Povezani zakoni

Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

NN 52/21

na snazi od 22.05.2021.

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće vezano uz organizaciju, provedbu i koordinaciju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, financiranje službenih kontrola, načine administrativne pomoći i suradnje, komunikacije i izvješćivanja, granične kontrolne postaje, kontrolne točke, ostale granične prijelaze i carinska mjesta za uvoz, daljnji prijevoz pošiljaka, pristojbe i naknade za službene kontrole, uređenje sustava službenih i referentnih laboratorija, uspostavljanje računalnog informacijskog sustava za upravljanje informacijama i podacima u vezi sa službenim kontrolama te prekršajne odredbe.

Veza s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba:

Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7. 4. 2017.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/625)

– Provedbene odluke Komisije 2011/884/EU od 22. prosinca 2011. o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetički modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/289/EZ (SL L 343, 23. 12. 2011.); (u daljnjem tekstu: Provedbena odluka (EU) 2011/884)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (SL L 261, 14. 10. 2019.), (»Uredba o IMSOC-u«); (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2122 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih kategorija životinja i robe izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, posebnih kontrola osobne prtljage putnika i malih pošiljaka robe koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 (SL L 321, 12. 12. 2019.); (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2122)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2126 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o posebnim službenim kontrolama određenih kategorija životinja i robe, mjerama koje je potrebno poduzeti nakon provedbe takvih kontrola te određenim kategorijama životinja i robe izuzetima od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama (SL L 321, 12. 12. 2019.); (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2126)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2130 оd 25. studenoga 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o postupcima koje je potrebno provesti tijekom i nakon provjera dokumentacije, provjera identiteta i fizičkih provjera životinja i robe koji podliježu službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama (SL L 321, 12. 12. 2019.); (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2130)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2124 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za službene kontrole pošiljaka životinja i robe u provozu, pretovaru i daljnjem prijevozu kroz Uniju (SL L 321, 12. 12. 2019.); (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2124)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2125 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o provedbi posebnih službenih kontrola drvene ambalaže, obavijesti o određenim pošiljkama i mjerama koje treba poduzeti u slučajevima neusklađenosti (SL L 321, 12. 12. 2019.); (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) br. 2019/2125).

Područje primjene

Članak 3.

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje na službene kontrole kojima se verificira usklađenost s uspostavljenim pravilima radi primjene zakonodavstva u područjima:

a) hrane i sigurnosti hrane, cjelovitosti i zdravstvene ispravnosti hrane u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane, uključujući pravila kojima je cilj osigurati poštene prakse u trgovini i zaštititi interese potrošača i informacije za potrošače, te proizvodnje i upotrebe materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom

b) namjernog uvođenja u okoliš genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMO) u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje

c) hrane za životinje i sigurnosti hrane za životinje u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane za životinje te upotrebe hrane za životinje, uključujući pravila kojima je cilj osigurati poštene prakse u trgovini i zaštititi zdravlje i interese potrošača te informacije za potrošače

d) zahtjeva u pogledu zdravlja životinja

e) sprječavanja rizika za zdravlje ljudi i životinja koji proizlaze iz nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda te njihova svođenja na najmanju moguću mjeru

f) zahtjeva u pogledu dobrobiti životinja

g) zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje

h) zahtjeva za stavljanje na tržište i uporabu sredstava za zaštitu bilja i održivu upotrebu pesticida, uz iznimku uređaja za primjenu pesticida

i) ekološke proizvodnje i označivanja ekoloških proizvoda

j) upotrebe zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta te označivanja njima

k) korištenja oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete i neobveznih izraza kvalitete.

(2) Ovaj se Zakon primjenjuje i na službene kontrole koje se provode radi verifikacije usklađenosti sa zahtjevima utvrđenim pravilima iz stavka 1. ovoga članka kada su ti zahtjevi primjenjivi na životinje i robu koji ulaze u Europsku uniju (u daljnjem tekstu: Unija) ili će biti izvezene iz Unije.

(3) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na službene kontrole za verifikaciju usklađenosti s:

– propisima navedenim u članku 1. stavku 4. Uredbe (EU) 2017/625 i

– pripremom i usluživanjem hrane u kućanstvu i svim oblicima zajednica (komune, samostani, posade brodova, udomitelji i sl.) koje same za sebe pripremaju hranu i time ne ostvaruju nikakvu dobit.

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u Uredbi (EU) 2017/625 i propisima iz članka 2. ovoga Zakona.

(2) U smislu ovoga Zakona pojam drvena ambalaža iz članka 77. stavka 1. točke d) Uredbe (EU) 2017/625 odgovara pojmu drveni materijal za pakiranje (u daljnjem tekstu: DMP) iz članaka 43. i 96. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/2031).

(3) Pojmovi vezani uz stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u članku 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 1107/2009).

(4) Referentni uzorak u smislu ovoga Zakona je uzorak potreban za provedbu daljnjeg ispitivanja ako se rezultati analize ili ispitivanja službenog uzorka razlikuju od rezultata analize ili ispitivanja stranke.

 

II. NADLEŽNOSTI

Nadležna tijela i opće obveze

Članak 5.

(1) Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona, uredbi i propisa iz članka 2. ovoga Zakona, provedbenih propisa donesenih na temelju Uredbe (EU) 2017/625, kao i ostalih propisa kojima su uređena područja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona jesu:

a) Državni inspektorat

b) ministarstvo nadležno za poljoprivredu

c) ministarstvo nadležno za zdravstvo

d) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)

e) Hrvatski šumarski institut.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članaka, za potrebe provedbe poglavlja V. Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona, Državni inspektorat surađuje s Ministarstvom financija, Carinskom upravom (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) i ministarstvom nadležnim za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: policijski službenici) u provođenju službenih kontrola kojima se verificira usklađenost s pravilima navedenim u ovom Zakonu.

(3) Nadležna tijela navedena u stavku 1. točkama a) i b) ovoga članka mogu povjeriti određene zadaće službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti iz svoje nadležnosti delegiranim tijelima te ovlastiti fizičke osobe za obavljanje drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa u skladu s odredbama članaka 28., 29., 31., 32. i 33. Uredbe (EU) 2017/625 te ovoga Zakona, a na način kako je uređeno propisima iz područja veterinarstva i poljoprivrede.

(4) Revizije delegiranih tijela i fizičkih osoba iz stavka 3. ovoga članka provode nadležna tijela za njihovo povjeravanje.

(5) Nadležna tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužna su osigurati provedbu službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u skladu s načelima i uvjetima iz članka 5. Uredbe (EU) 2017/625.

(6) Nadležna tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka osiguravaju transparentnost i povjerljivost službenih kontrola ili drugih službenih aktivnosti u skladu s člancima 8. i 11. Uredbe (EU) 2017/625.

(7) U slučajevima u kojima postoje mogući rizici za zdravlje ljudi, životinja ili bilja, ili za okoliš, a na temelju procjene vrste, ozbiljnosti i opsega takvih rizika, nadležna tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odlučuju o tome postoji li prevladavajući javni interes za otkrivanje informacija obuhvaćenih obvezom čuvanja profesionalne tajne iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625.

(8) Nadležna tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sklapaju Sporazum o suradnji kojim se:

− uređuju mehanizmi suradnje za osiguranje učinkovite i djelotvorne koordinacije u svrhu dosljedne i djelotvorne organizacije i provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u svim područjima primjene iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona u svrhu ispunjavanja obveza iz članka 4. Uredbe (EU) 2017/625

− uređuje organizacija službenih kontrola u području primjene iz članka 3. stavka 1. točaka d), i) do k) ovoga Zakona u svrhu provedbe ovoga Zakona, a na način kako je uređeno posebnim propisima iz područja veterinarstva i poljoprivrede.

Državni inspektorat

Članak 6.

(1) Državni inspektorat nadležan je za:

− provedbu službenih kontrola u svim područjima primjene iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, osim za provedbu službenih kontrola u području primjene iz članka 3. stavka 1. točke a) ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na higijenu i sigurnost hrane na registriranim ribarskim plovilima i na iskrcajnim mjestima

− organizaciju službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u područjima primjene iz članka 3. stavka 1. točaka a), b), c) i e) do h) ovoga Zakona, osim za organizaciju službenih kontrola u području primjene iz članka 3. stavka 1. točke a) ovoga Zakona, za što je nadležno tijelo ministarstvo nadležno za poljoprivredu u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkama 1. i 9. ovoga Zakona

− povjeravanje određenih zadaća službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima u skladu s člancima 29. i 31. Uredbe (EU) 2017/625 i propisom iz područja veterinarstva, i to za sljedeće poslove u području veterinarstva:

a) zadaci u poslovima kontrole dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse te postupaka vezanih uz primjenu načela koja se temelje na sustavu analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka u objektima pod nadležnošću veterinarske inspekcije

b) prikupljanje podataka o prehrambenom lancu

c) ante mortem pregled

d) kontrola postupanja u skladu s propisima o dobrobiti životinja

e) post mortem pregled

f) kontrola postupanja sa specificiranim rizičnim materijalima i ostalim nusproizvodima

g) uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje

h) uzorkovanje u svrhu monitoringa

i) kontrola sukladnosti s odredbama Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 853/2004) koje se odnose na primjenu identifikacijskih oznaka, kao i provjere sukladnosti s ostalim zahtjevima sljedivosti u objektima pod nadležnošću veterinarske inspekcije

j) službeno certificiranje

− ovlašćivanje fizičkih osoba za obavljanje drugih službenih aktivnosti u području primjene iz članka 3. stavka 1. točaka a), b), c) i e) do h) ovoga Zakona kao stručnih poslova od javnog interesa u skladu s člankom 31. Uredbe EU) 2017/625

− osiguravanje učinkovite i djelotvorne koordinacije te dosljednost i djelotvornost službenih kontrola koje provodi odnosno povjerava u skladu s odredbama ovoga Zakona

− provedbu inspekcijskih nadzora odnosno revizija delegiranih tijela i ovlaštenih fizičkih osoba koji provode određene zadaće iz podstavaka 3. i 4. ovoga stavka

− provedbu drugih službenih aktivnosti u područjima primjene iz članka 3. stavka 1. točaka a), b), c) i e) do h) ovoga Zakona

− osiguravanje komunikacije i izvješćivanja o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje provodi odnosno povjerava u skladu s odredbama ovoga Zakona

− izvješćivanje o provedbi službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u svrhu izrade godišnjeg izvješća

− vođenje Registra subjekata i objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije, osim za djelatnosti u poslovanju s predmetima i materijalima u dodiru s hranom u skladu s posebnim zakonom kojim je uređeno područje predmeta i materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom

− izradu godišnjih planova službenih kontrola, uključujući i koordinirane planove službenih kontrola u područjima iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona u skladu s podjelom nadležnosti za provedbu službenih kontrola iz članaka 14. do 19. ovoga Zakona

− izradu monitoring planova i planova uzorkovanja iz djelokruga sanitarne inspekcije i poljoprivredne inspekcije, osim izrade Nacionalnog programa praćenja ostataka pesticida u hrani i Programa monitoringa formulacija sredstava za zaštitu bilja

− izradu plana praćenja pošiljaka iz uvoza

− izradu i drugih planova, po potrebi, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/625 i njezinim provedbenim propisima te sukladno podjeli nadležnosti za provedbu službenih kontrola sukladno odredbama članaka 14. do 19. ovoga Zakona

− izradu općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i ministarstvom nadležnim za poljoprivredu

− izradu procedura u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2017/625 za provedbu službenih kontrola koje provodi odnosno povjerava u skladu s odredbama ovoga Zakona

− osiguravanje financiranja službenih kontrola koje provodi odnosno povjerava u skladu s odredbama ovoga Zakona, u skladu s člankom 78. Uredbe (EU) 2017/625 i člankom 62. ovoga Zakona

− službeno certificiranje u skladu s člancima 86. do 89. Uredbe (EU) 2017/625, osim kada je certificiranje povjereno delegiranim tijelima

− uspostavu sustava verifikacije u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/625

− provedbu inspekcijskog nadzora nad radom službenih i referentnih laboratorija

− obavljanje i drugih poslova u skladu s ovim Zakonom.

(2) Državni inspektorat:

− sudjeluje u izradi Višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola (u daljnjem tekstu: VNPSK) s ministarstvom nadležnim za poljoprivredu

− predstavlja kontaktnu točku za sljedeće komponente sustava IMSOC: iRASFF, EUROPHYT INTERCEPTION i TRACES u skladu s člankom 133. Uredbe (EU) 2017/625 i člankom 4. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715

− sudjeluje u pružanju svih oblika administrativne pomoći drugim državama članicama i trećim zemljama u skladu s glavom IV. Uredbe (EU) 2017/625 sukladno podjeli nadležnosti za provedbu službenih kontrola sukladno odredbama članaka 14. do 19. ovoga Zakona

− omogućuje nadležnim tijelima trećih zemalja, u suradnji s Komisijom, provedbu nadzora u skladu s člankom 124. Uredbe (EU) 2017/625.

Ministarstvo nadležno za poljoprivredu

Članak 7.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu nadležno je za:

− organizaciju i provedbu službenih kontrola iz članka 3. stavka 1. točke a) ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na higijenu i sigurnost hrane na registriranim ribarskim plovilima i na iskrcajnim mjestima

− organizaciju službenih kontrola u području primjene iz članka 3. stavka 1. točaka d), i), j) i k) ovoga Zakona u skladu sa Sporazumom iz članka 5. stavka 8. ovoga Zakona i posebnim propisima iz područja zdravlja životinja i poljoprivrede

− organizaciju i provedbu drugih službenih aktivnosti kako je određeno posebnim propisima iz područja hrane / primarne biljne proizvodnje, veterinarstva i biljnog zdravstva iz područja primjene iz članka 3. stavka 1. točaka d), i), j) i k) ovoga Zakona

− izradu monitoring planova, naputaka, uputa i programa nadziranja, kontrole, praćenja i iskorjenjivanja bolesti životinja, naputaka, programa i uputa iz područja ostataka pesticida

− planiranje, izradu, koordinaciju i izvješćivanje o provedbi Programa monitoringa formulacija sredstava za zaštitu bilja

− izradu vodiča i procedura vezano za provođenje drugih službenih aktivnosti

− vođenje upisnika iz područja sredstava za zaštitu bilja, upisnika odobrenih i registriranih objekata i subjekata iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane, upisnika odobrenih objekata za proizvodnju klica te središnjeg upisnika svih objekata i subjekata u poslovanju s hranom, upisnika iz područja biljnog zdravstva

− osiguravanje komunikacije i izvješćivanja o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje provodi odnosno povjerava u skladu s odredbama ovoga Zakona te izradu izvješća o provedbi monitoring planova i programa iz područja veterinarstva

− za područja primjene iz članka 3. stavka 1. točaka a), i), j) i k) ovoga Zakona organizira i povjerava određene zadaće službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima, i to za sljedeće poslove u području poljoprivrede:

a) zadaci u poslovima revizije i kontrole dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti hrane i hrane za životinje biljnog podrijetla te postupaka vezanih uz primjenu načela koja se temelje na sustavu analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka

b) potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete

c) potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete

d) potvrđivanje sukladnosti sa zahtjevima ekološke poljoprivredne proizvodnje i provođenje postupaka koji prethode izdavanju potvrdnica/certifikata za ekološke poljoprivredne proizvode

e) uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje

f) uzorkovanje u svrhu monitoringa

g) postupci koji prethode izdavanju potvrdnica/certifikata i povlačenju izdanih potvrdnica/certifikata:

− povjeravanje drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima u području primjene iz članka 3. stavka 1. točke d) ovoga Zakona u skladu s člancima 31., 32. i 33. Uredbe (EU) 2017/625 te u skladu s odredbama ovoga Zakona, a na način kako je uređeno posebnim propisom iz područja veterinarstva

− ovlašćivanje fizičkih osoba za obavljanje drugih službenih aktivnosti u području primjene iz članka 3. stavka 1. točke d) ovoga Zakona kao stručnih poslova od javnog interesa u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) 2017/625 te u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnim propisom iz područja veterinarstva

− provedbu nadzora odnosno revizija delegiranih tijela i ovlaštenih fizičkih osoba koji provode određene zadaće iz podstavaka 9., 10. i 11. ovoga stavka

− izradu kriznih planova u području zdravlja životinja u suradnji s Državnim inspektoratom te u slučaju zoonoza i s ministarstvom nadležnim za zdravstvo u skladu s posebnim propisom iz područja zdravlja životinja

− ovlašćivanje i ukidanje ovlaštenja službenih i referentnih laboratorija u skladu s člancima 43. i 44. ovoga Zakona

− izradu VNPSK-a u suradnji s nadležnim tijelima iz članka 5. ovoga Zakona

− izradu godišnjeg izvješća o provedbi službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u suradnji s nadležnim tijelima iz članka 5. ovoga Zakona

− reviziju službenih i referentnih laboratorija u skladu s člankom 39. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625

− izdavanje odobrenja za uvoz iz područja biljnog zdravstva

− osiguravanje financiranja službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koje provodi odnosno povjerava u skladu s odredbama ovoga Zakona te u skladu s člankom 78. Uredbe (EU) 2017/625 i člankom 62. ovoga Zakona

− izradu smjernica za izradu godišnjeg plana službenih kontrola u području primjene iz članka 3. stavka 1. točke d) ovoga Zakona

− unos, ažuriranje i validiranje podataka o registriranim i odobrenim subjektima i objektima u području svoje nadležnosti u sustavu IMSOC/TRACES

− obavljanje i drugih poslova u skladu s ovim Zakonom.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu:

− sudjeluje u postupku provedbe odobravanja objekata u skladu s propisima iz područja veterinarstva i u skladu s odredbom članka 73. ovoga Zakona

− surađuje s Državnim inspektoratom vezano za izradu godišnjih planova službenih kontrola u područjima iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona

− koordinira suradnju i predstavlja jedinstvenu kontaktnu točku za komunikaciju i izvješćivanje s Europskom komisijom (u daljnjem tekstu: Komisijom) i drugim državama članicama u vezi sa službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima u područjima primjene iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom b) Uredbe (EU) 2017/625

− predstavlja kontaktnu točku za sljedeće komponente sustava IMSOC: ADIS, EUROPHYT OUTBREAK u skladu s člankom 4. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715.

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

Članak 8.

Ministarstvo nadležno za zdravstvo nadležno je za:

– registraciju subjekata u poslovanju s predmetima i materijalima u dodiru s hranom u skladu s posebnim zakonom kojim je uređeno područje predmeta i materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom

– kvartalno izvješćivanje Državnog inspektorata o svim subjektima i prijavljenim djelatnostima uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom

– donošenje smjernica za program monitoringa hrane u skladu s politikama sigurnosti hrane za koju je nadležno u skladu s posebnim propisima iz područja hrane te smjernice za monitoring predmeta i materijala u dodiru s hranom

– ovlašćivanje i ukidanje ovlaštenja službenih i referentnih laboratorija za predmete i materijale u dodiru s hranom u skladu s posebnim propisom iz područja predmeta opće uporabe

– ovlašćivanje i ukidanje ovlaštenja službenih i referentnih laboratorija za GMO u skladu s posebnim propisom o GMO-u

– reviziju službenih i referentnih laboratorija koje je ovlastilo

– izvješćivanje Komisije u skladu s člankom 6. Provedbene odluke (EU) 2011/884

– izvješćivanje o provedbi drugih službenih aktivnosti u svrhu izrade godišnjeg izvješća

– obavljanje i drugih poslova u skladu s ovim Zakonom.

Agencija

Članak 9.

(1) Agencija:

− provodi službene kontrole i druge službene aktivnosti u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnim propisima kojima su uređena područja biljnog zdravstva, sredstava za zaštitu bilja, vina, jakih alkoholnih pića i aromatiziranih proizvoda na bazi vina

− izvješćuje o provedbi službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u svrhu izrade godišnjeg izvješća

− sudjeluje u izradi VNPSK-a s ministarstvom nadležnim za poljoprivredu

− osigurava financiranje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti koje provodi u skladu s odredbama ovoga Zakona te u skladu s člankom 78. Uredbe (EU) 2017/625 i člankom 62. ovoga Zakona.

(2) Detaljna pravila o provedbi službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka naputkom propisuje ministar nadležan za poljoprivredu.

Carinska uprava

Članak 10.

(1) Carinska uprava:

− provodi službene kontrole navedene u članku 55. stavku 1. ovoga Zakona

− izvješćuje o provedbi službenih kontrola u svrhu izrade godišnjeg izvješća

− sudjeluje u izradi VNPSK-a s ministarstvom nadležnim za poljoprivredu.

(2) Detaljna pravila o provedbi službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka naputkom propisuje ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Hrvatski šumarski institut

Članak 11.

Hrvatski šumarski institut:

− provodi službene kontrole i druge službene aktivnosti u skladu s posebnim propisima o zdravlju bilja

− izvješćuje o provedbi službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u svrhu izrade godišnjeg izvješća

− sudjeluje u izradi VNPSK-a s ministarstvom nadležnim za poljoprivredu.

Unutarnja revizija

Članak 12.

(1) Nadležna tijela za provedbu službenih kontrola provode unutarnje revizije za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona.

(2) Unutarnja revizija mora se obavljati u skladu s:

− međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju

− propisima i smjernicama kojima se uređuje unutarnja revizija u Republici Hrvatskoj

− Odlukom Komisije 2006/677/EZ od 29. rujna 2006. o određivanju smjernica kojima se propisuju kriteriji za provođenje revizije u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o službenom nadzoru koji se provodi radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 278, 10. 10. 2006.).

(3) Nadležna tijela za provedbu službenih kontrola, u području svojih nadležnosti, provode unutarnje revizije i nad delegiranim tijelima kojima su delegirane zadaće službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti te nad ovlaštenim fizičkim osobama za obavljanje drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa.

 

III. SLUŽBENE KONTROLE

Provedba službenih kontrola

Članak 13.

(1) Službene kontrole u skladu s odredbama ovoga Zakona te uredbi iz članka 2. ovoga Zakona, provedbenih propisa donesenih na temelju Uredbe (EU) 2017/625 te propisa kojima su uređena područja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona obavljaju osobe ovlaštene za službenu kontrolu: sanitarni, fitosanitarni, šumarski, veterinarski i poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata, ribarska inspekcija ministarstva nadležnog za poljoprivredu, Agencija, Hrvatski šumarski institut, Carinska uprava te policijski službenici u skladu s podjelom nadležnosti iz članaka 6. do 11. i 14. do 19. ovoga Zakona te u skladu s propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata.

(2) Službene kontrole, u skladu s odredbama ovoga Zakona te uredbi iz članka 2. ovoga Zakona i propisa kojima su uređena područja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, obavljaju i delegirana tijela kojima je, na način kako je uređeno posebnim propisima iz područja veterinarstva i poljoprivrede, nadležno tijelo povjerilo ovlasti za obavljanje službenih kontrola.

(3) Osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola u skladu s ovim Zakonom dužne su postupati sukladno odredbama članaka 13. i 14. Uredbe (EU) 2017/625.

Podjela nadležnosti za provedbu službenih kontrola hrane

Članak 14.

(1) Službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane provode:

a) na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti:

– hrane životinjskog podrijetla, veterinarska inspekcija, osim na ribarskim plovilima i iskrcajnim mjestima u kojem je slučaju nadležna ribarska inspekcija u skladu s posebnim propisima iz područja ribarstva

– hrane biljnog podrijetla, poljoprivredna inspekcija

b) na razini proizvodnje, prerade i prometa:

– hrane životinjskog podrijetla, veterinarska inspekcija

– hrane neživotinjskog podrijetla, sanitarna inspekcija

– hrane koja sadržava sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, sanitarna inspekcija, a u slučaju izvoza u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.), sanitarna i veterinarska inspekcija

c) na razini maloprodaje sanitarna inspekcija, osim u objektima registriranim u skladu s člankom 72. ovoga Zakona za koje je nadležna veterinarska inspekcija

d) pri uvozu:

− hrane životinjskog podrijetla, granična veterinarska inspekcija

− hrane neživotinjskog podrijetla, granična sanitarna inspekcija

− hrane koja sadržava sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, granična veterinarska inspekcija prema posebnom propisu o hrani koja podliježe obveznom veterinarskom pregledu i granična sanitarna inspekcija.

(2) Službene kontrole standarda kvalitete i zahtjeva kvalitete hrane provodi:

a) na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, poljoprivredna inspekcija

b) na razini proizvodnje i prerade hrane bez obzira na podrijetlo, poljoprivredna inspekcija

c) na razini maloprodaje hrane bez obzira na podrijetlo, poljoprivredna inspekcija

d) pri uvozu hrane bez obzira na podrijetlo, poljoprivredna inspekcija, u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta.

(3) Službene kontrole označivanja hrane s aspekta sigurnosti hrane provode nadležne inspekcije prema podjeli nadležnosti iz stavka 1. ovoga članka, a službene kontrole označivanja alergena na razini maloprodaje, osim ugostiteljstva i institucionalnih kuhinja, provodi poljoprivredna inspekcija prema ovome Zakonu i posebnim propisima iz područja informiranja potrošača o hrani.

(4) Službene kontrole označivanja hrane s aspekta kvalitete provode se prema podjeli nadležnosti iz stavka 2. ovoga članka, a službene kontrole označivanja i prezentiranja vina i ostalih proizvoda iz sektora vina s aspekta kvalitete u proizvodnji i maloprodaji provodi poljoprivredna inspekcija prema ovome Zakonu i posebnim propisima iz područja vinarstva i zaštićenih oznaka za vino.

(5) Službene kontrole nove hrane provode:

a) na razini proizvodnje i prerade:

– hrane životinjskog podrijetla, veterinarska inspekcija

– hrane neživotinjskog podrijetla i/ili hrane koja sadržava sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla, sanitarna inspekcija

b) na razini maloprodaje, sanitarni inspektori, osim u objektima registriranim u skladu s člankom 72. ovoga Zakona za koje je nadležna veterinarska inspekcija

c) pri uvozu:

– hrane životinjskog podrijetla, granična veterinarska inspekcija

– hrane neživotinjskog podrijetla, granična sanitarna inspekcija

– hrane koja sadržava sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, granična veterinarska inspekcija prema posebnom propisu o hrani koja podliježe obveznom veterinarskom pregledu i granična sanitarna inspekcija.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka, službene kontrole hrane životinjskog, neživotinjskog podrijetla i hrane koja sadržava sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, u svrhu službenih kontrola prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji, hrane za specifične skupine, hrane obogaćene nutrijentima, dodataka prehrani, predmeta i materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, distribucije i maloprodaje hrane provodi sanitarna inspekcija prema posebnim propisima kojima su uređene prehrambene i zdravstvene tvrdnje, hrana za specifične skupine, stavljanje na tržište dodataka prehrani i obogaćene hrane te predmeti i materijali u dodiru s hranom.

(7) Službene kontrole prisutnosti GMO-a u hrani i genetski modificirane (u daljnjem tekstu: GM) hrane, uključujući i hranu koja sadržava GMO i/ili se sastoji ili potječe od GMO-a, provode inspekcije prema podjeli nadležnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Službene kontrole zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta, na razini proizvodnje i prerade hrane, na razini maloprodaje te pri uvozu, u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta, bez obzira na podrijetlo, provodi poljoprivredna inspekcija, prema posebnim propisima iz područja poljoprivrede i odredbama ovoga Zakona, a dokumentacijski i identifikacijski pregled pri uvozu pošiljaka iz ovoga stavka obavljaju službenici Carinske uprave.

(9) Službenu kontrolu zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u dijelu potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijama proizvoda provode delegirana tijela kojima je nadležno tijelo delegiralo ovlasti za obavljanje službenih kontrola u skladu s odredbama posebnog propisa o poljoprivredi i odredbama ovoga Zakona.

(10) Službene kontrole korištenja oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete i neobveznih izraza kvalitete, na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade hrane te na razini maloprodaje prema posebnim propisima iz područja poljoprivrede i odredbama ovoga Zakona, provodi poljoprivredna inspekcija, a dokumentacijski i identifikacijski pregled pri uvozu pošiljaka iz ovoga stavka obavljaju službenici Carinske uprave.

(11) Službenu kontrolu oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u dijelu potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijama proizvoda provode delegirana tijela kojima je nadležno tijelo delegiralo ovlasti za obavljanje službenih kontrola u skladu s odredbama posebnog propisa o poljoprivredi i odredbama ovoga Zakona.

(12) Službene kontrole u ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, na razini proizvodnje i prerade, na razini maloprodaje hrane te pri uvozu, u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta, bez obzira na podrijetlo, provodi poljoprivredna inspekcija prema posebnim propisima iz područja poljoprivrede i ekološke proizvodnje te odredbama ovoga Zakona, a dokumentacijski i identifikacijski pregled pri uvozu pošiljaka iz ovoga stavka obavljaju službenici Carinske uprave.

(13) Službenu kontrolu proizvodnje, prerade, trgovine, uvoza, izvoza i označivanja ekoloških proizvoda provode u dijelu kontrola koje se provode u svrhu potvrđivanja sukladnosti s pravilima ekološke proizvodnje delegirana tijela kojima je nadležno tijelo delegiralo ovlasti za obavljanje službenih kontrola u skladu s posebnim propisima iz područja poljoprivrede i ekološke proizvodnje te odredbama ovoga Zakona.

(14) Službene kontrole hrane biljnog podrijetla na ostatke pesticida provodi poljoprivredna inspekcija na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, na razini proizvodnje, prerade i prometa i na granici pri uvozu, službene kontrole obavlja sanitarna inspekcija, dok službene kontrole hrane životinjskog podrijetla na ostatke pesticida na svim razinama obavlja veterinarska inspekcija.

(15) Službene kontrole proizvodnih pravila jakih alkoholnih pića, aromatiziranih proizvoda na bazi vina u odnosu na kvalitetu konačnog proizvoda, definiranje, opisivanje, opremanje, označivanje, prezentiranje i zaštitu, u proizvodnji i maloprodaji, provodi poljoprivredna inspekcija, a dokumentacijski i identifikacijski pregled pri uvozu pošiljaka iz ovoga stavka obavljaju službenici Carinske uprave.

(16) Kontrole sukladnosti proizvodnje proizvoda označenih zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića i provjere sukladnosti sa specifikacijama aromatiziranih proizvoda od vina provodi Agencija.

Podjela nadležnosti za provedbu službenih kontrola GM poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

Članak 15.

Službene kontrole GM poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala provode:

− na razini stavljanja na tržište, bez obzira na podrijetlo, poljoprivredna inspekcija, prema posebnom propisu iz područja GMO-a

− pri uvozu, fitosanitarna inspekcija, prema posebnom propisu iz područja GMO-a.

Podjela nadležnosti za provedbu službenih kontrola hrane za životinje

Članak 16.

(1) Službenu kontrolu zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane za životinje provode:

a) na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti:

– hrane za životinje životinjskog podrijetla, veterinarska inspekcija

– hrane za životinje biljnog podrijetla, poljoprivredna inspekcija i veterinarska inspekcija u skladu s unutarnjim ustrojstvom Državnog inspektorata

b) na razini proizvodnje i prerade hrane za životinje, bez obzira na podrijetlo, veterinarska inspekcija

c) na razini maloprodaje hrane za životinje, bez obzira na podrijetlo, veterinarska inspekcija

d) pri uvozu:

– hrane za životinje životinjskog podrijetla, GM hrane za životinje životinjskog i neživotinjskog podrijetla, hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja je navedena na popisima provedbenih akata iz članka 47. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2017/625, granična veterinarska inspekcija na graničnim kontrolnim postajama

– hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja nije navedena na popisima provedbenih akata iz članka 47. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2017/625, granična veterinarska inspekcija na graničnim kontrolnim postajama, a na graničnim prijelazima na kojima se ne nalaze granične kontrolne postaje, službenici Carinske uprave, u skladu s propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti carinskih službenika, te veterinarski inspektori ili ovlašteni veterinari na mjestu uvoza na kojem se obavlja fizički pregled pošiljke hrane za životinje neživotinjskog podrijetla.

(2) Službene kontrole standarda kvalitete i zahtjeva kvalitete hrane za životinje na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, maloprodaje, bez obzira na podrijetlo, te pri uvozu hrane za životinje, bez obzira na podrijetlo, u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta, provodi poljoprivredna inspekcija.

(3) Službene kontrole prisutnosti GMO-a u hrani za životinje, bez obzira na podrijetlo, uključujući i GM hranu za životinje (uključujući i hranu za životinje koja sadržava i/ili se sastoji ili potječe od GM hrane za životinje), na razini proizvodnje i prerade provodi veterinarska inspekcija, a na razini primarne biljne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti poljoprivredna inspekcija.

Podjela nadležnosti za provedbu službenih kontrola zdravlja i dobrobiti životinja

Članak 17.

(1) Za provedbu službenih kontrola zdravlja životinja nadležna je veterinarska inspekcija.

(2) Za organizaciju i provedbu službenih kontrola dobrobiti životinja nadležne su veterinarska i poljoprivredna inspekcija u skladu s posebnim propisima iz područja veterinarstva i poljoprivrede.

Podjela nadležnosti za provedbu službenih kontrola u području biljnog zdravstva

Članak 18.

Službene kontrole zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u području biljnog zdravstva kojima se verificira usklađenost s pravilima iz članka 3. stavka 1. točke g) ovoga Zakona provode fitosanitarna inspekcija, šumarska inspekcija i druga nadležna tijela, službenici Carinske uprave te policijski službenici kako je propisano ovim Zakonom i posebnim propisima iz područja biljnog zdravstva.

Podjela nadležnosti za provedbu službenih kontrola sredstava za zaštitu bilja

Članak 19.

Službenu kontrolu sredstava za zaštitu bilja provode:

a) na razini poslova razvrstavanja, proizvodnje, dostave sigurnosno-tehničkog lista, evidencije o proizvodnji i postupka prethodnog pristanka za sredstva za zaštitu bilja, sanitarna inspekcija

b) na razini skladištenja, prijevoza, stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja te održive uporabe pesticida, poljoprivredna inspekcija

c) na razini pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja u svim fazama proizvodnje, prerade i prijevoza hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla, poljoprivredna inspekcija

d) pri uvozu, u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta, bez obzira na podrijetlo, poljoprivredna inspekcija, prema posebnim propisima iz područja sredstava za zaštitu bilja, a dokumentacijski i identifikacijski pregled pri uvozu pošiljaka iz ovoga stavka obavljaju službenici Carinske uprave.

Postupanje i obveze u slučaju trovanja hranom i/ili bolesti koje se prenose hranom

Članak 20.

(1) Državni inspektorat istražuje trovanja hranom i epidemije bolesti koje se prenose hranom u suradnji s nadležnim epidemiološkim službama.

(2) Sanitarna i veterinarska inspekcija i nadležne epidemiološke službe osiguravaju stalnu dežurnu pripravnost svojeg osoblja za slučaj pojave bolesti koje se prenose hranom.

(3) Nadležna epidemiološka služba dužna je odmah po saznanju telefonskim i elektroničkim putem obavijestiti nadležnog inspektora Državnog inspektorata u slučaju zaprimljenih prijava bolesti koje se prenose hranom i/ili trovanja hranom, a koje prema procjeni zahtijevaju epidemiološki izvid.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u slučaju istraživanja pojave bolesti koje se prenose hranom, a koje se dogodilo u privatnim objektima, nadležni epidemiolog dostavom obavijesti o incidentu ili potencijalnom incidentu šalje obavijest Državnom inspektoratu samo ako postoji sumnja da je trovanje povezano s nekom hranom koja se nalazi na tržištu.

(5) U slučaju trovanja ili prijave bolesti koja se prenosi hranom iz stavka 3. ovoga članka, bez odgode, inspekcijski nadzor kod subjekta u poslovanju s hranom kod kojeg postoji sumnja da je hrana konzumirana i/ili u objektu iz kojeg hrana potječe, obavljaju nadležni inspektori u skladu s podjelom nadležnosti iz članka 14. ovoga Zakona, uz obveznu prisutnost nadležnog epidemiologa.

(6) Inspekcijski nadzor iz stavka 5. ovoga članka obuhvaća i istraživanje o epidemiološkom profilu i hrani za koju se pretpostavlja da je bila povezana s epidemijom bolesti i mogućim uzrocima izbijanja bolesti.

(7) Nadležni epidemiolog tijekom nadzora daje mišljenje, koje je sastavni dio zapisnika, a koje obvezno uključuje moguće uzroke trovanja i/ili pojave bolesti koje se prenose hranom i preporučene mjere u svrhu suzbijanja bolesti koje se prenose hranom.

(8) Ako se tijekom nadzora u skladu sa stavkom 5. ovoga članka i na temelju mišljenja nadležnog epidemiologa iz stavka 7. ovoga članka utvrdi opravdana sumnja u trovanje hranom i/ili bolest koja se prenosi hranom, moraju se uzeti uzorci suspektne hrane za provedbu mikrobioloških i/ili kemijskih ispitivanja, ako je moguće, kao i uzorci briseva površina, opreme, zaposlenika i, po potrebi, vode za ljudsku potrošnju koja se u objektu koristi.

(9) Uzorci uzeti u skladu sa stavkom 5. ovoga članka uzimaju se kao pojedinačni uzorci u količini koja je dostupna i minimalno dovoljna za provedbu analize kao službeni uzorci i smatraju se mjerodavnim za daljnje vođenje postupaka.

(10) Uzorci se trebaju ispitati u službenim laboratorijima za hranu, osim u slučaju vode za ljudsku potrošnju, kada se uzimaju u skladu s posebnim propisom o vodi za ljudsku potrošnju.

(11) Izolati, dobiveni na temelju rezultata službenih uzoraka, dostavljaju se na tipizaciju i ispitivanje antimikrobne rezistencije u nacionalne referentne laboratorije, za što troškove snosi Državni inspektorat.

(12) Nadležni inspektor dužan je rješenjem narediti mjere od javnozdravstvenog interesa.

(13) Prilikom donošenja mjera iz stavka 12. ovoga članka uzima se u obzir pisano mišljenje epidemiologa, uvažavajući težinu epidemiološke slike, stanje objekta, rasprostranjenosti hrane i moguće utjecaje na ljudsko zdravlje.

Prava i obveze osoba ovlaštenih za službene kontrole

Članak 21.

(1) Osobe ovlaštene za službenu kontrolu u provedbi ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2017/625 i propisa iz članka 2. ovoga Zakona, drugih provedbenih propisa donesenih na temelju Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona te drugih propisa kojima su uređena područja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona imaju pravo i obvezu:

− sastavljati zapisnike o službenim kontrolama u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2017/625

− provoditi službene kontrole koristeći se prikladnim metodama i tehnikama, primjenjujući sve aktivnosti iz članka 14. Uredbe (EU) 2017/625, i odredbama ovoga Zakona

− uzimati uzorke u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2017/625, člankom 39. ovoga Zakona i u skladu s posebnim propisima o hrani i poljoprivredi

− provoditi inspekcijski nadzor i poduzimati mjere koje su propisane za pošiljke koje ulaze u Uniju u skladu s člancima 65. do 72. Uredbe (EU) 2017/625

− u slučaju utvrđene nesukladnosti poduzimati mjere u skladu s člancima 137., 138. i 139. Uredbe (EU) 2017/625 i posebnih propisa kojima se uređuje područje iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona

− u svrhu službene kontrole prodaje, reklamiranja i prezentiranja proizvoda i robe putem sredstava za komuniciranje na daljinu pregledavati mrežne stranice i društvene mreže te naručivati uzorke putem sredstava za komuniciranje na daljinu u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) 2017/625

− obavijestiti drugo tijelo za provedbu službenih kontrola iz članka 5. ovoga Zakona u slučaju utvrđivanja povrede propisa čija je provedba u nadležnosti drugog tijela

− privremeno zadržati, uz pečaćenje, predmet nadzora do okončanja analize ili do konačnog zbrinjavanja u slučaju sumnje u sigurnost i zdravstvenu ispravnost ili sumnje u zamjenu, otuđenje ili prikrivanje dokaza

− pečaćenja prostora, prostorija, oprema i uređaja kojima se obavlja djelatnost, kada je primjenjivo

− samostalno voditi postupke, donositi upravne akte i poduzimati mjere u okviru prava, obveza i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom, Uredbom (EU) 2017/625 i drugim posebnim propisima, koristeći se procedurama za provedbu službenih kontrola

− provoditi godišnje, višegodišnje i posebne planove prema učestalosti i zadanim ciljevima

− voditi evidencije o provedenim službenim kontrolama i uzorkovanjima u elektroničkom obliku u prikladnom informacijskom sustavu te dostavljati izvješća u skladu s propisanim rokovima ili na zahtjev

− provoditi postupke certificiranja ako ih je za to ovlastio čelnik nadležnog tijela sukladno članku 6. ovoga Zakona.

(2) Osoba ovlaštena za obavljanje službene kontrole ovlaštena je pregledati poslovne prostorije, sve radne i pomoćne prostorije i prostore, dokumentaciju, mrežne stranice i stranice društvenih mreža, propisane evidencije, opremu, osobe, predmete rada i poslovanja koji su podvrgnuti nadzoru, uzimati izjave odgovornih osoba i iskaze svjedoka, obavljati uzorkovanja, fotografirati sve radne i pomoćne prostorije i prostore, predmete rada i poslovanja, opremu, osobe, a po potrebi koristiti se i uslugama istaknutih stručnjaka i pravnih osoba.

(3) Poslovnim prostorijama, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se i stambene prostorije prijavljene kao poslovni prostor i druge prostorije, prijevozna sredstva i slično u kojima nadzirana pravna i fizička osoba obavlja odobrenu djelatnost odnosno rad.

(4) Ako osoba ovlaštena za službenu kontrolu utvrdi ili ako postoji opravdana sumnja da se u privatnom prostoru i/ili vozilu obavlja neregistrirana djelatnost proizvodnje, prerade ili prijevoza hrane, a nadzirana osoba ne dopusti inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora, zatražit će od nadležnoga suda koji rješava prekršajne predmete izdavanje pisanog naloga, po hitnom postupku, za pretragu prostora i/ili vozila odnosno stana te pečaćenje sredstava, predmeta i dokumentacije koji služe obavljanju te djelatnosti, kao i poduzimanje propisanih mjera.

(5) Nadležni sud će o zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka riješiti u rokovima propisanima Prekršajnim zakonom.

(6) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola ovlaštena je provesti nadzor službenih laboratorija koji provodi analize u skladu s ovlaštenjima u svrhu provjere nad ispunjenjem obveza iz članka 43. stavka 12. podstavaka 1. do 5. ovoga Zakona, kojom se prilikom koristi uslugama istaknutih stručnjaka i pravnih osoba.

Postupanje osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola

Članak 22.

(1) Ako osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 13. ovoga Zakona u provedbi službenih kontrola utvrdi povredu ovoga Zakona ili povredu ostalih propisa kojima su uređena područja iz članka 3. ovoga Zakona, rješenjem će narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, određujući rok u kojem se nepravilnosti moraju otkloniti, te poduzeti druge mjere u skladu s propisima kojima se uređuju područja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona ili zakonom kojim se uređuje Državni inspektorat.

(2) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje bez odgađanja, a najkasnije u roku propisanom propisom kojim se uređuju područja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona ili zakonom kojim se uređuje Državni inspektorat.

(3) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera:

– kada rizik za zdravlje ljudi, životinja ili bilja zahtijeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja

– kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja predmeta službene kontrole ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah.

(4) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah, a usmeno rješenje unosi se u zapisnik po izvršenoj službenoj kontroli.

(5) Ako osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 13. ovoga Zakona u provedbi službenih kontrola utvrdi da se putem sredstava za komuniciranje na daljinu prodaje, reklamira i prezentira hrana za koju je utvrđeno da ne ispunjava propise o hrani ili se osnovano sumnja da ona predstavlja ozbiljan rizik za zdravlja potrošača te se hrani pripisuju svojstva liječenja i prevencije bolesti od nepoznatog ili neregistriranog subjekta čiji se identitet ne može utvrditi ili se domena pružatelja usluge nalazi izvan Republike Hrvatske, ima pravo i obvezu putem sredstava javnog priopćavanja i/ili na mrežnim stranicama nadležnog tijela obavijestiti potrošače o sumnji u sigurnost proizvoda.

(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka osoba ovlaštena za službenu kontrolu neće donositi ako:

– su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklonjeni tijekom inspekcijskog nadzora odnosno do donošenja rješenja, što će inspektor utvrditi i navesti u zapisniku i/ili

– je nadzirana pravna ili fizička osoba izjavom na zapisnik preuzela obvezu da u određenom roku otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u zapisniku.

(7) Ako nadzirana pravna ili fizička osoba ne ispuni obvezu u određenom roku iz stavka 6. podstavka 2. ovoga članka, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola donosi rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka određenog u zapisniku za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti.

(8) Ako je nadzirana pravna ili fizička osoba otklonila nedostatke utvrđene rješenjem iz stavka 1. ovoga članka ili je iz drugog razloga prestala obveza izvršenja tog rješenja, osoba ovlaštena za službenu kontrolu će, po službenoj dužnosti, u zapisniku o kontroli izvršenja rješenja navesti da je rješenje izvršeno.

(9) Rješenje inspektora doneseno u skladu s ovim člankom i člancima 137., 138. i 139. Uredbe (EU) 2017/625 nadzirana pravna ili fizička osoba obvezna je izvršiti, a inspektor će kontrolu izvršenja rješenja obaviti po izvršnosti.

(10) Kada osoba ovlaštena za službenu kontrolu utvrdi manje važne nesukladnosti i nepravilnosti u uspostavi i provedbi općih sanitarno-tehničkih, higijenskih zahtjeva i fitosanitarnih zahtjeva, vođenju dokumentacije i evidencije u sklopu sustava samokontrole i internim kontrolama, manjih nedostataka u označivanju hrane te nesukladnosti u provedbi edukacije i stjecanju potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane, neće podnijeti optužni prijedlog odnosno izdati prekršajni nalog, ne dovodeći u pitanje izricanje novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja ako je propisana propisima kojima se uređuju područja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona ili zakonom kojim se uređuje Državni inspektorat ako:

− nadzirana pravna ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora odnosno do donošenja rješenja otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru

− je za utvrđene nepravilnosti doneseno rješenje, a nadzirana pravna ili fizička osoba postupila je po izvršnom rješenju inspektora

− nadzirana pravna ili fizička osoba očitovanjem na zapisnik preuzela je obvezu da u određenom roku otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru u skladu sa stavcima 6. i 7. ovoga članka.

(11) Ako osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola tijekom provedbe službenih kontrola utvrdi nedostatke i nepravilnosti koji u sebi imaju elemente prijevarne ili obmanjujuće radnje iz područja propisanih člankom 3. stavkom 1. ovoga Zakona, dužna je, osim radnji propisanih ovim člankom, pokrenuti i prekršajni postupak u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnog propisa o prekršajima, a u svrhu provedbe članka 139. Uredbe (EU) 2017/625.

Pravni lijekovi

Članak 23.

(1) Protiv rješenja ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva nadležnog za zdravstvo donesenih na temelju ovoga Zakona nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(2) Protiv rješenja inspektora Državnog inspektorata ovlaštenih za provedbu službenih kontrola u područjima iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona donesenog u prvom stupnju može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koja ne zadržava izvršenje rješenja i o kojoj rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u Središnjem uredu Državnog inspektorata.

(3) Protiv rješenja ribarskih inspektora ministarstva nadležnog za poljoprivredu ovlaštenih za provedbu službenih kontrola sukladno članku 7. stavku 1. podstavku 1. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

IV. POSEBNA PRAVILA

Posebna pravila o službenim kontrolama i za mjere koje poduzimaju nadležna tijela u vezi s proizvodnjom proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

Članak 24.

(1) Za potrebe službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka koje se provode u vezi sa živim školjkašima, ministarstvo nadležno za poljoprivredu klasificira proizvodna područja i područja za ponovno polaganje.

(2) Službene kontrole iz stavka 1. ovoga članka provode se u skladu s pravilima iz posebnih propisa iz područja veterinarstva i drugih propisa iz područja sigurnosti hrane.

(3) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi naputak za provedbu službenih kontrola navedenih u članku 18. Uredbe (EU) 2017/625 u vezi s proizvodnjom proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

12. Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje

Posebna pravila o službenim kontrolama i za mjere koje poduzimaju nadležna tijela u vezi s ostacima relevantnih tvari u hrani i hrani za životinje

Članak 25.

Službene kontrole za verifikaciju usklađenosti s pravilima iz članka 3. stavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona provode se u skladu s pravilima iz posebnih propisa u vezi s ostacima relevantnih tvari u hrani i hrani za životinje.

Posebna pravila o službenim kontrolama i za mjere koje poduzimaju nadležna tijela u vezi sa životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla, zametnim proizvodima, nusproizvodima životinjskog podrijetla i dobivenim proizvodima

Članak 26.

(1) Službene kontrole za verifikaciju usklađenosti s pravilima iz članka 3. stavka 1. točaka a), c), d) i e) ovoga Zakona provode se u skladu s pravilima u području veterinarstva i drugim propisima.

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vanjske i europske poslove, donosi naputke za provedbu službenih kontrola u odnosu na posebna pravila sukladno članku 20. Uredbe (EU) 2017/625.

Posebna pravila o službenim kontrolama i za mjere koje trebaju poduzeti nadležna tijela u vezi sa zahtjevima u pogledu dobrobiti životinja

Članak 27.

(1) Službene kontrole za verifikaciju usklađenosti s pravilima iz članka 3. stavka 1. točke f) ovoga Zakona provode se u svim relevantnim fazama proizvodnje, prerade i distribucije u poljoprivredno-prehrambenom lancu.

(2) Službene kontrole iz stavka 1. ovoga članka provode se u skladu s pravilima iz propisa u području dobrobiti životinja i veterinarstva.

Posebna pravila o službenim kontrolama i za mjere koje poduzimaju nadležna tijela u vezi s biljnim zdravstvom

Članak 28.

(1) Službene kontrole za verifikaciju usklađenosti s pravilima iz članka 3. stavka 1. točke g) ovoga Zakona uključuju službene kontrole štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta te specijaliziranih subjekata i drugih osoba koji podliježu tim pravilima.

(2) Kad zemlja uvoznica ili zemlja preko koje se pošiljka provozi zahtijeva da pošiljku prati fitosanitarni certifikat, specijalizirani subjekt odnosno izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je fitosanitarnom inspektoru najmanje 24 sata prije utovara podnijeti pisani zahtjev za izdavanje fitosanitarnog certifikata iz članaka 100., 101. ili 102. Uredbe (EU) 2016/2031.

(3) Službene kontrole iz stavka 1. ovoga članka provode se u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 i njezinim provedbenim propisima te pravilima propisanima ovim Zakonom i posebnim propisima u području biljnog zdravstva.

Posebna pravila o službenim kontrolama i za mjere koje poduzimaju nadležna tijela u vezi s GMO u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje te u vezi s genetski modificiranom hranom i hranom za životinje

Članak 29.

Službene kontrole za verifikaciju usklađenosti s pravilima iz članka 3. stavka 1. točaka a), b) i c) ovoga Zakona, provode se u skladu s pravilima ovoga Zakona i pravilima iz propisa u vezi s GMO u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje te u vezi s GM hranom i hranom za životinje.

Posebna pravila o službenim kontrolama i za mjere koje poduzimaju nadležna tijela u vezi sa sredstvima za zaštitu bilja

Članak 30.

Službene kontrole radi verifikacije usklađenosti s pravilima iz članka 3. stavka 1. točke h) ovoga Zakona provode se u skladu s pravilima ovoga Zakona i pravilima iz propisa u vezi sa sredstvima za zaštitu bilja.

Posebna pravila o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima za ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda

Članak 31.

Službene kontrole i druge službene aktivnosti koje se odnose na ekološku proizvodnju i označivanje ekoloških proizvoda provode se u skladu s pravilima iz posebnih propisa u području ekološke proizvodnje i označivanja ekoloških proizvoda.

Posebna pravila o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima u vezi sa zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima i oznakama iz nacionalnog sustava kvalitete

Članak 32.

Posebna pravila za provedbu službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti propisuju se posebnim propisima u području poljoprivrede u vezi sa zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, zajamčeno tradicionalnim specijalitetima i oznakama iz nacionalnog sustava kvalitete.

Posebna pravila o službenim kontrolama i za mjere koje poduzimaju nadležna tijela u slučajevima novoutvrđenih rizika u vezi s hranom i hranom za životinje

Članak 33.

Službene kontrole koje se odnose na slučajeve novoutvrđenih rizika u vezi s hranom i hranom za životinje provode se u skladu s pravilima iz propisa u području novoutvrđenih rizika u vezi s hranom i hranom za životinje.

 

V. POVJERAVANJE ODREĐENIH ZADAĆA

Povjeravanje određenih zadaća službenih kontrola delegiranim tijelima

Članak 34.

(1) Državni inspektorat može povjeriti određene zadaće službenih kontrola u području veterinarstva jednom delegiranom tijelu ili više njih u skladu s uvjetima iz članka 29. Uredbe (EU) 2017/625 te u skladu s člankom 6. stavkom 1. podstavkom 3. ovoga Zakona i odredbama provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih propisa u području veterinarstva, a na način kako je uređeno posebnim propisom iz područja veterinarstva.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu može u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje područje poljoprivrede određene zadaće službenih kontrola u skladu s člankom 7. stavkom 1. podstavkom 3. ovoga Zakona povjeriti jednom delegiranom tijelu ili više njih, a na način kako je uređeno posebnim propisima iz područja poljoprivrede.

(3) U slučajevima povjeravanja zadaća iz stavka 2. ovoga članka za područje iz članka 3. stavka 1. točke i) ovoga Zakona, svakomu od njih dodjeljuje se brojčana oznaka.

(4) Uvjeti povjeravanja koji uključuju opis određenih zadaća službenih kontrola koje delegirano tijelo može obavljati, zadaće i uvjete kojima moraju udovoljavati delegirana tijela te postupak povjeravanja i ukidanja povjerenih ovlasti uređuju se propisima iz područja veterinarstva i poljoprivrede.

Povjeravanje određenih zadaća povezanih s drugim službenim aktivnostima

Članak 35.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu i Državni inspektorat mogu povjeriti određene zadaće povezane s drugim službenim aktivnostima jednom delegiranom tijelu ili više njih ili ovlastiti fizičke osobe za obavljanje drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa u skladu s odredbama članaka 31., 32. i 33. Uredbe (EU) 2017/625 i u skladu s odredbama ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te drugih propisa u području veterinarstva i poljoprivrede, a na način kako je uređeno propisima iz područja veterinarstva i poljoprivrede.

(2) Uvjeti povjeravanja koji uključuju precizan opis određenih zadaća povezanih s drugim službenim aktivnostima koje delegirano tijelo i fizička osoba mogu obavljati, uvjeti pod kojima mogu obavljati te zadaće, uvjeti kojima moraju udovoljavati delegirana tijela i fizičke osobe te postupak povjeravanja i ukidanja povjerene ovlasti uređuju se propisima iz područja veterinarstva i poljoprivrede.

Obveze delegiranih tijela i fizičkih osoba

Članak 36.

Način i postupak izvješćivanja iz članka 32. Uredbe (EU) 2017/625 pravilnikom propisuje ministar nadležan za poljoprivredu.

Obveze nadležnih tijela u vezi s povjeravanjem

Članak 37.

(1) Državni inspektorat:

− organizira i provodi nadzore delegiranih tijela kojima su povjerene zadaće službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti i ovlaštenih fizičkih osoba za obavljanje drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa u skladu s člankom 33. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625

− osigurava učinkovitu i djelotvornu koordinaciju s delegiranim tijelima odnosno fizičkim osobama kojima su povjerene zadaće službenih kontrola i zadaće povezane s drugim službenim aktivnostima

− ovisno o rezultatima provedenih nadzora iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, u potpunosti ili dijelom i bez odgode ukida ovlasti delegiranim tijelima i fizičkim osobama u slučajevima navedenim u članku 33. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2017/625.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu:

− organizira i provodi revizije delegiranih tijela kojima su povjerene zadaće službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti i ovlaštenih fizičkih osoba za obavljanje drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625 te provodi nadzor nad radom delegiranih tijela koja potvrđuju sukladnost proizvoda sa specifikacijom proizvoda u skladu s posebnim propisom iz područja poljoprivrede

− osigurava učinkovitu i djelotvornu koordinaciju s delegiranim tijelima kojima su povjerene zadaće službenih kontrola i druge službene aktivnosti odnosno s fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje drugih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa u skladu s člankom 7. stavkom 1. ovoga Zakona

− ovisno o rezultatima provedenih revizija odnosno nadzora iz podstavka 1. ovoga stavka, u potpunosti ili dijelom i bez odgode ukida ovlasti delegiranim tijelima i fizičkim osobama u slučajevima navedenim u članku 33. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2017/625.

Obveze subjekata

Članak 38.

Subjekti čije poslovanje podliježe službenim kontrolama ili drugim službenim aktivnostima u skladu s odredbama ovoga Zakona moraju uz obveze propisane člankom 15. Uredbe (EU) 2017/625 osoblju nadležnih tijela i osoblju delegiranih tijela kojima su nadležna tijela povjerila poslove obavljanja službenih kontrola osigurati odnosno omogućiti:

− nesmetanu provedbu službene kontrole, uključujući i uzorkovanja stavljanjem na raspolaganje dovoljne količine besplatnog uzorka za provedbu analize

− fotografiranje i snimanje svih radnih i pomoćnih prostora, predmeta rada i poslovanja, opreme, hrane i hrane za životinje, životinja i osoblja, radi dokazivanja činjeničnog stanja

− pristup videonadzoru radnih i proizvodnih prostora

− dostavu tražene dokumentacije na način kako to nadležno tijelo i/ili osoba ovlaštena za službenu kontrolu traži

− provedbu službenih kontrola službenim osobama Komisije, država članica i trećih zemalja, uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela iz članka 5. ovoga Zakona.

 

VI. UZORKOVANJE, ANALIZE, ISPITIVANJA I DIJAGNOSTICIRANJA

Uzorkovanje, analiza, ispitivanje, dijagnosticiranje i drugo stručno mišljenje

Članak 39.

(1) Kada je tijekom provedbe službenih kontrola potrebno provesti uzorkovanje, analizu, ispitivanje i/ili dijagnosticiranje u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2017/625, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 13. ovoga Zakona obvezna je uzeti uzorke i dostaviti ih u ovlašteni službeni laboratorij.

(2) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 13. ovoga Zakona ima pravo i obvezu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka provesti uzorkovanje na sljedeći način:

− uzeti tri istovjetna uzorka: službeni uzorak, uzorak za drugo mišljenje za potrebe stranke i treći referentni uzorak

− sve uzorke iz podstavka 1. ovoga stavka treba uzeti u količini i broju propisanih elementarnih jedinica potrebnih za analizu ili ispitivanje, pod istim uvjetima i u isto vrijeme, od iste serije ili lota

− uzorke zapečatiti ili zapakirati u sigurnosne vrećice te ih propisno označiti na mjestu uzorkovanja

− sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka

− jedan primjerak zapisnika o uzimanju uzoraka ostaviti subjektu koji potpisuje i preuzima zapisnik

− bez odgode, u roku ne dužem od tri radna dana, obavijestiti subjekta koji je odgovoran za stavljanje životinje ili robe na tržište Republike Hrvatske, a čije su životinje ili roba predmet uzorkovanja, analize, ispitivanja i/ili dijagnosticiranja, da je provedeno uzorkovanje i da je uzorak za drugo mišljenje za njegove potrebe ostavljen zapečaćen na mjestu uzorkovanja

− uzorcima postupati tako da se ne oštete i ako je potrebno, čuvati ih u prikladnom temperaturnom režimu do dostave u laboratorij

− službeni uzorak bez odgađanja dostaviti u ovlašteni službeni laboratorij ili referentni laboratorij

− uzorak za drugo mišljenje zapečaćen ostaviti stranki za njezine potrebe na mjestu uzimanja uzoraka te to unijeti u zapisnik, uz navođenje prikladnih uvjeta čuvanja

− referentni uzorak čuvati u odgovarajućim uvjetima u prostorijama nadležnog tijela ili na drugom mjestu koje odredi nadležno tijelo koje je provelo uzorkovanje.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i stavka 2. podstavka 8. ovoga članka, ako se radi o dokazivanju parametra za koji ne postoje ni referentni ni službeni laboratoriji, službeni uzorak bit će poslan u laboratorij koji je osposobljen provesti analizu, uz zajamčeno pravo stranke na uzorak za drugo mišljenje.

(4) Ministar nadležan za poljoprivredu odlukom određuje laboratorij za potrebe analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ministar nadležan za zdravstvo odlukom određuje laboratorij za potrebe analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja iz stavka 3. ovoga članka za predmete i materijale u dodiru s hranom.

(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ministar nadležan za zdravstvo odlukom određuje laboratorij za potrebe analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja iz stavka 3. ovoga članka za GMO.

(7) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz članka 13. ovoga Zakona obvezna je, odmah po saznanju, obavijestiti subjekta o rezultatima analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja.

(8) Stranka ima pravo u roku od 15 dana od dana kada je zaprimljena obavijest o rezultatima analize službenog uzorka prigovoriti navedenim rezultatima službenog uzorka predočenjem rezultata analize uzorka iz stavka 2. podstavka 9. ovoga članka osobi ovlaštenoj za provedbu službenih kontrola iz članka 13. ovoga Zakona te zahtijevati analizu referentnog uzorka.

(9) Referentni uzorak dostavlja se u neki od ovlaštenih laboratorija koji nisu provodili analizu, ispitivanje i dijagnosticiranje uzorka službene kontrole, kao ni analizu, ispitivanje i dijagnosticiranje uzorka uzetog za drugo mišljenje u Republici Hrvatskoj ili u službeni laboratorij jedne od država članica Unije ili u trećoj zemlji koja je ugovorna stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

(10) Iznimno od odredbe stavka 9. ovoga članka, ako ne postoji laboratorij za potrebe analize referentnog uzorka u skladu sa stavkom 9. ovoga članka, uzorak se dostavlja u laboratorij koji može nadležnom tijelu dokazati sposobnost za pouzdanu provedbu analize.

(11) Stranka se može odreći prava na uzorak za drugo mišljenje, što se mora unijeti u zapisnik o uzorkovanju, a stranka se osim pri uzorkovanju, i naknadno može odreći prava na drugo mišljenje po dostavi obavijesti iz stavka 2. podstavka 6. ovoga članka, u roku ne dužem od pet radnih dana.

(12) Ako se stranka prilikom uzimanja uzorka odrekla prava na dodatno mišljenje ili se naknadno odrekla tog prava u skladu sa stavkom 11. ovoga članka te se nije usprotivila rezultatima službenog uzorka prema stavku 8. ovoga članka, smatra se da je suglasna s rezultatima analize službenog uzorka, ispitivanja ili dijagnosticiranja i taj se rezultat smatra mjerodavnim za daljnje postupanje.

(13) U svrhu provedbe stavka 2. podstavka 6. te stavaka 5. i 9. ovoga članka, osoba ovlaštena za službenu kontrolu ovlaštena je obavijesti i razmjenu informacija vezano za pravo na drugo stručno mišljenje i dostavu rezultata analiza, ispitivanja i dijagnosticiranja dostavljati putem elektroničke pošte.

(14) Ako je stranka na temelju suprotstavljenih rezultata analize službenog ispitivanja ili dijagnosticiranja uzorka i analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja uzorka stranke zahtijevala analizu, ispitivanje ili dijagnosticiranje referentnog uzorka, rezultati analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja referentnog uzorka mjerodavni su za daljnje postupanje.

(15) Inspektor je ovlašten referentni uzorak uništiti u roku od 30 dana od dana kada se stranka naknadno odrekla prava na drugo stručno mišljenje ili od isteka roka iz stavka 8. ovoga članka.

(16) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kada se uzorkuje lako kvarljiva hrana, ili kada se hrana uzorkuje u svrhu ispitivanja mikrobioloških parametara ili prehrambenih aditiva, aroma i enzima, ili kada se uzorkuje hrana na ostatke pesticida, ili kada se uzorkuju sredstva za zaštitu bilja, ili kada nije moguće uzeti dovoljnu količinu uzorka s obzirom na količinu raspoloživog supstrata, ne uzima se referentni uzorak, a rezultat analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja službenog uzorka smatra se mjerodavnim za daljnje postupanje, premda stranka ima pravo na uzorak za drugo mišljenje.

(17) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, uzorak za drugo stručno mišljenje, kao ni referentni uzorak, ne uzima se prilikom procjene prisutnosti štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima ili drugim predmetima u svrhu verifikacije usklađenosti s pravilima iz članka 3. stavka 1. točke g) ovoga Zakona, a rezultat analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja službenog uzorka smatra se mjerodavnim za daljnje postupanje.

(18) Troškovi uzorkovanja, dostave uzorka u laboratorij i analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja službenog uzorka podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.

(19) Kada je rezultat analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja službenog uzorka nesukladan, troškove iz stavka 18. ovoga članka snosi subjekt koji je na temelju rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola dužan troškove uplatiti u državni proračun.

(20) Troškove uzorkovanja, dostave uzorka u laboratorij i analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja referentnog uzorka te uzorka za drugo mišljenje za potrebe stranke snosi stranka.

(21) Troškove uzorkovanja, dostave i analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja u svrhu službenih kontrola pri uvozu iz trećih zemalja, bez obzira na rezultate analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja, snosi stranka izravnim plaćanjem laboratoriju koji je proveo analizu na temelju izdanog računa, osim za uzorke uzete u okviru Plana praćenja iz članka 49. stavka 1. točke i) ovoga Zakona.

(22) Odredbe ovoga članka ne odnose se na uzorkovanje i mjerodavnost analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja uzoraka koji su uređeni zakonom, uredbama i odlukama kojima se uređuje područje kontaminanata u hrani.

(23) Odredbe ovoga članka, osim stavaka 16., 18. i 19., primjenjuju se i na uzorkovanja koja provode delegirana tijela, ako nije drukčije propisano propisima kojima se uređuju područja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.

Uzorkovanje GM poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

Članak 40.

Uzorkovanje GM sjemena i sadnog materijala radi analize provodi se u skladu s odredbama zakona kojim je uređeno područje poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala i zakona kojim je uređeno područje GMO-a.

Uzorkovanje iz područja zdravlja životinja

Članak 41.

Uzorkovanje u području zdravlja životinja provodi se u skladu s odredbama propisa iz područja veterinarstva i zdravlja životinja.

Uzorkovanje uzoraka naručenih putem sredstava za komuniciranje na daljinu

Članak 42.

(1) U svrhu uzorkovanja životinja i robe koji se prodaju putem sredstava za komuniciranje na daljinu u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) 2017/625 osoba ovlaštena za službenu kontrolu naručit će dva istovjetna uzorka u sklopu iste narudžbe.

(2) O uzetim uzorcima osoba ovlaštena za službenu kontrolu sastavlja zapisnik u spisu, uz ispis dokaza o narudžbi i isporuci robe.

(3) Jedan od prispjelih uzoraka osoba ovlaštena za službenu kontrolu dostavlja na analizu u ovlašteni službeni laboratorij i smatra se službenim uzorkom, a drugi se uzorak čuva za potrebe stranke.

(4) Nakon prispijeća uzoraka osoba ovlaštena za službenu kontrolu obavještava osobu odgovornu za proizvod da je naručena roba predmet službene kontrole te da ima pravo preuzeti svoj uzorak za potrebe dodatnog stručnog mišljenja.

(5) Troškove narudžbe i analize uzorka snosi Državni inspektorat.

(6) Za daljnje vođenje postupka mjerodavan je službeni uzorak.

Određivanje službenih laboratorija

Članak 43.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) 2017/625 ovlašćuje odnosno određuje službene laboratorije za obavljanje laboratorijskih analiza, ispitivanja i dijagnosticiranja na uzorcima koji se uzimaju tijekom službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, službene laboratorije za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadržavaju GMO i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a, s naglaskom na GM hranu, GM hranu za životinje te za hranu i hranu za životinje koja sadržava GMO i/ili se sastoji ili potječe od GMO-a, GM hranu i GM hranu za životinje te službene laboratorije za predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom, ovlašćuje ministarstvo nadležno za zdravstvo u skladu s pravilima iz posebnog propisa iz područja GMO-a i predmeta i materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom.

(3) Osim uvjeta propisanih člankom 37. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/625, službeni laboratoriji iz stavka 1. ovoga članka moraju zadovoljiti i sljedeće uvjete:

– imati sjedište na području Republike Hrvatske

– biti akreditirani od Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025

– za parametre koji se ispituju metodama koje nisu akreditirane obvezni su uspješno provoditi međulaboratorijske usporedbe najmanje jednom u pet godina

– posjedovati dokument o registraciji djelatnosti koja upućuje na laboratorijska ispitivanja iz područja za koje traži ovlaštenje.

(4) Ministar nadležan za poljoprivredu imenuje Povjerenstvo za ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija koje utvrđuje ispunjavanje propisanih uvjeta iz stavka 3. ovoga članka i članka 37. Uredbe (EU) 2017/625.

(5) Na temelju podnesenog zahtjeva i prijedloga Povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka ministarstvo nadležno za poljoprivredu donosi rješenje o ovlašćivanju službenog laboratorija iz stavka 1. ovoga članka.

(6) U iznimnim slučajevima, u skladu s uvjetima iz članka 42. Uredbe (EU) 2017/625, ministarstvo nadležno za poljoprivredu može privremeno odrediti postojeći službeni laboratorij za uporabu metode laboratorijske analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja za koje nije dobio akreditaciju.

(7) Kada u Republici Hrvatskoj nema službenog laboratorija ovlaštenog za određenu analizu, ministarstvo prema nadležnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u skladu s uvjetima članka 37. Uredbe (EU) 2017/625, može odlukom odrediti službeni laboratorij u nekoj od država članica ili trećoj zemlji koja je ugovorna stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru u kojem se može provesti analiza.

(8) Zahtjev za donošenje rješenja o ovlašćivanju službenih laboratorija laboratorij podnosi ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

(9) Službeni laboratorij obvezan je, u slučaju nastalih promjena koje mogu utjecati na izdano rješenje, obavijestiti ministarstvo nadležno za poljoprivredu u roku od 30 dana od nastanka promjene i o tome dostaviti dokaze pismenim putem.

(10) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu ukinut će rješenje o ovlašćivanju službenog laboratorija iz stavka 1. ovoga članka ako službeni laboratorij ne poduzme odgovarajuće i pravodobne korektivne mjere nakon što se rezultatima revizije utvrdi sljedeće:

a) službeni laboratorij više ne ispunjava uvjete iz članka 37. Uredbe (EU) 2017/625 i stavaka 3. i 13. ovoga članka

b) službeni laboratorij nije dovoljno uspješan u međulaboratorijskim usporednim ispitivanjima u skladu s odredbama norme EN ISO/IEC 17025 i međunarodno prihvaćenim znanstvenim protokolima.

(11) Popis laboratorija iz stavaka 1., 2., 6. i 7. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva nadležnog za zdravstvo prema nadležnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(12) Uz obveze propisane člankom 38. Uredbe (EU) 2017/625, laboratoriji iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužni su:

– dostavljene službene uzorke za analizu pripraviti, analizirati i iskazati rezultate u skladu s propisima

– po dostavi odmah započeti analizu uzorka, a nakon završetka analize izraditi analitičko izvješće i dostaviti ga tijelu koje je dostavilo uzorak

– odmah po završetku analize sve relevantne podatke o analizi i rezultatima, na način kako to nadležno tijelo zahtijeva, unijeti u informatičke sustave koje su uspostavila nadležna tijela

– u slučaju nesukladnih rezultata nalaz dostaviti tijelu koje je dostavilo uzorak elektroničkim putem u roku ne dužem od 48 sati

– dostaviti analitičko izvješće koje mora sadržavati najmanje: broj analitičkog izvješća, naziv uzorka, podatke o uzorkovanju, datum dostave, datum početka i završetka analize, opis dostavljenog uzorka, klasu i urudžbeni broj zapisnika o uzorkovanju ili referentni broj uzorka, temperaturu dostave ako je primjenjivo, tekst označivanja proizvoda ako je primjenjivo, metodu i tehniku kojom je izvršena analiza, izjavu o sukladnosti ili nesukladnosti uzorka ako je primjenjivo, podatke o laboratoriju koji je proveo analizu i ostale podatke ako su propisani posebnim propisom iz područja za koje se provodi analiza

– surađivati s nacionalnim referentnim laboratorijem iz područja ovlaštenja te o tome dostavljati godišnja izvješća u obliku u kojem to zahtijeva nacionalni referentni laboratorij.

(13) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi pravilnik kojim se detaljnije razrađuju pojedine odredbe ovoga članka Zakona radi njihove primjene.

15. Pravilnik o ovlašćivanju službenih i nacionalnih referentnih laboratorija za obavljanje laboratorijskih analiza, ispitivanja i dijagnosticiranja na uzorcima koji se uzimaju tijekom službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti

Određivanje nacionalnih referentnih laboratorija

Članak 44.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu u skladu s člankom 100. Uredbe (EU) 2017/625 ovlašćuje odnosno određuje nacionalne referentne laboratorije za obavljanje laboratorijskih analiza, ispitivanja i dijagnosticiranja na uzorcima koji se uzimaju tijekom službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nacionalne referentne laboratorije za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadržavaju GMO i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a, s naglaskom na GM hranu, GM hranu za životinje, te za hranu i hranu za životinje koja sadržava GMO i/ili se sastoji ili potječe od GMO-a, GM hranu i GM hranu za životinje, i referentne laboratorije za predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom ovlašćuje ministarstvo nadležno za zdravstvo u skladu s pravilima iz posebnog propisa.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu ovlašćuje nacionalne referentne laboratorije iz stavka 1. ovoga članka ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

− ima sjedište na području Republike Hrvatske

− registriran je kao »ustanova« ili »javna ustanova«

− posjeduje dokument o registraciji djelatnosti koja upućuje na laboratorijska ispitivanja iz područja za koje traži ovlaštenje.

(4) Ministar nadležan za poljoprivredu osniva Povjerenstvo za ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija koje utvrđuje ispunjavanje propisanih uvjeta iz stavka 3.3ovoga članka i članka 100. Uredbe (EU) 2017/625.

(5) Na temelju podnesenog zahtjeva i prijedloga Povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka ministarstvo nadležno za poljoprivredu donosi rješenje o ovlašćivanju nacionalnog referentnog laboratorija iz stavka 1. ovoga članka.

(6) U iznimnim slučajevima, u skladu s uvjetima iz članka 42. stavka 1., stavka 2. točaka (a) i (b) i stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625, ministar nadležan za poljoprivredu može privremeno odrediti postojeći referentni laboratorij za uporabu metode laboratorijske analize, ispitivanja ili dijagnosticiranja za koje nije dobio akreditaciju.

(7) Kada u Republici Hrvatskoj nema ovlaštenog nacionalnog referentnog laboratorija za određenu analizu, ministarstvo prema nadležnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) 2017/625, može odlukom odrediti nacionalni referentni laboratorij u nekoj od država članica ili trećoj zemlji koja je ugovorna stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru u kojem se može provesti analiza.

(8) Zahtjev za donošenje rješenja o ovlaštenju nacionalnih referentnih laboratorija laboratorij podnosi ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

(9) Nacionalni referentni laboratorij obvezan je, u slučaju nastalih promjena koje mogu utjecati na izdano rješenje, obavijestiti ministarstvo nadležno za poljoprivredu u roku od 30 dana od nastanka promjene i o tome dostaviti dokaze pismenim putem.

(10) Ministar nadležan za poljoprivredu ukinut će rješenje o ovlašćivanju nacionalnog referentnog laboratorija iz stavka 5. ovoga članka ako nacionalni referentni laboratorij ne poduzme odgovarajuće i pravodobne korektivne mjere nakon što se rezultatima revizije utvrdi da referentni laboratorij više ne ispunjava uvjete iz članka 37. Uredbe (EU) 2017/625 i stavaka 3. i 13. ovoga članka.

(11) Nacionalni referentni laboratoriji, u području svoje nadležnosti, dužni su obavljati zadaće u skladu s člankom 101. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625.

(12) Popis laboratorija iz stavaka 1., 2., 6. i 7. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva nadležnog za zdravstvo, prema nadležnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(13) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi pravilnik kojim se detaljnije razrađuju pojedine odredbe ovoga članka Zakona radi njihove primjene.

15. Pravilnik o ovlašćivanju službenih i nacionalnih referentnih laboratorija za obavljanje laboratorijskih analiza, ispitivanja i dijagnosticiranja na uzorcima koji se uzimaju tijekom službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti

 

VII. SLUŽBENE KONTROLE ŽIVOTINJA I ROBE KOJI ULAZE U UNIJU

Nacionalni plan kontrole učestalosti pregleda iz članka 44. Uredbe (EU) 2017/625

Članak 45.

(1) Životinje i roba koji ulaze u Uniju podliježu službenim kontrolama inspekcijskih tijela Državnog inspektorata u skladu s podjelom nadležnosti iz članaka 14. do 19. ovoga Zakona.

(2) Službene kontrole iz stavka 1. ovoga članka provode se u skladu s uredbama i odlukama Komisije kojima se uređuje ulazak u Uniju životinja i robe iz članka 47. Uredbe (EU) 2017/625 te u skladu s nacionalnim planovima donesenim u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) 2017/625.

(3) Životinje i roba iz stavka 1. ovoga članka koje podliježu službenim kontrolama inspekcijskih tijela Državnog inspektorata u skladu s nacionalnim planovima iz stavka 2. ovoga članka kontroliraju se na odgovarajućim mjestima carinskog područja Unije navedenim u članku 44. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625, sukladno propisanoj učestalosti koja u obzir uzima procjenu rizika i sve relevantne parametre kao što su priroda proizvoda, broj dolaznih pošiljaka i rezultati prethodnog nadzora.

(4) Državni inspektorat donosi nacionalni plan kontrole učestalosti pregleda pošiljaka iz stavka 3. ovoga članka krajem tekuće godine za sljedeću godinu.

Opće odredbe o unošenju podataka u IMSOC, službenom uzorkovanju, postupanju kod nesukladnih pošiljaka i naplati troškova za službene kontrole

Članak 46.

(1) Pošiljke životinja i robe iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625 ne mogu ući u Uniju bez prethodne provedbe službenih kontrola nadležnih inspekcija Državnog inspektorata.

(2) Nadležni inspektori obavezni su ishod službene kontrole i pritom donesene odluke upisivati u odgovarajući dio Zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta iz članka 47. ovoga Zakona u IMSOC sustavu.

(3) Za provedbu uredbi i odluka kojima se osigurava službena kontrola životinja i robe iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) 2017/625 uzorkovanje se obavlja u skladu s procedurom utvrđenom ovim Zakonom i prema posebnim propisima kojima se uređuju područja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona te je o svakoj nesukladnoj pošiljci osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola obvezna postupiti prema članku 66. stavku 5. Uredbe (EU) 2017/625 i posebnim propisima kojima se uređuje sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

(4) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola prilikom uzimanja uzoraka pri uvozu sastavlja Zapisnik o uzimanju uzoraka, a u kojem je dužna navesti sve relevantne podatke.

(5) Službeni uzorci uzeti u svrhu provedbi uredbi i odluka kojima se osigurava službena kontrola životinja i robe iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) 2017/625 moraju biti dostavljeni u ovlaštene službene i/ili referentne laboratorije.

(6) U iznimnim slučajevima pojave novih rizika koje nije bilo moguće predvidjeti i/ili kad za specifičnu analizu ne postoji službeni laboratorij, službeni uzorci uzeti u svrhu provedbi uredbi i odluka kojima se osigurava službena kontrola životinja i robe iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) 2017/625 mogu biti dostavljeni i u druge laboratorije u Republici Hrvatskoj koji posjeduju metode za provođenje tražene analize.

(7) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola obvezna je za svaku neusklađenu pošiljku pri ulazu u Uniju donijeti rješenje u skladu s mjerama iz članaka 66., 67. i 138. Uredbe (EU) 2017/625 te u skladu s odredbama uredbi i odluka kojima se osigurava službena kontrola životinja i robe iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625.

(8) Subjekt odgovoran za pošiljku obvezan je provoditi sve mjere koje mu naloži nadležni inspektor Državnog inspektorata na graničnoj kontrolnoj postaji i ostalim točkama ulaza u Uniju, a u skladu s člancima 66., 67. i 138. Uredbe (EU) 2017/625, bez odgode, i najkasnije u roku od 60 dana od dana kada primi obavijest o naloženim mjerama.

(9) Pošiljke životinja i robe iz stavka 1. ovoga članka koje su unesene u Republiku Hrvatsku, a za koje nisu obavljene službene kontrole u skladu s odredbama ovoga Zakona, oduzimaju se, a nadležni inspektor Državnog inspektorata odlučuje o njihovu uništenju ili ponovnoj otpremi izvan Unije, kako je to propisano člankom 66. Uredbe (EU) 2017/625.

(10) Sve troškove postupka kontrole životinja i robe pri ulazu u Uniju plaća stranka koja je odgovorna za pošiljku ili njezini ovlašteni zastupnici.

(11) Stranka snosi sve troškove koji nastaju zbog provedbe mjera iz ovoga članka u skladu s člancima 66. i 67. i člankom 138. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/625.

(12) Sve troškove koji nastanu u slučaju utvrđene neusklađenosti pošiljaka životinja i robe iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) 2017/625 pri ulazu u Uniju plaća stranka koja je odgovorna za pošiljku ili njezini ovlašteni zastupnici.

(13) Uz troškove postupka službene kontrole pri ulazu u Uniju naplaćuju se i upravne pristojbe prema posebnom propisu kojim su uređene upravne pristojbe.

Zajednički zdravstveni ulazni dokument

Članak 47.

(1) Zajednički zdravstveni ulazni dokument (u daljnjem tekstu: ZZUD) iz članka 56. Uredbe (EU) 2017/625 mora biti sastavljen u elektroničkom obliku kroz sustav IMSOC na hrvatskom jeziku i jeziku zemlje odredišta.

(2) Subjekti odgovorni za pošiljke životinja i robe iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625 obvezni su unaprijed obavijestiti inspekcijska tijela Državnog inspektorata na graničnoj kontrolnoj postaji o prispijeću pošiljke u skladu s člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1013 i predstaviti pošiljku za obavljanje službenih kontrola ispunjavanjem i podnošenjem relevantnog dijela ZZUD-a kroz sustav IMSOC na hrvatskom jeziku.

(3) Subjekt odgovoran za pošiljku obvezan je prilikom popunjavanja dijela I. ZZUD-PP-a (CHED-PP) u svrhu prijave pošiljke za fitosanitarni nadzor ispuniti i podatke o DMP-u koji prati pošiljku odnosno na isti način prijaviti za fitosanitarni nadzor pošiljku koja se u cijelosti sastoji od drvenog materijala za pakiranje.

(4) DMP koji prati pošiljke koje ne podliježu fitosanitarnom pregledu prijavljuju se prema planu nadzora DMP-a nadležnom carinskom službeniku.

(5) Nadležni inspektori Državnog inspektorata obvezni su nakon obavljenih službenih kontrola rezultate službenih kontrola i odluku o daljnjem postupanju s pošiljkom unijeti kroz sustav IMSOC u odgovarajući dio ZZUD-a.

(6) Elektronički oblik dokumenta izdan kroz sustav IMSOC, kao i sva dokumentacija koja je predana u elektroničkom obliku ne mora se ponovno uvoditi u službenu dokumentaciju u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno uredsko poslovanje.

(7) Iznimno od odredbi stavka 4. ovoga članka, pošiljke iz uvoza kojima prvi ulaz u Uniju nije na području Republike Hrvatske evidentiraju se i u nacionalnom informacijskom sustavu koji koristi granična sanitarna inspekcija, a izuzete su iz obveze plaćanja pristojbi i naknada.

Ovlasti ministarstva nadležnog za poljoprivredu

Članak 48.

(1) Za potrebe provedbe poglavlja V. Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona, ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavlja sljedeće zadaće:

a) objavljuje i redovito ažurira popise skladišta iz stavka 1. točke d) ovoga članka na svojim mrežnim stranicama i u sustavu IMSOC

b) donosi rješenja kojima određuje uvjete za uvoz u Republiku Hrvatsku sljedećih kategorija životinja i robe:

– životinja namijenjenih u znanstvene svrhe iz članka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2122

– uzoraka za istraživanje, dijagnostiku i ostale analize iz članka 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2122

– izložbenih predmeta iz Priloga I. točke 34. Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 142/2011)

– trgovačkih uzoraka iz Priloga I. točke 39. Uredbe (EU) 142/2011

– bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se upotrebljavaju u svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje

c) donosi rješenja za izuzeća za unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u granična područja Republike Hrvatske

d) rješenjem odobrava, privremeno odobrava ili ukida odobrenja skladišta u slobodnim zonama, carinskim skladištima, skladišta subjekta koja opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u međunarodnom prometu za privremeno skladištenje pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, zametnih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla, dobivenih proizvoda, sijena i slame te mješovitih proizvoda namijenjenih provozu preko područja Unije.

(2) Rješenja iz stavka 1. točaka b) i c) ovoga članka vrijede tri mjeseca odnosno za kategorije robe navedene u stavku 1. točki b) podstavku 5. ovoga članka najduže jednu godinu od dana izvršnosti rješenja te se ukidaju istekom navedenog roka.

Ovlasti Državnog inspektorata

Članak 49.

(1) Za potrebe provedbe poglavlja V. Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona, Državni inspektorat provodi sljedeće aktivnosti:

a) predlaže određivanje, privremeno povlačenje određenja ili suspendiranje određenja graničnih kontrolnih postaja, inspekcijskih centara i kontrolnih točaka koje nisu granične kontrolne postaje za provedbu službenih kontrola nad jednom ili više kategorija životinja i robe iz članka 47. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625 i o tome obavještava Komisiju

b) objavljuje i redovito ažurira popise graničnih kontrolnih postaja, inspekcijskih centara i kontrolnih točaka koje nisu granične kontrolne postaje iz točke a) ovoga stavka na svojim mrežnim stranicama i u sustavu IMSOC

c) u području nadzora granične sanitarne inspekcije izdaje potvrde kojima se utvrđuju sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti u postupku odobravanja carinskih skladišta

d) objavljuje i redovito ažurira popis carinskih mjesta za uvoz hrane i predmeta i materijala u dodiru s hranom određenih u skladu s točkom c) ovoga stavka

e) donosi rješenje o odobravanju objekata za daljnji prijevoz pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih premeta te hrane neživotinjskog podrijetla koja podliježe mjerama propisanima aktima iz članka 47. stavka 1. točaka (c), (d), (e) i (f) Uredbe (EU) 2017/625 te vodi Upisnik odobrenih objekta

f) objavljuje i redovito ažurira popise objekata iz točke e) ovoga stavka na svojim mrežnim stranicama i u sustavu IMSOC

g) objavljuje na ulaznim točkama za putnike informacije iz članka 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2122

h) objavljuje na graničnim prijelazima Republike Hrvatske prema trećim zemljama informacije iz članka 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2122

i) izrađuje godišnji plan praćenja pošiljaka robe iz članka 47. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/625, u skladu s odredbama propisanim u Prilogu II. točki 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2130

j) dostavlja Komisiji izvješće o provedbi uredbi i odluka kojima se uređuje provedbe članaka 44. i 47. Uredbe (EU) 2017/625, na način kako ona to traži.

(2) Granične kontrolne postaje, inspekcijske centre i kontrolne točke iz stavka 1. točke a) ovoga članka te ostale granične prijelaze i carinska mjesta za robu koja se kontrolira u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) 2017/625 propisuje uredbom Vlada Republike Hrvatske.

8. Uredba o graničnim kontrolnim postajama, inspekcijskim centrima, kontrolnim točkama te ostalim graničnim prijelazima i carinskim mjestima na kojima se provode službene kontrole robe i životinja koje ulaze u Europsku uniju

Određivanje objekata za daljnji prijevoz

Članak 50.

(1) Postupak određivanja objekata za daljnji prijevoz pošiljaka koje sadržavaju kategorije robe iz članka 47. stavka 1. točaka (c), (d), (e) i (f) Uredbe (EU) 2017/625 provodi Državni inspektorat.

(2) Postupak određivanja objekata za daljnji prijevoz iz stavka 1. ovoga članka pokreće se na zahtjev stranke.

(3) Podnositelj zahtjeva za određivanje objekta za daljnji prijevoz pošiljaka iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti zahtjev isključivo za carinsko skladište u mjestu gdje se u skladu s uredbom kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo Državnog inspektorata obavlja inspekcijski nadzor.

(4) Podnositelj zahtjeva za određivanje objekata za daljnji prijevoz pošiljaka za određene kategorije robe iz stavka 1. ovoga članka obvezan je uz zahtjev priložiti i dokumentaciju:

− akt carinskog tijela kojim se dokazuje da se radi o carinskom skladištu ili objektu za privremeni smještaj za vrste robe za koje se traži odobrenje za objekt za daljnji prijevoz pošiljke

− o udovoljavanju uvjetima iz članka 9. stavka 1. Uredbe Komisije (EU) 2019/2124

− kojom se dokazuje vlasništvo ili najam predmetnog objekta.

(5) Državni inspektorat donosi rješenje o određivanju objekata za daljnji prijevoz pošiljaka iz stavka 1. ovoga članka za određene kategorije robe iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Državni inspektorat, privremeno ili trajno ukida rješenje o određivanju objekata za daljnji prijevoz iz stavka 1. ovoga članka ako se utvrdi da oni više ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Državni inspektorat vodi i redovito ažurira popis objekata za daljnji prijevoz u sustavu IMSOC.

Veterinarska inspekcija

Članak 51.

(1) Za potrebe provedbe poglavlja V. Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona, veterinarska inspekcija u svrhu verificiranja usklađenosti životinja i robe s pravilima navedenim u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/625 obavlja:

a) službene kontrole životinja i robe iz članka 44. Uredbe (EU) 2017/625 kada postoji rizik za zdravlje ljudi, zdravlje i dobrobit životinja ili u vezi s GMO-om rizik i za okoliš

b) obavlja službene kontrole pošiljaka životinja iz članka 47. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625 za verifikaciju usklađenosti s pravilima kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu dobrobiti životinja u slučaju njihova prijevoza, a posebno s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5. 1. 2005.)

c) obavlja službene kontrole pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, mješovitih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla, dobivenih proizvoda, zametnih proizvoda te sijena i slame iz članka 47. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/625 u skladištima za privremeno skladištenje pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, zametnih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla, dobivenih proizvoda, sijena i slame te mješovitih proizvoda namijenjenih provozu preko područja Unije

d) potvrđuje u sustavu IMSOC prispijeće pošiljaka određenih životinja i robe iz članka 50. ovoga Zakona u objekt na mjestu odredišta u Republici Hrvatskoj kada se to zahtijeva zakonodavstvom Unije

e) obavlja službene kontrole iz članka 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2126

f) obavlja službene kontrole nad pošiljkama životinja i robe iz članka 46. stavka 9. ovoga Zakona i donosi odluku o njihovu uništenju ili ponovnoj otpremi izvan Unije.

(2) Službene kontrole iz stavka 1. ovoga članka veterinarska inspekcija obavlja:

a) na mjestima puštanja životinja i robe u slobodni promet u Uniji

b) u skladištima i prostorima subjekta koji je odgovoran za pošiljku

c) u skladištima u slobodnim zonama, carinskim skladištima, skladištima subjekta koja opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u međunarodnom prometu za privremeno skladištenje pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, zametnih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla, dobivenih proizvoda, sijena i slame te mješovitih proizvoda namijenjenih provozu preko područja Unije

d) u prometu i na mjestima odredišta u Republici Hrvatskoj

e) u lukama Republike Hrvatske koje je odredilo ministarstvo nadležno za poljoprivredu u skladu s posebnim propisom iz područja ribarstva.

(3) Prilikom provođenja službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka veterinarska inspekcija surađuje sa službenicima Carinske uprave, policijskim službenicima i ostalim inspekcijama Državnog inspektorata.

Granična veterinarska inspekcija

Članak 52.

(1) Za potrebe provedbe poglavlja V. Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona, granična veterinarska inspekcija obavlja službene kontrole kojima se verificira usklađenost s pravilima navedenim u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) 2017/625 sljedećih pošiljka životinja i robe kada ulaze u Uniju:

a) životinja i robe iz članka 44. Uredbe (EU) 2017/625 kada postoji rizik za zdravlje ljudi, zdravlje i dobrobit životinja ili u vezi s GMO-om rizik i za okoliš

b) životinja iz članka 47. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625

c) proizvoda životinjskog podrijetla, mješovitih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla, dobivenih proizvoda, zametnih proizvoda te sijena i slame iz članka 47. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/625

d) životinja i robe iz točaka b) i c) ovoga stavka kada podliježu hitnim mjerama predviđenim u članku 47. stavku 1. točki (e) Uredbe (EU) 2017/625

e) životinja i robe iz točaka b) i c) ovoga stavka za čiji su ulazak u Uniju utvrđeni uvjeti ili mjere predviđene u članku 47. stavku 1. točki (f) Uredbe (EU) 2017/625

f) hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz članka 47. stavka 1. točaka (d), (e) i (f) Uredbe (EU) 2017/625

g) hrane za životinje neživotinjskog podrijetla, osim hrane za životinje iz točke f) ovoga stavka.

(2) Prilikom provođenja službenih kontrola robe iz stavka 1. točke c) ovoga članka granična veterinarska inspekcija provodi službena uzorkovanja u skladu s godišnjim planom praćenja pošiljaka.

(3) Tijekom provođenja službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka granična veterinarska inspekcija surađuje sa službenicima Carinske uprave, policijskim službenicima i ostalim inspekcijama Državnog inspektorata koje su nadležne za kontrolu životinja i robe kada iz trećih zemalja ulaze u Uniju.

(4) Službene kontrole iz stavka 1. ovoga članka granična veterinarska inspekcija obavlja:

a) na graničnim kontrolnim postajama, uključujući inspekcijske centre

b) na drugim ulaznim točkama u Uniju

c) u skladištima i prostorima subjekta koji je odgovoran za pošiljku

d) skladištima u slobodnim zonama, carinskim skladištima, skladištima subjekta koja opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u međunarodnom prometu i

e) izlaznim točkama.

(5) Nakon provedenih službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka granični veterinarski inspektor donosi odluku o daljnjem postupanju s pošiljkom u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) 2017/625.

(6) Tijekom obavljanja službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, uključujući i inspekcijske centre sukladno članku 8. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1014, u provedbi fizičkih provjera, graničnom veterinarskom inspektoru može pomagati veterinarski tehničar ako je uspješno završio program osposobljavanja koji je u skladu sa zahtjevima iz Uredbe Komisije (EU) 2019/1081.

(7) Detaljan način obavljanja službenih kontrola hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz stavka 1. točke g) ovoga članka naputkom propisuje ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora.

13. Naputak o uvjetima za unos hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja radi stavljanja na tržište Unije

Fitosanitarna inspekcija

Članak 53.

(1) Službene kontrole bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta i druge službene aktivnosti u području biljnog zdravstva provode se u skladu s pravilima iz članaka 9. do 14. i članka 22. Uredbe (EU) 2017/625.

(2) Za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona, a radi verifikacije usklađenosti s pravilima iz članka 1. stavka 2. točke (g) Uredbe (EU) 2017/625 i posebnim pravilima iz članka 22. Uredbe (EU) 2017/625, fitosanitarna inspekcija, u okviru svoje nadležnosti propisane ovim Zakonom i posebnim propisom iz područja biljnog zdravstva, obavlja službene kontrole:

a) robe iz članka 44. Uredbe (EU) 2017/625 koja se unosi u Uniju, a kada postoji rizik za zdravlje bilja

b) robe iz članka 47. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2017/625 koja se unosi u Uniju, tj. bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta navedenih u popisima koji su utvrđeni na temelju članka 72. stavka 1. i članka 74. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031

c) bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz članka 47. stavka 1. točaka (d), (e) i (f) Uredbe (EU) 2017/625 koji se unose u Uniju

d) DMP-a iz članka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2125 kada taj DMP prati pošiljke robe iz nadležnosti fitosanitarne inspekcije ili kad se ne upotrebljava stvarno u prijevozu robe, tj. kad ne prati pošiljke druge robe, nego sam predstavlja pošiljku

e) robe iz članka 77. stavka 1. točaka (f), (h), (i) i (k) Uredbe (EU) 2017/625

f) robe u provozu, u smislu članka 3. točke 44. Uredbe (EU) 2017/625

g) robe u pretovaru

h) robe u daljnjem prijevozu te po potrebi odobrava daljnji prijevoz i potvrđuje prispijeće robe u objekt za daljnji prijevoz

i) specijaliziranih subjekata koji su ovlašteni izdavati biljne putovnice, a prema posebnim pravilima propisanima Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/66 оd 16. siječnja 2019. o pravilima o ujednačenom praktičnom uređenju za provedbu službenih kontrola bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kako bi se provjerila usklađenost s pravilima Unije o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje primjenjivima na tu robu (SL L 15, 17. 1. 2019.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/887 оd 26. lipnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/66 u pogledu provjera bilja za sadnju nakon uvoza (SL L 205, 29. 6. 2020.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/66)

j) specijaliziranih subjekata registriranih za stavljanje oznaka na DMP, a prema posebnim pravilima propisanima Uredbom (EU) 2019/66

k) GM reprodukcijskog materijala poljoprivrednog bilja pri uvozu, u svrhu uzgoja GM poljoprivrednih kultura, i nadzor GM šumskog reprodukcijskog materijala pri uvozu.

(3) Službene kontrole pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz članka 47. stavka 1. točaka (c), (d), (e) i (f) Uredbe (EU) 2017/625 na graničnoj kontrolnoj postaji obavljaju se u skladu s člankom 49. te Uredbe.

(4) Pri provedbi službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka fitosanitarni inspektor ima prava i ovlasti uzimati službene uzorke radi verifikacije usklađenosti s pravilima u području iz članka 1. stavka 2. točke (g) Uredbe (EU) 2017/625.

(5) Ako fitosanitarni inspektor obavljajući službenu kontrolu ili drugu službenu aktivnost utvrdi neusklađenost s pravilima iz članka 1. stavka 2. točke (g) Uredbe (EU) 2017/625, naložit će jednu od mjera iz članaka 66. do 72. te 137. i 138. te Uredbe, a ako se radi o pošiljkama bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose u Uniju, donijeti odluku u skladu s člankom 55. stavkom 1. i stavkom 2. točkom (b) te Uredbe, ako posebnim propisom iz područja biljnog zdravstva nije određeno drukčije.

(6) Fitosanitarni inspektor može privremeno zabraniti unos, provoz, pretovar ili daljnji prijevoz robe iz stavka 2. ovoga članka i naložiti da se u određenom roku otklone nedostaci koje je utvrdio u pošiljci te robe ili dokumentaciji koja je prati, ako procijeni da se ti nedostaci mogu otkloniti u danom roku bez rizika za zdravlje bilja.

(7) Fitosanitarni inspektor može rješenjem zabraniti unos, provoz, pretovar ili daljnji prijevoz robe iz stavka 2. ovoga članka ako pošiljku ne prate svi potrebni certifikati i ostala dokumentacija, ako dokumentacija koja prati pošiljku nije ispravna ili nedostaci iz stavka 6. ovoga članka nisu otklonjeni u roku koji je odredio.

Suradnja s Carinskom upravom i policijskim službenicima u provođenju službenih kontrola

Članak 54.

Za potrebe provedbe poglavlja V. Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona, Državni inspektorat surađuje s Carinskom upravom i policijskim službenicima u provođenju službenih kontrola kojima se verificira usklađenost s pravilima navedenim u članku 1. stavku 2. točkama (a) do (h) Uredbe (EU) 2017/625 sljedećih pošiljaka kada ulaze u Uniju ili su ušle u Uniju i nalaze se u prometu na tržištu Republike Hrvatske s namjerom njihova stavljanja na tržište ili su namijenjene trećoj zemlji i u provozu su preko područja Republike Hrvatske:

a) životinja i robe iz članka 44. Uredbe (EU) 2017/625 kada postoji rizik za zdravlje ljudi, životinja ili bilja, dobrobit životinja ili, u vezi s GMO-om i sredstvima za zaštitu bilja, rizik i za okoliš

b) životinja i robe iz članka 47. stavka 1. točaka (a) do (f) Uredbe (EU) 2017/625

c) hrane za životinje neživotinjskog podrijetla, osim hrane za životinje iz točke b) ovoga stavka

d) DMP-a u skladu s člankom 43. Uredbe 2016/2031, člankom 44. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625 te člankom 4. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2125 u pratnji pošiljaka koje ne podliježu fitosanitarnom pregledu, prema planu nadzora DMP-a

e) koje se unose u granično područje Republike Hrvatske u skladu s odobrenom iznimkom prema propisu kojim se uređuje područje biljnog zdravstva

f) sredstava za zaštitu bilja u skladu s Uredbom (EU) 1107/2009.

Službene kontrole koje obavljaju službenici Carinske uprave i policijski službenici

Članak 55.

(1) Službenici Carinske uprave obavljaju službene kontrole nad sljedećim kategorijama životinja i robe:

a) kućni ljubimci koji ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 5. Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (SL L 178, 28. 6. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 576/2013) i premještaju se u Uniju iz trećih zemalja

b) roba koja čini dio osobne prtljage putnika, a namijenjena je za osobnu potrošnju ili uporabu iz članka 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2122 i malih pošiljaka robe koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište iz članka 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2122

c) hrana za životinje neživotinjskog podrijetla, osim hrane za životinje čiji je uvoz u Uniju reguliran aktima iz članka 47. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2017/625

d) roba iz članka 47. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/625 koja dolazi s državnog područja Republike Hrvatske kako bi se prevezla preko državnog područja Bosne i Hercegovine kroz Neumski koridor

e) roba iz članka 47. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/625 na graničnoj kontrolnoj postaji na kojoj roba napušta područje Unije izvan radnog vremena granične kontrolne postaje

f) DMP u skladu s člankom 43. Uredbe 2016/2031, člankom 44. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625 te člankom 4. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2125 u pratnji pošiljaka koje ne podliježu fitosanitarnom pregledu, prema planu nadzora DMP-a na mjestima iz članka 44. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625

g) roba iz članka 54. stavka 1. točke e) ovoga Zakona, kada se unosi u granično područje Republike Hrvatske u skladu s odobrenom iznimkom prema propisu kojim se uređuje područje biljnog zdravstva

h) sredstva za zaštitu bilja na svim graničnim prijelazima određenim za pogranični promet i privremenim kontrolnim točkama.

(2) Službene kontrole iz stavka 1. ovoga članka službenici Carinske uprave obavljaju:

a) za kućne ljubimce iz stavka 1. točke a) ovoga članka na ulaznim točkama za putnike iz članka 3. točke (k) Uredbe (EU) 576/2013

b) za robu koja čini dio osobne prtljage putnika, a namijenjena je za osobnu potrošnju ili uporabu iz stavka 1. točke b) ovoga članka na svim graničnim prijelazima određenim za međunarodni promet putnika iz trećih zemalja u skladu s Uredbom o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/13., 38/20. i 68/20.), a malih pošiljaka u poštanskim uredima carinjenja

c) za hranu za životinje neživotinjskog podrijetla iz stavka 1. točke c) ovoga članka na graničnim prijelazima navedenim u posebnom propisu o detaljnom načinu obavljanja službenih kontrola hrane za životinje neživotinjskog podrijetla

d) za robu iz stavka 1. točke d) ovoga članka na ulaznim točkama Klek ili Zaton Doli

e) za robu iz stavka 1. točke e) ovoga članka na graničnim kontrolnim postajama navedenim u Uredbi iz članka 49. stavka 2. ovoga Zakona određenim za obavljanje službenih kontrola pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, mješovitih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla, dobivenih proizvoda, zametnih proizvoda te sijena i slame

f) za robu iz stavka 1. točke f) ovoga članka na mjestima iz članka 44. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625

g) robu iz stavka 1. točke g) ovoga članka kada se unosi u granično područje Republike Hrvatske u skladu s odobrenom iznimkom prema propisu kojim se uređuje područje biljnog zdravstva.

(3) Policijski službenici obavljaju službene kontrole nad robom koja čini dio osobne prtljage putnika, a namijenjena je za osobnu potrošnju ili uporabu iz stavka 1. točke b) ovoga članka te nad robom koja se unosi u granično područje Republike Hrvatske u skladu s odobrenom iznimkom prema propisu kojim se uređuje područje biljnog zdravstva iz stavka 1. točke g) ovoga članka na graničnim prijelazima prema trećim zemljama na kojima nema službenika Carinske uprave.

(4) Ulazne točke za putnike iz stavka 2. točke a) ovoga članka pravilnikom propisuje ministar nadležan za poljoprivredu.

14. Pravilnik o određivanju ulaznih točaka za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Neumski koridor

Članak 56.

(1) Zabranjen je provoz životinja, osim kućnih ljubimaca koji ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 5. Uredbe (EU) 576/2013, koje dolaze s državnog područja Republike Hrvatske preko državnog područja Bosne i Hercegovine kroz Neumski koridor preko ulaznih točaka Klek ili Zaton Doli.

(2) Otvorena prijevozna sredstva, koja se ne mogu plombirati na način da se ne može manipulirati pošiljkom, ne smiju se koristiti za prijevoz pošiljaka koje sadržavaju kategorije robe iz članka 55. stavka 1. točke d) ovoga Zakona.

(3) Službenici Carinske uprave obavljaju službene kontrole pri prijevozu pošiljaka robe iz stavka 2. ovoga članka u skladu s propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti službenika Carinske uprave te postupcima iz članka 38. stavaka 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2124.

(4) Granična veterinarska inspekcija i službenici Carinske uprave poduzimaju odgovarajuće mjere u skladu s člankom 65. Uredbe (EU) 2017/625 u slučajevima u kojima se utvrdi ili postoji sumnja u neusklađenost pošiljaka iz stavka 3. ovoga članka.

(5) U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka pošiljke se pod carinskim nadzorom preusmjeravaju na najbližu graničnu kontrolnu postaju u svrhu obavljanja službenih kontrola.

(6) Odluku o daljnjem postupanju s pošiljkama iz stavka 5. ovoga članka donosi granični veterinarski inspektor.

Kućni ljubimci

Članak 57.

(1) Granična veterinarska inspekcija, veterinarska inspekcija i službenici Carinske uprave poduzimaju odgovarajuće mjere u skladu s člankom 65. Uredbe (EU) 2017/625 u slučajevima kada postoji sumnja u neusklađenost kućnih ljubimaca za unos u Uniju.

(2) Kada je kućne ljubimce iz stavka 1. ovoga članka potrebno izolirati pod službenom kontrolom tijekom vremena koje je potrebno za ispunjavanje uvjeta za unos u Uniju iz Uredbe (EU) 576/2013, izolacija se provodi u skloništima za životinje iz članka 4. točke 29. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17. i 32/19.) pod nadzorom nadležnog veterinarskog inspektora.

Postupak oduzimanja i troškovi uništavanja nesukladne robe koja čini dio osobne prtljage putnika, a namijenjena je za osobnu potrošnju ili uporabu

Članak 58.

(1) Za potrebe provedbe poglavlja V. Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona, službenici Carinske uprave i policijski službenici imaju pravo i obvezu identificirati i oduzeti nesukladnu robu koja čini dio osobne prtljage putnika, a namijenjena je za osobnu potrošnju ili uporabu.

(2) Službenici Carinske uprave imaju pravo i obvezu identificirati i oduzeti nesukladnu robu sadržanu u malim pošiljkama iz članka 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2122.

(3) Prilikom oduzimanja robe iz stavka 1. ovoga članka službenici Carinske uprave i policijski službenici donose rješenje o oduzimanju.

(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

(5) Žalba iz stavka 4. ovoga članka na rješenje službenika Carinske uprave podnosi se Ministarstvu financija, ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za provedbu drugostupanjskoga upravnog postupka, dok se žalba na rješenje policijskog službenika iz stavka 4. ovoga članka podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova, ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za provedbu drugostupanjskoga upravnog postupka.

(6) Rješenjem iz stavka 3. ovoga članka od fizičkih i pravnih osoba koje su unijele takvu robu na područje Republike Hrvatske naplaćuju se troškovi uništavanja.

(7) Državni inspektorat, Carinska uprava i Ministarstvo unutarnjih poslova preispituju primijenjene mehanizme i djelovanja iz članka 9. stavka 3. točke (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2122.

(8) Visinu troškova uništavanja robe iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za poljoprivredu.

Nadzor DMP-a

Članak 59.

(1) Nadzor DMP-a provodi se u skladu s člancima 43. i 96. Uredbe 2016/2031 i člankom 4. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2125, na mjestima iz članka 44. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625, a prema planu nadzora DMP-a.

(2) Za potrebe provedbe poglavlja V. Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona, fitosanitarni inspektori obavljaju službene kontrole DMP-a koji prati pošiljke one robe za čiji su nadzor nadležni, uključujući i one koje se u cijelosti sastoje od DMP-a, i to na mjestima iz članka 44. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) 2017/625 (graničnim kontrolnim postajama).

(3) Ako DMP prati pošiljke robe za čiji nadzor nije nadležna fitosanitarna inspekcija, službene kontrole DMP-a na graničnim kontrolnim postajama provode službenici Carinske uprave, prema planu nadzora DMP-a.

(4) Službenici Carinske uprave provode službene kontrole DMP-a na mjestima iz članka 44. stavka 3. točaka (a), (c), (d) i (e) Uredbe (EU) 2017/625, a prema planu nadzora DMP-a.

(5) Utvrdi li službenik Carinske uprave neusklađenost DMP-a s uvjetima za unos u Uniju, o tome odmah obavještava nadležnoga fitosanitarnog inspektora.

(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, neovisno o planu nadzora DMP-a, ako službenik Carinske uprave prilikom redovitog obavljanja carinskog pregleda utvrdi neusklađenost s odredbama članka 43. Uredbe (EU) 2016/2031, o tome odmah obavještava nadležnoga fitosanitarnog inspektora.

(7) Utvrdi li fitosanitarni inspektor ili službenik Carinske uprave neusklađenost DMP-a s uvjetima za unos u Uniju, fitosanitarni inspektor rješenjem naređuje jednu od mjera iz članka 66. stavaka 1., 3., 4. i 6. Uredbe (EU) 2017/625 ili mjeru propisanu posebnim propisom kojim se uređuju pravila o provedbi posebnih službenih kontrola DMP-a.

(8) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, kad se neusklađenost DMP-a utvrdi na mjestu puštanja pošiljke u slobodni promet ili na mjestu odredišta u Republici Hrvatskoj, fitosanitarni inspektor naređuje isključivo mjeru uništenja DMP-a, i to bez odgode, u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe (EU) 2019/2125.

(9) Troškove provedbe mjera iz stavaka 7. i 8. ovoga članka snosi subjekt.

Službene kontrole provoznih pošiljaka na graničnoj kontrolnoj postaji na kojoj roba napušta područje Unije

Članak 60.

(1) Za potrebe provedbe poglavlja V. Uredbe (EU) 2017/625 i ovoga Zakona, službenici Carinske uprave tijekom obavljanja službenih kontrola pošiljaka robe iz članka 47. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/625 na graničnoj kontrolnoj postaji na kojoj roba napušta područje Unije izvan radnog vremena granične kontrolne postaje provode identifikacijske provjere iz članka 33. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2124 kako bi se osiguralo da predočena pošiljka odgovara pošiljci navedenoj u ZZUD-u.

(2) Kada se utvrdi ili postoji sumnja u neusklađenost pošiljaka iz stavka 1. ovoga članka, službenici Carinske uprave poduzimaju odgovarajuće mjere u skladu s člankom 65. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/625.

(3) Pošiljke iz stavka 2. ovoga članka podvrgavaju se službenim kontrolama na izlaznoj graničnoj kontrolnoj postaji.

(4) Odluku o daljnjem postupaju s pošiljkama, ovisno o rezultatima službene kontrole iz stavka 3. ovoga članka, donosi granični veterinarski inspektor.

Posebne odredbe za daljnji prijevoz pošiljke

Članak 61.

(1) U skladu s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625, nadležna tijela graničnih kontrolnih postaja mogu odobriti daljnji prijevoz pošiljaka iz članka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2124 u objekte za daljnji prijevoz na krajnjem odredištu i ondje ih skladištiti do dobivanja rezultata laboratorijskih analiza i ispitivanja, o čemu subjekt odgovoran za pošiljku obavještava nadležno tijelo na mjestu odredišta.

(2) Pošiljka iz stavka 1. ovoga članka prevozi se i skladišti u objektu za daljnji prijevoz navedenom u ZZUD-u na način da je udovoljeno svim uvjetima iz članka 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2124.

(3) Pošiljka iz stavka 1. ovoga članka nalazi se pod carinskim nadzorom u skladu s odredbama carinskog zakonodavstva Unije.

(4) U slučaju pošiljke koju je u Republiku Hrvatsku uputilo nadležno tijelo druge države članice Unije, nadležna će ovlaštena službena osoba za potrebe provedbe službenih kontrola na temelju ovoga Zakona priznati analitičko izvješće službenog uzorka koje je izdao službeni laboratorij druge države članice Unije.

(5) Analitička izvješća pristigla za pošiljku iz stavka 4. ovoga članka priznaju se kao službena isprava i na njima se može temeljiti službena kontrola bez obveze ponavljanja uzorkovanja u Republici Hrvatskoj.

(6) Službenici Carinske uprave ne mogu pustiti robu u slobodni promet dok carinskoj deklaraciji nije priložena sva propisana dokumentacija u skladu s uredbama i odlukama kojima se osigurava provedba uvoza životinja i robe iz članka 47. Uredbe (EU) 2017/625 odnosno dok nadležna tijela granične kontrolne postaje ne donesu odluku o pošiljci u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) 2017/625 i ne dovrše ZZUD.

(7) Kada službenici Carinske uprave utvrde da podnesenoj carinskoj deklaraciji, koja se odnosi na kategorije životinja i robe iz članka 47. Uredbe (EU) 2017/625, nije priložen ZZUD, zadržat će odnosnu pošiljku te o tome obavijestiti nadležnog inspektora.

(8) Ako se utvrdi da pošiljka nije u skladu s pravilima iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625, nadležna tijela granične kontrolne postaje unosa u Uniju poduzimaju mjere u skladu s člankom 66. stavcima 3. do 6. Uredbe (EU) 2017/625.

 

VIII. FINANCIRANJE

Financiranje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti

Članak 62.

(1) Financijska sredstva potrebna za provedbu službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Financijska sredstva za provedbu službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka planiraju i osiguravaju nadležna tijela koja provode odnosno povjeravaju poslove sukladno člancima 5. do 11. ovoga Zakona.

(3) Za obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti Državni inspektorat naplaćuje pristojbe i naknade u skladu s odredbama glave II. poglavlja VI. Uredbe (EU) 2017/625.

(4) Sredstva prikupljena na temelju stavka 3. ovoga članka i sredstva prikupljena po rješenjima o troškovima postupka iz članka 39. stavka 19. ovoga Zakona namjenski su prihod državnog proračuna, a koriste se isključivo za financiranje troškova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u skladu s odredbama članka 81. Uredbe (EU) 2017/625, kao i za financiranje troškova službenih kontrola koji proizlaze iz povjeravanja zadaća službenih kontrola, a koji uključuju:

– troškove za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme na graničnim kontrolnim postajama

– troškove za službene uzorke i monitoringe

– troškove nabave i održavanja računala, računalne i telekomunikacijske opreme

– troškove za izradu, unaprjeđivanje i održavanje informatičkih sustava

– troškove nabave i održavanja opreme, vozila i drugih materijalnih sredstava potrebnih za obavljanje poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti

– troškove za edukacije inspektora

– troškove tiskanja službenih obrazaca i ostalih informativnih materijala

– troškove ostalih usluga: stručna mišljenja, procjene rizika, simulacijske vježbe, rad vanjskih suradnika

– troškove za obavljanje izvanrednih ili neplaniranih službenih kontrola

– troškove za obavljanje poslova drugih službenih aktivnosti.

(5) Troškove iz stavka 7. ovoga članka snosi subjekt, osim ako posebnim propisima kojima su uređena područja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona nije drukčije uređeno.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 1. do 5. ovoga članka, odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na službene kontrole i druge službene aktivnosti koje provode delegirana tijela u područjima iz članka 3. stavka 1. točaka i) do k).

(7) Glavni državni inspektor donosi pravilnik kojim se uređuju pristojbe i naknade za službene kontrole i druge službene aktivnosti u skladu s člancima 79. i 80. Uredbe (EU) 2017/625 te za službene kontrole robe iz članka 44., članka 47. stavka 1. i članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625, naknade koje se naplaćuju u svrhu službenih certificiranja inspekcija Državnog inspektorata, kao i službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti inspekcija Državnog inspektorata u svrhu provedbe članka 79. stavka 2. točke c) i članka 83. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625.

11. Pravilnik o pristojbama i naknadama za financiranje provedbe službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti

 

IX. IZDAVANJE CERTIFIKATA I SLUŽBENIH POTVRDA

Službeno certificiranje

Članak 63.

(1) Izvozna notifikacija subjekta i pripadajućih objekata i izdavanje službenih certifikata za pošiljke u svrhu službenog certificiranja za izvoz u treće zemlje u skladu s ovim člankom provodi se kada to zahtijeva treća zemlja u koju se uvozi i/ili na temelju zahtjeva subjekta u poslovanju s hranom i/ili predmetima i materijalima u dodiru s hranom koji želi izvoziti, a zahtjev se podnosi Državnom inspektoratu na obrascima u skladu s pravilnikom iz stavka 15. ovoga članka.

(2) Državni inspektorat ovlašten je provoditi službeno certificiranje u svrhu provedbe članaka 86. i 87. Uredbe (EU) 2017/625 u dijelu nadležnosti sanitarne inspekcije koje obuhvaća izvoznu notifikaciju subjekta s pripadajućim objektima i izdavanje službenih certifikata za pošiljke u svrhu izvoza u treće zemlje.

(3) Za potpisivanja službenih certifikata u skladu s člancima 88. i 89. Uredbe (EU) 2017/625 glavni državni inspektor rješenjem ovlašćuje osobe ovlaštene za službenu kontrolu koje ispunjavaju uvjete iz članka 88. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625 kao službene osobe za certificiranje.

(4) Državni inspektorat na temelju izdanih potvrda o izvoznoj notifikaciji subjekta s pripadajućim objektima vodi Registar izvoznih subjekata kao službenu evidenciju u elektroničkom obliku u skladu s pravilnikom iz stavka 15. ovoga članka.

(5) Za izdavanje potvrda o izvoznoj notifikaciji subjekta i pripadajućih objekata i upisu u Registar izvoznih subjekata u svrhu službenog certificiranja moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– subjekt u poslovanju s hranom i objekti iz kojih se pošiljke izvoze moraju biti upisani u Registar u skladu s člankom 73. ovoga Zakona odnosno u slučaju predmeta i materijala u dodiru s predmetima opće uporabe registrirani u skladu s člankom 5. Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 25/13., 41/14. i 114/18.)

– subjekt u poslovanju s hranom i pripadajući objekti moraju ispunjavati higijenske uvjete i imati uspostavljene sustave samokontrole u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EZ) br. 219/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. (SL L 87, 31. 3. 2009.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 852/2004)

– subjekti u poslovanju s predmetima i materijalima u dodiru s hranom i pripadajući objekti moraju ispunjavati higijenske uvjete i imati uspostavljene sustave samokontrole u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2023/2006 od 22. prosinca 2006. o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom (SL L 384/75, 29. 12. 2006.) te udovoljavati propisima o predmetima opće uporabe kojima se uređuju nacionalni uvjeti u Republici Hrvatskoj

– subjekt u poslovanju s hranom mora osigurati da pošiljke koje izvozi udovoljavaju posebnim propisima iz područja sigurnosti hrane odnosno u slučaju predmeta i materijala u dodiru s hranom pošiljke moraju zadovoljavati sve propise kojima se uređuje navedeno područje.

(6) Osoba ovlaštena za provedbu službene kontrole na temelju ciljanog inspekcijskog nadzora zapisnikom utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Državni inspektorat izdaje odnosno uskraćuje potvrdu o izvoznoj notifikaciji subjekta s pripadajućim objektima, na temelju zapisnika iz stavka 6. ovoga članka, a uzimajući u obzir i druge službene certifikate iz članka 88. stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625, ako su dostupni.

(8) Državni inspektorat može izdati i privremenu potvrdu o izvoznoj notifikaciji subjekta s pripadajućim objektima, s rokom ne dužim od šest mjeseci, ako su na temelju inspekcijskog nadzora utvrđeni nedostaci u ispunjavanju uvjeta iz stavka 5. podstavaka 2. i 3. ovoga članka, a ako oni nemaju izravan utjecaj na sigurnost pošiljke.

(9) Ako Državni inspektorat odbije izdati potvrdu iz stavaka 7. i 8. ovoga članka, o tome donosi rješenje.

(10) Državni inspektorat će, po službenoj dužnosti, rješenjem brisati izvozni subjekt iz registra na temelju zapisnika osobe ovlaštene za provedbu službene kontrole, ako se inspekcijskim nadzorom ili na temelju drugog pribavljenog certifikata utvrdi da subjekt više ne ispunjava uvjete iz stavka 5. ovoga članka.

(11) Protiv rješenja iz stavaka 9. i 10. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(12) Na zahtjev subjekta, osobe ovlaštene za službeno certificiranje izdaju službene certifikate za pošiljke na propisanim obrascima u skladu s propisom iz stavka 15. ovoga članka.

(13) Zahtjev iz stavka 12. ovoga članka mogu podnijeti subjekti koji su u skladu s ovim člankom upisani u Registar izvoznih subjekata te uz zahtjev imaju priložiti ažurirani tekst označivanja proizvoda i specifikacije, a ako se zahtjev odnosi na hranu, koja prema posebnim propisima kojima se uređuju dodaci prehrani i hrana za specifične skupine podliježe postupku notifikacije, certifikati se mogu izdati samo za one proizvode za koje je prethodno proveden postupak notifikacije.

(14) Subjekti su u obvezi za potrebe postupka službenog certificiranja uplatiti naknadu sukladno odredbama pravilnika iz članka 62. stavka 7. ovoga Zakona.

(15) Sadržaj, oblik i postupak izdavanja službenih certifikata za pošiljke te postupak izvozne notifikacije i način vođenja upisnika izvoznih subjekata s pripadajućim objektima iz nadležnosti sanitarne inspekcije propisuje glavni državni inspektor pravilnikom o službenom certificiranju pošiljaka za izvoz u treće zemlje.

10. Pravilnik o službenom certificiranju pošiljaka za izvoz u treće zemlje

Potpisivanje i izdavanje službenih certifikata

Članak 64.

(1) Službene certifikate izdaje Državni inspektorat.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za poljoprivredu može povjeriti aktivnost izdavanja certifikata delegiranim tijelima u skladu s odredbama članaka 28. do 33. Uredbe (EU) 2017/625, a na način kako je uređeno posebnim propisom iz područja poljoprivrede.

(3) Državni inspektorat može povjeriti aktivnosti izdavanja certifikata delegiranim tijelima u skladu s odredbama članaka 28. do 33. Uredbe (EU) 2017/625 i člankom 6. stavkom 1. podstavkom 3. ovoga Zakona, a na način kako je uređeno posebnim propisima iz područja veterinarstva.

(4) Državni inspektorat određuje službene osobe za certificiranje koje su ovlaštene za potpisivanje službenih certifikata iz stavka 3. ovoga članka, a u slučaju iz stavka 2. ovoga članka ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

Izdavanje službenih potvrda

Članak 65.

Službene potvrde iz članka 91. Uredbe (EU) 2017/625 izdaju se u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/625 i posebnih propisa iz područja primjene članka 3. ovoga Zakona.

 

X. ADMINISTRATIVNA POMOĆ I SURADNJA

Opća pravila

Članak 66.

(1) Nadležna tijela iz članka 5. ovoga Zakona surađuju s nadležnim tijelima država članica i, po potrebi, s nadležnim tijelima trećih zemalja, u smislu pružanja administrativne pomoći u skladu s člancima 104. do 107. Uredbe (EU) 2017/625.

(2) Tijela za vezu iz članka 67. ovoga Zakona su kontaktne točke za suradnju iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju sudjelovanja nadležnog tijela druge države članice u službenim kontrolama na licu mjesta, službene kontrole provode se u nazočnosti nadležne osobe ovlaštene za provedbu službene kontrole, koja u slučaju utvrđivanja nesukladnosti poduzima propisane mjere.

(4) Tijela za vezu iz članka 67. ovoga Zakona poduzimaju mjere u skladu s člankom 102. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/625 radi olakšavanja prijenosa informacija pravosudnih tijela i tijela državne uprave nadležnim tijelima o mogućoj neusklađenosti s pravilima iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona.

Tijela za vezu

Članak 67.

(1) Tijelo za vezu za područja navedena u članku 3. stavku 1. točkama a), c), e) do g) ovoga Zakona je Državni inspektorat.

(2) Tijelo za vezu za područja navedena u članku 3. stavku 1. točkama d), h) do k) ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

(3) Tijelo za vezu za područje navedeno u članku 3. stavku 1. točki b) ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravstvo.

(4) O uspostavi i podacima za kontakt tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i o svim naknadnim promjenama tijela za vezu obvezna su obavijestiti Komisiju i države članice.

(5) Nadležna tijela iz članka 5. ovoga Zakona u okviru svoga djelokruga obvezna su surađivati s tijelima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(6) Sve zahtjeve za pomoć u skladu s člankom 104. stavkom 1. Uredba (EU) 2017/625 te obavijesti i priopćenja u skladu s člancima 105., 106. i 107. Uredbe (EU) 2017/625 tijela za vezu prenose tijelu odnosno tijelima za vezu u državi članici kojoj je upućen zahtjev ili obavijest.

 

XI. PLANIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE

Višegodišnji nacionalni planovi službenih kontrola

Članak 68.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu:

− izrađuje VNPSK u suradnji s nadležnim tijelima iz članka 5. ovoga Zakona odgovornima za službene kontrole, u skladu s člankom 110. Uredbe (EU) 2017/625

− redovito ažurira VNPSK u skladu s člankom 111. Uredbe (EU) 2017/625

− osigurava koherentnost VNPSK-a

− dostavlja Komisiji na zahtjev najnoviju ažuriranu inačicu VNPSK-a

− prikuplja informacije o provedbi VNPSK-a s ciljem podnošenja godišnjeg izvješća iz članka 113. Uredbe (EU) 2017/625

− stavlja na raspolaganje javnosti VNPSK u skladu s člankom 111. Uredbe (EU) 2017/625.

(2) Nadležna tijela iz članka 5. ovoga Zakona:

− obvezna su međusobno surađivati pri izradi VNPSK-a

− dostavljaju sve podatke o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima svatko u svojoj nadležnosti, u odgovarajućem obliku, nadležnom tijelu iz stavka 1. ovoga članka

− za provedbu VNPSK-a donose posebne godišnje operativne planove koji se smatraju njegovim sastavnim dijelom

− provode službene kontrole uređene ovim Zakonom na temelju VNPSK-a.

Godišnja izvješća

Članak 69.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu izrađuje godišnje izvješće iz članka 113. Uredbe (EU) 2017/625.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu do 31. kolovoza svake godine Komisiji podnosi izvješće za prethodnu godinu, u skladu s člankom 113. Uredbe (EU) 2017/625.

(3) Nadležna tijela iz članka 5. ovoga Zakona izrađuju godišnja izvješća o provedbi službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti, svatko u svojoj nadležnosti.

(4) Državni inspektorat izrađuje izvješća o provedenim službenim kontrolama u skladu s operativnim planovima službenih kontrola iz okvira ovoga Zakona.

(5) Izvješća iz stavaka 3. i 4. ovoga članka nadležna tijela dostavljaju nadležnom tijelu iz stavka 1. ovoga članka do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Krizni planovi za hranu i hranu za životinje

Članak 70.

(1) Državni inspektorat, u suradnji s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i ministarstvom nadležnim za poljoprivredu, izrađuje opći plan upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

(2) Za provedbu plana iz stavka 1. ovoga članka glavni državni inspektor osniva krizni stožer na nacionalnoj i regionalnoj razini.

(3) Odluku o donošenju plana iz stavka 1. ovoga članka donosi glavni državni inspektor.

 

XII. REGISTRACIJA I ODOBRAVANJE OBJEKATA

Upisnici registriranih i odobrenih objekata te registriranih subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poljoprivredu

Članak 71.

(1) U svrhu provedbe članka 10. stavka 2. i članka 148. Uredbe (EU) 2017/625, članka 6. Uredbe (EZ) 852/2004 te članka 4. Uredbe (EZ) 853/2004 ministarstvo nadležno za poljoprivredu uspostavlja upisnike registriranih subjekata te odobrenih i registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom koji posluje u registriranim i odobrenim objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla obvezan je podnijeti zahtjev za registraciju ili odobravanje ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, sukladno propisima iz područja veterinarstva.

(3) Državni inspektorat odnosno osobe koje obavljaju službene kontrole u objektima iz stavka 2. ovoga članka dužne su ministarstvu nadležnom za poljoprivredu redovito dostavljati podatke radi ažuriranja podataka u upisnicima iz stavka 1. ovoga članka.

Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i postupak registracije

Članak 72.

(1) Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

(2) Registraciji u skladu s odredbama ovoga Zakona podliježu sljedeći objekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla:

a) objekti u primarnoj proizvodnji hrane životinjskog podrijetla koja je namijenjena za javnu potrošnju:

– objekti za proizvodnju jaja

– objekti za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda

– objekti u kojima se proizvodi sirovo mlijeko

– farme puževa

– drugi objekti u kojima se obavlja djelatnost primarne proizvodnje hrane životinjskog podrijetla

b) objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište

c) objekti za preradu mlijeka s vlastitog gospodarstva

d) objekti u kojima se obavlja djelatnost uskladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) 853/2004

e) objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda

f) mesnice

g) ribarnice

h) automati putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje:

– mljekomati, jajomati i ostali automati za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje

i) prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla:

– pokretne mesnice i pokretne ribarnice

j) sabirališta divljači

k) objekti za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla

l) objekti za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla

m) sabirnice jaja

n) subjekti koji prodaju hranu putem sredstava komunikacije na daljinu

o) trgovci hranom

p) prijevoznici hrane životinjskog podrijetla.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, obvezi registracije ne podliježu sljedeći objekti:

a) objekti koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača na mjestu proizvodnje malom količinom primarnih proizvoda, i to:

– objekt za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda, a koji obuhvaća cjelokupnu količinu pčelinjih proizvoda proizvedenih na vlastitom pčelinjaku

– objekt u kojem se proizvodi do 20.000 litara sirovog kravljeg i/ili 5000 litara ovčjeg ili kozjeg mlijeka godišnje

b) objekti za proizvodnju jaja u kojima se proizvodi do 50 jaja dnevno kojima se izravno opskrbljuju krajnji potrošači na mjestu proizvodnje i/ili u vlastitoj turističkoj ponudi

c) sabirališta divljači u kojima se meso odstrijeljene divljači skladišti i/ili obrađuje isključivo za osobnu upotrebu sudionika lova.

(4) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla podnosi zahtjev za registraciju objekta iz stavka 1. ovoga članka ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, prije početka obavljanja djelatnosti.

(5) Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba koja je upisana u Upisnik poljoprivrednika odnosno sudski ili obrtni registar.

(6) Na zahtjev ministarstva nadležnog za poljoprivredu, subjekt u poslovanju s hranom dužan je, bez odgode, dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 5. ovoga članka u obliku preslika ili ispisa elektroničke isprave.

(7) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, na temelju uredno podnesenog zahtjeva za registraciju objekta iz stavka 4. ovoga članka, upisuje objekt u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla te izdaje Izvod iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, koji vrijedi kao potvrda o registraciji objekta iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Ministar nadležan za poljoprivredu pravilnikom će detaljnije razraditi pojedine odredbe ovoga članka Zakona radi njihove primjene.

Objekti za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla koji podliježu odobravanju i postupak odobravanja

Članak 73.

(1) Upisnik odobrenih objekata za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

(2) Postupku odobravanja podliježu objekti koji obavljaju djelatnosti za koje su propisani zahtjevi u Prilogu III. Uredbe (EZ) 853/2004.

(3) Prije početka obavljanja djelatnosti u objektima iz stavka 2. ovoga članka subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla podnosi zahtjev za odobravanje ministarstvu nadležnom za poljoprivredu te ne smije započeti obavljati djelatnost do zaprimanja rješenja iz stavka 6. ovoga članka.

(4) Nakon zaprimanja uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka ministarstvo nadležno za poljoprivredu donosi rješenje o osnivanju stručnog povjerenstva koje obavlja prvi pregled objekta i na temelju obavljenog pregleda sastavlja zapisnik te ako objekt udovoljava svim zahtjevima u pogledu infrastrukture i opreme te ima pripremljenu dokumentaciju za provedbu sustava samokontrola temeljenih na načelima HACCP sustava, donosi prijedlog za uvjetno odobrenje objekta koji dostavlja ministru nadležnom za poljoprivredu, a ako objekt ne udovoljava jednom od zahtjeva iz ovoga stavka, povjerenstvo u zapisniku donosi prijedlog za odbacivanje zahtjeva koji dostavlja ministru nadležnom za poljoprivredu.

(5) Stručno povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka sastoji se od najmanje tri člana koje čine državni službenici ministarstva nadležnog za poljoprivredu, upravne organizacije nadležne za veterinarstvo i veterinarski inspektori Državnog inspektorata, od kojih najmanje jedan član povjerenstva mora biti mjesno nadležan veterinarski inspektor, s tim da pri obavljanju prvog pregleda objekta moraju biti nazočna najmanje dva člana povjerenstva, i to jedan iz Državnog inspektorata i jedan iz ministarstva nadležnog za poljoprivredu, upravne organizacije nadležne za veterinarstvo.

(6) Ministar nadležan za poljoprivredu na temelju zapisnika i prijedloga povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka donosi rješenje o uvjetnom odobrenju objekta na rok od tri mjeseca koji se upisuje u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili donosi rješenje o obustavljanju postupka odobravanja objekta.

(7) Prije isteka roka na koji je izdano uvjetno odobrenje inspektori Državnog inspektorata obavljaju službenu kontrolu uvjetno odobrenog objekta, kao i kontrolu provedbe sustava samokontrola temeljenih na načelima HACCP sustava.

(8) Ako veterinarska inspekcija iz stavka 7. ovoga članka pri službenoj kontroli utvrdi kako objekt udovoljava svim propisanim zahtjevima, podnijet će prijedlog ministarstvu nadležnom za poljoprivredu za donošenje rješenja o odobrenju objekta.

(9) Ministar nadležan za poljoprivredu na temelju prijedloga veterinarske inspekcije iz stavka 8. ovoga članka donosi rješenje o odobrenju objekta

(10) Ako veterinarska inspekcija iz stavka 7. ovoga članka pri službenoj kontroli utvrdi kako objekt ne udovoljava svim propisanim zahtjevima, podnijet će prijedlog ministarstvu nadležnom za poljoprivredu za donošenje rješenja kojim se objekt briše iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

(11) Ministar nadležan za poljoprivredu na temelju prijedloga veterinarske inspekcije iz stavka 10. ovoga članka donosi rješenje o brisanju objekta.

(12) Iznimno od odredbe stavka 10. ovoga članka, ako veterinarska inspekcija tijekom službene kontrole utvrdi da objekt udovoljava propisima o hrani, ali sustav samokontrola subjekta u poslovanju s hranom ne udovoljava u potpunosti propisima o hrani, podnijet će prijedlog ministarstvu nadležnom za poljoprivredu za donošenje rješenja kojim se produžuje uvjetno odobrenje.

(13) Ministar poljoprivrede na temelju prijedloga veterinarske inspekcije iz stavka 12. ovoga članka donosi rješenje o produljenju uvjetnog odobrenja do najviše tri mjeseca tako da ukupno uvjetno odobrenje može trajati najviše šest mjeseci od donošenja rješenja iz stavka 6. ovoga članka.

(14) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla smije obavljati djelatnosti sukladno rješenjima iz stavaka 6., 9. i 13. ovoga članka.

(15) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i u slučaju dopune ili promjene djelatnosti u odobrenom objektu te rekonstrukcije objekta.

(16) Kod veletržnica i objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature subjekt u poslovanju s hranom može dati u zakup odvojene jedinice drugim subjektima u poslovanju s hranom.

(17) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka zakupoprimac je dužan dostaviti podatke ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, na temelju kojih ministarstvo dodjeljuje dodatni broj subjektu u poslovanju s hranom koji je zakupio odvojenu jedinicu unutar veletržnice ili objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature.

(18) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi pravilnik kojim se detaljnije razrađuju pojedine odredbe ovoga članka Zakona radi njihove primjene.

Upisnik registriranih subjekata u poslovanju s hranom neživotinjskog podrijetla iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poljoprivredu

Članak 74.

(1) U svrhu provedbe članka 10. stavaka 2. i 148. Uredbe (EU) 2017/625, članka 6. Uredbe (EZ) 852/2004 te članka 4. Uredbe (EZ) 853/2004, ministarstvo nadležno za poljoprivredu uspostavlja Upisnik registriranih subjekata u poslovanju s hranom neživotinjskog podrijetla.

(2) Subjektima u poslovanju s hranom neživotinjskog podrijetla smatraju se subjekti na razini primarne biljne proizvodnje i subjekti za proizvodnju klica.

(3) Subjekti u poslovanju s hranom neživotinjskog podrijetla obvezni su upisati se u Upisnik poljoprivrednika, sukladno propisima iz područja poljoprivrede.

(4) Subjekti u poslovanju s hranom neživotinjskog podrijetla, koji podliježu odobravanju, obvezni su podnijeti zahtjev za odobravanje ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, sukladno posebnim propisima iz područja poljoprivrede.

(5) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi pravilnik kojim se detaljnije razrađuju pojedine odredbe ovoga članka Zakona radi njihove primjene.

Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije

Članak 75.

(1) Državni inspektorat u svrhu provedbe članka 10. stavka 2. i članka 148. Uredbe (EU) 2017/625 te članka 6. Uredbe (EZ) 852/2004 evidentira subjekte u poslovanju s hranom i pripadajuće objekte, uspostavlja, vodi i redovito ažurira Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije (u daljnjem tekstu: Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije).

(2) Subjektima u poslovanju s hranom, u smislu propisa o hrani pod nadležnošću sanitarne inspekcije, smatraju se subjekti koji u okviru svog poslovanja:

a) obavljaju djelatnosti proizvodnje, prerade i prometa hrane neživotinjskog podrijetla i mješovite hrane, kao pravne osobe ili obrti

b) obavljaju gospodarsku djelatnost proizvodnje i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

c) obavljaju djelatnost trgovine hranom u skladu s propisom kojim se uređuje djelatnost trgovine i elektroničke trgovine

d) obavljaju ugostiteljsku djelatnost pripremanja i usluživanje jela, pića i napitaka sukladno posebnom propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, osim objekata koji pružaju usluge u kućanstvu

e) obavljaju usluge prehrane u objektima različitih gospodarskih djelatnosti u kojima se isključivo hrane zaposlenici tih objekata (restorani kolektivne prehrane), uz naplatu ili bez naplate usluge prehrane

f) pružaju usluge prehrane u objektima zdravstva, odgoja i obrazovanja i drugih sličnih ustanova, ako te usluge pružaju djelatnici navedenih ustanova korisnicima tih usluga

g) pružaju usluge prehrane (priprema hrane i pružanje usluga prehrane) koje pružaju obrti registrirani za obavljanje djelatnosti dadilje kada u prostoru u kojem obavljaju tu djelatnost pružaju usluge korisnicima usluge dadilje sukladno propisima o dadiljama

h) pružaju usluge prehrane u objektima socijalne skrbi, ako te usluge pružaju djelatnici navedenih ustanova korisnicima tih ustanova sukladno propisima o socijalnoj skrbi, kao pravne osobe i obrti

i) kao fizičke osobe pružaju usluge profesionalne djelatnosti prehrane u okviru smještaja u obiteljskom domu

j) uvoze i prometuju hranom neživotinjskog podrijetla te hranom koja sadrži sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla

k) proizvode i stavljaju na tržište dodatke prehrani, bez obzira na podrijetlo, a sukladno podjeli nadležnosti iz članka 14. ovoga Zakona pod nadležnošću su sanitarne inspekcije.

(3) Subjekti iz stavka 2. ovoga članka obvezni su Državnom inspektoratu dostaviti obavijest u skladu s odredbama pravilnika iz stavka 18. ovoga članka, o subjektu i svakom pripadajućem objektu u kojem se djelatnost obavlja u svrhu evidencije i upisa u Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, obavijest nisu obvezni dostaviti subjekti u poslovanju s hranom koji:

a) obavljaju prigodnu prodaju, organiziranu u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi

b) su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja prodaju primarne proizvode na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom

c) na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom, prodaju hranu životinjskog podrijetla i upisani su kao proizvođači u upisnike ministarstva nadležnog za poljoprivredu

d) prodaju pčelinje proizvode na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, subjekt u poslovanju s hranom koji obavlja djelatnost trgovine na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom nije dužan obavijestiti Državni inspektorat za svaki zasebni štand, klupu, objekt u kojem se automat nalazi ili vozilo, već se obavijest podnosi samo za subjekt koji se upisuje u Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije.

(6) Subjekti u poslovanju s hranom stavka 5. ovoga članka dužni su voditi i dati na uvid prilikom provođenja službene kontrole popis prodajnih mjesta na tržnici, popis prodajnih vozila s lokacijama za prodaju te popis lokacija na kojima se nalaze automati za prodaju.

(7) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati da objekti u poslovanju s hranom u kojima se obavljaju djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka prije podnošenja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka udovoljavaju odredbama propisa o hrani.

(8) Obavijest iz stavka 3. ovoga članka podnosi se isključivo elektroničkim putem javnog portala središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije (u daljnjem tekstu: SISSI), a subjekt u obavijesti navodi najmanje sljedeće podatke:

a) podaci o subjektu: naziv, sjedište i OIB pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost poslovanja s hranom, djelatnost poslovanja s hranom te podaci za kontakt s adresom elektroničke pošte

b) podaci o objektu: naziv, adresa, djelatnost objekta i podaci za kontakt s adresom elektroničke pošte.

(9) Uz obavijest iz stavka 3. ovoga članka subjekt u poslovanju s hranom dužan je priložiti dokaz da je u Republici Hrvatskoj registriran za obavljanje djelatnosti i upisan u odgovarajući registar te presliku rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta ako objekt podliježe njihovu ishođenju.

(10) Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije jedinstveni je elektronički sustav u kojem se evidentiraju subjekti u poslovanju s hranom s pripadajućim objektima i koji sadržava opće podatke o subjektima i objektima u poslovanju s hranom i sastavni je dio SISSI-ja.

(11) Registar iz stavka 10. ovoga članka djelomično je javan, pri čemu se objavljuju sljedeći podaci iz Registra: naziv i adresa objekta/subjekta i vrsta djelatnosti, a dostupan je na mrežnim stranicama Državnog inspektorata.

(12) Subjekt u poslovanju s hranom nakon podnesene obavijesti elektroničkim putem, na prijavljenu adresu elektroničke pošte zaprima potvrdu o zaprimanju zahtjeva.

(13) Državni inspektorat, na temelju uredno podnesene obavijesti u skladu s odredbama ovoga članka, evidentira subjekte i objekte te ih upisuje u Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije, a evidentirani i upisani podaci u skladu sa stavkom 10. ovoga članka javno su dostupni i služe kao dokaz da je postupak evidencije proveden.

(14) Za subjekt čije poslovanje s hranom upućuje na obavljanje djelatnosti iz stavka 2. točke a) ovoga članka, a osoba koja obavlja poslovanje ne može dokazati zakonitost svog poslovanja na temelju upisa djelatnosti u Registar pravnih ili fizičkih osoba sukladno posebnom propisu, smatra se da obavlja neregistriranu djelatnost i ne može biti upisan u Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(15) Za subjekte koji obavljaju gospodarske djelatnosti i/ili pružaju usluge navedene u stavku 2. točkama b) do k) na temelju akta o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti smatra se da obavljaju registriranu djelatnost koja se upisuje u Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije u skladu s propisom iz stavka 18. ovoga članka.

(16) Subjekt u poslovanju s hranom, pod nadležnošću sanitarne inspekcije, obvezan je u svrhu ažuriranja registra redovito obavješćivati Državni inspektorat o svakoj bitnoj promjeni djelatnosti i/ili zatvaranju objekta na način propisan pravilnikom iz stavka 18. ovoga članka.

(17) Državni inspektorat odnosno osobe ovlaštene za službenu kontrolu ovlaštene su na temelju podataka utvrđenih službenom kontrolom redovito ažurirati podatke u Registru subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije na način propisan pravilnikom iz stavka 18. ovoga članka.

(18) Glavni državni inspektor donosi pravilnik o načinu evidentiranja i vođenju Registra subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije kojim se propisuje način obavješćivanja, vođenje evidencija subjekata i objekata te oblik, sadržaj i način vođenja elektroničkog Registra subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije.

9. Pravilnik o načinu evidentiranja i vođenju Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata

Upisnici objekata na razini primarne proizvodnje iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije

Članak 76.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom na razini primarne biljne proizvodnje iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije podliježu registraciji u skladu s Uredbom (EZ) 852/2004.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom na razini primarne biljne proizvodnje, ovisno o organizacijskom obliku, obvezni su upisati se u Upisnik poljoprivrednika odnosno Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u skladu s propisima iz područja poljoprivrede.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom smatra se registriranim sukladno stavku 1. ovoga članka ako je upisan u jedan od upisnika iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Subjekt u poslovanju s hranom koji u primarnoj proizvodnji proizvodi i stavlja na tržište hranu i hranu za životinje biljnog podrijetla mora osigurati uvjete propisane Prilogom I. dijelom A. Uredbe (EZ) 852/2004.

(5) Subjekt u poslovanju s hranom koji, u skladu s posebnim propisom, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu obavlja dopunsku djelatnost proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda mora osigurati uvjete propisane Prilogom I. Uredbe (EZ) 852/2004.

(6) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi pravilnik kojim se detaljnije razrađuju pojedine odredbe ovoga članka Zakona radi njihove primjene.

Upisnik objekata odobrenih za proizvodnju klica

Članak 77.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom podnosi zahtjev i dokumentaciju za odobravanje objekta za proizvodnju klica ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

(2) Po uredno zaprimljenom zahtjevu ministarstvo nadležno za poljoprivredu donosi rješenje o osnivanju stručnog povjerenstva koje obavlja pregled objekta.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka, koje se sastoji od tri člana, i to državnih službenika ministarstva nadležnog za poljoprivredu, obavlja pregled i predlaže donošenje rješenja o odobrenju kojim se objekt upisuje u Upisnik odobrenih objekata za proizvodnju klica.

(4) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi pravilnik kojim se detaljnije razrađuju pojedine odredbe ovoga članka Zakona radi njihove primjene.

Kontrole Komisije

Članak 78.

(1) Za osiguranje provedbe članka 116. Uredbe (EU) 2017/625 kontaktne točke za suradnju s Komisijom su nadležna tijela u skladu s podjelom nadležnosti iz članaka 6. do 8. ovoga Zakona.

(2) Za osiguranje provedbe članka 124. Uredbe (EU) 2017/625 Državni inspektorat obavješćuje Komisiju o kontrolama u područjima uređenima pravilima iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625 koje na državnom području Republike Hrvatske planiraju provesti nadležna tijela trećih zemalja.

(3) Nadležna tijela iz članka 5. ovoga Zakona u okviru svoga djelokruga obvezna su surađivati s tijelom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

 

XIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 79.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 120.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

− ne omogući pristup opremi, prijevoznim sredstvima, prostorima i drugim mjestima pod nadzorom subjekta, računalnim sustavima, životinjama te robi, dokumentima i ostalim relevantnim informacijama u skladu sa zahtjevima iz članka 15. stavka 1. Uredbe 625/2017

− ne omogući nesmetano provođenje službenih kontrola, uključujući i uzorkovanje, stavljanjem na raspolaganje dovoljne količine besplatnog uzorka za provedbu analize (članak 38. stavak 1. podstavak 1.)

− ne omogući fotografiranje svih radnih i pomoćnih prostora, predmeta rada i poslovanja, opreme, hrane, životinja i osoblja radi dokazivanja činjeničnog stanja (članak 38. stavak 1. podstavak 2.)

− ne omogući dostavu tražene dokumentacije na način kako to nadležno tijelo i/ili osoba ovlaštena za službenu kontrolu traži (članak 38. stavak 1. podstavak 4.)

− ne izvrši rješenje inspektora iz članka 22. stavaka 1. i 9. ovoga Zakona

− ne izvrši usmeno rješenje kojim je naređeno izvršenje mjera od osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola iz članka 22. stavka 4. ovoga Zakona

− ako na propisani način ne obavijesti Državni inspektorat o subjektu i svakom pripadajućem objektu u kojem se djelatnost obavlja u svrhu evidencije i upisa u Registar subjekata (članak 75. stavak 3.)

− ako bez odgode i najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti o donesenoj odluci o pošiljci ne provede sve mjere koje su joj naložene u skladu s člankom 46. stavkom 8. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 80.000,00 kuna za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

(4) Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 80.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

a) ne podnese zahtjev za registraciju objekta prije početka obavljanja djelatnosti sukladno članku 72. stavku 4. ovoga Zakona

b) obavlja djelatnost protivno članku 73. stavku 14. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaje iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna fizička osoba.

Odredbe vezane uz pošiljke

Članak 81.

(1) Novčanom kaznom od 4000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba odgovorna za pošiljku kao pravna osoba ako ne prijavi pošiljku za obavljanje službenih kontrola na graničnoj kontrolnoj postaji kako je to propisano člankom 47. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/625.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka osoba odgovorna za pošiljku kao pravna osoba može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 1000,00 do 2000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i osoba odgovorna za pošiljku kao fizička osoba.

(5) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka osoba odgovorna za pošiljku kao fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

Odredbe vezane uz laboratorije

Članak 82.

(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 120.000,00 kuna kaznit će se službeni laboratorij ako:

– u slučaju nesukladnih rezultata nije dostavio nalaz tijelu koje je dostavilo uzorak na analizu u roku od 48 sati (članak 43. stavak 12. podstavak 4.)

– ako po završetku analize nije sve relevantne podatke o analizi i rezultatima unio u informatičke sustave koje su uspostavila nadležna tijela (članak 43. stavak 12. podstavak 3.).

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje podzakonskih propisa

Članak 83.

(1) Uredbu iz članka 49. stavka 2. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propise iz članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 2., članka 24. stavka 3., članka 26. stavka 2., članka 36., članka 43. stavka 13., članka 44. stavka 13., članka 52. stavka 7., članka 55. stavka 4., članka 58. stavka 8., članka 72. stavka 8., članka 73. stavka 18., članka 74. stavka 5., članka 76. stavka 6. i članka 77. stavka 4. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za poljoprivredu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Pravilnike iz članka 63. stavka 15. i članka 75. stavka 18. ovoga Zakona donijet će glavni državni inspektor u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Pravilnik iz članka 62. stavka 7. ovoga Zakona donijet će glavni državni inspektor u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu te odredbe.

(5) Sporazum iz članka 5. stavka 8. ovoga Zakona sklapa ministarstvo nadležno za poljoprivredu s nadležnim tijelima iz članka 5. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Propisi koji ostaju na snazi

Članak 84.

(1) Do stupanja na snagu propisa iz članka 83. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi:

– Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (»Narodne novine«, br. 84/15., 100/15., 14/16., 98/18. i 7/20.)

– Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 85/15.)

– Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 123/19.), osim odredbi članaka 5., 6., 7., 33. te 39. do 50.

– Pravilnik o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani (»Narodne novine«, br. 31/19.)

– Pravilnik o visini i načinu obračunavanja i plaćanja pristojbi za službene kontrole koje se provode nad životinjama i robom na granicama Republike Hrvatske s trećim zemljama (»Narodne novine«, br. 116/19.)

– Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine«, br. 91/13., 132/13., 44/14. i 87/15.)

– Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 158/13.).

(2) Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine«, br. 86/10., 7/11. i 74/13.) i Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 102/10.) ostaju na snazi do stupanja na snagu pravilnika iz članka 43. stavka 13. ovoga Zakona.

Započeti postupci

Članak 85.

(1) Rješenja o registraciji objekata/subjekata donesena na temelju zahtjeva koje su subjekti u poslovanju s hranom podnijeli ministarstvu nadležnom za zdravstvo ostaju na snazi.

(2) Smatra se da su subjekti i objekti u poslovanju s hranom koji su prije stupanja na snagu ovoga Zakona ishodili rješenje o registraciji obavijestili Državni inspektorat u skladu s člankom 75. ovoga Zakona te će, po službenoj dužnosti, biti evidentirani i upisani u Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije iz članka 75. ovoga Zakona.

(3) Postupci započeti na temelju Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14., 56/15. i 32/19.) završit će se prema odredbama toga Zakona.

(4) Sredstva uplaćena po rješenjima o troškovima postupka do stupanja na snagu ovoga Zakona iskoristit će se za posebne namjene, kako je propisano člankom 62. stavkom 4. ovoga Zakona.

Odredbe usklađivanja

Članak 86.

Subjekti u poslovanju s hranom koji prije stupanja na snagu ovoga Zakona nisu bili u obvezi ishoditi rješenje o registraciji objekta/subjekta dužni su uskladiti se s člankom 75. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Preuzimanje državnih službenika

Članak 87.

Državni inspektorat preuzima poslove iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede koji se odnose na:

− upravljanje nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) i sustavom administrativne pomoći i suradnje (AAC)

− povjeravanje poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima u skladu s člankom 6. stavkom 1. podstavkom 3. ovoga Zakona

− financiranje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u skladu s člankom 62. stavkom 3. ovoga Zakona.

Članak 88.

(1) Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 97/20.) i Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (»Narodne novine«, br. 97/20. i 119/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar poljoprivrede će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede iz stavka 1. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede.

(3) Glavni državni inspektor će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata iz stavka 1. ovoga članka uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Državnog inspektorata.

Članak 89.

(1) Državne službenike i namještenike Ministarstva poljoprivrede zatečene na obavljanju preuzetih poslova iz članka 87. ovoga Zakona, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze u vezi s obavljanjem preuzetih poslova preuzima Državni inspektorat danom stupanja na snagu članka 87. ovoga Zakona.

(2) Zatečeni i preuzeti državni službenici i namještenici iz stavka 1. ovoga članka obavljat će poslove i primati plaću prema dosadašnjim rješenjima do njihova raspoređivanja na radna mjesta sukladno pravilnicima iz članka 88. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(3) Preuzeti državni službenici i namještenici rasporedit će se na radna mjesta u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 88. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

(4) Preuzimanja iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat posebno će i pobliže urediti sporazumom.

Propisi koji prestaju važiti

Članak 90.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14., 56/15. i 32/19.)

Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 39/13. i 114/18.)

− Pravilnik o veterinarskim pregledima određenih živih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 101/18.)

− Pravilnik o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine«, br. 139/08.)

− Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/08., 154/09., 28/10. i 50/11.)

− Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 113/13.)

− Pravilnik o uvjetima za prekrcaj na graničnoj veterinarskoj postaji pošiljaka proizvoda namijenjenih uvozu ili za treće zemlje (»Narodne novine«, br. 16/13.)

− Pravilnik o uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i suradnji između potonjih i Europske komisije radi osiguranja pravilne primjene zakonodavstva o veterinarskim propisima (»Narodne novine«, br. 101/18.).

Stupanje na snagu

Članak 91.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 6. stavka 1. podstavaka 3., 4. i 6., članka 12. stavka 4., članka 34. stavaka 1. i 2., članka 62. stavaka 3., 4. i 7., članka 64. stavka 3., članka 83. stavka 4. te članka 87. ovoga Zakona koje stupaju na snagu tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

 

Copyright © Ante Borić