Baza je ažurirana 07.12.2022. 

zaključno sa NN 140/22

Povezani zakoni

Zdravlje i zdravstvo
Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o sestrinstvu Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o lijekovima Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o kemikalijama Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o liječništvu Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o zaštiti na radu Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o dentalnoj medicini Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o ustanovama Zakon o primaljstvu Zakon o zaštiti od buke Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o ljekarništvu Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o doprinosima Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Hrana i piće
Zakon o vinu Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o kontaminantima Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o vodnim uslugama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti Zakon o veterinarstvu Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o hrani Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane 2013-2018 Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje Zakon o predmetima opće uporabe Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o morskom ribarstvu Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o akvakulturi Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o vodama Zakon o vinu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o vatrogastvu Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o zaštiti životinja Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o kontaminantima Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o poljoprivredi Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o duhanu Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o zaštiti prirode Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o zadrugama Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o šumama Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o zaštiti od buke Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o lovstvu Zakon o zaštiti zraka Zakon o igralištima za golf Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o zaštiti od požara Zakon o zaštiti okoliša

Copyright © Ante Borić