Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 146/2023 (8.12.2023.), Pravilnik o provedbi državne potpore za štete od raznih životinjskih vrsta na pastrvskim ribnjacima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2028

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI DRŽAVNE POTPORE ZA ŠTETE OD RAZNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA NA PASTRVSKIM RIBNJACIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba dodjele državne potpore za štete od raznih životinjskih vrsta na pastrvskim ribnjacima, a u skladu sa Smjernicama o državnim potporama u sektoru ribarstva i akvakulture (SL C107, 23. 3. 2023.) (u daljnjem tekstu: Smjernice).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – tijelo koje vrši isplate korisnicima

b) »Dozvola za akvakulturu« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarska djelatnost akvakulture odnosno uzgoj na pastrvskim ribnjacima

c) »Javni doprinos« – svi doprinosi financiranju operacija koji potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih javnih tijela ili bilo koje Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) uspostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.), proračuna Europske unije stavljenog na raspolaganje fondovima iz članka 1. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) 2021/1060, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruženja javnih tijela ili tijela javnog prava

d) »Korisnik« – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika

e) »Ministar« – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva

f) »Ministarstvo poljoprivrede« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva te u ovom slučaju davatelj potpore

g) »Nepravilnost« – svako kršenje primjenjivog prava koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta, koje šteti ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da proračun Europske unije ili Republike Hrvatske optereti neopravdanim rashodom

h) »Poduzetnik u teškoćama« – znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

i. u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim ­MSP-ova koji postoje manje od tri godine) ako je više od polovine njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog akumuliranih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem akumuliranih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovinu upisanog temeljnog kapitala. Za potrebe ove odredbe »društvo s ograničenom odgovornošću« odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2013/34/EU), a »temeljni kapital« obuhvaća, prema potrebi, sve premije na dionice

ii. u slučaju trgovačkog društva u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva (osim MSP-ova koji postoje manje od tri godine), ako je više od polovine njegova kapitala prikazanog u financijskim izvještajima izgubljeno uslijed akumuliranih gubitaka. Za potrebe ove odredbe »društvo u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva« posebice se odnosi na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi 2013/34/EU

iii. ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika

iv. ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije vratio zajam ili okončao jamstvo ili je primio potporu za restrukturiranje, a još podliježe planu restrukturiranja

i) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Uprava ribarstva radi

j) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 3. stavka 2. točaka (a) i (b) te članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L198, 28. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2017/1371), kao i članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Smjernicama, Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.), Uredbi (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1139) i Pravilniku o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (»Narodne novine«, broj 36/15).

Predmet državne potpore

Članak 3.

(1) Predmet programa državne potpore je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za štete i/ili izgubljenu dobit počinjenu od raznih životinjskih vrsta na pastrvskim ribnjacima (u daljnjem tekstu: potpora).

(2) U skladu s dijelom I. poglavljem 3. odjeljkom 3.2.6. točkom 135. Smjernica, potpora se ne smije dodjeljivati za aktivnosti koje se smatraju neprihvatljivim operacijama iz članka 13. Uredbe (EU) 2021/1139 osim ako je u Smjernicama navedeno drukčije.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za dodjelu potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti nositelj važeće dozvole za akvakulturu

b) šteta koja je predmet potpore mora biti dokumentirana i prijavljena davatelju potpore

c) predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim doprinosima

d) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

e) korisnik ne smije biti poduzetnik u teškoćama iz članka 2. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika

f) korisnik mora dati suglasnost za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori u skladu sa dijelom I. poglavljem 3. odjeljkom 3.2.4. točkom 105. Smjernica.

(2) Na temelju dijela I. poglavlja 3. odjeljka 3.2.6. točke 136. podtočke a) Smjernica neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika koji ne poštuju pravila Zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

(3) Na temelju dijela I. poglavlja 3. odjeljka 3.2.6. točke 136. podtočke b) Smjernica i članka 11. Uredbe (EU) 2021/1139, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika koji je počinio:

a) kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.)

b) prijevaru u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice.

(4) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 3. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2181 оd 29. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu u pogledu razdoblja i datuma neprihvatljivosti zahtjeva za potporu (SL L 288, 9. 11. 2022.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu dostupna su na mrežnim stranicama Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja dodjele potpore i u razdoblju od pet godina nakon završnog plaćanja korisniku.

(2) U slučaju nepoštivanja odredbi iz stavka 1. ovoga članka, korisnik mora vratiti potporu razmjerno nesukladnosti ili kaznenom djelu.

(3) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik mora ostvariti minimalni prinos svih vrsta i uzgojnih kategorija od 10 kg/m3.

(6) Korisnik mora dokazati da su protiv predmetnih životinjskih vrsta upotrijebljene sve moguće zakonite mjere odvraćanja za ublažavanje ili sprečavanje štete.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Sredstva potpore na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Najviši iznos potpore koja se može dodijeliti na temelju ovoga Pravilnika na godišnjoj razini određuje se Odlukom o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu državne potpore za štete od raznih životinjskih vrsta na pastrvskim ribnjacima koju donosi ministar.

(3) U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi godišnji iznos potpore na temelju ovoga Pravilnika premašuje iznos novčanih sredstava utvrđenih Odlukom iz stavka 2. ovoga članka, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima proporcionalno umanjiti iznos potpore koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

(4) Iznos potpore obračunava se sukladno izračunu i uputama iz Priloga I. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(5) Ministarstvo poljoprivrede će obustaviti dodjelu i/ili isplaćivanje potpore sukladno ovome Pravilniku svakom korisniku koji je primao prethodnu nezakonitu pojedinačnu potporu ili potporu u okviru programa potpora koja je odlukom Europske komisije proglašena nespojivom, dok taj korisnik ne nadoknadi ili ne plati na blokirani račun ukupni iznos nezakonite i nespojive potpore i odgovarajuće kamate za povrat.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika jednom godišnje, do 1. travnja tekuće godine, za nastale štete i/ili izgubljenu dobit u prethodnoj godini, a zaključno u 2027. godini za 2026. godinu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, do 1. travnja 2024. godine se podnosi Zahtjev za potporu za nastale štete i/ili izgubljenu dobit u 2022. i u 2023. godini.

(3) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) (www.mps.hr/ribarstvo/).

(4) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(5) Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: »Zahtjev za dodjelu državne potpore – štete na pastrvskim ribnjacima – NE OTVARATI«.

(6) Zahtjev za potporu podnosi se po dozvoli za akvakulturu.

Članak 8.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Uprava ribarstva.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Uprava ribarstva će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravi ribarstva u roku od 15 radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu.

(4) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu na oglasnoj ploči.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave korisniku.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Odlučivanje o zahtjevu za potporu

Članak 9.

(1) O dodjeli potpore na temelju ovoga Pravilnika odlučuje se rješenjem koje donosi Uprava ribarstva.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Uprava ribarstva će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za potporu u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 8. ovoga Pravilnika ako to utječe na prihvatljivost Zahtjeva za potporu u cijelosti

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika.

(3) Ministarstvo poljoprivrede i korisnik kojem je doneseno Rješenje o dodjeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka, a u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika, sklapaju Ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Ministarstva poljoprivrede i korisnika vezano za dodjelu državne potpore za štete od raznih životinjskih vrsta na pastrvskim ribnjacima na temelju ovoga Pravilnika.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Uprava ribarstva će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava u slučaju odobrenja promjena, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(5) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravi ribarstva preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru programa potpore za štete na pastrvskim ribnjacima«.

V. ISPLATA POTPORE

Članak 11.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na temelju Rješenja o dodjeli sredstava.

(2) Potpora se isplaćuje na račun Korisnika.

(3) Isplatu sukladno Rješenju o dodjeli sredstava vrši Agencija za plaćanja.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 12.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Uprave ribarstva, a kontrola može biti kontrola prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju uzorka od ukupno dva posto ukupnog broja korisnika kojima je izdano Rješenje o dodjeli sredstava te se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(3) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na dodijeljenu potporu ovlaštenim osobama Uprave ribarstva.

(4) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka je pet godina nakon izvršenog konačnog plaćanja.

Članak 13.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, mogu pregledati uzgojnu infrastrukturu te dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku.

(2) Ako se za to ukaže potreba, ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti te prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(3) Korisnik je dužan ovlaštenim osobama iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 14.

(1) Uprava ribarstva će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) ako se naknadnom administrativnom kontrolom i/ili revizijskim nadzorom utvrdi nepravilnost s financijskim učinkom

b) ako se naknadnom administrativnom kontrolom utvrdi administrativna pogreška s financijskim učinkom

c) ako je korisnik ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako je ostvario potporu protivno uvjetima i odredbama nacionalnih propisa Republike Hrvatske i propisa Europske unije i Programa

d) ako korisnik ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora

e) ako korisnik ne postupa u skladu s člankom 5. stavkom 1. ovoga Pravilnika

f) ako korisnik ne udovoljava uvjetima i obvezama propisanima ovim Pravilnikom, nacionalnim propisima ili propisima Europske unije

g) kada su nadležna pravosudna tijela pravomoćnom presudom proglasile krivim korisnika za počinjenje kaznenih djela u kaznenom postupku pokrenutom na temelju sumnje na prijevaru.

(2) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem.

(3) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 15.

(1) Iznimno od članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Uprave ribarstva koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravi ribarstva u roku od 15 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) Ako korisnik nije postupio sukladno suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, na iznos duga u pojedinom obroku koji podliježe povratu se nakon isteka roka za povrat navedenom u suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na račun dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

VIII. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 16.

(1) Uprava ribarstva može Ispravkom akta kojeg je donijela na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

IX. PRAVNI LIJEK

Članak 17.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

X. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/23-01/629

Urbroj: 525-12/737-23-1

Zagreb, 1. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

IZRAČUN DRŽAVNE POTPORE U OKVIRU PROGRAMA POTPORE ZA ŠTETE NA PASTRVSKIM RIBNJACIMA

Izračun potpore

Iznos potpore (EUR) = 30 % vrijednosti proizvodnje (prodaje) u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu

Maksimalni iznos od 30 % dodjeljuje se uz uvjet ostvarivanja prinosa svih vrsta i uzgojnih kategorija od 25 kg/m3 i više.

U slučaju ostvarivanja prinosa manjeg od 25 kg/m3, postotak od 30 % se proporcionalno umanjuje.

Proizvodne površine

Na proizvodnim površinama mora biti ostvaren minimalni prinos svih vrsta i uzgojnih kategorija od 10 kg/m3.

Za izračun potpore u obzir se uzimaju podaci o vrijednosti proizvodnje, pri čemu se proizvodnjom smatra prva prodaja, za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva na temelju podataka dostavljenih od strane korisnika na način i u roku propisanom Zakonom o akvakulturi i podzakonskim propisima koji uređuju obveze dostave traženih podataka.

 

 

 

Copyright © Ante Borić