Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 154/2023 (21.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda

Ministarstvo financija

2316

Na temelju članka 16. stavka 13. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 45/17. i 114/18.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI TEHNIČKIH ASPEKATA USPOSTAVE I PRIMJENE SUSTAVA SLJEDIVOSTI DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 61/18. i 110/18.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Pravilnikom uređuje provedba tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda i sustava sigurnosnih obilježja kojima se označavaju duhanski proizvodi u skladu s propisima donesenim na razini Europske unije koji se odnose na uređenje tehničkih standarda za uspostavu i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda i tehničkih standarda za sigurnosna obilježja kojima se označavaju duhanskih proizvodi uređenih člancima 15. i 16. Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ovim se Pravilnikom uređuje provedba propisa donesenih na razini Europske unije iz stavka 1. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na obvezu Republike Hrvatske da, kao država članica Europske unije i u skladu s člankom 3. Provedbene Odluke Komisije (EU) 2018/576 od 15. prosinca 2017. o tehničkim standardima za sigurnosna obilježja koja se stavljaju na duhanske proizvode, utvrdi i obavijesti proizvođače i uvoznike duhanskih proizvoda o kombinaciji/kombinacijama elemenata za provjeru vjerodostojnosti koju/koje moraju sadržavati sigurnosna obilježja koja se stavljaju na jedinična pakiranja duhanskih proizvoda koja se stavljaju na njezino tržište.«.

Članak 2.

U članku 2. riječi: »Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.« zamjenjuje se riječima: »Agencija za komercijalnu djelatnost pro­izvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.«.

Članak 3.

Članak 2.a mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. je nadležni izdavatelj identifikacijskih oznaka i sigurnosnih obilježja u Republici Hrvatskoj za duhanske proizvode koji se u Republici Hrvatskoj stavljaju na tržište.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, druga osoba osim Agencije za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o., može biti izdavatelj sigurnosnih obilježja za duhanske proizvode koji su u prodaji u prodajnim mjestima trošarinskih skladišta u zračnim lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet.«.

Članak 4.

Iza članka 2.a dodaje se članak 2.b s naslovom iznad njega koji glase:

»Kombinacije elemenata koje sadrže sigurnosna obilježja

Članak 2.b

Sigurnosna obilježja kojima se označavaju jedinična pakiranja duhanskih proizvoda moraju sadržavati sljedeću kombinaciju elemenata:

1. guilloche

2. papir neosjetljiv na UV zrake

3. zaštitna vlakna (poluskrivena)

4. mikrotisak

5. sigurnosna vlakna (skrivena).«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/47 Urbroj: 513-02-1710/1-23-8 Zagreb, 4. prosinca 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić