Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 120/2023 (18.10.2023.), Pravilnik o postupku i mjerilima za izradu projekta komasacije, procjeni te mjerilima i postupcima utvrđivanja vrijednosti zemljišta za komasaciju

Ministarstvo poljoprivrede

1670

Na temelju članka 28. stavka 5. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 46/2022), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I MJERILIMA ZA IZRADU PROJEKTA KOMASACIJE, PROCJENI TE MJERILIMA I POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA ZA KOMASACIJU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje postupak i mjerila za izradu projekta komasacije te jedinica za procjenu, razred za procjenu, vrijednost za procjenu površine i vrijednosti za procjenu dijelova katastarskih čestica u pojedinim razredima, kao i druga mjerila i postupci iz područja utvrđivanja tržišne vrijednosti zemljišta za komasaciju, postupak i mjerila iz područja utvrđivanja tržišne vrijednosti građevina, opreme i uređaja na zemljištu za komasaciju, ako nisu uređeni posebnim propisima kojima je uređeno područje procjene vrijednosti nekretnina.

(2) Postupci i mjerila utvrđena ovim Pravilnikom primjenjuju se za pokretanje odnosno provođenje komasacije na odabranom području za komasaciju uz raspolaganje financijskim sredstvima u skladu s važećim Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: Program).

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi propisani člankom 6. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 46/2022 – u daljnjem tekstu: Zakon) imaju jednako značenje u ovom Pravilniku te aktima koji se donose na temelju njega.

(2) Pojmovi utvrđeni posebnim propisom o procjeni vrijednosti nekretnina imaju jednako značenje u ovom Pravilniku te aktima koji se donose na temelju njega, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i akata koji se donose na temelju njega imaju sljedeće značenje:

1. jedinica za procjenu je relativan odnos između uzor-čestice i katastarske čestice koja se procjenjuje uzimajući u obzir plodnost, položaj zemljišta, njegovu udaljenost od gospodarskoga dvorišta, mikrodepresiju, izloženost suncu, izgrađeni put i druge okolnosti koje utječu na vrijednost poljoprivrednog zemljišta

2. iskaz zemljišta o stanju prije komasacije iz članka 37. stavka 2. točke 14. Zakona je utvrđeno činjenično stanje ukupnog zemljišta komasacijskog područja i poljoprivrednog zemljišta koje se unosi u komasacijsku gromadu te je sastavni dio projekta komasacije

3. Izvođač geodetskih poslova je osoba koja obavlja stručne geodetske poslove iz članka 37. Zakona s kojom je sklopljen ugovor o izvođenju stručnih geodetskih poslova iz članka 36. Zakona

4. Povjerenstvo je kolektivno tijelo koje imenuje Nositelj komasacije za izradu nacrta akata i obavljanje drugih radnji radi provođenja komasacije u dijelu propisanom Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju njega

5. Procjenitelj zemljišta je stalni sudski vještak za procjenu nekretnina imenovan u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju uvjeti, postupak imenovanja, prava i dužnosti stalnih sudskih vještaka, te stalni sudski procjenitelj imenovan u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju uvjeti, postupak imenovanja, prava i dužnosti stalnih sudskih procjenitelja, koji su imenovani za podgranu djelatnosti: poljoprivreda i procjena poljoprivrednog zemljišta i/ili procjena poljoprivrednog zemljišta, te su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke

6. razred za procjenu je kategorija poljoprivrednog zemljišta u naravi koju je u postupku komasacije Procjenitelj zemljišta utvrdio na dan očevida

7. relativna vrijednost poljoprivrednog zemljišta u komasacijskoj gromadi je odnos promatrane poljoprivredne čestice i uzor-čestice u postupku komasacije, izražen u postotku utvrđenom koeficijentima interkvalitativnog izjednačavanja, te bez međuvremenskog izjednačavanja jer je ista vremenska projekcija

8. uzor-čestica je čestica zemljine površine pretežitog načina uporabe, korištenja i površine izražene u jedinici mjere.

(4) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. PROJEKT KOMASACIJE

A. POSTUPAK I MJERILA ZA IZRADU PROJEKTA KOMASACIJE

Nabava usluge izrade prijedloga projekta komasacije

Članak 3.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredno zemljište (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju odluke iz članka 21. stavka 1. Zakona nabavlja uslugu izrade prijedloga projekta komasacije.

(2) Izvođač geodetskih poslova izrađeni prijedlog projekta komasacije dostavlja Ministarstvu koje ga najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prosljeđuje Nositelju komasacije.

(3) Iznimno od odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka, Nositelj komasacije može prije postupka nabave iz stavka 1. ovoga članka, samostalno ili angažiranjem vanjskih izvođača kroz postupak javne nabave, izraditi nacrt prijedloga projekta komasacije i dostaviti ga Ministarstvu u svrhu efikasnije nabave usluge izrade prijedloga projekta komasacije.

Sadržaj prijedloga projekta komasacije

Članak 4.

(1) Prijedlog projekta komasacije sadržava podatke o zemljištu na kojem će se provoditi komasacija, izvorima financiranja, okvirno o roku za provedbu pojedine radnje te roku postupka komasacije, popis zemljišta sudionika komasacije s podacima o sporovima i postupcima iz članka 26. stavka 1. Zakona te iskaz zemljišta o stanju prije komasacije.

(2) Popis zemljišta iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se za svakog sudionika komasacije te sadržava podatke u skladu s člankom 28. stavcima 3. i 4. Zakona.

(3) Nositelj komasacije dužan je u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti odluke o odabiru izvođača usluge izrade prijedloga projekta komasacije iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, dostaviti odabranom izvođaču geodetskih poslova podatke o sporovima i postupcima iz članka 26. stavka 1. Zakona.

Prihvaćanje prijedloga projekta komasacije

Članak 5.

(1) Nositelj komasacije u skladu s člankom 30. i 31. Zakona, a radi prihvaćanja prijedloga projekta komasacije, saziva skup sudionika komasacije kojima predstavlja prijedlog projekta komasacije i na koji mogu podnijeti pisane prijedloge i primjedbe.

(2) Zaprimljene primjedbe i prijedloge iz stavka 1. ovoga članka Nositelj komasacije u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje iz članka 30. stavka 1. Zakona uputit će Izvođaču geodetskih poslova na očitovanje.

(3) Izvođač geodetskih poslova se mora očitovati Nositelju komasacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja primjedbi i prijedloga upućenih u skladu sa stavkom 2. ovoga članka tako da se izjasni o njihovu prihvaćanju ili neprihvaćanju, te prema prihvaćenim primjedbama i prijedlozima izmijeniti i/ili dopuniti prijedlog projekta komasacije a neprihvaćene posebno obrazložiti.

(4) Ako Nositelj komasacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja očitovanja Izvođača geodetskih poslova iz stavka 3. ovoga članka nije prijedlog projekta komasacije odbio s obrazloženjem, smatra se da je prijedlog projekta komasacije prihvatio kao projekt komasacije.

(5) Iznimno od odredbi stavaka 2. do 4. ovoga članka, ako nema podnesenih primjedbi i prijedloga iz stavka 2. ovoga članka koji su osnova za očitovanje iz stavka 3. ovoga članka, Nositelj komasacije u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje uputiti će obavijest Izvođaču geodetskih poslova da je prijedlog projekta komasacije prihvatio kao projekt komasacije.

B. IZRADA SADRŽAJA PROJEKTA KOMASACIJE

Mreža poljoprivrednih putova

Članak 6.

(1) Projekt mreže poljoprivrednih putova (u daljnjem tekstu: Mreža putova) izrađuje Izvođač geodetskih poslova uzimajući u obzir očuvanje obilježja krajobraza na komasacijskom području, plodnost i položaj zemljišta, njegovu udaljenost od gospodarskog dvorišta, mikrodepresiju, izloženost suncu, izgrađeni put i druge okolnosti koje utječu na vrijednost poljoprivrednog zemljišta, radi stvaranja pravilnijih katastarskih čestica uz zaštitu kakvoće zemljišta.

(2) Mreža putova se prikazuje na odgovarajućoj podlozi za projektiranje na kojoj su prikazane postojeće katastarske čestice, visinski prikaz terena te zemljišta u komasacijskom području koja su zbog svoje namjene i načina korištenja vezana za postojeći položaj (prometnice, željezničke pruge, kanali, zemljišta pod stalnim nasadima i slično).

(3) Izvođač geodetskih poslova sudjeluje u izlaganju Mreže putova i u rješavanju prigovora na Mrežu putova.

Putna i kanalska mreža

Članak 7.

(1) Pregledni plan položaja putne i kanalske mreže izrađuje Izvođač geodetskih poslova te obilježava na terenu projektiranu putnu i kanalsku mrežu.

(2) Izvođač geodetskih poslova sudjeluje u postupku prihvaćanja putne i kanalske mreže iz članka 39. Zakona i rješavanju prigovora.

(3) Prihvaćeni pregledni plan položaja putne i kanalske mreže Izvođač geodetskih poslova prenosi na digitalni katastarski plan na kojem obilježava i katastarske čestice putne i kanalske mreže.

(4) Obilježavanje na terenu iz stavka 1. ovoga članka Izvođač geodetskih poslova obavlja u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina prema prostornim planovima, i to:

– iskolčenjem granica putne i kanalske mreže na način da se lomne točke projektiranih putova i kanala prenose na teren geodetskim metodama i

– obilježavanjem katastarskih čestica putne i kanalske mreže nakon diobe komasacijske gromade.

Iskaz zemljišta o stanju prije komasacije

Članak 8.

(1) Iskaz zemljišta o stanju prije komasacije izrađuje se na osnovu popisa zemljišta iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Izvođač geodetskih poslova za izradu prijedloga projekta komasacije sastavlja iskaz zemljišta o stanju prije komasacije na temelju utvrđenog činjeničnog stanja u skladu s:

– dokumentacijom koja je sastavljena tijekom utvrđivanja vlasništva i stvarnog stanja na zemljištu za komasaciju te

– popisom zemljišta iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika koji sadržava podatke u skladu s člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(3) Za utvrđivanje činjeničnog stanja za sastavljanje iskaza zemljišta o stanju prije komasacije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, osim dokumentacije i popisa zemljišta iz stavka 2. ovoga članka, mogu se koristiti podaci koje su dostavili sudionici komasacije u postupku javnog poziva za provedbu komasacije.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, za utvrđivanje činjeničnog stanja radi sastavljanja iskaza zemljišta o stanju prije komasacije mogu se koristiti podaci o nastalim promjenama tijekom postupka komasacije, ali koji su dostavljeni do trenutka prihvaćanja prijedloga projekta komasacije.

(5) Iskaz zemljišta o stanju prije komasacije sastavlja se za svakog sudionika, s brojčanom oznakom a sadrži:

a) podatke o sudioniku komasacije:

– ime i prezime, prebivalište te osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB)

– naziv, sjedište i OIB pravne osobe

– udjel vlasništva

b) podatke o zemljištu u komasacijskoj gromadi:

– ime i matični broj katastarske općine

– broj katastarske čestice

– površina katastarske čestice iskazana u m²

– način uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova prema službenim evidencijama

– način uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova u naravi

– površina dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različit način

– obilježja krajobraza na katastarskoj čestici

– adresa katastarske čestice

– broj zemljišnoknjižnog uloška

– jedinica, razred i vrijednost za procjenu

– površine i vrijednosti za procjenu dijelova katastarskih čestica u pojedinim razredima

– razred za procjenu dijelova katastarskih čestica koji se upotrebljavaju na različit način

– podaci o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima

c) podatke o ukupnoj površini i vrijednosti za procjenu svih katastarskih čestica

d) podatke o ukupnoj površini i vrijednosti za procjenu svih katastarskih čestica u razredima za procjenu

e) procjenu tržišne vrijednosti zemljišta koje je sudionik komasacije unio u komasacijsku gromadu koju je proveo Procjenitelj zemljišta

f) podatke o služnostima, teretima i ograničenjima raspolaganja prava vlasništva i

g) podatke o površini katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta koje je u naravi vinograd, voćnjak, maslinik i/ili ribnjak odnosno na kojem postoji jednostavna i druga građevina i na kojem su radovi izvedeni u svrhu poljoprivredne djelatnosti u skladu s pravilnikom kojim se uređuje određivanje jednostavnih i drugih građevina i radova za koju se komasacija može provoditi bez suglasnosti.

(6) Iskaz zemljišta o stanju prije komasacije, uz brojčane oznake pojedinačno za svakog sudionika u svakoj katastarskoj općini, sastavlja se tako da se na temelju zbroja površine zemljišta i zbroja vrijednosti zemljišta utvrđenih razreda za procjenu, utvrđuje ukupnu vrijednost koju je sudionik komasacije unio u komasacijsku gromadu.

(7) Prema Iskazima zemljišta o stanju prije komasacije sastavljenim u skladu sa stavkom 5. i 6. ovoga članka, izrađuje se zbirna evidencija za svaku katastarsku općinu odnosno komasacijsku gromadu radi kontrole podataka o utvrđenoj vrijednosti koju je sudionik komasacije unio u komasacijsku gromadu.

(8) Ako se tijekom postupka komasacije promijene podaci koji su u skladu sa stavcima 1. do 6. ovoga članka prethodno upisani u Iskazu zemljišta o stanju prije komasacije, sudionici komasacije i javnopravna tijela nadležna za evidenciju promijenjenih podataka obavijestiti će Nositelja komasacije o promjenama i novim podacima koji su nastali najkasnije do isteka roka za izradu i dostavu prijedloga projekta komasacije iz članka 29. stavka 2. Zakona, te evidenciji popisa svih promijenjenih iskaza zemljišta o stanju prije komasacije u kojima je provedena promjena površine zemljišta i vrijednosti zemljišta.

(9) Nositelj komasacije će obavijest o promjeni i nove podatke zajedno s primjedbama i prijedlozima iz članka 30. stavka 1. Zakona dostaviti Izvođaču geodetskih poslova koji je obvezan izvršiti promjene podataka u Iskazu zemljišta o stanju prije komasacije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Tehnički elaborat o komasaciji

Članak 9.

(1) Izvođač geodetskih poslova, nakon završetka javnog uvida i postupka rješavanja prigovora na iskaz zemljišta o stanju nakon diobe komasacijske gromade iz članka 42. Zakona, sastavlja tehnički elaborat o komasaciji.

(2) Tehnički elaborat o komasaciji iz stavka 1. ovoga članka sadrži.

a) abecedni popis sudionika komasacije s brojčanom oznakom iskaza zemljišta prije komasacije i podacima:

– ime i prezime te prebivalište

– OIB i udio vlasnika

– naziv, sjedište i OIB pravne osobe

b) popis katastarskih čestica obuhvaćenih komasacijskim područjem s podacima:

– broj katastarske čestice

– adresa katastarske čestice

– ukupna površina katastarskih čestica u komasacijskom području

– način uporabe katastarske čestice

– ukupna površina katastarskih čestica koje se upotrebljavaju na različit način

– površina dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različit način

c) popis komasiranih katastarskih čestica s podacima:

– broj/oznaka iskaza zemljišta o stanju nakon diobe komasacijske gromade

– broj komasirane katastarske čestice

– adresa katastarske čestice

– ukupna površina komasiranih katastarskih čestica

– način uporabe katastarske čestice

– ukupna površina i površina dijelova različitih načina uporabe

d) digitalni katastarski plan

e) nacrt izreke rješenja o komasaciji

f) planove za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta i rezultate procjene

g) tehnički izvještaj, koji sadrži:

– opis svih stručnih geodetskih poslova koji su dio tehničkog elaboratu o komasaciji

– osnovne podatke o komasacijskom području, izvoditeljima radova i geodetskoj osnovi

– statističke podatke vezane za provedbu komasacije i

– pregledne karte o stanju prije i poslije diobe komasacijske gromade, izrađene u analognom i digitalnom obliku u prikladnom mjerilu sa sadržajem digitalnog katastarskog plana prije odnosno nakon komasacije, s tim da pregledna karta poslije komasacije sadrži i prikaz podjele na detaljne listove katastarskog plana, podjelu na skice izmjere komasacijskog područja, granice i brojeve komasacijskih tabli.

(3) Tehničkom elaboratu o komasaciji iz stavka 1. ovoga članka, kada je potrebno, prilaže se:

– geodetski elaborat (rubna parcelacija) u slučaju kada se granice komasacijskoga područja ne podudaraju s granicama katastarskih čestica

− geodetski elaborat za promjenu područja i granica katastarskih općina.

(4) Iznimno od odredbi stavka 2. i 3. ovoga članka, tehničkom elaboratu o komasaciji iz stavka 1. ovoga članka može se priložiti i dodatna dokumentacija potrebna za donošenje rješenja o komasaciji u skladu s člankom 55. stavkom 1. Zakona.

(5) Tehnički elaborat o komasaciji iz ovoga članka izrađuje se u analognom i u digitalnom obliku u odgovarajućem razmjenskom formatu.

Potvrda tehničkog elaborata o komasaciji

Članak 10.

(1) Izvođač geodetskih poslova dostavlja Nositelju komasacije na potvrdu (ovjeru) tehnički elaborat o komasaciji izrađen u skladu s odredbama članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Povjerenstvo pregledom tehničkog elaborata o komasaciji iz stavka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje je li u skladu s odredbama članka 9. ovoga Pravilnika, te najkasnije u roku od 15 dana od zaprimanja na pregled, ako nema primjedbi, predlaže Nositelju komasacije da ga potvrdi (ovjeri), a ako utvrdi da tehnički elaborat o komasaciji iz stavka 1. ovoga Pravilnika nije u skladu s odredbama članka 9. ovoga Pravilnika Povjerenstvo će svoje primjedbe predati Nositelju komasacije.

(3) Nositelj komasacije je dužan u roku od 30 dana tehnički elaborat o komasaciji iz stavka 1. ovoga Pravilnika potvrditi (ovjeriti) te o potvrdi (ovjeri) obavijestiti Izvođača geodetskih poslova, odnosno vratiti Izvođaču geodetskih poslova na ispravak u skladu s primjedbama Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka.

Nacrt izreke rješenja o komasaciji

Članak 11.

(1) Nacrt rješenja o komasaciji izrađuje se na temelju iskaza zemljišta o stanju nakon diobe komasacijske gromade iz članka 40. stavka 1. Zakona s preglednim planom dodijeljenih katastarskih čestica te potvrđenog tehničkog elaborata o komasaciji u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.

(2) Nacrt izreke rješenja o komasaciji, sastavljen kao javna isprava sa sadržajem i u propisanom obliku podobnom za dopuštenje upisa u zemljišne knjige, u skladu s propisima kojima se uređuju zemljišne knjige te posebnim propisom kojim se uređuje područje općeg upravnog postupka, sadrži:

– nalog za upis

– nalog za brisanje upisa koji prestaju provedbom pravomoćnog rješenja o komasaciji

– nalog za upis prava vlasništva kao i prava nositelja drugih stvarnih i obveznih prava

– nalog za prijenos stvarnih i drugih tereta

– nalog za prijenos ostalih pravnih činjenica odlučnih za pravni promet nekretnina i

– nalog za upis zabilježbe zabrane provođenja geometrijske diobe na komasiranom zemljištu u roku od 99 godina od dana pravomoćnosti rješenja o komasaciji.

(3) Nacrt izreke rješenja o komasaciji sastavlja se kao javna isprava sa sadržajem i u propisanom obliku podobnom za dopuštenje upisa u zemljišne knjige, u skladu s propisima kojima se uređuju zemljišne knjige.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, nacrt izreke rješenja o komasaciji može sadržavati i drugi potreban sadržaj, u skladu s propisima kojima se uređuju zemljišne knjige i posebnim propisom kojim se uređuje područje općeg upravnog postupka, u svrhu donošenje rješenja o komasaciji u skladu s člankom 55. stavkom 1. Zakona i provedbe postupka komasacije.

Primjena propisa o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Članak 12.

Na izradu i sadržaj digitalnog katastarskog plana, karte, pregledne karte, skice izmjere i drugih sličnih akata, uz njihovo izdavanje u analognom i/ili digitalnom obliku koji se smiju upotrijebiti samo u svrhu za koju su izdani, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe posebnog propisa o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

III. PROCJENA VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA

Mjerila za procjenu vrijednosti poljoprivrednog zemljišta

Članak 13.

(1) Uzor-čestica, jedinica za procjenu i razred za procjenu su mjerila za procjenu vrijednosti poljoprivrednog zemljišta iz komasacijske gromadu odabranog komasacijskog područja.

(2) Mjerila iz stavka 1. ovoga članka su osnova diobe komasacijske gromade i dodjele zemljišta sudioniku komasacije u skladu s načelom jednake vrijednosti i načelom oblika, uporabe i položaja zemljišta.

(3) Procjenitelj zemljišta utvrđuje mjerila iz stavka 1. ovoga članka posebno za svaku komasacijsku gromadu odnosno komasacijsko područje na kojem se provodi postupak komasacije u skladu s Programom.

(4) Vrijednost poljoprivrednog zemljišta iz komasacijske gromade koja se utvrđuje prema mjerilima iz stavka 1. ovoga članka, obzirom na parametre na temelju kojih se utvrđuje, ne može se ni na koji način usporediti s tržišnom vrijednosti zemljišta iz komasacijske gromade kod čijeg se utvrđivanja, u skladu s posebnim propisom o procjeni vrijednosti nekretnina, dobiva procijenjeni iznos razmjenom nekretnina između kupca i prodavatelja u transakciji po tržišnim uvjetima.

Uzor-čestica

Članak 14.

(1) Uzor-čestica se izražava kroz jedinicu mjere na temelju svih katastarskih čestica i dijelova katastarskih čestica uključenih u određenu komasacijsku gromadu, a kao čestica zemljine površine utvrđuje se kroz pretežiti način uporabe, korištenja i površine koji je pretežit na području komasacijske gromade, i to:

a. pretežiti način uporabe od ukupne površine unutar komasacijske gromade

b. pretežiti način korištenja od ukupne površine unutar komasacijske gromade i

c. pretežitu površinu katastarskih čestica odnosno dijelova katastarskih čestica u komasacijskoj gromadi koja može biti izražena samo u jednoj od sljedećih površina, i to:

– do 500 m²

– 501 m² do 1500 m²

– 1501 m² do 5000 m²

– 5001 m² do 10000 m²

– 10001 m² do 15000 m²

– 15001 m² do 25000 m²

– 25001 m² i više.

(2) Procjenitelj zemljišta u skladu sa stavkom 1. ovoga članka utvrđuje uzor-česticu za komasacijsku gromadu, a ako u komasacijskom području ima više komasacijskih gromada, Procjenitelj zemljišta mora posebno za svaku komasacijsku gromadu utvrditi uzor-česticu.

(3) Utvrđena uzor-čestice u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka je jedinica mjere na temelju koje se utvrđuje jedinica za procjenu.

(4) Procjenitelj zemljišta može pri utvrđivanju uzor-čestice tražiti stručnu pomoć izvoditelja geodetskih radova.

Jedinica za procjenu poljoprivrednog zemljišta

Članak 15.

(1) Jedinica za procjenu se utvrđuje tako da se uzor-čestica izražena kao jedinica mjere u skladu s člankom 14. ovoga Pravilnika, stavlja u odnos prema katastarskoj čestici ili dijelu katastarske čestice koji se procjenjuje.

(2) Katastarska čestica ili dio katastarske čestice koji se stavlja u odnos u skladu sa stavkom 1. ovoga članka procjenjuje se uzimajući u obzir:

– plodnost, položaj zemljišta, njegovu udaljenost od gospodarskoga dvorišta, mikrodepresiju, izloženost suncu, izgrađeni put i druge okolnosti koje utječu na vrijednost poljoprivrednog zemljišta

– bonitet zemljišta za komasaciju i oblik katastarske čestice u komasacijskoj gromadu prema propisu kojim su utvrđena mjerila i osnove za vrednovanje (bonitiranje) poljoprivrednih zemljišta u kategoriji osobito vrijednih obradivih (P1) zemljišta i vrijednih obradivih (P2) zemljišta, uz uvjet da su evidencije i očevidnici podataka te karte iz tog propisa izrađeni, dostupni i u odgovarajućem obliku za cijelu komasacijsku gromadu na kojoj se nalazi katastarska čestica ili dio katastarske čestice koja se procjenjuje, i

– druge dostupne podatke za područje komasacije u svrhu izvršenja procjene.

Razred za procjenu poljoprivrednog zemljišta

Članak 16.

(1) Razrede za procjenu poljoprivrednog zemljišta iz komasacijske gromade Procjenitelj zemljišta utvrđuje u postupku procjene na temelju kakvoće zemljišta i različitih obilježja zemljišta koja utječu na vrijednost zemljišta te i drugih dostupnih podataka o zemljištu, uz odgovarajuću primjenu posebnog propisa o procjeni vrijednosti nekretnina.

(2) Zemljište iz komasacijske gromade razvrstava se u jedan od utvrđenih razreda za procjenu za odabrano komasacijsko područje u svrhu izrade procjembenog elaborata te prijedloga diobe komasacijske gromade i prijedloga dodjele zemljišta.

(3) Procjenitelj zemljišta utvrđuje broj razreda za procjenu iz stavka 1. i 2. ovoga članka, u skladu s obilježjima zemljišta komasacijske gromade.

(4) Zemljište iz odabranog komasacijskog područja koje nije uključeno u komasacijsku gromadu ne razvrstava se u utvrđene razrede za procjenu za odabrano komasacijsko područje.

Vrijednost za procjenu površine zemljišta u pojedinim razredima ili dijelova katastarskih čestica u pojedinim razredima

Članak 17.

(1) Vrijednost za procjenu površine zemljišta u pojedinim razredima utvrđuje se u postupku procjene, posebno za svako komasacijsku gromadu na kojoj se provodi komasacija, u skladu s člancima 13. do 16. ovoga Pravilnika i odgovarajuću primjenu posebnog propisa o procjeni vrijednosti nekretnina.

(2) Vrijednost za procjenu dijelova katastarskih čestica u pojedinim razredima utvrđuju se u postupku procjene, posebno za svaku komasacijsku gromadu na kojoj se provodi komasacije, u skladu s člancima 13. do 16. ovoga Pravilnika i odgovarajuću primjenu posebnog propisa o procjeni vrijednosti nekretnina.

Utvrđivanja vrijednosti zemljišta za komasaciju

Članak 18.

(1) Procjenitelj zemljišta provodi procjenu vrijednosti zemljišta koje je sudionik komasacije unio u komasacijsku gromadu, radi utvrđivanja vrijednosti zemljišta iz komasacijske gromade, u skladu s člancima 13. do 16. ovoga Pravilnika i odgovarajuću primjenu posebnog propisa o procjeni vrijednosti nekretnina.

(2) Izvođač geodetskih poslova sudjeluje u postupku procjene vrijednosti zemljišta u mjeri i na način određen sklopljenim ugovorom o izvođenju stručnih geodetskih poslova iz članka 36. Zakona.

(3) Rezultate procjene vrijednosti zemljišta iz stavka 1. ovoga članka Izvođač geodetskih poslova unosi u tehnički elaborat o komasaciji iz članka 9. ovoga Pravilnika, odnosno procjembeni elaborat te u Iskaz zemljišta o stanju prije komasacije.

Procjembeni elaborat te nalaz i mišljenje za utvrđivanje visine naknade

Članak 19.

(1) Procjembeni elaborat iz članka 18. stavka 3. ovoga Pravilnika je dokument kojim se procjena vrijednosti zemljišta prezentira u pisanom obliku, a obuhvaća nalaz i mišljenje Procjenitelja zemljišta i druge podatke potrebne za utvrđivanje vrijednosti zemljišta iz komasacijske gromade, u skladu s člancima 13. do 18. ovoga Pravilnika i odgovarajuću primjenu posebnog propisa o procjeni vrijednosti nekretnina.

(2) Procjembeni elaborat iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Izvođač geodetskih poslova u skladu s člancima 13. do 18. ovoga Pravilnika i odgovarajuću primjenu posebnog propisa o procjeni vrijednosti nekretnina.

(3) Visina naknade za izdvojeno zemljište u skladu s člankom 33. Zakona utvrđuje se na temelju nalaza i mišljenja Procjenitelja zemljišta koji se izrađuje za sve nekretnine jednog komasacijskog područja izdvojene u skladu s člankom 33. Zakona, u skladu s posebnim propisom kojim je uređeno područje procjene vrijednosti nekretnina.

(4) Nalaz i mišljenje za utvrđivanje visine naknade iz stavka 3. ovoga članka izrađuje Procjenitelj zemljišta koji izrađuje nalaz i mišljenje za utvrđivanje vrijednosti zemljišta iz komasacijske gromade.

(5) Za izradu nalaza i mišljenja u postupku utvrđivanja naknade i u sporazumnom rješavanju imovinskopravnih odnosa na zemljištu s komasacijskog područja u postupcima izdvajanja za opće potrebe u skladu s člankom 33. Zakona primjenjuju se pravila iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(6) Odabir parametara korištenih u procjeni vrijednosti iz ovoga članka obvezno se obrazlaže u procjembenom elaboratu iz stavka 1. ovoga članka te u nalazu i mišljenju iz stavka 3. ovoga članka.

Utvrđivanja tržišne vrijednosti građevina, opreme i uređaja na zemljištu za komasaciju

Članak 20.

(1) Procjenu tržišne vrijednosti građevina, opreme i uređaja na zemljištu za komasaciju iz komasacijske gromade radi utvrđivanje tržišne vrijednosti građevina, opreme i uređaja na zemljištu iz komasacijske gromade provodi stalni sudski vještak za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj u skladu s posebnim propisima koji uređuju procjenu vrijednosti nekretnina odnosno opreme i uređaja.

(2) Rezultate procjene tržišne vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka Izvođač geodetskih poslova unosi u tehnički elaborat o komasaciji iz članka 9. ovoga Pravilnika odnosno procjembeni elaborat kao posebnu cjelinu.

Upute za procjenu vrijednosti poljoprivrednog zemljištu u komasaciji

Članak 21.

(1) Uputama iz ovoga članka propisuje se način procjene relativne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u komasacijskoj gromadi, utvrđuju se razredi za procjenu i koeficijenti izjednačavanja radi procjene relativne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u postupku komasacije.

(2) Procjena relativne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u komasacijskoj gromadi iskazuje se na temelju poredbene metode kvalitativno bodovano sukladno definiranim koeficijentima interkvalitativnog izjednačavanja te svrstano u definirane procjembene razrede.

(3) Razredi za procjenu relativne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u postupku komasacije, iskazuju se s određenim vrijednostima prilikom interkvalitativnog izjednačavanja poredbenom metodom kao u sljedećoj tablici:

 

Oznaka razreda

Vrsta razreda

Interkvalitativna vrijednost razreda

1

vrtovi i višegodišnji nasadi

4,00

2

oranice

3,00

3

livade i pašnjaci

2,00

4

višegodišnje šikare, makija, garig i neplodno

1,00

 

 

(4) Koeficijenti interkvalitativnog izjednačavanja s određenim vrijednostima u određenim granicama, isključivo za procjenu relativne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u postupku komasacije, iskazuju se prilikom interkvalitativnog izjednačavanja poredbenom metodom kao u sljedećoj tablici:

 

Koeficijent interkvalitativnog izjednačavanja

Granice vrijednosti koeficijenta interkvalitativnog izjednačavanja

Izvor i način određivanja vrijednosti u zadanim granicama

Plodnost

0,90 – 1,10

Vizualno, statistički, mjerenjem

Položaj zemljišta

0,90 – 1,10

Kartografski, vizualno, mjerenjem

Udaljenost od gospodarskog dvorišta

0,90 – 1,10

Mjerenjem, vizualno

Mikrodepresija

0,90 – 1,10

Mjerenjem, vizualno, statistički

Izloženost suncu

0,90 – 1,10

Vizualno, mjerenjem

Izgrađeni put

0,90 – 1,10

Vizualno

Oblik parcele

0,90 – 1,10

Kartografski, vizualno, mjerenjem

Konfiguracija terena

0,90 – 1,10

Vizualno, mjerenjem

Veličina/površina

0,90 – 1,10

Uvidom u dokumentaciju, vizualno, mjerenjem

Razred

1,00 – 4,00

Vizualno

Prava i tereti

0,90 – 1,10

Uvidom u dokumentaciju

 

 

(5) Procjena tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta iskazuje se u skladu s posebnim propisima koji uređuju procjenu vrijednosti nekretnina.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Propis koji prestaje važiti

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji (»Narodne novine«, broj 123/15).

Stupanje na snagu

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/78

Urbroj: 525-06/202-23-20

Zagreb, 6. listopada 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić