novac dužna je osigurati da namjeravana eksternalizacija:

1. ne mijenja odnos i obveze institucije za elektronički novac prema njezinim imateljima elektroničkog novca i korisnicima platnih usluga kako su utvrđeni ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje platni promet

2. ne dovodi u pitanje zakonitost poslovanja institucije za elektronički novac

3. nema za posljedicu prijenos odgovornosti s odgovornih osoba institucije za elektronički novac na druge fizičke osobe i

4. ne mijenja uvjete pod kojima je institucija za elektronički novac dobila odobrenje za izdavanje elektroničkog novca.

(5) Institucija za elektronički novac dužna je osigurati da namjeravana eksternalizacija materijalno značajnih aktivnosti, uključujući eksternalizaciju informacijskog sustava:

1. ne narušava kvalitetu mehanizma unutarnjih kontrola institucije za elektronički novac i

2. ne narušava mogućnost Hrvatske narodne banke da nadzire i kontinuirano prati ispunjavanje svih obveza institucije za elektronički novac utvrđenih ovim Zakonom, zakonom kojim se uređuje platni promet i podzakonskim propisima donesenima na temelju tih zakona.

(6) Institucija za elektronički novac dužna je osigurati Hrvatskoj narodnoj banci obavljanje izravnog nadzora na lokacijama pružatelja usluge eksternalizacije, uključujući pristup dokumentaciji i podacima koji su povezani s eksternalizacijom, a u posjedu su pružatelja usluge eksternalizacije.

(7) Institucija za elektronički novac dužna je kontrolirati da pružatelj usluge eksternalizacije povjerenu uslugu obavlja u skladu s ugovorom, ovim Zakonom odnosno zakonom kojim se uređuje platni promet te osigurati pravo na takvu kontrolu.

(8) Institucija za elektronički novac dužna je bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim promjenama subjekata koji pružaju uslugu eksternalizacije, a u slučaju iz stavka 2. ovoga članka i o svim ostalim promjenama u vezi s eksternaliziranim aktivnostima uz dostavu izmijenjenog ugovora, a najkasnije u roku od sedam dana od njihova nastanka.

Odgovornost institucije za elektronički novac

Članak 45.

(1) Institucija za elektronički novac odgovara za postupke svojih zaposlenika, zastupnika preko kojih pruža platne usluge, distributera i pružatelja usluga eksternalizacije.

(2) Institucija za elektronički novac ne može odgovornost iz stavka 1. ovoga članka isključiti ili ograničiti.

(3) Institucija za elektronički novac koja izdaje elektronički novac ili pruža platne usluge preko podružnice te koja pruža platne usluge preko zastupnika dužna je najmanje jedanput godišnje provoditi izravne i neizravne provjere podružnica i zastupnika.

(4) Institucija za elektronički novac koja izdaje elektronički novac ili pruža platne usluge preko podružnice dužna je osigurati da podružnica koja djeluje u njezino ime o tome informira imatelje elektroničkog novca i korisnike platnih usluga.

(5) Institucija za elektronički novac koja pruža platne usluge preko zastupnika dužna je obvezati zastupnika da korisnike platnih usluga informira da pruža platne usluge u njezino ime i za njezin račun kao njezin zastupnik.

Sustav upravljanja

Članak 46.

Institucija za elektronički novac dužna je, razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslova koje obavlja, uspostaviti i provoditi djelotvoran i pouzdan sustav upravljanja koji obuhvaća:

1. jasan upravljački okvir s dobro određenim, preglednim i dosljednim linijama ovlasti i odgovornosti unutar institucije za elektronički novac

2. djelotvorno upravljanje rizicima koje obuhvaća osobito operativni rizik i

3. primjerene mehanizme unutarnjih kontrola koji uključuju primjerene administrativne i računovodstvene postupke.

POGLAVLJE IV.   NADZOR NAD INSTITUCIJAMA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC

Vrste nadzora i nadležnost

Članak 47.

(1) Nadzor nad institucijama za elektronički novac osnovanim u Republici Hrvatskoj obavlja Hrvatska narodna banka.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka jest provjera posluje li institucija za elektronički novac u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te zakona kojim se uređuje platni promet i propisa donesenih na temelju tog zakona, a povezano s izdavanjem elektroničkog novca i pružanjem platnih usluga i aktivnosti iz članka 15. točke 1. ovoga Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka može u sklopu nadzora iz stavka 1. ovoga članka provjeravati utječe li dio poslovanja institucije za elektronički novac iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona ili bi mogao utjecati na njezinu financijsku stabilnost ili otežava obavljanje nadzora.

(4) Osim nadzora nad poslovanjem institucija za elektronički novac iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka nadzire i primjenu:

1. odredbi glava II. i III. ovoga Zakona od strane institucija za elektronički novac osnovanih u drugim državama članicama koje posluju u Republici Hrvatskoj koristeći se pravom na poslovni nastan kad se njihove podružnice i distributeri nalaze u Republici Hrvatskoj

2. odredbi o obvezama informiranja korisnika platnih usluga te o pravima i obvezama u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga iz zakona kojim se uređuje platni promet od strane institucija za elektronički novac osnovanih u drugim državama članicama koje posluju u Republici Hrvatskoj koristeći se pravom na poslovni nastan kad se njihove podružnice nalaze u Republici Hrvatskoj te kad su njihovi zastupnici koji se nalaze u Republici Hrvatskoj ujedno i pružatelji platnih usluga za čiji je nadzor prema zakonu kojim se uređuje platni promet nadležna Hrvatska narodna banka.

(5) Ministarstvo financija, Financijski inspektorat, nadzire primjenu odredbi o obvezama informiranja korisnika platnih usluga te o pravima i obvezama u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga iz zakona kojim se uređuje platni promet od strane institucija za elektronički novac osnovanih u drugim državama članicama koje posluju u Republici Hrvatskoj koristeći se pravom na poslovni nastan kad njihovi zastupnici koji se nalaze u Republici Hrvatskoj nisu ujedno i pružatelji platnih usluga za čiji je nadzor prema zakonu kojim se uređuje platni promet nadležna Hrvatska narodna banka.

(6) Nadzor iz stavaka 4. i 5. ovoga članka provodi se u skladu s regulatornim tehničkim standardima koje kao delegirani akt donosi Europska komisija na temelju članka 29. stavka 7. Direktive (EU) 2015/2366, a u vezi s člankom 29. stavkom 6. Direktive (EU) 2015/2366 i uz primjenu odredbi glave V. ovoga Zakona.

Način obavljanja nadzora nad institucijama za elektronički novac

Članak 48.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja nadzor nad institucijama za elektronički novac:

1. prikupljanjem i analizom izvješća i informacija koje su prema odredbama ovoga Zakona i drugih zakona te na temelju njih donesenih propisa institucije za elektronički novac obvezne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci, analizom informacija koje Hrvatskoj narodnoj banci dostave druga nadležna tijela u Republici Hrvatskoj i nadležna tijela država članica domaćina te praćenjem dobivenih pokazatelja poslovanja (engl. off site nadzor)

2. obavljanjem izravnog nadzora nad poslovanjem institucija za elektronički novac, njihovih podružnica, distributera, zastupnika preko kojih pružaju platne usluge i pružatelja usluga eksternalizacije (engl. on site nadzor) i

3. nalaganjem nadzornih mjera.

(2) Hrvatska narodna banka pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta nadzora iz stavka 1. ovoga članka rukovodit će se vrstom, opsegom i složenošću usluga izdavanja elektroničkog novca i platnih usluga koje pojedina institucija za elektronički novac obavlja te procijenjenom odnosno utvrđenom rizičnošću njezina poslovanja.

(3) Nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obavljaju zaposlenici Hrvatske narodne banke.

(4) Iznimno, za obavljanje pojedinih zadataka u vezi s izravnim nadzorom poslovanja institucije za elektronički novac guverner Hrvatske narodne banke može ovlastiti ovlaštenog revizora, revizorsko društvo ili druge stručno osposobljene osobe.

(5) Hrvatska narodna banka dužna je najkasnije osam dana prije početka izravnog nadzora instituciji za elektronički novac dostaviti obavijest o izravnom nadzoru.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ovlaštena osoba može dostaviti obavijest o izravnom nadzoru najkasnije uoči početka obavljanja izravnog nadzora.

(7) Obavijest iz stavka 5. odnosno stavka 6. ovoga članka sadržava predmet izravnog nadzora i informacije o tome što je institucija za elektronički novac koja podliježe izravnom nadzoru dužna pripremiti ovlaštenim osobama za potrebe obavljanja izravnog nadzora.

(8) Institucija za elektronički novac dužna je ovlaštenim osobama omogućiti obavljanje izravnog nadzora i osigurati prikladne uvjete za neometano obavljanje nadzora.

(9) Institucija za elektronički novac koja podatke obrađuje pomoću računala dužna je na zahtjev ovlaštene osobe osigurati uvjete i primjerena sredstva za pregled poslovnih knjiga i evidencija.

(10) U sklopu nadzora iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka može od članova uprave institucije za elektronički novac odnosno izvršnih direktora te institucije ako ona ima upravni odbor odnosno, ako ta institucija obavlja djelatnost iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona, od osobe odgovorne za vođenje poslova u vezi s izdavanjem elektroničkog novca i/ili pružanjem platnih usluga zatražiti sastavljanje pisanog izvješća o svim pitanjima koja su potrebna za obavljanje nadzora ili zatražiti davanje izjave o tim pitanjima u roku koji ne može biti kraći od tri dana.

Izravni nadzor nad poslovanjem institucije za elektronički novac

Članak 49.

(1) Institucija za elektronički novac dužna je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, omogućiti da obavi izravni nadzor nad poslovanjem u sjedištu institucije za elektronički novac i na ostalim mjestima na kojima institucija za elektronički novac odnosno druga osoba na temelju ovlaštenja institucije za elektronički novac obavlja poslove u vezi s kojima Hrvatska narodna banka provodi nadzor.

(2) Institucija za elektronički novac dužna je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, omogućiti da obavi kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te administrativne ili poslovne evidencije, kao i kontrolu informacijske tehnologije i drugih pridruženih tehnologija, u opsegu potrebnom za obavljanje pojedinog nadzora.

(3) Institucija za elektronički novac dužna je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, uručiti računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije i administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u formatu koji zahtijeva ovlaštena osoba.

(4) Institucija za elektronički novac dužna je ovlaštenoj osobi osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.

(5) Nadzor nad poslovanjem iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja ovlaštena osoba tijekom radnog vremena institucije za elektronički novac odnosno druga osoba koja na temelju ovlaštenja institucije za elektronički novac obavlja djelatnosti i poslove u vezi s kojima Hrvatska narodna banka provodi nadzor.

(6) Ako je zbog opsega ili prirode nadzora potrebno, institucija za elektronički novac dužna je omogućiti ovlaštenoj osobi obavljanje nadzora nad poslovanjem i izvan radnog vremena institucije za elektronički novac odnosno te druge osobe.

Završetak postupka nadzora nad institucijom za elektronički novac

Članak 50.

(1) Nakon obavljenog nadzora nad poslovanjem institucije za elektronički novac sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ako se nadzor obavlja na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, a nadzorom nisu utvrđene nezakonitosti ili slabosti i nedostaci u poslovanju institucije za elektronički novac koje zahtijevaju izricanje nadzornih mjera, zapisnik se ne sastavlja.

Nadzorne mjere

Članak 51.

(1) Cilj nadzornih mjera Hrvatske narodne banke jest pravodobno poduzimanje aktivnosti za poboljšanje sigurnosti i stabilnosti poslovanja institucija za elektronički novac te otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(2) Nadzorne mjere nalažu se rješenjem.

Rješenje o nalaganju nadzornih mjera

Članak 52.

(1) Hrvatska narodna banka može rješenjem naložiti instituciji za elektronički novac nadzorne mjere ako pri obavljanju nadzora utvrdi:

1. da je institucija za elektronički novac svojim radnjama ili propuštanjem određenih radnji postupila protivno zakonu ili drugim propisima

2. slabosti ili nedostatke u poslovanju institucije za elektronički novac koje nemaju značenje kršenja propisa ili

3. da je potrebno da institucija za elektronički novac poduzme radnje i postupke za poboljšanje poslovanja.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odredit će instituciji za elektronički novac rok za izvršenje mjera naloženih rješenjem.

(3) Institucija za elektronički novac može, najkasnije 15 dana prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka, obrazloženim zahtjevom zatražiti produljenje roka iz stavka 2. ovoga članka. Hrvatska narodna banka odlučit će o produljenju tog roka najkasnije do isteka roka utvrđenog rješenjem.

Izvješćivanje Hrvatske narodne banke o izvršenju rješenja

Članak 53.

(1) Rješenjem o nalaganju nadzornih mjera Hrvatska narodna banka može naložiti instituciji za elektronički novac da u određenom roku izvijesti Hrvatsku narodnu banku o izvršenju naloženih mjera.

(2) Institucija za elektronički novac dužna je u roku iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o izvršenju mjera i o tome priložiti dokaze.

(3) Ako utvrdi da naložene mjere nisu izvršene ili nisu izvršene u roku i na način kako je to naložila rješenjem, Hrvatska narodna banka može novim rješenjem instituciji za elektronički novac naložiti novu nadzornu mjeru.

Vrste nadzornih mjera

Članak 54.

(1) Hrvatska narodna banka može nadzornim mjerama:

1. naložiti nadležnom tijelu institucije za elektronički novac da razriješi člana uprave odnosno izvršnog direktora i da imenuje novog člana uprave odnosno izvršnog direktora odnosno, ako institucija za elektronički novac obavlja i djelatnost iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona, da razriješi i osobu odgovornu za vođenje poslova u vezi s izdavanjem elektroničkog novca i pružanjem platnih usluga te da imenuje novu osobu odgovornu za vođenje poslova u vezi s izdavanjem elektroničkog novca i pružanjem platnih usluga

2. privremeno zabraniti instituciji za elektronički novac izdavanje elektroničkog novca ili pružanje jedne ili više platnih usluga u slučajevima iz članka 21. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

3. brisati podružnicu i/ili zastupnika institucije za elektronički novac iz registra

4. zabraniti instituciji za elektronički novac distribuciju i/ili iskup elektroničkog novca preko distributera

5. naložiti ispunjavanje uvjeta na temelju kojih je institucija za elektronički novac dobila odobrenje za izdavanje elektroničkog novca

6. privremeno zabraniti ili ograničiti instituciji za elektronički novac odobravanje kredita

7. naložiti upravi odnosno izvršnom direktoru institucije za elektronički novac koja ima upravni odbor da donese i osigura provođenje plana mjera za osiguranje minimalnog iznosa regulatornoga kapitala u skladu s propisom donesenim na temelju članka 34. stavka 12. ovoga Zakona

8. naložiti upravi odnosno izvršnom direktoru institucije za elektronički novac koja ima upravni odbor da donese i osigura provođenje plana mjera za osiguranje regulatornoga kapitala primjerenog s obzirom na ukupan iznos kredita odobrenog u skladu s člankom 40. ovoga Zakona

9. naložiti instituciji za elektronički novac da donese odluku i provede povećanje temeljnoga kapitala

10. privremeno zabraniti instituciji za elektronički novac isplatu dividende ili bilo kojeg oblika isplate dobiti

11. naložiti radnju, propuštanje ili trpljenje u svrhu usklađivanja regulatornoga kapitala s uvjetima iz članka 34. ovoga Zakona

12. naložiti radnju, propuštanje ili trpljenje u svrhu poboljšanja sigurnosti i stabilnosti poslovanja institucije za elektronički novac te otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(2) Mjeru iz stavka 1. točke 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka izriče istodobno s izricanjem druge nadzorne mjere u trajanju od najviše jedne godine. O izricanju ove mjere Hrvatska narodna banka bez odgađanja obavijestit će nadležni trgovački sud.

(3) Hrvatska narodna banka može naložiti osnivanje odvojenog društva za izdavanje elektroničkog novca ako institucija za elektronički novac obavlja djelatnosti iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona, a koje narušavaju ili bi mogle narušiti financijsku stabilnost institucije za elektronički novac ili otežavaju obavljanje nadzora.

Iznimke od minimalno propisanog iznosa regulatornoga kapitala

Članak 55.

(1) Hrvatska narodna banka može na osnovi ocjene procesa upravljanja rizicima, podataka o gubicima po pojedinim rizicima ili mehanizama unutarnje kontrole institucije za elektronički novac naložiti instituciji za elektronički novac da održava regulatorni kapital u iznosu koji je za određeni postotak veći od iznosa izračunanog u skladu s propisom iz članka 34. stavka 12. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka može na zahtjev institucije za elektronički novac, a uzimajući u obzir svoju ocjenu procesa upravljanja rizicima, podatke o gubicima po pojedinim rizicima ili mehanizme unutarnje kontrole, dopustiti toj instituciji za elektronički novac da održava regulatorni kapital u iznosu koji je za određeni postotak manji od iznosa izračunanog u skladu s propisom iz članka 34. stavka 12. ovoga Zakona.

(3) Postotak iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne može biti veći od 20%.

Izvješćivanje Hrvatske narodne banke

Članak 56.

(1) Institucija za elektronički novac dužna je izvješćivati Hrvatsku narodnu banku u skladu s ovom glavom.

(2) Institucija za elektronički novac dužna je, bez odgađanja, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku:

1. o svim činjenicama koje se upisuju u sudski registar, i to o svakoj podnesenoj prijavi promjene podataka te o svakom izvršenom upisu promjene podataka u sudskom registru

2. o svakoj planiranoj promjeni člana uprave odnosno izvršnog direktora odnosno osoba koje su odgovorne za vođenje poslova u vezi s izdavanjem elektroničkog novca i pružanjem platnih usluga i priložiti dokaz o ispunjavaju uvjeta iz članka 16. stavka 1. točke 2. odnosno točke 3. ovoga Zakona

3. o svakoj najavljenoj ili izvršenoj promjeni imatelja kvalificiranog udjela za koju je uprava odnosno izvršni direktor znao ili morao znati

4. o svakoj planiranoj promjeni u temeljnom kapitalu institucije za elektronički novac od 10% ili više

5. ako se financijsko stanje institucije za elektronički novac promijeni tako da regulatorni kapital padne ispod iznosa regulatornoga kapitala propisanog člankom 34. stavkom 2. ovoga Zakona

6. o prestanku pružanja pojedinih platnih usluga

7. o namjeri prestanka izdavanja elektroničkog novca i/ili pružanja platnih usluga, kao i o nastupu okolnosti za ukidanje rješenja kojim je odobreno izdavanje elektroničkog novca iz članka 21. ovoga Zakona te za prestanak rješenja kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca iz članka 23. ovoga Zakona

8. o svakoj promjeni vezano uz distributera i o prestanku distribuiranja i iskupa elektroničkog novca preko distributera

9. o prestanku pružanja platnih usluga preko zastupnika

10. o svim promjenama činjenica na temelju kojih je Hrvatska narodna banka upisala njezina zastupnika u registar

11. o promjeni mjera koje je poduzela radi zaštite novčanih sredstava korisnika platnih usluga i priložiti dokaz da mjere ispunjavaju uvjete iz članka 35. ovoga Zakona

12. o svakoj promjeni osnovice za izračun iznosa za osiguranje od profesionalne odgovornosti i uvjeta ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti

13. o svakoj promjeni revizorskog društva koje obavlja reviziju prema članku 43. ovoga Zakona i

14. o svim ostalim promjenama kojima se mijenjaju činjenice na temelju kojih je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za izdavanje elektroničkog novca.

(3) Institucija za elektronički novac dužna je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o namjeri izdavanja elektroničkog novca ili pružanja platnih usluga u trećoj državi preko podružnice najkasnije 60 dana prije osnivanja podružnice.

(4) Institucija za elektronički novac dužna je na zahtjev Hrvatske narodne banke u ostavljenom roku dostaviti izvješća i informacije o svim pitanjima važnima za provođenje nadzora ili za izvršavanje ostalih zadataka iz nadležnosti Hrvatske narodne banke.

POGLAVLJE V.   MALA INSTITUCIJA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC

Poslovanje male institucije za elektronički novac

Članak 57. (NN 114/22)

(1) Mala institucija za elektronički novac smije izdavati elektronički novac i pružati platne usluge iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona koje su povezane s izdavanjem elektroničkog novca u skladu s rješenjem Hrvatske narodne banke o upisu male institucije za elektronički novac u registar iz članka 28. ovoga Zakona.

(2) Osim usluga iz stavka 1. ovoga članka, mala institucija za elektronički novac smije pružati jednu ili više platnih usluga iz članka 3. stavka 2. točaka od 3. do 6. ovoga Zakona koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, a koje su navedene u rješenju Hrvatske narodne banke o upisu male institucije za elektronički novac u registar iz članka 28. ovoga Zakona.

(3) Mala institucija za elektronički novac smije izdavati elektronički novac i pružati platne usluge isključivo na području Republike Hrvatske.

(4) Prosječni neiskorišteni elektronički novac male institucije za elektronički novac ne smije premašiti iznos od 265.000,00 eura.

(5) Ako mala institucija za elektronički novac pruža platne usluge iz članka 3. stavka 2. točaka od 3. do 6. ovoga Zakona koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, prosječna mjesečna ukupna vrijednost platnih transakcija koje je mala institucija za elektronički novac izvršila u posljednjih 12 mjeseci, uključujući i platne transakcije izvršene preko njezinih zastupnika, ne smije premašiti iznos od 995.000,00 eura.

Inicijalni kapital male institucije za elektronički novac

Članak 58. (NN 114/22)

(1) Inicijalni kapital male institucije za elektronički novac iznosi najmanje 119.000,00 eura.

(2) Za društvo u osnivanju za koje je podnesen zahtjev za upis u registar iz članka 28. ovoga Zakona dio temeljnoga kapitala u iznosu inicijalnoga kapitala iz ovoga članka mora biti uplaćen u novcu.

Uvjeti za upis u registar

Članak 59. (NN 114/22)

(1) Pravna osoba koja namjerava izdavati elektronički novac kao mala institucija za elektronički novac osim uvjeta iz članka 58. ovoga Zakona mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. uvjete iz članka 16. stavka 1. točaka od 1. do 4., točaka 6., 8., 9. i 11. ovoga Zakona

2. prosječni neiskorišteni elektronički novac ne smije premašivati iznos od 265.000,00 eura odnosno ako podnositelj zahtjeva još nije započeo s radom ili nije poslovao dovoljno dugo za potrebe izračuna prosječnoga neiskorištenog elektroničkog novca, iz poslovnog plana i projekcije neiskorištenoga elektroničkog novca za sljedećih šest mjeseci mora biti vidljivo da prosječni neiskorišteni elektronički novac neće premašiti iznos od 2.000.000,00 kuna

3. mjesto uprave mora biti u Republici Hrvatskoj.

(2) Za potrebe procjene ispunjavanja uvjeta iz članka 16. stavka 1. točaka od 1. do 3. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka može naložiti ispravak predviđenoga neiskorištenoga elektroničkog novca iskazanog u poslovnom planu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ako procijeni da je nerealan.

(4) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka koja namjerava pružati platne usluge iz članka 3. stavka 2. točaka od 3. do 6. ovoga Zakona koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati i uvjet da prosječna mjesečna ukupna vrijednost platnih transakcija koje je ta osoba izvršila u posljednjih 12 mjeseci, uključujući i platne transakcije izvršene preko njezinih zastupnika, ne premašuje iznos od 7.500.000,00 kuna, a ako podnositelj zahtjeva još nije započeo s radom ili je poslovao manje od 12 mjeseci, da je iz poslovnog plana i projekcije ukupnog iznosa platnih transakcija za sljedećih 12 mjeseci vidljivo da prosječna mjesečna ukupna vrijednost izvršenih platnih transakcija, uključujući i platne transakcije izvršene preko njegovih zastupnika, neće premašiti iznos od 995.000,00 eura.

Zahtjev za upis u registar

Članak 60.

(1) Pravna osoba koja namjerava izdavati elektronički novac kao mala institucija za elektronički novac dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za upis u registar iz članka 28. ovoga Zakona.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti izvješće o prosječnom neiskorištenom elektroničkom novcu ili, ako podnositelj zahtjeva još nije započeo s radom ili nije poslovao dovoljno dugo za potrebe izračuna prosječnoga neiskorištenoga elektroničkog novca, projekciju prosječnoga neiskorištenoga elektroničkog novca za sljedećih šest mjeseci.

(3) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka koja ujedno namjerava pružati platne usluge iz članka 3. stavka 2. točaka od 3. do 6. ovoga Zakona koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka dužna je priložiti i izvješće o ukupnoj vrijednosti svih platnih transakcija izvršenih u posljednjih 12 mjeseci ili, ako podnositelj zahtjeva još nije započeo s radom ili je radio manje od 12 mjeseci, projekciju ukupnog iznosa platnih transakcija za sljedećih 12 mjeseci.

(4) Na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i postupak povodom tog zahtjeva na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 17. stavaka od 3. do 9. i od 11. do 13. ovoga Zakona.

Izdavanje rješenja o upisu u registar

Članak 61.

(1) Hrvatska narodna banka izdat će rješenje o upisu u registar iz članka 28. ovoga Zakona ako na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije iz članka 60. ovoga Zakona i informacija kojima raspolaže ocijeni da su ispunjeni uvjeti iz članka 59. ovoga Zakona.

(2) Na zahtjev za upis u registar dodatne platne usluge iz članka 57. stavka 2. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuje članak 19. ovoga Zakona.

(3) Na odbijanje zahtjeva za upis u registar na odgovarajući se način primjenjuje članak 20. ovoga Zakona.

Rješenje o upisu brisanja u registar

Članak 62.

(1) Na rješenje o upisu brisanja male institucije za elektronički novac odnosno na rješenje o upisu brisanja pojedine platne usluge koja nije povezana s izdavanjem elektroničkog novca koju obavlja mala institucija za elektronički novac u registar iz članka 28. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 21. i 22. ovoga Zakona.

(2) Mala institucija za elektronički novac dužna je prestati s izdavanjem elektroničkog novca i pružanjem platnih usluga upisanih u registar:

1. s danom stupanja na snagu odluke o likvidaciji male institucije za elektronički novac

2. s danom donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka nad malom institucijom za elektronički novac

3. s danom brisanja male institucije za elektronički novac iz sudskog registra odnosno prestanka njezina postojanja u slučajevima pripajanja, spajanja i podjele razdvajanjem.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka donosi bez odgađanja rješenje o brisanju male institucije za elektronički novac iz registra.

Obveza obavještavanja Hrvatske narodne banke

Članak 63.

(1) Mala institucija za elektronički novac koja je obveznik revidiranja godišnjih financijskih izvještaja u skladu s važećim propisima dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci revidirane izvještaje u skladu s člankom 43. ovoga Zakona.

(2) Mala institucija za elektronički novac koja nije obveznik revidiranja godišnjih financijskih izvještaja u skladu s važećim propisima dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka poslovne godine na koju se odnose godišnji financijski izvještaji.

(3) Hrvatska narodna banka može tražiti dostavljanje revidiranih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka i od male institucije za elektronički novac koja nije obveznik revidiranja godišnjih financijskih izvještaja.

Primjena odredbi Zakona koje se odnose na institucije za elektronički novac osnovane u Republici Hrvatskoj

Članak 64.

Ako odredbama članaka od 57. do 63. ovoga Zakona nije drukčije propisano, na male institucije za elektronički novac na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 7., 15., 27. i 28. ovoga Zakona te odredbe poglavlja III. i IV. ove glave, osim odredbi članka 34. stavaka od 1. do 4. i stavaka od 6. do 12., članka 41. stavka 2. i članka 55. ovoga Zakona.

Pretvaranje male institucije za elektronički novac u instituciju za elektronički novac

Članak 65.

(1) Mala institucija za elektronički novac koja namjerava povećati iznos prosječnoga neiskorištenoga elektroničkog novca iznad iznosa propisanog člankom 57. stavkom 4. ovoga Zakona ili koja vezano uz platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca namjerava povećati prosječnu mjesečnu ukupnu vrijednost platnih transakcija iznad iznosa iz članka 57. stavka 5. ovoga Zakona dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca kao institucija za elektronički novac.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se i na malu instituciju za elektronički novac koja namjerava izdavati elektronički novac odnosno pružati platne usluge u drugoj državi članici ili u trećoj državi kao i na malu instituciju za elektronički novac koja namjerava pružati i druge platne usluge iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, a koje nisu navedene u članku 57. stavku 2. ovoga Zakona.

(3) Kada mala institucija za elektronički novac prestane ispunjavati uvjet iz članka 59. stavka 1. točke 2. ili stavka 4. ovoga Zakona dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od prestanka ispunjavanja tih uvjeta.

(4) Mala institucija za elektronički novac dužna je u zahtjevu iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka navesti razlog za njegovo podnošenje i uz zahtjev dostaviti sve informacije i dokumentaciju iz članka 17. ovoga Zakona.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, mala institucija za elektronički novac ne mora dostaviti one informacije i dokumentaciju koji su već dostavljeni Hrvatskoj narodnoj banci, a koji su relevantni u trenutku podnošenja zahtjeva.

(6) Danom izvršnosti rješenja kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca kao instituciji za elektronički novac briše se upis male institucije za elektronički novac iz registra iz članka 28. ovoga Zakona te se u taj registar upisuje kao institucija za elektronički novac.

(7) Ako u slučaju iz stavka 3. ovoga članka mala institucija za elektronički novac ne podnese zahtjev u propisanom roku, Hrvatska narodna banka donosi rješenje o upisu brisanja male institucije za elektronički novac u registar iz članka 28. ovoga Zakona.

Pretvaranje institucije za elektronički novac u malu instituciju za elektronički novac

Članak 66.

(1) Institucija za elektronički novac koja izdavanje elektroničkog novca i platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca sadržane u rješenju kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca namjerava nastaviti pružati kao mala institucija za elektronički novac podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za upis male institucije za elektronički novac u registar iz članka 28. ovoga Zakona u skladu s člankom 60. ovoga Zakona.

(2) Povodom zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka provodi postupak na temelju informacija i dokumentacije kojima raspolaže, a može zatražiti i drugu dokumentaciju prema odredbama članka 60. stavaka od 2. do 4. ovoga Zakona.

(3) Na odlučivanje o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članaka 60. i 61. ovoga Zakona.

Pretvaranje male institucije za platni promet u malu instituciju za elektronički novac

Članak 67.

(1) Mala institucija za platni promet koja namjerava izdavati elektronički novac kao mala institucija za elektronički novac dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za upis u registar iz članka 28. ovoga Zakona kao male institucije za elektronički novac i dostaviti sve informacije i dokumentaciju u skladu s člankom 60. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, mala institucija za platni promet ne mora dostaviti one informacije i dokumentaciju koji su već dostavljeni Hrvatskoj narodnoj banci, a koji su relevantni u trenutku podnošenja zahtjeva.

(3) Na odlučivanje o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članaka 60. i 61. ovoga Zakona.

(4) Danom izvršnosti rješenja o upisu male institucije za elektronički novac u registar iz članka 28. ovoga Zakona briše se upis male institucije za platni promet iz registra koji vodi Hrvatska narodna banka u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet.

Pretvaranje male institucije za elektronički novac u malu instituciju za platni promet

Članak 68.

(1) Mala institucija za elektronički novac koja više ne namjerava izdavati elektronički novac, a namjerava nastaviti s pružanjem platnih usluga koje su sadržane u rješenju o upisu male institucije za elektronički novac u registar iz članka 28. ovoga Zakona, a nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za upis u registar koji vodi Hrvatska narodna banka u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet kao mala institucija za platni promet u skladu s odredbama tog zakona.

(2) Povodom zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka provodi postupak na temelju informacija i dokumentacije kojima raspolaže, a može zatražiti i drugu dokumentaciju prema odredbama zakona kojim se uređuje platni promet u odnosu na zahtjev za upis u registar kao male institucije za platni promet.

(3) Danom izvršnosti rješenja o upisu male institucije za platni promet u registar koji vodi Hrvatska narodna banka u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet, briše se upis male institucije za elektronički novac iz registra iz članka 28. ovoga Zakona.

POGLAVLJE VI.   PODRUŽNICA INSTITUCIJE ZA ELEKTRONIČKI NOVAC IZ TREĆE DRŽAVE

Poslovanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države na području Republike Hrvatske

Članak 69.

(1) Institucija za elektronički novac iz treće države smije na području Republike Hrvatske izdavati elektronički novac samo preko podružnice.

(2) Hrvatska narodna banka nadležna je za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države.

(3) Institucija za elektronički novac iz treće države koja izdaje elektronički novac na području Republike Hrvatske preko podružnice smije pružati platne usluge koje su povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

(4) Institucija za elektronički novac iz treće države ne smije na području Republike Hrvatske pružati platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

(5) U sudski registar smije se upisati djelatnost izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca tek nakon što Hrvatska narodna banka donese rješenje kojim se odobrava osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države.

(6) Podružnica institucije za elektronički novac iz treće države koja je dobila odobrenje iz stavka 2. ovoga članka smije početi izdavati elektronički novac tek nakon upisa izdavanja elektroničkog novca kao djelatnosti u sudski registar.

(7) Podružnica institucije za elektronički novac iz treće države koja je dobila odobrenje iz stavka 2. ovoga članka može izdavati elektronički novac samo na području Republike Hrvatske.

(8) Podružnica institucije za elektronički novac iz treće države koja je dobila odobrenje iz stavka 2. ovoga članka u Republici Hrvatskoj može osim izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca obavljati samo djelatnosti iz članka 15. točaka 1. i 3. ovoga Zakona.

Uvjeti za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države

Članak 70.

(1) Institucija za elektronički novac iz treće države koja namjerava izdavati elektronički novac u Republici Hrvatskoj odnosno podružnica te institucije, osim uvjeta iz članka 16. stavka 1., točaka 1., 2., 4., 6., 8. i 11. ovoga Zakona, mora ispunjavati i sve sljedeće uvjete:

1. da je institucija za elektronički novac iz treće države i njezina podružnica financijski, upravljački, organizacijski, kadrovski i tehnički sposobna poslovati u skladu s odredbama ovoga Zakona

2. da je institucija za elektronički novac najmanje tri godine upisana u odgovarajući registar u državi u kojoj ima sjedište ili da je, ako se prema propisima te države ne upisuje u odgovarajući registar, osnovana prije najmanje tri godine

3. da su osigurani uvjeti za poslovanje podružnice prema ovom Zakonu

4. da u trećoj državi u kojoj je sjedište institucije za elektronički novac postoje propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji omogućuju djelotvoran nadzor nad sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma

5. da institucija za elektronički novac ili osobe iz članka 16. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona nisu na bilo koji način povezane s pranjem novca i financiranjem terorizma te da ne postoje indicije za to

6. da Hrvatska narodna banka ima zaključen sporazum o suradnji na području nadzora s nadležnim tijelom treće države u kojoj se nalazi sjedište institucije za elektronički novac koja osniva podružnicu

7. da je institucijama za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u toj trećoj državi omogućeno osnivanje podružnice barem pod istim uvjetima pod kojima je to u Republici Hrvatskoj omogućeno instituciji za elektronički novac koja osniva podružnicu

8. da je podružnica uspostavila zadovoljavajući mehanizam unutarnjih kontrola radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

9. da institucija za elektronički novac iz treće države ima odobrenje za izdavanje elektroničkog novca, ako ga je prema propisima te treće države bila dužna dobiti

10. da institucija za elektronički novac iz treće države ima odobrenje za osnivanje podružnice u Republici Hrvatskoj izdano u trećoj državi, ako ga je prema propisima te treće države bila dužna dobiti i

11. da institucija za elektronički novac iz treće države ima inicijalni kapital u visini koja je propisana člankom 14. ovoga Zakona.

(2) Pri ocjeni primjerenosti imatelja kvalificiranog udjela na odgovarajući se način primjenjuje članak 16. stavak 2. ovoga Zakona, a pri ocjeni dobrog ugleda na odgovarajući se način primjenjuje članak 16. stavak 3. ovoga Zakona.

4. Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države

Članak 71.

(1) Institucija za elektronički novac iz treće države koja namjerava osnovati podružnicu na području Republike Hrvatske dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucija za elektronički novac iz treće države dužna je navesti platne usluge povezane s izdavanjem elektroničkog novca koje namjerava pružati preko podružnice.

(3) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države potrebno je priložiti:

1. dokaz, ne stariji od 90 dana, da je institucija za elektronički novac iz treće države upisana u registar u državi u kojoj ima registrirano sjedište iz kojega se vidi njezin pravni oblik i datum upisa u taj registar, temeljni kapital, djelatnosti te osobe ovlaštene za zastupanje i opseg njihovih ovlasti ako je osnovana u državi u kojoj se upisuje u takav registar

2. odluku institucije za elektronički novac iz treće države o osnivanju podružnice

3. prijepis izjave o osnivanju, društvenog ugovora ili statuta institucije za elektronički novac iz treće države, javno ovjeren prema propisima države u kojoj institucija za elektronički novac ima sjedište, ne stariji od 90 dana, iz kojeg se vidi njezin pravni oblik i datum osnivanja, temeljni kapital i djelatnosti te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti

4. naziv i podatke za kontakt nadzornog tijela institucije za elektronički novac iz treće države

5. odobrenje za izdavanje elektroničkog novca nadležnog tijela treće države ili izjavu tog tijela, ne stariju od šest mjeseci, da takvo odobrenje nije potrebno

6. odobrenje nadležnog tijela iz treće države za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac ili izjavu toga tijela da takvo odobrenje nije potrebno prema propisima te treće države, ne starije od šest mjeseci

7. izjavu institucije za elektronički novac da će podružnica voditi svu dokumentaciju koja se odnosi na njezino poslovanje na hrvatskom jeziku i pohraniti je u sjedištu podružnice.

(4) Osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, zahtjevu za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države potrebno je priložiti:

1. u odnosu na instituciju za elektronički novac iz treće države koja podnosi zahtjev za osnivanje podružnice u Republici Hrvatskoj, informacije i dokumentaciju iz članka 17. stavka 3. točaka 1., 4., 7., 9., 16., 17., 18., 20. i 22. ovoga Zakona

2. u odnosu na podružnicu institucije za elektronički novac iz treće države za čije se osnivanje podnosi zahtjev, informacije i dokumentaciju iz članka 17. stavka 3. točaka 1., 3., 5., od 8. do 16., 18., 20. i 21. ovoga Zakona, uz odgovarajuću primjenu na podružnicu.

(5) Na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i postupak povodom tog zahtjeva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 17. stavaka od 4. do 9. i 11. ovoga Zakona te odredbe podzakonskog propisa donesenog na temelju članka 17. stavka 13. ovoga Zakona.

Izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države

Članak 72.

(1) Hrvatska narodna banka donosi rješenje kojim instituciji za elektronički novac iz treće države koja je podnijela zahtjev odobrava osnivanje podružnice ako na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije iz članka 71. ovoga Zakona i informacija kojima raspolaže ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 70. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka može prije donošenja rješenja u postupku povodom zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države zatražiti mišljenje drugih nadležnih tijela o okolnostima važnima za odlučivanje o podnesenom zahtjevu.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države

Članak 73.

Hrvatska narodna banka donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države ako na temelju dostavljenih dokumenata i informacija kojima raspolaže ocijeni:

1. da nije ispunjen neki od uvjeta iz članka 70. ovoga Zakona

2. da bi obavljanje nadzora nad poslovanjem podružnice prema odredbama ovoga Zakona moglo biti otežano ili onemogućeno zbog uske povezanosti institucije za elektronički novac iz treće države s drugim pravnim ili fizičkim osobama

3. da bi, uzimajući u obzir propise treće države u kojoj je sjedište institucije za elektronički novac ili prakse povezane s provođenjem tih propisa, obavljanje nadzora nad podružnicom u skladu s odredbama ovoga Zakona moglo biti otežano ili onemogućeno.

Razlozi za ukidanje rješenja kojim se odobrava osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države

Članak 74.

(1) Hrvatska narodna banka ukida rješenje kojim se odobrava osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države:

1. ako institucija za elektronički novac iz treće države ne započne izdavati elektronički novac preko podružnice u roku od 12 mjeseci od dana dostave odobrenja

2. ako institucija za elektronički novac iz treće države Hrvatskoj narodnoj banci u pisanom obliku dostavi obavijest da više ne namjerava izdavati elektronički novac preko podružnice

3. ako institucija za elektronički novac iz treće države samostalno prestane izdavati elektronički novac preko podružnice dulje od šest mjeseci neprekidno

4. ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je rješenje doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja ili

5. ako institucija za elektronički novac iz treće države odnosno podružnica te institucije prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je doneseno to rješenje.

(2) Hrvatska narodna banka može ukinuti rješenje kojim se odobrava osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države:

1. ako nastupi neki od razloga iz članka 73. točaka 2. i 3. ovoga Zakona

2. ako institucija za elektronički novac iz treće države nastavkom izdavanja elektroničkog novca preko podružnice ugrožava stabilnost ili povjerenje u platni promet

3. ako institucija za elektronički novac iz treće države odnosno podružnica na bilo koji način onemogućuje obavljanje nadzora nad poslovanjem podružnice

4. ako podružnica ne izvrši nadzorne mjere koje je naložila Hrvatska narodna banka

5. ako podružnica ne posluje u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske

6. ako podružnica ne ispunjava svoje financijske obveze u Republici Hrvatskoj ili

7. ako podružnica ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o značajnim promjenama uvjeta na temelju kojih je doneseno to rješenje.

Rješenje o ukidanju rješenja kojim se odobrava osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države

Članak 75.

(1) Hrvatska narodna banka dostavit će bez odgađanja instituciji za elektronički novac iz treće države i podružnici institucije za elektronički novac iz treće države rješenje o ukidanju rješenja kojim se odobrava osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države.

(2) Hrvatska narodna banka rješenje o ukidanju rješenja kojim se odobrava osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države bez odgađanja dostavlja nadležnom trgovačkom sudu te o njemu objavljuje obavijest na svojim internetskim stranicama i u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi u Republici Hrvatskoj.

Ukidanje rješenja kojim je odobreno osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države

Članak 76.

(1) Hrvatska narodna banka ukida odobrenje za osnivanje podružnice instituciji za elektronički novac iz treće države:

1. ako bude ukinuto odobrenje instituciji za elektronički novac iz treće države

2. ako bude otvoren stečajni, likvidacijski ili drugi slični postupak nad institucijom za elektronički novac iz treće države

3. ako prestane postojati institucija za elektronički novac iz treće države, zbog razloga koji nisu obuhvaćeni točkom 2. ovoga stavka.

(2) Podružnica institucije za elektronički novac iz treće države dužna je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku bez odgađanja o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, kao i o svakoj statusnoj promjeni institucije za elektronički novac iz treće države.

Primjena drugih odredbi ovoga Zakona na podružnicu institucije za elektronički novac iz treće države

Članak 77.

(1) Na podružnicu institucije za elektronički novac iz treće države na odgovarajući se način primjenjuju odredbe poglavlja III. i IV. ove glave, osim članaka od 29. do 34., članka 41. stavka 2. i članka 55. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podružnica institucije za elektronički novac iz treće države dužna je umjesto obveze izvješćivanja iz članka 56. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj izvršenoj promjeni kvalificiranog imatelja institucije za elektronički novac iz treće države za koje je uprava institucije za elektronički novac iz treće države ili osoba odgovorna za vođenje poslova podružnice znala ili morala znati.

Nadzor nad podružnicom institucije za elektronički novac iz treće države od strane nadležnog tijela treće države

Članak 78.

Iznimno od članka 47. stavka 1. ovoga Zakona, izravni nadzor nad poslovanjem podružnice institucije za elektronički novac iz treće države može obaviti i nadležno tijelo iz treće države pod sljedećim pretpostavkama:

1. da je između Hrvatske narodne banke i tog tijela sklopljen sporazum iz članka 79. ovoga Zakona

2. da je to tijelo zatražilo od Hrvatske narodne banke da obavi izravni nadzor za potrebe tog tijela i

3. da Hrvatska narodna banka uputi to tijelo da samostalno obavi traženi izravni nadzor.

Suradnja s nadležnim tijelima treće države

Članak 79.

(1) Hrvatska narodna banka može sklopiti sporazum s jednim ili više nadležnih tijela treće države radi obavljanja nadzora nad poslovanjem podružnice institucije za elektronički novac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja posluje u trećoj državi odnosno podružnice institucije za elektronički novac sa sjedištem u trećoj državi koja namjerava izdavati elektronički novac u Republici Hrvatskoj.

(2) Hrvatska narodna banka može dostaviti povjerljive informacije tijelima ili osobama iz treće države koji imaju položaj jednak tijelima ili osobama iz članka 93. stavka 4. ovoga Zakona ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. ako je s njima dogovorila međusobnu razmjenu podataka koja podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama

2. ako za ta tijela ili osobe u toj trećoj državi postoji obveza čuvanja povjerljivih informacija

3. ako će se informacije koje su predmet dostavljanja tim tijelima ili osobama u trećoj državi upotrijebiti samo u svrhu za koju su dane

4. ako se osigura da će informacije biti priopćene trećima samo uz izričitu suglasnost Hrvatske narodne banke i

5. ako se osigura da će informacije koje Hrvatska narodna banka dostavlja tim tijelima ili osobama, a koje je primila od nadležnih tijela države članice, biti priopćene trećima samo uz izričitu suglasnost tijela države članice čija je to informacija.

 

GLAVA V.   PREKOGRANIČNO IZDAVANJE ELEKTRONIČKOG NOVCA I PRUŽANJE PLATNIH USLUGA INSTITUCIJA ZA ELEKTRONIČKI NOVAC I SURADNJA S NADLEŽNIM TIJELIMA DRUGIH DRŽAVA ČLANICA

POGLAVLJE I.   PREKOGRANIČNO IZDAVANJE ELEKTRONIČKOG NOVCA I PRUŽANJE PLATNIH USLUGA

Načini prekograničnog izdavanja elektroničkog novca

Članak 80.

(1) Institucija za elektronički novac osnovana u Republici Hrvatskoj može izdavati elektronički novac i u drugoj državi članici kao državi članici domaćinu u skladu s uvjetima sadržanima u odredbama ovoga poglavlja, koristeći se pravom na poslovni nastan ili slobodom pružanja usluga.

(2) Institucija za elektronički novac osnovana u Republici Hrvatskoj može na području druge države članice, u skladu s uvjetima sadržanima u odredbama ovoga poglavlja, preko distributera obavljati distribuciju i iskup elektroničkog novca, a ne smije obavljati izdavanje elektroničkog novca.

(3) Institucija za elektronički novac osnovana u drugoj državi članici može izdavati elektronički novac i u Republici Hrvatskoj kao državi članici domaćinu u skladu s uvjetima sadržanima u odredbama ovoga poglavlja koristeći se pravom na poslovni nastan ili slobodom pružanja usluga.

(4) Institucija za elektronički novac osnovana u drugoj državi članici može na području Republike Hrvatske, u skladu s uvjetima sadržanima u odredbama ovoga poglavlja, preko distributera obavljati distribuciju i iskup elektroničkog novca, a ne smije obavljati izdavanje elektroničkog novca.

(5) Na temelju prava na poslovni nastan elektronički novac može se:

1. izdavati u državi članici domaćinu samo preko podružnice sa sjedištem u državi članici domaćinu, a ne smije preko zastupnika i

2. distribuirati i iskupljivati u državi članici domaćinu preko podružnice u državi članici domaćinu ili preko distributera sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu.

(6) Na temelju slobode pružanja usluga elektronički novac može se:

1. izdavati u državi članici domaćinu samo neposredno i

2. distribuirati i iskupljivati u državi članici domaćinu neposredno ili preko distributera sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu.

(7) Elektronički novac može se izdavati u državi članici domaćinu koristeći se slobodom pružanja usluga samo privremeno. Dopustivost takvog izdavanja elektroničkog novca ovisit će o načinu na koji se ta aktivnost odvija odnosno o tome izdaje li se elektronički novac u državi članici domaćinu dugotrajno, često, redovito ili neprekidno.

Načini prekograničnog pružanja platnih usluga

Članak 81.

(1) Institucija za elektronički novac osnovana u Republici Hrvatskoj platne usluge, za koje je u Republici Hrvatskoj dobila odobrenje, može pružati i u drugoj državi članici kao državi članici domaćinu u skladu s uvjetima sadržanima u odredbama ovoga poglavlja koristeći se pravom na poslovni nastan ili slobodom pružanja usluga.

(2) Institucija za elektronički novac osnovana u drugoj državi članici platne usluge, za koje je u matičnoj državi članici dobila odobrenje, može pružati i u Republici Hrvatskoj kao državi članici domaćinu u skladu s uvjetima sadržanima u odredbama ovoga poglavlja koristeći se pravom na poslovni nastan ili slobodom pružanja usluga.

(3) Na temelju prava na poslovni nastan platne usluge mogu se u državi članici domaćinu pružati preko podružnice sa sjedištem u državi članici domaćinu ili preko zastupnika sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu.

(4) Na temelju slobode pružanja usluga platne usluge mogu se u državi članici domaćinu pružati neposredno ili preko zastupnika sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu.

(5) Platne usluge mogu se u državi članici domaćinu pružati koristeći se slobodom pružanja usluga samo privremeno. Dopustivost takvog pružanja platnih usluga ovisit će o načinu na koji se te usluge pružaju odnosno o tome pruža li institucija za elektronički novac te usluge u državi članici domaćinu dugotrajno, često, redovito ili neprekidno.

Izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga u drugoj državi članici od strane institucije za elektronički novac iz Republike Hrvatske

Članak 82.

(1) Institucija za elektronički novac osnovana u Republici Hrvatskoj dužna je prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako namjerava na području druge države članice, koristeći se pravom na poslovni nastan ili slobodom pružanja usluga, izdavati elektronički novac i /ili pružati platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

(2) Ako se obavijest iz stavka 1. ovoga članka odnosi na izdavanje elektroničkog novca preko podružnice ili na pružanje platnih usluga preko podružnice ili zastupnika, ta obavijest smatra se zahtjevom za upis podružnice odnosno zastupnika u registar iz članka 28. ovoga Zakona.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati:

1. naziv i adresu institucije za elektronički novac i broj rješenja kojim je odobreno izdavanje elektroničkog novca

2. popis država članica u kojima namjerava izdavati elektronički novac, obavljati distribuciju ili iskup elektroničkog novca preko distributera ili pružati platne usluge i

3. popis platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca koje namjerava pružati u pojedinoj državi članici domaćinu.

(4) Ako institucija za elektronički novac namjerava izdavati elektronički novac ili pružati platne usluge u državi članici domaćinu preko podružnice, obavijest iz stavka 1. ovoga članka uz podatke iz stavka 3. ovoga članka sadržava i:

1. adresu podružnice u državi članici domaćinu

2. opis organizacijske strukture te podružnice

3. popis imena, prezimena i adresa osoba koje će biti odgovorne za vođenje poslova te podružnice i

4. dokumentaciju iz članka 17. stavka 3. točaka 5. i 9. ovoga Zakona koja se odnosi na poslovanje u državi članici domaćinu.

(5) Ako institucija za elektronički novac namjerava obavljati distribuciju ili iskup elektroničkog novca u državi članici domaćinu preko distributera, obavijest iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz stavka 3. točaka 1. i 2. ovoga članka, sadržava i podatke iz članka 27. stavka 19. ovoga Zakona.

(6) Ako institucija za elektronički novac namjerava pružati platne usluge u državi članici domaćinu preko zastupnika, obavijest iz stavka 1. ovoga članka uz podatke iz stavka 3. ovoga članka sadržava i podatke iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona.

(7) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadržava i podatke o namjeravanoj eksternalizaciji operativnih aktivnosti izdavanja elektroničkog novca i platnih usluga drugim osobama u državi članici domaćinu.

(8) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadržava i podatke koji su Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2017/2055 оd 23. lipnja 2017. o dopuni Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o suradnji i razmjeni informacija između nadležnih tijela koje se odnose na ostvarivanje prava poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga institucija za platni promet (SL L 294, 11. 11. 2017., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/2055) propisani kao obvezni podaci u postupku notifikacije između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina, i to u slučaju namjere izdavanja elektroničkog novca preko podružnice ili neposredno na području druge države članice, distribucije ili iskupa elektroničkog novca preko distributera, pružanja platnih usluga na području druge države članice preko podružnice, zastupnika ili neposredno odnosno u slučaju eksternalizacije operativnih aktivnosti izdavanja elektroničkog novca i platnih usluga drugoj osobi u državi članici domaćinu.

(9) Hrvatska narodna banka prosljeđuje informacije iz primljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka o namjeri prekograničnog izdavanja elektroničkog novca, distribucije ili iskupa elektroničkog novca ili pružanja platnih usluga (notifikacija) nadležnom tijelu države članice domaćina u roku od mjesec dana od dana primitka potpunih i točnih informacija.

(10) Ako Hrvatska narodna banka ne prihvati ocjenu nadležnog tijela države članice domaćina koju joj je to tijelo dostavilo na temelju notifikacije iz stavka 9. ovoga članka, obavijestit će o tome to tijelo i navesti razloge neprihvaćanja.

(11) Ako Hrvatska narodna banka donese rješenje o upisu podružnice ili zastupnika u registar iz članka 28. ovoga Zakona, o tome obavješćuje nadležno tijelo države članice domaćina i instituciju za elektronički novac u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka s potpunim i točnim informacijama.

(12) Institucija za elektronički novac može početi izdavati elektronički novac preko podružnice odnosno pružati platne usluge preko podružnice ili zastupnika u državi članici domaćinu tek nakon što Hrvatska narodna banka upiše podružnicu ili zastupnika u registar iz članka 28. ovoga Zakona.

(13) Hrvatska narodna banka može donijeti rješenje kojim se odbija upis podružnice ili zastupnika u registar iz članka 28. ovoga Zakona odnosno rješenje kojim se odbija obavljanje distribucije i/ili iskupa preko distributera na temelju informacija kojima raspolaže, a osobito uzimajući u obzir ocjenu nadležnog tijela države članice domaćina o svim opravdanim razlozima za sumnju u pogledu pranja novca ili financiranja terorizma u odnosu na podružnicu, distributera ili zastupnika. Hrvatska narodna banka o toj odluci obavješćuje nadležno tijelo države članice domaćina i instituciju za elektronički novac u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka s potpunim i točnim informacijama.

(14) Institucija za elektronički novac dužna je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o datumu započinjanja izdavanja elektroničkog novca preko podružnice, distribucije ili iskupa elektroničkog novca preko distributera odnosno pružanja platnih usluga preko podružnice ili zastupnika u državi članici domaćinu.

(15) Hrvatska narodna banka obavijest iz stavka 14. ovoga članka prosljeđuje nadležnom tijelu države članice domaćina.

(16) Hrvatska narodna banka o završetku postupka notifikacije o namjeri neposrednog izdavanja elektroničkog novca, o namjeri distribucije ili iskupa elektroničkog novca preko distributera odnosno o namjeri neposrednog pružanja platnih usluga obavještava instituciju za elektronički novac i nadležno tijelo države članice domaćina najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka s potpunim i točnim informacijama.

(17) Institucija za elektronički novac koja namjerava neposredno izdavati elektronički novac odnosno pružati platne usluge odnosno koja namjerava obavljati distribuciju ili iskup elektroničkog novca preko distributera može započeti te aktivnosti u državi članici domaćinu nakon što od Hrvatske narodne banke dobije obavijest iz stavka 16. ovoga članka.

(18) Institucija za elektronički novac dužna je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj promjeni podataka dostavljenih u obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, uključujući podatke o svakoj novoj podružnici, distributeru, zastupniku i pružatelju usluge eksternalizacije.

(19) Odredbe stavaka od 9. do 17. ovoga članka primjenjuju se i u slučaju obavijesti iz stavka 18. ovoga članka.

(20) Ako nadležno tijelo države članice domaćina nakon upisa podružnice ili zastupnika u registar iz članka 28. ovoga Zakona obavijesti Hrvatsku narodnu banku o postojanju rizika, a osobito rizika pranja novca ili financiranja terorizma u odnosu na podružnicu ili zastupnika, Hrvatska narodna banka može donijeti rješenje o brisanju te podružnice ili zastupnika iz registra.

(21) Hrvatska narodna banka rješenje o brisanju iz stavka 20. ovoga članka dostavlja instituciji za elektronički novac i nadležnom tijelu države članice domaćina.

(22) Ako Hrvatska narodna banka povodom obavijesti iz stavka 20. ovoga članka ne prihvati ocjenu nadležnog tijela države članice domaćina, obavijestit će to tijelo o neprihvaćanju i razlozima za neprihvaćanje.

(23) Suradnja i razmjena informacija između Hrvatske narodne banke i nadležnih tijela država članica domaćina u postupku notifikacije provode se u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/2055.

(24) Institucija za elektronički novac koja posluje na području druge države članice preko zastupnika na temelju prava na poslovni nastan i koja u skladu s regulatornim tehničkim standardima koje kao delegirani akt donosi Europska komisija na temelju članka 29. stavka 7. Direktive (EU) 2015/2366, a u vezi s člankom 29. stavkom 5. Direktive (EU) 2015/2366, imenuje središnju kontaktnu točku, o tome obavještava Hrvatsku narodnu banku.

Izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga na području Republike Hrvatske od strane institucije za elektronički novac iz druge države članice

Članak 83.

(1) Nadležno tijelo matične države članice šalje obavijest Hrvatskoj narodnoj banci, u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/2055, ako institucija za elektronički novac iz druge države članice namjerava, koristeći se pravom na poslovni nastan ili slobodom pružanja usluga, u Republici Hrvatskoj izdavati elektronički novac i/ili pružati platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

(2) Hrvatska narodna banka ocjenjuje informacije primljene uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka te svoju ocjenu šalje nadležnom tijelu matične države članice u roku od mjesec dana od primitka te obavijesti.

(3) Ocjena iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati relevantne informacije u vezi s predviđenim izdavanjem elektroničkog novca, obavljanjem distribucije ili iskupa elektroničkog novca preko distributera odnosno pružanjem platnih usluga na temelju prava na poslovni nastan odnosno slobode pružanja usluga od strane institucije za elektronički novac, a osobito sve opravdane razloge za sumnju o mogućem pranju novca ili financiranju terorizma u odnosu na namjeravano imenovanje zastupnika, distributera ili osnivanje podružnice.

(4) Hrvatska narodna banka ovlaštena je zatražiti od nadležih tijela matične države članice podatak postoje li opravdani razlozi za zabrinutost u pogledu pranja novca ili financiranja terorizma u odnosu na namjeravano imenovanje zastupnika, distributera ili osnivanje podružnice.

(5) Stavci 2., 3. i 4. ovoga članka primjenjuju se i u slučaju kad Hrvatska narodna banka primi obavijest nadležnog tijela matične države članice o promjenama u odnosu na izdavanje elektroničkog novca, distribuciju ili iskup elektroničkog novca preko distributera odnosno pružanje platnih usluga institucije za elektronički novac iz druge države članice u Republici Hrvatskoj.

(6) Institucija za elektronički novac iz druge države članice može na području Republike Hrvatske započeti izdavati elektronički novac preko podružnice odnosno pružati platne usluge preko podružnice ili zastupnika nakon što su podružnica ili zastupnik upisani u registar koji vodi nadležno tijelo matične države članice.

(7) Institucija za elektronički novac iz druge države članice može započeti na području Republike Hrvatske distribuciju ili iskup elektroničkog novca preko distributera nakon što Hrvatska narodna banka zaprimi obavijest nadležnog tijela matične države članice u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/2055 o datumu započinjanja distribucije ili iskupa elektroničkog novca preko distributera.

(8) Hrvatska narodna banka ovlaštena je od institucije za elektronički novac iz druge države članice koja pruža platne usluge na području Republike Hrvatske putem zastupnika na temelju prava poslovnog nastana i koja ispunjava kriterije za imenovanje središnje kontaktne točke utvrđene regulatornim tehničkim standardima koje kao delegirani akt donosi Europska komisija na temelju članka 29. stavka 7. Direktive (EU) 2015/2366, a u vezi s člankom 29. stavkom 5. Direktive (EU) 2015/2366, zahtijevati imenovanje središnje kontaktne točke u Republici Hrvatskoj.

(9) Institucija za elektronički novac koja je u skladu sa stavkom 8. ovoga članka imenovala središnju kontaktnu točku dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(10) Imenovana središnja kontaktna točka dužna je obavljati zadaće utvrđene regulatornim tehničkim standardima iz stavka 8. ovoga članka.

(11) Svaki zastupnik institucije za elektronički novac iz druge države članice dužan je korisnike platnih usluga informirati o tome da platne usluge pruža u ime i za račun te institucije za elektronički novac kao njezin zastupnik.

(12) Suradnja i razmjena informacija između Hrvatske narodne banke i nadležnih tijela matičnih država članica u postupku notifikacije provode se u skladu s Uredbom (EU) br. 2017/2055.

POGLAVLJE II.   SURADNJA NADLEŽNIH TIJELA U NADZORU PRILIKOM PREKOGRANIČNOG IZDAVANJA ELEKTRONIČKOG NOVCA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA

Opće odredbe o suradnji u nadzoru prilikom prekograničnog izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga

Članak 84.

(1) Osim u svrhu i na način iz poglavlja I. ove glave, Hrvatska narodna banka surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica i u svrhu provođenja nadzora.

(2) Suradnja u svrhu provođenja nadzora odnosi se na:

1. nadzor nad primjenom odredbi nacionalnih propisa država članica kojima su prenesene glave II. i III. Direktive (EU) 2009/110/EZ od strane institucije za elektronički novac koja izdaje elektronički novac u drugoj državi članici odnosno od strane podružnice institucije za elektronički novac iz jedne države članice koja se nalazi na području druge države članice

2. nadzor nad primjenom odredbi nacionalnih propisa država članica kojima su prenesene glave III. i IV. Direktive (EU) 2015/2366 od strane institucije za elektronički novac koja pruža platne usluge u drugoj državi članici odnosno od strane podružnice ili zastupnika institucije za elektronički novac iz jedne države članice koji se nalaze na području druge države članice.

(3) Odredbe ove glave ne utječu na obveze Hrvatske narodne banke uređene propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a osobito ne na obveze u vezi s nadzorom i kontrolom primjene tih propisa.

Suradnja prilikom izravnog nadzora

Članak 85.

(1) Hrvatska narodna banka može obaviti izravni nadzor nad podružnicom ili zastupnikom institucije za elektronički novac osnovane u Republici Hrvatskoj koji se nalazi u drugoj državi članici nakon što prethodno obavijesti nadležno tijelo države članice domaćina.

(2) Hrvatska narodna banka može zatražiti od nadležnog tijela države članice domaćina da obavi izravni nadzor iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Kad institucija za elektronički novac osnovana u drugoj državi članici posluje na području Republike Hrvatske, nadležno tijelo matične države članice može:

1. obaviti izravni nadzor nad njezinim podružnicama, distributerima ili zastupnicima u Republici Hrvatskoj, nakon što prethodno o tome obavijesti Hrvatsku narodnu banku ili

2. zatražiti od Hrvatske narodne banke da obavi nadzor nad njezinim podružnicama odnosno nad njezinim distributerima ili zastupnicima.

(4) Ako je u slučaju iz stavka 3. točke 2. ovoga članka riječ o zahtjevu za obavljanje nadzora nad pružanjem platnih usluga kod zastupnika koji nisu pružatelji platnih usluga za čiji je nadzor prema zakonu kojim se uređuje platni promet nadležna Hrvatska narodna banka, Hrvatska narodna banka taj će zahtjev proslijediti Ministarstvu financija, Financijskom inspektoratu.

Drugi oblici suradnje nadležnih tijela prilikom prekograničnog izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga

Članak 86.

(1) Hrvatska narodna banka surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica i s njima razmjenjuje informacije u vezi s prekograničnim izdavanjem elektroničkog novca i pružanjem platnih usluga koje su bitne, ili koje su važne nadležnim tijelima država članica, osobito one koje se odnose na počinjenu nezakonitost ili sumnju na počinjenu nezakonitost od strane institucije za elektronički novac koja prekogranično izdaje elektronički novac odnosno pruža platne usluge.

(2) U okviru suradnje iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka drugom nadležnom tijelu:

1. na njegov zahtjev dostavlja sve informacije koje su važne tom nadležnom tijelu, a

2. na vlastitu inicijativu dostavlja sve bitne informacije, uključujući informacije o tome ispunjava li institucija za elektronički novac koja u matičnoj državi članici ima registrirano sjedište uvjet da joj se mjesto uprave nalazi na području matične države članice i da barem dio izdavanja elektroničkog novca obavlja i dio platnih usluga pruža na području matične države članice.

(3) Hrvatska narodna banka uzet će u obzir informacije koje joj nadležno tijelo druge države članice dostavi na vlastitu inicijativu te može nadležnom tijelu druge države članice uputiti zahtjev za dostavu informacija koje su važne za obavljanje nadzora prema ovom Zakonu.

(4) Suradnja i razmjena informacija između Hrvatske narodne banke i nadležnih tijela drugih država članica prilikom prekograničnog izdavanja elektroničkog novca odnosno prekograničnog pružanja platnih usluga odvija se u skladu s regulatornim tehničkim standardima koje kao delegirani akt donosi Europska komisija na temelju članka 29. stavka 7. Direktive (EU) 2015/2366, a u vezi s člankom 29. stavkom 6. Direktive 2015/2366.

(5) Hrvatska narodna banka provodi suradnju iz ovoga članka kao tijelo za kontakt u skladu s člankom 93. stavkom 2. ovoga Zakona kada je ta suradnja povezana s nadzorom primjene odredbi o obvezama informiranja korisnika platnih usluga te o pravima i obvezama u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga iz zakona kojim je uređen platni promet od strane institucija za elektronički novac osnovanih u drugim državama članicama koje posluju u Republici Hrvatskoj preko zastupnika koristeći se pravom na poslovni nastan, kad njihovi zastupnici koji se nalaze u Republici Hrvatskoj nisu ujedno i pružatelji platnih usluga za čiji je nadzor prema zakonu kojim se uređuje platni promet nadležna Hrvatska narodna banka.

(6) Na suradnju iz stavka 5. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka od 1. do 4. ovoga članka, s tim da Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija, Financijski inspektorat, razmjenjuju međusobno sve informacije potrebne radi provođenja prekogranične suradnje s nadležnim tijelima drugih država članica iz ove glave.

Donošenje mjera u slučaju prekograničnog izdavanja elektroničkog novca preko podružnice, distribucije i iskupa elektroničkog novca preko distributera i pružanja platnih usluga preko podružnice ili zastupnika

Članak 87.

(1) Kad Hrvatska narodna banka primi obavijest od nadležnog tijela države članice domaćina da institucija za elektronički novac osnovana u Republici Hrvatskoj koja na području te države članice domaćina izdaje elektronički novac preko podružnice ili obavlja distribuciju i/ili iskup elektroničkog novca preko distributera ne posluje u skladu s odredbama glave II. Direktive (EU) 2009/110/EZ ili da krši odredbe nacionalnih propisa kojima se u toj državi članici prenose odredbe glave III. Direktive (EU) 2009/110/EZ, ako zaprimljene informacije ocijeni osnovanima, Hrvatska narodna banka poduzet će bez odgađanja odgovarajuće mjere u skladu sa svojim ovlastima iz ovoga Zakona, kako bi se osiguralo da institucija za elektronički novac ispravi utvrđene nezakonitosti odnosno nepravilnosti.

(2) Kad Hrvatska narodna banka primi obavijest od nadležnog tijela države članice domaćina da institucija za elektronički novac osnovana u Republici Hrvatskoj koja pruža platne usluge na području te države članice domaćina preko zastupnika ili podružnice krši odredbe nacionalnih propisa kojima se u toj državi članici prenose odredbe glava III. ili IV. Direktive (EU) 2015/2366, ako zaprimljene informacije ocijeni osnovanima, Hrvatska narodna banka poduzet će bez odgađanja odgovarajuće mjere u skladu sa svojim ovlastima iz ovoga Zakona, kako bi se osiguralo da institucija za elektronički novac ispravi utvrđene nezakonitosti odnosno nepravilnosti.

(3) Hrvatska narodna banka o poduzetim mjerama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka bez odgađanja obavještava nadležno tijelo države članice domaćina i nadležna tijela svih drugih država članica na koje bi se to moglo odnositi.

(4) Kad Hrvatska narodna banka sazna da prilikom prekograničnog izdavanja elektroničkog novca preko podružnice ili prilikom distribucije i/ili iskupa elektroničkog novca preko distributera institucija za elektronički novac iz druge države članice u Republici Hrvatskoj ne posluje u skladu s odredbama glave II. Direktive (EU) 2009/110/EZ ili da taj distributer ili podružnica institucije iz druge države članice krši odredbe glava II. i III. ovoga Zakona, o tome bez odgađanja obavješćuje nadležno tijelo matične države članice sa svrhom da to nadležno tijelo poduzme odgovarajuće mjere prema toj instituciji za elektronički novac.

(5) Kad Hrvatska narodna banka sazna da prilikom prekograničnog pružanja platnih usluga u Republici Hrvatskoj preko podružnice ili zastupnika koji je ujedno i pružatelj platnih usluga za čiji je nadzor prema zakonu kojim se uređuje platni promet nadležna Hrvatska narodna banka ta podružnica ili zastupnik institucije za elektronički novac iz druge države članice krši odredbe o obvezama informiranja korisnika platnih usluga te o pravima i obvezama u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga iz zakona kojim se uređuje platni promet, o tome bez odgađanja obavješćuje nadležno tijelo matične države članice sa svrhom da to nadležno tijelo poduzme odgovarajuće mjere prema toj instituciji za elektronički novac.

(6) Kad Ministarstvo financija, Financijski inspektorat sazna da prilikom prekograničnog pružanja platnih usluga u Republici Hrvatskoj preko zastupnika koji nije ujedno i pružatelj platnih usluga, za čiji je nadzor prema zakonu kojim se uređuje platni promet nadležna Hrvatska narodna banka, taj zastupnik institucije za elektronički novac iz druge države članice krši odredbe o obvezama informiranja korisnika platnih usluga te o pravima i obvezama u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga iz zakona kojim se uređuje platni promet, o tome bez odgađanja obavješćuje Hrvatsku narodnu banku.

(7) Hrvatska narodna banka obavijest iz stavka 6. ovoga članka prosljeđuje nadležnom tijelu matične države članice sa svrhom da to nadležno tijelo poduzme odgovarajuće mjere prema toj instituciji za elektronički novac.

Preventivne mjere

Članak 88.

(1) U slučaju prekograničnog izdavanja elektroničkog novca preko podružnice, distribucije i/ili iskupa elektroničkog novca preko distributera odnosno pružanja platnih usluga preko podružnice ili zastupnika institucije za elektronički novac iz druge države članice u Republici Hrvatskoj, Hrvatska narodna banka može nad tim zastupnicima koji su pružatelji platnih usluga za čiji je nadzor prema zakonu kojim se uređuje platni promet nadležna Hrvatska narodna banka i nad tim podružnicama i distributerima, iznimno i u očekivanju mjera nadležnih tijela matične države članice u okviru suradnje iz ove glave, poduzeti preventivne mjere samo ako je to potrebno radi hitne zaštite imatelja elektroničkog novca ili korisnika platnih usluga u Republici Hrvatskoj od ozbiljne prijetnje njihovim zajedničkim interesima.

(2) U slučaju prekograničnog pružanja platnih usluga institucije za elektronički novac iz druge države članice preko zastupnika u Republici Hrvatskoj Ministarstvo financija, Financijski inspektorat može nad tim zastupnicima, koji nisu pružatelji platnih usluga za čiji je nadzor prema zakonu kojim se uređuje platni promet nadležna Hrvatska narodna banka iznimno i u očekivanju mjera nadležnih tijela matične države članice u okviru suradnje iz ove glave, poduzeti preventivne mjere u skladu sa svojim ovlastima iz ovoga Zakona samo ako je to potrebno radi hitne zaštite korisnika platnih usluga u Republici Hrvatskoj od ozbiljne prijetnje njihovim zajedničkim interesima.

(3) Preventivne mjere iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti odgovarajuće i proporcionalne svrsi iz tih stavaka i ne smiju dovesti u povoljniji položaj imatelje elektroničkog novca odnosno korisnike platnih usluga te institucije za elektronički novac u Republici Hrvatskoj u odnosu na njezine imatelje elektroničkog novca odnosno korisnike platnih usluga u drugim državama članicama.

(4) Preventivne mjere iz stavaka 1. i 2. ovoga članka privremene su i Hrvatska narodna banka odnosno Ministarstvo financija, Financijski inspektorat ukida ih čim prestane ozbiljna prijetnja zajedničkim interesima imatelja elektroničkog novca odnosno zajedničkim interesima korisnika platnih usluga u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome je li prijetnja prestala uz pomoć nadležnih tijela matične države članice ili Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo ili u suradnji s njima u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1093/2010).

(5) Hrvatska narodna banka o izricanju mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i o razlozima njihova izricanja obavješćuje nadležno tijelo matične države članice i nadležno tijelo bilo koje druge države članice koje se to tiče, Europsku komisiju i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(6) Hrvatska narodna banka šalje obavijest iz stavka 5. ovoga članka, ako je to moguće, unaprijed, a najkasnije odmah po izricanju preventivnih mjera od strane Hrvatske narodne banke odnosno Ministarstva financija, Financijskog inspektorata.

Rješavanje sporova između nadležnih tijela različitih država članica

Članak 89.

(1) Ako Hrvatska narodna banka smatra da u vezi s određenim pitanjem prekogranična suradnja s nadležnim tijelima druge države članice nije u skladu s uvjetima utvrđenima odredbama ove glave, može se obratiti Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo i zatražiti njegovu pomoć u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

(2) Hrvatska narodna banka odgađa donošenje svojih odluka do rješenja u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

 

GLAVA VI.   NADZOR NAD DRUGIM IZDAVATELJIMA ELEKTRONIČKOG NOVCA I SURADNJA NADLEŽNIH TIJELA

Nadzor nad primjenom glava II. i III. ovoga Zakona od strane drugih izdavatelja elektroničkog novca

Članak 90.

Hrvatska narodna banka provodi nadzor nad primjenom odredbi glava II. i III. ovoga Zakona od strane izdavatelja elektroničkog novca iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, i to u skladu s odredbama zakona kojim je uređeno poslovanje kreditnih institucija.

Dodatne nadzorne ovlasti

Članak 91.

(1) Ako Hrvatska narodna banka iz informacija koje sazna pri izvršavanju zadataka iz svoje nadležnosti utvrdi da postoje okolnosti koje upućuju da izdavanje elektroničkog novca obavljaju osobe koje nisu osobe iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, o tome će bez odgađanja izvijestiti državno odvjetništvo ili neko drugo nadležno tijelo.

(2) Hrvatska narodna banka pružit će tijelima iz stavka 1. ovoga članka, na njihov zahtjev, stručno mišljenje vezano za utvrđivanje činjeničnog stanja o izdavanju elektroničkog novca i okolnostima navedenima u stavku 1. ovoga članka.

(3) Ako je u okviru postupka koji se provodi na temelju stavka 1. ovoga članka potrebna suradnja s tijelima iz drugih država članica, Hrvatska narodna banka je tijelo Republike Hrvatske za kontakt sa središnjim bankama drugih država članica ili drugim nadležnim tijelima drugih država članica, Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i Europskom središnjom bankom.

Suradnja i razmjena informacija između nadležnih tijela Republike Hrvatske

Članak 92.

(1) Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat i druga nadležna tijela u Republici Hrvatskoj međusobno surađuju i razmjenjuju informacije kad god je takva suradnja i razmjena informacija propisana ovim ili posebnim zakonom te na zahtjev pojedinog nadležnog tijela dostavljaju tom tijelu sve informacije koje su mu potrebne u provođenju nadzora, u postupku izdavanja odobrenja ili pri odlučivanju o drugim pojedinačnim zahtjevima iz njegove nadležnosti.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su međusobno razmjenjivati obavijesti o oduzimanju odobrenja, nezakonitostima i nepravilnostima koje utvrde tijekom obavljanja nadzora ako su ti nalazi bitni za rad toga drugog tijela.

(3) Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija, Financijski inspektorat, razmjenjuju sve informacije radi provođenja prekogranične suradnje s nadležnim tijelima drugih država članica iz glave V. ovoga Zakona.

(4) Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija, Financijski inspektorat, razmjenjuju informacije s drugim tijelima Republike Hrvatske nadležnima za nadzor primjene drugih propisa Republike Hrvatske ili propisa Europske unije od strane izdavatelja elektroničkog novca, kao što su propisi kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, zaštita osobnih podataka i slično.

(5) Dostavljanje informacija i obavijesti iz stavaka od 1. do 4. ovoga članka ne smatra se kršenjem obveze čuvanja povjerljivih podataka.

(6) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka koje primi informacije i obavijesti u skladu s ovim člankom dužno ih je čuvati kao povjerljive i može se njima koristiti samo u svrhu za koju su mu dostavljeni, a dostupnima trećima može ih učiniti samo uz suglasnost nadležnog tijela koje mu ih je dostavilo ili kad je to propisano posebnim zakonom.

(7) Hrvatska narodna banka pružit će tijelu iz stavka 3. ovoga članka, na njegov zahtjev, stručnu pomoć i suradnju koje su mu potrebne u provođenju zadataka iz članka 47. stavka 5., 85. stavka 4., 87. stavka 6. i 88. stavka 2. ovoga Zakona.

(8) Hrvatska narodna banka prema potrebi i u suradnji s Ministarstvom financija, Financijskim inspektoratom, izrađuje podloge za procjenu rizika koji proizlaze iz izdavanja elektroničkog novca iz članka 91. stavka 1. ovoga Zakona.

Suradnja i razmjena informacija nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima drugih država članica i tijelima Europske unije

Članak 93.

(1) Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija, Financijski inspektorat, surađuju s nadležnim tijelima drugih država članica i, prema potrebi, s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo, i drugim odgovarajućim nadležnim tijelima u Europskoj uniji i u drugim državama članicama u skladu s pravnim aktima Europske unije i propisima Republike Hrvatske.

(2) Hrvatska narodna banka ujedno je tijelo Republike Hrvatske za kontakt s tijelima drugih država članica i drugim nadležnim tijelima u Europskoj uniji iz ovoga članka.

(3) Hrvatska narodna banka surađuje i s Europskom središnjom bankom i sa središnjim bankama drugih država članica u skladu s pravnim aktima Europske unije i propisima Republike Hrvatske.

(4) Hrvatska narodna banka razmjenjuje informacije:

1. s tijelima drugih država članica nadležnima za izdavanje odobrenja i nadzor nad institucijama za elektronički novac u skladu s ovim Zakonom

2. s Europskom središnjom bankom i središnjim bankama država članica u njihovu svojstvu monetarnih i nadzornih vlasti te, prema potrebi, s drugim javnim tijelima odgovornima za nadzor nad platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata i

3. s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo.

(5) Hrvatska narodna banka razmjenjuje informacije s drugim tijelima država članica nadležnima za nadzor primjene propisa Europske unije od strane izdavatelja elektroničkog novca, kao što su propisi kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Tajnost podataka

Članak 94.

(1) Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija, Financijski inspektorat, dužni su čuvati tajnost svih podataka koje su saznali obavljajući svoje ovlasti i dužnosti na temelju ovoga Zakona te ih ne smiju otkriti drugim osobama i tijelima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sljedeće davanje podataka nije povreda čuvanja tajnosti:

1. davanje podataka u agregiranom obliku iz kojih nije moguće utvrditi osobne ili poslovne podatke

2. davanje podataka u slučajevima i na način predviđen ovim Zakonom

3. dostavljanje podataka za potrebe provođenja kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta, državno odvjetništvo ili Ministarstvo unutarnjih poslova ako mu je to pisanim putem naložilo državno odvjetništvo ili to pisanim putem zatraži tijelo iz druge države članice ovlašteno u kaznenom postupku

4. razmjenjivanje podataka u skladu s drugim zakonima

5. razmjenjivanje podataka u skladu s pravnim aktima Europske unije.

(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na sve fizičke osobe koje u bilo kojem svojstvu rade ili su radile u nadležnim tijelima iz stavka 1. ovoga članka te na revizore i stručne osobe koji obavljaju ili su obavljali poslove po nalogu tih nadležnih tijela.

(4) Sve osobe, tijela i njihovi zaposlenici koji su na temelju stavka 2. točaka od 2. do 4. ovoga članka primili podatke iz stavka 1. ovoga članka dužni su se njima koristiti isključivo u svrhu za koju su dani te ih ne smiju priopćiti ili učiniti dostupnima trećim osobama, osim u slučajevima propisanima zakonom.

Obavješćivanje Europske komisije

Članak 95.

(1) Hrvatska narodna banka obavještavat će Europsku komisiju o svim izdanim odobrenjima za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države.

(2) Hrvatska narodna banka obavještavat će Europsku komisiju o broju malih institucija za elektronički novac registriranih u Repub­lici Hrvatskoj i o ukupnom iznosu neiskorištenoga elektroničkog novca malih institucija za elektronički novac na godišnjoj razini sa stanjem na dan 31. prosinca svake godine.

 

GLAVA VII.   NAČIN I POSTUPAK ODLUČIVANJA HRVATSKE NARODNE BANKE

Povrat u prijašnje stanje

Članak 96.

U upravnom postupku koji vodi Hrvatska narodna banka nije moguće zahtijevati povrat u prijašnje stanje.

Rješenje

Članak 97.

(1) Rješenja koja o pitanjima iz svoje nadležnosti donosi Hrvatska narodna banka moraju biti u pisanom obliku i obrazložena.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor.

Odgovornost za štetu

Članak 98.

Zaposlenici Hrvatske narodne banke ili bilo koja osoba koju je ovlastila Hrvatska narodna banka ne odgovaraju za štetu koja nastane pri obavljanju dužnosti u okviru ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, osim ako se dokaže da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Rokovi

Članak 99.

Povodom zahtjeva podnesenog u postupku kojeg vodi na temelju ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka rješenje donosi i dostavlja podnositelju zahtjeva u roku od tri mjeseca od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

 

GLAVA VIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE

Teži prekršaji izdavatelja elektroničkog novca

Članak 100. (NN 114/22)

(1) Za prekršaje iz stavka 2. ovoga članka odgovaraju sljedeći izdavatelji elektroničkog novca:

1. kreditna institucija, institucija za elektronički novac i mala institucija za elektronički novac osnovane u Republici Hrvatskoj

2. podružnica u Republici Hrvatskoj kreditne institucije osnovane u drugoj državi članici ili trećoj državi

3. podružnica u Republici Hrvatskoj institucije za elektronički novac osnovane u drugoj državi članici ili trećoj državi

4. Hrvatska narodna banka kada ne djeluje u svojstvu monetarne ili druge javne vlasti.

(2) Za prekršaj kaznit će se izdavatelj elektroničkog novca iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 do 66.360,00 eura:

1. ako ne izda elektronički novac nakon primitka novčanih sredstava ili ako izda elektronički novac u vrijednosti koja nije jednaka primljenoj novčanoj vrijednosti (članak 7. stavak 1.)

2. ako ne iskupi novčanu vrijednost elektroničkog novca po nominalnoj vrijednosti odmah nakon primitka zahtjeva imatelja elektroničkog novca (članak 7. stavak 2.)

3. ako u ugovoru s imateljem elektroničkog novca nisu jasno navedeni uvjeti iskupljivosti elektroničkog novca, uključujući i sve pripadajuće naknade (članak 7. stavak 3.)

4. ako potencijalnom imatelju elektroničkog novca ne da informacije o uvjetima iskupljivosti elektroničkog novca, uključujući i o svim pripadajućim naknadama prije sklapanja ugovora o izdavanju elektroničkog novca (članak 7. stavak 5.)

5. ako imatelju elektroničkog novca naplati naknadu za iskup elektroničkog novca protivno članku 7. stavcima 6. i 7. ovoga Zakona

6. ako ne iskupi elektronički novac u skladu sa zahtjevom podnesenim u skladu s člankom 7. stavkom 8. ovoga Zakona

7. ako na zahtjev imatelja elektroničkog novca za iskup podnesen na dan prestanka ugovora o izdavanju elektroničkog novca ili nakon prestanka ugovora ne iskupi novčanu vrijednost elektroničkog novca u cijelosti (članak 7. stavak 9.)

8. ako kao izdavatelj elektroničkog novca iz članka 5. stavka 1. točke 2. podtočke a) i točke 3. ovoga Zakona koji obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona u slučaju kad nije unaprijed poznato koliki se dio novčanih sredstava upotrebljava kao elektronički novac, na zahtjev imatelja elektroničkog novca za iskup podnesen na dan prestanka ugovora o izdavanju elektroničkog novca ili u razdoblju od godine dana od dana prestanka ugovora ne iskupi novčanu vrijednost elektroničkog novca u cijelosti (članak 7. stavak 10.)

9. ako za držanje elektroničkog novca kroz vremensko razdoblje imatelju elektroničkog novca plati kamatu ili da bilo koju drugu imovinsku korist (članak 8.).

(3) Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 6630,00 eura i:

1. odgovorna osoba iz uprave izdavatelja elektroničkog novca iz stavka 1. točke 1. ovoga članka odnosno odgovorni izvršni direktor ako izdavatelj elektroničkog novca ima upravni odbor odnosno kad institucija za elektronički novac ili mala institucija za elektronički novac osim izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za izdavanje elektroničkog novca

2. osoba odgovorna za poslovanje podružnice iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka i

3. odgovorna osoba izdavatelja elektroničkog novca iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.

(4) Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka počinjen pri izdavanju elektroničkog novca od strane Republike Hrvatske ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave kada djeluje u svojstvu javne vlasti kaznit će se odgovorna osoba novčanom kaznom iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Za prekršaj iz stavka 2. točaka 2. i od 4. do 8. ovoga članka kaznit će se:

1. novčanom kaznom od 6630,00 do 66.360,00 eura distributer u Republici Hrvatskoj institucije za elektronički novac osnovane u drugoj državi članici postavljen na temelju prava na poslovni nastan koji je pravna osoba

2. novčanom kaznom od 3310,00 do 33.180,00 eura distributer u Republici Hrvatskoj institucije za elektronički novac osnovane u drugoj državi članici postavljen na temelju prava na poslovni nastan koji je trgovac pojedinac, obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(6) Novčanom kaznom od 660,00 do 6630,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba distributera iz stavka 5. točke 1. ovoga članka.

Lakši prekršaji izdavatelja elektroničkog novca

Članak 101. (NN 114/22)

(1) Izdavatelj elektroničkog novca iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3310,00 do 33.180,00 eura:

1. ako kao obveznik izvješćivanja o izdavanju, distribuciji i iskupu elektroničkog novca i prijevarama u odnosu na izdavanje, distribuciju i iskup ne izvijesti Hrvatsku narodnu banku sa sadržajem, na način i u rokovima propisanima podzakonskim propisima donesenim na temelju članka 6. stavaka 8. i 9. ovoga Zakona (članak 6. stavak 3.)

2. ako imatelju elektroničkog novca ne dostavi konačni odgovor na njegov prigovor u skladu s člankom 9. stavcima 2., 3. i 4. ovoga Zakona

3. ako imatelju elektroničkog novca dostavi privremeni odgovor koji nije u skladu s člankom 9. stavkom 3. ovoga Zakona

4. ako ne izradi, ne primjenjuje i ne učini dostupnima procedure za rješavanje prigovora imatelja elektroničkog novca u skladu s člankom 9. stavkom 5. ovoga Zakona

5. ako na poziv Hrvatske narodne banke ne dostavi očitovanje i potrebne dokaze u roku određenom u pozivu (članak 10. stavak 3.)

6. ako imatelju elektroničkog novca koji je potrošač ne da informaciju u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, i to na jasan, razumljiv i lako dostupan način u svojim poslovnicama i na svojim internetskim stranicama (članak 11. stavci od 1. do 3.)

7. ako protivno članku 11. stavku 5. ovoga Zakona odbije sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja spora pred tijelom koje je sam odredio.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 3980,00 eura i:

1. odgovorna osoba iz uprave izdavatelja elektroničkog novca iz članka 100. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona odnosno odgovorni izvršni direktor ako taj izdavatelj ima upravni odbor odnosno kad institucija za elektronički novac ili mala institucija za elektronički novac osim izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za izdavanje elektroničkog novca

2. osoba odgovorna za poslovanje podružnice iz članka 100. stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona i

3. odgovorna osoba izdavatelja elektroničkog novca iz članka 100. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen pri izdavanju elektroničkog novca od strane Republike Hrvatske ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave kada djeluje u svojstvu javne vlasti kaznit će se odgovorna osoba novčanom kaznom iz stavka 2. ovoga članka.

Prekršaji drugih osoba

Članak 102. (NN 114/22)

(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 66.360,00 eura:

1. ako izdaje elektronički novac suprotno odredbi članka 5. stavka 2. ovoga Zakona

2. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o namjeri prvog, daljnjeg ili novog stjecanja kvalificiranog udjela u skladu s člankom 29. stavcima 1., 2. ili 6. ovoga Zakona

3. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o okolnosti da stjecanje kvalificiranog udjela nije dovršeno u skladu s člankom 29. stavkom 4. ovoga Zakona

4. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o namjeri raspolaganja kvalificiranim udjelom u skladu s člankom 29. stavkom 5. ovoga Zakona

5. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o planiranoj statusnoj promjeni u skladu s člankom 29. stavkom 7. ovoga Zakona

6. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o ostvarenom stjecanju kvalificiranog udjela u skladu s člankom 29. stavkom 8. ovoga Zakona

7. ako kao neposredni stjecatelj ne postupi prema rješenju Hrvatske narodne banke kojim se nalaže prodaja stečenih dionica odnosno poslovnih udjela (članak 31. stavak 5. točka 2.)

8. ako kao posredni stjecatelj ne postupi prema rješenju Hrvatske narodne banke kojim se nalaže smanjenje stečenoga posrednoga kvalificiranog udjela (članak 31. stavak 12.)

9. ako kao neposredni stjecatelj na zahtjev Hrvatske narodne banke iz članka 32. stavka 3. ovoga Zakona ne dostavi tražene informacije i dokumentaciju u zadanom roku

10. ako kao posredni stjecatelj na zahtjev Hrvatske narodne banke iz članka 32. stavka 9. ovoga Zakona ne dostavi tražene informacije i dokumentaciju u zadanom roku

11. ako ne postupi po naknadnom zahtjevu Hrvatske narodne banke iz članka 33. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 6630,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka koji počini fizička osoba trgovac pojedinac, obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3310,00 do 33.180,00 eura.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka koji počini fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 6630,00 eura.

Prekršaji institucije za elektronički novac i male institucije za elektronički novac osnovanih u Republici Hrvatskoj

Članak 103. (NN 114/22)

(1) Za prekršaj kaznit će se institucija za elektronički novac osnovana u Republici Hrvatskoj novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 66.360,00 eura:

1. ako pruža platne usluge izvan granica rješenja izdanih prema odredbama ovoga Zakona (članak 5. stavak 4. ovoga Zakona u vezi s člankom 12. stavkom 3.)

2. ako protivno članku 12. stavku 6. ovoga Zakona počne izdavati elektronički novac prije upisa te djelatnosti u sudski registar

3. ako protivno članku 12. stavku 7. ovoga Zakona počne pružati platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca prije upisa te djelatnosti u sudski registar

4. ako protivno članku 27. stavku 1. ovoga Zakona izdaje elektronički novac preko zastupnika

5. ako protivno članku 27. stavku 14. ovoga Zakona pruža platne usluge preko zastupnika u Republici Hrvatskoj prije nego što je zastupnik upisan u registar iz članka 28. ovoga Zakona

6. ako protivno članku 27. stavku 15. ovoga Zakona nastavi s pružanjem platnih usluga u Republici Hrvatskoj preko zastupnika

7. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku u skladu s člankom 27. stavkom 16. ovoga Zakona

8. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o namjeri obavljanja distribucije i/ili iskupa elektroničkog novca preko distributera u skladu s člankom 27. stavkom 18. ovoga Zakona

9. ako protivno rješenju Hrvatske narodne banke iz članka 27. stavka 20. ovoga Zakona obavlja distribuciju i/ili iskup elektroničkog novca preko distributera (članak 27. stavak 22.)

10. ako protivno članku 31. stavku 11. ovoga Zakona ne osigura da stjecatelj kvalificiranog udjela, kojem je Hrvatska narodna banka rješenjem zabranila ostvarivanje prava glasa iz određenog dijela udjela koji je stekao, ne ostvaruje pravo glasa na temelju tako stečenog dijela udjela

11. ako protivno članku 31. stavku 11. ovoga Zakona ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o tome da stjecatelj, kojem je Hrvatska narodna banka rješenjem zabranila ostvarivanje prava glasa iz određenog dijela udjela koji je stekao, ne ostvaruje pravo glasa na temelju tako stečenog dijela udjela

12. ako ne održava visinu regulatornoga kapitala u skladu s člankom 34. stavcima 2., 3. i 4. ovoga Zakona

13. ako ne izvrši ispravak u skladu s nalogom Hrvatske narodne banke danim na temelju članka 34. stavka 8. ovoga Zakona

14. ako za djelatnost pružanja platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca ne održava regulatorni kapital u visini izračunanoj na način određen propisima o platnom prometu za izračun regulatornoga kapitala institucije za platni promet (članak 34. stavak 9.)

15. ako u izračun regulatornoga kapitala uračunava stavke koje se uključuju u izračun drugoga propisanoga regulatornoga kapitala protivno članku 34. stavku 10. ovoga Zakona

16. ako ne izračuna regulatorni kapital za djelatnost izdavanja elektroničkog novca u skladu s podzakonskim propisom iz članka 34. stavka 12. ovoga Zakona kojim se utvrđuju karakteristike i vrste stavki koje se uključuju u izračun regulatornog kapitala te način i obujam u kojem se pojedinačne stavke uključuju u izračun regulatornog kapitala

17. ako ne zaštiti novčana sredstva primljena od imatelja elektroničkog novca u zamjenu za izdani elektronički novac u visini iznosa neiskorištenoga elektroničkog novca na način predviđen člankom 35. stavkom 1. ovoga Zakona

18. ako iznos izdanoga neiskorištenoga elektroničkog novca ne izračunava u rokovima i na način predviđen člankom 35. stavcima 2., 3., 6. i 7. ovoga Zakona

19. ako novčana sredstva imatelja elektroničkog novca primljena u zamjenu za izdani elektronički novac ne vodi i ne štiti u skladu s člankom 35. stavkom 4. ovoga Zakona

20. ako ne izvrši ispravak u skladu s nalogom Hrvatske narodne banke danim na temelju članka 35. stavka 8. ovoga Zakona

21. ako novčana sredstva koja zaprimi od korisnika platnih usluga za platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca ne zaštiti u skladu s podzakonskim propisom o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga institucije za platni promet (članak 35. stavak 9.)

22. ako kao institucija za elektronički novac koja pruža platne usluge iz članka 3. stavka 2. točke 7. ili točke 8. ovoga Zakona nema osiguranje od profesionalne odgovornosti niti drugu usporedivu garanciju u skladu s člankom 36. ovoga Zakona

23. ako novčana sredstva koja primi od imatelja elektroničkog novca ne zamijeni za elektronički novac bez odgađanja (članak 37.)

24. ako prima depozite ili druga povratna sredstva od javnosti protivno članku 38. stavku 1. ovoga Zakona

25. ako kao institucija za elektronički novac koja pruža platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca otvara i vodi račune za plaćanje kojima se ne koristi isključivo za platne transakcije (članak 39. stavak 1.)

26. ako kao institucija za elektronički novac koja pruža platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca odobrava kredite vezane uz pružanje tih platnih usluga protivno članku 40. stavku 1. ovoga Zakona

27. ako odobrava kredite iz novčanih sredstava primljenih u zamjenu za izdani elektronički novac protivno članku 40. stavku 2. ovoga Zakona

28. ako protivno članku 41. stavku 2. ovoga Zakona ne prikazuje odvojeno u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju računovodstvene podatke propisane podzakonskim propisom iz članka 41. stavka 3. ovoga Zakona

29. ako ne revidira godišnje financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje u skladu s člankom 43. stavkom 1. ovoga Zakona

30. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi izvješća iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona u roku propisanom člankom 43. stavkom 2. ovoga Zakona

31. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o namjeravanoj eksternalizaciji operativne aktivnosti izdavanja elektroničkog novca ili pružanja platnih usluga u skladu s člankom 44. stavkom 1. ovoga Zakona prije stupanja na snagu ugovora s pružateljem usluge eksternalizacije

32. ako u slučaju eksternalizacije materijalno značajne operativne aktivnosti u skladu s člankom 44. stavkom 2. ovoga Zakona Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi nacrt ugovora s pružateljem usluga eksternalizacije prije njegova stupanja na snagu te dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 44. stavaka od 4. do 7. ovoga Zakona

33. ako eksternalizira operativne aktivnosti protivno uvjetima iz članka 44. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona

34. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne osigura obavljanje izravnog nadzora na lokacijama pružatelja usluge eksternalizacije i pristup dokumentaciji i podacima u skladu s člankom 44. stavkom 6. ovoga Zakona

35. ako bez odgađanja ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o promjenama u eksternalizaciji operativnih aktivnosti u skladu s člankom 44. stavkom 8. ovoga Zakona

36. ako ne provodi provjere svojih podružnica i zastupnika u skladu s člankom 45. stavkom 3. ovoga Zakona

37. ako ne osigura da njezine podružnice informiraju imatelje elektroničkog novca i korisnike platnih usluga odnosno da njezini zastupnici informiraju korisnike platnih usluga o njihovu djelovanju u njezino ime i za njezin račun (članak 45. stavci 4. i 5.)

38. ako ne uspostavi ili ne provodi sustav upravljanja u skladu s člankom 46. ovoga Zakona

39. ako ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje izravnog nadzora na način i pod uvjetima propisanima člankom 48. stavcima 8. i 9. i člankom 49. ovoga Zakona

40. ako ne postupi prema rješenju Hrvatske narodne banke o nalaganju nadzornih mjera iz članka 52. ovoga Zakona

41. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku bez odgađanja o svim okolnostima iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona

42. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o namjeri izdavanja elektroničkog novca ili pružanja platnih usluga u trećoj državi preko podružnice u roku iz članka 56. stavka 3. ovoga Zakona

43. ako na zahtjev Hrvatske narodne banke u ostavljenom roku ne dostavi tražena izvješća i informacije (članak 56. stavak 4.)

44. ako protivno članku 82. stavku 1. ovoga Zakona ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o namjeri izdavanja elektroničkog novca i/ili pružanja platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca na području druge države članice

45. ako protivno članku 82. stavku 12. ovoga Zakona počne izdavati elektronički novac preko podružnice ili pružati platne usluge preko podružnice ili zastupnika u državi članici domaćinu prije upisa te podružnice ili zastupnika u registar iz članka 28. ovoga Zakona

46. ako protivno članku 82. stavku 14. ovoga Zakona ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o datumu započinjanja u državi članici domaćinu izdavanja elektroničkog novca preko podružnice, distribucije ili iskupa elektroničkog novca preko distributera ili pružanja platnih usluga preko podružnice ili zastupnika

47. ako protivno članku 82. stavku 17. ovoga Zakona započne u državi članici domaćinu neposredno izdavati elektronički novac ili pružati platne usluge ili započne u državi članici domaćinu obavljati distribuciju ili iskup elektroničkog novca preko distributera prije nego što od Hrvatske narodne banke dobije obavijest o završetku postupka notifikacije

48. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku u skladu s člankom 82. stavkom 18. ovoga Zakona

49. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku u skladu s člankom 82. stavkom 24. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave odnosno odgovorni izvršni direktor institucije za elektronički novac ako institucija za elektronički novac ima upravni odbor odnosno ako institucija za elektronički novac osim izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za izdavanje elektroničkog novca, novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 6630,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točaka od 2. do 11., od 17. do 21., 23., 24., 26., 27., te od 31. do 41. i 43. ovoga članka kaznit će se mala institucija za elektronički novac osnovana u Republici Hrvatskoj novčanom kaznom u iznosu od 4640,00 do 46.450,00 eura.

(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave odnosno odgovorni izvršni direktor male institucije za elektronički novac ako ima upravni odbor odnosno ako mala institucija za elektronički novac osim izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za izdavanje elektroničkog novca, novčanom kaznom u iznosu od 460,00 do 4640,00 eura.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. točaka od 17. do 19., 23., 24., 27., od 31. do 35., od 38. do 41. i 43. ovoga članka kaznit će se podružnica institucije za elektronički novac iz treće države novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 66.360,00 eura.

(6) Za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka kaznit će se i osoba odgovorna za vođenje poslova podružnice institucije za elektronički novac iz treće države novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 6630,00 eura.

Ostali prekršaji male institucije za elektronički novac

Članak 104. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 4640,00 do 46.450,00 eura kaznit će se mala institucija za elektronički novac osnovana u Republici Hrvatskoj:

1. ako pruža platne usluge za koje kao mala institucija za elektronički novac nije upisana u registar iz članka 28. ovoga Zakona (članak 5. stavak 4., u vezi s člankom 28. stavak 1. točka 4. i stavkom 2.)

2. ako izdaje elektronički novac ili pruža platne usluge izvan Republike Hrvatske (članak 57. stavak 3.)

3. ako kao mala institucija za elektronički novac koja je obveznik revidiranja godišnjih financijskih izvještaja Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi revidirane izvještaje u skladu s člankom 63. stavkom 1. ovoga Zakona

4. ako kao mala institucija za elektronički novac koja nije obveznik revidiranja godišnjih financijskih izvještaja Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi izvještaje u skladu s člankom 63. stavkom 2. ovoga Zakona

5. ako kao mala institucija za elektronički novac koja nije obveznik revidiranja godišnjih financijskih izvještaja na zahtjev Hrvatske narodne banke ne dostavi revidirano godišnje izvješće u skladu s člankom 63 stavkom 3. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave odnosno odgovorni izvršni direktor male institucije za elektronički novac ako ima upravni odbor odnosno ako mala institucija za elektronički novac osim izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga obavlja i drugu djelatnost, direktor odgovoran za izdavanje elektroničkog novca, novčanom kaznom u iznosu od 460,00 do 4640,00 eura.

Dodatni prekršaj odgovorne osobe institucije za elektronički novac i male institucije za elektronički novac osnovanih u Republici Hrvatskoj

Članak 105. (NN 114/22)

Za prekršaj kaznit će se član uprave institucije za elektronički novac i male institucije za elektronički novac odnosno izvršni direktor te institucije ako ona ima upravni odbor odnosno, ako ta institucija obavlja djelatnost iz članka 15. točke 4. ovoga Zakona, osoba odgovorna za vođenje poslova u vezi s izdavanjem elektroničkog novca i/ili platne usluge novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 6630,00 eura ako ne postupi po zahtjevu Hrvatske narodne banke postavljenom u skladu s člankom 48. stavkom 10. ovoga Zakona.

Ostali prekršaji podružnice institucije za elektronički novac iz treće države

Članak 106. (NN 114/22)

(1) Za prekršaj kaznit će se podružnica institucije za elektronički novac iz treće države novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 66.360,00 eura:

1. ako pruža platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca (članak 69. stavak 4.)

2. ako protivno članku 69. stavku 6. ovoga Zakona počne izdavati elektronički novac prije upisa te djelatnosti u sudski registar

3. ako izdaje elektronički novac izvan Republike Hrvatske (članak 69. stavak 7.)

4. ako obavlja djelatnost iz članka 15. točaka 2. i 4. ovoga Zakona (članak 69. stavak 8.)

5. ako bez odgađanja ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o okolnostima u skladu s člankom 76. stavkom 2. ili člankom 77. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i osoba odgovorna za vođenje poslova podružnice novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 6630,00 eura.

Prekršaji revizorskog društva i samostalnog revizora

Članak 107. (NN 114/22)

(1) Za prekršaj kaznit će se revizorsko društvo novčanom kaznom u iznosu od 5300,00 do 26.540,00 eura ako ne ispuni obveze iz članka 43. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba revizorskog društva novčanom kaznom od 530,00 do 2650,00 eura.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se samostalni revizor novčanom kaznom od 1320,00 do 2650,00 eura.

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka

Članak 108.

Prekršajni postupak u prvom stupnju za prekršaje propisane ovim Zakonom vodi Ministarstvo financija, Financijski inspektorat.

Objava odluka o prekršaju

Članak 109.

(1) Hrvatska narodna banka na svojim internetskim stranicama objavljuje izreke pravomoćnih odluka donesenih u prekršajnim postupcima koje je pokrenula Hrvatska narodna banka kao ovlašteni tužitelj, a kojima je izdavatelj elektroničkog novca ili odgovorna osoba izdavatelja elektroničkog novca proglašena krivom za prekršaj iz glava II. i III. ovoga Zakona. Uz izreku objavljuju se naziv tijela koje je donijelo odluku te broj i datum odluke.

(2) Hrvatska narodna banka može na svojim internetskim stranicama objaviti izreke pravomoćnih odluka donesenih u prekršajnim postupcima koje je pokrenula Hrvatska narodna banka kao ovlašteni tužitelj, a kojima je izdavatelj elektroničkog novca ili odgovorna osoba izdavatelja elektroničkog novca proglašena krivom za druge prekršaje iz ovoga Zakona. Uz izreku objavljuje se naziv tijela koje je donijelo odluku te broj i datum odluke.

(3) Hrvatska narodna banka može objaviti rješenje koje je donijela u izvršavanju svojih nadzornih ovlasti iz ovoga Zakona. Kad Hrvatska narodna banka objavi takvo rješenje, dužna je objaviti i odluku upravnog suda ako je protiv tog rješenja podnesena tužba.

(4) Podaci koji predstavljaju bankovnu tajnu ili su zaštićeni posebnim propisom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka izuzet će se od objave iz stavaka od 1. do 3. ovoga članka.

(5) Ako Hrvatska narodna banka ocijeni da bi objava iz stavka 1. ovoga članka mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili prouzročiti nerazmjernu štetu izdavatelju elektroničkog novca, anonimizirat će podatak o izdavatelju elektroničkog novca.

(6) Ako Hrvatska narodna banka ocijeni da bi objava iz stavka 1. ovoga članka mogla prouzročiti nerazmjernu štetu odgovornoj osobi izdavatelja elektroničkog novca, anonimizirat će podatak o odgovornoj osobi.

(7) Objave iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostaju na internetskim stranicama tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju, a objave iz stavka 3. ovoga članka tri godine od dana donošenja rješenja.

GLAVA IX.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje s odredbama ovoga Zakona

Članak 110.

(1) Institucije za elektronički novac kojima je izdano odobrenje za izdavanje elektroničkog novca na temelju Zakona o elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 139/10.) mogu izdavati elektronički novac i pružati platne usluge u skladu s izdanim odobrenjem do isteka roka od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Institucije za elektronički novac koje namjeravaju nastaviti izdavati elektronički novac i pružati platne usluge i nakon roka iz stavka 1. ovoga članka dužne su uskladiti se s odredbama ovoga Zakona i podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje takvo usklađivanje najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka institucije za elektronički novac dužne su dostaviti dokumentaciju iz članka 17. stavka 3. točaka 3., od 10. do 14. i 16. ovoga Zakona ako je već nisu dostavile Hrvatskoj narodnoj banci prije podnošenja tog zahtjeva.

(4) Hrvatska narodna banka može tijekom postupka povodom zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka zatražiti od institucije za elektronički novac dodatnu dokumentaciju i informacije u svrhu pojašnjenja koje ocijeni potrebnima za odlučivanje te, prema potrebi, naložiti instituciji za elektronički novac mjere koje treba poduzeti kako bi se uskladila s odredbama ovoga Zakona.

(5) Ako na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije te informacija i dokumentacije kojima raspolaže ocijeni da je institucija za elektronički novac usklađena s odredbama ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka donijet će rješenje kojim se utvrđuje provedeno usklađivanje i potvrđuje upis u registar institucija za elektronički novac.

(6) Ako institucija za elektronički novac ne podnese zahtjev u roku iz stavka 2. ovoga članka ili ako Hrvatska narodna banka na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije te informacija i dokumentacije kojima raspolaže ocijeni da institucija za elektronički novac nije usklađena s odredbama ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka će po isteku roka iz stavka 1. ovoga članka ukinuti rješenje kojim je instituciji za elektronički novac odobreno izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga i brisati instituciju iz registra institucija za elektronički novac.

(7) Upisi u registar i brisanja iz registra iz stavaka 5. i 6. ovoga članka odnose se na postojeći registar institucija za elektronički novac osnovan prema odredbama članka 75. Zakona o elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 139/10.), s time da će se taj registar uskladiti s odredbama članka 28. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(8) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka Hrvatska narodna banka obavijestit će nadležni trgovački sud o ukidanju rješenja kojim je instituciji za elektronički novac odobreno izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga, u svrhu brisanja djelatnosti izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga iz sudskog registra.

(9) Rješenje iz stavaka 5. i 6. ovoga članka Hrvatska narodna banka donijet će najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(10) Za usklađivanje s odredbama ovoga Zakona prema ovom članku ne naplaćuje se naknada koju Hrvatska narodna banka naplaćuje u skladu s podzakonskim propisom iz članka 17. stavka 13. ovoga Zakona.

(11) Institucija za elektronički novac iz stavka 1. ovoga članka kojoj je izdano odobrenje za pružanje platne usluge koja nije povezana s izdavanjem elektroničkog novca iz članka 2. točke 6. podtočke 7. Zakona o elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 139/10.), nakon stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja pružati platnu uslugu iz članka 3. stavka 2. točke 4. podtočke b) ovoga Zakona i dužna je zatražiti upis promjene djelatnosti u sudski registar.

6. Odluka o Registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca

Postupci započeti prije stupanja na snagu Zakona

Članak 111.

(1) Postupci koji su do stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti prema odredbama Zakona o elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 139/10.) dovršit će se prema odredbama tog Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, postupci izdavanja odobrenja za izdavanje elektroničkog novca pokrenuti prema odredbama Zakona o elektroničkom novcu (NN 139/10.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Podzakonski propisi Hrvatske narodne banke

Članak 112.

Hrvatska narodna banka donijet će u roku mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podzakonski propis iz članka 34. stavka 12. ovoga Zakona, u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podzakonski propis iz članka 28. stavka 9. ovoga Zakona, a u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podzakonske propise iz članka 6. stavaka 8. i 9., članka 17. stavka 13. i članka 41. stavka 3. ovoga Zakona.

Primjena važećih podzakonskih propisa

Članak 113.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 112. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi:

1. Odluka o registru institucija za platni promet i registrima institucija za elektronički novac (NN 15/11.)

2. Odluka o jamstvenom kapitalu institucija za elektronički novac (»Narodne novine«, br. 3/11.)

3. Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN 147/13. i 16/17.).

Prestanak važenja Zakona o institucijama za elektronički novac i podzakonskog propisa donesenog na temelju tog Zakona

Članak 114.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 139/10.) i Odluka o zaštiti novčanih sredstava imatelja elektroničkog novca (»Narodne novine«, br. 3/11.).

Stupanje na snagu

Članak 115.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/22

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

Copyright © Ante Borić