Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004

NN 127/13, 114/22

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L br. 55 od 28. 2. 2011. – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 181/2011.), izuzeća od njezine primjene, inspekcijski nadzor i odgovarajuće prekršajne odredbe.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovome Zakonu imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 181/2011.

 

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 3.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 181/2011 i dostavu izvješća Europskoj komisiji o njezinoj provedbi je ministarstvo nadležno za promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 181/2011 i ovoga Zakona provode inspektori cestovnog prometa i cesta Ministarstva.

Podnošenje i rješavanje prigovora putnika

Članak 5.

(1) Prigovore putnika u vezi s kršenjem odredbi Uredbe (EU) br. 181/2011 rješava prijevoznik kojem je putnik uložio prigovor.

(2) Ako prijevoznik nije riješio prigovor putnika u roku i na način utvrđen člankom 27. Uredbe (EU) br. 181/2011, putnik ima pravo izjaviti prigovor Ministarstvu.

(3) Ministarstvo će bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora, u pisanom obliku izvijestiti putnika o utvrđenom činjeničnom stanju i mjerama koje je povodom prigovora poduzelo.

(4) Putnik koji nije zadovoljan poduzetim mjerama ili nije u propisanom roku izviješten o poduzetim mjerama, može pokrenuti upravni spor.

 

III. IZUZEĆA OD PRIMJENE

Članak 6.

(1) Na unutarnji linijski prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj do 1. ožujka 2017. primjenjivat će se samo odredbe članka 4. stavka 2., članka 9., članka 10. stavka 1., članka 16. stavka 1. točke (b) i stavka 2., članka 17. stavka 1. i 2. te članaka 24. do 28. Uredbe (EU) br. 181/2011.

(2) Do 1. ožujka 2017. Uredba (EU) br. 181/2011. neće se primjenjivati na međunarodni linijski prijevoz putnika kod kojeg je u vozni red uključeno bar jedno stajalište izvan Europske unije.

(3) Do 1. ožujka 2018. prijevoznici su oslobođeni obveze osposobljavanja vozača prema sadržajima utvrđenim u točki a) Priloga II Uredbe (EU) br. 181/2011.

 

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe za prijevoznike

Članak 7. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj prijevoznik (pravna osoba ili fizička osoba obrtnik) koji obavlja djelatnost prijevoza putnika autobusima, ako:

1. ne utvrdi i ne primjenjuje ugovorne uvjete i tarife, bez izravne ili neizravne diskriminacije po osnovi nacionalnosti krajnjeg korisnika ili po mjestu poslovnog nastana prijevoznika, ili prodavatelja voznih karata na prodajnim mjestima unutar Unije (članak 4. stavak 2. Uredbe (EU) br. 181/2011)

2. odbije primiti rezervaciju, izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu osobi zbog invaliditeta ili smanjene pokretljivosti, ili takvu osobu odbije primiti u autobus (članak 9. stavak 1. Uredbe (EU) br. 181/2011)

3. osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću zaračuna dodatne troškove za izdavanje rezervacije ili vozne karte (članak 9. stavak 2. Uredbe (EU) br. 181/2011)

4. ne osigura naknadu za prouzročeni gubitak ili oštećenje invalidskih stolica te druge opreme za kretanje ili pomoćnih sredstava (članak 17. stavak 1. i 2. Uredbe (EU) br. 181/2011)

5. ne osigura putnicima odgovarajuće informacije o putovanju (članak 24. Uredbe (EU) br. 181/2011)

6. najkasnije do polaska ne osigura putnicima odgovarajuće i razumljive informacije o njihovim pravima (članak 25. Uredbe (EU) br. 181/2011)

7. ne osigura mehanizme za rješavanje prigovora (članak 26. i 27. Uredbe (EU) br. 181/2011).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 260,00 do 1320,00 eura i upravitelj prijevoza prijevoznika.

Prekršajne odredbe za prodavatelja karata

Članak 8. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik – prodavatelj karata ako:

1. ne utvrdi ugovorne uvjete i tarife bez izravne ili neizravne diskriminacije po osnovi nacionalnosti krajnjeg korisnika ili po mjestu poslovnog nastana prijevoznika, ili prodajnog mjesta unutar Unije (članak 4. stavak 2. Uredbe (EU) br. 181/2011).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura i odgovorna osoba prodavatelja karata.

Prekršajne odredbe za upravitelja autobusnih kolodvora

Članak 9. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 1980,00 eura kaznit će se za prekršaj upravitelj autobusnog kolodvora ako:

1. ne osigura naknadu za prouzročeni gubitak ili oštećenje invalidskih stolica te druge opreme za kretanje ili pomoćnih sredstava (članak 17. Uredbe (EU) br. 181/2011)

2. ne osigura putnicima odgovarajuće informacije o putovanju (članak 24. Uredbe (EU) br. 181/2011)

3. najkasnije do polaska ne osigura putnicima odgovarajuće i razumljive informacije o njihovim pravima (članak 25. Uredbe (EU) br. 181/2011).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura i odgovorna osoba upravitelja autobusnog kolodvora.

Prekršajne odredbe za organizatora putovanja

Članak 10. (NN 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 1980,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik – organizator putovanja ako:

1. odbije primiti rezervaciju, izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu osobi zbog invaliditeta ili smanjene pokretljivosti, ili takvu osobu odbije primiti u autobus (članak 9. stavak 1. Uredbe (EU) br. 181/2011)

2. osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću zaračuna dodatne troškove za izdavanje rezervacije ili vozne karte (članak 9. stavak 2. Uredbe (EU) br. 181/2011).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba organizatora putovanja.

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/22

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

Copyright © Ante Borić