Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 122/2023 (20.10.2023.), Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija

Hrvatska narodna banka

1693

Na temelju članka 200. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA SUPERVIZIJU KREDITNIH INSTITUCIJA

Predmet i obuhvat Odluke

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuju se visina, osnovica, način izračuna i način plaćanja naknade za superviziju.

(2) Odredbe ove Odluke dužne su primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija dobile odobrenje za rad.

(3) Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnicu koju je u Republici Hrvatskoj osnovala kreditna institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi »kreditna institucija«, »podružnica« i »grupa kreditnih institucija u RH« imaju značenje kako je uređeno Zakonom o kreditnim institucijama.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1) naknada jest naknada za superviziju kreditnih institucija

2) referentna godina jest poslovna godina na koju se odnose troškovi Hrvatske narodne banke koji se u godini obračuna nadoknađuju naknadom za superviziju

3) godina obračuna jest godina koja slijedi referentnu godinu i u kojoj Hrvatska narodna banka obračunava i naplaćuje naknadu za obavljanje supervizije na osnovi troškova u referentnoj godini

4) izravni troškovi obuhvaćaju:

a) troškove organizacijskih jedinica Hrvatske narodne banke koje su izravno nadležne za provođenje poslova supervizije, i to samo u dijelu koji se odnosi na kreditne institucije kao subjekte supervizije

b) troškove Hrvatske narodne banke s osnove sufinanciranja rada Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)

5) neizravni troškovi jesu troškovi Hrvatske narodne banke koji su neizravno povezani s obavljanjem supervizije kreditnih institucija, tj. troškovi organizacijskih jedinica koje pružaju administrativnu i ostalu podršku organizacijskim jedinicama iz točke 4. podtočke a) ovog stavka te pripadajući iznos troškova članova Savjeta Hrvatske narodne banke koji sudjeluju u funkcijama koje se odnose na superviziju kreditnih institucija

6) matična kreditna institucija obuhvaća matičnu kreditnu instituciju u RH i matičnu kreditnu instituciju u EU-u sa sjedištem u RH, kako su uređene Zakonom o kreditnim institucijama

7) podređena članica grupe jest kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je dio grupe kreditnih institucija u RH i koja nije matična kreditna institucija.

Izračun osnovice

Članak 3.

(1) Osnovica za izračun naknade izračunava se na način da se od zbroja iznosa u točkama od 1. do 4. ovog stavka oduzima zbroj iznosa u točkama od 5. do 7. ovog stavka:

1) izravni troškovi u referentnoj godini

2) neizravni troškovi u referentnoj godini

3) manjak obračunate naknade za godinu koja je prethodila referentnoj godini (pozitivna razlika između obračunatog i naplaćenog iznosa pripadajuće naknade)

4) naknadno utvrđeni izravni ili neizravni troškovi u referentnoj godini koji se odnose na razdoblja koja prethode referentnoj godini, a nisu dosad obuhvaćeni u osnovicu za izračun naknade u skladu s ovom Odlukom

5) prihodi u referentnoj godini s osnove bilo kakvog refundiranja troškova opisanih u točkama 1. i 2. ovog stavka

6) prihodi u referentnoj godini s osnove usklađenja troškova na ime sufinanciranja rada EBA-e

7) drugi prihodi u referentnoj godini s osnove usklađenja izravnih ili neizravnih troškova u godinama koje prethode referentnoj godini, a prethodno su obuhvaćeni u osnovicu za izračun naknade u skladu s ovom Odlukom.

(2) Točke 3., 4. i 7. u stavku 1. ovog članka uključuju se u izračun osnovice počevši od izračuna naknade za 2023. godinu kao referentnu godinu.

(3) Hrvatska narodna banka za svaku će referentnu godinu na svojim internetskim stranicama objaviti iznos i strukturu osnovice prema kategorijama iz stavka 1. ovog članka. Pritom će se izravni troškovi raščlaniti ovisno o vrsti troška, a neizravni troškovi prema vrsti podrške pružene superviziji.

Izračun naknade

Članak 4.

(1) Iznos naknade sastoji se od fiksnog dijela izračunatog u skladu s člankom 5. ove Odluke i varijabilnog dijela izračunatog u skladu s člankom 6. ove Odluke.

(2) Obveznik plaćanja naknade u godini obračuna jest obveznik plaćanja koji je poslovao na dan 31. prosinca referentne godine.

Fiksni dio

Članak 5.

(1) Fiksni dio naknade jednak je količniku 3% neizravnih troškova i broja obveznika plaćanja naknade sa stanjem na dan 31. prosinca referentne godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, za obveznike plaćanja koji su na kraju referentne godine imali iznos imovine manji od jedne milijarde eura iznos fiksnog dijela naknade izračunava se na sljedeći način:

1) za obveznike plaćanja koji su na kraju referentne godine imali iznos imovine manji od jedne milijarde eura, ali veći od 100 milijuna eura, fiksni dio naknade izračunat u skladu sa stavkom 1. ovog članka dijeli se s 2

2) za obveznike plaćanja koji su na kraju referentne godine imali iznos imovine manji od 100 milijuna eura, fiksni dio naknade izračunat u skladu sa stavkom 1. ovog članka dijeli se s 4.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, za podređenu članicu grupe fiksni dio naknade jednak je nuli.

(4) Za potrebe stavka 1. ovog članka broj obveznika plaćanja naknade uključuje zbroj sljedećih društava koja su poslovala na dan 31. prosinca referentne godine:

1) broj kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2) broj podružnica koje su u Republici Hrvatskoj osnovale kreditne institucije sa sjedištem izvan Republike Hrvatske.

(5) Hrvatska narodna banka za svaku će referentnu godinu na svojim internetskim stranicama objaviti ukupni fiksni iznos naknade utvrđen u sklopu izračuna naknade za tu godinu.

Varijabilni dio

Članak 6.

(1) Varijabilni dio izračunava se kao umnožak specifičnoga koeficijenta i razlike između osnovice i ukupnoga fiksnog dijela izračunatog u skladu s člankom 5. ove Odluke.

(2) Specifični koeficijent izračunava se za svakog obveznika pojedinačno, a jednak je zbroju točke 1. i točke 2. ovog stavka:

1) omjer imovine obveznika na kraju referentne godine i imovine svih obveznika na kraju referentne godine pomnožen s 50%

2) omjer ukupne izloženosti rizicima obveznika na kraju referentne godine i ukupne izloženosti rizicima svih obveznika na kraju referentne godine pomnožen s 50%.

(3) Za potrebe stavka 2. ovog članka vrijede sljedeća pravila:

1) ako je riječ o kreditnoj instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja nije dio grupe kreditnih institucija u RH i koja je poslovala na dan 31. prosinca referentne godine:

a) imovina jest nekonsolidirani revidirani iznos ukupne imovine koji je kreditna institucija dostavila Hrvatskoj narodnoj banci u izvještaju »Bilanca: imovina« (F 01.01) u skladu s člankom 7. Odluke o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 146/2021., 108/2022. i 27/2023.)

b) ukupna izloženost rizicima jest nekonsolidirani revidirani iznos ukupne izloženosti rizicima koji je kreditna institucija dostavila Hrvatskoj narodnoj banci u izvještaju »Kapitalni zahtjevi« (C 02.00) u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/451 od 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 97, 19. 3. 2021.; u nastavku teksta: Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/451)

2) ako je riječ o matičnoj kreditnoj instituciji koja je poslovala na dan 31. prosinca referentne godine:

a) imovina jest konsolidirani revidirani iznos ukupne imovine koji je kreditna institucija dostavila Hrvatskoj narodnoj banci u izvještaju »Bilanca: imovina« (F 01.01) u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/451

b) ukupna izloženost rizicima jest konsolidirani revidirani iznos ukupne izloženosti rizicima koji je kreditna institucija dostavila Hrvatskoj narodnoj banci u izvještaju »Kapitalni zahtjevi« (C 02.00) u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/451

3) ako je riječ o podređenoj članici grupe koja je poslovala na dan 31. prosinca referentne godine:

a) imovina jest nula

b) ukupna izloženost rizicima jest nula

4) ako je riječ o podružnici koju je u Republici Hrvatskoj osnovala kreditna institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske i koja je poslovala na dan 31. prosinca referentne godine:

a) imovina jest iznos ukupne imovine koji je podružnica dostavila u izvješću »Bilanca i izvanbilančne stavke« (»AA«) u skladu s Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018., 47/2019., 14/2020., 53/2020., 122/2020., 53/2021., 142/2021., 108/2022. i 27/2023.)

b) ukupna izloženost rizicima podružnice jest nula.

(4) Pri izračunu naknade Hrvatska narodna banka neće uzeti u obzir eventualne ispravke podataka o imovini i/ili ukupnoj izloženosti rizicima obveznika dostavljene nakon 30. travnja godine obračuna.

(5) Ako obveznik plaćanja ne dostavi izvještaj naveden u stavku 3. ovog članka u propisanom roku, Hrvatska narodna banka upotrijebit će pri izračunu naknade podatak iz posljednjega dostupnog izvještaja tog obveznika.

(6) Hrvatska narodna banka za svaku će referentnu godinu na svojim internetskim stranicama objaviti iznos imovine i ukupne izloženosti rizicima svih obveznika na kraju referentne godine, koji su uzeti u obzir pri izračunu naknade za tu godinu.

Novi obveznici i obveznici kojima je prestalo odobrenje za rad

Članak 7.

(1) Ako je kreditna institucija ili podružnica osnovana tijekom referentne godine, iznos naknade iz članka 4. ove Odluke množi se s brojem dana poslovanja u toj godini i dijeli s ukupnim brojem dana u referentnoj godini.

(2) Ako je kreditnoj instituciji ili podružnici prestalo odobrenje za rad tijekom referentne godine, ona ne plaća naknadu za superviziju za tu godinu, ali za godinu koja je prethodila toj godini naknada se izračunava i plaća u skladu s odredbama ove Odluke.

Način plaćanja

Članak 8.

(1) Naknada je prihod Hrvatske narodne banke i uplaćuje se u korist poslovnog računa Hrvatske narodne banke: HR6210010051011111116.

(2) Hrvatska narodna banka do 31. svibnja u godini obračuna obvezniku plaćanja naknade ispostavlja račun na osnovi kojeg je obveznik dužan platiti naknadu za superviziju.

Rok za plaćanje

Članak 9.

(1) Na osnovi računa iz članka 8. ove Odluke obveznici su dužni uplatiti naknadu za superviziju jednokratno, i to do 30. lipnja u godini obračuna.

(2) Ako obveznik ne podmiri obvezu u cijelosti u roku iz stavka 1. ovog članka, Hrvatska narodna banka obračunat će zatezne kamate u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

Prijelazne odredbe

Članak 10.

Za potrebe prve primjene ove Odluke, radi naplate naknade u 2023. godini, primjenjuju se sljedeći datumi:

– pri izračunu naknade Hrvatska narodna banka neće uzeti u obzir eventualne ispravke podatka o imovini i/ili ukupnoj izloženosti rizicima obveznika dostavljene nakon 31. srpnja 2023. (članak 7. stavak 4. Odluke)

– Hrvatska narodna banka ispostavit će obveznicima plaćanja do 31. listopada 2023. račune na osnovi kojih su dužni platiti naknadu za superviziju za 2023. godinu kao godinu obračuna (članak 9. stavak 2. Odluke)

– obveznici su dužni uplatiti naknadu za superviziju za 2023. godinu kao godinu obračuna do 30. studenoga 2023. (članak 10. stavak 1. Odluke).

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 321-091/10-23/BV Zagreb, 13. listopada 2023.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić