baza je ažurirana 17.04.2014.g.

zaključno sa NN 46/14

Upišite Vaš e-mail za obavijesti
o promjeni ovog zakona:

zanimljivi linkovi i tekstovi

povezani zakoni

Banke, financije i investicije
Pomorski zakonik
Stečajni zakon
Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Zakon o Državnom uredu za reviziju
Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci
Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost
Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
Zakon o arbitraži
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Zakon o državnim potporama
Zakon o elektroničkoj trgovini
Zakon o elektroničkom novcu
Zakon o financijskim konglomeratima
Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o financijskom osiguranju
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Zakon o igrama na sreću
Zakon o informacijskoj sigurnosti
Zakon o inspekcijama u gospodarstvu
Zakon o investicijskim fondovima
Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak
Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Zakon o kamatama
Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Zakon o kreditnim institucijama
Zakon o kreditnim unijama
Zakon o leasingu
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima
Zakon o mjenici
Zakon o obrtu
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o osiguranju
Zakon o osiguranju depozita
Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Zakon o platnom prometu
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Zakon o potrošačkom kreditiranju
Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala
Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
Zakon o računovodstvu
Zakon o reviziji
Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita
Zakon o sudskom registru
Zakon o tajnosti podataka
Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o trgovini
Zakon o tržištu kapitala
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Zakon o čeku
Zakono nadzoru predmeta od plemenitih kovina
Građansko pravo
Obiteljski zakon
Ovršni zakon
Stečajni zakon
Zakon o izvlaštenju
Zakon o kamatama
Zakon o koncesijama
Zakon o leasingu
Zakon o mirenju
Zakon o mjenici
Zakon o najmu stanova
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Zakon o nasljeđivanju
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
Zakon o osiguranju
Zakon o parničnom postupku
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
Zakon o potrošačkom kreditiranju
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade
Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Zakon o zemljišnim knjigama

Zakon o kamatama

pročišćeni tekst zakona

NN 94/04, 35/05

Uživajte...

 OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Prestao važit.

OBRAČUNAVANJE ZATEZNE KAMATE

Članak 2.

Prestao važit.

Članak 3.

(1) Zatezna kamata obračunava se primjenom dekurzivnoga jednostavnoga kamatnog računa na dospjelu glavnicu bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obračunskog razdoblja.

(2) Pri obračunu zatezne kamate primjenjuje se ovaj matematički izraz:

         C x p x n

K= ——————           

            100

 

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

n = broj godina

(3) Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se ovaj matematički izraz:

 

         C x p x d

K= ——————         

           36.500

 

 

odnosno za prijestupnu godinu:

 

        C x p x d

K= —————

                36.600

 

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

d = broj dana.

 

Članak 4.

Prestao važit.

NAJVIŠA DOPUŠTENA UGOVORNA KAMATNA STOPA

Članak 5.

Prestao važit.

ODBOR ZA UTVRĐIVANJE KAMATNIH STOPA

Članak 6.

Prestao važit.

KAMATE NA VIŠE PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Članak 7.

Prestao važit.

NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA

Članak 8.

Prestao važit.

KAZNENE ODREDBE

Članak 9.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vjerovnik pravna ili fizička osoba:

1. Prestao važit,

2. ako obračuna zateznu kamatu na način suprotan članku 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Prestao važit.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe propisane ovim Zakonom.

(2) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar financija imenovat će članove Odbora za utvrđi vanje kamatnih stopa.

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zateznim kamatama (»Narodne novine«, br. 28/96.).

(2) Uredba o visini stope zatezne kamate (»Narodne novine«, br. 72/02.), koja je donijeta na temelju Zakona o zateznim kamatama, ostaje na snazi do donošenja uredbe iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-14/04-01/01
Zagreb, 2. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

 

Prijelazne i završne odredbe iz Zakona o obveznim odnosima 35/05:

 

Članak 1164.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96., 112/99. i 88/01.) i

odredbe članka 116. - 121. Zakona o nasljeđivanju (»Na rod ne novine«, br. 48/03. i 163/03.).

(2) Početkom primjene odredaba članka 26. stavka 1. – 3. i članka 29. stavka 2. – 6. i stavka 8. ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. stavka 1. točke 1. i članka 10. Zakona o kamatama (»Narodne novine«, br. 94/04.).

 

 


Mi pratimo Narodne Novine za Vas!
copyright ante borić