Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o zaštiti od buke Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti na radu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o dentalnoj medicini Zakon o lijekovima Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o primaljstvu Zakon o doprinosima Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o kemikalijama Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o sestrinstvu Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o ljekarništvu Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o ustanovama Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o liječništvu Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o listi profesionalnih bolesti Hrana i piće
Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti Zakon o hrani Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o kontaminantima Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane 2013-2018 Zakon o vinu Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829.2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830.2003 o sljedivosti i označavanju genetski modifirianih organizama Zakon o vodnim uslugama Zakon o veterinarstvu Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o zaštiti okoliša Zakon o šumama Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o zaštiti prirode Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o zaštiti zraka Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o duhanu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o kontaminantima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o vatrogastvu Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o poljoprivredi Zakon o morskom ribarstvu Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o zaštiti od buke Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o zaštiti od požara Zakon o akvakulturi Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o vodama Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o lovstvu Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o vinu Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o zadrugama Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o igralištima za golf Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o zaštiti životinja Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji

Copyright © Ante Borić