Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 9/2024 (24.1.2024.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede

175

Na temelju članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« broj 69/22) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Vlasnicima plovila na koja je temeljem članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir i članak 8. ovoga Pravilnika izdano važeće Odobrenje s rokom važenja do 1. ožujka 2024. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 1. ožujka 2026. godine.«.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Prijenos Odobrenja iz stavka 1. ovoga članka dozvoljen je isključivo ako je na plovilu na koje se Odobrenje prenosi ugrađen VMS uređaj i e-očevidnik.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/41

Urbroj: 525-12/717-24-20

Zagreb, 10. siječnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić