Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 14/2024 (7.2.2024.), Pravilnik o Nagradi za humanitarni rad

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

259

Na temelju članka 42. stavka 10. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 156/23.), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O NAGRADI ZA HUMANITARNI RAD

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način raspisivanja javnog poziva za prijavu kandidata za dodjelu Nagrade za humanitarni rad (u daljnjem tekstu: Nagrada), postupak predlaganja kandidata za dodjelu Nagrade, kriteriji za dodjelu Nagrade, izgled povelje i iznos sredstava za dodjelu Nagrade u novcu, sastav Odbora za dodjelu nagrade za humanitarni rad (u daljnjem tekstu: Odbor), kriteriji za izbor članova Odbora i način njihova rada te druga pitanja u svezi s Nagradom.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Nagradu dodjeljuje Republika Hrvatska kao priznanje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj.

(2) Nagrada se dodjeljuje kao Nagrada za životno djelo i Godišnja nagrada.

(3) Jednom godišnje može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i do tri godišnje nagrade.

(4) Nagradu dodjeljuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar) na prijedlog Odbora.

Način raspisivanja javnog poziva

Članak 3.

(1) Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake godine ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisivanjem javnog Poziva za prijavu kandidata za dodjelu Nagrade (u daljnjem tekstu: Poziv).

(2) Poziv iz stavka 1. ovoga članka raspisuje se u tekućoj godini za prethodnu godinu i objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) U Pozivu iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se predmet Poziva, pravila za prijavu na Poziv, kriteriji za dodjelu Nagrade, sadržaj i način prijave na Poziv, te način procjene prijava i donošenje odluke o dodjeli Nagrade.

(4) Poziv iz stavka 1. ovoga članka mora biti otvoren najmanje 15 dana od dana objave.

Podnositelj prijave na Poziv

Članak 4.

(1) Prijavu na Poziv iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika može podnijeti:

– tijelo državne uprave

– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– neprofitna pravna osoba

– profitna pravna osoba i

– fizička osoba.

(2) Podnositelj prijave iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka mora biti registriran na području jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili na području Republike Hrvatske te djelovati najmanje dvije godine prije dana objave Poziva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Podnositelji prijave iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka mora imati prebivalište ili boravište na području Republike Hrvatske i mora biti stariji od 18. godina života.

(4) Podnositelj prijave iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti samo jednu prijavu na Poziv.

Kandidat za dodjelu Nagrade

Članak 5.

(1) Kandidat za dodjelu Nagrade može biti:

– fizička osoba

– neprofitna pravna osoba i

– profitna pravna osoba.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga Pravilnika moraju udovoljiti kriterijima utvrđenim u Pozivu iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Podnošenje prijave na Poziv

Članak 6.

(1) Prijava kandidata za dodjelu Nagrade se podnosi na obrascima, koji zajedno s dokumentacijom navedenom u Pozivu iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, čine cjelovitu prijavnu dokumentaciju.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka dostupni su isključivo u elektroničkom obliku i mogu se preuzeti s mrežnih stranica Ministarstva.

(3) Prijavna dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu na službenu adresu elektroničke pošte.

Članak 7.

Podnositelj prijave iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i kandidat za dodjelu Nagrade iz članka 5. ovoga Pravilnika ne mogu biti ista fizička odnosno pravna osoba.

Sadržaj prijave

Članak 8.

(1) Prijava kandidata za dodjelu Nagrade mora sadržavati:

1. opće podatke o podnositelju prijave – fizičkoj ili pravnoj osobi

2. podatke o kandidatu – fizičkoj ili pravnoj osobi

3. pisanu suglasnost kandidata za sudjelovanje u postupku kandidiranja, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

4. životopis fizičke osobe odnosno podatke o aktivnostima pravne osobe kandidatu

5. najmanje jednu preporuku fizičke odnosno preporuku pravne osobe za iznimne uspjehe na polju humanitarnog rada

6. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja fizičke odnosno pravne osobe u promociji i bavljenju humanitarnim radom.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i druge priloge.

Postupanje sa zaprimljenim prijavama

Članak 9.

(1) Zaprimljene prijave na Poziv iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika Ministarstvo je dužno dostaviti na pregled i procjenu članovima Odbora u roku od tri dana od zatvaranja Poziva.

(2) Ako prijava iz stavka 1. ovoga članka nije potpuna ili ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje, Odbor takvu prijavu neće razmatrati.

Kriteriji za dodjelu Nagrade

Članak 10.

Nagrada za životno djelo iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika dodjeljuje se fizičkoj osobi za izniman doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada ako udovoljava sljedećim kriterijima:

– nije dobitnik Nagrade u prethodnom razdoblju

– humanitarnim radom se bavi najmanje 10 godina, u okviru profesionalne karijere ili dobrovoljnog, neposrednog sudjelovanja u humanitarnim aktivnostima u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći

– javno je prepoznatljiva i priznata po naporima koje ulaže u stvaranje poticajnog okruženja za pomoć ugroženim pojedincima i zajednicama

– svojim primjerom i ugledom u zajednici promiče humanitarni rad

– označila je vrijeme u kojem je djelovala, a njezina djela ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Članak 11.

Godišnja nagrada iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika je priznanje koje se dodjeljuje pravnoj ili fizičkoj osobi za iznimna postignuća u području humanitarnog rada ako udovoljavaju sljedećim kriterijima:

– nisu dobitnici Nagrade u prethodnom razdoblju

– javno su prepoznatljivi po humanitarnim aktivnostima

– svojim primjerom i ugledom u zajednici promiču humanitarni rad

– svojim postignućima u području humanitarnog rada utječu na život određenih osoba, skupina ili zajednice

– bave se prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći.

Članak 12.

Pozivom iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika Odbor može odrediti i posebne kriterije za svaku godinu u kojoj se Nagrada dodjeljuje.

Izgled povelje i iznos sredstava za dodjelu Nagrade u novcu

Članak 13.

(1) Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i u novcu.

(2) Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku povelje i u novcu, a Godišnja nagrada se dodjeljuje u obliku povelje.

Članak 14.

Povelja je obrubljena zlatnim pleterom i obavezno sadrži:

– Grb Republike Hrvatske i riječi »Republika Hrvatska«

– riječi »Nagrada za humanitarni rad« i u nastavku naziv kategorije »Nagrada za životno djelo« ili »Godišnja nagrada«

– osobno ime/naziv dobitnika Nagrade ispisano zlatnim tiskanim slovima

– mjesto i datum dodjele Nagrade

– osobno ime i potpis ministra

– pečat Ministarstva.

Članak 15.

(1) Sredstva za pripremu postupka i dodjelu Nagrade iz članka 13. ovoga Pravilnika osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske u okviru redovne djelatnosti Ministarstva.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se za Nagradu za životno djelo u iznosu od 1.500,00 €.

Sastav Odbora i kriteriji izbora članova Odbora

Članak 16.

(1) Odbor čini pet članova.

(2) Članove Odbora imenuje i razrješava ministar.

(3) Mandat članova Odbora traje četiri godine.

(4) Član Odbora može biti razriješen i prije isteka mandata.

(5) Odlukom o razrješenju člana Odbora imenuje se novi član kojemu mandat traje do isteka mandata razriješenog člana Odbora.

Članak 17.

Prijedlog za imenovanje člana Odbora iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, na zahtjev Ministarstva, daju:

– neprofitne pravne osobe koje se bave humanitarnim radom i kojima je rješenjem nadležnog upravnog tijela u županiji priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći Na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći

– pružatelji medijskih usluga radija i/ili televizije na nacionalnoj razini

– nadležna upravna tijela u županijama u čijem je djelokrugu obavljanje poslova vezanih uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Članak 18.

Predloženi kandidati za člana Odbora iz članka 17. ovoga Pravilnika moraju udovoljavati sljedećim kriterijima:

– stariji su od 18. godina života

– imaju prebivalište ili boravište na području Republike Hrvatske najmanje pet godina

– da se protiv njih ne vodi kazneni postupak

– humanitarnim radom se bave najmanje pet godina, u okviru profesionalne karijere ili neposrednog sudjelovanja u humanitarnim aktivnostima, odnosno obavljanja poslova vezanih uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

– svojim postignućima u području humanitarnog rada utječu na život određenih osoba, skupina ili zajednice.

Članak 19.

U Odbor iz članka 16. stavka 1. imenuje se:

– jedan predstavnik Ministarstva

– dva predstavnika neprofitnih pravnih osoba kojima je priznat status stalnog prikupljača humanitarne pomoći

– jedan predstavnik pružatelja medijske usluge radija i/ili televizije na nacionalnoj razini

i

– jedan predstavnik nadležnog upravnog tijela u županiji u čijem je djelokrugu obavljanje poslova vezanih uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Način rada Odbora

Članak 20.

(1) Odbor je u svom radu samostalan.

(2) Odbor radi i odlučuje na sjednicama.

(3) Sjednica Odbora saziva se pozivom u pisanom obliku.

(4) O radu sjednice Odbora vodi se zapisnik.

(5) Odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovine svih članova.

(6) Odbor donosi odluke, preporuke i zaključke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

(7) Odbor na svojoj prvoj sjednici donosi Poslovnik o radu.

Članak 21.

(1) Odbor na prvoj sjednici bira predsjednika.

(2) Predsjednik Odbora predstavlja Odbor, saziva i predsjedava sjednicom Odbora, potpisuje prijedloge, zaključke i odluke Odbora, te određuje zapisničara za svaku pojedinu sjednicu.

(3) U slučaju spriječenosti predsjednika Odbora, poslove iz stavka 2. ovoga članka obavlja član Odbora kojemu je većina prisutnih članova poklonila povjerenje.

Članak 22.

(1) Članovi Odbora su dužni na početku sjednice na kojoj se odlučuje o odabiru kandidata za dodjelu Nagrade prijavljenima na Poziv iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika upoznati predsjednika Odbora i ostale članove Odbora o mogućem sukobu interesa.

(2) Član Odbora dužan je izuzeti se od odlučivanja o kandidatu za dodjelu Nagrade ako je riječ o njegovom osobnom izboru ili izboru kandidata koji je njegov bračni ili izvanbračni drug, životni ili neformalni partner, srodnika u ravnoj lozi i srodnik u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja srodstva.

(3) Član Odbora koji je predstavnik podnositelja prijave iz članka 4. ovoga Pravilnika dužan je izuzeti se od odlučivanja o izboru kandidata kojeg je predložio.

(4) Svaki član Odbora ima obvezu na samom početku sjednice Odbora upoznati ostale članove o eventualnom sukobu interesa i suzdržati se od glasovanja i odlučivanja u tim slučajevima, što se unosi i zapisnik o radu sjednice Odbora.

Članak 23.

(1) Odabir kandidata za dodjelu Nagrade donosi Odbor nakon provedenog javnog glasovanja.

(2) Odbor zadržava pravo ne odabrati dobitnika Nagrade iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika ako utvrdi da kandidati ne ispunjavaju uvjete propisane u Pozivu iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i/ili ne udovoljavaju kriterijima iz članka 10. i članka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 24.

(1) Konačnu odluku o dodjeli Nagrade donosi ministar na prijedlog Odbora.

(2) Nagrada se dodjeljuje na svečanoj sjednici Odbora u tekućoj godini za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 25.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Odbora obavlja Ministarstvo.

Članak 26.

(1) Članovi Odbora nemaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednicama Odbora.

(2) Članovi Odbora koji žive izvan područja Grada Zagreba imaju pravo na naknadu troškova međugradskog prijevoza za sva putovanja u vezi rada Odbora, sukladno posebnim propisima.

Prijelazna i završna odredba

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad (»Narodne novine« br. 120/15).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/50 Urbroj: 524-08-02-02/2-24-12 Zagreb, 25. siječnja 2024.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić