Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 12/2024 (31.1.2024.), Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama

Ministarstvo financija

213

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, br. 40/16) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar financija, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O UPRAVLJANJU CARINSKIM KVOTAMA

DIO PRVI TEMELJNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju posebna pravila primjene sustava carinskih kvota kojima se upravlja prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na carinske kvote kojima se upravlja na temelju dozvola (tzv. licenčne kvote). Licenčne kvote prepoznatljive su po rednim brojevima 09.4000 do 09.4999 i njima upravlja agencija nadležna za plaćanja u poljoprivredi.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Usklađivanje propisa s pravnim poretkom Europske unije

Članak 2.

Ovim pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10. 10. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 952/2013).

Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj

Članak 3.

Za upravljanje zahtjevima za kvote u Republici Hrvatskoj, nadležan je Odjel za TARIC i kvote, kao organizacijska jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda (u daljnjem tekstu: Odjel za kvote).

DIO DRUGI REDOVNI POSTUPAK

Podnošenje zahtjeva

Članak 4.

(1) Zahtjev za kvotu podnosi se elektroničkim putem, carinskom deklaracijom za puštanje u slobodni promet, koja mora sadržavati:

1. šifru preferencijala koja označava primjenu kvote – počinje s »12«, »22«, »32« ili »42« (Podatkovni element (u daljnjem tekstu: PE) 14 11)

2. neto masu, ako je količina kvote određena u kilogramima neto (PE 18 01)

3. redni broj zahtijevane kvote (PE 99 01)

4. količinu u dopunskoj jedinici, ako je količina kvote određena u dopunskoj jedinici (PE 18 02)

5. carinsku vrijednost, ako je količina kvote određena kao vrijednost u eurima (PE 14 03 040)

6. oznake priloženih isprava koje predstavljaju uvjet za korištenje zahtijevane kvote (PE 12 03, 12 04, 12 05 i/ili 12 12)

(2) Zahtjev za kvotu smatra se podnesenim kada je prihvaćena carinska deklaracija za puštanje u slobodni promet, koja sadrži podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako carinska deklaracija nije popunjena sukladno stavku 1. ovoga članka, deklarant će biti obaviješten elektroničkim putem da je deklaracija neispravna i smatrat će se da zahtjev za kvotu nije podnesen.

Podnošenje isprava uz zahtjev

Članak 5.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za kvotu carinskom uredu podnosi se:

1. odgovarajući dokaz o podrijetlu ako se zahtjev odnosi na povlaštenu kvotu ili nepovlaštenu kvotu koja je primjenjiva samo za određenu zemlju podrijetla, i/ili

2. certifikat o izvornosti, V I 1 isprava ili V I 2 izvadak ili druga posebna isprava ako je korištenje kvote, u skladu s posebnim propisom Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), uvjetovano podnošenjem istih.

(2) Ako nisu podnesene isprave iz stavka 1. ovoga članka, deklaranta se obavještava da je njegov zahtjev za kvotu nepotpun i da se ne prihvaća.

Polaganje osiguranja

Članak 6.

(1) U skladu s člankom 195. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 i člankom 153. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., i svim njenim izmjenama i dopunama, deklarant mora položiti osiguranje ako je status zahtijevane kvote kritičan. Iznos ovoga osiguranja obračunava se prilikom prihvaćanja carinske deklaracije te se vrši rezervacija sredstava na osiguranju.

(2) Ako se posebnim propisom nalaže uzimanje dodatnog osiguranja, osim osiguranja navedenog u stavku 1. ovoga članka, ukupno položeno osiguranje mora biti dovoljno visoko kako bi pokrilo i taj dodatni iznos.

Valjanost zahtjeva

Članak 7.

(1) Zahtjev za kvotu može biti prihvaćen samo ako je valjan. Pod valjanim zahtjevom podrazumijeva se zahtjev koji ispunjava sve sljedeće uvjete:

1. kvota mora biti dostupna, odnosno ne smije biti iscrpljena (mora imati pozitivni saldo)

2. datum prihvaćanja carinske deklaracije mora biti unutar perioda važenja kvote

3. šifra robe mora odgovarati TARIC oznaci za koju je zahtijevana kvota primjenjiva (PE 18 09)

4. šifra zemlje podrijetla mora odgovarati zemlji nepovlaštenog ili povlaštenog podrijetla za koju je zahtijevana kvota primjenjiva (PE 16 08 ili PE 16 09)

5. šifra preferencijala mora odgovarati zahtijevanoj kvoti (PE 14 11)

6. redni broj kvote mora postojati i biti važeći (PE 99 01)

7. jedinica u kojoj je iskazana kvota mora postojati i biti važeća

8. isprave navedene u članku 5. ovoga Pravilnika moraju biti podnesene.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točaka 1. do 8. ovoga članka kontrolira se elektroničkim putem kroz sustav za obradu carinskih deklaracija.

Neprimjenjivost kvote

Članak 8.

(1) Ako je kvota iscrpljena i/ili je period važenja kvote istekao, kvota se ne može primijeniti.

(2) Deklaranta se obavještava o nemogućnosti korištenja zahtijevane kvote, slijedom čega je potrebno ispraviti carinsku deklaraciju koristeći neku od drugih primjenjivih mogućnosti.

Dostavljanje zahtjeva

Članak 9.

(1) Valjani zahtjev za kvotu koji se odnosi na prihvaćenu carinsku deklaraciju za puštanje u slobodni promet dostavlja se Odjelu za kvote putem sustava za obradu uvoznih carinskih deklaracija.

(2) U slučaju problema u radu sustava za obradu uvoznih carinskih deklaracija, valjani zahtjev dostavlja se Odjelu za kvote putem elektroničke pošte najkasnije do 11 sati prvog radnog dana nakon dana prihvaćanja zahtjeva, zajedno s drugim podnesenim ispravama.

Upravljanje zahtjevima

Članak 10.

(1) Odjel za kvote provjerava pristigle zahtjeve, pri čemu će:

1. izmijeniti redni broj kvote prije prosljeđivanja zahtjeva Europskoj komisiji, ako je zahtijevana kvota iscrpljena te ako za predmetnu robu postoji mogućnost korištenja druge kvote pod istim uvjetima

2. odbiti zahtjev koji ne ispunjava uvjete iz članka 7. ovoga Pravilnika, osobito ako je kvota iscrpljena nakon prihvaćanja carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet, a prije slanja zahtjeva Europskoj komisiji.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka u carinskoj deklaraciji će se izmijeniti:

1. podatak u PE 99 01, ako se izmijeni redni broj kvote prije prosljeđivanja zahtjeva Europskoj komisiji

2. obračun davanja prema najpovoljnijoj primjenjivoj stopi, ako je kvota u međuvremenu iscrpljena.

Dostavljanje zahtjeva Europskoj komisiji

Članak 11.

Valjani zahtjev za kvotu Odjel za kvote dostavlja Europskoj komisiji najkasnije do 14 sati onog dana kada predmetni zahtjev najranije dospijeva za raspodjelu.

Postupak raspodjele kvota

Članak 12.

Raspodjelu kvota vrši Europska komisija svaki radni dan po »bruxelleskom« kalendaru, s početkom u 14 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Obavješćivanje o rezultatima raspodjele

Članak 13.

Porukom iz sustava za obradu carinskih deklaracija deklaranta se obavještava o rezultatu raspodjele.

Završavanje postupka

Članak 14.

(1) Ako je zahtjev za kvotu odobren u potpunosti carinska deklaracija završava se bez izmjena, a iznos osiguranja koji je obračunat u slučaju kritičnog statusa kvote otpušta se.

(2) Ako je zahtjev za kvotu djelomično odobren (pro-rata), carinska deklaracija izmjenjuje se na način da se umanji količina i vrijednost predmetne stavke u skladu s odobrenom kvotom, a za neodobrenu količinu i vrijednost dodaje se nova stavka carinske deklaracije.

(3) Ako je zahtjev za kvotu u potpunosti odbijen, carinska deklaracija izmjenjuje se na način da se briše kvota i na odgovarajući način izmijeni šifra preferencijala.

(4) U slučajevima navedenima u stavcima 2. i 3. ovoga članka, uvozna davanja za neodobrenu količinu obračunat će se prema najpovoljnijoj primjenjivoj stopi carine izvan kvote, ovisno o tome koji su uvjeti ispunjeni, ali ne u okviru druge kvote.

DIO TREĆI POSEBNE ODREDBE

Ponovno i retroaktivno otvaranje kvota

Članak 15.

(1) Iscrpljena kvota ponovno se otvara:

1. ako Europska komisija naknadno poveća početnu količinu ili

2. u slučaju povrata koje izvrše države članice.

(2) U skladu s važećim propisima, kvota može biti otvorena i retroaktivno, s datumom početka perioda važenja koji je u prošlosti u odnosu na datum objave predmetne uredbe.

Blokiranje kvota

Članak 16.

U slučaju blokade raspodjele kvote od strane Europske komisije zahtjev se može i dalje podnijeti, a raspodjela će početi nakon isteka perioda blokade.

Naknadno zahtijevanje kvote

Članak 17.

(1) U skladu s člankom 56. stavkom 3. Uredba (EU) br. 952/2013, deklarant ima pravo naknadno podnijeti zahtjev za dodjelu kvote, ako:

1. je kvota dostupna u trenutku podnošenja zahtjeva

2. je datum prihvaćanja carinske deklaracije unutar perioda važenja kvote

3. šifra robe odgovara TARIC oznaci za koju je zahtijevana kvota primjenjiva (PE 18 09)

4. šifra zemlje podrijetla odgovara zemlji nepovlaštenog ili povlaštenog podrijetla za koju je zahtijevana kvota primjenjiva (PE 16 08 ili 16 09)

5. raspolaže ispravama navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika.

(2) Naknadni zahtjev za kvotu će se odbiti ako se odnosi na kvotu za koju postoji obveza uzimanja uzoraka u trenutku puštanja u slobodni promet radi provjere vrste i obilježja robe ili na kvotu za koju postoje drugi uvjeti, ako te uvjete nije moguće provjeriti naknadno.

(3) Zahtjev se podnosi Odjelu za kvote u pisanom ili elektroničkom obliku na obrascu iz Priloga 1 ovoga Pravilnika koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i mora sadržavati:

1. MRN broj, broj pošiljke, broj stavke i datum prihvaćanja carinske deklaracije

2. deseteroznamenkastu TARIC oznaku i pripadajući opis robe

3. zemlju povlaštenog ili nepovlaštenog podrijetla

4. redni broj kvote koja se zahtijeva

5. zahtijevanu količinu u pripadajućoj jedinici mjere

6. isprave koje predstavljaju uvjet za dodjelu kvote

Dostavljanje naknadnog zahtjeva Europskoj komisiji

Članak 18.

Valjani zahtjev za naknadnu dodjelu kvote, koji je podnesen u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika, Odjel za kvote bez odlaganja dostavlja Europskoj komisiji.

Obavještavanje o rezultatima raspodjele

Članak 19.

(1) Odjel za kvote o rezultatima raspodjele pisanim putem obavještava deklaranta najkasnije u roku od tri dana od dana zaprimanja rezultata raspodjele.

(2) Za potrebe završavanja postupka po rezultatu raspodjele u slučaju naknadnog zahtjeva, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 14. ovoga Pravilnika.

Informacije o kvotama

Članak 20.

(1) U skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 informacije o kvotama, njihovom statusu, dinamici korištenja i preostalom saldu dostupne su putem TARIC-a na web-stranici Carinske uprave, na adresi https://taric.carina.hr/index.do.

(2) Na adresi iz stavka 1. deklarant može provjeriti i status svojih zahtjeva za kvotama.

DIO ČETVRTI ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama (»Narodne novine«, broj 34/18).

Stupanje na snagu

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/48

Urbroj: 513-02-1210/1-23-1

Zagreb, 12. siječnja 2024.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1

ZAHTJEV ZA NAKNADNU DODJELU KVOTE

 

Vrsta zahtjeva1:

 

Prvi zahtjev.........☐

Ponovni zahtjev......... ☐

 

 

I. PODACI IZ DEKLARACIJE

Podaci iz glave deklaracije

 

MRN

 

Datum prihvaćanja deklaracije

 

Naziv primatelja

 

EORI broj primatelja

 

 

 

Podaci iz pošiljke i stavke deklaracije2:

 

Pošiljka

 

Stavka

 

Opis robe

 

TARIC oznaka

 

Zemlja nepovlaštenog podrijetla

 

Zemlja povlaštenog podrijetla

 

Preferencijal

 

Postupak

 

Količina

Neto masa

 

Dopunska jedinica

 

Carinska vrijednost

 

Isprave

 

 

 

 

 

I. PODACI O ZAHTJEVU

 

Redni broj zahtijevane kvote3

 

Zahtijevana količina4

 

Priložene isprave5

 

 

Napomena

Podnositelj zahtjeva6

 

Mjesto i datum

 

 

 

1 Ako po navedenoj deklaraciji kvota nije uopće bila zahtijevana, označiti da se radi o prvom zahtjevu. Ako je bila zahtijevana, ali je djelomično ili potpuno odbijena, označiti da se radi o ponovnom zahtjevu.

2 Unijeti podatke iz deklaracije za onu pošiljku i stavku deklaracije na koju se odnosi na zahtjev za naknadnu dodjelu kvote

3 Unijeti redni broj kvote za koju se zahtijeva naknadna dodjela

4 Unijeti zahtijevanu količinu i pripadajuću jedinicu u kojoj je kvota izražena (npr. 1.500 kg, 12.000,00 EUR)

5 Unijeti šifre isprava koje se prilažu i koje predstavljaju uvjet za dodjelu kvote

6 Unijeti puno ime i prezime te potpis podnositelja zahtjeva. Ako zahtjev ne podnosi primatelj robe, dodatno upisati i puni naziv, EORI broj te adresu podnositelja zahtjeva

 

 

 

Copyright © Ante Borić