Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 33/2024 (20.3.2024.), Obvezatne upute broj Z IX o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

529

Na osnovi članka 56. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 18. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z IX

O IMENOVANJU ČLANOVA PROŠIRENIH SASTAVA IZBORNIH POVJERENSTAVA

1. Članovi proširenih sastava izbornih povjerenstava određuju se i imenuju se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi zbirnih lista svih pravovaljano predloženih lista.

Državno izborno povjerenstvo imenuje članove proširenih sastava izbornih povjerenstava izbornih jedinica.

Izborna povjerenstva izbornih jedinica imenuju članove proširenih sastava općinskih i gradskih izbornih povjerenstava na svom području.

Članovi proširenih sastava izbornih povjerenstava ne smiju biti kandidati niti promatrači na izborima.

Članove proširenih sastava izbornih povjerenstava određuju političke stranke zastupljene u Hrvatskome saboru na dan stupanja na snagu odluke o raspuštanju Hrvatskoga sabora, dakle na dan 14. ožujka 2024., na način da dva člana i njihove zamjenike određuju većinske političke stranke odnosno koalicije, a po dva člana i njihove zamjenike određuju oporbene političke stranke odnosno koalicije.

Podatke o većinskim i oporbenim političkim strankama zastupljenim u Hrvatskome saboru Državno izborno povjerenstvo zatražit će od nadležnog tijela Hrvatskoga sabora.

Ako u dostavljenim podacima o stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora nije naznačeno koje su političke stranke većinske, a koje oporbene, Državno izborno povjerenstvo će zatražiti od političkih stranaka koje su, prema dostavljenim podacima, zastupljene u Hrvatskome saboru da se same o tome bez odgode očituju. Državno izborno povjerenstvo će na osnovi dostavljenih očitovanja političkih stranaka utvrditi koje su političke stranke većinske odnosno oporbene te podatak o navedenom dostaviti i izbornim povjerenstvima izbornih jedinica radi imenovanja proširenih sastava općinskih i gradskih izbornih povjerenstava.

Ako se političke stranke ne izjasne pripadaju li većinskim ili oporbenim političkim strankama, tada te političke stranke neće ulaziti u kvotu za određivanje članova proširenog sastava izbornog povjerenstva.

Ako se pojedine grupacije političkih stranaka, ovlaštene za predlaganje članova proširenih sastava, koje su dostavile svoje prijedloge ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u proširenom sastavu izbornog povjerenstva, njihov raspored odredit će nadležno izborno povjerenstvo kockom između dostavljenih prijedloga.

2. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

3. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Klasa: 012-01/24-01/40

Urbroj: 507-03/05-24-9

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić