Povezani zakoni

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

NN 30/23

na snazi od 16.03.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom, u cilju zaštite zdravlja ljudi od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njezine zdravstvene ispravnosti i čistoće, uređuje zdravstvena ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju (kvaliteta vode), nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, službeni laboratoriji i način ovlašćivanja službenih laboratorija, parametri sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, provedba pristupa za sigurnost vode temeljena na procjeni rizika i upravljanje rizikom, prava i obveze isporučitelja vode i ostalih subjekata, minimalni higijenski zahtjevi materijala koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, minimalni zahtjevi za kemikalije za obradu i medije za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, način provedbe monitoringa, njihovo financiranje i način izvješćivanja Europske komisije, načini postupanja i izvješćivanja u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, odstupanja, način informiranja i obavještavanja stanovništva, način provedbe službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe za provedbu odredaba ovoga Zakona.

(2) Ovim se Zakonom uređuju zahtjevi za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju te vrijednosti parametara, učestalost i metode za praćenje radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Instrumenti usklađivanja

Članak 2.

Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

Direktiva Vijeća 2013/51/Euratom od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju (SL L 296, 7. 11. 2013.)

Direktiva (EU) 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 435, 23. 12. 2020.).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. voda za ljudsku potrošnju (u daljnjem tekstu: voda namijenjena za ljudsku potrošnju) je:

a) sva voda, bilo u njezinu izvornom stanju ili nakon obrade, koja je namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe domaćinstva i u javnim i u privatnim prostorima, neovisno o njezinu podrijetlu te o tome isporučuje li se iz vodoopskrbne mreže, isporučuje li se iz cisterne ili se stavlja u boce ili ambalažu, uključujući izvorsku i stolnu vodu

b) sva voda koja se u poslovanju s hranom upotrebljava za proizvodnju, obradu, očuvanje ili stavljanje na tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju

2. kućna vodoopskrbna mreža obuhvaća cijevi, opremu i naprave koje se instaliraju između slavina koje se u normalnim okolnostima rabe za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju u javnim i privatnim prostorima te vodoopskrbne mreže samo u slučaju kada za njih ne odgovara isporučitelj vode u svojstvu isporučitelja vode; granica razgraničenja između vodoopskrbne mreže isporučitelja vode i kućne vodoopskrbne mreže je službeno mjesto isporuke (priključak)

3. isporučitelj vode je subjekt koji isporučuje vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, kao što je:

a) javni isporučitelj vodne usluge javne vodoopskrbe sukladno zakonu kojim se uređuju vodne usluge i druge pravne osobe koje isporučuju vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju u prosjeku više od 10 m3 dnevno ili opskrbljuju više od 50 osoba

b) subjekt koji isporučuje vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju putem plovila za prijevoz vode (vodonosci), pomorskih plovila koja desaliniziraju vodu i prevoze putnike te drugi subjekti koji djeluju kao isporučitelji vode u smislu ovoga Zakona

c) mali isporučitelj vode

4. lokalni vodovodi su građevine za vodoopskrbu od izvorišta ili drugog vodozahvata do mjesta priključenja krajnjeg korisnika, izgradnju kojih su izravno financirale fizičke osobe i iznimno i pravne osobe, a radi osiguranja vode u svrhu ljudske potrošnje za jedno naselje, više naselja ili dio naselja

5. mali isporučitelji vode su isporučitelji koji u prosjeku isporučuju manje od 10 m³ dnevno vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili opskrbljuju manje od 50 osoba kao dio komercijalne ili javne aktivnosti

6. individualna vodoopskrba je oblik pojedinačne opskrbe vodom pod uvjetom da je potrošnja manja od 10 m³ dnevno, odnosno namijenjena za manje od 50 osoba, uz uvjet da se na njoj ne obavlja komercijalna ili javna aktivnost

7. prioritetni objekti jesu veliki objekti koji nisu kućanstva, s brojnim korisnicima potencijalno izloženima rizicima povezanima s vodom, osobito veliki objekti za javnu upotrebu, i to: bolnice, lječilišta, škole i ostale obrazovne ustanove, vrtići, objekti u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi za korisnike na smještaju, sportske dvorane, skupina 'hoteli', skupina 'kampovi', učenički i studentski domovi, trgovački centri, kaznene ustanove i vojarne

8. poduzeće za poslovanje s hranom je poduzeće za poslovanje s hranom kako je definirano u članku 3. točki 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002)

9. subjekt u poslovanju s hranom je subjekt u poslovanju s hranom kako je definiran u članku 3. točki 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002

10. opasnost je biološki, kemijski, fizički ili radiološki agens u vodi ili drugi aspekt stanja vode s mogućnošću štetnog djelovanja na zdravlje ljudi

11. opasan događaj je događaj kojim se u sustav opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju uvode opasnosti odnosno iz njega se ne uklanjaju opasnosti

12. rizik je kombinacija vjerojatnosti opasnog događaja i ozbiljnosti posljedica ako se u području sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju, sustavu opskrbe vodom namijenjenom ljudskoj potrošnji i kućnoj vodoopskrbnoj mreži dogodi opasnost i opasan događaj

13. ulazna sirovina je tvar koja je namjerno dodana u okviru proizvodnje organskih materijala ili u okviru proizvodnje mješavina za cementne materijale

14. smjesa je kemijska smjesa metala, emajla, keramike ili drugog anorganskog materijala

15. uzorak vode je količina vode uzeta jednokratno na jednom mjestu na propisani način u svrhu laboratorijske analize

16. uzorkovanje je postupak uzimanja uzorka vode namijenjene za ljudsku potrošnju za laboratorijsku analizu iz izvorišta, pojedinih vodoopskrbnih objekata i drugih mjesta propisanih ovim Zakonom u određenim vremenskim razmacima

17. analiza vode je određivanje senzorskih, fizikalno-kemijskih, kemijskih, mikrobioloških i drugih svojstava vode radi utvrđivanja njezine zdravstvene ispravnosti

18. vodocrpilište obuhvaća jedan ili više vodozahvata, a vodozahvat je mjesto na kojem voda prirodno izvire na površinu odnosno na mjestu na kojem se putem zdenca voda crpi iz tijela podzemne vode, kao i mjesto na kojem se zahvaća voda iz tijela površinske vode

19. vodoopskrbni sustav ‒ sustav opskrbe je sustav opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koji ima uređeno i zaštićeno vodocrpilište, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovod i vodoopskrbnu mrežu, a može imati i uređaj za obradu vode

20. građevine za vodoopskrbu su građevine i pripadajući uređaji pomoću kojih se zahvaća voda te prikuplja, obrađuje i isporučuje potrošačima

21. vodoopskrbna mreža je sustav vodoopskrbnih cjevovoda kojima se voda transportira od vodocrpilišta do potrošača; hidranti i zasuni su sastavni dijelovi vodoopskrbne mreže

22. jedinična vodoopskrbna norma je potrošnja vode od 200 litara na dan po stanovniku

23. iznenadno onečišćenje ‒ incidentni događaj je nagli prodor štetnih i/ili opasnih tvari i/ili mikroorganizama u količinama koje mogu biti štetne ili opasne za zdravlje ljudi u vodocrpilište ili građevine za vodoopskrbu, a posljedica je ljudske aktivnosti

24. izvanredno onečišćenje je stanje nakon elementarne i druge nepogode ili nakon akcidentalnog onečišćenja voda koje nije posljedica ljudske aktivnosti, a proglašava ga tijelo državne uprave nadležno za vodno gospodarstvo

25. higijensko-epidemiološke indikacije su indikacije koje upućuju na mogućnost onečišćenja vode mikrobiološkim, fizikalnim, kemijskim i radioaktivnim tvarima, zbog tehničkog stanja vodoopskrbnih objekata, stanja okoliša, elementarnih nepogoda, akcidentalnog i drugog iznenadnog onečišćenja i epidemiološke situacije

26. MDK je pokrata za maksimalno dopuštenu koncentraciju

27. sukladnost je usklađenost dobivenih rezultata ispitivanja s MDK vrijednostima

28. hidrološka godina je razdoblje punog hidrološkog ciklusa koje je promjenjivo i traje od sedam do sedamnaest mjeseci, ovisno o klimatskim karakteristikama i zemljopisnom položaju

29. službena kontrola je svaki oblik kontrole, uključujući inspekcijski nadzor, koju obavlja sanitarni inspektor Državnog inspektorata

30. državni monitoring podrazumijeva sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara iz dijelova mikrobioloških, kemijskih, indikatorskih i ostalih parametara koji se prate sukladno procjeni rizika

31. monitoring parametara kućne vodoopskrbne mreže je monitoring parametara: olovo i Legionella

32. istraživački monitoring je monitoring kojim se određuje praćenje potencijalno prisutnih tvari ili spojeva koji se moraju pratiti na odgovarajućim točkama lanca opskrbe vode namijenjene za ljudsku potrošnju

33. popis za praćenje je popis tvari koje bi mogle predstavljati značajan rizik za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, a za koje se provodi monitoring sukladno odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa te se ovisno o rezultatima monitoringa dodaju na popis prioritetnih tvari za praćenje

34. operativni monitoring je monitoring koji provode isporučitelji vode iz točke 3. podtočke a) ovoga stavka na parametre propisane ovim Zakonom, kao i na parametre kojima se omogućuje brzi uvid u stanje vode te poduzimanje korektivnih aktivnosti

35. monitoring stanja površinskih i podzemnih voda je monitoring kojim se određuje: stanje površinskih voda na temelju ekološkog i kemijskog stanja tijela ili skupine tijela površinskih voda te stanje grupiranih tijela podzemnih voda na temelju njihova količinskog i kemijskog stanja, a provodi se u skladu s propisima kojima se uređuju vode; rezultati monitoringa stanja površinskih i podzemnih voda upotrebljavaju se za primjereno praćenje odgovarajućih parametara, tvari ili onečišćujućih tvari u području sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju

36. monitoring izvorišta je monitoring kojim se ispituje voda na vodocrpilištu, a provode ga isporučitelji vode iz točke 3. podtočke a) ovoga stavka praćenjem svih parametara sukladnosti sukladno ovom Zakonu

37. monitoring malih isporučitelja vode je monitoring koji provode isporučitelji koji isporučuju manje od 10 m³ dnevno vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili opskrbljuju manje od 50 osoba kao dio komercijalne ili javne aktivnosti

38. monitoring parametara radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju je vrsta monitoringa koji planira tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti, a provode ovlašteni stručno-tehnički servisi u skladu s Godišnjim državnim planom monitoringa radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju

39. radioaktivna tvar je svaka tvar koja sadrži jedan ili više radionuklida čija se aktivnost ili koncentracija aktivnosti ne može zanemariti sa stajališta zaštite od zračenja

40. indikativna doza ili ID je očekivana efektivna doza za jednu godinu unošenja koja proizlazi iz svih radionuklida čija je prisutnost otkrivena u opskrbi vode namijenjene za ljudsku potrošnju, prirodnog i umjetnog podrijetla, ali s iznimkom tricija, kalija-40, radona i kratkoživućih potomaka raspada radona

41. vrijednost parametara radioaktivnih tvari je vrijednost radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju iznad koje tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti procjenjuje predstavlja li prisutnost radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju rizik za ljudsko zdravlje koji zahtijeva djelovanje i, kada je to potrebno, poduzimaju korektivne mjere kako bi se dosegnula razina kvalitete vode koja je u skladu sa zahtjevima za zaštitu ljudskog zdravlja sa stajališta zaštite od zračenja

42. procjena rizika i upravljanje rizikom za sustav opskrbe podrazumijeva proaktivnu procjenu i upravljanje rizicima u vodoopskrbnom lancu od zahvaćanja, proizvodnje i distribucije vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a koja je obuhvaćena odobrenim planom sigurnosti vode

43. procjena rizika i upravljanje rizikom za područje sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju podrazumijeva procjenu rizika i upravljanje rizikom za područje sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju kako je uređeno propisom kojim se uređuju vode

44. procjena rizika za kućnu vodoopskrbnu mrežu podrazumijeva procjenu svih mogućih rizika koji proizlaze iz kućnih vodoopskrbnih mreža, a objedinjeni su dokumentom koji obuhvaća sve postupke, planove i evidencije koji se provode u sustavu samokontrole prioritetnih objekata kako bi se utvrđeni rizici kontrolirali

45. ocjena sukladnosti plana sigurnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju i njegove provedbe podrazumijeva početnu ocjenu sukladnosti i redovne ocjene sukladnosti kojima se provjerava kontinuirana usklađenost plana sigurnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju s propisanim zahtjevima

46. Europski pozitivni popis je popis ulaznih sirovina, smjesa ili sastojaka, materijala odnosno organskih, cementnih, metalnih, emajliranih i keramičkih ili drugih anorganskih materijala odobrenih za izradu materijala koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

47. ovlašteni stručni tehnički servis je pravna osoba koju je tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti ovlastilo za obavljanje poslova radiološke sigurnosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Područje primjene

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na svu vodu bez obzira na njezino podrijetlo u prirodnom (izvornom) stanju ili nakon obrade, uključujući postupke desalinizacije, ako se koristi kao voda namijenjena za ljudsku potrošnju, bez obzira na to upotrebljava li se kao hladna ili topla voda ili u svrhu proizvodnje, prerade, očuvanja i distribucije hrane, neovisno o tome je li isporučena iz vodoopskrbne mreže ili u cisterni ili u vodonoscima ili se stavlja u boce ili ambalažu.

(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na svu vodu koja se u poslovanju s hranom upotrebljava za proizvodnju, obradu, očuvanje ili stavljanje na tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju.

(3) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na sve proizvođače, uvoznike i distributere vode koji vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju stavljaju na tržište Republike Hrvatske.

(4) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na proizvodnju, stavljanje na tržište i na ugradnju te korištenje građevnih proizvoda, predmeta i materijala koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.

(5) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na korištenje kemikalija za obradu i medije za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.

(6) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na gradnju građevina u kojima se upotrebljava voda namijenjena za ljudsku potrošnju i na ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u građevinama.

(7) Odredbe ovoga Zakona i pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona kojima se uređuju parametri sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju odnose se i na stolne i izvorske vode koje se stavljaju u boce ili ambalažu, osim ako nije drukčije propisano propisom kojim se uređuju stolne i izvorske vode.

(8) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na male isporučitelje vode.

(9) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na pomorska plovila na kojima se obavlja komercijalna djelatnost, a koja za potrebe te djelatnosti desaliniziraju vodu, te na plovila koja prevoze putnike i na brodove koji djeluju kao isporučitelji vode, uključujući i vodonosce.

(10) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koja se upotrebljava kao ulazna voda za punjenje bazena, vode fontana i termomineralne vode koje se koriste za piće.

(11) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na konzumni led koji je dobiven od vode namijenjene za ljudsku potrošnju i koji mora ispunjavati vrijednosti parametara sukladnosti propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

Područja odstupanja od primjene

Članak 5.

(1) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

a) prirodne mineralne vode koje su kao takve priznate, sukladno propisu kojim se uređuju prirodne mineralne vode

b) vode namijenjene za medicinske svrhe sukladno posebnom zakonu kojim se uređuju lijekovi

c) vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju iz lokalnih vodovoda ili iz individualne vodoopskrbe, pod uvjetom da je prosječna potrošnja manja od 10 m3 dnevno ili da opslužuje manje od 50 osoba te da takva opskrba vodom nije dio komercijalne ili javne aktivnosti.

(2) Odredbe koje se odnose na vrijednosti mikrobioloških parametara propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona ne primjenjuju se na izvorsku vodu koja je uređena propisom kojim se uređuju prirodne mineralne i izvorske vode.

Zdravstveno ispravna voda namijenjena za ljudsku potrošnju

Članak 6.

(1) Voda namijenjena za ljudsku potrošnju zdravstveno je ispravna i čista ako:

a) ne sadrži mikroorganizme i parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi

b) ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi

c) ne prelazi vrijednosti za mikrobiološke i kemijske parametre zdravstvene ispravnosti vode i parametre ispravnosti kućne vodoopskrbne mreže propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(2) Voda namijenjena za ljudsku potrošnju zdravstveno je ispravna i čista ako se uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka te kroz provedbu svih monitoringa, provedbu svih aktivnosti iz pristupa za sigurnost vode temeljenog na riziku i svih drugih mjera propisanih ovim Zakonom ne utvrdi nesukladnost.

(3) Voda namijenjena za ljudsku potrošnju koja se uvozi u Republiku Hrvatsku mora odgovarati najmanje istim uvjetima kao i voda namijenjena za ljudsku potrošnju proizvedena u Republici Hrvatskoj.

(4) Ako se voda namijenjena za ljudsku potrošnju dobiva obradom prilikom koje se znatno demineralizira ili omekšava, potrebno je pri obradi vode dodati kalcijeve ili magnezijeve soli kako bi se smanjili mogući negativni učinci na zdravlje.

(5) Zabranjeno je bilo kakvo lažno oglašavanje zdravstveno ispravne vode kao nesukladne ili neispravne, bilo radi promicanja prodaje drugih vrsta voda ili u bilo koje druge svrhe.

(6) Zabranjeno je opskrbiti stanovništvo vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koja je zdravstveno neispravna i/ili predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi.

(7) Zabranjeno je upotrebljavati zdravstveno neispravnu vodu u objektima u kojima se obavljaju komercijalne ili javne djelatnosti bez obzira na to koristi li se voda za obavljanje djelatnosti ili za potrebe zaposlenika.

(8) Zabranjeno je staviti na tržište vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju u boci ili drugoj ambalaži koja ne ispunjava parametre zdravstvene ispravnosti propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

Načelo predostrožnosti

Članak 7.

Kada se na temelju procjene dostupnih informacija utvrdi da postoji mogućnost štetnih učinaka na zdravlje ljudi ili bilo kakvog povećanja onečišćenja vode koja se upotrebljava za proizvodnju vode namijenjene za ljudsku potrošnju, nadležna tijela iz članka 8. ovoga Zakona, na temelju načela predostrožnosti, donose potrebne mjere radi zaštite vodnog okoliša od slučajnog ili namjernog onečišćenja, zaštite svih vodocrpilišta vode namijenjene za ljudsku potrošnju, kao i građevina za vodoopskrbu od slučajnog ili namjernog onečišćenja kako ne bi došlo do smanjenja postojeće kvalitete vode.

II. NADLEŽNA TIJELA

Tijela državne uprave i ustanove

Članak 8.

(1) Nadležna tijela državne uprave i ustanove za provedbu ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i uprave, ministarstvo nadležno za obranu, Državni inspektorat, Hrvatske vode, Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

(2) Za vođenje politike u području vode namijenjene za ljudsku potrošnju i provedbu upravnih i stručnih poslova ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo.

(3) Za provedbu inspekcijskog nadzora i drugih službenih kontrola te praćenja učinkovitosti korektivnih mjera u skladu s ovim Zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nadležan je Državni inspektorat, osim za objekte kojima je vlasnik odnosno kojima upravlja ministarstvo nadležno za obranu i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i uprave.

(4) Pri provedbi ovoga Zakona Ministarstvo surađuje s ministarstvom nadležnim za vodno gospodarstvo i ministarstvom nadležnim za prostorno uređenje i graditeljstvo.

(5) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i uprave nadležno je za upravljanje kućnom vodoopskrbnom mrežom i obvezama njezina monitoringa te za provedbu službenih kontrola u skladu s odredbama ovoga Zakona u prioritetnim objektima kojima je vlasnik odnosno kojima upravlja.

(6) Ministarstvo nadležno za obranu nadležno je za upravljanje kućnom vodoopskrbnom mrežom i obvezama njezina monitoringa te za provedbu službenih kontrola u skladu s odredbama ovoga Zakona u prioritetnim objektima kojima je vlasnik odnosno kojima upravlja.

(7) Tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti nadležno je za poslove u području radiološke sigurnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

(8) Hrvatske vode nadležne su za provedbu procjene rizika i upravljanje rizikom za područja sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju i za izvještavanje Europske komisije o provedbi odredbi ovoga Zakona.

(9) Institut za vode Josip Juraj Strossmayer provodi istraživački monitoring vode namijenjene za ljudsku potrošnju sukladno odluci ministra nadležnog za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona.

(10) Hrvatski zavod za javno zdravstvo stručno je tijelo koje koordinira provedbu državnog i istraživačkog monitoringa u suradnji s drugim institucijama, izrađuje godišnje izvještaje o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, vodi aplikaciju za praćenje kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju o rezultatima državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju uključujući i podatke o svim incidentima povezanim s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju i poduzetim korektivnim aktivnostima te provodi početne i periodične ocjene sukladnosti planova sigurnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

(11) Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva ministar može ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove.

(12) O provedbenim aktivnostima s ciljem provedbe ovoga Zakona iz svojeg djelokruga tijela iz stavaka 3., 5., 6. i 7. ovoga članka podnose godišnje izvješće Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

(13) Državni inspektorat u svrhu provedbe članaka 41., 46. i 47. ovoga Zakona osigurava dežurstvo sanitarne inspekcije 24 sata dnevno kroz sedam dana u tjednu na sustavima žurnog izvješćivanja nesukladnosti parametara u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Provedbeni propisi

Članak 9.

(1) Ministar pravilnicima propisuje:

‒ parametre sukladnosti, metode analiza i monitoringe vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ parametre zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

‒ sanitarno-tehničke i higijenske te druge uvjete koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima

‒ kontrolu parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te plan i program edukacije svih dionika.

(2) Vrste i opseg analiza te broj potrebnih uzoraka vode u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole propisuju se pravilnikom iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.

(3) Detaljniji higijenski zahtjevi za stavljanje na tržište predmeta i materijala koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koji se ugrađuju u građevinu propisuju se i pravilnikom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka.

(4) Pravilnike iz stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga članka donosi ministar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo.

(5) Pravilnik iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka donosi ministar, uz prethodnu suglasnost čelnika tijela državne uprave nadležnog za poslove radiološke sigurnosti i ministra nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo.

(6) Ministar na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona donosi i druge odluke ili akte u svrhu provedbe ovoga Zakona.

1. Pravilnik o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

2. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju

3. Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima

4. Pravilnik o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju

Članak 10.

(1) Ministar odlukom imenuje Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, na mandat od pet godina, kao stručno i savjetodavno tijelo koje predlaže mjere te daje preporuke i upute u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj.

(2) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ima devet članova, a čine ga:

‒ dva predstavnika Ministarstva (jedan se predstavnik bira za predsjednika)

‒ predstavnik ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo

‒ predstavnik ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo

‒ predstavnik Hrvatskih voda

‒ dva predstavnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

‒ predstavnik zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i

‒ predstavnik sanitarne inspekcije Državnog inspektorata.

(3) Za potrebe specifičnih situacija u području materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ili za korištenje kemikalija i medija za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju na poziv predsjednika Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka mogu sudjelovati i druge osobe koje nisu njegovi članovi, uključujući i predstavnike isporučitelja vode, koji nemaju pravo glasa.

(4) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka donosi poslovnik o radu kojim se pobliže uređuje način njegova rada te izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju.

(5) Stručno-administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

Obveze Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju

Članak 11.

(1) Stručno povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. daje stručno mišljenje na zahtjev isporučitelja vode u postupku izdavanja odobrenja za odstupanja od MDK vrijednosti parametara za provjeru sukladnosti, propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, ako se radi o parametru koji ne predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi

2. predlaže i u slučaju ugroze određuje MDK vrijednost za parametre koji nisu navedeni u pravilniku iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona

3. izrađuje preporuke i upute vezano za novonastale okolnosti izazvane onečišćenjem

4. može predložiti za sve vodoopskrbne sustave i vodocrpilišta, osim parametara sukladnosti propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, praćenje dodatnih parametara zdravstvene ispravnosti, ovisno o:

a) prirodnom sastavu vode

b) tehnologiji obrade vode

c) procjeni ugroženosti tvarima prisutnim u okolišu, a koje mogu potencijalno ugroziti vodocrpilište i vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju

d) procjeni ugroženosti tvarima prisutnim u građevnim proizvodima koji dolaze u dodiru s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, a koje mogu potencijalno ugroziti vodocrpilište i vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju

e) higijensko-epidemiološkoj indikaciji

5. predlaže povećanje ili smanjenje učestalosti uzimanja uzoraka vode namijenjene za ljudsku potrošnju, sukladno procjeni rizika, ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

a) ako se analizom vode namijenjene za ljudsku potrošnju utvrdi da je zdravstveno neispravna i potencijalno može ugroziti zdravlje ljudi

b) u slučaju iznenadnog onečišćenja ili elementarne nepogode

c) ako postoje higijensko-epidemiološke indikacije

6. predlaže dodatne dijelove sadržaja godišnjeg izvješća

7. obavlja procjenu rizika za sva odstupanja indikatorskih parametara i parametara zdravstvene ispravnosti te predlaže mjere koje se moraju poduzeti

8. u suradnji s Ministarstvom priprema stručno obrazloženje Europskoj komisiji za sve parametre za koje se traži odstupanje

9. sudjeluje u izradi mišljenja u slučaju potrebe zauzimanja stajališta Republike Hrvatske pred tijelima Europske unije

10. ostale poslove i zadaće propisane ovim Zakonom.

(2) U slučaju potrebe poduzimanja hitnih mjera i/ili incidentnih situacija Stručno povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona sastaje se odmah ili održava telefonsku/online sjednicu.

(3) U slučaju moguće ugroze zdravlja ljudi od određene tvari ili drugog uzročnika koji nije kao parametar naveden u pravilniku iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, u skladu sa stavkom 1. podstavkom 7. ovoga članka, MDK vrijednost koju odredi Stručno povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona procjenom rizika smatra se jednakom u pogledu postupanja sa zakonski propisanom MDK vrijednosti.

(4) Sve procjene rizika iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka Stručno povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona javno objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

(5) U slučaju incidenata povezanih s vodom komunikaciju s javnosti obavlja Stručno povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona ili njegovi stručni članovi, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i nadležnim zavodom za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Uloga tijela državne uprave nadležnog za poslove radiološke sigurnosti

Članak 12.

Iznimno od članka 11. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, procjenu rizika vezano uz odstupanje izmjerenih vrijednosti parametara radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju od vrijednosti propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona te predlaganje mjera koje se moraju poduzeti obavlja tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti na temelju mjernih podataka koje su dostavili ovlašteni stručni tehnički servisi.

Stručno povjerenstvo za procjenu rizika za provedbu Programa državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Članak 13.

(1) Ministar odlukom osniva Stručno povjerenstvo za procjenu rizika za provedbu Programa državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

(2) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ima sedam članova, i to:

‒ dva predstavnika Ministarstva (jedan predstavnik Ministarstva bira se za predsjednika)

‒ predstavnika zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave

‒ dva predstavnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

‒ predstavnika Hrvatskih voda

‒ predstavnika Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer.

(3) Predsjednika i članove Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar na razdoblje od četiri godine.

(4) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka donosi poslovnik o svom radu.

(5) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja procjenu rizika za potrebe donošenja Programa državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju, uzimajući u obzir podatke o rezultatima monitoringa stanja površinskih i podzemnih voda/procjene rizika za područje sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju sukladno zakonu kojim se uređuju vode i odobrenih planova sigurnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

(6) Za rješavanje specifičnih situacija na poziv predsjednika Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka mogu sudjelovati i druge osobe (predstavnici zavoda za javno zdravstva jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba) koje nisu članovi Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka i koje nemaju pravo glasa na odluke Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Ministar odlukom utvrđuje visinu troškova postupka procjene rizika koje provodi Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka, na temelju rezultata istraživačkog monitoringa iz članka 49. ovoga Zakona, monitoringa površinskih i podzemnih voda te procjene rizika sustava opskrbe na dotičnom području Republike Hrvatske, može proširiti popis parametara koji se prate u državnom monitoringu za određenu zonu opskrbe, kao i povećati učestalost uzorkovanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

‒ na osnovi pojave parametra u sirovoj vodi, u skladu s procjenom rizika za područja sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju kako je utvrđeno propisima kojima se uređuje područje voda

‒ popis parametara ili učestalost uzorkovanja koji su propisani pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona nisu dostatni za osiguravanje zdravstveno ispravne vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ ako je potrebno dodatno praćenje parametara s obzirom na prisutnost tvari ili spojeva, koji su uvršteni na popis za praćenje na relevantnim točkama lanca opskrbe koji nisu propisani pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, a mogu predstavljati potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi

‒ ako je potrebno dodatno praćenje tvari i mikroorganizama za koje nije propisana nikakva vrijednost parametara pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona odnosno ako postoji razlog za sumnju da su prisutni u koncentracijama koje su potencijalno opasne za zdravlje ljudi

‒ nema dovoljno dokaza da su uspostavljene sve potrebne mjere radi kontroliranja rizika za zdravlje ljudi u cijelom lancu opskrbe vodom kako bi voda u točki usklađenosti bila zdravstveno ispravna.

(9) Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka na temelju rezultata procjene rizika sustava opskrbe na području Republike Hrvatske može smanjiti popis parametara koji se prate u državnom monitoringu, kao i smanjiti učestalost uzorkovanja za zonu opskrbe, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

‒ na osnovi pojave parametra u sirovoj vodi, u skladu s procjenom rizika za područje sliva za vodozahvate kako je utvrđeno propisom kojim se uređuju vode

‒ ako se parametar može pojaviti jedino kao rezultat upotrebe određene tehnike obrade ili metode dezinfekcije, a isporučitelj vode ne upotrebljava tu tehniku ili metodu

‒ mjesto i učestalost uzorkovanja određuju se u odnosu na podrijetlo parametra te promjenjivost i dugoročni trend u pogledu njegove koncentracije, uzimajući u obzir članak 21. ovoga Zakona

‒ da bi se smanjila učestalost uzorkovanja nekog parametra, rezultati dobiveni iz uzoraka prikupljenih u redovitim intervalima tijekom razdoblja od najmanje tri godine s točaka uzorkovanja koje su reprezentativne za cijelu zonu opskrbe moraju biti manji od 60 % MDK vrijednosti tog parametra

‒ da bi se parametar uklonio s popisa parametara koje treba pratiti, rezultati dobiveni iz uzoraka prikupljenih u redovitim intervalima tijekom razdoblja od najmanje tri godine s točaka koje su reprezentativne za cijelu zonu opskrbe moraju biti manji od 30 % MDK vrijednosti tog parametra

‒ uklanjanje određenog parametra s popisa parametara koje treba pratiti mora se temeljiti na rezultatima procjene rizika i oslanjati se na rezultate ispitivanja praćenja vode na vodocrpilištu, a kojima se potvrđuje da je osigurana zaštita zdravlja ljudi od štetnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ u pogledu smanjenja učestalosti uzorkovanja parametara ili uklanjanja parametra s popisa koji treba pratiti, procjenom rizika potvrđuje se da nije vjerojatno da će ijedan čimbenik koji se može razumno očekivati uzrokovati pogoršanje zdravstvene ispravnosti i kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ isporučitelj vode ishodio je početnu ocjenu sukladnosti plana sigurnosti vode iz članka 27. ovoga Zakona.

(10) Ministar na osnovi mišljenja Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka u slučaju proširenja popisa parametara koji se prate u državnom monitoringu za određenu zonu opskrbe, kao i potrebe povećanja učestalosti uzorkovanja iz stavka 8. ovoga članka donosi odluku o proširenju parametara ili povećanju učestalosti uzorkovanja i dostavlja je:

‒ odgovornoj osobi u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

‒ nadležnom zavodu za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u kojoj se sustav opskrbe nalazi

‒ Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

(11) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka ministar na osnovi mišljenja Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka donosi odluku o smanjenju parametara ili smanjenju učestalosti uzorkovanja i dostavlja je:

‒ odgovornoj osobi u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

‒ nadležnom zavodu za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u kojoj se sustav opskrbe nalazi

‒ Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

(12) U slučajevima iz stavaka 8. i 9. ovoga članka za isporučitelje vode namijenjene za ljudsku potrošnju koji imaju uspostavljen plan sigurnosti vode prikupljeni podaci iz sustava monitoringa do stupanja na snagu ovoga Zakona uzet će se u obzir.

(13) Zahtjev za smanjenje popisa parametara koji se prate u državnom monitoringu, kao i zahtjev za smanjenje učestalosti uzorkovanja u skladu sa stavkom 9. ovoga članka podnosi jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb u kojoj se sustav opskrbe nalazi.

(14) Zahtjev za proširenje popisa parametara koji se prate u državnom monitoringu, kao i zahtjev za proširenje učestalosti uzorkovanja u skladu sa stavkom 8. ovoga članka podnosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao koordinator državnog monitoringa, na prijedlog teritorijalno nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

(15) Stručno-administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

III. LABORATORIJI ZA VODU NAMIJENJENU ZA LJUDSKU POTROŠNJU: SLUŽBENI, INTERNI LABORATORIJI ISPORUČITELJA VODE I LABORATORIJI SUBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM

Službeni laboratoriji za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju

Članak 14.

(1) Službeni laboratoriji koji provode državni monitoring, istraživački monitoring, službene kontrole vode namijenjene za ljudsku potrošnju i monitoring parametara kućne vodoopskrbne mreže u bolnicama, lječilištima i objektima u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi za korisnike na smještaju su laboratoriji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

(2) Osim laboratorija iz stavka 1. ovoga članka, u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u građevinama nakon izdavanja uporabne dozvole, monitoringa parametara kućne vodoopskrbne mreže u ostalim prioritetnim objektima osim onih navedenih u stavku 1. ovoga članka, kao i u ostalim objektima, monitoringa malih isporučitelja vode te analize vode koju provode subjekti u poslovanju s hranom uzorke uzimaju i analize provode i drugi službeni laboratoriji.

(3) Službene laboratorije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ovlašćuje Ministarstvo ako ispunjavaju uvjete iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Službeni laboratoriji iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju zadovoljiti i sljedeće uvjete:

‒ biti akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija

‒ posjedovati validacijska izvješća i procijenjenu mjernu nesigurnost za metode koje nisu akreditirane, a koriste se za određivanje parametara propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona

‒ uspješno sudjelovati u međulaboratorijskim usporedbama najmanje jedanput u pet godina

‒ imati odgovarajuće prostore, pri čemu raspored prostorija treba biti takav da se kontaminacija ili eventualno miješanje uzoraka i/ili referentnih tvari svede na najmanju moguću mjeru

‒ imati odgovarajuće kvalificirano osoblje osposobljeno za provođenje ispitnih metoda u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju

‒ imati odgovarajuću opremu potrebnu za provođenje potrebnih analiza sukladno metodama navedenim u pravilniku iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona i

‒ imati odgovarajuću upravnu infrastrukturu.

(5) Službeni laboratorij iz stavka 1. ovoga članka, ako ne posjeduje metodu analize određenog parametra, može podugovoriti usluge mjerenja u laboratoriju u drugoj državi članici Europske unije ili trećoj zemlji ako on ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Popis službenih laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva i redovito ažurira.

(7) Laboratorij ne može obavljati analize vode u sklopu monitoringa i službenih kontrola, kao ni ostale analize vode iz stavaka 1. i 2. ovoga članka bez valjanog rješenja o ovlaštenju iz članka 16. ovoga Zakona i ne može podugovarati usluge uzorkovanja s drugim pravnim osobama koje nisu ovlašteni službeni laboratoriji.

(8) Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, u skladu s člankom 49. ovoga Zakona, uz laboratorije iz stavka 1. ovoga članka, provodi istraživački monitoring, uz uvjete propisane odredbama ovoga Zakona.

Službeni laboratoriji za obavljanje analiza predmeta i materijala koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

Članak 15.

(1) Ispitivanja zdravstvene ispravnosti predmeta i materijala koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju za potrebe službenih kontrola provode laboratoriji ovlašteni u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje predmeta opće uporabe.

(2) Ispitni laboratoriji proizvođača za kontrolu vlastitih predmeta i materijala koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju moraju biti osposobljeni za provedbu analiza koje provode.

Podnošenje zahtjeva i postupak ovlašćivanja službenih laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju

Članak 16.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju službenih laboratorija za obavljanje analiza u svrhu provođenja državnog monitoringa, ostalih službenih kontrola vode namijenjene za ljudsku potrošnju, u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole, monitoringa parametara kućne vodoopskrbne mreže, istraživačkog monitoringa i monitoringa malih isporučitelja vode podnosi se Ministarstvu.

(2) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

‒ podatke o podnositelju zahtjeva (adresa, OIB, odgovorna osoba u pravnoj osobi, osoba za kontakt)

‒ dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona utvrđuje Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za službene laboratorije za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju.

(4) Ministar odlukom osniva Stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka ima sedam članova, i to:

‒ dva predstavnika Ministarstva

‒ predstavnika iz Hrvatskih voda / Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer

‒ predstavnika Hrvatske akreditacijske agencije

‒ predstavnika ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo

‒ predstavnika Državnog inspektorata

‒ i predstavnika znanstvene/sveučilišne zajednice iz područja vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

(6) Predsjednika i članove Stručnog povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka imenuje ministar.

(7) Stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka donosi poslovnik o svom radu.

(8) Stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka obavlja sljedeće poslove:

‒ pregledava zaprimljenu dokumentaciju te daje mišljenje je li zaprimljena dokumentacija u skladu s odredbama ovoga Zakona

‒ obavlja provjeru završnih Ispitnih izvješća službenih laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju kojom utvrđuje odražavaju li prikazani rezultati točno i potpuno izvorne podatke ispitivanja u skladu s akreditiranim metodama i postupcima ispitivanja

‒ obavlja provjeru službenih laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju o provedenim međulaboratorijskim usporedbama

‒ daje mišljenje i prijedloge Ministarstvu o pitanjima u vezi s ovlašćivanjem službenih laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju i

‒ prema potrebi u užem obliku obavlja pregled prostora, opreme i stručnu osposobljenost i način rada djelatnika laboratorija radi utvrđivanja provode li se sva ispitivanja u skladu s načelima dobre laboratorijske prakse.

(9) Ministarstvo donosi i dostavlja stranki rješenje o ovlaštenju iz stavka 1. ovoga članka po pribavljenom mišljenju Stručnog povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Protiv rješenja iz stavka 9. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(11) Ovlaštenje iz stavka 9. ovoga članka daje se na rok do isteka roka akreditacije.

(12) Službeni laboratorij je obvezan u slučaju nastalih promjena koje mogu utjecati na dano ovlaštenje obavijestiti Ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastanka promjene i o tome dostaviti dokaze pisanim putem.

(13) Visinu troškova pregleda iz stavka 8. ovoga članka utvrđuje ministar odlukom.

(14) Administrativne i tehničke poslove za rad Stručnog povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

Obveze službenih laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju

Članak 17.

Obveze službenih laboratorija za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji su:

‒ uzorkovati vodu u skladu s propisima i normama HRN EN ISO 5667-1, HRN EN ISO 5667-3, HRN ISO 5667-5, HRN EN ISO 19458 i HRN ISO 5667-11

‒ dostavljene uzorke za analizu pripraviti, analizirati i iskazati rezultate u skladu s propisima odnosno zahtjevima ispitnih metoda ako to nije definirano propisima

‒ nakon dostave uzorka odmah započeti analizu uzorka, a nakon završetka analize izraditi analitičko izvješće (ispitni izvještaj) i dostaviti ga tijelu odnosno subjektu koji je zatražio analizu koje u slučaju nesukladnih nalaza mora biti dostavljeno u roku ne dužem od 24 sata od kada je odstupanje utvrđeno

‒ u slučaju nesukladnih rezultata službenih uzoraka, uzoraka iz državnog monitoringa i monitoringa parametara kućne vodoopskrbne mreže, čak i u slučaju da nisu završene sve analize, dostaviti rezultate ispitivanja nesukladnih parametara Državnom inspektoratu u roku ne dužem od 24 sata od kada je odstupanje utvrđeno na funkcionalne e-adrese objavljene na mrežnim stranicama Državnog inspektorata

‒ u slučajevima u kojima se analizom utvrdi vrijednost parametra Legionella iznad MDK vrijednosti, službeni laboratorij iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona obvezan je o tome obavijestiti mjesno nadležan zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

‒ nadležni zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ili Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je sa subjektom istražiti uzrok nesukladnosti i provjeriti način provođenja korektivnih mjera od strane subjekta, uz obvezno ponavljanje uzorkovanja kako je propisano člancima 29. i 31. ovoga Zakona.

Nadzori nad radom laboratorija iz članaka 14., 19. i 20. ovoga Zakona

Članak 18.

(1) Ministarstvo organizira nadzore službenih laboratorija, laboratorija isporučitelja vode i laboratorija subjekata u poslovanju s hranom, prema potrebi, osim u dijelu nadzora obveza službenih laboratorija koje kontrolira sanitarna inspekcija Državnog inspektora u skladu s člankom 65. stavkom 1. podstavkom 17. ovoga Zakona.

(2) Nadzor nad radom službenih laboratorija za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koji provodi analize provodi Stručno povjerenstvo za nadzor službenih laboratorija u svrhu provođenja odredbi ovoga Zakona.

(3) Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka sastoji se od tri člana:

‒ jednog predstavnika Ministarstva

‒ dva stručnjaka iz područja vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz Hrvatskih voda / Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer / Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili drugih znanstvenih institucija koje se bave analizama vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

(4) Predsjednika i članove Stručnog povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka odlukom imenuje ministar.

(5) Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka donosi poslovnik o radu.

(6) Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka obavlja sljedeće poslove: pregled dokumentacije, pregled prostora i opreme te edukacije zaposlenih osoba.

(7) Ministarstvo će ukinuti rješenje o ovlaštenju iz članka 16. stavka 9. ovoga Zakona ako službeni laboratorij za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju ne poduzme odgovarajuće i pravodobne korektivne mjere nakon što je provedenim nadzorom iz stavka 2. ovoga članka utvrđeno sljedeće:

‒ službeni laboratorij za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju više ne ispunjava propisane uvjete iz ovoga Zakona

‒ službeni laboratorij za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju nije dovoljno uspješan u međulaboratorijskim usporednim ispitivanjima.

(8) Ako utvrđeni nedostaci odnosno nepravilnosti iz stavka 7. ovoga članka ne budu otklonjeni u određenom roku, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim utvrđuje da laboratorij više ne ispunjava propisane uvjete iz članka 14. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona i da se laboratorij briše s popisa službenih laboratorija.

(9) Ako Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka tijekom nadzora utvrdi da laboratorij ne ispunjava uvjete, Ministarstvo će ukinuti rješenje o ovlaštenju službenog laboratorija iz članka 16. stavka 9. ovoga Zakona.

(10) Protiv rješenja iz stavaka 7., 8. i 9. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(11) Rješenje iz stavaka 7. i 9. ovoga članka kojim se utvrđuje da laboratorij ne ispunjava uvjete donijet će se i kada je isto utvrđeno inspekcijskim nadzorom sanitarnih inspektora Državnog inspektorata na okolnosti nepropisnog uzimanja uzorka i/ili dostave nesukladnih rezultata ispitivanja.

(12) Administrativne i tehničke poslove za rad Stručnog povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

Interni laboratoriji isporučitelja vode

Članak 19.

(1) Isporučitelji vode koji isporučuju više od 1000 m³ vode namijenjene za ljudsku potrošnju dnevno ili koji opskrbljuju više od 5000 stanovnika moraju u okviru svoga poslovanja osigurati interni laboratorij za ispitivanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

(2) Interni laboratorij iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

‒ imati odgovarajuće prostore

‒ imati kvalificirano osoblje za provođenje ispitnih metoda

‒ imati najmanje jednu osobu, pod čijim se nadzorom obavljaju analize, koja je završila stručno osposobljavanje za provođenje ispitnih metoda u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ili zavodu za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u trajanju od godinu dana

‒ imati odgovarajuću opremu potrebnu za provođenje svih parametara A analize i parametara operativnog monitoringa, osim analize somatskih kolifaga, nusprodukata dezinfekcije te parametara od značaja za zonu opskrbe koje može podugovoriti sa službenim laboratorijem

‒ imati mogućnost izrade izvještaja o provedenim analizama

‒ imati osiguranu brzu komunikaciju s drugim laboratorijima koji sudjeluju u ispitivanju i validaciji metoda

‒ voditi zapise o provedenim analizama u elektroničkom obliku i

‒ uspješno sudjelovati u međulaboratorijskim usporedbama najmanje jednom u pet godina.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 3. ovoga članka, laboratorij koji ima najmanje jednog stručno osposobljenog zaposlenika s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima fizikalno-kemijskih i mikrobioloških ispitivanja voda nije obvezan imati osobu koja je završila stručno osposobljavanje za provođenje ispitnih metoda u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ili zavodu za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

(4) Ministarstvo rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka na temelju mišljenja i pregleda internog laboratorija od strane Stručnog povjerenstva iz članka 16. stavka 3. ovoga Zakona.

(5) Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 4. ovoga članka isporučitelj vode podnosi Ministarstvu.

(6) Zahtjev iz stavka 5. ovoga članka mora sadržavati:

‒ podatke o podnositelju zahtjeva (adresa, OIB, odgovorna osoba u pravnoj osobi, osoba za kontakt)

‒ i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka isporučitelj mora objaviti na svojim mrežnim stranicama.

(9) Visinu troškova pregleda iz stavka 4. ovoga članka odlukom će utvrditi ministar.

Laboratoriji subjekata u poslovanju s hranom/(drugi laboratoriji)

Članak 20.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom koji za svoju komercijalnu aktivnost crpe i koriste vodu iz vlastitih sustava imaju pravo provoditi analize i u vlastitim laboratorijima.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka laboratoriji subjekta u poslovanju s hranom moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 19. ovoga Zakona za interne laboratorije isporučitelja.

(3) Za potrebe provedbe B analize subjekti se mogu koristiti uslugama svih službenih laboratorija.

IV. STANDARDI KVALITETE / TOČKE USKLAĐENOSTI

Parametri sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju/točka usklađenosti

Članak 21.

(1) Parametri sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju su parametri zdravstvene ispravnosti (mikrobiološki i kemijski), indikatorski parametri, parametri radioaktivnih tvari te parametri ispravnosti kućne vodoopskrbne mreže propisani pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(2) Voda namijenjena za ljudsku potrošnju mora ispunjavati parametre sukladnosti na sljedećim točkama odnosno na sljedećim mjestima:

a) u slučaju isporuke vode namijenjene za ljudsku potrošnju putem vodoopskrbne mreže, na točki unutar neke prostorije ili objekta na kojoj ona izlazi iz slavine koja se obično upotrebljava za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju

b) u slučaju vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja se doprema iz cisterne, na točki na kojoj voda izlazi iz cisterne

c) u slučaju vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja se stavlja u boce ili ambalažu, na točki u kojoj se voda stavlja u boce ili ambalažu

d) u slučaju vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja se upotrebljava u poslovanju s hranom, na točki na kojoj se voda upotrebljava u tom poslovanju.

(3) Točka usklađenosti za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju iz javnih slavina na sustavu javne vodoopskrbe te javnih zdenaca, javnih crpki i drugih sličnih građevina koje nisu na sustavu javne vodoopskrbe smatra se istovjetnom točki usklađenosti iz stavka 2. točke a) ovoga članka.

(4) Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužni su osigurati zdravstvenu ispravnost i kontrolu zdravstvene ispravnosti vode iz stavka 3. ovoga članka sukladno dinamici propisanoj pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(5) U slučaju odstupanja parametara sukladnosti iz članka 6. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, i to na mjestu potrošnje vode iz stavka 2. točke a) ovoga članka, ako se može ustanoviti da odstupanje proizlazi iz kućne vodoopskrbne mreže ili njezina održavanja, potrebno je postupiti u skladu s člankom 55. ovoga Zakona, a savjetovanja vlasnika imovine ili upravitelja objekata provode se informativnim kampanjama u skladu s člankom 45. stavkom 7. ovoga Zakona.

Postupci kontrole prilikom izgradnje građevina te kontrola parametara sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u izgrađenim građevinama

Članak 22.

(1) Prilikom projektiranja građevina projektant je obvezan projektirati građevine u skladu s normom HRN EN 806-2 te u projektu građevine u programu kontrole i osiguranja navesti svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda, predmeta i materijala koji neće nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju i koji će ispunjavati odredbe pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona, posebno uzimajući u obzir rizik od pojave bakterije roda Legionella.

(2) Izvođač radova i nadzorni inženjer u skladu s propisima kojima je uređena gradnja odgovorni su u građevinu ugraditi građevne proizvode za koje je dokazana uporabljivost u skladu s propisima kojima se uređuju građevni proizvodi i koji ispunjavaju zahtjeve koji su propisani ovim Zakonom.

(3) Izvođač radova i nadzorni inženjer u skladu s propisima kojima je uređena gradnja odgovorni su u građevinu ugraditi i ostale materijale i predmete koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koji ispunjavaju zahtjeve koji su propisani ovim Zakonom.

(4) Prilikom projektiranja, izgradnje ili rekonstrukcije prioritetnih objekata mora biti osigurano da je na sustavu kućne vodoopskrbne mreže moguće provesti postupak pasterizacije sustava tople vode.

(5) Nakon završetka gradnje, a prije tehničkog pregleda građevine investitor je obvezan osigurati ispitivanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju na propisane parametre i u skladu s obujmom propisanim pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(6) Analitička izvješća pribavljena za potrebe tehničkog pregleda investitor je obvezan čuvati u elektroničkom obliku trajno, a koje sanitarni inspektor Državnog inspektorata može tražiti u bilo kojem trenutku nakon tehničkog pregleda.

V. PRISTUP ZA SIGURNOST VODE TEMELJEN NA RIZIKU

Procjene rizika vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Članak 23.

(1) Isporučitelji vode koji obavljaju zahvaćanje, obradu, skladištenje i distribuciju vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona obvezni su uspostaviti sustav samokontrole primjenom pristupa za sigurnost vode temeljenog na riziku iz članka 25. ovoga Zakona.

(2) Individualna vodoopskrba, mali isporučitelji vode, subjekti poslovanja koji koriste vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju za punjenje bazena te subjekti koji u poslovanju koriste vode fontana i termomineralne vode koje se koriste za piće izuzeti su od odredbi stavka 1. ovoga članka.

(3) Pristup za sigurnost vode temeljen na riziku obuhvaća cijeli lanac opskrbe od područja sliva za vodozahvate vode, zahvaćanja, obrade, skladištenja i distribucije vode do točke usklađenosti određene u članku 21. ovoga Zakona.

(4) Pristup sigurnosti vode temeljen na riziku sadržava sljedeće elemente:

‒ procjenu rizika i upravljanje rizikom za područja sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju, koji se uspostavlja i provodi na način propisan zakonom kojim se uređuju vode

‒ procjenu rizika i upravljanje rizikom za svaki sustav opskrbe koji uključuje zahvaćanje, obradu, skladištenje i distribuciju vode namijenjene za ljudsku potrošnju do točke isporuke, a koju provodi isporučitelj vode sukladno članku 25. ovoga Zakona

‒ procjenu rizika za kućnu vodoopskrbnu mrežu koju provodi prioritetni objekt u skladu s člankom 29. ovoga Zakona.

Procjena rizika i upravljanje rizikom za područja sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Članak 24.

(1) Procjena rizika i upravljanje rizikom za područja sliva vodozahvata vode namijenjene za ljudsku potrošnju provodi se sukladno zakonu kojim se uređuju vode.

(2) Isporučitelj vode koji provodi monitoring izvorišta dužan je o kretanjima i neuobičajenim brojevima ili koncentracijama praćenih parametara, tvari ili onečišćujućih tvari koje utvrdi provođenjem monitoringa obavijestiti Hrvatske vode, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo i Državni inspektorat.

Procjena rizika i upravljanje rizikom za sustav opskrbe ‒ uspostava »Plana sigurnosti vode«

Članak 25.

(1) Isporučitelji vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka a) i b) ovoga Zakona obvezni su izraditi i provoditi sustav samokontrole utemeljen na procjeni rizika i upravljanja rizikom za sustav svoje opskrbe, a koji se provodi uspostavom Plana sigurnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (u daljnjem tekstu: Plan sigurnosti vode).

(2) Plan sigurnosti vode mora biti odobren rješenjem Ministarstva u skladu s člankom 26. ovoga Zakona.

(3) Ako isporučitelj vode iz stavka 1. ovoga članka upravlja s više vodoopskrbnih sustava, za svaki sustav mora imati izrađen Plan sigurnosti vode.

(4) Plan sigurnosti vode podrazumijeva procjenu i upravljanje rizicima u vodoopskrbnom sustavu od vodozahvata do mjesta isporuke, a sastoji se od:

a) opisa vodoopskrbnog sustava od vodozahvata, obrade, skladištenja i distribucije vode do točke isporuke / točke usklađenosti

b) identifikacije opasnosti i opasnih događaja, što podrazumijeva utvrđivanje svih opasnosti i opasnih događaja u sustavu opskrbe, uključujući i procjenu rizika s obzirom na zdravlje ljudi koju oni mogu predstavljati putem uporabe vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a pritom uzimajući u obzir i rizike koji proizlaze iz klimatskih promjena, gubitaka vode u sustavu te iz cijevi koje puštaju vodu

c) procjene rizika, što uključuje i rezultate procjene rizika i upravljanja rizicima područja sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz članka 24. ovoga Zakona

d) prikladnih mjera za kontrolu rizika

e) verifikacije pristupa upravljanja rizicima.

(5) Isporučitelj vode iz stavka 1. ovoga članka na temelju ishoda procjene rizika iz stavka 4. točke c) ovoga članka u Planu sigurnosti vode obvezan je propisati mjere upravljanja rizikom te ih poduzimati u slučaju odstupanja odnosno:

a) utvrditi i provoditi interne mjere kontrole za sprječavanje i ublažavanje utvrđenih rizika u sustavu opskrbe koji bi mogli ugroziti zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju odnosno odstupanja od standarda kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju

b) voditi evidencije o uspostavljenim mjerama interne kontrole, a što uključuje i evidencije zabilježenih (očitanih) vrijednosti instrumenata (opreme)

c) utvrditi i provoditi mjere kontrole u sustavu opskrbe uz mjere predviđene ili poduzete ovisno o rezultatima procjene i upravljanja rizicima iz područja sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju za ublažavanje rizika iz područja sliva

d) provoditi operativni monitoring parametara u skladu s člankom 47. ovoga Zakona

e) osigurati da se u slučajevima u kojima je dezinfekcija dio pripreme ili distribucije vode namijenjene za ljudsku potrošnju redovito provjerava i validira učinkovitost primijenjene dezinfekcije

f) osigurati da se provjeravaju sve kontaminacije nusproduktima dezinfekcije, uzimajući u obzir dezinfekcijsko sredstvo, te da se one svedu na najmanju moguću mjeru, ne ugrožavajući pritom provedbu dezinfekcije

g) osigurati da se sve kontaminacije kemikalijama za obradu vode svedu na najmanju moguću mjeru, na način da se:

1. kemikalije dobavljaju iz provjerenih izvora

2. upotrebljavaju samo registrirani biocidni proizvodi kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27. 6. 2012., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 528/2012)

3. osigura da korištenje kemikalija ne utječe nepovoljno na boju, miris ili okus vode

4. ne povećava rast mikroorganizama u vodi, što je potrebno validirati

h) osigurati da sve tvari koje ostaju u vodi ne ugrožavaju ispunjavanje općih obveza utvrđenih u članku 6. ovoga Zakona

i) provjeravati jesu li materijali koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, kemikalije za obradu i mediji za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, koji se koriste ili namjeravaju koristiti u sustavu opskrbe u skladu s člancima 37., 38. i 39. ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona.

(6) Isporučitelj vode iz stavka 1. ovoga članka obvezan je kao verifikaciju uspostavljenog Plana sigurnosti vode imati godišnji plan uzorkovanja neobrađene vode, obrađene vode prije isporuke potrošačima te vode namijenjene za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži razrađen po mjesecima, a prema veličini opskrbnog sustava i količine isporučene vode namijenjene za ljudsku potrošnju sukladno dinamici utvrđenoj pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona.

(7) Procjena rizika sustava opskrbe iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na mikrobiološke, kemijske i indikatorske parametre propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, na tvari ili spojeve uključene na popis za praćenje sukladno članku 49. stavku 2. ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona.

Odobravanje planova sigurnosti vode

Članak 26.

(1) Isporučitelj vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka a) i b) ovoga Zakona podnosi Ministarstvu zahtjev za odobrenje Plana sigurnosti vode.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

‒ Plan sigurnosti vode

‒ početnu ocjenu sukladnosti koju izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo u skladu s člankom 27. ovoga Zakona

‒ rezultate procjene rizika i upravljanja rizicima za područja sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ stručno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o tome ispunjavaju li planovi sigurnosti vode opća načela procjene rizika opisana u »Smjernicama za kvalitetu vode za piće« Svjetske zdravstvene organizacije te normi HRN EN 15975-2 odnosno druge međunarodno priznate norme koje se odnose na sigurnost opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, a koji obuhvaća vodoopskrbni lanac od slivnog područja do mjesta isporuke, koje se izdaje u skladu s člankom 27. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, zahtjev ne mora sadržavati rezultate procjene rizika i upravljanja rizicima za područja sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju, u slučaju da Hrvatske vode nisu osigurale provođenje procjene rizika i upravljanje rizikom za područja sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju za pojedini sliv koji se odnosi na tog isporučitelja vode, osim za slivove vodozahvata javne vodoopskrbe za koje je obvezna dostava rezultata procjene rizika.

(4) O zahtjevu isporučitelja vode iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ishođenje početnih ocjena planova sigurnosti vode

Članak 27.

(1) Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdaje početnu i redovnu ocjenu Plana sigurnosti vode.

(2) Za dobivanje početne ocjene sukladnosti iz članka 25. ovoga Zakona isporučitelj vode iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona obvezan je:

‒ podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za početnu ocjenu sukladnosti

‒ dostaviti Plan sigurnosti vode za svaki vodoopskrbni sustav kojim upravlja.

(3) Isporučitelj vode iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona može dostaviti i Elaborat o utvrđenim zonama sanitarne zaštite izvorišta koji se koristi u vodoopskrbnom sustavu za koji se podnosi zahtjev.

(4) Hrvatski zavod za javno zdravstvo provodi obilazak vodoopskrbnog sustava prije davanja početne ocjene sukladnosti i redovnih ocjena sukladnosti planova sigurnosti vode.

(5) Hrvatski zavod za javno zdravstvo daje jednu od početnih ocjena sukladnosti:

a) Ocjenu »Ne zadovoljava«

b) Ocjenu »Zadovoljava uz određene dopune«

c) Ocjenu »Zadovoljava u potpunosti«.

(6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo, osim ocjene iz stavka 5. ovoga članka, daje i Stručno mišljenje o početnoj ocjeni sukladnosti koje sadrži detaljno obrazloženje ispunjavaju li planovi sigurnosti opća načela procjene rizika utvrđena normom HRN EN 15975-2 odnosno »Smjernicama za kvalitetu vode za piće« Svjetske zdravstvene organizacije.

(7) Početna ocjena sukladnosti dostavlja se isporučitelju vode iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona uz priloženi Plan sigurnosti vode koji je bio predmet ocjene.

(8) Rok za izdavanje početne ocjene sukladnosti i stručnog mišljenja o početnoj ocjeni sukladnosti je 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Provođenje redovnih ocjena planova sigurnosti vode

Članak 28.

(1) Redovna ocjena Plana sigurnosti vode provodi se svakih pet godina od pribavljanja rješenja iz članka 26. stavka 4. ovoga Zakona ili ranije, ako se utvrdi nesukladnost.

(2) Pri provođenju redovnih ocjena sukladnosti planova sigurnosti vode Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdaje izvješće o redovnoj ocjeni sukladnosti.

(3) Ako se izvješćem iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je potrebno revidirati Plan sigurnosti vode koji je odobren rješenjem Ministarstva iz članka 26. stavka 4. ovoga Zakona, u zaključku izvješća utvrđuju se elementi koje je u Planu sigurnosti vode potrebno revidirati.

(4) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se stranki i Ministarstvu u roku od 30 dana od provedene redovne ocjene sukladnosti.

(5) Isporučitelj vode iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona obvezan je Plan sigurnosti vode revidirati u skladu s izvješćem iz stavka 3. ovoga članka u roku od 60 dana.

(6) Isporučitelj vode iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona obvezan je obavijestiti Hrvatski zavod za javno zdravstvo o svakoj promjeni Plana sigurnosti vode te dostaviti obrazloženje o nastalim promjenama.

(7) Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je obavijestiti isporučitelja vode iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona o vremenu provedbe početne i redovne ocjene sukladnosti Plana sigurnosti vode, a najkasnije u roku od 15 dana prije početka provedbe.

(8) Ministar odlukom utvrđuje visinu troškova postupka početne ocjene sukladnosti i redovnih ocjena sukladnosti Plana sigurnosti vode na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

(9) Isporučitelj vode iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona snosi troškove postupka provedbe početne ocjene sukladnosti i redovnih ocjena sukladnosti Plana sigurnosti vode te ih uplaćuje na račun Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo najkasnije osam dana prije početka provedbe postupka početne ocjene sukladnosti odnosno redovne ocjene sukladnosti.

(10) Prilikom provedbe redovnih ocjena sukladnosti u slučaju utvrđivanja da Plan sigurnosti vode više nije u skladu s odredbama ovoga članka, Ministarstvo će ukinuti rješenje iz članka 26. stavka 4. ovoga Zakona.

(11) Protiv rješenja iz stavka 10. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže i provedba preventivnih i korektivnih mjera

Članak 29.

(1) Vlasnici prioritetnih objekata utvrđeni ovim Zakonom obvezni su uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke samokontrole kroz procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže objekata u kojima obavljaju svoje poslovanje te provoditi preventivne i korektivne mjere kako su propisane stavkom 3. ovoga članka.

(2) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka, kao obvezni dio dokumentacije, moraju imati dokument »Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže prioritetnog objekta«, a koji uključuje sve planove i evidencije.

(3) Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže iz stavka 2. ovoga članka sastoji se od sljedećih elemenata:

1. opisa sustava kućne vodoopskrbne mreže prioritetnog objekta u kojem se obavlja djelatnost

2. utvrđivanja svih opasnosti (bioloških, kemijskih ili fizikalnih) koje se mogu pojaviti u sustavu kućne vodoopskrbne mreže

3. opće analize potencijalnih rizika povezanih s kućnom vodoopskrbnom mrežom i s povezanim proizvodima i materijalima napravljene sukladno smjernicama »Sigurnost vode u građevinama« Svjetske zdravstvene organizacije te analizom utječu li ti potencijalni rizici na zdravstvenu ispravnost vode u točki izlaza iz slavina (koje se uobičajeno upotrebljavaju za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju), koja ne uključuje analizu pojedinačnih svojstava

4. utvrđivanja svih preventivnih kontrolnih mjera uz navod dinamike njihova praćenja, a koje obvezno uključuju praćenja temperature u sustavima hladne i tople vode u svakom objektu

5. utvrđivanja korektivnih mjera koje se moraju poduzeti kada se utvrdi nesukladnost, a koje moraju sadržavati:

a) u slučaju pozitivnih nalaza na prisutnost bakterija roda Legionella provođenje procjene kontaminacije sustava u skladu s pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona

b) u slučaju srednje i visoke kontaminacije sustava, u suradnji s nadležnim zavodom za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ili Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, provođenje istraživanja uzroka i provedbu korektivnih mjera uz djelomično ograničavanje upotrebe vode namijenjene za ljudsku potrošnju te ponavljanje uzorkovanja

c) u slučaju jako visoke kontaminacije sustava, oboljenja ili smrtnog ishoda, u suradnji s nadležnim zavodom za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ili Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, istraživanje uzroka te provođenje korektivnih mjera, provođenje obustave rada sustava / dijela sustava (kućne vodoopskrbne mreže) i njezina korištenja te po potrebi sanacije kućne vodoopskrbne mreže, ponavljanja uzorkovanja, a uzimajući u obzir mišljenje nadležnog epidemiologa koje mora biti usklađeno s pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona

d) u slučaju povišenih vrijednosti parametra olovo provođenje sanacije kućne vodoopskrbne mreže ako je na osnovi procjene rizika utjecaja na zdravlje Stručnog povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona utvrđeno da se ona mora provesti bez obzira na ekonomske ili tehničke utjecaje

6. verifikacije i kontrole sustava kroz praćenje parametra olova i parametra Legionelle (u sustavima tople i hladne vode) odnosno monitoringa parametara kućne vodoopskrbne mreže te ostalih parametara prema učestalosti propisanoj člankom 46. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona.

(4) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka koji obavljaju djelatnost u bolnicama, lječilištima, ustanovama socijalne skrbi i objektima iz skupine hoteli u svrhu provedbe uvedenog sustava samokontrole obvezni su osnovati Povjerenstvo za procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže koje je dužno održavati i brinuti se o sustavu kućne vodoopskrbne mreže, a prioritetni objekti koji pružaju uslugu smještaja u objektima s kapacitetom manjim od 25 smještajnih jedinica iz skupine hoteli, skupine kampovi te ostali prioritetni objekti mogu imenovati jednu odgovornu osobu koja održava i brine se o sustavu i mjerama kontrole iz procjene rizika iz stavka 3. ovoga članka, a koja mora biti educirana u skladu s člankom 30. stavkom 4. ovoga Zakona.

(5) Troškove za provedbu mjera iz stavka 3. ovoga članka, uključujući i troškove izvida nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba odnosno Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz stavka 3. podstavka 5. točaka b), c) i d) ovoga članka, snose subjekti iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Troškove izvida nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba odnosno Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u slučajevima iz stavka 3. točke 5. podtočaka b) i c) ovoga članka odlukom utvrđuje ministar.

(7) Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezni su na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke za kontakt stručnih osoba i epidemiologa kojima se subjekti iz stavka 1. ovoga članka mogu obratiti za provedbu obveza iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Ako je analizom vode namijenjene za ljudsku potrošnju u kućnoj vodoopskrbnoj mreži utvrđeno odstupanje parametara Legionella od vrijednosti propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, isporučitelji vode koji u vodoopskrbnom sustavu imaju temperaturu hladne vode nižu od 20 °C nisu obvezni dokazivati sukladnost isporučene vode namijenjene za ljudsku potrošnju u pogledu tog parametra, ne dovodeći u pitanje pravo sanitarnog inspektora Državnog inspektorata za dokazivanje odsutnosti u građevinama za vodoopskrbu.

Provedba procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže

Članak 30.

(1) Procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže mogu provoditi subjekti iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona samostalno ili putem drugih pravnih ili fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti izrade procjene rizika, znanstveno stručnu analizu i/ili analize za tehničko ispitivanje i analiziranje koje se koristi u izradi procjene rizika.

(2) Pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti izrade procjene rizika, procjenu rizika izrađuju u suradnji s ovlaštenim diplomiranim inženjerima/magistrima struke iz područja strojarstva, građevinarstva ili arhitekture koji procjenjuju specifične rizike kućne vodoopskrbne mreže.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju imati educirano osoblje za izradu procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže.

(4) Edukaciju pravnih i fizičkih osoba iz stavka 3. ovoga članka provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom, ovlaštenim diplomiranim inženjerima/magistrima struke iz područja strojarstva, građevinarstva ili arhitekture.

(5) Edukacije iz stavka 4. ovoga članka potrebno je provoditi svakih pet godina.

(6) Uspješnost stečenog znanja dokazuje se potvrdom o završenoj edukaciji za stjecanje znanja o procjeni rizika kućne vodoopskrbne mreže.

(7) Edukacije za osposobljavanja za vodoinstalatere i djelatnike koji rade s kućnim vodoopskrbnim mrežama i ugrađuju građevne proizvode i materijale koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom i drugim institucijama.

(8) Edukacije iz stavka 7. ovoga članka potrebno je provoditi svakih pet godina.

(9) Uspješnost stečenog znanja dokazuje se potvrdom o završenoj edukaciji za stjecanje znanja o kućnim vodoopskrbnim mrežama i materijalima koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.

(10) Odluku o visini naknade za postupak provedbe edukacija iz stavaka 4. i 7. ovoga članka donosi ministar.

(11) Plan i program edukacija iz stavaka 4. i 7. ovoga članaka propisuju se pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona.

Procjena rizika kućne vodoopskrbne mreže u objektima u kojima se pruža usluga smještaja za 20 i više osoba, a koji nisu prioritetni objekti

Članak 31.

(1) Pravne ili fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u objektima za 20 i više osoba, a koji nisu prioritetni objekti obvezni su svake godine od travnja do kraja lipnja provesti analize tople i hladne vode namijenjene za ljudsku potrošnju u broju uzoraka utvrđenih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona na utvrđivanje parametra Legionella i mikrobioloških parametara zdravstvene ispravnosti vode.

(2) Pravne ili fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u objektima iz stavka 1. ovoga članka u slučaju pozitivnih nalaza na prisutnost parametra Legionella, moraju provesti procjenu kontaminacije sustava u skladu s pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona.

(3) U slučaju srednje i visoke kontaminacije sustava legionelama pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u objektima za 20 i više osoba moraju u suradnji s nadležnim zavodom za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ili Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo provesti istraživanje uzroka i provedbu korektivnih mjera uz djelomično ograničavanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju te ponavljanje uzorkovanja.

(4) U slučaju jako visoke kontaminacije sustava legionelama, oboljenja ili smrtnog ishoda pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u objektima za 20 i više osoba moraju, u suradnji s nadležnim zavodom za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ili Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, provesti istraživanje uzroka te provođenje korektivnih mjera, provođenje obustave rada sustava / dijela sustava (kućne vodoopskrbne mreže) i njezina korištenja te po potrebi sanacije kućne vodoopskrbne mreže, ponavljanja uzorkovanja, a uzimajući u obzir mišljenje nadležnog epidemiologa na temelju pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona.

(5) Troškove za provedbu mjera iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, uključujući i troškove izvida iz stavaka 3. i 4. ovoga članka nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ili Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, snose pravne ili fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u objektima iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Troškove izvida nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u slučajevima srednje i visoke kontaminacije sustava legionelama iz stavaka 3. i 4. ovoga članka određuje ministar odlukom donesenom na temelju članka 29. stavka 6. ovoga Zakona.

(7) Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezni su na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke za kontakt stručnih osoba i epidemiologa kojima se pravna ili fizička osoba koja pruža usluge smještaja u objektima iz stavka 1. ovoga članka može obratiti za provedbu obveza iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Mjere iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka obvezni su u slučaju neželjenih ishoda za ljudsko zdravlje uzrokovanih pojavom Legionella provesti i svi drugi objekti u kojima se obavlja gospodarska djelatnost s ciljem sprječavanja mogućeg izbijanja bolesti.

VI. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA VODE NAMIJENJENE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I OSTALIH SUBJEKATA

Prava i obveze isporučitelja vode

Članak 32.

(1) Isporučitelji vode obvezni su osigurati da voda namijenjena za ljudsku potrošnju koju isporučuju ispunjava uvjete zdravstvene ispravnosti i ostale parametre za provjeru sukladnosti te druge uvjete kako je propisano člankom 6. stavcima 1. do 4. ovoga Zakona.

(2) Pri korištenju vode za javnu vodoopskrbu prednost ima voda kojoj nije potrebna dodatna obrada.

(3) Isporučitelj vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona mora:

‒ zaštititi i održavati sva vodocrpilišta i građevine za vodoopskrbu kojima upravlja odnosno koje koristi

‒ osigurati da građevine za vodoopskrbu ispunjavaju sanitarno-tehničke i higijenske te druge uvjete propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona

‒ prilagoditi tehnološke postupke obrade vode na način da je distribuirana voda namijenjena za ljudsku potrošnju sukladna vrijednostima parametara sukladnosti propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona

‒ osigurati vlastite minimalne laboratorijske kapacitete kako je propisano člankom 19. ovoga Zakona za provedbu operativnog monitoringa i praćenja parametara iz članka 47. ovoga Zakona kroz uzorkovanje i analizu na odgovarajućim mjestima i dinamikom sukladno pravilniku iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona ako isporučuje više od 1000 m³ vode namijenjene za ljudsku potrošnju dnevno ili isporučuje vodu namijenjenu za više od 5000 stanovnika

‒ osigurati provedbu operativnog monitoringa i praćenja parametara iz članka 47. ovoga Zakona kroz uzorkovanje i analizu na odgovarajućim mjestima i dinamikom sukladno pravilniku iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona putem službenog laboratorija iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ako isporučuje vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju za manje od 5.000 stanovnika

‒ o svakom prekoračenju parametara mutnoće u postrojenju za opskrbu vodom i somatskih kolifaga u sirovoj vodi obavijestiti nadležni zavod za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo uz navođenje poduzetih mjera

‒ uspostaviti Plan sigurnosti vode

‒ osigurati da su sve osobe koje rukuju vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ili koje su odgovorne za uspostavu, razvoj i održavanje Plana sigurnosti vode dostatno educirane

‒ prijaviti Stručnom povjerenstvu iz članka 10. ovoga Zakona, dežurstvu sanitarne inspekcije putem elektroničke pošte i mjesno nadležnom sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata svako odstupanje parametara zdravstvene ispravnosti i indikatorskih parametara u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju od MDK vrijednosti te dodatno tijelu državne uprave nadležnom za poslove radiološke sigurnosti svako odstupanje parametara radioaktivnih tvari, propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, u roku od 24 sata od kada je odstupanje utvrđeno

‒ obavijestiti nadležna tijela iz članka 8. ovoga Zakona kada je radi uklanjanja uzroka nesukladnosti s propisanim parametrima potrebno provesti mjere na vodozaštitnom području

‒ obavijestiti Hrvatski zavod za javno zdravstvo o svakoj promjeni planova sigurnosti vode nakon odobrenja te dostaviti obrazloženje o nastalim promjenama

‒ provesti upis u Registar pravnih osoba koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe iz članka 34. ovoga Zakona

‒ provoditi ispitivanje vode na izvorištu sukladno odredbama članka 51. ovoga Zakona

‒ dostaviti informacije iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona

‒ upisati sve tražene podatke iz operativnog monitoringa u skladu s člankom 40. ovoga Zakona

‒ dostaviti podatke Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo o svim incidentima u kojima je postojalo prekoračenje parametara sukladnosti, a koji su trajali više od deset uzastopnih dana i kojima je bilo obuhvaćeno najmanje 1000 osoba i

‒ dostaviti podatke o korektivnim mjerama poduzetim za svako odstupanje utvrđeno u državnom monitoringu iz članka 41. ovoga Zakona nadležnom zavodu za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba kako bi oni te podatke mogli upisati u bazu podataka iz koje se izvještava Europska komisija sukladno odredbi iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Isporučitelj vode koji ispunjava uvjete za korištenje opasnih kemikalija odnosno kemikalija koje djeluju u obliku plina, prema posebnim propisima kojima je uređeno područje kemikalija, može provoditi dezinfekciju kao opću mjeru za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu kojim upravlja.

(5) Dezinfekcija se kao opća mjera provodi dopuštenim dezinfekcijskim sredstvima na način da postupak bude učinkovit i s ciljem osiguranja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta na opremi, površinama, uređajima, u prostorijama i vodnim građevinama za vodoopskrbu kojima upravlja.

(6) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na isporučitelje vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke c) samo u dijelu odredbe stavka 3. podstavaka 1., 2., 3., 9. i 12. i stavka 4. ovoga članka i oni su obvezni provoditi monitoring iz članka 48. ovoga Zakona.

(7) Odredbe ovoga članka primjenjuju se na isporučitelje vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke b) ovoga Zakona samo u dijelu odredbe stavka 3. podstavaka 1., 2., 3., 7. i 9. i stavka 4. ovoga članka i oni su obvezni provoditi provjeru sukladnosti parametara vode namijenjene za ljudsku potrošnju sukladno članku 36. stavcima 7. i 8. ovoga Zakona.

(8) Isporučitelji vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona koji obavljaju samo djelatnost zahvaćanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz tijela podzemnih i/ili površinskih voda za isporuku do drugog isporučitelja vode obvezni su, uz uvjete zaštite vodocrpilišta i objekata u kojima obavljaju djelatnost, postupiti u skladu s odredbama članka 47. stavka 6. i stavka 7. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona te u skladu s odredbama članka 24. ovoga Zakona i stavkom 3. podstavcima 1., 2., 5., 6., 10. te 12. do 15. ovoga članka.

(9) Isporučitelji vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona koji obavljaju djelatnost zahvaćanja i obradu vode namijenjene za ljudsku potrošnju za isporuku do drugog isporučitelja vode obvezni su u cijelosti ispunjavati odredbe ovoga Zakona.

Informacije za potrošača

Članak 33.

(1) Isporučitelji vode moraju svakom pojedinom potrošaču najmanje jednom godišnje na računima i/ili kao obavijest uz račun ili digitalnim sredstvima, bez njegova zahtjeva, uz obveze iz članka 32. ovoga Zakona, ovisno o tome kako potrošač odabere, dostaviti sljedeće informacije:

a) o zoni opskrbe i broju osoba kojima se voda isporučuje, tehnici/tehnikama obrade i dezinfekcije vode

b) o svim parametrima sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju ispitanima u izvještajnoj godini, uključujući i sva odstupanja duža od 24 sata

c) o cijeni isporučene vode namijenjene za ljudsku potrošnju po litri i kubnom metru

d) o količini vode potrošenoj u domaćinstvu dotičnog potrošača kroz godinu, zajedno s godišnjim kretanjem potrošnje potrošača

e) o usporedbi godišnje potrošnje vode u domaćinstvu s prosječnom potrošnjom domaćinstva, ako je to primjenjivo u skladu s točkom d) ovoga stavka

f) o poveznici na mrežne stranice na kojima se nalaze sljedeće informacije:

1. podaci o isporučitelju vode, područje i broj osoba kojima se isporučuje voda te način proizvodnje vode

2. opće informacije o vrstama primijenjene obrade i dezinfekcije vode

3. najnoviji rezultati praćenja svih parametara sukladnosti iz B analize s vodoopskrbne mreže, uključujući učestalost uzorkovanja, a koji ne smiju biti stariji od jedne godine, osim za sustave koji u pojedinoj zoni opskrbe isporučuju od 10 do 100 m³ vode, za koje analize ne smiju biti starije od šest godina

4. o sljedećim parametrima koji nisu navedeni u dijelu pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona i povezanim vrijednostima:

‒ tvrdoća

‒ minerali i anioni/kationi otopljeni u vodi:

‒ kalcij Ca

‒ magnezij Mg

‒ kalij K

5. u slučaju incidenta ili mogućih opasnosti za zdravlje ljudi zbog prekoračene vrijednosti parametara iznad MDK vrijednosti informacije o potencijalnim opasnostima za zdravlje ljudi i savjete o zdravlju i potrošnji ili dati poveznicu za pristup tim informacijama

6. odgovarajuće informacije o procjeni rizika za sustav opskrbe

7. savjete potrošačima, prema potrebi, o tome kako smanjiti potrošnju vode, kako se odgovorno upotrebljava voda u skladu s lokalnim uvjetima i kako izbjeći zdravstvene rizike zbog stagnantne vode.

(2) Uz informacije iz stavka 1. ovoga članka, isporučitelji vode koji isporučuju najmanje 10.000 m3 dnevno ili opskrbljuju najmanje 50.000 osoba godišnje obvezni su pružiti na jednak način i sljedeće informacije:

‒ o cjelokupnom funkcioniranju vodoopskrbnog sustava u pogledu učinkovitosti i stopama gubitka vode kada te informacije budu dostupne, a najkasnije na datum 12. siječnja 2026.

‒ o vlasničkoj strukturi isporučitelja vode

‒ o strukturi troškova cijene po kubnom metru vode, uključujući fiksne i varijabilne troškove te podatke o troškovima, ako su ih imali, vezano uz osiguravanje boljeg pristupa vodi

‒ sažetak i statističke podatke u pogledu pritužbi potrošača koje su zaprimili isporučitelji vode o pitanjima obuhvaćenima područjem primjene ovoga Zakona

‒ na opravdan zahtjev potrošaču omogućiti pristup povijesnim podacima za informacije iz stavka 1. točke f) podtočaka 3. i 4. ovoga članka za posljednjih deset godina, ako su dostupne, najranije od 13. siječnja 2023.

(3) Isporučitelji vode obvezni su dostaviti informacije potrošačima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, osim putem računa ili digitalnim sredstvima na drugi način na osnovi njihova opravdanog zahtjeva.

(4) Isporučitelji vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka b) i c) ovoga Zakona nisu obvezni dostaviti informacije potrošačima u skladu s odredbama ovoga članka, osim u slučaju isporuke zdravstveno neispravne vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

Upis u registar

Članak 34.

(1) Isporučitelj vode obvezan je podnijeti Ministarstvu zahtjev u svrhu evidentiranja u Registar isporučitelja vode (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: naziv, sjedište i OIB isporučitelja vode, naziv i adresu crpilišta, broj zdenaca, nazive naselja koja se opskrbljuju, broj stanovnika koji se opskrbljuju, ukupni kapacitet pojedinog zdenca, tehnologiju obrade vode, način dezinfekcije, broj vodosprema, ugrađene predmete i materijale koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, duljinu vodoopskrbne mreže, Plan sigurnosti vode na one na koje se odnosi te podatke za kontakt.

(3) Obrazac zahtjeva o upisu u Registar objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Ministarstvo omogućuje isporučiteljima vode podnošenje zahtjeva za upis u Registar elektroničkim putem te pristup i ažuriranje vlastitih podataka putem javnog portala koji koristi Ministarstvo.

(5) Isporučitelj vode obvezan je odrediti odgovornu osobu i osobu za kontakt ovlaštenu da u njezino ime pristupa javnom portalu i ima pravo uvida u podatke i ažuriranje podataka u Registru o toj pravnoj osobi.

(6) Odgovorna osoba iz stavka 5. ovoga članka treba pribaviti vjerodajnice za korištenje sustava e-Građani radi pristupa javnom portalu, a radi podnošenja zahtjeva za registraciju isporučitelja vode u Registar i unosa svake promjene podataka za tu pravnu osobu.

(7) Ministarstvo na temelju uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka evidentira isporučitelja vode i upisuje u Registar te izdaje obavijest o upisu isporučitelja vode u Registar.

(8) Isporučitelj vode mora obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni podataka iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana nastupa promjene.

(9) Isporučitelj vode mora Ministarstvu u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti dostaviti obavijest o prestanku obavljanja djelatnosti.

(10) Ministarstvo uspostavlja, vodi i redovito ažurira Registar.

(11) Registar se vodi u elektroničkom obliku te je dostupan sanitarnim inspektorima Državnog inspektorata.

Godišnji izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Članak 35.

(1) Isporučitelji vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona obavezni su izraditi godišnji izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju za prethodnu godinu te ga dostaviti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Godišnji izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke o:

‒ isporučitelju vode

‒ vodocrpilištima i vodozahvatima koje koristi te popis alternativnih vodozahvata odnosno alternativnih načina vodoopskrbe za slučaj potrebe

‒ količini isporučene vode po zonama opskrbe, uključujući informacije o pripadnosti naselja pojedinoj zoni opskrbe, broju priključaka i broju potrošača, tehnologiji obrade vode i kemikalijama koje se koriste u obradi

‒ načinu dezinfekcije i dezinfekcijskim sredstvima koje koristi

‒ vodoopskrbnoj mreži

‒ kontroli zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u okviru operativnog monitoringa

‒ incidentnim situacijama u svim sustavima opskrbe kojima upravlja te poduzetim mjerama za svako odstupanje od zahtjeva sukladnosti

‒ mjerama odnosno planovima nadogradnje/poboljšanja u sustavima opskrbe kojima upravlja

‒ promjenama u planovima sigurnosti vode, a koje uključuju podatke o opasnostima i opasnim događajima po sustavima, procjeni rizika, određivanju i provjeri mjera kontrole po pojedinim dijelovima sustava, definiranju lokacija i parametara praćenja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, obrazloženje za izbor lokacija te podatke o zadovoljstvu korisnika njihovih usluga odnosno potrošača.

Prava i obveze subjekata u poslovanju s hranom i ostalih komercijalnih i javnih djelatnosti

Članak 36.

(1) Svaki subjekt koji posluje s hranom u objektu u kojem se proizvodi i prerađuje hrana te turistički ili prometni objekti koji prodaju vodu drugim pravnim ili fizičkim osobama u skladu s propisom o vodnim uslugama, a koji je spojen na sustav isporučitelja vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona obvezan je izraditi i provoditi godišnji plan uzorkovanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju koju upotrebljava u svom objektu sukladno opsegu i vrsti svog poslovanja na parametre A analize propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona u laboratorijima iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ili vlastitim ovlaštenim laboratorijima, najmanje jedanput godišnje.

(2) Svaki subjekt koji djelatnost obavlja u objektu koji se vodom opskrbljuje iz vlastitog sustava ili je spojen na lokalni vodovod, a u kojem se proizvodi i prerađuje hrana, obavlja ugostiteljska djelatnost pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, pružaju turističke usluge ugostiteljske djelatnosti u smislu pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka za 20 i više osoba, objekti zdravstvene ustanove, školske i predškolske ustanove, marine i skupine kampova i objekti u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi za korisnike na smještaju obvezni su dati na analizu uzorke vode namijenjene za ljudsku potrošnju radi provjere sukladnosti parametara skupine A i B analize propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona u laboratorije iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ili vlastite ovlaštene laboratorije, i to četiri puta godišnje za parametre A analize i jedanput u šest godina za parametre B analize.

(3) Subjekti u poslovanju s hranom iz ovoga članka procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže mogu provesti u okviru procjene rizika uspostavljenog unutar sustava samokontrole (u daljnjem tekstu: HACCP sustav).

(4) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost punjenja vode u boce i drugu ambalažu koje se stavljaju na tržište obvezne su izraditi i provoditi plan uzorkovanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju kroz provedbu analiza na parametre A i B analize te parametre radioaktivnih tvari propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona i provoditi ga s propisanom učestalošću.

(5) Uzorci koji se uzimaju za analizu vode u bocama ili drugoj ambalaži koja je namijenjena stavljanju na tržište u svrhu provjere sukladnosti s pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona uzimaju se na izvoru za kontrolu kemijskih, indikatorskih i parametara radioaktivnih tvari, a na mjestu punjenja i na tržištu za sve parametre sukladnosti.

(6) Za školske i predškolske ustanove obuhvaćene stavkom 2. ovoga članka parametre skupine A analize, kao i parametre kućne vodoopskrbne mreže, kako je propisano člankom 29. ovoga Zakona, provjerava sama ustanova, dok je za parametre provjere B analize to obvezna učiniti jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi ustanova, najmanje jednom u šest godina.

(7) Svi subjekti, uključujući i pomorska plovila, a koji obavljaju komercijalnu djelatnost za potrebe koje se desalinizira voda obvezni su redovito dati na analizu uzorke vode namijenjene za ljudsku potrošnju radi provjere sukladnosti parametara skupine A, parametara kućne vodoopskrbne mreže i parametra bor propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, i to četiri puta godišnje.

(8) Subjekti koji desaliniziraju vodu te je prodaju drugim pravnim i fizičkim osobama podliježu i obvezama iz članaka 25. i 26. ovoga Zakona.

(9) Pomorska plovila koja za potrebe svoje komercijalne djelatnosti prevoze putnike i na kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost obvezna su od travnja do kraja lipnja tekuće godine provesti A analize vode i analize na parametar Legionella i olovo prema broju uzoraka utvrđenih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavaka 1. i 4. ovoga Zakona.

(10) Subjekti u poslovanju s hranom i ostali subjekti iz stavka 2. ovoga članka koji su ujedno i prioritetni objekti uz obveze iz ovoga članka podliježu i obvezama iz članaka 29. i 46. ovoga Zakona.

(11) Odredba stavka 2. ovoga članka primjenjuje se i na ostale komercijalne ili javne djelatnosti koje se vodom opskrbljuju iz vlastitog sustava ili su spojeni na lokalni vodovod, pod uvjetom da za obavljanje djelatnosti imaju poslovanje za više od 50 osoba te ne podliježu obvezi iz stavka 3. ovoga članka i obvezama iz članaka 25. i 32. ovoga Zakona, ne dovodeći u pitanje obavješćivanje korisnika u slučaju zdravstveno neispravne vode.

(12) Subjekti iz stavka 2. ovoga članka koji rade kraće od šest mjeseci analize iz stavka 2. ovoga članka obavljaju dva puta godišnje na parametre skupine A u vrijeme rada subjekta, vodeći računa o tome da se uzorkovanja obave prije početka poslovanja i svaka tri mjeseca tijekom razdoblja poslovanja te da provedu analizu na parametre skupine B jedanput u šest godina.

VII. MINIMALNI HIGIJENSKI ZAHTJEVI ZA MATERIJALE, KEMIKALIJE ZA OBRADU I MEDIJE ZA FILTRIRANJE

Prava i obveze subjekata koji stavljaju u promet materijale i proizvode koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

Članak 37.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije građevnih proizvoda, materijala i proizvoda koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju obvezne su, uz poštivanje posebnih propisa kojima su uređeni građevni proizvodi odnosno predmeti opće uporabe, poštivati i odredbe ovoga Zakona te provedbenih odluka Europske komisije kojima se odobravaju materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju te provoditi sljedeće:

‒ osigurati da materijali i proizvodi, uključujući i građevne proizvode koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ne ugrožavaju zdravstvenu ispravnost vode kako je definirana ovim Zakonom

‒ osigurati da materijali i proizvodi, uključujući i građevne proizvode koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ne utječu negativno na boju, okus i miris vode te da ne povećavaju rast mikroorganizama

‒ osigurati da materijali i proizvodi, uključujući i građevne proizvode koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ne otpuštaju kontaminante u vodu u količinama koje su veće nego je potrebno s obzirom na namjenu materijala

‒ osigurati da materijali i proizvodi, uključujući i građevne proizvode koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ispunjavaju minimalne higijenske zahtjeve te opće i posebne uvjete koji se odnose na njihovu zdravstvenu ispravnost propisanu pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona i uvjete iz članka 38. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Subjekt u poslovanju s materijalima koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju podnosi zahtjev Ministarstvu za potrebe uvrštavanja ulaznih sirovina, smjesa ili sastojaka na Europski pozitivni popis ili njihovo uklanjanje s tog popisa u skladu s odredbama delegiranog akta Europske komisije.

(3) Ministarstvo zahtjev iz stavka 2. ovoga članka i cjelokupnu popratnu dokumentaciju s procjenom rizika dostavlja Europskoj agenciji za kemikalije na mišljenje za potrebe uvrštavanja ulaznih sirovina, smjesa ili sastojaka na europske pozitivne popise ili njihovo uklanjanje s tih popisa u skladu s odredbama utvrđenim delegiranim aktima.

(4) Samo se proizvodi u dodiru s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koji su izrađeni upotrebom konačnih materijala u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona mogu staviti na tržište.

(5) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na sve pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka koje proizvode i stavljaju na tržište materijale i predmete i/ili proizvode koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.

Minimalni higijenski zahtjevi za materijale koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

Članak 38.

(1) Proizvodi u dodiru s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju su predmeti opće uporabe koji uz uvjete propisane posebnim propisima kojima su uređeni predmeti opće uporabe moraju biti proizvedeni od odobrenih konačnih materijala ili kombinacije materijala u skladu s odredbama ovoga članka.

(2) Subjekti koji upotrebljavaju materijale i predmete namijenjene upotrebi u novim instalacijama ili u slučaju popravaka ili rekonstrukcije, u postojećim instalacijama za zahvaćanje, obradu, skladištenje ili distribuciju vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a koji dolaze u dodir s takvom vodom moraju osigurati njihovu zdravstvenu i higijensku ispravnost u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(3) Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju iz stavka 2. ovoga članka su zdravstveno ispravni ako ispunjavaju sljedeće minimalne higijenske zahtjeve:

a) ne ugrožavaju izravno ili neizravno zaštitu zdravlja ljudi kako je predviđeno odredbama ovoga Zakona

b) ne utječu negativno na boju, miris ili okus vode

c) ne povećavaju rast mikroorganizama

d) ne otpuštaju kontaminante u vodu u količinama koje su veće nego što je potrebno s obzirom na namjenu materijala

e) ne prelaze vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti koji su propisani pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona i/ili provedbenim odlukama Europske komisije kojima se odobravaju proizvodi, materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

f) ispunjavaju u pogledu sastava i namjene odredbe pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona i/ili provedbenih odluka Europske komisije kojima se odobravaju proizvodi, materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.

(4) Građevni proizvodi koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju mogu se ugraditi u građevinu ako materijali, smjese i sirovine od kojih su proizvedeni ispunjavaju zahtjeve propisane odredbama ovoga Zakona i nalaze se na Europskom pozitivnom popisu.

(5) Kontrola parametara zdravstvene ispravnosti predmeta i materijala koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju provodi se sukladno pravilniku iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona.

(6) Materijali koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju odobravaju se na osnovi provedbenih odluka Europske komisije kojima se odobravaju proizvodi, materijali i proizvodi koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.

(7) U posebnim i opravdanim okolnostima, kada lokalna kvaliteta sirove vode odstupa od odredbi ovoga Zakona i provedbenih propisa, ministar može odlukom donijeti mjeru za uporabu konačnih materijala koji odstupaju od odredbi ovoga Zakona na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona.

(8) O donesenoj odluci iz stavka 7. ovoga članka o strožim zaštitnim mjerama za uporabu konačnih materijala u posebnim i opravdanim okolnostima Ministarstvo obavještava Europsku komisiju.

(9) Uz uvjete iz ovoga članka građevni proizvodi koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju moraju ispunjavati i uvjete za građevne proizvode uređene propisima kojima se uređuju građevni proizvodi.

Minimalni zahtjevi za kemikalije za obradu i medije za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom
za ljudsku potrošnju

Članak 39.

(1) Isporučitelji vode u postupcima obrade i dezinfekcije vode namijenjene za ljudsku potrošnju, uz poštivanje propisa kojima se uređuje područje kemikalija i biocidnih proizvoda, moraju koristiti učinkovite i sigurne kemikalije za obradu i medije za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.

(2) Kemikalije za obradu i mediji za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sigurnima ako:

a) ne ugrožavaju izravno ili neizravno zaštitu zdravlja ljudi sukladno odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje područje kemikalija

b) ne utječu negativno na boju, miris ili okus vode

c) ne povećavaju nenamjerno rast mikroorganizama

d) ne zagađuju vodu u razinama koje su veće nego što je potrebno s obzirom na namjenu.

(3) Kemikalije za dezinfekciju vode moraju biti sukladne odredbama Uredbe (EU) br. 528/2012 i propisima kojima su uređene kemikalije te ih treba koristiti samo kada je nužno da bi se izbjegli rizici za zdravlje potrošača.

(4) Proizvođači i uvoznici koji stavljaju na tržište kemikalije i medije za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, koji se koriste za obradu i dezinfekciju vode odgovorni su za kvalitetu kemikalija za obradu, kao i medija za filtriranje te su obvezni poštivati i odgovarajuće europske norme za posebne kemikalije za obradu ili medije za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, ako one postoje.

(5) Proizvođači i uvoznici kemikalija za obradu i medija za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju obvezni su ispitati čistoću kemikalija za obradu i medija za filtriranje sukladno normama Europske unije za ispitivanje kemikalija koje se koriste za obradu vode namijenjene za ljudsku potrošnju u akreditiranom laboratoriju.

(6) Ako u Republici Hrvatskoj nema akreditiranog laboratorija za određenu analizu iz stavka 5. ovoga članka, proizvođač ili uvoznik iz stavka 4. ovoga članka kemikalije za obradu ili medije za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju uputit će na analizu u akreditirani laboratorij u neke od država članica Europske unije u kojem se može provesti analiza.

(7) U slučaju sumnje u kvalitetu kemikalija i medija za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju sanitarni inspektor Državnog inspektorata ovlašten je uzeti uzorak kemikalije za obradu ili medija za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju u količini dostatnoj za provedbu analiza te ih dostaviti u laboratorij koji je osposobljen provesti te analize.

(8) Rezultati analiza službenih uzoraka dostavljenih na analizu u laboratorije iz stavka 6. ovoga članka smatraju se jednako valjanim.

VIII. PRAĆENJE (MONITORING)

Ciljevi monitoringa, načini provedbe i izvješćivanje Europske komisije

Članak 40.

(1) Ciljevi monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz članaka 41. i 46. do 49. ovoga Zakona su:

‒ provjeravanje jesu li mjere uspostavljene radi kontroliranja rizika za zdravlje ljudi u cijelom lancu opskrbe vodom, od područja sliva za vodozahvata, preko obrade i skladištenja do distribucije, djelotvorne i je li voda namijenjena za ljudsku potrošnju u točki usklađenosti iz članka 21. ovoga Zakona zdravstveno ispravna

‒ pružanje informacija potrošačima o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u skladu s odredbama ovoga Zakona i ispunjavanje vrijednosti parametara sukladnosti propisanih ovim Zakonom i pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona

‒ utvrđivanje najprikladnijih načina smanjivanja rizika za zdravlje ljudi.

(2) Monitorinzi vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz članaka 41. i 46. do 49. ovoga Zakona provode se:

‒ prikupljanjem i analizom zasebnih uzoraka vode

‒ mjerenjima u sustavu koja se bilježe u trajnim postupcima praćenja

‒ kombinacijom podstavaka 1. i 2. ovoga stavka.

(3) Uzorci vode namijenjene za ljudsku potrošnju uzimaju se tako da predstavljaju stvarno stanje njezine ispravnosti tijekom cijele godine.

(4) Izvješćivanje Europske komisije o provedbi monitoringa iz članaka 41. i 46. do 49. ovoga Zakona provodi se putem Hrvatskih voda tako da se svi podaci unose kroz aplikaciju za praćenje kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju u bazu podataka na način:

‒ da za provedbu državnog monitoringa iz članka 41. ovoga Zakona laboratoriji iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona upisuju podatke o svakom nesukladnom nalazu u bazu podataka, uključujući i podatke o korektivnim mjerama te podatke o ograničenjima, zabranama i naredbama koje unosi sanitarni inspektor Državnog inspektorata

‒ da su za provedbu monitoringa iz članaka 46. i 48. ovoga Zakona laboratoriji iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona obvezni o svakom nesukladnom nalazu podatke uvrstiti u bazu podataka, uključujući i podatke o korektivnim mjerama te podatke o ograničenjima, zabranama i naredbama koje unosi sanitarni inspektor Državnog inspektorata

‒ da su za provedbu operativnog monitoringa iz članka 47. ovoga Zakona isporučitelji vode obvezni o svakom nesukladnom nalazu na parametre obuhvaćene člankom 47. ovoga Zakona podatke uvrstiti u bazu podataka, uključujući i podatke o korektivnim mjerama

‒ da su rezultate praćenja parametara obuhvaćenih istraživačkim monitoringom obvezni uvrstiti u bazu podataka laboratoriji javnih institucija iz članka 49. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

(5) Hrvatski zavod za javno zdravstvo unosi podatke u bazu podataka iz stavka 4. ovoga članka o svim incidentima povezanim s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koji su trajali duže od deset dana i zahvaćali više od 1000 stanovnika, uključujući podatke o uzrocima i provedenim korektivnim aktivnostima koje im isporučitelji dostavljaju sukladno članku 32. stavku 3. podstavku 16. ovoga Zakona te za potrebe izvještavanja Europske komisije provjerava usklađenost podataka o svim odobrenim odstupanjima u skladu s člankom 56. ovoga Zakona koje im dostavlja Ministarstvo sukladno članku 56. stavku 17. ovoga Zakona, a zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba upisuju u bazu podataka podatke o uzrocima nesukladnosti i provedenim korektivnim aktivnostima uz provedena ispitivanja uzoraka uzorkovanih u predmetnim zonama opskrbe sukladno članku 45. stavku 1. ovoga Zakona.

(6) Za uzorke uzete u skladu s člankom 36. stavkom 2. ovoga Zakona u slučaju nesukladnosti službeni laboratoriji iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ili vlastiti ovlašteni laboratoriji unose podatke o nesukladnom parametru i korektivnim mjerama u bazu podataka iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatske vode obvezni su svake godine ažurirati tražene skupove podataka koje propiše Europska komisija za potrebe izvještavanja Europske komisije, pri čemu je Hrvatski zavod za javno zdravstvo odgovoran za obradu prikupljenih rezultata ispitivanja i njihovu interpretaciju, Državni inspektorat odgovoran je za obradu podataka o ograničenjima, zabranama i naredbama i njihovu interpretaciju, a Hrvatske vode odgovorne su za tehničko održavanje i ažuriranje baze podataka, prikupljanje i obradu podataka o količinama isporučene vode i ostalim podacima potrebnima za izradu izvještaja iz njihove nadležnosti te za izradu objedinjenog izvještaja koji se dostavlja u Europsku komisiju uz prethodnu suglasnost Ministarstva, ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, Državnog inspektorata i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

(8) Hrvatske vode vlasnici su aplikacije za praćenje kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz stavka 4. ovoga članka, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo vlasnik je podataka o provedbi monitoringa iz članaka 41. i 46. do 49. ovoga Zakona.

(9) Financijska sredstva za održavanje i nadogradnju aplikacije za praćenje kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz stavka 4. ovoga članka bit će osigurana na godišnjoj razini u državnom proračunu Ministarstva, na pozicijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te sukladno Sporazumu o suradnji dodijeljena na pozicije Hrvatskih voda.

Državni monitoring vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Članak 41.

(1) U provedbi ovoga Zakona i provedbenih propisa iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona Ministarstvo osigurava provođenje postupka državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

(2) Državni monitoring vode namijenjene za ljudsku potrošnju podrazumijeva sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz dijelova mikrobioloških, kemijskih, indikatorskih parametara i ostalih parametara propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona i dodatnih parametara propisanih godišnjim planom državnog monitoringa.

(3) Ministar odlukom donosi godišnji plan državnog monitoringa vode za ljudsku potrošnju, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uzimajući u obzir procjene rizika iz članka 13. ovoga Zakona, najkasnije 60 dana prije početka kalendarske godine.

(4) Godišnji plan državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju obuhvaća:

‒ plan monitoringa parametara skupine A i B, nacionalnih parametara propisanih planom, uključujući i specifične parametre za područje sliva za vodozahvate vode namijenjene za ljudsku potrošnju određenih vodozahvata i sustava opskrbe

‒ broj potrebnih uzoraka izražen posebno za monitoring parametara skupine A i parametara skupine B

‒ opseg analiza za monitoring parametara skupine A i parametara skupine B

‒ popis zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba zaduženih za provedbu plana na određenom području

‒ naziv i broj vodocrpilišta

‒ naziv i broj isporučitelja vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona, uključujući i lokalne vodovode

‒ mjesta uzorkovanja koja moraju ispunjavati odgovarajuće zahtjeve iz članka 21. ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona

‒ procjenu rizika Stručnog povjerenstva iz članka 13. ovoga Zakona.

(5) Prilikom izrade prijedloga plana državnog monitoringa i tijekom provođenja plana državnog monitoringa Hrvatski zavod za javno zdravstvo te zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezni su primjenjivati odredbe pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(6) Plan državnog monitoringa iz stavka 3. ovoga članka mora se temeljiti i na učestalosti praćenja parametara propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, a radi postizanja ciljeva iz članka 40. ovoga Zakona.

(7) Planom državnog monitoringa mora se osigurati da su izmjerene vrijednosti reprezentativne za zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja se troši tijekom cijele godine na području cijele Republike Hrvatske.

(8) Planom državnog monitoringa mogu se pratiti, uz parametre propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, i druge tvari i spojevi za koje postoji vjerojatnost da su prisutni u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i koji mogu predstavljati potencijalni rizik za zdravlje ljudi.

(9) Godišnji plan državnog monitoringa iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva, osim podataka o vodocrpilištima, s danom donošenja, i s tim se danom smatra dostavljenim jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu.

Izrada Plana državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Članak 42.

(1) Provedbu državnog monitoringa koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

(2) U svrhu provođenja državnog monitoringa Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je izraditi prijedlog plana državnog monitoringa iz članka 41. ovoga Zakona do 30. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

(3) Prilikom izrade prijedloga plana državnog monitoringa iz stavka 2. ovoga članka Hrvatski zavod za javno zdravstvo:

‒ primjenjuje odluke Stručnog povjerenstva iz članka 13. ovoga Zakona

‒ primjenjuje odredbe pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona

‒ uzima u obzir dobivene rezultate ispitivanja vode na vodocrpilištima koje provode isporučitelji vode u skladu s člankom 51. ovoga Zakona i jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb u skladu s člankom 52. ovoga Zakona.

(4) U svrhu izvješćivanja o provedbi državnog monitoringa Hrvatski zavod za javno zdravstvo izrađuje godišnji izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj i dostavlja ga ministru i ministru nadležnom za vodno gospodarstvo najkasnije do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Godišnji izvještaj iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju Hrvatskog zavoda
za javno zdravstvo

Članak 43.

Godišnji izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj mora sadržavati:

‒ podatke o količini isporučene vode namijenjene za ljudsku potrošnju po isporučitelju vode (subjektu) u traženom razdoblju

‒ parametre ispitivanja obuhvaćene državnim monitoringom u toj godini

‒ tehnologije obrade

‒ podatke o vodoopskrbnoj mreži

‒ sve podatke o godišnjim planovima državnog monitoringa parametara skupine A i parametara skupine B i njihovoj realizaciji

‒ podatke o rezultatima službenih kontrola

‒ podatke o odobrenim odstupanjima i zahtjevima dostavljenim Europskoj komisiji te podatke o drugim poduzetim mjerama za poboljšanje zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ podatke o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz članka 6. ovoga Zakona

‒ podatke o rezultatima provedene procjene rizika koje je donijelo Stručno povjerenstvo iz članka 13. ovoga Zakona te sažeti prikaz tih rezultata

‒ podatke o rezultatima provedenog istraživačkog monitoringa iz članka 49. ovoga Zakona.

Obveze jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i jedinica lokalne samouprave

Članak 44.

(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb obvezni su na vodocrpilištima lokalnih vodovoda koji opskrbljuju 50 i više stanovnika osigurati provedbu ispitivanja svih kemijskih, mikrobioloških i indikatorskih parametara propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona najmanje jedanput godišnje tijekom hidrološke godine.

(2) Analizu vode na vodocrpilištima lokalnih vodovoda iz stavka 1. ovoga članka provode službeni laboratoriji iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Za postojeće lokalne vodovode kojima ne upravljaju isporučitelji vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka a) i c) ovoga Zakona i koji potpadaju pod obvezu državnog monitoringa, u slučaju utvrđivanja nesukladnosti mikrobioloških parametara na bilo koji način (monitoringom, službenom kontrolom i dr.), postupke dezinfekcije vode mora početi i nastaviti provoditi jedinica lokalne samouprave koja za te postupke mora osigurati financijska sredstva i propisane uvjete te svakodnevno praćenje slobodnog rezidualnog klora.

(4) Postupke dezinfekcije iz stavka 3. ovoga članka jedinica lokalne samouprave obvezna je provoditi sve dok lokalni vodovod ne preuzme javni isporučitelj vodnih usluga iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona sukladno zakonu kojim se uređuju vodne usluge.

(5) Za osiguranje provedbe mjera iz stavka 3. ovoga članka jedinica lokalne samouprave može zatražiti stručnu pomoć od nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba koji će i validirati postupak dezinfekcije.

(6) U svrhu obavješćivanja potrošača koji koriste vodu iz lokalnih vodovoda kojima se opskrbljuje 50 i više stanovnika jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezni su na svojim mrežnim stranicama objaviti:

‒ zone opskrbe i broj osoba koje se koriste vodom iz lokalnog vodovoda, tehnici/tehnikama obrade i dezinfekcije vode

‒ podatke o svim parametrima sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju ispitanima u izvještajnoj godini, uključujući i sva odstupanja za koja imaju saznanje

‒ u slučaju incidenta ili mogućih opasnosti za zdravlje ljudi zbog prekoračene vrijednosti parametara iznad MDK vrijednosti informacije o potencijalnim opasnostima za zdravlje ljudi i savjete o zdravlju i potrošnji vodi namijenjene za ljudsku potrošnju.

(7) Informiranje i obavješćivanje stanovništva obavlja se i sukladno članku 59. ovoga Zakona.

Obveze zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

Članak 45.

(1) Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezni su provoditi godišnji plan državnog monitoringa zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u dijelu za čiju su provedbu odgovorni, prikupljati podatke potrebne za izvještavanje o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju na području svoje jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, unositi rezultate ispitivanja, podatke o korektivnim mjerama i odobrenim odstupanjima u bazu podataka iz koje se izvještava Europska komisija i pripremaju nacionalni izvještaji o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju te provoditi ostale obveze određene ovim Zakonom.

(2) Zavodi iz stavka 1. ovoga članka obvezni su dostaviti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo izvještaj o provedbi monitoringa na svojem području do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

‒ podatke o realizaciji plana monitoringa iz ovoga Zakona

‒ podatke iz ovoga Zakona za svaki vodoopskrbni sustav posebno, osim podataka o rezultatima provedene procjene rizika te sažetog prikaza tih rezultata

‒ skupne podatke monitoringa za područje nadležnosti zavoda iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zavodi iz stavka 1. ovoga članka obvezni su dostaviti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo godišnje izvještaje o provedbi ispitivanja vode na vodocrpilištu koje su proveli na zahtjev pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i na zahtjev jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, uključujući popis vodocrpilišta na kojima nije provedeno ispitivanje vode.

(5) Zavodi iz stavka 1. ovoga članka obvezni su dostavljati podatke dobivene monitorinzima u skladu s člankom 40. ovoga Zakona.

(6) Svaki nadležni zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezan je provesti jednom godišnje informativnu medijsku kampanju kroz koju će provesti obavješćivanje stanovništva koje se opskrbljuje vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju na području njegove jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju te promovirati uporabu vode iz slavine odnosno iz sustava isporučitelja vode te promicati njezino korištenje u svim zgradama koje koriste tijela javne vlasti i javnim zgradama.

(7) Svaki zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezan je provesti jednom godišnje informativnu medijsku kampanju kroz koju će provesti obavješćivanje stanovništva o rizicima proizašlima iz kućne vodoopskrbne mreže.

(8) Svaki zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezan je informacije o provedbi informativne medijske kampanje kroz koju će provesti obavješćivanje stanovništva koje se opskrbljuje vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju na području njegove jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, promociji uporabe vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz slavine odnosno iz sustava isporučitelja vode te promicanju njezina korištenja u svim zgradama koje koriste tijela javne vlasti i javnim zgradama iz stavka 6. ovoga članka, kao i informacije o rezultatima podizanja svijesti o uporabi takve vode na godišnjoj osnovi dostaviti Hrvatskim vodama za potrebe izvještavanja Europske komisije u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju vode.

Monitoring parametara kućne vodoopskrbne mreže

Članak 46.

(1) Monitoring parametara kućne vodoopskrbne mreže je monitoring parametara olovo i Legionella.

(2) Monitoring parametara kućne vodoopskrbne mreže provode i financiraju svi prioritetni objekti iz članka 3. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona.

(3) Svaki prioritetni objekt iz članka 3. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona provodi monitoring parametara kućne mreže najmanje jednom godišnje u opsegu broja uzoraka koji može dati uvid u stanje kućne vodoopskrbne mreže, a koji ne može biti manji od broja uzoraka propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona.

(4) U slučaju utvrđivanja povišenih vrijednosti parametra Legionella, prioritetni objekti iz članka 3. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona obvezni su provoditi korektivne mjere kako je propisano člankom 29. ovoga Zakona i pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona.

(5) O svim nalazima prekoračenja MDK vrijednosti parametra Legionella i olovo službeni laboratorij iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona i prioritetni objekti iz članka 3. točke 7. ovoga Zakona obvezni su odmah nakon saznanja obavijestiti Državni inspektorat te navesti način provedbe korektivnih mjera uz ponavljanje uzorkovanja, ne dovodeći u pitanje pravo sanitarnog inspektora Državnog inspektorata za provedbu nadzora.

(6) O svim slučajevima sumnje na oboljenje, oboljenje ili smrtni ishod zbog prisutnosti bakterije Legionella prioritetni objekti iz članka 3. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona obvezni su odmah nakon saznanja obavijestiti sanitarnog inspektora Državnog inspektorata te navesti način provedbe korektivnih mjera iz članka 29. ovoga Zakona, uz ponavljanje uzorkovanja.

(7) Nakon dobivanja rezultata ponovljenog uzorkovanja na istom mjestu uzorkovanja s podacima o svim provedenim korektivnim mjerama prioritetni objekti iz članka 3. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona ponovno obavješćuju Državni inspektorat.

Operativni monitoring

Članak 47.

(1) Operativni monitoring je monitoring koji provode i financiraju isporučitelji vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka a) i b) ovoga Zakona.

(2) Operativni monitoring isporučitelji vode provode na parametre analize iz stavaka 3., 5., 6. i 7. ovoga članka, i to na način kako je propisano pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona, a prema planu sigurnosti vode i češće.

(3) Operativni monitoring provodi se na parametre kojima se omogućuje brz uvid u stanje vode s ciljem poduzimanja korektivnih aktivnosti od strane isporučitelja vode.

(4) Operativni monitoring mora biti prilagođen opskrbi te mora uzeti u obzir rezultate utvrđivanja opasnosti i opasnih događaja te procjenu rizika za sustav opskrbe radi potvrđivanja djelotvornosti svih kontrolnih mjera pri zahvaćanju, obradi, distribuciji i skladištenju vode.

(5) Isporučitelji vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona koji obavljaju obradu vode postupcima filtracije obvezni su pratiti parametar mutnoća prema učestalosti propisanoj u pravilniku iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(6) Isporučitelji vode koji crpe površinsku vodu te isporučitelji vode kojima je procjenom rizika utvrđeno postojanje mikrobioloških rizika obvezni su kontrolirati somatske kolifage sukladno učestalosti i na mjestima kako je utvrđeno pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona.

(7) Isporučitelji vode iz stavka 1. ovoga članka u okviru operativnog monitoringa obvezni su provoditi:

‒ redovite preglede funkcionalnosti i stanja opreme, o čemu moraju voditi zapise, i u slučaju nesukladnosti otkloniti ih

‒ redovite preglede područja zahvaćanja te infrastrukture za obradu, skladištenje i distribuciju, o čemu moraju voditi evidencije

‒ analize u obujmu praćenja parametara A analize, nusprodukte dezinfekcije (klorit, klorat, bromat, trihalometan (THM), halooctenu kiselinu (HAA)), parametre važne za tehnološku obradu vode i parametre od značaja za zone opskrbe u njihovoj nadležnosti prema dinamici propisanoj pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona.

Monitoring malih isporučitelja vode

Članak 48.

(1) Monitoring malih isporučitelja vode je monitoring koji provode i financiraju isporučitelji vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke c) ovoga Zakona, a koji nisu obvezni uspostaviti i provoditi sustav samokontrole utemeljen na procjeni rizika i upravljanja rizikom za sustav svoje opskrbe, a koji se provodi uspostavom Plana sigurnosti vode.

(2) Mali isporučitelji vode obvezni su provoditi monitoring parametara skupine A i B analize sukladno dinamici propisanoj pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(3) Monitoring se provodi u suradnji sa službenim laboratorijima iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ili vlastitim laboratorijima ovlaštenim u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Istraživački monitoring

Članak 49.

(1) Istraživački monitoring je monitoring kojim ministar odlukom određuje praćenje potencijalno prisutnih tvari ili spojeva koji se moraju pratiti na odgovarajućim točkama lanca opskrbe vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva iz članka 13. ovoga Zakona.

(2) Istraživački monitoring obuhvaća tvari ili spojeve od značaja za javnost i znanstvenu zajednicu zbog javnog zdravlja (»popis za praćenje«), kao što su farmaceutski proizvodi, endokrino disruptivni spojevi i mikroplastika.

(3) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se i orijentacijska vrijednost za svaku tvar ili spoj koji se prati, metoda analize, lokacije na kojima se monitoring provodi, odgovornosti za provedbu i financiranje među odgovornim institucijama iz stavka 4. ovoga članka, a sve na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva iz članka 13. ovoga Zakona.

(4) Istraživački monitoring financira Ministarstvo iz državnog proračuna s pozicija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koordinira ga Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provode Institut za vode Josip Juraj Strossmayer i Hrvatski zavod za javno zdravstvo sukladno dodijeljenim odgovornostima iz odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka i ostale javne institucije mogu biti uključene u provedbu istraživačkog monitoringa ovisno o njihovim analitičkim sposobnostima i potrebama istraživačkog monitoringa.

(6) Pravne osobe iz stavaka 4. i 5. ovoga članka rezultate provedenog monitoringa dostavljaju Stručnom povjerenstvu iz članka 13. ovoga Zakona koje, ovisno o dobivenim rezultatima, donosi mišljenje o potrebi proširenja parametara koji se prate u državnom, operativnom i/ili monitoringu izvorišta, i to sukladno odredbama članka 13. stavka 8. ovoga Zakona te se i o tome obavještava nadležni isporučitelj vode, nadležni zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Institut za vode Josip Juraj Strossmayer i Hrvatske vode.

(7) Pravne osobe iz stavaka 4. i 5. ovoga članka rezultate provedenog monitoringa dostavljaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo za potrebe izrade godišnjeg izvještaja o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju i upisuju u bazu podataka iz koje se izvještava Europska komisija.

(8) Financijska sredstva osigurana u državnom proračunu iz stavka 4. ovoga članka za provedbu istraživačkog monitoringa iz stavka 2. ovoga članka Hrvatski zavod za javno zdravstvo će sukladno Sporazumu o suradnji dodijeliti tijelu iz stavka 4. i/ili iz stavka 5. ovoga članaka.

Monitoring radioaktivnih tvari

Članak 50.

(1) Provedbu monitoringa parametara radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju koordinira tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti.

(2) U svrhu provedbe monitoringa parametara radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti obvezno je:

1. izraditi Prijedlog plana monitoringa radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, uzimajući u obzir svoju procjenu svake godine, i dostaviti ga Ministarstvu, najkasnije do 30. rujna tekuće godine

2. uspostaviti bazu podataka radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju u elektroničkom obliku na temelju podataka prikupljenih tijekom provedbe monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju

3. izraditi godišnji izvještaj o praćenju radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju i dostaviti ga Ministarstvu najkasnije do 31. svibnja iduće godine za prethodnu godinu

4. izraditi trogodišnji izvještaj o praćenju radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, na temelju godišnjih izvještaja iz točke 3. ovoga stavka dostaviti ga Ministarstvu najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.

(3) Bazu podataka iz stavka 2. točke 2. te izvještaje iz stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti izrađuje na osnovi podataka koje mu dostave ovlašteni stručni tehnički servisi, na temelju provedenih ispitivanja u monitoringu radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju prema Godišnjem planu državnog monitoringa parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju iz stavka 5. ovoga članka.

(4) Ovlašteni stručni tehnički servisi obvezni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za poslove radiološke sigurnosti rezultate provedenih ispitivanja vode u monitoringu radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju provedenog prema Godišnjem planu državnog monitoringa parametra radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju iz stavka 5. ovoga članka.

(5) Uvažavajući odredbe posebnih propisa iz područja radiološke sigurnosti, ministar donosi Godišnji plan državnog monitoringa parametara radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, na prijedlog čelnika tijela državne uprave nadležnog za poslove radiološke sigurnosti najkasnije 60 dana prije početka kalendarske godine.

(6) Cilj monitoringa radioaktivnih tvari je utvrditi predstavlja li odstupanje izmjerenih parametara radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju od onih propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona rizik za ljudsko zdravlje koji zahtijeva djelovanje te kako bi se poduzele, kada je to potrebno, korektivne mjere radi poboljšanja kvalitete vode do razine koja je u skladu sa zahtjevima za zaštitu ljudskog zdravlja sa stajališta radiološke sigurnosti.

(7) Praćenje koje se provodi u vezi s ID-om i obilježja analitičkih metoda moraju biti u skladu sa zahtjevima propisanim pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(8) Uzorkovanje u svrhu provedbe monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju iz stavka 1. ovoga članka provode nadležni zavodi za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i ovlašteni stručni tehnički servisi, sukladno Godišnjem planu državnog monitoringa parametara radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju, a koji moraju biti akreditirani za uzorkovanje u normalnim uvjetima kada ne postoji opasnost od radiološkog ili nuklearnog izvanrednog događaja.

(9) Godišnji plan državnog monitoringa parametara radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju iz stavka 5. ovoga članka, osim podataka o vodocrpilištima, objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva, s danom donošenja, i s tim se danom smatra dostavljenim jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu.

(10) Godišnji izvještaj o praćenju radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za poslove radiološke sigurnosti do 30. lipnja za prethodnu godinu.

Monitoring izvorišta (vodocrpilišta)

Članak 51.

(1) Isporučitelj vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona na vodoopskrbnom području / zoni opskrbe mora obavljati ispitivanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju na izvorištu kojim upravlja odnosno na kojem obavlja djelatnost vodoopskrbe jedanput godišnje u opsegu analize na kemijske, mikrobiološke i indikatorske parametre kako je propisano pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(2) Prilikom obavljanja ispitivanja vode na vodocrpilištu iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora:

‒ provoditi analize u laboratoriju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

‒ provoditi ispitivanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju učestalošću propisanom stavkom 1. ovoga članka na parametre propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(3) Ako vodocrpilište ima više zdenaca, a voda namijenjena za ljudsku potrošnju zahvaća se iz istog vodonosnika, dovoljno je uzeti uzorak iz jednog zdenca.

(4) Prije korištenja novoga vodocrpilišta u svrhu vodoopskrbe pravna osoba mora obaviti ispitivanje te vode namijenjene za ljudsku potrošnju u laboratoriju najmanje četiri puta godišnje u jednoj hidrološkoj godini, na sve mikrobiološke, kemijske i indikatorske parametre te jedanput godišnje na parametre radioaktivnih tvari propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(5) Ako vodocrpilište nije korišteno više od šest mjeseci, prije njegova ponovnog korištenja pravna osoba mora obaviti jednokratno ispitivanje u laboratoriju na sve mikrobiološke, kemijske i indikatorske parametre propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(6) Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je obavijestiti Državni inspektorat o neispunjenju obveze ispitivanja vodocrpilišta u skladu s odredbama ovoga Zakona od strane isporučitelja vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Zakona i jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb na čijem je području lokalni vodovod, radi poduzimanja mjera propisanih ovim Zakonom.

IX. FINANCIRANJE DRŽAVNOG MONITORINGA, SLUŽBENIH KONTROLA I OSTALIH OBVEZA

Obveze jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, jedinica lokalne samouprave i Ministarstva

Članak 52.

(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb osiguravaju financijska sredstva za provođenje državnog monitoringa i monitoringa parametara radioaktivnih tvari iz članaka 41. i 50. ovoga Zakona.

(2) Jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb na čijem se području nalaze lokalni vodovodi koji opskrbljuju 50 i više stanovnika osiguravaju financijska sredstva za provođenje ispitivanja vode na vodocrpilištima tih vodovoda.

(3) Za provedbu redovnih službenih kontrola vode namijenjene za ljudsku potrošnju u skladu s godišnjim planom rada sredstva osigurava Državni inspektorat.

(4) Za provedbu izvanrednih službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u slučajevima elementarnih nepogoda Ministarstvo osigurava financijska sredstva u državnom proračunu.

(5) Jedinice lokalne samouprave osiguravaju financijska sredstva za osiguravanje uvjeta u svrhu provedbe postupaka dezinfekcije vode iz lokalnih vodovoda u skladu s člankom 44. ovoga Zakona.

(6) Jedinice lokalne samouprave osiguravaju financijska sredstva za potrebe provedbe B analize za školske i predškolske ustanove na svome području u skladu s člankom 36. stavkom 6. ovoga Zakona.

(7) Jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb osiguravaju financijska sredstva za potrebe provedbe kontrole zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz sustava javnih slavina na sustavu javne vodoopskrbe te javnih zdenaca, javnih crpki i drugih sličnih građevina koje nisu na sustavu javne vodoopskrbe u skladu s člankom 21. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona.

X. POSTUPAK U SLUČAJU ODSTUPANJA OD PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI VODE NAMIJENJENE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Korektivne aktivnosti i ograničenja uporabe

Članak 53.

(1) Kada se provedbom Plana sigurnosti vode, monitoringom ili na temelju službene kontrole utvrdi da voda namijenjena za ljudsku potrošnju ne ispunjava parametre sukladnosti propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, uzimajući u obzir mišljenje nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i/ili mišljenje Stručnog povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona odnosno procjenu rizika tijela državne uprave nadležnog za poslove radiološke sigurnosti, isporučitelji vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona obvezni su poduzeti sljedeće mjere:

‒ obustaviti svaku opskrbu vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koja predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi ili ograničiti isporuku vode, a što podrazumijeva ograničenje u namjeni korištenja, kao i poduzimanje svih drugih korektivnih aktivnosti koje su potrebne radi zaštite zdravlja ljudi

‒ obavijestiti Stručno povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona, dežurstvo sanitarne inspekcije i mjesno nadležnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata odmah nakon saznanja, a najkasnije u roku od 24 sata od kada se utvrdila nesukladnost te dodatno tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti u slučaju odstupanja izmjerenih vrijednosti parametara radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju od vrijednosti propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona

‒ obavijestiti potrošače na prikladan način dostupnim sredstvima informiranja o potencijalnoj opasnosti za zdravlje ljudi i njezinu uzroku, o prekoračivanju vrijednosti parametara i poduzetim korektivnim aktivnostima, uključujući obavijesti o zabrani ili ograničavanju uporabe ili drugog djelovanja uz davanje odgovarajućih preporuka, osim kada Stručno povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona odnosno tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti ocijeni da je prekoračenje vrijednosti takvo da ne može imati utjecaja na zdravlje

‒ hitno istražiti uzrok odstupanja od parametara

‒ dati i redovito ažurirati potrebne savjete potrošačima o uvjetima potrošnje i upotrebe vode, posebno uzimajući u obzir skupine stanovništva s povećanim zdravstvenim rizicima povezanim s vodom

‒ provesti hitne mjere radi uklanjanja uzroka odstupanja od parametara sukladnosti propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona

‒ obavijestiti potrošače kade se utvrdi da više ne postoji potencijalna opasnost za zdravlje ljudi i da je usluga ponovno uspostavljena.

(2) Ako se radi o odstupanju indikatorskog parametra od MDK vrijednosti parametara propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, isporučitelj vode obvezan je zatražiti procjenu utjecaja parametra koji odstupa od propisane vrijednosti i predstavlja potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje od strane nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba koji je proveo analizu i koji surađuje sa Stručnim povjerenstvom iz članka 10. ovoga Zakona te ako je utvrđen rizik za ljudsko zdravlje, obvezan je poduzeti mjere iz ovoga članka Zakona.

(3) Procjena rizika za indikatorske parametre koje je donijelo Stručno povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona i koja je javno objavljena smatra se mjerodavnom i u tom slučaju nije potrebno tražiti mišljenje nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

(4) Nadležni zavodi za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezni su obavijestiti Stručno povjerenstvo iz članaka 10. ovoga Zakona o svim procjenama rizika za indikatorske parametre koje su donijeli u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

(5) Ako ograničenje isporuke vode traje više od 24 sata, isporučitelj vode mora osigurati potrošačima na tom području opskrbu vodom na drugi način.

(6) Stručno povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona obvezno je predložiti mjere i procjenu ugroženosti zdravlja ljudi, uzimajući u obzir stupanj prekoračenja MDK pojedinih parametara.

(7) Uspješnost provedenih mjera dokazuje se laboratorijskim ispitivanjem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

(8) O provedenim mjerama iz stavka 1. ovoga članka i rezultatima njihova provođenja pravna osoba mora voditi evidenciju i dokumentaciju i čuvati je pet godina od provođenja mjera.

(9) Tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti obvezno je predložiti mjere i procjenu ugroženosti zdravlja ljudi u slučaju odstupanja izmjerenih parametara radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju od propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(10) Uspješnost provedenih mjera dokazuje se ispitivanjem stručnih tehničkih servisa iz članka 12. ovoga Zakona.

Postupci u slučaju utvrđivanja tvari ili spojeva u istraživačkom monitoringu koji premašuju
orijentacijske vrijednosti

Članak 54.

(1) Ako se istraživačkim monitoringom ili na neki drugi način utvrdi tvar ili spoj s »popisa za praćenje« u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju koji premašuje orijentacijske vrijednosti s »popisa za praćenje« koje su utvrđene istraživačkim monitoringom, isporučitelj vode obvezan je poduzeti sljedeće:

‒ provesti pojačane mjere praćenja u sirovoj vodi

‒ provesti obradu vode na način da se postignu orijentacijske vrijednosti, ako je moguće

‒ provesti ostale korektivne aktivnosti koje su potrebne za uklanjanje nesukladnosti

‒ obavijestiti nadležna tijela o svim mjerama koje poduzima.

(2) Ako se istraživačkim monitoringom ili na neki drugi način utvrdi tvar ili spoj s »popisa za praćenje« u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju koji premašuje orijentacijske vrijednosti s »popisa za praćenje« koje su utvrđene istraživačkim monitoringom, Hrvatske vode osiguravaju poduzimanje sljedećih mjera:

‒ preventivne mjere, mjere ublažavanja ili primjerenog praćenja u područjima sliva vodozahvata sukladno zakonu kojim se uređuju vode

‒ obavještavanje isporučitelja vode na tom slivu i Stručnog povjerenstva iz članka 13. ovoga Zakona o svim mjerama koje poduzima.

(3) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka za provedbu korektivnih aktivnosti za uklanjanje nesukladnosti može zatražiti mišljenje Stručnog povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona.

Postupci u slučaju odstupanja od MDK vrijednosti parametara sukladnostiu kućnoj vodoopskrbnoj mreži i na javnim slavinama

Članak 55.

(1) U slučaju utvrđivanja odstupanja od MDK vrijednosti parametara sukladnosti na mjestu izlaska iz slavine vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a koje su posljedica neprikladne kućne vodoopskrbne mreže ili njezina lošeg održavanja, odgovornost za odstupanja snosi vlasnik ili upravitelj objekta.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ako se radi o prioritetnom objektu, vlasnik tog objekta obvezan je poduzeti i odgovarajuće mjere iz članka 29. ovoga Zakona radi osiguranja vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja ispunjava parametre za provjeru sukladnosti.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ako se nesukladnost u odnosu na kućnu vodoopskrbnu mrežu pojavljuje u stambenim ili poslovnim zgradama s više vlasnika, suvlasnici te zgrade obvezni su putem upravitelja poduzeti odgovarajuće mjere iz članka 29. ovoga Zakona radi osiguranja vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja ispunjava parametre za provjeru sukladnosti za kućnu vodoopskrbnu mrežu.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ako se nesukladnost u odnosu na kućnu vodoopskrbnu mrežu utvrdi službenom kontrolom, nadležni sanitarni inspektor Državnog inspektorata dopisom će upozoriti upravitelja te zgrade ako voda namijenjena za ljudsku potrošnju nije za piće te ga upozoriti da je obvezan u ime suvlasnika poduzeti odgovarajuće mjere iz članka 29. ovoga Zakona radi osiguranja vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja ispunjava parametre za provjeru sukladnosti za kućnu vodoopskrbnu mrežu.

(5) Prije poduzimanja odgovarajućih mjera vlasnik kućne vodoopskrbne mreže ili upravitelj stambene odnosno poslovne zgrade može zatražiti mišljenje Stručnog povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona u vezi sa sanacijom kućne vodoopskrbne mreže i osiguranjem vode koja ispunjava parametre za provjeru sukladnosti, a prilikom provedbe mjera treba osobito voditi računa:

‒ da su poduzete odgovarajuće mjere iz članka 29. ovoga Zakona kako bi se smanjio ili uklonio rizik nepoštovanja MDK vrijednosti

‒ da su provedene sve korektivne aktivnosti koje se mogu poduzeti, poput odgovarajućih tehnika obrade (pročišćavanja), kako bi se promijenila priroda ili svojstva vode prije isporuke radi smanjenja ili uklanjanja rizika da voda namijenjena za ljudsku potrošnju nakon isporuke neće biti sukladna s propisanim MDK vrijednostima.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka mišljenje se mora izdati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(7) Vlasnik kućne vodoopskrbne mreže odnosno upravitelj stambene ili poslovne zgrade obvezan je obavijestiti sve potrošače na odgovarajući način o slučaju iz stavka 1. ovoga članka.

(8) U slučaju utvrđivanja odstupanja od MDK vrijednosti parametara sukladnosti na mjestu izlaska vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz javnih slavina na sustavu javne vodoopskrbe te javnih zdenaca, javnih crpki i drugih sličnih građevina koje nisu na sustavu javne vodoopskrbe, a koje su posljedica njihova lošeg održavanja, odgovornost za odstupanja snosi jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb odnosno pravna osoba koju za to odredi odlukom sukladno propisima kojima se uređuju vode te je obvezna poduzeti mjere iz članka 53. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

Odstupanja

Članak 56.

(1) Ministarstvo rješenjem odlučuje o zahtjevu isporučitelja vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka a) i c) ovoga Zakona za odstupanje kemijskih parametara od MDK vrijednosti propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona, ako to odstupanje ne predstavlja moguću opasnost za zdravlje ljudi.

(2) Odstupanje iz stavka 1. ovoga članka može se zatražiti pod sljedećim uvjetima:

‒ odstupanje se pojavilo u novom području sliva za zahvaćanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ pojavio se novi izvor onečišćenja u području sliva

‒ utvrđeni su nedavno istraženi ili novootkriveni parametri

‒ pojavila se nepredviđena ili iznimna situacija u postojećem području sliva.

(3) Ako se radi o parametru koji neznatno prelazi MDK vrijednosti i koji ne predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi, a nesukladnost se može otkloniti u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, Ministarstvo donosi rješenje kojim određuje rok za otklanjanje nesukladnosti i utvrđuje MDK vrijednost za taj parametar u roku određenom rješenjem.

(4) Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se ako je do odstupanja od MDK vrijednosti došlo u ukupno više od 30 dana tijekom razdoblja od 12 mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na razdoblje do najduže tri godine i mora sadržavati:

‒ razloge za odstupanje kako su navedeni u stavku 2. ovoga članka

‒ razloge za dozvoljavanje odstupanja parametra koji prelazi MDK

‒ rezultate analiza vode namijenjene za ljudsku potrošnju za posljednjih 12 mjeseci za parametar koji prelazi MDK

‒ najveću dopuštenu količinu za koju se odobrava odstupanje

‒ podatak o sustavu na koji se zahtjev odnosi, i to o njegovu zemljopisnom području, dnevnoj količini isporučene vode namijenjene za ljudsku potrošnju, broju ljudi koje opskrbljuje i broju odgovarajućih subjekata u poslovanju s hranom koje opskrbljuje

‒ odgovarajući plan praćenja parametra za koji se odobrava odstupanje uz povećanu učestalost

‒ podatke o planu provođenja korektivnih aktivnosti, uključujući rokove

‒ troškove i odredbe za eventualno revidiranje programa

‒ podatke o predviđenom vremenu trajanja neusklađenosti i

‒ podatke na koje se zone opskrbe traženo odstupanje odnosi.

(6) Najkasnije tri mjeseca nakon isteka roka određenog rješenjem iz stavka 5. ovoga članka pravna osoba koja je poduzetim mjerama postigla osiguranje sukladnosti parametara vode namijenjene za ljudsku potrošnju za koje je doneseno rješenje obvezna je podnijeti izvještaj Ministarstvu.

(7) Izvještaj iz stavka 6. ovoga članka mora sadržavati:

‒ način provedbe svih mjera

‒ rezultate uzorkovanja na mjestima potrošnje kroz razdoblje od šest mjeseci.

(8) Ministarstvo osigurava izvješćivanje stanovništva na koje se odnosi svako odobreno odstupanje na način da sva odstupanja javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(9) Zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem se području nalazi isporučitelj vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka a) i c) ovoga Zakona koji je dobio odobrenje za odstupanje u skladu s ovim člankom podatke o odobrenom odstupanju također javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama te osigurava savjetovanje određenih skupina stanovništva za koje bi odstupanje moglo predstavljati potencijalni rizik te upisuje podatke o odobrenim odstupanjima uz rezultate ispitivanja prilikom njihova upisa u bazu podataka iz koje se izvještava Europska komisija.

(10) U slučaju da se rješenjem Ministarstva uskrati odstupanje od MDK vrijednosti ili da istekne valjanost rješenja, takva voda namijenjena za ljudsku potrošnju koja odstupa od parametara sukladnosti propisanih člankom 6. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona smatra se zdravstveno neispravnom.

(11) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju koja se stavlja u boce ili ambalažu.

(12) Ministarstvo rješenjem odlučuje o zahtjevu isporučitelja vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka a) i c) ovoga Zakona za odstupanje indikatorskih parametara od MDK vrijednosti propisanih pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona, ako to odstupanje ne predstavlja moguću opasnost za zdravlje ljudi.

(13) Odstupanja iz stavka 12. ovoga članka moguće je zatražiti u slučajevima kada nije moguće osigurati zamjenski izvor za potrebe vodoopskrbe ili tehnološkim postupcima ukloniti nesukladnost u roku od 30 dana.

(14) Rješenje iz stavka 12. ovoga članka mora sadržavati sve elemente iz stavka 5. ovoga članka, a izdaje se na razdoblje od tri godine.

(15) Iznimno od stavka 12. ovoga članka, Ministarstvo može rješenjem iz stavka 12. ovoga članka produžiti odobrenja na temelju opravdanog zahtjeva za produženje odobrenja.

(16) Isporučitelj vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka a) i c) ovoga Zakona obvezan je dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 15. ovoga članka najmanje šest mjeseci prije isteka važećeg odobrenja, uz izvješće o svim rezultatima, poduzetim mjerama u prethodnom razdoblju te planiranim mjerama u sljedećem razdoblju.

(17) Ministarstvo je obvezno rješenje iz stavaka 1., 3. i 12. ovoga članka dostaviti Državnom inspektoratu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i nadležnom zavodu za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u roku od mjesec dana od dana izdavanja rješenja.

(18) Protiv rješenja iz stavaka 1., 3. i 12. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(19) Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o odobravanju prekoračenja MDK vrijednosti iz stavaka 1., 3. i 12. ovoga članka u obliku godišnjih izvješća.

Produženje odobrenja o odstupanju

Članak 57.

(1) Iznimno od članka 56. stavka 5. ovoga Zakona, Ministarstvo može rješenjem o produženju odobrenja odobriti drugo odstupanje za razdoblje do još tri godine na temelju zahtjeva za produženje odobrenja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo je obvezno rješenje o produženju odobrenja dostaviti Europskoj komisiji u roku od mjesec dana od dana izdavanja rješenja.

(3) Uz rješenje iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se i izvještaj iz prethodnog razdoblja koji sadrži podatke o svim poduzetim mjerama i svim razlozima zbog kojih je dano produženje odobrenja, u roku od dva mjeseca od izdavanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Isporučitelj vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka a) i c) ovoga Zakona obvezan je dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka najmanje šest mjeseci prije isteka odobrenja, uz izvješće o svim rezultatima i poduzetim mjerama u prethodnom razdoblju.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

XI. PRISTUP VODI NAMIJENJENOJ ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Pristup vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju

Članak 58.

Pristup vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za sve, posebno za ranjive i marginalizirane skupine osigurava se sukladno zakonu kojim se uređuju vode.

XII. INFORMIRANJE I OBAVJEŠTAVANJE STANOVNIŠTVA

Načini informiranja i obavještavanja stanovništva

Članak 59.

(1) Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama i po potrebi drugim sredstvima javnog priopćavanja obavijesti o svim dozvoljenim odstupanjima, mišljenja i procjene rizika Stručnog povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona, mjerama koje se poduzimaju, rokovima i zdravstvenim rizicima vode namijenjene za ljudsku potrošnju, s naglaskom na posebno osjetljivu populaciju.

(2) Dodatno obavještavanje javnosti provode i nadležni zavodi za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, uz savjetovanje stanovništva, ako je potrebno, osobito o potencijalnim zdravstvenim rizicima vode namijenjene za ljudsku potrošnju i njihovim uzrocima, s naglaskom na osjetljivu populaciju.

(3) Odgovarajuće i ažurirane informacije o stanju vode namijenjene za ljudsku potrošnju prikupljene državnim monitoringom u svakom trenutku moraju biti dostupne javnosti (potrošačima) putem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i tijela državne uprave nadležnog za poslove radiološke sigurnosti, uključujući i godišnje izvještaje o provedenim monitorinzima.

(4) Jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb i jedinice lokalne samouprave obvezni su obavijestiti stanovnike na svom području koji se koriste vodom iz vodoopskrbnih sustava koji opskrbljuju manje od 50 stanovnika ili isporučuju manje od 10 m³ dnevno da ti vodoopskrbni sustavi ne potpadaju pod plan državnog monitoringa.

(5) Jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb obvezni su u slučaju utvrđivanja nesukladnosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbnih sustava na području svoje nadležnosti:

‒ odmah obavijestiti potrošače o potencijalnoj opasnosti za zdravlje ljudi i njezinu uzroku, o prekoračivanju vrijednosti parametra i poduzetim korektivnim aktivnostima te ih na prikladan način savjetovati u vezi s upotrebom vode namijenjenom za ljudsku potrošnju za piće, u suradnji s nadležnim zavodom za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

‒ dati i redovito ažurirati potrebne savjete potrošačima o uvjetima potrošnje i upotrebe vode namijenjene za ljudsku potrošnju, posebno uzimajući u obzir skupine stanovništva s povećanim zdravstvenim rizicima povezanim s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

‒ obavijestiti potrošače kada više ne postoji potencijalna opasnost za zdravlje ljudi.

(6) Jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze individualne vodoopskrbe, radi zaštite zdravlja potrošača, dužne su obavijestiti stanovništvo koje se vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju opskrbljuje iz sustava individualne vodoopskrbe o sljedećem:

‒ da su izuzeti od plana državnog monitoringa i da se na njih odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju

‒ da je voda namijenjena za ljudsku potrošnju koja se upotrebljava iz individualnih vodoopskrba potencijalno zdravstveno neispravna te da može imati negativne učinke na zdravlje

‒ da ako se dokaže zdravstvena neispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz individualnih vodoopskrba na bilo koji način, jedinica lokalne samouprave u suradnji s mjesno nadležnim zavodom za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba daje savjete zahvaćenom stanovništvu na koji se način voda može upotrebljavati ili se ne smije uopće upotrebljavati za ljudsku potrošnju.

(7) Savjeti iz stavka 6. podstavka 3. ovoga članka potrošačima koji se koriste vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju iz individualne vodoopskrbe daju se vlasniku odnosno korisniku i moraju se objaviti i na mrežnim stranicama nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

(8) U svrhu provedbe ovoga članka zavodi za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba dostavljaju jedinicama lokalne samouprave informaciju o zdravstvenoj neispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju te daju savjete o načinu korištenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju za potrošače.

(9) Tijelo državne uprave nadležno za poslove radiološke sigurnosti objavljuje informacije o parametrima radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju na svojim mrežnim stranicama.

XIII. SLUŽBENE KONTROLE

Obveze Državnog inspektorata

Članak 60.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i pravilnika donesenih na temelju ovoga Zakona provode sanitarni inspektori Državnog inspektorata, u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa kojim se uređuje nadležnost Državnog inspektorata, osim za prioritetne objekte kojima upravlja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i uprave i ministarstvo nadležno za obranu.

(2) U provedbi nadzora iz stavka 1. ovoga članka Državni inspektorat osigurava provođenje službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti predmeta i materijala u dodiru s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju te kemikalija za obradu i medija za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.

(3) Službene kontrole u vidu inspekcijskih nadzora nad kemikalijama za obradu i medijima za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju provode se i sukladno zakonima i posebnim propisima kojima se uređuje područje zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite okoliša od štetnog djelovanja kemikalija i biocidnih proizvoda.

(4) Državni inspektorat izrađuje planove službenih kontrola vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

(5) Planovi iz stavka 4. ovoga članka obuhvaćaju planove kontrole isporučitelja vode i ostalih subjekata obuhvaćenih ovim Zakonom, planove kontrole zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, uključujući vode koje se stavljaju na tržište u bocama ili drugoj ambalaži, a koji moraju sadržavati i planove uzorkovanja.

(6) Državni inspektorat dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo rezultate o provedenim službenim kontrolama i poduzetim mjerama.

(7) Državni inspektorat dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo podatke iz stavka 6. ovoga članka do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(8) Sanitarni inspektori Državnog inspektorata ne sudjeluju tijekom gradnje u postupcima izdavanja lokacijske i građevinske dozvole niti prilikom obavljanja tehničkih pregleda novoizgrađenih ili rekonstruiranih objekata, već se nadzori novoizgrađenih odnosno rekonstruiranih objekata obavljaju nakon ishođenja uporabne dozvole u sklopu redovnih službenih kontrola.

Vrste službenih kontrola

Članak 61.

(1) U provedbi ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona Državni inspektorat osigurava provođenje sljedećih službenih kontrola:

a) inspekcijski nadzor

b) uzorkovanje.

(2) Prilikom provođenja službenih kontrola iz stavka 1. točke a) ovoga članka nad isporučiteljima vode i donošenja mjera uzima se u obzir mišljenje o provedenoj početnoj ocjeni sukladnosti i provedenim redovnim ocjenama sukladnosti planova sigurnosti vode.

(3) Zavodi za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezni su na zahtjev sanitarnog inspektora Državnog inspektorata osigurati tehničko osoblje za provođenje službenih kontrola iz stavka 1. točke b) ovoga članka.

(4) Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora na temelju rezultata državnog monitoringa u skladu s člankom 41. ovoga Zakona i monitoringa parametara kućne vodoopskrbne mreže iz članka 46. ovoga Zakona sanitarni inspektor Državnog inspektorata dobivene rezultate analiza smatra istovjetnima s rezultatima službenog uzorkovanja.

Obveze pravnih i fizičkih osoba tijekom provođenja službenih kontrola

Članak 62.

(1) Pravna ili fizička osoba obvezna je nadležnom tijelu odnosno ovlaštenom inspektoru Državnog inspektorata omogućiti uzimanje potrebne količine uzoraka vode u svrhu provođenja službenih kontrola.

(2) Pravna ili fizička osoba obvezna je nadležnom tijelu odnosno sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata omogućiti provođenje nesmetanog nadzora i uvid u svu raspoloživu dokumentaciju, uključujući i onu dostupnu u elektroničkom obliku, u svrhu kontrole provođenja ovoga Zakona i pravilnika iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.

Mjesto i način uzorkovanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Članak 63.

(1) U postupku uzorkovanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju u svrhu provedbi monitoringa i službenih kontrola uzimaju se uzorci vode namijenjene za ljudsku potrošnju:

‒ nakon procesa obrade odnosno dezinfekcije

‒ u spremniku vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ u vodoopskrbnoj mreži

‒ na mjestu potrošnje

‒ u vodocrpilištu, ako se direktno upotrebljava kao voda namijenjena za ljudsku potrošnju te

‒ na izvoru, na mjestu punjenja u boce ili drugu ambalažu te na tržištu.

(2) Ovlaštene stručne osobe laboratorija iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona obvezne su provesti postupak uzimanja, konzerviranja, prijevoza i čuvanja uzoraka na način da on ne utječe na rezultate laboratorijskog ispitivanja, sukladno pravilima struke.

Uzorkovanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju u svrhu provođenja službenih kontrola

Članak 64.

(1) Sanitarni inspektor Državnog inspektorata uzima uzorke vode namijenjene za ljudsku potrošnju u svrhu analize uz pomoć ovlaštene osobe nadležnog zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ili Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji provodi analizu.

(2) Tijekom uzimanja uzoraka inspektor će dozvoliti nadziranom subjektu da u isto vrijeme uzme uzorak za svoje potrebe, ne dovodeći u pitanje pravo inspektora za uzorkovanje i na prvoj dostupnoj građevini za vodoopskrbu (vodnom objektu).

(3) Ako se subjekt odrekne prava na uzorkovanje za svoje potrebe iz stavka 2. ovoga članka, smatra se suglasnim s rezultatima analize službenog uzorka.

(4) Uzorci se moraju označiti na propisani način, mora se osigurati njihova cjelovitost i podobnost za provođenje analiza.

(5) Postupak službenog uzorkovanja potrebno je provesti na način da uzorkovanje, prijevoz i čuvanje uzoraka do analize ne utječu na rezultat analize.

(6) O provedenom uzorkovanju sanitarni inspektor Državnog inspektorata sastavlja zapisnik koji se u jednom primjerku uručuje nadziranom subjektu i laboratoriju koji će provoditi analizu.

(7) U slučaju uzorkovanja vode na izlasku iz slavine kod potrošača zapisnik se daje vlasniku tog objekta te dostavlja i isporučitelju vode.

(8) Inspektor je obvezan u zapisniku navesti tražene parametre ispitivanja, a rezultat analize službenog uzorka mjerodavan je prilikom donošenja rješenja.

(9) Troškove uzorkovanja i laboratorijskih analiza snosi Državni inspektorat.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, ako je rezultat analize nepovoljan, troškove uzorkovanja i laboratorijskih analiza snosi nadzirani subjekt odgovoran za nesukladnost, o čemu sanitarni inspektor Državnog inspektorata donosi posebno rješenje.

(11) Protiv rješenja iz stavka 10. ovoga članka dopuštena je žalba nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za drugostupanjski postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata sukladno propisu kojim se uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata.

(12) Žalba iz stavka 11. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(13) Odredbe ovoga članka u pogledu načina uzorkovanja primjenjuju se i prilikom uzorkovanja i dokazivanja ispravnosti odnosno sukladnosti bazenskih voda, čiji su parametri propisani posebnim propisom.

(14) Svaki subjekt je dužan omogućiti odnosno ne ometati uzorkovanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju koje provodi sanitarni inspektor Državnog inspektorata.

(15) Na postupak uzorkovanja konzumnog leda primjenjuje se odredba zakona kojim se uređuju službene kontrole hrane, a analize provode službeni laboratoriji iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.

Nadležnost sanitarnih inspektora Državnog inspektorata

Članak 65.

(1) Inspekcijski nadzor sanitarnih inspektora Državnog inspektorata, u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa, obuhvaća kontrolu:

‒ zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ uvjeta vodoopskrbnih sustava u vezi s objektom, postrojenjem, uređajem, priborom, opremom, izvorom i vodospremom

‒ uvjeta kućne vodoopskrbne mreže u vezi s objektom, postrojenjem, uređajem, priborom, opremom

‒ sustava samokontrole koji je uspostavio isporučitelj vode kroz planove sigurnosti vode i načina dostave informacija potrošačima

‒ registracije isporučitelja, legaliteta rada internog laboratorija

‒ nadzora postupaka obrade i dezinfekcije vode

‒ materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju

‒ kemikalija za obradu koje se koriste za dezinfekciju i filtriranje vode namijenjene za ljudsku potrošnju te uvjeta za njihovo korištenje

‒ proizvoda i postupaka za čišćenje i održavanje

‒ dokumentacije, a što uključuje i pregled Plana sigurnosti vode, evidencija i zabilježenih očitanih vrijednosti s instrumenata (opreme) subjekata

‒ načina provedbe operativnog monitoringa, monitoringa izvorišta i praćenja parametara sukladnosti u skladu s člankom 21. stavkom 4. ovoga Zakona

‒ načina obavještavanja stanovništva i nadležnih tijela

‒ sustava samokontrole koju su uveli prioritetni objekti kroz procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže i način provedbe monitoringa kućne vodoopskrbne mreže

‒ provedbe nadzora nad korektivnim i ostalim mjerama u prioritetnim i ostalim objektima u kojima se pojavilo oboljenje ili smrtni ishod ili kontaminacija kućne vodoopskrbne mreže bakterijom roda Legionella

‒ provedbe korektivnih mjera do ponovne uspostave sukladnosti

‒ kontrole koju su uveli subjekti u poslovanju s hranom i ostali subjekti

‒ nadzora nad službenim laboratorijima u dijelu provjere uzimanja uzorka, dostave nesukladnih nalaza te provedbe obveza iz članka 17. podstavaka 4., 5. i 6. ovoga Zakona.

(2) Inspekcijski nadzor može obuhvaćati i kontrole koje sanitarni inspektor Državnog inspektorata provodi mjerenjem vlastitim instrumentima, uzorkovanjem i ostalim mjerama nadzora, sukladno posebnim propisima.

(3) U provedbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona sanitarni inspektor Državnog inspektorata obavlja nadzor i nad jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Gradom Zagrebom.

Ovlasti sanitarnih inspektora Državnog inspektorata

Članak 66.

(1) Sanitarni inspektor Državnog inspektorata u provedbi inspekcijskog nadzora i drugih službenih kontrola ima pravo i dužnost narediti provođenje sljedećih mjera:

‒ otklanjanje nedostataka utvrđenih inspekcijskim nadzorom u određenom roku

‒ hitno istraživanje uzroka nesukladnosti

‒ otklanjanje nedostataka na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona za parametar čije se odstupanje ne smatra značajnim i ne ugrožava ljudsko zdravlje

‒ provedbu korektivnih mjera iz članaka 29., 31. i 46. ovoga Zakona u prioritetnim i ostalim objektima dok se ne dokaže zdravstvena ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ privremeno ograničavanje distribucije vode namijenjene za ljudsku potrošnju ako se sumnja u njezinu zdravstvenu ispravnost ili ako voda namijenjena za ljudsku potrošnju ne ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona

‒ zabranu opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, distribuciju, stavljanje na tržište vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja je zdravstveno neispravna i predstavlja opasnost ili potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi

‒ zabranu korištenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju u objektu ili dijelu objekta u kojem je utvrđena visoka kontaminacija sustava bakterijom Legionella, dok se ne osigura zdravstveno ispravna voda namijenjena za ljudsku potrošnju

‒ privremenu zabranu korištenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju u svrhu tuširanja (kupanja, pranja) korisnika u objektu ili dijelu objekta u kojem je došlo do oboljenja ili smrtnog ishoda od bakterije Legionella, dok se ne dokaže zdravstveno ispravna voda namijenjena za ljudsku potrošnju

‒ zabranu ili ograničeno korištenje vode namijenjene za ljudsku potrošnju u proizvodnji hrane i predmeta opće uporabe

‒ zabranu uporabe objekta ili dijela objekta, radnih i pomoćnih prostorija, prostora, postrojenja, uređaja i opreme koji ne odgovaraju propisanim uvjetima, dok se ne ispune propisani uvjeti

‒ zabranu uporabe objekta ili dijela objekta, radnih i pomoćnih prostorija, prostora, postrojenja, uređaja i/ili opreme dok se ne osigura zdravstveno ispravna voda namijenjena za ljudsku potrošnju

‒ obavještavanje potrošača o rizicima za ljudsko zdravlje od neispravne vode namijenjene za ljudsku potrošnju i davanje odgovarajućih preporuka

‒ provođenje ispitivanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju na vodocrpilištu

‒ uzimanje uzoraka i ispitivanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju propisanom učestalošću

‒ provođenje dodatnih uzorkovanja s povećanom učestalošću

‒ dodatno uzorkovanje na kućnoj vodoopskrbnoj mreži gdje je prethodno utvrđena nesukladnost

‒ naredbu uzimanja uzoraka i provedbu korektivnih mjera objektu u kojem su se pojavili negativni učinci za ljudsko zdravlje kao posljedica korištenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ uklanjanje nesukladnog parametra iz kućne vodoopskrbne mreže

‒ zabranu lažnog oglašavanja zdravstveno ispravne vode namijenjene za ljudsku potrošnju kao nesukladne.

(2) U slučaju utvrđivanja nesukladnosti parametra olova kao posljedice neprikladne kućne vodoopskrbne mreže mjere sanacije će se donositi samo u prioritetnim objektima.

(3) Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na odredbe inspekcijskog nadzora nad kemikalijama, biocidnim proizvodima, sredstvima za filtriranje vode namijenjene za ljudsku potrošnju primjenjuju se na odgovarajući način posebni propisi kojima je uređeno područje kemikalija, biocidnih proizvoda i predmeta opće uporabe te zakona kojim se uređuje postupanje sanitarnih inspektora Državnog inspektorata.

(4) Prilikom određivanja mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležni inspektor uzima u obzir rezultate procjene rizika koju je, na temelju dostupnih znanstvenih dokaza, donijelo Stručno povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona.

(5) Iznimno od provođenja mjera utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, u slučaju utvrđivanja nesukladnosti u stambenim objektima i poslovnim objektima s više vlasnika odnosno korisnika inspektor postupa u skladu s člankom 55. stavkom 4. ovoga Zakona.

Rješenje o provođenju mjera

Članak 67.

(1) Sanitarni inspektor Državnog inspektorata donosi rješenje kojim naređuje provođenje mjera iz članka 66. ovoga Zakona.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka koje je donio sanitarni inspektor Državnog inspektorata dopuštena je žalba nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za drugostupanjski postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata sukladno propisu kojim se uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata.

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Donošenje usmenog rješenja

Članak 68.

(1) U provođenju inspekcijskih nadzora sanitarni inspektor Državnog inspektorata ima pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje za izvršenje mjera osiguranja kada:

‒ postoji opasnost za zdravlje i život ljudi koja zahtijeva da se određena mjera poduzme bez odgode

‒ postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja dokaza ako se mjera ne poduzme bez odgode.

(2) Sanitarni inspektor Državnog inspektorata ima pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah i unosi ga u zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

(3) Sanitarni inspektor Državnog inspektorata izdat će na zahtjev stranke rješenje iz stavka 1. ovoga članka u pisanom obliku, u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

Načelo oportuniteta

Članak 69.

(1) Kad nadležni sanitarni inspektor Državnog inspektorata iz članka 60. ovoga Zakona tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi manje važne nesukladnosti i nepravilnosti u sanitarno-tehničkim i drugim uvjetima koji ne mogu direktno utjecati na ispravnost vode, ako su utvrđeni nedostaci u vođenju dokumentacije i evidencija u sklopu uspostavljenog sustava samokontrole, nedostaci prilikom ispitivanja novoga vodocrpilišta propisani dinamikom u jednoj hidrološkoj godini, te nedostatke u provedbi evidencije upisa u Registar iz članka 34. ovoga Zakona, sanitarni inspektor Državnog inspektorata neće podnijeti optužni prijedlog odnosno izdati prekršajni nalog ako:

‒ nadzirana pravna ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora odnosno do donošenja rješenja otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru

‒ je za utvrđene nepravilnosti doneseno rješenje, a nadzirana pravna osoba postupila je po izvršnom rješenju.

(2) Ako nadzirana osoba ne postupi na način opisan u stavku 1. ovoga članka, kao i u slučaju ponovnog utvrđenja istog prekršaja u roku od godine dana, sanitarni inspektor Državnog inspektorata obvezan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora odnosno u roku od 15 dana od isteka roka za ispunjenje obveze podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka odnosno izdati prekršajni nalog.

(3) Nadležni sanitarni inspektor Državnog inspektorata iz članka 60. ovoga Zakona neće pokrenuti prekršajni postupak ako je utvrđena nesukladnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja je predmet ograničenja ili zabrane, ali je do nesukladnosti došlo zbog izravnog utjecaja elementarnih nepogoda ili drugih okolnosti na koje isporučitelj vode nije mogao utjecati, pod uvjetom provedbe svih propisanih korektivnih mjera, uključujući i mjere obavještavanja stanovništva.

Upravni nadzor

Članak 70.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i pravilnika donesenih na temelju ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

XIV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe u području zdravstvene ispravnosti

Članak 71.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

‒ lažno oglašava zdravstveno ispravnu vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju kao nesukladnu ili neispravnu, radi promicanja prodaje drugih vrsta ili u bilo koje druge svrhe protivno članku 6. stavku 5. ovoga Zakona

‒ opskrbi stanovništvo vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koja je zdravstveno neispravna i/ili predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi (članak 6. stavak 6.)

‒ upotrebljava tijekom obavljanja svoje komercijalne ili javne djelatnosti zdravstveno neispravnu vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju za koju ima saznanja da ne ispunjava parametre zdravstvene ispravnosti propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona (članak 6. stavak 7.)

‒ stavi na tržište vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju u boci ili drugoj ambalaži koja ne ispunjava parametre zdravstvene ispravnosti propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona (članak 6. stavak 8.)

‒ ne provede bilo koju od mjera iz članka 53. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona u slučaju utvrđivanja nesukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

‒ ne osigura na drugi način opskrbu vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ako ograničenje isporuke vode traje više od 24 sata, sukladno članku 53. stavku 5. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba/obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura.

Prekršajne odredbe za pravne osobe (isporučitelje vode, laboratorije, proizvođače, distributere)

Članak 72.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3980,00 do 9290,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

‒ obavlja analize vode namijenjene za ljudsku potrošnju kao službeni laboratorij bez valjanog rješenja o ovlaštenju (članak 14. stavak 7.)

‒ ne osigura interni laboratorij koji udovoljava uvjetima kako je propisano člankom 19. stavkom 1. ovoga Zakona

‒ interni laboratorij ne ispunjava bilo koji od uvjeta iz članka 19. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

‒ ne čuva u elektroničkom obliku analitička izvješća za potrebe tehničkog pregleda kako je propisano člankom 22. stavkom 6. ovoga Zakona

‒ ne izradi Plan sigurnosti vode ili ne provodi sustav samokontrole kako je propisano Planom sigurnosti vode sukladno članku 25. stavku 1. ovoga Zakona

‒ ne ishodi odobrenje za Plan sigurnosti vode sukladno članku 25. stavku 2. ovoga Zakona

‒ ne uspostavi sustav samokontrole kroz provedbu procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže sukladno članku 29. stavku 1. ovoga Zakona

‒ ne provodi i ne održava sustav samokontrole kroz provedbu procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže sukladno članku 29. stavku 1. ovoga Zakona

‒ na primjeren način ne zaštiti i ne održava sva vodocrpilišta i građevine za vodoopskrbu kojima upravlja odnosno koje koristi (članak 32. stavak 3. podstavak 1.)

‒ ne osigura da građevine za vodoopskrbu ispunjavaju sanitarno-tehničke i higijenske te druge uvjete ili ne osigura poslovanje u njima na način propisan pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona (članak 32. stavak 3. podstavak 2.)

‒ ne prilagodi tehnološke postupke obrade vode na način da distribuirana voda namijenjena za ljudsku potrošnju ispunjava parametre sukladnosti propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona (članak 32. stavak 3. podstavak 3.)

‒ kao isporučitelj vode koji obavlja samo djelatnost zahvaćanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz tijela podzemnih i/ili površinskih voda za isporuku do drugog isporučitelja vode ne zaštiti vodocrpilišta i objekte u kojima obavlja djelatnost protivno članku 32. stavku 8. ovoga Zakona i ne provede radnje iz članka 47. stavka 7. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona

‒ kao isporučitelj vode koji obavlja samo djelatnost zahvaćanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz tijela podzemnih i/ili površinskih voda za isporuku do drugog isporučitelja ne osigura uvjete iz članka 32. stavka 3. podstavaka 2., 5., 6., 10. i 12. do 15. ovoga Zakona

‒ proizvodi, uvozi ili distribuira na tržište građevne materijale, materijale i proizvode koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koji ne udovoljavaju uvjetima iz članka 37. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona

‒ upotrebljava materijale i predmete namijenjene upotrebi u novim instalacijama ili u slučaju popravaka ili rekonstrukcije, u postojećim instalacijama za zahvaćanje, obradu, skladištenje ili distribuciju vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a koji dolaze u dodir s takvom vodom koji nisu zdravstveno i higijenski ispravni protivno članku 38. stavku 2. ovoga Zakona

‒ kao isporučitelj vode koristi kemikalije za obradu i dezinfekciju vode ili medije za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju protivno članku 39. stavku 1. ovoga Zakona

‒ proizvodi, uvozi ili stavlja na tržište kemikalije za obradu ili medije za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju ako ne osiguraju kvalitetu kemikalija kako je propisano člankom 39. stavkom 4. ovoga Zakona

‒ ne provodi operativni monitoring na parametre analize i dinamikom kako je propisano člankom 47. stavkom 2. ovoga Zakona

‒ obrađuje vodu postupcima filtracije, a ne prati parametar mutnoća propisanom učestalošću kako je propisano člankom 47. stavkom 5. ovoga Zakona

‒ ne kontrolira somatske kolifage sukladno učestalosti i na mjestima kako je utvrđeno pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona (članak 47. stavak 6.)

‒ u okviru operativnog monitoringa ne provodi redovite preglede funkcionalnosti i stanja opreme, o čemu moraju voditi zapise i u slučaju nesukladnosti iste otkloniti (članak 47. stavak 7. podstavak 1.)

‒ u okviru operativnog monitoringa ne provodi redovite preglede područja zahvaćanja te infrastrukture za obradu, skladištenje i distribuciju, o čemu mora voditi evidenciju (članak 47. stavak 7. podstavak 2.)

‒ u okviru operativnog monitoringa ne provodi propisane analize u obujmu praćenja parametara A analize, nusprodukte dezinfekcije (klorit, klorat, bromat, trihalometan (THM), halooctenu kiselinu (HAA)), parametre važne za tehnološku obradu vode, parametre od značaja za zone opskrbe u njihovoj nadležnosti prema dinamici propisanoj pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona (članak 47. stavak 7. podstavak 3.)

‒ obavlja djelatnost vodoopskrbe, a nije provedeno ispitivanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju na izvorištu kojim upravlja odnosno na kojemu obavlja djelatnost vodoopskrbe jedanput godišnje u opsegu analize na kemijske, mikrobiološke i indikatorske parametre, propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona u skladu s člankom 51. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

‒ prije korištenja novoga vodocrpilišta u svrhu javne vodoopskrbe ne obavi ispitivanje te vode namijenjene za ljudsku potrošnju u laboratoriju najmanje četiri puta godišnje u jednoj hidrološkoj godini, na sve mikrobiološke, kemijske i indikatorske parametre te jedanput godišnje na parametre radioaktivnih tvari propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona (članak 51. stavak 4.)

‒ ne obavi jednokratno ispitivanje u laboratoriju na sve mikrobiološke, kemijske i indikatorske parametre propisane pravilnikom iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona prije ponovnog korištenja vodocrpilišta koje nije korišteno više od šest mjeseci (članak 51. stavak 5.)

‒ ne osigura u svom proračunu financijska sredstva za provođenje dezinfekcije ili ne započne ili ne nastavi provoditi postupke dezinfekcije lokalnih vodovoda u skladu s člankom 52. stavkom 5. i člankom 44. stavkom 3. ovoga Zakona

‒ ne dozvoli ili ometa uzorkovanje vode sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata, sukladno članku 62. stavku 1. ovoga Zakona i članku 64. stavku 12. ovoga Zakona

‒ ne dozvoli ili ometa provođenje nadzora ili ne dostavi ili ne omogući uvid u svu raspoloživu dokumentaciju sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata, uključujući i onu dostupnu u elektroničkom obliku protivno članku 62. stavku 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba/obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura.

Prekršajne odredbe za jedinice područne (regionalne) samouprave

Članak 73.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb ako:

‒ ne osigura u svom proračunu financiranje državnog monitoringa i monitoringa radioaktivnih tvari, sukladno članku 52. stavku 1. ovoga Zakona

‒ ne osigura u svom proračunu financiranje ispitivanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju na vodocrpilištu lokalnog vodovoda na svom području sukladno članku 52. stavku 2. ovoga Zakona

‒ ne izvrši obavještavanje potrošača o opasnosti za zdravlje ljudi u slučajevima utvrđivanja nesukladnosti u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i/ili onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbnih sustava ili ako ne da i ne ažurira savjete potrošačima te ih ne obavijesti kada više ne postoji potencijalna opasnost za zdravlje ljudi sukladno članku 59. stavku 5. podstavcima 1. do 3. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 1320,00 eura.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 2650,00 eura.

Prekršajne odredbe za odgovornu osobu u jedinicama lokalne samouprave

Članak 74.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u jedinici lokalne samouprave ako:

‒ ne osigura kontrolu zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju i praćenje parametara sukladnosti na javnim slavinama ili istu ne provodi u skladu s člankom 21. stavkom 4. ovoga Zakona

‒ ne osigura u svom proračunu financijska sredstva za provođenje dezinfekcije ili ne započne ili ne nastavi provoditi postupke dezinfekcije lokalnih vodovoda u skladu s člankom 44. stavkom 3. i člankom 52. stavkom 5. ovoga Zakona

‒ ne osigura financijska sredstva za potrebe provedbe B analize za školske i predškolske ustanove na svome području u skladu s člankom 52. stavkom 6. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u jedinici lokalne samouprave ako ne provodi obvezu obavješćivanja stanovništva na način propisan člankom 59. stavkom 6. ovoga Zakona.

Prekršajne odredbe za isporučitelja vode

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

‒ obrađuje vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju postupkom kojim se ona znatno demineralizira ili omekšava, a nakon postupka ne dodaje kalcijeve ili magnezijeve soli protivno članku 6. stavku 4. ovoga Zakona

‒ ne dostavi informacije za potrošača u skladu s člankom 33. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba.

Prekršajne odredbe za službene laboratorije koji provode analizu zdravstvene ispravnosti vode namijenjene
za ljudsku potrošnju

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj:

‒ službeni laboratorij ako podugovori uslugu uzorkovanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju s drugim pravnim osobama koje nisu službeni laboratoriji protivno članku 14. stavku 7. ovoga Zakona

‒ službeni laboratorij ako ne dostavi analitičko izvješće (ispitni izvještaj) tijelu odnosno subjektu koji je tražio analizu u roku ne dužem od 24 sata od kada je odstupanje utvrđeno protivno članku 17. podstavku 3. ovoga Zakona

‒ nadležni zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba ili Hrvatski zavod za javno zdravstvo ako sa subjektom ne istraži uzrok nesukladnosti ili ne provjeri način provođenja korektivnih mjera od strane subjekta (članak 17. podstavak 6.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Prekršajne odredbe za službene laboratorije u slučaju neobavještavanja Državnog inspektorata

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj službeni laboratorij ako ne obavijesti Državni inspektorat u slučaju nesukladnih rezultata službenih uzoraka, uzoraka iz državnog monitoringa i monitoringa parametara kućne vodoopskrbne mreže, čak i u slučaju da nisu završene sve analize, na funkcionalne e-adrese u roku ne dužem od 24 sata od kada je odstupanje utvrđeno (članak 17. podstavak 4.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 260,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Prekršajne odredbe u postupcima izgradnje građevina te kontrole parametara sukladnosti kućne vodoopskrbne mreže

Članak 78.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

‒ prilikom projektiranja, izgradnje ili rekonstrukcije prioritetnih objekata ne osigura mogućnost pasterizacije sustava tople vode u kućnoj vodoopskrbnoj mreži (članak 22. stavak 4.)

‒ ne osigura ispitivanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju u novoizgrađenoj građevini na propisane parametre i u skladu s propisanim obujmom, nakon završetka gradnje, a prije tehničkog pregleda građevine (članak 22. stavak 5.)

‒ ne vodi evidencije o uspostavljenim mjerama interne kontrole (članak 25. stavak 5. točka b)

‒ ne provodi kao verifikaciju uspostavljenog Plana sigurnosti vode godišnji plan uzorkovanja kroz analize obrađene vode namijenjene za ljudsku potrošnju, obrađene vode namijenjene za ljudsku potrošnju prije isporuke potrošačima te vode namijenjene za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži razrađen po mjesecima, a prema veličini opskrbnog sustava u količini isporučene vode namijenjene za ljudsku potrošnju prema propisanoj dinamici sukladno članku 25. stavku 6. ovoga Zakona

‒ ne provodi procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže sukladno članku 29. stavku 1. ovoga Zakona

‒ ne provodi preventivne i/ili korektivne mjere za procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže sukladno članku 29. stavku 1. ovoga Zakona

‒ ne imenuje odgovornu osobu koja održava i brine se o sustavu i mjerama kontrole, educiranu u skladu s člankom 30. stavkom 4. ovoga Zakona (članak 29. stavak 4.)

‒ ne osnuje Povjerenstvo za procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže koje održava i brine se o sustavu kućne vodoopskrbne mreže (članak 29. stavak 4.)

‒ pruža usluge smještaja u objektu za 20 i više osoba koji nije prioritetni objekt, a ne provede u razdoblju od travnja do kraja lipnja analize tople i hladne vode namijenjene za ljudsku potrošnju u broju uzoraka i na parametre kako je propisano člankom 31. stavkom 1. ovoga Zakona

‒ ne provede procjenu kontaminacija sustava, mjere istraživanja uzroka, korektivne mjere, mjere obustave rada sustava i njezina korištenja, ponavljanja uzorkovanja u slučaju kontaminacije sustava legionelama kako je propisano člankom 31. stavcima 2., 3. i 4. ovoga Zakona

‒ ne prijavi svako odstupanje parametara zdravstvene ispravnosti, indikatorskih parametara te parametara radioaktivnih tvari u roku od 24 sata od kada je odstupanje utvrđeno tijelima iz članka 32. stavka 3. podstavka 9. ovoga Zakona

‒ obavlja djelatnost vodoopskrbe kao isporučitelj vode iz članka 3. stavka 1. točke 3. podtočaka a) i c) ovoga Zakona, a nije upisan u Registar u skladu s člankom 34. stavkom 1. ovoga Zakona

‒ kao subjekt koji posluje s hranom u objektu u kojem se proizvodi i prerađuje hrana, turistički ili prometni objekt koji prodaje vodu drugim pravnim ili fizičkim osobama u skladu s propisom o vodnim uslugama, a koji je spojen na sustav isporučitelja vode, a ne provodi potrebne planove uzorkovanja i/ili analize sukladno propisanoj učestalosti u skladu s člankom 36. stavkom 1. ovoga Zakona

‒ obavlja djelatnost u objektu koji se vodom opskrbljuje iz vlastitog sustava ili je spojen na lokalni vodovod, a u kojem se proizvodi i prerađuje hrana, obavlja ugostiteljska djelatnost pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, pružaju turističke usluge ugostiteljske djelatnosti u smislu pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka za 20 i više osoba, u objektu zdravstvene ustanove, školske i predškolske ustanove, u marini i skupinama kampova i objektima u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi za korisnike na smještaju, a ne provodi potrebne planove uzorkovanja i/ili analize sukladno propisanoj učestalosti u skladu s člankom 36. stavkom 2. ovoga Zakona

‒ obavlja djelatnost punjenja vode u boce i drugu ambalažu koje se stavljaju na tržište, a ne provodi potrebne planove uzorkovanja i/ili analize sukladno propisanoj učestalosti u skladu s člankom 36. stavkom 4. ovoga Zakona

‒ obavlja komercijalnu djelatnost za potrebe koje se desalinizira voda, uključujući i pomorska plovila, a ne provodi potrebne planove uzorkovanja i/ili analize sukladno propisanoj učestalosti u skladu s člankom 36. stavkom 7. ovoga Zakona

‒ kao pomorska plovila koja za svoje komercijalne djelatnosti prevoze putnike i na kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ne provodi potrebne planove uzorkovanja i/ili analize sukladno propisanoj učestalosti u propisanom razdoblju u skladu s člankom 36. stavkom 9. ovoga Zakona

‒ kao prioritetni objekt ne provodi monitoring parametara kućne vodoopskrbne mreže najmanje jedanput godišnje u opsegu broja uzoraka kako je propisano člankom 46. stavkom 3. ovoga Zakona

‒ ne obavijesti Državni inspektorat o svim nalazima prekoračenja MDK vrijednosti parametara Legionella i olovo u svojoj kućnoj vodoopskrbnoj mreži ili ne obavijesti o načinu provedbe korektivnih mjera (članak 46. stavak 5.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 260,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 660,00 eura kaznit će se i fizička osoba obrtnik odnosno fizička osoba.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 200,00 eura može se na mjestu počinjenja prekršaja izreći pravnoj osobi.

(5) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 60,00 eura može se na mjestu počinjenja prekršaja izreći i odgovornoj osobi u pravnoj osobi.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčana kazna u iznosu od 130,00 eura može se na mjestu počinjenja prekršaja izreći i fizičkoj osobi obrtniku odnosno fizičkoj osobi.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje provedbenih propisa

Članak 79.

Ministar će donijeti pravilnike iz članka 9. stavka 1. podstavaka 1. do 4. ovoga Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Propisi koji ostaju na snazi

Članak 80.

(1) Do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (»Narodne novine«, br. 125/17. i 39/20.).

(2) Danom stupanja na snagu pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članaka 20., 26., 36., 37., 41., 49. do 53. i 70. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 125/09., 31/11., 39/13. i 62/13.) u dijelu koji se odnosi na predmete i materijale koji dolaze u dodir s vodom za piće.

(3) Do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 9. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (»Narodne novine«, br. 44/14.).

Rokovi implementacije Planova sigurnosti vode

Članak 81.

(1) Isporučitelji vode koji isporučuju više od 1000 m³ vode namijenjene za ljudsku potrošnju dnevno ili opskrbljuju više od 5000 stanovnika moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama članka 25. ovoga Zakona i podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 26. stavka 4. ovoga Zakona do 1. siječnja. 2025.

(2) Isporučitelji vode koji isporučuju manje od 1000 m³ vode namijenjene za ljudsku potrošnju dnevno ili opskrbljuju manje od 5000 stanovnika moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama članka 25. ovoga Zakona i podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 26. stavka 4. ovoga Zakona do 12. siječnja 2029.

(3) Isporučitelji vode iz stavaka 1. i 2. ovoga članka do uspostave sustava Plana sigurnosti vode primjenjuju u poslovanju uspostavljeni sustav samokontrole zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju na osnovi HACCP sustava u skladu s člankom 6. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (»Narodne novine«, br. 44/14.).

(4) Isporučitelji vode koji isporučuju više od 1000 m³ vode namijenjene za ljudsku potrošnju dnevno ili opskrbljuju više od 5000 stanovnika moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama članka 19. ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Isporučitelji vode koji nemaju interne laboratorije do usklađivanja s odredbama članka 19. ovoga Zakona analize iz operativnog monitoringa propisane ovim Zakonom obvezni su provoditi u službenim laboratorijima iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, osim za praćenje parametara mutnoća, temperatura i slobodni rezidualni klor koji u okviru operativnog monitoringa mogu provoditi sami.

(6) Rješenja o registraciji pravnih osoba ishođena u skladu s člankom 15.a Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15., 104/17., 115/18. i 16/20.) ostaju na snazi.

(7) Isporučitelji vode koji su ishodili rješenja o registraciji u skladu s člankom 15.a Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15., 104/17., 115/18. i 16/20.) smatraju se upisanima u Registar u skladu s člankom 34. ovoga Zakona.

(8) Isporučitelji vode čije je osoblje završilo osposobljavanje za rad u internim laboratorijima za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju u skladu s Pravilnikom o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene i druge pravne osobe za obavljanje analiza i superanaliza namirnica odnosno predmeta opće uporabe (»Narodne novine«, br. 62/99.) nemaju obvezu educirati se u skladu s člankom 19. stavkom 2. podstavkom 3. ovoga Zakona.

(9) Proizvođači i uvoznici kemikalija za obradu i medija za filtriranje koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju koji su stavili na tržište Republike Hrvatske kemikaliju za obradu i medij za filtriranje vode namijenjene za ljudsku potrošnju obvezni su ispitati čistoću kemikalija za obradu i medija za filtriranje sukladno normama Europske unije za ispitivanje kemikalija koje koriste za obradu vode namijenjene za ljudsku potrošnju u akreditiranom laboratoriju u roku od godine dana od dana stupnja na snagu ovoga Zakona.

Usklađivanje poslovanja prioritetnih objekata

Članak 82.

(1) Svi prioritetni objekti moraju uskladiti svoje poslovanje u pogledu uspostave i procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže u skladu s člankom 29. stavcima 1. i 2. te stavkom 3. podstavcima 1. do 4. i člankom 30. ovoga Zakona do 31. prosinca 2025.

(2) Svi prioritetni objekti moraju uskladiti svoje poslovanje odnosno provoditi preventivne kontrolne mjere u skladu s člankom 29. stavkom 3. podstavcima 5. i 6. i člankom 29. stavkom 4. ovoga Zakona i provoditi monitoring kućne vodoopskrbne mreže u skladu s člankom 46. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Pravne ili fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u objektima za smještaj 20 i više osoba, a koji nisu prioritetni objekti obvezni su uskladiti svoje poslovanje u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Osnivanje stručnih povjerenstava

Članak 83.

(1) Stručna povjerenstva osnovana na temelju Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15., 104/17., 115/18. i 16/20.) nastavljaju s radom do imenovanja novih povjerenstva u skladu s člankom 10. stavkom 1., člankom 13. stavkom 1. i člankom 16. stavkom 3. ovoga Zakona.

(2) Ministar će osnovati Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar će osnovati Stručno povjerenstvo za procjenu rizika za provedbu Programa državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Ministar će osnovati Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za službene laboratorije za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju iz članka 16. stavka 3. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obveze službenih laboratorija iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

Članak 84.

(1) Službeni laboratoriji koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona pribavili pravomoćno rješenje za provođenje analiza vode namijenjene za ljudsku potrošnju na temelju Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15., 104/17., 115/18. i 16/20.) nastavljaju s radom u djelokrugu ovlasti izrade analize vode namijenjene za ljudsku potrošnju navedenim u rješenju.

(2) Službeni laboratoriji iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona obvezni su podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja iz članka 16. ovoga Zakona ako je došlo do izmjena ili proširenja analiza, a koja nisu obuhvaćena rješenjem iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Službeni laboratoriji iz članka 14. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona obvezni su u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona akreditirati postupak uzorkovanja vode namijenjene za ljudsku potrošnju u skladu s člankom 17. podstavkom 1. ovoga Zakona.

(4) Praćenje parametara bisfenola A, halooctene kiseline (HAA), mikrocistina-LR, PFAS-ova i uranija provodit će Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi odluke ministra iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona, a nakon 1. siječnja 2026. prema planu državnoga monitoringa iz članka 41. stavka 4. ovoga Zakona.

Rješenja koja ostaju na snazi

Članak 85.

(1) Rješenja o dozvoli odstupanja od MDK vrijednosti izdana na temelju Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15., 104/17., 115/18. i 16/20.) ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdana.

(2) Važeća rješenja o dozvoli odstupanja od MDK vrijednosti koja su ishodili isporučitelji vode na temelju Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15., 104/17., 115/18. i 16/20.) mogu se produljiti u skladu s odredbama članaka 56. i 57. ovoga Zakona.

Obveze dionika u postupku procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže

Članak 86.

(1) Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je u svrhu provedbe članka 30. ovoga Zakona objaviti na svojim mrežnim stranicama edukativne materijale za provedbu edukacija osoblja za izradu procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i za provedbu edukacija za vodoinstalatere i ostale djelatnike koji ugrađuju građevne proizvode i materijale koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zavodi za javno zdravstvo u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezni su u svrhu provedbe članka 19. stavka 2. ovoga Zakona osigurati edukativne materijale i laboratorijske kapacitete za provedbu edukacija osoblja internog laboratorija isporučitelja vode u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Vodoinstalateri i građevinski radnici koji rade s materijalima koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona obvezni su podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o završenoj edukaciji za stjecanje znanja o kućnim vodoopskrbnim mrežama i materijalima koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.

(4) Osobe koje su obvezne po članku 30. ovoga Zakona imati edukaciju za izradu procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona obvezne su podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o položenoj edukaciji za stjecanje znanja o kućnim vodoopskrbnim mrežama i materijalima koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.

(5) Sporazum o suradnji iz članka 40. stavka 9. ovoga Zakona između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ugovornih stranaka u vezi s financiranjem u okviru njihove nadležnosti iz članaka 40. i 48. ovoga Zakona treba stupiti na snagu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obveze jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

Članka 87.

(1) Jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb obvezni su uskladiti svoje poslovanje u rokovima određenim odlukom o proširenju parametara ili povećanju učestalosti uzorkovanja sukladno članku 13. stavku 10. ovoga Zakona.

(2) Jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb obvezni su uskladiti se prilikom donošenja novoga plana državnog monitoringa za sljedeću godinu s odlukom o smanjenju parametara ili smanjenju učestalosti uzorkovanja sukladno članku 13. stavku 11. ovoga Zakona.

(3) Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb obvezni su osigurati zdravstvenu ispravnosti, kontrolu zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju na javnim slavinama sukladno članku 21. stavku 4. ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Do uspostave sustava kontrole zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju na javnim slavinama iz stavka 1. ovoga članka kontrola zdravstvene ispravnosti vode na javnim slavinama provodit će se kroz državni monitoring iz članka 41. ovoga Zakona.

Započeti postupci

Članak 88.

(1) Postupci započeti na temelju Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15., 104/17., 115/18. i 16/20.), a koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona obustavit će se postupci izdavanja posebnih sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta gradnje, postupci izdavanja potvrda na glavne projekte i tehnički pregledi novoizgrađenih građevina u dijelu u kojem su se odnosili na vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju.

Prestanak važenja propisa

Članak 89.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15., 104/17., 115/18. i 16/20.).

Stupanje na snagu

Članak 90.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić