Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 43/2024 (10.4.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

748

Na temelju članka 137. stavka 18. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA TROŠKOVE UKOPA UZ ODAVANJE VOJNIH POČASTI TE GROBNO MJESTO I NJEGOVO ODRŽAVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (»Narodne novine«, br. 51/18, 41/22 i 154/22) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom uređuje način ostvarivanja prava na grobno mjesto, troškove prijevoza i ukopa uz odavanje vojnih počasti posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja, umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI) i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te način ostvarivanja prava na grobno mjesto, troškove prijevoza i ukopa umrloga ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: umrli RVI pripadnik HVO-a) i umrloga pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: umrli pripadnik HVO-a) sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) (u daljnjem tekstu: Zakon).«.

Članak 2.

Iza članka 6. dodaju se podnaslovi i članci 6.a i 6.b koji glase:

»Utvrđivanje prava na troškove prijevoza i ukopa umrloga RVI pripadnika HVO-a i umrloga pripadnika HVO-a

Članak 6.a

Troškovi prijevoza i ukopa umrloga RVI pripadnika HVO-a i umrloga pripadnika HVO-a koji je u trenutku smrti imao hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj su:

a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, osnovna urna, ukrasna urna, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov (do 300,00 eura s PDV-om)

b) troškovi ukopa i/ili troškovi kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, krematorija, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanja pokrovne ploče, vraćanja pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenja kolica, fugiranja grobnog otvora, polaganja urne i slično (do 200,00 eura s PDV-om)

c) prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske: preuzimanje pokojnika, paušal ili prijevoz lokalno ako je propisan i/ili prijevoz izvan područja grada (do 0,95 eura/km s PDV-om)

d) prijevoz pokojnika izvan Republike Hrvatske (do 0,95 eura/km, a najviše do 730,00 eura s PDV-om) i

e) grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 9.a ovog Pravilnika.

Članak 6.b

(1) Svojstvo pokojnika iz članka 6.a ovog Pravilnika dokazuje se:

a) nalazom mrtvozornika ili prijavom o činjenici smrti

b) uvjerenjem o pripadnosti postrojbi HVO-a ne starije od šest mjeseci

c) uvjerenjem o prebivalištu u Republici Hrvatskoj u trenutku smrti ako je smrt nastupila izvan teritorija Republike Hrvatske ili ako se ukapa izvan Republike Hrvatske ili osobnom iskaznicom pokojnika ako je smrt nastupila na teritoriju Republike Hrvatske

d) potvrdom o državljanstvu Republike Hrvatske.

(2) Ako obitelj pokojnika nije u mogućnosti ili pokojnik nema članova obitelji, nadležno prvostupanjsko tijelo će po službenoj dužnosti zatražiti dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka.«.

Članak 3.

Iza članka 9. dodaju se podnaslov i članak 9.a koji glase:

»Utvrđivanje prava na troškove grobnog mjesta umrlih RVI pripadnika HVO-a i umrlih pripadnika HVO-a

Članak 9.a

(1) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom na raspoloživom grobnom polju za umrle RVI-e pripadnike HVO-a i umrle pripadnike HVO-a iz članka 6.a ovoga Pravilnika ako su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na njihovom području i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 156/23).

(2) Polovicu troška grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka podmiruje jedinica lokalne samouprave ili drugi vlasnici groblja, dok troškove druge polovice (a maksimalno do 270 eura s PDV-om) podmiruje Ministarstvo, a eventualnu razliku dužni su podmiriti članovi obitelji, odnosno fizička ili pravna osoba koja je organizirala ukop.

(3) U slučaju da jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja u trenutku smrti RVI-a pripadnika HVO-a ili umrlog pripadnika HVO-a nemaju raspoloživo grobno mjesto s betoniranim okvirom te dodjele grobno mjesto bez betonskog okvira, obvezni su isti izraditi u roku od godine dana od dana ukopa, odnosno dodjele grobnog mjesta.

(4) U slučaju da članovi obitelji RVI-a pripadnika HVO-a ili umrlog pripadnika HVO-a koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka kupe pravo korištenja grobnog mjesta od treće osobe, na temelju kupoprodajnog ugovora i dokaza o prijenosu prava korištenja na ime kupca, imaju pravo na povrat dijela troška za kupnju prava korištenja grobnog mjesta do polovice vrijednosti grobnog mjesta na raspoloživom grobnom polju u istoj županiji (a maksimalno do 270 eura s PDV-om).

(5) U slučaju da se članovi obitelji osoba iz stavka 1. ovog članka odluče na kupnju prava korištenja obiteljske grobnice ili ukopne niše sa više ukopnih mjesta, pravo iz ovog članka primjenjuje se razmjerno jednostrukom grobnom mjestu ili jednom ležaju u grobnici ili jednom ležaju u ukopnoj niši ili ukopnom pretincu.

(6) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja koje na svom području nemaju raspoloživih grobnih mjesta u prodaji, dužne su ustupiti mjesta za privremeni ukop umrlih RVI-a pripadnika HVO-a ili umrlih pripadnika HVO-a besplatno do trenutka osiguravanja trajnih grobnih mjesta.

(7) U slučaju da je umrli RVI-a pripadnik HVO-a ili umrli pripadnika HVO-a ukopan u privremenu grobnicu zbog nepostojanja raspoloživog grobnog mjesta ili iz drugog razloga, pravo iz stavka 1. i 2. ovoga članka ostvarit će kad se za to stvore uvjeti.

(8) U slučaju iz stavaka 6. i 7. ovoga članka, jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja pisano će izvijestiti obitelj o ostvarenim uvjetima, odnosno mogućnosti dodjele grobnog mjesta.«.

Članak 4.

Iza članka 19. dodaju se podnaslov i članak 19.a koji glase:

»Podnošenje zahtjeva za ukop umrlih RVI pripadnika HVO-a ili umrlih pripadnika HVO-a

Članak 19.a

(1) Zahtjev za ukop umrlog RVI pripadnika HVO-a ili umrlog pripadnika HVO-a iz članka 6.a ovoga Pravilnika podnosi se prvostupanjskom tijelu nadležnom prema mjestu prebivališta prijavljenog u trenutku smrti pokojnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može podnijeti obitelj pokojnika ili druga fizička ili pravna osoba, spremna i sposobna organizirati ukop, na obrascu zahtjeva koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac Z2-HVO).

(3) Ako obitelj pokojnika iz članka 6.a ovoga Pravilnika, odnosno podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nije u mogućnosti priložiti dokaze iz članka 6.b ovoga Pravilnika prije ukopa niti ih je moguće pribaviti po službenoj dužnosti prije ukopa, postupak se nastavlja sukladno članku 24.a ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju da pokojnik iz članka 6.a ovog Pravilnika nema članova obitelji ili drugih fizičkih ili pravnih osoba koje su u mogućnosti organizirati ukop, po službenoj dužnosti će ga organizirati i provesti prvostupanjsko tijelo nadležno prema prebivalištu pokojnika u trenutku smrti.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka prvostupanjsko tijelo će zatražiti upute i odobrenje Ministarstva za svaki slučaj pojedinačno, a troškove ukopa podmiruje Ministarstvo.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 24. mijenja se i glasi: »Povrat troškova prijevoza, ukopa i grobnog mjesta za umrlog HRVI ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata«.

Članak 6.

Iza članka 24. dodaju se podnaslov i članak 24.a koji glase:

»Povrat troškova prijevoza, ukopa i grobnog mjesta za umrlog RVI pripadnika HVO-a ili umrlog pripadnika HVO-a

Članak 24.a

(1) Kada članovi obitelji ili druga fizička ili pravna osoba plati troškove ukopa, prijevoza i grobnog mjesta za umrlog RVI pripadnika HVO-a ili umrlog pripadnika HVO-a, koji je u trenutku smrti imao hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, a bez izdavanja narudžbenice nadležnog prvostupanjskog tijela, imaju pravo na povrat troškova do iznosa propisanog ovim Pravilnikom.

(2) Zahtjev za povrat troškova iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od godine dana od dana ukopa na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac Z3-HVO).

(3) Troškovi iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se na tekući račun podnositelja zahtjeva (za fizičke osobe), odnosno žiro račun (za pravne osobe) otvoren u Republici Hrvatskoj, odnosno u državi prebivališta, na osnovi naloga za povrat ovjerenog od nadležnog prvostupanjskog tijela uz kojeg je potrebno priložiti:

a) presliku pisanog zahtjeva fizičke ili pravne osobe za povrat troškova (Obrazac Z3-HVO)

b) presliku popunjenog obrasca za ukop (Obrazac Z2-HVO)

c) original računa (ili ovjerenu presliku) na ime podnositelja zahtjeva ili original računa (ili ovjerenu presliku) i izjavu platitelja računa da se sredstva isplate trećoj osobi, danu na zapisnik ili ovjerenu kod javnog bilježnika

d) presliku tekućeg računa fizičke osobe ili žiro računa pravne osobe

e) presliku osobne iskaznice ili drugog važećeg identifikacijskog dokumenta podnositelja zahtjeva

f) smrtni list izdan od nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj

g) uvjerenje o prebivalištu u Republici Hrvatskoj u trenutku smrti za umrlog RVI pripadnika HVO-a ili umrlog pripadnika HVO-a ako je smrt nastupila izvan teritorija Republike Hrvatske ili ako je ukopan izvan Republike Hrvatske ili osobna iskaznica pokojnika ako je smrt nastupila na teritoriju Republike Hrvatske

h) potvrdu o državljanstvu Republike Hrvatske za umrlog RVI pripadnika HVO-a ili umrlog pripadnika HVO-a

i) uvjerenje o pripadnosti postrojbi HVO-a ne starije od šest mjeseci i

j) prema potrebi druge dokaze.«.

Članak 7.

U članku 25.a ispred riječi: »Pravo« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, prvostupanjsko tijelo će prije izdavanja narudžbenice zatražiti suglasnost Ministarstva.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 25.b i članak 25.b mijenjaju se i glase:

»Pravo na povrat troškova grobnog mjesta iz članka 9. i 9.a ovoga Pravilnika

Članak 25.b

U slučaju da jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja ne ispune obvezu iz članka 9. stavaka 1. do 3. ovoga Pravilnika odnosno obvezu iz članka 9.a stavaka 1. do 3. ovoga Pravilnika, članovi obitelji umrlog HRVI-a, umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrlog RVI pripadnika HVO-a ili umrlog pripadnika HVO-a odnosno druga fizička ili pravna osoba koja je organizirala ukop, imaju pravo na povrat troškova do iznosa propisanog ovim Pravilnikom na temelju zahtjeva podnesenog nadležnoj jedinici lokalne samouprave odnosno drugom vlasniku groblja.«.

Članak 9.

Članak 25.c mijenja se i glasi:

»U slučaju iz članka 12. stavaka 3. i 4. i članka 19.a stavka 3.i 4. ovog Pravilnika, Ministarstvo će za ukop hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrlog RVI pripadnika HVO i umrlog pripadnika HVO-a koji je imao prihod, odnosno imovinu, putem državnog odvjetništva zatražiti povrat troškova od nasljednika.«.

Članak 10.

Iza Obrasca Z2 dodaje se novi prilog Obrazac Z2-HVO koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Iza Obrasca Z3 dodaje se novi prilog Obrazac Z3-HVO koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Postupci započeti prema Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (»Narodne novine«, br. 51/18, 41/22 i 154/22), koji nisu završeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika ako je to za stranku povoljnije.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-03/3 Urbroj: 522-2/2-24-2 Zagreb, 26. ožujka 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, v. r.

Obrazac Z2-HVO

Obrazac Z3-HVO

 

 

 

Copyright © Ante Borić