Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 28/2024 (8.3.2024.), Odluka o izmjenama Odluke o sustavu upravljanja

Hrvatska narodna banka

445

Na temelju članka 50. stavka 4., članka 101. stavka 2. točaka 1. i 2., članka 102. stavka 3. i članka 105. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.; u nastavku teksta: Zakon o kreditnim institucijama) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O SUSTAVU UPRAVLJANJA

Članak 1.

U Odluci o sustavu upravljanja (»Narodne novine«, br. 96/2018., 67/2019., 145/2020., 145/2021. i 51/2023.) članak 79. mijenja se i glasi:

»Članak 79.

U okviru ove glave rabe se sljedeći pojmovi:

1. Bankarske usluge i aktivnosti kako je uređeno člankom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/2779 od 6. rujna 2023. o dopuni Uredbe 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže utvrđuju kriteriji za identifikaciju subjekata bankarstva u sjeni iz članka 394. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 (SL L, 12. 12. 2023.), u nastavku teksta: Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2779.

2. Izloženost prema subjektu bankarstva u sjeni jest zbroj svih izloženosti kreditne institucije prema pojedinačnom subjektu bankarstva u sjeni u skladu s dijelom četvrtim Uredbe (EU) br. 575/2013 koji je jednak ili veći od 0,25 % osnovnoga kapitala kreditne institucije kako je utvrđen člankom 25. Uredbe (EU) br. 575/2013, pri čemu se vrijednost izloženosti kreditne institucije prema pojedinačnom subjektu bankarstva u sjeni izračunava na način da se u obzir uzimaju učinci smanjenja kreditnog rizika u skladu s člancima 399. do 403. Uredbe (EU) br. 575/2013 i izuzeća u skladu s člankom 400. i člankom 493. Uredbe (EU) br. 575/2013.

3. Subjekti bankarstva u sjeni jesu društva kako je utvrđeno člankom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/2779.«

Članak 2.

U članku 80. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Pri utvrđivanju povezanosti između subjekata bankarstva u sjeni iz stavka 3. točke 6. ovog članka kreditna institucija dužna je utvrditi odnos kontrole te gospodarsku i financijsku međupovezanost u skladu s regulatornim tehničkim standardom koji je donijela Europska komisija na temelju članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 te osobito preispitati postoji li povezanost s osnove izloženosti subjekta bankarstva u sjeni prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013. Kreditna je institucija pritom osim kapitalne povezanosti i indikatora gospodarske i financijske povezanosti propisane navedenim regulatornim tehničkim standardom dužna razmotriti i druge vrste odnosa, primjerice odnos stvarne kontrole ili odnos na temelju ugovorne obveze, implicitnu potporu ili potencijalni reputacijski rizik.«

Članak 3.

U članku 82. stavku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6) koncentraciju bankarskih usluga i aktivnosti u odnosu na druge poslovne djelatnosti subjekta bankarstva u sjeni,«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbi članka 2. Odluke, koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu regulatornoga tehničkog standarda koji je donijela Europska komisija na temelju članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013.

O. br.: 92-091/02-24/BV

Zagreb, 4. ožujka 2024.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić