Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 13/2024 (2.2.2024.), Uredba o postupku odobrenja državnih jamstava, nadzoru nad namjenskim korištenjem sredstava i drugim pitanjima vezanim za državna jamstva

Vlada Republike Hrvatske

241

Na temelju članka 113. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. siječnja 2024. donijela

UREDBU

O POSTUPKU ODOBRENJA DRŽAVNIH JAMSTAVA, NADZORU NAD NAMJENSKIM KORIŠTENJEM SREDSTAVA I DRUGIM PITANJIMA VEZANIM ZA DRŽAVNA JAMSTVA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuje se postupak odobrenja državnih jamstava (u daljnjem tekstu: jamstva), nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava kredita za koje su izdana jamstva kao instrument osiguranja i druga pitanja vezana za jamstva, uključujući i postupanje nadležnih ministarstava.

(2) Na postupak i odobrenje te izmjene / dopune jamstava primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju državne potpore i pravila o državnim potporama Europske unije.

(3) Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na odgovarajući način i na jamstva iz ugovora o kreditu i zajmu s međunarodnim financijskim institucijama u nadležnosti Hrvatskoga sabora.

Članak 2.

(1) Vlada Republike Hrvatske odobrava davanje financijskih i činidbenih jamstava na prijedlog nadležnog ministarstva i ovlašćuje Ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ili drugo tijelo da, u ime Republike Hrvatske, izda jamstvo, u cilju:

– utjecaja na gospodarsku stabilnost i regionalni razvitak

– utjecaja na izvozni učinak

– stvaranja uvjeta za uredno izmirenje obveza tražitelja jamstva i

– provedbe financijskog, operativnog ili drugih potrebnih oblika restrukturiranja.

(2) Jamstva se mogu izdavati za kredite, bankarske garancije, ugovore o leasingu, predujmove u novcu ili imovini te ostale plasmane i oblike financiranja koje korisnici jamstva odobravaju tražitelju jamstva.

(3) Financijska jamstva daju se za osiguranje kreditnog zaduženja u svrhu provedbe investicijskog programa i kao potpora kapitalnim ulaganjima radi poboljšanja općih uvjeta gospodarskog djelovanja.

(4) Činidbena jamstva, koja su u pravilu vezana za okončanje posla, mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

(5) Iznimno, jamstvo se može odobriti za zaduženje određenog tražitelja jamstva vezano za provedbu prioritetnog programa / projekta koji ima značenje za gospodarsku stabilnost i regionalni razvitak, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanja ratnih šteta, obnove ili hitne obnove od posljedica prirodnih nepogoda.

Članak 3.

(1) Nadležno ministarstvo je ministarstvo u čijem je djelokrugu tražitelj jamstva i koje obavlja poslove vezane za namjene za koje se predviđa izdavanje jamstva te je nadležno za podnošenje zahtjeva Ministarstvu za izdavanje očitovanja / mišljenja i / ili prijavu / predprijavu Europskoj komisiji.

(2) Korisnik jamstva može biti domaća i međunarodna financijska institucija te leasing društvo koje ima odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj.

(3) Tražitelj jamstva je krajnji korisnik jamstva koji obavlja poslovnu djelatnost.

Zahtjev za izdavanje jamstva

Članak 4.

(1) Tražitelj jamstva dužan je nadležnom ministarstvu dostaviti:

a) pisani zahtjev za izdavanje jamstva s obrazloženjem namjene

b) investicijsku studiju / plan ulaganja, izvješće o poslovanju, financijske izvještaje (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tok, BON 1 i BON 2 za prethodnu i tekuću poslovnu godinu) i plan poslovanja za razdoblje otplate kredita za koji se traži jamstvo

c) pismo namjere korisnika jamstva ili Prijedlog ugovora o odobrenju kredita sa svim uvjetima kreditiranja, odnosno pismo namjere davatelja predujma

d) prijedlog raspoloživih i pravno valjanih instrumenata osiguranja za uredno izmirenje obveza po izdanom jamstvu (zalog na imovini, mjenice, zadužnice) i

e) odluku Uprave ili Glavne skupštine ili Nadzornog odbora o davanju suglasnosti Upravi za sklapanje ugovora o kreditu za koji se traži jamstvo kao instrument osiguranja.

(2) Tražitelj jamstva dužan je obrazložiti razloge pokretanja razvojnog programa / investicije te očekivane koristi za daljnje poslovanje. Prikaz namjene iz stavka 1. točke a) ovoga članka treba sadržavati detaljan opis potrebnih ulaganja u osnovna i obrtna sredstva, informaciju o izvorima i uvjetima financiranja, opis dinamike realizacije, opis utjecaja realizacije na strukturu zaposlenih, podatke o dinamici otplate kreditnih obveza i obveza na ime primljenih predujmova u novcu ili imovini te ostale podatke potrebne za ocjenu prihvatljivosti.

(3) Financijski izvještaji iz stavka 1. točke b) ovoga članka trebaju sadržavati detaljan prikaz dosadašnjeg poslovanja tražitelja jamstva uključujući podatke o predmetu poslovanja, razvoju društva, vlasničkoj strukturi, povezanim osobama, strukturi imovine, zaposlenih, kupaca i dobavljača te podatke o bonitetu (BON 1 i BON 2), a sve potkrijepljeno financijskim izvještajima za prethodnu i tekuću poslovnu godinu.

(4) Tražitelj jamstva dužan je u svome Zahtjevu odnosno u dostavljenoj dokumentaciji prikazati učinak i koristi donošenja pozitivne odluke o davanju jamstva na poslovanje tražitelja jamstva te financijski odnosno ekonomsko / gospodarski učinak.

(5) U slučaju izdavanja jamstva u korist tražitelja jamstva koji namjerava provesti postupak restrukturiranja, tražitelj jamstva dužan je dostaviti detaljan opis mjera organizacijskog, financijskog, operativnog ili drugih potrebnih oblika restrukturiranja, radi stvaranja uvjeta za uredno servisiranje obveza tražitelja jamstva.

Provjera potpunosti zaprimljene dokumentacije

Članak 5.

(1) Nakon zaprimanja zahtjeva tražitelja jamstva, nadležno ministarstvo utvrđuje potpunost zaprimljene dokumentacije iz članka 4. ove Uredbe.

(2) U slučaju nepotpune dokumentacije, nadležno ministarstvo će pisanim putem zatražiti od tražitelja jamstva nadopunu dokumentacije.

(3) Ukoliko tražitelj jamstva nakon zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka u roku od deset radnih dana ne dostavi traženo, smatra se da je odustao od svojeg zahtjeva.

(4) Nakon ispunjenja uvjeta iz članka 4. ove Uredbe i uvjeta iz ovoga članka, nadležno ministarstvo pristupa provedbi analize opravdanosti odobrenja jamstva.

Ocjena opravdanosti zahtjeva za odobrenjem jamstva

Članak 6.

(1) Pri donošenju ocjene opravdanosti zahtjeva za odobrenjem jamstva, nadležno ministarstvo provodi financijsku i pravnu analizu te analizu djelovanja na gospodarski rast i stabilnost.

(2) Financijska analiza iz stavka 1. ovoga članka uključuje:

a) analizu svih financijskih pokazatelja bitnih za odobrenje jamstva dostavljenih u dokumentaciji iz članka 4. ove Uredbe

b) analizu održivosti poslovanja za vrijeme korištenja jamstva

c) procjenu fiskalnog učinka i

d) druge razvojne komponente koje čine prijedlog odobrenja jamstva.

(3) Pravna analiza iz stavka 1. ovoga članka uključuje:

a) pravni temelj za odobrenje jamstva odnosno usklađenost predloženog jamstva s propisima Republike Hrvatske i drugim relevantnim propisima na razini Europske unije i

b) odobrenje prijedloga državne potpore od Europske komisije odnosno očitovanja Ministarstva ako se radi o državnoj potpori izuzetoj od obveze prijave Europskoj komisiji odnosno očitovanja Europske komisije o nepostojanju državne potpore ili očitovanja Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju državne potpore.

(4) Analiza djelovanja na gospodarski rast i stabilnosti iz stavka 1. ovoga članka uključuje:

a) analizu povezanosti zahtjeva za odobrenje jamstva s ciljevima i mjerama utvrđenim aktima strateškog planiranja i

b) analizu doprinosa gospodarskom rastu i očuvanju gospodarske stabilnosti.

(5) Nakon provedene financijske i pravne analize te analize djelovanja na gospodarski rast i stabilnosti nadležno ministarstvo odlučuje o opravdanosti zahtjeva za odobrenjem jamstva.

(6) U slučaju neopravdanosti i neispunjenja uvjeta za odobrenjem jamstva, nadležno ministarstvo o tome obavještava tražitelja jamstva.

Dostava zahtjeva za odobrenjem jamstva Ministarstvu

Članak 7.

(1) U slučaju opravdanosti odobrenja jamstva iz članka 6. ove Uredbe, nadležno ministarstvo dostavlja Ministarstvu svoje stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva za odobrenjem jamstva s pripadajućom dokumentacijom i Obrazac za odobrenje državnog jamstva koji se nalazi u Prilogu I ove Uredbe te prijedlog odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se odobrava davanje jamstva.

(2) Stručno mišljenje iz stavka 1. ovoga članka sadržava jasno opredjeljenje i prikaz svih učinaka planiranog odobrenja jamstva, i to:

a) opis i osvrt na predloženi prijedlog s prikazom svih pripadajućih financijskih pokazatelja

b) prikaz svih fiskalnih učinaka za vrijeme trajanja jamstva i

c) opis i osvrt na sve uočene pravne i financijske rizike uz jednoznačno određenje o prihvatljivosti predloženog odobrenja jamstva i načine upravljanja rizicima za vrijeme trajanja jamstva.

(3) Uz dokumentaciju iz članka 4. ove Uredbe, nadležno ministarstvo dostavlja i sljedeće:

a) proviziju sukladno članku 9. ove Uredbe i

b) ostale potrebne elemente jamstva i drugu dokumentaciju bitnu za provedbu procesa odobrenja jamstva.

Članak 8.

(1) Odluka kojom Vlada Republike Hrvatske daje financijsko jamstvo iz članka 2. stavka 3. ove Uredbe sadržava podatke o davatelju i korisniku kredita, iznosu kredita i jamstva, vrsti i namjeni kredita, otplati glavnice i kamata, naknadama i troškovima te instrumentima osiguranja.

(2) Odluka kojom Vlada Republike Hrvatske daje činidbeno jamstvo iz članka 2. stavka 4. ove Uredbe, ako je primjenjivo, sadrži podatke o kupcu, davatelju bankovne garancije, vrijednosti primljenih predujmova u novcu ili imovini, iznosu jamstva, trajanju jamstva, ugovorenoj kamati za slučaj neispunjenja obveze za koju je dan predujam, naknadama i troškovima te o instrumentima osiguranja.

(3) Odluke iz ovoga članka moraju sadržavati odredbu o obvezi sklapanja ugovora o izdavanju jamstva za uredno izmirenje obveza za koje je izdano jamstvo Ministarstva s tražiteljem jamstva i nadležnim ministarstvom, kojim se utvrđuje obveza namjenskog korištenja sredstava za koje je dano jamstvo, izvještavanju nadležnog ministarstva i Ministarstva o korištenju sredstava za koje je dano jamstvo, instrumentima osiguranja, provedbi tehničke i financijske kontrole te općeg nadzora od strane nadležnog ministarstva nad tražiteljem jamstva i nad izvršenjem obveza za koje je jamstvo dano te o obvezi povrata sredstava u državni proračun, ako dođe do plaćanja po danom jamstvu.

Članak 9.

Za izdana jamstva, tražitelj jamstva plaća proviziju na stanje duga na ime glavnice za vrijeme trajanja jamstva. Iznos i način obračuna provizije utvrđuje nadležno ministarstvo na temelju akta Ministarstva.

Postupanje Ministarstva u odnosu na zahtjev za odobrenjem jamstva

Članak 10.

(1) Na temelju stručnog mišljenja i jasnog opredjeljenja nadležnog ministarstva prema jamstvu, Ministarstvo pri ocjeni zahtjeva za davanje jamstva sagledava financijske i gospodarske uvjete tražitelja jamstva u skladu sa zakonima i ovom Uredbom, razmatra kreditne uvjete zaduženja i procjenu fiskalnog učinka i s tim povezane rizike, te daje mišljenje na isto u kojem je sadržano i očitovanje u odnosu na primjenu pravila o državnim potporama.

(2) Ministarstvo pri ocjeni zahtjeva može zatražiti nadopunu dostavljene dokumentacije i / ili dodatno zatražiti očitovanje nadležnog ministarstva u pogledu ispunjenja uvjeta za odobrenje jamstva.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, nadležno ministarstvo dužno je u roku od deset radnih dana dostaviti traženo.

Prijedlog odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju jamstva

Članak 11.

(1) Nadležno ministarstvo obvezno je uputiti Vladi Republike Hrvatske Prijedlog odluke o davanju jamstva u roku od 30 dana od dana ispunjenja uvjeta iz ove Uredbe, uz koji prilažu zaprimljena mišljenja sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/11., 121/12., 7/13., 61/15., 99/16., 57/17., 87/19. i 88/20.).

(2) Nadležno ministarstvo, uz prijedlog odluke iz stavka 1. ovoga članka, dužno je priložiti i iskaz o procjeni fiskalnog učinka koji se podnosi na propisanom obrascu standardne metodologije.

Postupak izdavanja jamstva

Članak 12.

Na temelju donesene odluke Vlade Republike Hrvatske, kojom se ovlašćuje Ministarstvo da, uz uvjete navedene u odluci, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a ministar financija potpiše ispravu o davanju jamstva, Ministarstvo zaključuje ugovor o izdavanju jamstva i izdaje jamstvo.

Članak 13.

(1) Ugovor o izdavanju jamstva za uredno izmirenje obveza za koje je izdano jamstvo, iz članka 12. ove Uredbe, sklapa se između Ministarstva, nadležnog ministarstva i tražitelja jamstva.

(2) Odredbe ugovora o izdavanju jamstva za uredno izmirenje obveza za koje je izdano jamstvo propisane su člankom 8. stavkom 3. ove Uredbe.

Izmjene i dopune jamstva

Članak 14.

(1) Jamstvo se može mijenjati ili dopunjavati uz prethodno dobivenu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, jamstvo se može mijenjati i dopunjavati bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske uz prethodno dobivenu suglasnost nadležnog ministra i ministra financija kada se procijeni da se izmjenom ugovaraju povoljniji uvjeti zaduživanja, i to:

– ako se ugovara povoljnija kamatna stopa / naknada za kreditno zaduženje

– ako se mijenja ročnost ugovorenog kredita koja unatoč dodatnim troškovima trenutno omogućava društvu poboljšanje održavanja tekuće likvidnosti.

(3) U slučaju zalaganja ili prijenosa prava i tražbina iz ugovora o kreditu ili ugovora o davanju garancije za koji je izdano državno jamstvo ili prijenosa istog ugovora drugim osobama, prava iz jamstva prenose se samo ako se s prijenosom ili zalaganjem prethodno pisano suglasio ministar financija i nadležni ministar.

Nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava za koja je izdano jamstvo

Članak 15.

(1) Tražitelj jamstva obvezuje se koristiti odobrena sredstva za ugovorenu namjenu i na način, kako je utvrđeno sklopljenim ugovorom o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima.

(2) Tražitelj jamstva obvezuje se nadležnom ministarstvu omogućiti provedbu tehničke i financijske kontrole, te provedbu općeg nadzora i namjenskog trošenja sredstava iz ugovora o kreditu i njemu pripadajućih dodataka.

Izvršavanje obveza tražitelja jamstva

Članak 16.

(1) Tražitelj jamstva se obvezuje u potpunosti i na vrijeme izvršavati sve svoje ugovorne obveze prema korisniku jamstva u skladu sa sklopljenim ugovorom o kreditu i njemu pripadajućim dodatcima. Pripadajući dodatci ugovora o kreditu mogu se sklapati isključivo u skladu s odredbama članka 15. ove Uredbe.

(2) Tražitelj jamstva obvezuje se izvijestiti nadležno ministarstvo i Ministarstvo o nemogućnosti ispunjenja obveza za čije osiguranje je Ministarstvo izdalo jamstvo, najmanje 15 radnih dana prije roka u kojem korisnik jamstva može pozvati Ministarstvo na plaćanje temeljem izdanog jamstva.

(3) Ako po izdanom jamstvu dođe do plaćanja iz sredstava državnog proračuna, tražitelj jamstva obvezan je nakon izvršenog plaćanja, Ministarstvu izvršiti povrat isplaćenih sredstava, uvećano za zakonsku zateznu kamatu sa svim pripadajućim troškovima.

(4) Tražitelj jamstva snosi i eventualne tečajne razlike nastale u razdoblju između dana plaćanja obveza prema korisniku jamstva i dana uplate pokrića.

(5) Tražitelj jamstva obvezuje se platiti i sve ostale troškove koji se mogu javiti u zemlji i inozemstvu u vezi jamstva.

Protest jamstva

Članak 17.

(1) Plaćanje Ministarstva u vezi s danim jamstvom izvršava se:

– kada tražitelj jamstva ne izvrši u potpunosti ili djelomično izvrši plaćanje koje je trebao izvršiti prema uvjetima iz ugovora o kreditu ili ugovora o zajmu

– kada korisnik jamstva poduzme mjere i aktivnosti koje su utvrđene ugovorom o kreditu ili ugovorom o zajmu.

(2) Korisnik jamstva mora za aktiviranje jamstva podnijeti dokaz da tražitelj jamstva nije izvršio svoju obvezu u roku dospijeća.

(3) Ako po izdanom jamstvu dođe do plaćanja iz sredstava državnog proračuna, tako isplaćeni iznos smatra se dospjelim potraživanjem Ministarstva a Ministarstvo će pozvati tražitelja jamstva da izvrši povrat isplaćenih sredstava u roku od osam dana.

(4) Ako tražitelj jamstva ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka Ministarstvo će na temelju zaključenog ugovora o izdavanju jamstva za uredno izmirenje obveza ili drugih propisa, aktivirati sve raspoložive instrumente osiguranja, uključujući i nalog za naplatu po aktiviranom jamstvu.

Članak 18.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025.

Klasa: 022-03/22-03/109 Urbroj: 50301-05/14-24-7 Zagreb, 31. siječnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I

 

 

 

Copyright © Ante Borić